DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Vietnamské socialistické republiky o některých aspektech leteckých služeb

2. 3. 2011 - (14876/2010 – C7‑0366/2010 – 2007/0082(NLE)) - ***

Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpravodaj: Dominique Riquet

Postup : 2007/0082(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0044/2011
Předložené texty :
A7-0044/2011
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Vietnamské socialistické republiky o některých aspektech leteckých služeb

(14876/2010 – C7‑0366/2010 – 2007/0082(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (14876/2010),

–   s ohledem na návrh dohody mezi Evropskou unií a vládou Vietnamské socialistické republiky o některých aspektech leteckých služeb (07170/2009),

–   s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 100 odst. 2 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-0366/2010),

–   s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 8 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0044/2011),

1.  uděluje svůj souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Vietnamské socialistické republiky.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Mezinárodní vztahy mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti letectví jsou obvykle upraveny dvoustrannými dohodami o leteckých službách. Podle rozhodnutí Soudního dvora EU z roku 2002 jsou tradiční doložky o určení ve dvoustranných dohodách členských států o leteckých službách v rozporu s právními předpisy EU. Umožňují třetí zemi zamítnout, zrušit či pozastavit povolení nebo oprávnění leteckého dopravce, který byl určen členským státem, není ale z větší části ve vlastnictví tohoto členského státu či jeho státních příslušníků a ani nepodléhá jejich faktické kontrole. To se považuje za diskriminaci vůči dopravcům EU, kteří mají sídlo na území některého členského státu, přitom je však vlastní a kontrolují státní příslušníci jiných členských států. Tato skutečnost je v rozporu s článkem 49 Smlouvy o fungování Evropské unie, jež státním příslušníkům členských států, kteří uplatnili svou svobodu usazování, zaručuje, že s nimi bude v hostitelském členském státě zacházeno stejným způsobem jako se státními příslušníky tohoto členského státu. Existují také další otázky, jako je hospodářská soutěž, u kterých by soulad s právními přepisy EU měly zajistit změny či doplnění stávajících ustanovení dvoustranných dohod o leteckých službách mezi členskými státy a třetími zeměmi.

Komise tedy vyjednala dohodu, která nahrazuje některá ustanovení 17 stávajících dvoustranných dohod o leteckých službách uzavřených mezi členskými státy a Vietnamem.

Hlavní aspekty dohody

Článek 2 (doložka o určení): V zájmu odstranění diskriminace mezi leteckými přepravci EU jsou tradiční doložky o určení, které odkazují na letecké dopravce členského státu, jenž je smluvní stranou dvoustranné dohody, nahrazeny doložkou EU o určení, která se vztahuje na všechny přepravce EU. Cílem je umožnit všem leteckým přepravcům EU nediskriminační přístup na trasy mezi Evropskou unií a Vietnamem.

Článek 3 (bezpečnost): Toto ustanovení zajišťuje, aby bezpečnostní ustanovení dvoustranných dohod byla použitelná v případech, kdy regulační kontrolu nad leteckým dopravcem vykonává jiný členský stát než ten, který tohoto leteckého dopravce určil.

Článek 4 (Slučitelnost s pravidly o hospodářské soutěži): Tento článek zakazuje postupy odporující pravidlům hospodářské soutěže.

Dohoda byla podepsána dne 4. října 2010. K uzavření dohody Rada potřebuje souhlas Evropského parlamentu. V souladu s článkem 81 jednacího řádu Parlament přijme rozhodnutí prostřednictvím jediného hlasování, přičemž k textu dohody nelze předkládat pozměňovací návrhy.

Na základě výše uvedených skutečností zpravodaj navrhuje, aby výbor TRAN zaujal k uzavření této dohody kladné stanovisko.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

28.2.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

27

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Georges Bach, Antonio Cancian, Saïd El Khadraoui, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Eva Lichtenberger, Hella Ranner, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Philip Bradbourn, Frieda Brepoels, Spyros Danellis, Ádám Kósa, Janusz Władysław Zemke

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Karin Kadenbach