ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31η Δεκεμβρίου 2011

  7.3.2011 - (COM(2010)0142 – C7‑0135(2010 – 2010/0140(COD)) - ***I

  Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
  Εισηγητής: Helmut Scholz

  Διαδικασία : 2010/0140(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0051/2011
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0051/2011
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31η Δεκεμβρίου 2011

  (COM(2010)0142 – C7‑0135(2010 – 2010/0140(COD))

  (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0142),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 207, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0135(2010),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0051/2011),

  1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση, αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

  2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

  3.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση νέου κανονισμού σχετικά με την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων, χωρίς χρονοτριβή·

  4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Το 1968, η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη (UNCTAD) πρότεινε να συσταθεί ‘Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων’ (ΣΓΠ) δυνάμει του οποίου οι βιομηχανικές χώρες θα προσέφεραν επί μη αμοιβαίας βάσεως εμπορικές προτιμήσεις σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες, και όχι απλώς στις πρώην αποικίες.

  Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα εφήρμοσε πρώτη ένα ΣΓΠ το 1971. Από την αρχή της ύπαρξής του, το ΣΓΠ έχει αποτελέσει ένα από τα κύρια εργαλεία της πολιτικής της ΕΕ για το εμπόριο και την ανάπτυξη στην προσπάθεια αρωγής των αναπτυσσόμενων χωρών ώστε να μειώσουν την φτώχεια μέσω της αύξησης των εσόδων από το διεθνές εμπόριο. Πρόκειται δε για το πλέον χρησιμοποιούμενο από τις αναπτυσσόμενες χώρες μέσο.

  Το ΣΓΠ της ΕΕ επιτρέπει, όσον αφορά προϊόντα προερχόμενα από τις δικαιούχους χώρες, είτε την κατάργηση είτε τη μείωση των δασμών εισαγωγής, αναλόγως των πλεονεκτικών ρυθμίσεων του ΣΓΠ που ισχύουν για την κάθε χώρα.

  Τρεις κατηγορίες ρυθμίσεων ισχύουν για τις δικαιούχους χώρες:

  1) όλες οι δικαιούχοι χώρες απολαμβάνουν τις ωφέλειες της γενικής ρύθμισης·

  2) το ειδικό καθεστώς κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση (ΣΓΠ+) προσφέρει πρόσθετα οφέλη σε χώρες που κυρώνουν και εφαρμόζουν μια σειρά διεθνών συμβάσεων, επί του παρόντος 27, και πρωτοκόλλων στους τομείς των ανθρωπίνων και εργατικών δικαιωμάτων, της προστασίας του περιβάλλοντος, της καταπολέμησης των ναρκωτικών και του αγώνα εναντίον της διαφθοράς·

  3) η ειδική ρύθμιση για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ), γνωστή και ως πρωτοβουλία ‘Όλα Εκτός Όπλων’ (ΟΕΟ), προβλέπει την πλέον ευνοϊκή μεταχείριση, με στόχο να προσφερθεί στις ΛΑΧ αφορολόγητη και άνευ ποσοστώσεων πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ.

  Χρονοδιάγραμμα

  ΤΟ ΣΓΠ εφαρμόζεται με τη διαδοχική έκδοση κανονισμών με τριετή περίοδο εφαρμογής κάθε φορά. Ο πρώτος πολυετής εκτελεστικός κανονισμός ίσχυσε από την 1η Ιανουαρίου 2006 έως την 31η Δεκεμβρίου 2008. Ο δεύτερος ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31η Δεκεμβρίου 2011.

  Το 2008, η πρόταση για τον κανονισμό που ίσχυε τότε παραπέμφθηκε στο Κοινοβούλιο με τη διαδικασία διαβούλευσης. Οι βασικές διατάξεις του προηγούμενου κανονισμού ΣΓΠ παρέμειναν αναλλοίωτες αλλά έτυχαν επανεξέτασης προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή του καθεστώτος.

  Δυστυχώς, και αντίθετα με την επιθυμία που διατύπωσε τοΚοινοβούλιο, η Επιτροπή δεν διαβίβασε την πρότασή της αρκετά νωρίς (πριν την 1η Ιουνίου 2007) ώστε να επιτρέψει την πλήρη διαβούλευση εντός ευλόγου χρονικού περιθωρίου με το Κοινοβούλιο. Στη πραγματικότητα, η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της μόλις στις 21 Δεκεμβρίου 2007. Στις 31 Ιανουαρίου 2008, το Συμβούλιο κάλεσε το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει πριν από τις 10 Απριλίου. Η διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπήρξε συνεπώς εξαιρετικά βεβιασμένη.

  Με το ψήφισμά του της 5ης Ιουνίου, το Κοινοβούλιο εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του και επεσήμανε ότι στο μέλλον θα χρειαστεί να δοθεί περισσότερος χρόνος για να μπορέσει το Κοινοβούλιο να κάνει το καθήκον του. Το αίτημα του διατυπώθηκε ως εξής: «Η πρόταση αναθεωρημένου κανονισμού για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως την 31η Δεκεμβρίου 2014 διαβιβάζεται από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή μέχρι την 1η Ιουνίου 2010.».

  Η εφαρμογή του τρέχοντος καθεστώτος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2011. Η πρόταση της Επιτροπής υποβλήθηκε στις 26 Μαΐου 2010.

  Παράταση

  Η πρόταση αυτή εντούτοις δεν είναι η ζητηθείσα πρόταση για νέο κανονισμό αλλά αφορά απλώς μια παράταση του υφιστάμενου κανονισμού.

  Στο πλαίσιο της προπαρασκευής νέου κανονισμού, η Επιτροπή κατόρθωσε να ξεκινήσει δημόσιες διαβουλεύσεις μόλις τον Μάρτιο του 2010. Τα αποτελέσματα δεν είχαν ακόμη μελετηθεί, τα στατιστικά στοιχεία δεν είχαν συγκεντρωθεί και η εκτίμηση αντικτύπου δεν είχε γίνει.

  Σύμφωνα λοιπόν με την Επιτροπή, η χορήγηση παράτασης είναι απαραίτητη διότι η περίοδος εφαρμογής του κανονισμού για το ΓΣΠ δεν επαρκεί για να παρουσιάσει η Επιτροπή πρόταση νέου κανονισμού και για να προλάβουν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να καταλήξουν σε συμφωνία επί του κανονισμού που θα διαδεχθεί τον τωρινό μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας πριν λήξει η περίοδος ισχύς του ισχύοντος κανονισμού.

  Ο εισηγητής της παρούσης δεν έχει πρόβλημα να συμφωνήσει ότι η παράταση είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του δικαίου και να εξασφαλιστούν τα συμφέροντα τόσο της ΕΕ όσο και των δικαιούχων χωρών αλλά επιθυμεί εντούτοις να τονίσει ότι η χορήγηση της παράτασης δεν σημαίνει ότι η τρέχουσα απαράδεκτη κατάσταση πρέπει να παραταθεί αυτούσια για άλλα δύο χρόνια.

  Η Συνθήκη της Λισαβόνας

  Καθώς αποτελεί παράταση, η πρόταση, μολονότι δημοσιεύτηκε πολύ αργότερα από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, δεν έλαβε υπόψη τις διαδικασίες περί ανταλλαγής πληροφοριών και περί λήψης αποφάσεων που απαιτεί η Συνθήκη στο πλαίσιο της ενίσχυσης των προνομίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ζητήματα εμπορίου.

  Η ισχύς του τρέχοντος κανονισμού λήγει δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας. Με την προτεινόμενη παράταση, συνεχίζεται η τωρινή κατάσταση για δύο ακόμα χρόνια, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013, δηλαδή τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας.

  Σύμφωνα με τον τρέχοντα κανονισμό, το Κοινοβούλιο δεν έχει δικαίωμα να αποφανθεί επί σειρά ζητημάτων όπως τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ο κατάλογος των δικαιούχων χωρών, ο κατάλογος των δικαιούχων του ΣΓΠ+, η αποτελεσματική εφαρμογή των συμβάσεων, η προσωρινή αναστολή των προτιμήσεων κλπ.

  Αποτελεί πράγματι υποχρέωση των μελών του Κοινοβουλίου να διασφαλίσουν ότι τα δικαιώματα και τα καθήκοντα που ανατέθηκαν στους εκλεγμένους αντιπροσώπους των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Συνθήκη της Λισαβόνας πρέπει να γίνουν σεβαστά.

  Σύμφωνα με το άρθρο 207, παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, η διαδικασία έγκρισης και τροποποίησης του κανονισμού για το ΣΓΠ είναι πλέον η συνήθης νομοθετική διαδικασία, γεγονός που έχει συνέπειες όσον αφορά τα δικαιώματα που έχει το Κοινοβούλιο όσον αφορά τον δημοκρατικό έλεγχο του κανονισμού.

  Ο εισηγητής πιστεύει ότι υπάρχουν στοιχεία του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 τα οποία πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να γίνουν σεβαστές οι νέες εξουσίες τις οποίες απέκτησε το Κοινοβούλιο με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, και ιδίως προκειμένου να εξασφαλιστεί ο σεβασμός των νέων εξουσιών του Κοινοβουλίου, βάσει του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ, σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Κατά την άποψη του εισηγητή, τα βάσει του κανονισμού ΣΓΠ μέτρα που θα θεωρηθούν ως κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις είναι τα εξής: Τα άρθρα 10(2), 11 (7) και (8), 16(3), 19 (3), (4) και (5), και το άρθρο 25, τα οποία δίνουν δικαίωμα βέτο στο Κοινοβούλιο και συνεπώς κατά πολύ μεγαλύτερες ελεγκτικές εξουσίες από την διαδικασία που εφαρμόζεται σήμερα.

  Με στόχο την θέσπιση κανόνων για την εκτέλεση, τον έλεγχο και την ανάκληση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων εγγράφονται τα άρθρα 27α, 27β, 27γ, 27δ και 27ε.

  Λαμβάνοντας υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα της έγκρισης του παρόντος κανονισμού ώστε να εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου για τους δικαιούχους και να αποφευχθούν παράλληλες διαπραγματεύσεις, έχει ωστόσο συμφωνηθεί ότι οι ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα εκφραστούν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τις οριζόντιες νομοθετικές προτάσεις, τις λεγόμενες omnibus, που αποβλέπουν στο να εναρμονιστούν με τη Συνθήκη της Λισαβόνας όλες οι διαδικασίες για την έγκριση πράξεων στο πλαίσιο της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στο μεταξύ δεσμευτεί να ικανοποιήσει πολλά από τα θεμιτά αιτήματα για αυξημένο μερισμό πληροφοριών με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

  Νέος κανονισμός

  Προς το παρόν λοιπόν δεν προτείνονται αλλαγές, αν και ο εισηγητής της παρούσης πιστεύει ότι χρειάζεται μια γενική αναδιατύπωση των καθεστώτων ΣΓΠ και ΣΓΠ+.

  Συντάσσεται επίσης με την άποψη ότι η γενική αναθεώρηση του κανονισμού πρέπει να πραγματοποιηθεί με την πρόταση για νέο κανονισμό, για την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να παρουσιαστεί χωρίς χρονοτριβή.

  Θα ήθελε εντούτοις να επισημάνει ότι η νέα πρόταση κανονισμού πρέπει να έχει τους εξής κύριους στόχους: (1) να δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό σύστημα που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στα συμφέροντα των δικαιούχων χωρών και των οικονομικών παραγόντων· (2) να διατυπώσει κανόνες που θα επιτρέψουν μια καλύτερα ρυθμιζόμενη διαδικασία αναθεώρησης στην οποία θα διασφαλίζεται η συμμετοχή των δικαιούχων· (3) να διασφαλίσει ότι ο κανονισμός θα δίνει την δέουσα βαρύτητα στο καθήκον του δημοκρατικού ελέγχου που έχει ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

  Όπως έχει τονίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2008 με την έκθεση του Helmuth Markov, η μεγαλύτερη διαφάνεια και η ασφάλεια του δικαίου πρέπει να αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στόχος της νέας πρότασης πρέπει να είναι η μετατροπή του ΣΓΠ σε ένα σαφέστερο και πλέον διαφανές σύστημα.

  Κανόνες καταγωγής

  Οι κανόνες καταγωγής και οι διοικητικές διαδικασίες που τους πλαισιώνουν συγκαταλέγονται στους κύριους λόγους που εξηγούν την ανεπαρκή αξιοποίηση των προτιμήσεων που χορηγεί το ΣΓΠ, ιδίως από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χ·ωρες.. Οι κανόνες καταγωγής μπορούν να εμποδίσουν τις θετικές επιπτώσεις μιας προτίμησης που υπάρχει στα χαρτιά, με κίνδυνο βέβαια να μετατρέπονται σε φραγμό του εμπορίου μέσω της θέσπισης ανεδαφικών στόχων από εμπορική άποψη και με αποτέλεσμα η προτίμηση να χρησιμοποιείται λιγότερο ή και καθόλου.

  Νέοι και αναθεωρημένοι κανόνες καταγωγής πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή τουλάχιστον παράλληλα με το νέο καθεστώς ΣΓΠ.

  Η μεταρρύθμιση πρέπει να επιτρέπει την περιφερειακή συσσώρευση και να περιλαμβάνει επίσης τη δυνατότητα οριζόντιας συσσώρευσης μεταξύ περιοχών ή τη συνολική συσσώρευση για τις χώρες που χαίρουν ειδικών ρυθμίσεων δυνάμει του ΣΓΠ. Κατ’ αναλογία, θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα εισαγωγής ευνοϊκότερων κανόνων όσον αφορά τις απαιτήσεις για την αναγνώριση της καταγωγής ενός προϊόντος. Προτείνεται να εκφράσει η ΕΕ την επιθυμία της να δώσει προτεραιότητα στο ΣΓΠ στο πλαίσιο των εργασιών που αναλαμβάνονται στον ΠΟΕ για την εναρμόνιση των κανόνων καταγωγής.

  Κάλυψη χωρών

  Το θέμα των χωρών που καλύπτονται έχει αποτελέσει αντικείμενο επικρίσεων τόσο εκ μέρους των δικαιούχων χωρών και ΜΚΟ, όσο και εκ μέρους ερευνητών. Συχνά, αντιμετωπίζουμε καταστάσεις στις οποίες φτωχότερες χώρες με διαφοροποιημένες οικονομίες αποκλείονται αμέσως από τα πλεονεκτικότερα καθεστώτα.

  Το όριο εισαγωγής μπορεί να αντικατασταθεί από άλλα κριτήρια που θα είναι πιο απλά και που θα έχουν ιδίως αμεσότερη σχέση με το επίπεδο ανάπτυξης (ο Δείκτης ανισότητας GINI είναι καλό παράδειγμα ενός τέτοιου κριτηρίου). Οι χώρες που μπόρεσαν να επωφεληθούν περισσότερο από τις δασμολογικές προτιμήσεις είναι συχνά εκείνες που δεν περνούν το όριο τρωτότητας που χρειάζεται ώστε να είναι επιλέξιμες για το ΣΓΠ+.

  Επιπλέον και προκειμένου να αποφευχθεί η «αποσάθρωση των προτιμήσεων», θα χρειαστεί η επανεξέταση για τον επόμενο κανονισμό των διαθέσιμων δυνατοτήτων για την μεταφορά προϊόντων που προς το παρόν ταξινομούνται ως «ευαίσθητα» στην κατηγορία «μη-ευαίσθητα».

  Τεχνική συνδρομή

  O εισηγητής φρονεί ότι είναι απαραίτητη η ενίσχυση του αντικτύπου του σημερινού συστήματος και η βελτίωση του ποσοστού χρησιμοποίησης του ΣΓΠ μέσω της πρόβλεψης τεχνικής συνδρομής που θα αποσκοπεί ειδικά στην οικοδόμηση του θεσμικού και κανονιστικού δυναμικού που χρειάζεται για να μπορέσουν οι χώρες με τις μεγαλύτερες ανάγκες να εκμεταλλευθούν όσο το δυνατόν περισσότερο τα οφέλη του διεθνούς εμπορίου και του ΣΓΠ.

  Συνδρομή πρέπει επίσης να παρέχεται, με τη μορφή προγραμμάτων αδελφοποίησης π.χ., προκειμένου να βοηθηθούν οι δικαιούχοι του ΣΓΠ+ χώρες να υλοποιούν αποτελεσματικά τις διεθνείς συμβάσεις που απαιτούνται από αυτό το καθεστώς κινήτρων και από τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει.

  Η Επιτροπή οφείλει να προβαίνει σε ενεργό έλεγχο του κατά πόσο τηρούνται οι εν λόγω δεσμεύσεις. Η Επιτροπή πρέπει να δρομολογεί αυτομάτως έρευνα σε όλες τις περιπτώσεις όπου η επιτροπή εφαρμογής των κανόνων της ΔΟΕ αφιερώνει «ειδική παράγραφο» σε δικαιούχο χώρα η οποία δεν τηρεί τους βασικούς κανόνες εργασίας. Οι έρευνες πρέπει πάντα να προβλέπουν συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων της ενδιαφερόμενης χώρας.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (10.11.2010)

  προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

  επί της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31η Δεκεμβρίου 2011
  (COM(2010)0142 – C7‑0135/2010 – 2010/0140(COD))

  Συντάκτρια γνωμοδότησης: Eva Joly

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (ΣΓΠ)

  Το σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (ΣΓΠ) της ΕΕ αποτελεί έναν εμπορικό μηχανισμό που επιτρέπει στην ΕΕ να προσφέρει στις αναπτυσσόμενες χώρες μη αμοιβαία προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά με τη μορφή μειωμένων δασμών.

  Εκτός από το "γενικό" ΣΓΠ που προσφέρει προτιμησιακή πρόσβαση και είναι ανοικτό σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες, υπάρχουν ορισμένες χώρες που είναι επιλέξιμες να συμμετάσχουν στο καθεστώς ΣΓΠ+. Τούτο σημαίνει πρόσθετες δασμολογικές μειώσεις για τις αναπτυσσόμενες χώρες που πληρούν ορισμένους όρους.

  Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για συμμετοχή στο ΣΓΠ είναι η ευάλωτη κατάσταση/εξάρτηση της χώρας από βοήθεια, ήτοι όταν οι πέντε μεγαλύτερες εξαγωγές της χώρας προς την ΕΕ που καλύπτονται από το ΣΓΠ αντιπροσωπεύουν περισσότερο από τα τρία τέταρτα των συνολικών εξαγωγών της στο πλαίσιο του ΣΓΠ και όταν οι εξαγωγές της χώρας προς την ΕΕ που καλύπτονται από το ΣΓΠ αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 1% των συνολικών εισαγωγών της ΕΕ στο πλαίσιο του ΣΓΠ. Επίσης οι δικαιούχοι χώρες του ΣΓΠ+ πρέπει να έχουν επικυρώσει και εφαρμόσει 27 διεθνείς συμβάσεις στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των βασικών εργασιακών προτύπων, της αειφόρου ανάπτυξης και της χρηστής διακυβέρνησης. Εάν μια χώρα δεν πληροί τα εν λόγω κριτήρια, το GSP+ μπορεί να ανασταλεί.

  Και οι 49 λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες είναι επιλέξιμες για το καθεστώς «Όλα εκτός από Όπλα» το οποίο τους προσφέρει αδασμολόγητη και χωρίς ποσοστώσεις πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ για όλες τις εξαγωγές τους.

  Χρονοδιάγραμμα

  Το ισχύον καθεστώς του ΣΓΠ θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 732/2008 του Συμβουλίου. Ο κανονισμός λήγει στο τέλος του 2011, και το ΣΓΠ παύει να ισχύει εκτός εάν αντικατασταθεί από ισοδύναμο καθεστώς.

  Η Επιτροπή σχεδιάζει να υποβάλει νέα πρόταση στις αρχές του 2011, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι το καθεστώς που θα αντικαταστήσει το ισχύον ΣΓΠ θα αρχίσει να ισχύει το ενωρίτερο στα μέσα του 2012, δηλαδή θα υπάρξει νομικό κενό έξι μηνών.

  Για το λόγο αυτό, η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στην παράταση του ισχύοντος καθεστώτος του ΣΓΠ για δύο χρόνια ακόμα κατ'ανώτατο όριο, έως ότου τεθεί σε ισχύ ο νέος κανονισμός.

  Η εισηγήτρια φρονεί ότι η λύση αυτή δεν είναι ιδανική διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα μπορέσει να εκφέρει άποψη επί του καθεστώτος παρά μόνον τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας. Ωστόσο, αποτελεί ικανοποιητική προσέγγιση διότι αποτρέπει την ανεπιθύμητη διακοπή στην εφαρμογή του προγράμματος ΣΓΠ. Είναι προφανές ότι θα ήταν επιζήμιο για τις αναπτυσσόμενες χώρες εάν θα ήταν υποχρεωμένες να επιστρέψουν στους δασμούς του μάλλον ευνοούμενου κράτους (MΕΚ) της ΕΕ και δεν θα απολάμβαναν πλέον προτιμησιακής μεταχείρισης, έστω και προσωρινά.

  Τούτου λεχθέντος, είναι σημαντικό να εκπονήσει η Επιτροπή εντός του βραχύτερου δυνατού χρονικού διαστήματος τη νέα της πρόταση για το ΣΓΠ και να ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία το συντομότερο δυνατό. Ωστόσο, το νέο καθεστώς του ΣΓΠ, αντίθετα από το προηγούμενο, θα συναποφασιστεί από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο· η πίεση χρόνου δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως αιτιολογία για να παρακαμφθούν τα δημοκρατικά προνόμια του Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο πρέπει να ασκήσει τις νέες του εξουσίες που του εκχωρεί η Συνθήκη της Λισαβόνας στον τομέα του εμπορίου.

  Παρούσα πρόταση

  Μια ουσιωδέστερη αναθεώρηση του καθεστώτος του ΣΓΠ είναι πιθανότερο να πραγματοποιηθεί όταν εκπονηθεί το σχέδιο του νέου κανονισμού για το ΣΓΠ κατά το επόμενο έτος. Παρ' όλα αυτά η εισηγήτρια κατέθεσε ορισμένες τροπολογίες επί του κανονισμού για το ΣΓΠ υπό τη σημερινή του μορφή.

  Κατά πρώτο και κύριο λόγο, η αρχή της προτιμησιακής και διαφοροποιημένης μεταχείρισης έχει υψίστη σημασία στις εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με αναπτυσσόμενες χώρες. Το ποσοστό των εξαγωγών των αναπτυσσομένων χωρών επί του συνόλου των εισαγωγών της ΕΕ είναι ελάχιστο. Ωστόσο οι εμπορικές προτιμήσεις παρέχουν στις χώρες αυτές την ευκαιρία να ξεφύγουν από τον φαύλο κύκλο της εξάρτησης από τη βοήθεια. Οι προτάσεις για ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων ΕΕ-αναπτυσσομένων χωρών σε ισότιμη βάση δεν είναι ρεαλιστικές δεδομένου ότι οι σημερινές ικανότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ΕΕ είναι κατά πολύ ανώτερα.

  Το άρθρο 208 της Συνθήκης της Λισαβόνας υποχρεώνει ασφαλώς την ΕΕ να "λαμβάνει υπόψη τους στόχους της συνεργασίας για την ανάπτυξη κατά την εφαρμογή πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες." Τούτο επιβάλλει στην ΕΕ τη δέσμευση να αποφεύγει πολιτικές επιλογές που υπονομεύουν το έργο της στον τομέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη και να αναλαμβάνει δράσεις, σε όλους τους τομείς πολιτικής, οι οποίες θα ωφελήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες. Τούτο ισχύει κατ' εξοχήν για το εμπόριο.

  Είναι επίσης πολύ σημαντικό να παρακολουθεί η Επιτροπή, υπό τον έλεγχο του Κοινοβουλίου, με προσοχή και αυστηρότητα τη συνεχή συμμόρφωση των δικαιούχων χωρών προς τα κριτήρια που τις καθιστούν επιλέξιμες για το ΣΓΠ+.

  Επί του παρόντος η Επιτροπή διεξάγει αξιολόγηση των επιπτώσεων στη βιωσιμότητα για το ΣΓΠ. Το Κοινοβούλιο πρέπει να ζητήσει από την Επιτροπή να το ενημερώσει σχετικά με το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από αυτήν, καθώς και για τις μελλοντικές της προθέσεις όσον αφορά την εφαρμογή της αξιολόγησης των επιπτώσεων στη βιωσιμότητα στο πλαίσιο του νέου καθεστώτος του ΣΓΠ.

  Η εισηγήτρια πιστεύει ακράδαντα ότι είναι αναγκαίο ένα παγκόσμιο εμπορικό σύστημα που θα βασίζεται σε αρχές δεοντολογίας, στη δημοκρατία και στη διαφάνεια, και όχι μόνον στο κέρδος, ένα σύστημα το οποίο θα λειτουργεί επ' ωφελεία της κοινωνίας στο σύνολό της και όχι μόνον ενός περιορισμένου αριθμού επιχειρήσεων. Η τήρηση διεθνώς ανεγνωρισμένων προδιαγραφών στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργασιακών προτύπων, του περιβάλλοντος και της διακυβέρνησης αποτελεί ζωτικό στοιχείο του ΣΓΠ+, στοιχείο το μπορεί μάλιστα να χρειασθεί να ενισχυθεί στο μέλλον. Για το λόγο αυτό, είναι επιτακτική η εκ του σύνεγγυς εποπτεία τομέων εκ των οποίων αναφέρουμε ενδεικτικά την αλιεία, τη δασοκομία και την εξόρυξη, καθώς και του ζητήματος της μεταχείρισης των γυναικών και των μειονοτήτων ως προς την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και τις συνθήκες εργασίας.

  Για λόγους δημοκρατίας και διαφάνειας, είναι επίσης σημαντικό να περιλαμβάνεται σε όλες τις διαβουλεύσεις με τις δικαιούχους χώρες σχετικά με την συνεχή τήρηση των κριτηρίων ΣΓΠ+ και διάλογος με τα εθνικά κοινοβούλια και τους τοπικούς φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

  Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

  Τροπολογία  1

  Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 - σημείο 1 α (νέο)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 732/2008

  Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (1α) Μετά την αιτιολογική σκέψη 2 παρεμβάλλεται η ακόλουθη νέα αιτιολογική σκέψη:

   

  (2α) Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποχρεωμένη να λαμβάνει υπόψη τους στόχους της συνεργασίας για την ανάπτυξη κατά την εφαρμογή πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες και, ως εκ τούτου, το καθεστώς του ΣΓΠ πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας.

  Τροπολογία  2

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 732/2008

  Άρθρο 5 – παράγραφος 2

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (1a) Στο άρθρο 5, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

   

  «Για τους σκοπούς των καθεστώτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, οι κανόνες καταγωγής που αφορούν τον ορισμό της έννοιας των προϊόντων καταγωγής, τις διαδικασίες καθώς και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας που σχετίζονται με αυτά καθορίζονται με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93. Η μορφή, το περιεχόμενο και οι διαδικασίες του συστήματος των κανόνων καταγωγής υπόκεινται σε τακτική αναθεώρηση προκειμένου να αξιολογούνται τα αποτελέσματά του στα ποσοστά χρησιμοποίησης του ΓΣΠ και να εξυπηρετείται καλύτερα ο σκοπός της προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης.»

  Τροπολογία  3

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 4

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 732/2008

  Άρθρο 10

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (4) Στο άρθρο 10 παράγραφος 3, η τελεία στο τέλος του στοιχείου β) αντικαθίσταται από άνω τελεία και, μετά το στοιχείο β), προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

  (4) Το άρθρο 10 τροποποιείται ως ακολούθως:

   

  (α) Στο άρθρο 10, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

   

  «1. Οσάκις η Επιτροπή παραλαμβάνει αίτηση συνοδευόμενη από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2, οφείλει να την εξετάζει. Κατά την εξέταση λαμβάνονται υπόψη τα πορίσματα των σχετικών διεθνών οργανισμών και φορέων. Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει στην αιτούσα χώρα κάθε ερώτημα που θεωρεί συναφές και να επαληθεύει τις παρεχόμενες πληροφορίες στο πλαίσιο επαφών με την αιτούσα χώρα ή με κάθε άλλη αρμόδια πηγή, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, όπως π.χ. των κοινωνικών εταίρων.»

   

  (β) Στην παράγραφο 3, η τελεία στο τέλος του στοιχείου β) αντικαθίσταται από άνω τελεία και, μετά το στοιχείο β), προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

  ή

  ή

  (γ) έως τις 15 Δεκεμβρίου 2011, για αίτηση δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) περίπτωση iii)·

  (γ) έως τις 15 Δεκεμβρίου 2011, για αίτηση δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) περίπτωση iii)·

  ή

  ή

  (δ) έως τις 15 Ιουνίου 2013, για αίτηση δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) περίπτωση iv).»

  (δ) έως τις 15 Ιουνίου 2013, για αίτηση δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) περίπτωση iv).»

  Τροπολογία  4

  Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 - σημείο 4 α (νέο)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 732/2008

  Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (4α) Μετά το άρθρο 10 παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο άρθρο:

   

  Άρθρο 10α

   

  «Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα όλων των αξιολογήσεων των επιπτώσεων στη βιωσιμότητα (SIA) οι οποίες διενεργούνται στο πλαίσιο του ΣΓΠ.»

  Τροπολογία  5

  Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 - σημείο 4 β (νέο)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 732/2008

  Άρθρο 17 - παράγραφος -1 (νέο)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (4β) Στο άρθρο 17, πριν από το σημείο 1 παρεμβάλλεται η ακόλουθα νέα παράγραφος:

   

  «-1. Η Επιτροπή ελέγχει τακτικά εάν οι δικαιούχοι χώρες τηρούν τις δεσμεύσεις τους και εάν δεν συντρέχει κανένας από τους λόγους προσωρινής αναστολής του προτιμησιακού καθεστώτος που ορίζονται στο άρθρο 15, παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 16, παράγραφοι 1 και 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά με τις προσωρινές αναστολές και τη διαβιβάζει στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη.»

  Τροπολογία  6

  Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 - σημείο 4 γ (νέο)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 732/2008

  Άρθρο 18 - παράγραφος 3

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (4γ) Το άρθρο 18, παράγραφος 3 τροποποιείται ως ακολούθως:

   

  «3. Η Επιτροπή ζητεί όλες τις πληροφορίες που κρίνει αναγκαίες, στις οποίες συγκαταλέγονται οι υπάρχουσες αξιολογήσεις, παρατηρήσεις, αποφάσεις, συστάσεις και συμπεράσματα των υπολοίπων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των αρμοδίων εποπτικών οργάνων των Ηνωμένων Εθνών, της ΔΟΕ και άλλων αρμοδίων διεθνών οργανισμών. Τα ανωτέρω αποτελούν τη βάση για να διερευνηθεί αν δικαιολογείται προσωρινή αναστολή για το λόγο που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο α). Η Επιτροπή μπορεί να επαληθεύει τις πληροφορίες που λαμβάνει στο πλαίσιο επαφών με οικονομικούς φορείς, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, τα κοινοβούλια των δικαιούχων χωρών και την ενδιαφερόμενη δικαιούχο χώρα.»

  Τροπολογία  7

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 4 α (νέο)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 732/2008

  Άρθρο 18 – παράγραφος 3

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  xx

  (4a) Στο άρθρο 18, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

   

  «3. Η Επιτροπή ζητεί όλες τις πληροφορίες που κρίνει αναγκαίες, στις οποίες συγκαταλέγονται οι υπάρχουσες αξιολογήσεις, παρατηρήσεις, αποφάσεις, συστάσεις και συμπεράσματα των αρμόδιων εποπτικών οργάνων των Ηνωμένων Εθνών, της ΔΟΕ και άλλων αρμοδίων διεθνών οργανισμών. Οι πληροφορίες αυτές δημοσιοποιούνται, χάριν διαφάνειας, και αποτελούν τη βάση για να διερευνηθεί αν δικαιολογείται προσωρινή αναστολή για το λόγο που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο α). Η Επιτροπή μπορεί να επαληθεύει τις πληροφορίες που λαμβάνει στο πλαίσιο επαφών με οικονομικούς φορείς και την ενδιαφερόμενη δικαιούχο χώρα.»

  Τροπολογία  8

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 4 α (νέο)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 732/2008

  Άρθρο 19 – παράγραφος 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (4a) Στο άρθρο 19, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

   

  «1. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση με τα συμπεράσματά της στην επιτροπή του άρθρου 27 και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.»

  Τροπολογία  9

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 4 β (νέο)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 732/2008

  Άρθρο 19 – παράγραφος 4

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (4β) Στο άρθρο 19, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

   

  «4. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι είναι αναγκαία η προσωρινή αναστολή, υποβάλλει- αφού προηγουμένως ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο- κατάλληλη πρόταση στο Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει επ'αυτής, με ειδική πλειοψηφία, εντός προθεσμίας δύο μηνών. Στην περίπτωση της παραγράφου 3, η Επιτροπή υποβάλλει την πρότασή της κατά τη λήξη της περιόδου που ορίζεται στην εν λόγω παράγραφο.»

  Τροπολογία  10

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 4 γ (νέο)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 732/2008

  Άρθρο 20 – παράγραφος 7

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (4γ) Στο άρθρο 20, η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

   

  «7. Οσάκις εξαιρετικές συνθήκες που απαιτούν άμεση δράση καθιστούν αδύνατη την έρευνα, η Επιτροπή μπορεί, αφού ενημερώσει την επιτροπή του άρθρου 27 και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να λάβει κάθε προληπτικό μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο

  Τροπολογία  11

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 4 δ (νέο)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 732/2008

  Άρθρο 22 – παράγραφος 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (4δ) Στο άρθρο 22, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

   

  «1. Η Επιτροπή ενημερώνει το ταχύτερο δυνατό την ενδιαφερόμενη δικαιούχο χώρα σχετικά με κάθε απόφαση που λαμβάνει σύμφωνα με τα άρθρα 20 ή 21, προτού τεθεί σε ισχύ η απόφαση αυτή. Η Επιτροπή προβαίνει, επίσης, σε σχετική κοινοποίηση προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και τα κράτη μέλη.»

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31η Δεκεμβρίου 2011

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2010)0142 – C7-0135/2010 – 2010/0140(COD)

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  INTA

  Γνωμοδοτική επιτροπή

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  DEVE

  15.6.2010

   

   

   

  Συντάκτης γνωμοδότησης

         Ημερομηνία ορισμού

  Eva Joly

  22.6.2010

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  9.11.2010

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  20

  0

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Thijs Berman, Corina Creţu, Nirj Deva, Charles Goerens, Catherine Grèze, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Ελένη Θεοχάρους

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Judith Sargentini

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Γενικευμένες δασμολογικές προτιμήσεις

  Έγγραφα αναφοράς

  KOM(2010)0142 – C7-0135/2010 – 2010/0140(COD)

  Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

  26.5.2010

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  INTA

  15.6.2010

  Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  DEVE

  15.6.2010

   

   

   

  Εισηγητής(ές)

         Ημερομηνία ορισμού

  Helmut Scholz

  1.6.2010

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  2.12.2010

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  3.3.2011

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  22

  0

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, David Martin, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Keith Taylor, Paweł Zalewski, Метин Казак

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Béla Glattfelder, Elisabeth Köstinger, Carl Schlyter, Jarosław Leszek Wałęsa, Γεώργιος Παπαστάμκος

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Derk Jan Eppink, Eider Gardiazábal Rubial, Kartika Tamara Liotard, Bart Staes

  Ημερομηνία κατάθεσης

  7.3.2011