Postup : 2011/0801(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0048/2011

Predkladané texty :

A7-0048/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/03/2011 - 9.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0078

SPRÁVA     
PDF 178kWORD 109k
3.3.2011
PE 456.892v02-00 A7-0048/2011

o návrhu na vymenovanie Haralda Wögerbauera za člena Dvora audítorov

(C7‑0029/2011 – 2011/0801(NLE))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS HaraldA WögerbauerA
 PRÍLOHA 2: ODPOVEDE HaraldA WögerbauerA NA DOTAZNÍK
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu na vymenovanie Haralda Wögerbauera za člena Dvora audítorov

(C7‑0029/2011 – 2011/0801(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 286 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7‑0029/2011),

–   so zreteľom na to, že Výbor pre kontrolu rozpočtu na svojej schôdzi, ktorá sa konala 3. marca 2011, vypočul kandidáta Rady na člena Dvora audítorov,

–   so zreteľom na článok 108 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0048/2011),

A. keďže Harald Wögerbauer spĺňa podmienky stanovené v článku 286 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ,

1.  súhlasí s návrhom Rady vymenovať Haralda Wögerbauera za člena Dvora audítorov;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a pre informáciu Dvoru audítorov, ako aj ostatným inštitúciám Európskej únie a kontrolným orgánom členských štátov.


PRÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS HaraldA WögerbauerA

MR/PR Mag.Dr.Harald Wögerbauer

Stadiongasse 5/1

1010 Viedeň

e-mail: harald.woegerbauer@oevpklub.at

Tel. č.: +431/40110/4403

Osobné údaje:

narodený: 27. júla 1953 vo Viedni

ženatý, dve deti

Vzdelanie:

1959 – 1963: Základná škola vo Viedni

1963 – 1971:       Gymnázium nadácie Tereziánskej akadémie vo Viedni

1971: Maturita

1971 – 1972 Základná vojenská služba v rakúskej armáde

1971 – 1974: Štúdium práva a ekonómie

1974: Ukončené štúdium práva s titulom magister a doktorát

Štúdium politológie vo Francúzsku

1975 – 1976:  Odborná skúška pre akademickú právnu službu štátu a odborná skúška pre vyššiu audítorskú službu

Profesionálne pôsobenie:

od roku 1974: Člen rakúskeho dvora audítorov

1974 – 1979: Audítor na dvore audítorov, zodpovedný za

audit rakúskych sociálnych poisťovní

od roku 1979: Služobne pridelený do rakúskeho parlamentu a následne do parlamentného klubu Rakúskej ľudovej strany (ÖVP), zodpovedný okrem iného za výbor pre dvor audítorov, výbor pre prácu a sociálne veci, výbor pre zdravotníctvo, výbor pre zahraničnú politiku, výbor pre vedu, hospodársky výbor, výbor pre ústavné veci, výbor pre priemysel a výbor pre kanceláriu ombudsmana

od roku1992: Politický riaditeľ parlamentného klubu ÖVP

od roku 1995: Člen ministerskej rady dvora audítorov a

od roku 1999: Vedúci administratívy parlamentu

Ďalšie funkcie v rámci mojej profesionálnej dráhy:

Ø dlhoročný predseda Rady pre ochranu údajov

Ø Úrad pre regionálne a káblové rozhlasové a televízne stanice a Úrad pre súkromné rozhlasové a televízne stanice

Ø Komisia pre reformu základných práv

Ø Spolkový volebný úrad

Jazyky:

Nemčina (materinský jazyk) – francúzština (plynule) – angličtina (plynule) – ruština (základné znalosti)


PRÍLOHA 2: ODPOVEDE HaraldA WögerbauerA NA DOTAZNÍK

Dotazník pre kandidátov na členstvo vo Dvore audítorov

Odborná prax

1. Vymenujte, prosím, hlavné aspekty Vašej odbornej praxe v oblasti verejných financií, riadenia alebo auditu riadenia.

Po ukončení právnického štúdia (mojím druhým študijným odborom bola ekonómia) som hneď začal pracovať na rakúskom dvore audítorov. V rokoch 1974 – 1979 som vykonával audit rakúskych sociálnych poisťovní. V roku 1979 som začal byť aktívny v parlamente ako člen parlamentného klubu ÖVP, no až dodnes som zostal členom rakúskeho dvora audítorov. V mojej parlamentnej náplni práce bol celkový manažment tak po odbornej (predovšetkým legislatívnej), ako aj politickej stránke výboru pre dvor audítorov, výboru pre prácu a sociálne veci, výboru pre zdravotníctvo, výboru pre zahraničnú politiku, výboru pre vedu, hospodárskeho výboru, výboru pre ústavné veci, výboru pre priemysel a výboru pre kanceláriu ombudsmana.

Dôležitú súčasť mojej práce tvorila aj činnosť v rámci vyšetrovacích výborov. Keďže otázky správneho správania tvoria popri trestnom práve prirodzene hlavnú súčasť agendy v takomto výbore, mohol som pri tejto činnosti vynikajúco využívať a rozvíjať skúsenosti, ktoré som nadobudol na rakúskom dvore audítorov.

Popri mojej hlavnej činnosti v parlamente som bol aktívny aj v iných ústavnoprávnych a administratívnych oblastiach. Bol som dlhoročným členom Komisie pre reformu základných práv, Úradu pre regionálne a káblové rozhlasové a televízne stanice a Úradu pre súkromné rozhlasové a televízne stanice, Spolkového volebného úradu a dlhoročný predseda Rady pre ochranu údajov.

Okrem toho som bol ako politický riaditeľ poslaneckého klubu poverený koordináciou medzi parlamentným klubom ÖVP, spolkovou vládou, celoštátnym vedením strany, klubmi ÖVP v krajinských snemoch a vedeniami ÖVP na úrovni spolkových krajín. Taktiež som bol poverený politickým plánovaním a celkovou analýzou, ako aj činnosťou tlačového tajomníka. Odkedy sa strana ÖVP dostala v roku 1986 do vlády, zúčastňoval som sa tiež na všetkých rokovaniach o koaličnom vládnom programe, kde som zohrával nie bezvýznamnú úlohu pri rozhovoroch o oblastiach práce, sociálnych vecí a zdravotníctva a spolupodieľal som sa tiež na formulovaní pracovného programu vlády.

Prvoradým cieľom mojej doterajšej činnosti bolo predovšetkým prispievať k presadzovaniu ústavne zakotvených cieľov riadenia rozpočtu v súlade s rakúskou ústavou vo všetkých oblastiach, ktoré som mohol ovplyvniť – riadnej verejnej správy, zákonnosti, hospodárnosti, účelnosti a úspornosti.

2. Ktoré boli tri najdôležitejšie rozhodnutia, na ktorých prijatí ste sa vo Vašom profesionálnom živote zúčastnili?

Na základe mojej dlhoročnej audítorskej praxe v oblasti riadenia rakúskych sociálnych poisťovní som nadobudol podrobnú vnútornú znalosť problémov týchto inštitúcií tak po administratívno-technickej, ako aj materiálno-právnej stránke, predovšetkým v oblasti dôchodkového a nemocenského poistenia a tiež úrazového poistenia.

Po prestupe na odbornú a zároveň politickú pozíciu v rakúskom parlamente a ako zodpovedný odborný a politický zástupca príslušných výborov Národnej rady a Spolkovej rady som mohol využiť moje poznatky pri rozhodnutiach o reformných opatreniach obsahovej aj organizačnej povahy. Podieľal som sa napríklad na všetkých reformách dôchodkového systému od roku 1986, a predovšetkým na oboch posledných veľkých reformách. Týmito reformami sa dokázalo zabezpečiť dlhodobé financovanie rakúskeho dôchodkového systému a harmonizovať všetky systémy dôchodkového zabezpečenia, o čo sme sa usilovali niekoľko desaťročí. Okrem toho sa aj po viacročných diskusiách podarilo zjednotiť v rámci komplexnej štruktúrnej reformy dôchodkové poisťovne zamestnancov do jednej inštitúcie, čím sa mohli realizovať mnohé potenciálne synergie a možnosti úspor. Počas môjho pôsobenia sa taktiež presadilo dlhodobé úsilie o zrovnoprávnenie robotníkov a ostatných zamestnancov v hlavných pracovnoprávnych oblastiach.

Dôležitú súčasť mojej pracovnej činnosti v minulých desaťročiach však predstavovala aj rakúska Rada pre ochranu údajov, ktorá je nezávislým poradným orgánom spolkovej vlády v otázke ochrany údajov. Počas mojej dlhoročnej činnosti predsedu rady som dokázal zabezpečiť, že v tomto poradnom orgáne takmer nedochádzalo k politickým stretom, ale že všetky politické zoskupenia, záujmové združenia a samosprávne celky ťahali za jeden povraz, a že takmer všetky rozhodnutia boli prijaté jednomyseľne. Tým sa mi podarilo vyňať problematiku ochrany údajov v Rakúsku z politických diskusií a rozhodnutia Rady pre ochranu údajov prijímať tak, aby boli akceptovateľné pre všetkých a aby sa povzniesli nad všetky spoločenské rozdiely. Tento vývoj spôsobil, že problematika ochrany údajov, a tým aj Rada pre ochranu údajov, nebola len čoraz viac prijímaná zo strany spoločnosti, ale aj zo strany politických predstaviteľov, čím neustále narastal jej význam. V posledných rokoch sa odporúčania Rady pre ochranu údajov čoraz viac dostávali priamo do legislatívy Národnej rady a Spolkovej rady.

Oblasť médií predstavovala taktiež ťažisko mojej doterajšej kariéry. Ako člen vtedy čerstvo založeného Úradu pre regionálne a káblové rozhlasové a televízne stanice a Úradu pre súkromné rozhlasové a televízne stanice vstúpilo Rakúsko koncom 90-tych rokov na dovtedy právne neznámu pôdu. Za môjho pôsobenia v týchto úradoch sa najskôr podarilo liberalizovať rozhlasový trh a udeliť licencie a frekvencie súkromným rozhlasovým staniciam, po ktorých nasledovali aj televízne stanice. Pre mňa to bol míľnik na ceste k liberalizácií mediálneho trhu v Rakúsku, a preto osobitne zaujímavá výzva, na ktorej rozvoji som sa mohol z popredného miesta podieľať.

Nezávislosť

3. Zmluva stanovuje, že členovia Dvora audítorov sú pri vykonávaní svojich úloh „úplne nezávislí“. Ako by ste uplatnili tento záväzok vo vzťahu k Vašim budúcim úlohám?

Táto povinnosť nie je v mojej profesionálnej dráhe ničím novým, keďže túto nezávislosť som musel dodržiavať už ako člen rakúskeho dvora audítorov. Okrem toho som pracoval v rôznych inštitúciách na vedúcich pozíciách, kde nezávislé vykonávanie funkcie bolo a je mimoriadne dôležité. Som si plne vedomý, že schopnosť presadiť sa, verejné uznanie a dôveryhodnosť Dvora audítorov závisia od logickej nezávislosti, nestrannosti a dôveryhodnosti jeho členov.

Ako člen Európskeho dvora audítorov by som prirodzene prísne dodržiaval príslušné predpisy zmluvy a Kódexu správania členov Dvora audítorov a svoju prácu vykonával korektne, bez vplyvov zvonka.

4. Bolo Vám udelené absolutórium za riadiace úlohy, ktoré ste vykonávali v minulosti, ak sa na ne takýto postup uplatňuje?

V Rakúsku sa takýto postup neuplatňuje.

5. Sú Vaše obchodné alebo finančné záujmy alebo akékoľvek iné záväzky charakteru, ktorý by bol nezlučiteľný s výkonom Vašich budúcich úloh? Ste pripravený odhaliť všetky vaše finančné záujmy a iné záväzky predsedovi Dvora audítorov a zverejniť ich? V prípade, že ste zapojený do akéhokoľvek prebiehajúceho právneho konania, mohli by ste, prosím, uviesť podrobnosti?

Nemám žiadne obchodné ani kapitálové podiely ani iné záväzky, ktoré by boli nezlučiteľné s mojimi budúcimi povinnosťami. Som samozrejme ochotný odhaliť všetky svoje finančné záujmy a iné záväzky predsedovi Dvora audítorov a zverejniť ich. Nie som účastníkom žiadneho súdneho konania.

6. Ste po vymenovaní za člena Dvora audítorov pripravený odstúpiť z akéhokoľvek voleného postu alebo vzdať sa akejkoľvek aktívnej funkcie spojenej s povinnosťami v politickej strane?

Žiadne takéto úrady ani funkcie už nezastávam a nevykonávam.

7. Ako by ste postupovali v prípade závažných nezrovnalostí alebo dokonca podvodu a/alebo korupcie, do ktorého by boli zapojení aktéri v členskom štáte vášho pôvodu?

Boj proti podvodom a/alebo korupcii, ako aj proti výrazným nezrovnalostiam v riadení EÚ, je pre dôveru európskych občanov v inštitúcie EÚ mimoriadne dôležitý. Ak by sa v audite, za ktorý som zodpovedný, objavil prípad podvodu, korupcie alebo iného protiprávneho konania, upovedomil by som predsedu Dvora audítorov a prípad oznámil OLAFu. Nerobil by som absolútne žiadne rozdiely, ak by aktéri takéhoto prípadu pochádzali z Rakúska. Ak by sa v rámci právneho stíhania takéhoto závažného protizákonného konania objavil najmenší náznak alebo domnienka, že nedokážem konať nestranne, odovzdal by som právne stíhanie tejto skutkovej podstaty do iných rúk a svoje právomoci by som nevykonával.

Vykonávanie úloh

8. Aké by mali byť hlavné znaky kultúry riadneho finančného hospodárenia vo verejnej správe?

Znakom účinnej správy by malo byť predovšetkým vedomie konajúcich orgánov o tom, že musia konať náležite a v súlade so zákonom a že pritom musia dbať na zodpovedné využívanie verejných prostriedkov, ktoré majú k dispozícii. Tvorbu takéhoto povedomia je potrebné presadzovať a zabezpečovať na všetkých stupňoch a miestach verejnej správy. Účinná správa však neznamená len zabezpečiť, aby sa konalo v súlade so zákonom, ale zároveň aj aby sa konalo úsporne, hospodárne a efektívne. Presadenie týchto zásad nielen ex post, ale aj ex ante, si vyžaduje účinnú a intenzívnu kontrolu riadenia. Z tohto dôvodu majú úlohy Európskeho dvora audítorov osobitný význam aj pre dosiahnutie riadneho finančného hospodárenia. Zároveň by sa však malo na všetkých úrovniach zabezpečiť fungovanie systémov kontroly, či už formou interných alebo externých účtovných previerok. Takisto je však nevyhnutné, aby sa zo zistení audítorských správ vyvodili dôsledky, či už systematickej, alebo individuálnej povahy. V záujme presadzovania zásady hospodárnosti je obzvlášť dôležité, aby sa po zistení nedostatkov prijali v spolupráci so zodpovednými inštitúciami opatrenia, pomocou ktorých by sa zistené nedostatky odstránili, a aby sa zároveň preskúmalo, v ktorých oblastiach by sa taktiež mohli objaviť podobné nezrovnalosti. Kontrola následných opatrení prijatých na odstránenie zistených chýb je podľa môjho názoru nesmierne dôležitá. Overenie hospodárnosti a kontrola následných opatrení sa musia pritom vzájomne zosúladiť medzi vonkajšou a vnútornou kontrolou a výsledky sa oznámia politickej inštitúcií, ktorá dala k dispozícii preverené prostriedky.

9. V súlade so zmluvou pomáha Dvor audítorov Európskemu parlamentu pri výkone jeho právomocí v oblasti kontroly plnenia rozpočtu. Ako by ste opísali svoje úlohy, pokiaľ ide o podávanie správ Európskemu parlamentu a najmä jeho Výboru pre kontrolu rozpočtu?

Pochádzam z krajiny, v ktorej dvor audítorov ako najvyšší orgán pôsobí pri kontrole verejných financií ako zástupca národnej rady, respektíve krajinských snemov. Dvor audítorov udeľuje vláde absolutórium tým, že vypracúva spolkovú ročnú účtovnú závierku, ktorá by mala preukázať správne konanie vlády a ktorú parlament schvaľuje. Preto som už z obdobia mojej činnosti na rakúskom dvore audítorov zvyknutý úzko spolupracovať s parlamentnými inštitúciami. Poznám však aj druhú stranu mince, a síce spoluprácu kontrolných výborov parlamentu s dvorom audítorov. Aj v týchto funkciách som počas svojej dlhoročnej činnosti podnikal všetko pre čo najužšiu spoluprácu s kontrolným orgánom parlamentu.

Je mi samozrejme úplne jasné, že právna situácia je v EÚ, čo sa týka oboch inštitúcií, trochu iná. Spoločnou úlohou Európskeho parlamentu a Európskeho dvora audítorov je však zabezpečiť, aby sa peniaze daňových poplatníkov v EÚ vynakladali správne, obozretne a hospodárne. Zabezpečiť túto povinnosť a oznámiť jej výsledky je mimoriadne dôležitá úloha oboch inštitúcií, aby sa zabezpečil pozitívny ohlas na EÚ v jednotlivých krajinách.. Európsky dvor audítorov podporuje Európsky parlament a Radu pri kontrole plnenia rozpočtu. Úlohou Parlamentu je tiež na odporúčanie Rady udeľovať Komisii absolutórium za toto plnenie. Európsky parlament a Rada sa pri tom môžu ako orgány, ktoré udeľujú absolutórium, opierať najmä o ročné vyhlásenie Európskeho dvora audítorov o spoľahlivosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií. Všetky tieto spoločné záujmy Parlamentu a Dvora audítorov a ich úzka spolupráca, ktorú predpisuje európsky právny poriadok, poukazujú vo vlastnom záujme všetkých zúčastnených na potrebu čo najužšej spolupráce a podľa možnosti aj jej zlepšenia. Za svoju osobu môžem na tomto mieste vyjadriť hlboké presvedčenie, že podniknem všetko, čo je v mojich silách, aby som účinne a udržateľne podporoval spoluprácu Európskeho dvora audítorov s Európskym parlamentom.

Európsky dvor audítorov podporuje rozpočtový orgán pri kontrole vykonávania rozpočtu. Na tento účel odovzdáva Dvor audítorov Európskemu parlamentu správy (výročná správa, správa o vierohodnosti a osobitné správy) a prebiehajú porady, v prvom rade vo Výbore pre kontrolu rozpočtu. Pri vypracovávaní týchto správ je potrebné zabezpečiť, aby boli presné a vierohodné, aby dokázali úspešne obstáť voči argumentom preverovaných subjektov a zároveň boli natoľko aktuálne, že nebudú zaujímavé len pre Výbor pre kontrolu rozpočtu v tom, že mu poskytnú príležitosť vyvodiť z predložených správ rýchle závery a zamedziť tak ďalším škodám, prípadne zaviesť okamžité kroky na ich nápravu, ale že budú tiež čo najskôr informovať aj verejnosť. Považujem taktiež za osobitne dôležité dôrazne vyžadovať previerku riadenia, hospodárnosti a audit výkonnosti. Poznámky, ktoré Európsky parlament formuloval v správach predložených Dvoru audítorov, musí Dvor dôkladne preskúmať, čím sa zabezpečí zohľadnenie záverov Parlamentu, ktoré môžu neskôr viesť k vykonaniu nových previerok. V rámci ročných pracovných programov (plánovanie správ) by sa malo dbať na prínosnú spoluprácu s Parlamentom, pričom však musí byť zaručená nezávislosť Dvora audítorov.

10. Aká je podľa Vášho názoru pridaná hodnota auditu výkonnosti a ako by mali byť jeho výsledky zakomponované do riadenia?

Veľmi dôležitá úloha Európskeho dvora audítorov v Európskom parlamente a Rade predkladať výročné vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa vierohodnosti účtovníctva a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, si vyžaduje značné personálne zdroje v neprospech jeho kapacity vykonávať previerky hospodárnosti a audity výkonnosti. Dvor audítorov si v tejto súvislosti stanovil strategický cieľ znížiť svoje zdroje vyhradené na predkladanie vyhlásenia o vierohodnosti s cieľom povzbudiť sektor previerok hospodárnosti a auditov výkonnosti. Myslím si, že posilnením previerok hospodárnosti a auditov výkonnosti by sa umožnilo značné zvýšenie účinnosti v oblasti vynakladania finančných prostriedkov EÚ. Väčšiu pozornosť by bolo treba venovať aj účelnosti vynakladania prostriedkov. Komplexné previerky jednej oblasti, ale aj individuálne previerky využívania prostriedkov na mieste by prostredníctvom zistenia konkrétnych deficitov pri dosahovaní cieľov a prostredníctvom odporúčaní založených na týchto zisteniach mohli prispieť k odstráneniu alebo predchádzaniu rozpočtových pochybení a efektívnejšiemu využívaniu prostriedkov EÚ. Kontrola výkonnosti je preto nanajvýš dôležitá nielen v záujme zaručenia zásad riadneho finančného hospodárenia, ale tiež dosiahnutia ročného zníženia rizika pochybenia v jednotlivých politických oblastiach a povzbudenia zdravého rozvoja pri zlepšovaní vynakladania prostriedkov. Audit výkonnosti môže byť vnútorný alebo vonkajší. Pridaná hodnota vonkajšieho auditu spočíva v tom, že externý orgán je nezávislý a výsledky sú určené nielen preň, ale aj pre Parlament, ktorý si z odporúčaní môže samostatne vyvodiť závery. Je samozrejmé, že zistenia, ku ktorým sa dospelo v rámci auditu výkonnosti sa dajú rôznym spôsobom uplatniť aj v oblasti správy. Určitú možnosť vidím aj v tom, že v dôvernej a pozitívnej atmosfére medzi kontrolujúcim a kontrolovaným sa preverovaný subjekt bude dať presvedčiť o zmysluplnosti uplatňovania opatrení, ktoré audítor navrhuje (priame uplatnenie). Existuje aj ďalšia možnosť, a síce, ak nadradená inštitúcia auditovaného subjektu sa bude riadiť odporúčaniami a závermi Dvora audítorov a vo svojej oblasti ich presadzovať. Tu však zohráva významnú úlohu aj Európsky parlament tým, že pokiaľ to považuje za dôležité, reaguje závermi. Aj v rámci auditu výkonnosti je však mimoriadne dôležité, aby sa následné opatrenia prijaté na základe výsledkov a odporúčaní Dvora audítorov neustále a pravidelne kontrolovali.

11. Ako by sa mohla zlepšiť spolupráca medzi Dvorom audítorov, národnými audítorskými inštitúciami a Európskym parlamentom (Výbor pre kontrolu rozpočtu) v oblasti auditu rozpočtu EÚ?

Kontrolné orgány jednotlivých štátov pravidelne preverujú finančné postupy vyplývajúce z pridelených prostriedkov. Tie sa poskytujú inštitúciám Spoločenstva. Audity Európskeho dvora audítorov sa uskutočňujú v spojení s audítorskými orgánmi jednotlivých štátov pod podmienkou zachovania ich nezávislosti. V tejto súvislosti by bolo vhodné nabádať vnútroštátne audítorské orgány, aby sa previerok Dvora audítorov vo svojom štáte zúčastňovali. Európsky dvor audítorov a predsedovia audítorských orgánov jednotlivých štátov sa každoročne stretávajú v rámci kontaktného výboru, aby ďalej rozvíjali spoluprácu. Tu treba spomenúť najmä problém zosúladenia audítorských noriem v rámci EÚ. Okrem toho by mal Európsky dvor audítorov zohľadňovať výsledky vnútroštátnych auditov. Ďalej je potrebné usilovať sa o ešte väčšiu informovanosť audítorských orgánov o kontrolné témy, ktoré zaujímajú Parlament, a najmä Výbor pre kontrolu rozpočtu, v súvislosti so správnosťou a kvalitou finančného hospodárenia. Európsky dvor audítorov by mohol práve v tejto oblasti optimálne využiť zistenia vnútroštátnych audítorských orgánov.

Je jasné, že spolupráca vnútroštátnych audítorských orgánov s Európskym dvorom audítorov si bude stále vyžadovať skvalitnenie, a azda by bolo v tejto súvislosti vhodné stretávať sa v rámci už existujúceho kontaktného výboru častejšie ako raz ročne a prediskutovať v čo najaktuálnejšom časovom horizonte všetky problémy.

Ďalšie otázky

Stiahli by ste svoju kandidatúru, ak by Európsky parlament zaujal odmietavé stanovisko k Vášmu vymenovaniu za člena Dvora audítorov?

Áno, pretože spolupráca medzi Dvorom audítorov a Parlamentom predstavuje jednu z najdôležitejších úloh člena Európskeho dvora audítorov a ináč by sa tým natrvalo porušila zásadná dôvera medzi oboma inštitúciami, čo by spoločnej práci neprospelo.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

3.3.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

13

4

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Luigi de Magistris, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Elisabeth Köstinger, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Bart Staes, Georgios Stavrakakis

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zuzana Brzobohatá, Derk Jan Eppink, Christofer Fjellner, Monika Hohlmeier, Ivailo Kalfin, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Barbara Weiler

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Adam Gierek

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia