AJÁNLÁS az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya között a légi közlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

2.3.2011 - (14876/2010 – C7‑0366/2010 – 2007/0082(NLE)) - ***

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
Előadó: Dominique Riquet

Eljárás : 2007/0082(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0044/2011
Előterjesztett szövegek :
A7-0044/2011
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya között a légi közlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(14876/2010 – C7‑0366/2010 – 2007/0082(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Tanács határozattervezetére (14876/2010),

–   tekintettel az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodástervezetre (07170/2009),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 100. cikke (2) bekezdése és 218. cikke (6) bekezdésének második albekezdése a) pontjának értelmében a Tanács által benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0366/2010),

–   tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (8) bekezdésére,

–   tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság ajánlására (A7-0044/2011),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok és a Vietnami Szocialista Köztársaság kormányának és parlamentjének.

INDOKOLÁS

Bevezetés

A tagállamok és a harmadik országok közötti nemzetközi légi közlekedési kapcsolatok hagyományosan kétoldalú légi közlekedési megállapodások hatálya alá tartoznak. Az Európai Unió Bírósága 2002-ben úgy rendelkezett, hogy a tagállamok kétoldalú légi közlekedési megállapodásainak a kijelölésre vonatkozó hagyományos záradékai sértik az uniós jogot. Lehetővé teszik ugyanis egy harmadik ország számára, hogy megtagadja, visszavonja vagy felfüggessze egy tagállam által kijelölt azon légi fuvarozó jogosítványait vagy engedélyeit, amelynek többségi tulajdona és tényleges felügyelete nem az adott tagállam vagy annak állampolgárai kezében van. Ez az valamely tagállamban székhellyel rendelkező, de más tagállamok állampolgárainak tulajdonában lévő és általuk ellenőrzött közösségi légi fuvarozókkal szembeni hátrányos megkülönböztetésnek minősül. Ellentétes az Európai Unió működéséről szóló szerződés 49. cikkével, amely a szabad letelepedés jogát gyakorló uniós polgár számára a fogadó tagállam állampolgárait megilletővel egyenlő bánásmódot biztosít. Felmerülnek további kérdések is, például a verseny tekintetében indokolt lenne biztosítani a tagállamok és a harmadik országok közötti kétoldalú légi közlekedési megállapodások meglévő rendelkezéseinek módosítása vagy kiegészítése révén az uniós jognak való megfelelést.

A Bizottság ezért tárgyalásokat folytatott az Unió tagállamai és Vietnam között meglévő 17 kétoldalú légi közlekedési megállapodás néhány rendelkezését helyettesítő megállapodás megkötése érdekében.

A megállapodás főbb pontjai

2. cikk (kijelölési záradék): az uniós légi fuvarozók közötti megkülönböztetés elkerülése érdekében a hagyományos kijelölési záradékok helyébe – amelyek a kétoldalú megállapodásban részt vevő tagállam légi fuvarozóira utaltak – egy, az összes uniós légi fuvarozóra vonatkozó uniós kijelölési záradék lép. A célkitűzés az Európai Unió és Vietnam közötti légi utakhoz való megkülönböztetésmentes hozzáférés biztosítása az összes uniós légi fuvarozó számára.

3. cikk (biztonság): Ez a rendelkezés biztosítja, hogy a kétoldalú megállapodásokban foglalt biztonsági rendelkezések olyan helyzetekben is alkalmazhatók, amikor a légi fuvarozónál elvégezendő szabályozott ellenőrzést nem az a tagállam hajtja végre, amely az illető légi fuvarozót kijelölte.

4. cikk: (a versenyszabályokkal való összeférhetőség) Ez a cikk tiltja a versenyellenes magatartást.

A megállapodást 2010. október 4-én írták alá. E megállapodás megkötéséhez a Tanácsnak szüksége van az Európai Parlament egyetértésére. Eljárási szabályzata 81. cikkének értelmében „a Parlament egyetlen szavazás keretében fog határozatot hozni, módosítás benyújtására pedig nincs lehetőség.”

A fentiek alapján az előadó azt javasolja, hogy a TRAN bizottság adjon kedvező véleményt a megállapodás megkötéséhez.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

28.2.2011

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

27

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Georges Bach, Antonio Cancian, Saïd El Khadraoui, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Eva Lichtenberger, Hella Ranner, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Substitute(s) A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Philip Bradbourn, Frieda Brepoels, Spyros Danellis, Kósa Ádám, Janusz Władysław Zemke

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Karin Kadenbach