ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την τροποποίηση του άρθρου 136 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με μηχανισμό σταθερότητας για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ

  7.3.2011 - (00033/2010 – C7‑0014/2011 – 2010/0821(NLE)) - *

  Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
  Εισηγητές: Elmar Brok και Roberto Gualtieri


  Διαδικασία : 2010/0821(NLE)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0052/2011
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0052/2011
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την τροποποίηση του άρθρου 136 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με μηχανισμό σταθερότητας για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ

  (00033/2010 – C7‑0014/2011 – 2010/0821(NLE))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

      έχοντας υπόψη το άρθρο 48 παράγραφος 6 και το άρθρο 48 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

      έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Ειδικής Ομάδας προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με την «ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης στην ΕΕ»,

      έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την τροποποίηση του άρθρου 136 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 16 Δεκεμβρίου 2010 (00033/2010 - C7-0014/2011),

      έχοντας υπόψη το άρθρο 74 β του Κανονισμού του,

  –    έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, με ημερομηνία 18 Φεβρουαρίου 2011,

      έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A7-0052/2011),

  A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 της ΣΕΕ: «Η Ένωση εγκαθιδρύει οικονομική και νομισματική ένωση, της οποίας το νόμισμα είναι το ευρώ»·

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο επέλεξε να μην υιοθετήσει το κοινό νόμισμα·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ «η νομισματική πολιτική για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ» συνιστά αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης·

  Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ: «Τα κράτη μέλη συντονίζουν τις οικονομικές τους πολιτικές στο πλαίσιο της Ένωσης» με ειδικές διατάξεις για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ·

  Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εφόσον εγκριθεί, ενδέχεται να οδηγήσει στη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα βρίσκεται τελείως εκτός της σφαίρας της ΕΕ, και οποίος δεν θα προβλέπει κάποιον ρόλο για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης·

  ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί πλήρως και να διαφυλάσσεται σε μόνιμη βάση η συμμετοχή των θεσμικών οργάνων της Ένωσης στον μηχανισμό και ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί κάποια δίοδος για την ενδεχόμενη χρήση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού στο σύστημα εγγυήσεων·

  Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να εξεταστούν όλες οι δυνατότητες πλήρους ένταξης του μηχανισμού στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης, προβλέποντας την ένταξη και των κρατών εκείνων που δεν έχουν το ευρώ ως νόμισμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό ενδέχεται να συμπεριλαμβάνει την προσφυγή στο άρθρο 20 ΣΕΕ σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία όπου είναι σκόπιμο προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή της οικονομικής πολιτικής της Ένωσης·

  H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες που διέπουν τον μηχανισμό σταθερότητας θα πρέπει να προταθούν κατά προτίμηση από την Επιτροπή·

  Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες που διέπουν τον μηχανισμό σταθερότητας θα πρέπει να διασφαλίζουν τον κατάλληλο λογιστικό έλεγχο, τη λογοδοσία και ρυθμίσεις περί διαφάνειας·

  Ι.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μηχανισμός σταθερότητας θα πρέπει να συνοδεύεται από την ενίσχυση του προληπτικού και διορθωτικού σκέλους του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), και από μέτρα που σχετίζονται με την μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα και την αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών ανάμεσα στα κράτη μέλη·

  ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση θα πρέπει να προάγει τη δημιουργία ενιαίας αγοράς ευρωομολόγων η οποία θα συμπληρώνει τον μηχανισμό σταθερότητας·

  ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει νομοθετικές προτάσεις, και όπου είναι αναγκαίο προτάσεις για αναθεώρηση της Συνθήκης, προκειμένου να οικοδομήσει μεσοπρόθεσμα ένα σύστημα οικονομικής διακυβέρνησης για την Ένωση και ιδίως για τη ζώνη του ευρώ, το οποίο θα ενισχύσει τη συνοχή και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και θα σταθεροποιήσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα·

  ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 48 παράγραφος 6 της ΣΕΕ επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εγκρίνει, μετά από διαβούλευση με το Κοινοβούλιο, απόφαση που να τροποποιεί το σύνολο ή μέρος των διατάξεων του τρίτου μέρους της ΣΛΕΕ χωρίς να επηρεάζει την κατανομή των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην Ένωση και τα κράτη μέλη·

  ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για κάθε αύξηση ή μείωση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης απαιτείται να ακολουθηθεί η συνήθης διαδικασία αναθεώρησης·

  ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε περαιτέρω αναθεώρηση της ΣΛΕΕ θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία αναθεώρησης·

  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτεινόμενη απόφαση μπορεί να τεθεί σε ισχύ μετά από την έγκρισή της από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς κανόνες τους,

  1.   υπογραμμίζει ότι η νομισματική πολιτική για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ συνιστά αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης και πρόκειται για κοινοτική πολιτική από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ·

  2.   τονίζει τη σημασία του ευρώ για το ευρωπαϊκό πολιτικό και οικονομικό σχέδιο και επισημαίνει τη σημασία της δέσμευσης που ανέλαβε το σύνολο των κρατών μελών υπέρ της σταθερότητας της ζώνης του ευρώ και το αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης που έχουν επιδείξει·

  3.   τονίζει ότι ο ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητας συνιστά σημαντικό μέρος μιας παγκόσμιας δέσμης μέτρων που έχουν σχεδιαστεί για να ορίσουν ένα νέο πλαίσιο, καθώς ενισχύουν τη δημοσιονομική πειθαρχία και τον συντονισμό των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών, μέτρα που πρέπει να περιλαμβάνουν την προώθηση μιας κοινής ευρωπαϊκής αντιμετώπισης των προκλήσεων της ανάπτυξης, υπερβαίνοντας ταυτόχρονα τις οικονομικές και κοινωνικές ανισορροπίες και βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα·

  4.   επισημαίνει ότι το Συμβούλιο δεν έχει κάνει χρήση όλων των δυνατοτήτων που προβλέπονται από τις Συνθήκες για να εφαρμόσει πλήρως το ΣΣΑ και να βελτιώσει τον οικονομικό συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

  5.   θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα πέραν των προσωρινών μέτρων που στοχεύουν στην σταθεροποίηση της ζώνης του ευρώ και ότι η Ένωση θα πρέπει να οικοδομήσει την οικονομική της διακυβέρνηση, εκτός των άλλων μέσω πολιτικών και μέσων σχεδιασμένων για να προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη στα κράτη μέλη· είναι της άποψης ότι η ενίσχυση του ΣΣΑ, το ευρωπαϊκό εξάμηνο, η στρατηγική ΕΕ 2020 και η τροποποίηση του άρθρου 136 της ΣΛΕΕ σχετικά με το μηχανισμό σταθερότητας δεν είναι παρά ένα πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση·

  6.   τονίζει ότι ο ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητας και οι αυστηροί όροι που θεσπίζονται μέσω αυτού, αφορά όλα τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ, ακόμη και τα πιο μικρά των οποίων η οικονομία μπορεί να μη θεωρηθεί ως "απαραίτητη" για τη διαφύλαξη της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της·

  7.   προειδοποιεί ότι η πρόθεση να δημιουργηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός σταθερότητας εκτός του θεσμικού πλαισίου της ΕΕ συνιστά κίνδυνο για την ακεραιότητα του συστήματος το οποίο βασίζεται στη Συνθήκη· θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να είναι μέλος του συμβουλίου του μηχανισμού και να μην έχει απλώς την ιδιότητα του παρατηρητή· θεωρεί επίσης ότι σε αυτό το πλαίσιο η Επιτροπή θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να λαμβάνει δικές της πρωτοβουλίες προκειμένου να επιτύχει, εφόσον συγκατατίθενται τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, τους στόχους του ΕΜΣ· υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει οπωσδήποτε να σέβονται την ενωσιακή νομοθεσία και τις αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων που αυτή ορίζει·

  8.   τονίζει ότι η θέσπιση και λειτουργία του μόνιμου μηχανισμού σταθερότητας θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς τις βασικές αρχές της δημοκρατικής λήψης αποφάσεων, όπως είναι η διαφάνεια, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος και η δημοκρατική λογοδοσία· τονίζει ότι τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ που είναι αρμόδια για νομισματικά θέματα - η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων- θα πρέπει να συνδέονται στενά με τον μηχανισμό· επισημαίνει ότι ο μηχανισμός δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε κάποιο νέο πρότυπο ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, το οποίο να μην ανταποκρίνεται στο επίπεδο των δημοκρατικών προτύπων που έχει επιτευχθεί σε επίπεδο Ένωσης·

  9.   εκφράζει την απογοήτευσή του που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν διερεύνησε όλες τις δυνατότητες που περιλαμβάνονται στις Συνθήκες όσον αφορά τη δημιουργία ενός μονίμου μηχανισμού σταθερότητας· θεωρεί ιδίως ότι, στο πλαίσιο των σημερινών αρμοδιοτήτων της Ένωσης όσον αφορά την οικονομική και νομισματική ένωση (άρθρο 3 παράγραφος 4 ΣΕΕ) και τη νομισματική πολιτική για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ (άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο (γ) ΣΛΕΕ), θα ήταν σκόπιμο να ασκηθούν οι εξουσίες που εκχωρούνται στο Συμβούλιο στο άρθρο 136 της ΣΛΕΕ ή εναλλακτικά να πραγματοποιηθεί προσφυγή στο άρθρο 352 της ΣΛΕΕ σε συνδυασμό με τα άρθρα 133 και 136 της ΣΛΕΕ·

  10. καλεί την Επιτροπή να αναζητήσει άλλους μηχανισμούς για να εξασφαλιστεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και μια βιώσιμη και επαρκής οικονομική ανάπτυξη της ευρωζώνης, και να υποβάλει τις απαιτούμενες νομοθετικές προτάσεις· υπογραμμίζει την ανάγκη να περιλαμβάνονται στον μηχανισμό σταθερότητας μέτρα για την άμβλυνση των κινδύνων που απειλούν τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική σταθερότητα, συμπεριλαμβανομένης μιας αποτελεσματικής ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών αγορών, της αναθεώρησης του ΣΣΑ και της βελτίωσης του οικονομικού συντονισμού, της καθιέρωσης μηχανισμών για τη μείωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ευρωζώνη, καθώς και μέτρων που αποβλέπουν σε οικολογική ανασυγκρότηση·

  11. θεωρεί επιπλέον ότι η δημιουργία και η λειτουργία του μόνιμου μηχανισμού σταθερότητας θα πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιμοποιώντας επίσης, τηρουμένων των αναλογιών, το θεσμικό μηχανισμό μιας ενισχυμένης συνεργασίας ως μέσο για τη συμμετοχή των θεσμικών οργάνων της Ένωσης σε όλα τα στάδια και για την ενθάρρυνση των κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ να συμμετέχουν στον μηχανισμό·

  12. τονίζει ότι προκειμένου να ελεγχθεί όπως πρέπει το προτεινόμενο σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου χρειάζονται συμπληρωματικές πληροφορίες όσον αφορά τον προβλεπόμενο σχεδιασμό του μηχανισμού σταθερότητας και των σχέσεων που θα έχει με τα θεσμικά όργανα, με το προβλεπόμενο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο· κατά συνέπεια καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εκπληρώσει τις ακόλουθες προϋποθέσεις στη διαδικασία δημιουργίας του νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας:

  α)             την αναδιατύπωση του σχεδίου αποφάσεως του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όπως προτείνεται στις τροπολογίες που περιέχονται στο παράρτημα[1], όπου εννοείται ότι με τη συμμετοχή των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στην καθιέρωση του μόνιμου μηχανισμού σταθερότητας και στον καθορισμό των προϋποθέσεων χορήγησης της χρηματοοικονομικής συνδρομής, ο ΕΜΣ, ανεξάρτητα από τον διακυβερνητικό χαρακτήρα του, θα ενσωματωθεί ενδεχομένως στο πλαίσιο της Ένωσης με τη μορφή οργανισμού· ζητεί να είναι εξαρχής ο μηχανισμός σταθερότητας ανοικτός για τα κράτη μέλη που δεν έχουν νόμισμα το ευρώ αλλά επιθυμούν να συμμετάσχουν·

  ή

  β)        σαφή δέσμευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με την οποία να διασφαλίζεται ότι:

  –         τα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά του μονίμου μηχανισμού σταθερότητας και τα μέτρα αιρεσιμότητας, που περιλαμβάνουν ένα πρόγραμμα οικονομικής και δημοσιονομικής προσαρμογής, θα καθοριστούν βάσει πρότασης της Επιτροπής, σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, και ότι η Επιτροπή θα είναι αρμόδια για τη διασφάλιση του πλήρους σεβασμού αυτών των μέτρων όπως και για την προληπτική χρήση του μηχανισμού, υποβάλλοντας εκθέσεις στο Κοινοβούλιο ανά τακτά χρονικά διαστήματα·

  –         η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκτελεί όλα τα αναγκαία καθήκοντα που αφορούν την υλοποίηση και παρακολούθηση του μονίμου μηχανισμού, όπως και την εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης όλων των κρατών μελών που έχουν νόμισμα το ευρώ, υποβάλλοντας εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά τακτά χρονικά διαστήματα·

  –         η χρηματοοικονομική συνδρομή στο πλαίσιο του μηχανισμού θα υπόκειται σε αυστηρή ανάλυση και σε ένα πρόγραμμα οικονομικής και χρηματοοικονομικής ανάκαμψης· τα κράτη μέλη που έχουν ως νόμισμά τους το ευρώ και όσα εκπροσωπούν κράτη μέλη που συμμετέχουν και συνεισφέρουν στον μόνιμο μηχανισμό σταθερότητας θα ενεργούν, όταν αποφασίζουν να χορηγήσουν χρηματοοικονομική συνδρομή, με βάση μια αξιολόγηση που θα παρέχεται από την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και, στο βαθμό που μπορεί να συμμετέχει, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο· όσον αφορά την ανάλυση και τις προϋποθέσεις για την χρηματοοικονομική και οικονομική ανάκαμψη η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο· και

  –         σε κανένα κράτος μέλος που έχει νόμισμα το ευρώ και έχει συνεισφέρει στον μόνιμο μηχανισμό σταθερότητας δεν θα αποκλείεται η πρόσβαση σε αυτόν λόγω του μεγέθους του·

           η γραμματειακή υποστήριξη του μονίμου μηχανισμού σταθερότητας θα παρέχεται από την Επιτροπή·

  13. υπενθυμίζει ότι ο μελλοντικός μόνιμος μηχανισμός σταθερότητας θα πρέπει να χρησιμοποιεί τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, καθώς τούτο θα αποτρέψει τη δημιουργία διπλών δομών οι οποίες θα απέβαιναν εις βάρος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

  14. θεωρεί ότι οι όροι δανειοδοσίας που θα εφαρμόζονται για την αποπληρωμή προς τον μόνιμο μηχανισμό σταθερότητας σε περίπτωση ενεργοποίησής του πρέπει να είναι παρόμοιοι με εκείνους που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους μηχανισμούς στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών και μακροπρόθεσμης χρηματοδοτικής συνδρομής, δηλαδή με απλή μετακύλιση της επιβάρυνσης και χωρίς κανένα περιθώριο πάνω από το κόστος δανειοληψίας· θεωρεί επιπλέον ότι τα επιτόκια που θα χρησιμοποιούνται από τον μόνιμο μηχανισμό σταθερότητας πρέπει να προσφέρονται με ευνοϊκούς όρους·

  15. επιμένει ότι η συμμόρφωση από πλευράς των κρατών μελών με τις οικονομικές κατευθυντήριες γραμμές που θέτει η Επιτροπή και με τις προϋποθέσεις που επιβάλλονται από τον μηχανισμό σταθερότητας θα πρέπει να ελέγχεται από το Κοινοβούλιο, και τονίζει ότι κάθε εθνικό κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει πλήρως, βάσει των δικαιωμάτων τους επί του προϋπολογισμού και του ελέγχου, σε όλα τα στάδια, και ιδίως στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια, ο ενστερνισμός και η λογοδοσία για οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί·

  16. επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής να διασφαλίσει τη συνοχή ανάμεσα στον μελλοντικό μηχανισμό και την οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης, ιδίως στη ζώνη του ευρώ, σεβόμενη ταυτόχρονα τις αρμοδιότητες που εκχωρούνται από τη Συνθήκη στην Ένωση και τα θεσμικά της όργανα·

  17. υπογραμμίζει ότι το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε, δεν θα αυξήσει τις αρμοδιότητες της Ένωσης και για αυτόν τον λόγο θα παραμείνει εντός του πλαισίου της απλοποιημένης διαδικασίας αναθεώρησης των Συνθηκών· επισημαίνει ότι, αντιστρόφως, η απόφαση αυτή δεν μπορεί να μειώσει τις αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης στους τομείς της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να βλάψει την ορθή εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας, και ιδίως των άρθρων 122 και 143 ΣΛΕΕ και του ενωσιακού κεκτημένου·

  18. υπογραμμίζει εκ νέου ότι η προσφυγή στο άρθρο 48 παράγραφος 6 της ΣΕΕ αποτελεί έκτακτη διαδικασία και υπενθυμίζει το δικαίωμα του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, να ζητήσει Συνέλευση με στόχο την αναδιαμόρφωση των θεσμικών οργάνων, των διαδικασιών και των πολιτικών που συναπαρτίζουν την οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης·

  19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ως γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 48 παράγραφος 6 της ΣΕΕ.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

  Τροπολογία επί του σχεδίου απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

  Στο άρθρο 136 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

  «μετά από σύσταση της Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ μπορούν να θεσπίσουν μηχανισμό σταθερότητας ο οποίος θα ενεργοποιείται εφόσον κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να διασφαλίζεται η σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της. Η χορήγηση τυχόν απαιτούμενης χρηματοοικονομικής συνδρομής δυνάμει του μηχανισμού θα αποφασίζεται με βάση πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα υπόκειται σε αυστηρούς όρους σύμφωνα με τις αρχές και τους στόχους της Ένωσης, όπως ορίζεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στην παρούσα Συνθήκη.

  Οι αρχές και οι κανόνες που θα διέπουν τους όρους για τη χορήγηση της χρηματοοικονομικής συνδρομής δυνάμει του μηχανισμού και τον έλεγχό της καθορίζονται σε κανονισμό σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

  Το άρθρο 136 παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

  «Για τα μέτρα της παραγράφου 1 στοιχεία α) και β), δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη του Συμβουλίου που εκπροσωπούν κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ.

  Η ειδική πλειοψηφία των εν λόγω μελών ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 238, παράγραφος 3, στοιχείο α).

  Για τα μέτρα της παραγράφου 1 τρίτο εδάφιο, δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη του Συμβουλίου που εκπροσωπούν κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (14.2.2011)

  προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

  σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την τροποποίηση του άρθρου 136 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με μηχανισμό σταθερότητας για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ
  (00033/2010 – C7‑0014/2011 – 2010/0821(NLE))

  Συνεισηγητές: Jean-Paul Gauzès, Edward Scicluna

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

  Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

  Τροπολογία  1

  Σχέδιο απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 1

  Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

  Τροπολογία

  (1) Το άρθρο 48 παράγραφος 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) δίνει το δικαίωμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να εκδώσει απόφαση, η οποία τροποποιεί, εν όλω ή εν μέρει, τις διατάξεις του τρίτου μέρους της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η απόφαση αυτή δεν μπορεί να αυξάνει τις αρμοδιότητες που απονέμονται στην Ένωση από τις Συνθήκες και τίθεται σε ισχύ μόνο μετά την έγκρισή της από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς κανόνες τους.

  (1) Το άρθρο 48 παράγραφος 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) δίνει το δικαίωμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να εκδώσει απόφαση, η οποία τροποποιεί, εν όλω ή εν μέρει, τις διατάξεις του τρίτου μέρους της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η απόφαση αυτή δεν μπορεί να αυξάνει τις αρμοδιότητες που απονέμονται στην Ένωση από τις Συνθήκες και τίθεται σε ισχύ μόνο μετά την έγκρισή της από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς κανόνες τους.

  Αιτιολόγηση

  Η τροπολογία επιδιώκει να διευκρινίσει ποιά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να εγκρίνουν την προτεινόμενη τροποποίηση της Συνθήκης.

  Τροπολογία  2

  Σχέδιο απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

  Τροπολογία

   

  (3a) Στη συνεδρίασή του της 16ης Δεκεμβρίου 2010, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε επίσης ότι τα κράτη μέλη που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ δύνανται να αποφασίζουν κατά περίπτωση να συμμετέχουν σε ενέργειες προωθούμενες από τον μηχανισμό.

  Αιτιολόγηση

  Η τροπολογία είναι σύμφωνη με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2010.

  Τροπολογία  3

  Σχέδιο απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 4

  Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

  Τροπολογία

  (4) Ο μηχανισμός σταθερότητας θα παράσχει το απαραίτητο μέσο για την αντιμετώπιση καταστάσεων που θέτουν σε κίνδυνο τη χρηματοοικονομική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της, όπως συνέβη το 2010, και θα συνδράμει συνεπώς στη διατήρηση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής σταθερότητας της ίδιας της Ένωσης. Κατά τη σύνοδό του στις 16 Δεκεμβρίου 2010, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε ότι, καθόσον ο παρών μηχανισμός προορίζεται να διασφαλίσει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της, το άρθρο 122 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ δεν θα απαιτείται πλέον για τους σκοπούς αυτούς. Ως εκ τούτου, οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων συμφώνησαν ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς αυτούς.

  (4) Ο μηχανισμός σταθερότητας, που θα αποτελείται από τα κράτη μέλη που έχουν ως νόμισμα το ευρώ, θα παράσχει το απαραίτητο μέσο για την αντιμετώπιση καταστάσεων που θέτουν σε κίνδυνο τη χρηματοοικονομική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ, όπως συνέβη το 2010, και θα συνδράμει συνεπώς στη διατήρηση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής σταθερότητας της ίδιας της Ένωσης. Κατά τη σύνοδό του στις 16 Δεκεμβρίου 2010, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε ότι, καθόσον ο παρών μηχανισμός προορίζεται να διασφαλίσει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της, το άρθρο 122 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ δεν θα απαιτείται πλέον για τους σκοπούς αυτούς, από την ημέρα έναρξης ισχύος της παρούσας Απόφασης.

  Τροπολογία  4

  Σχέδιο απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

  Τροπολογία

   

  (4a) Ο μηχανισμός σταθερότητας θα προσφέρει πρόσθετα μέτρα που θα χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό των κινδύνων που απειλούν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται η ενίσχυση του προληπτικού και διορθωτικού εξοπλισμού του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η αυστηρότερη εποπτεία των εθνικών προϋπολογισμών, και η χρήση νέων διαδικασιών για τις μακροοικονομικές ανισοσκέλειες.

  Τροπολογία  5

  Σχέδιο απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

  Τροπολογία

   

  (4β) Τα κράτη μέλη, και ειδικότερα εκείνα που έχουν ως νόμισμα το ευρώ, οφείλουν να συνεργάζονται με πνεύμα αλληλεγγύης για να αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που αφορούν τη μεσομακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα και τις μακροοικονομικές ανισορροπίες μεταξύ κρατών μελών.

  Τροπολογία  6

  Σχέδιο απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 4 γ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

  Τροπολογία

   

  (4γ) Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει προς έγκριση δια της κανονικής νομοθετικής διαδικασίας μια πρόταση που θα ορίζει μια λεπτομερή σειρά κανόνων που θα διέπουν τον τρόπο με τον οποίο ο μηχανισμός σταθερότητας θα διευθύνεται και θα λειτουργεί, και θα πρέπει να διευκρινίσει ποιά μέσα θα χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο αυτό.

  Τροπολογία  7

  Σχέδιο απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 4 δ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

  Τροπολογία

   

  (4δ) Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εξετάσει και άλλους μηχανισμούς για να διασφαλίσει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ, και να υποβάλει τις αναγκαίες νομοθετικές προτάσεις.

  Τροπολογία  8

  Σχέδιο απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 4 ε (νέα)

  Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

  Τροπολογία

   

  (4ε) Η Επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει τις δυνατότητες ενός μελλοντικού συστήματος ευρω-ομόλογων ως συμπληρωματικού μηχανισμού για τη διαφύλαξη της σταθερότητας της ζώνης του ευρώ, και ειδικότερα να εξετάσει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένα τέτοιο σύστημα θα καταστεί επωφελές για όλα τα μετέχοντα κράτη μέλη και για τη ζώνη του ευρώ στο σύνολό της.

  Τροπολογία  9

  Σχέδιο απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 4 στ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

  Τροπολογία

   

  (4στ) Η κρίση κατέδειξε την ανάγκη επίσπευσης μιας διαδικασίας ισορροπημένης, βιώσιμης και πλήρως στοχοθετημένης οικονομικής σύγκλισης και την ανάγκη συντονισμού της πολιτικής, που θα προχωρά πέρα από το σημερινό πλαίσιο και που θα συμβάλλει επομένως στην ενίσχυση της "ενωσιακής μεθόδου". Κατά συνέπεια, κάθε περαιτέρω αναθεώρηση της ΣΛΕΕ δια της κανονικής διαδικασίας θα πρέπει να περιέχει προτάσεις αποβλέπουσες στην ενοποίηση και εφαρμογή, βάσει της "ενωσιακής μεθόδου", των διατάξεων εκείνων που αφορούν τη θέσπιση και λειτουργία οποιουδήποτε μηχανισμού σταθερότητας.

  Τροπολογία  10

  Σχέδιο απόφασης

  Άρθρο 1

  Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

  Τροπολογία

  Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος στο άρθρο 136 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

  Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο στο άρθρο 136, παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ:

  "3. Τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ μπορούν να θεσπίσουν μηχανισμό σταθερότητας ο οποίος θα ενεργοποιείται εφόσον κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να διασφαλίζεται η σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της. Η παροχή τυχόν απαιτούμενης χρηματοοικονομικής συνδρομής δυνάμει του μηχανισμού θα υπόκειται σε αυστηρούς όρους.».

  "(γ) να θεσπισθεί ένας μόνιμος μηχανισμός σταθερότητας για να διασφαλίζει τη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ και που θα αποτελείται από τα κράτη μέλη που έχουν ως νόμισμα το ευρώ. Τα κράτη μέλη που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ δύνανται να αποφασίσουν να συμμετέχουν στο μηχανισμό. Η παροχή τυχόν απαιτούμενης χρηματοοικονομικής συνδρομής δυνάμει του μηχανισμού θα υπόκειται σε αυστηρούς όρους συνάδοντες με τις αρχές και τους σκοπούς της Ένωσης, όπως ορίζονται στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην παρούσα Συνθήκη. Ο μόνιμος μηχανισμός σταθερότητας θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να προωθεί τη δημοσιονομική πειθαρχία και να συμβάλλει σε μακροπρόθεσμα βιώσιμα δημόσια οικονομικά.".

  Τροπολογία  11

  Σχέδιο απόφασης

  Άρθρο 1 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 1a

   

  Στο άρθρο 136, παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

   

  "Για τα προβλεπόμενα στα εδάφια α) και β) της παραγράφου 1 μέτρα, μόνον τα μέλη εκείνα του Συμβουλίου που εκπροσωπούν κράτη μέλη που έχουν ως νόμισμα το ευρώ θα συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Ως προς το εδάφιο γ) της παραγράφου 1, μόνον τα μέλη εκείνα του Συμβουλίου που εκπροσωπούν κράτη μέλη που έχουν ως νόμισμα το ευρώ και εκείνα που εκπροσωπούν κράτη μέλη που συμμετέχουν και καταβάλλουν συνδρομή στο μόνιμο μηχανισμό σταθερότητας θα συμμετέχουν στην ψηφοφορία."

  Τροπολογία  12

  Σχέδιο απόφασης

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

  Τροπολογία

  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμελλητί στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης της απόφασης αυτής σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς κανόνες τους.

  Όλα τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμελλητί στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης της απόφασης αυτής σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς κανόνες τους.

  Αιτιολόγηση

  Η τροπολογία επιδιώκει να διευκρινίσει ποιά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κοινοποιήσουν στον Γ.Γ. του Συμβουλίου την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης της παρούσας Απόφασης.

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  14.2.2011

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  35

  6

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Íñigo Méndez de Vigo, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Άννυ Ποδηματά, Νικόλαος Χουντής

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Sophie Auconie, Elena Băsescu, Arturs Krišjānis Kariņš, Sirpa Pietikäinen, Andreas Schwab, Catherine Stihler

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Roberto Gualtieri

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

  Επιστολή του κ. Lamassoure, Προέδρου της Επιτροπής Προϋπολογισμών, προς τον κ. Casini, Πρόεδρο της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων

  Επιτροπή Προϋπολογισμών

  Ο Πρόεδρος

  Ref.:D(2011) 8060

  προς κ. C. Casini

  303128 18.02.2011                                 Πρόεδρος της Επιτροπής

  Συνταγματικών Υποθέσεων

  ASP09E205 Βρυξέλλες

  Αξιότιμε κύριε Casini,

  Στην τελευταία της συνεδρίαση στις 7 Φεβρουαρίου, η Επιτροπή Προϋπολογισμών είχε τη δυνατότητα να συζητήσει την πρόταση τροποποίησης (πρόσθεση μίας νέας παραγράφου (3)) του άρθρου 136 της ΣΛΕΕ μέσω της απλουστευμένης διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 48 παράγραφος 6 της ΣΕΕ, η οποία βρίσκεται σήμερα υπό συζήτηση στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, παρουσία των δύο συνεισηγητών κ. Elmar Brok και Roberto Gualtieri. Κατόπιν αυτής της συζήτησης η επιτροπή αποφάσισε να εξετάσει την άποψη που εκφράστηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης από την πλειοψηφία των μελών της, μέσω της διαβίβασης επιστολής προς τον πρόεδρό της.

  Η υπό συζήτηση πρόταση αφορά την τροποποίηση του άρθρου 136 της ΣΛΕΕ, έτσι ώστε να επιτραπεί στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να θεσπίσουν έναν μηχανισμό σταθερότητας για την ζώνη του ευρώ ο οποίος να ενεργοποιείται «εφόσον κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να διασφαλίζεται η σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της».

  Η Επιτροπή Προϋπολογισμών εκφράζει την ικανοποίησή της που στις Συνθήκες αναγνωρίζεται η δυνατότητα δημιουργίας ενός τέτοιου μηχανισμού σταθερότητας. Ωστόσο, εκφράζει την ανησυχία της μήπως το προτεινόμενο σχέδιο ανοίγει τον δρόμο για τη σύσταση ενός μηχανισμού εντελώς εκτός της σφαίρας της Ένωσης, μέσω διακυβερνητικών μηχανισμών ή ακόμη και μέσω του ιδιωτικού δικαίου, χωρίς να αποδίδεται κανένας ρόλος στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αυτά καθαυτά.

  Η Επιτροπή Προϋπολογισμών θεωρεί ότι θα ενισχυόταν η αξιοπιστία οποιουδήποτε μηχανισμού σταθερότητας εάν σε κάποιο συγκεκριμένο στάδιο προβλέπεται η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως μέσω της πιθανής παρέμβασης του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού ως τμήμα του μηχανισμού εγγύησης, όπως συμβαίνει με τον τρέχοντα Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης (EFSM). Η πρόσφατη εμπειρία φαίνεται να επιβεβαιώνει απόλυτα αυτήν την θέση.

  Ωστόσο, είναι επίσης σαφές ότι η παρέμβαση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων θα έχει ως αποτέλεσμα τον μεγαλύτερο δημοκρατικό έλεγχο του μηχανισμού, ιδίως όσον αφορά τη άσκηση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.

  Σε αυτό το πλαίσιο η Επιτροπή Προϋπολογισμών θεωρεί σημαντικό να αποδοθεί στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα κάποιος ρόλος στον μηχανισμό, επιτρέποντας έτσι την ύπαρξη κάποιου βαθμού δημοκρατικού ελέγχου όσον αφορά τη διαχείριση των κονδυλίων. Εκτός αυτού, θα πρέπει να διασφαλιστεί η δυνατότητα μελλοντικής συμμετοχής της ΕΕ στον μηχανισμό και να δημιουργηθεί κάποια δίοδος για την ενδεχόμενη χρήση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού στο σύστημα εγγυήσεων·

  Τέλος, σε σχέση με την ευρύτερη συζήτηση που βρίσκεται υπό εξέλιξη όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση, η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα ήθελε να τονίσει ότι, αν και συμφωνεί με την ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών επιβολής της νομοθεσίας στις περιπτώσεις μη τήρησης των κριτηρίων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, θεωρεί ότι οι κυρώσεις αυτές δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα σχετικά με τα μέσα που αφορούν τον τομέα των δαπανών που προβλέπονται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών, και ιδίως επειδή τα μέτρα αυτά θα προκύπτουν από διαδικασίες που πραγματοποιούνται κυρίως μέσω διακυβερνητικών μηχανισμών.

  Με εξαιρετική εκτίμηση,

  B-1047 Βρυξέλλες - Τηλ. +32 2 28 43454 - Φαξ +32 2 28 49012 F-67070 Στρασβούργο - Τηλ. +33 3 88 1 72655 - Φαξ +33 3 88 1 76951

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  7.3.2011

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  17

  4

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Constance Le Grip, David Martin, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Søren Bo Søndergaard, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Guy Verhofstadt, Luis Yáñez-Barnuevo García, Станимир Илчев

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Elmar Brok, Alain Lamassoure, Íñigo Méndez de Vigo, Vital Moreira, Helmut Scholz, Alexandra Thein, Μαριεττα Γιαννάκου