Eljárás : 2010/0821(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0052/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0052/2011

Viták :

PV 09/03/2011 - 7
CRE 09/03/2011 - 7

Szavazatok :

PV 23/03/2011 - 13.1
CRE 23/03/2011 - 13.1
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0103

JELENTÉS     *
PDF 230kWORD 169k
7.3.2011
PE 458.618v02-00 A7-0052/2011

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 136. cikkét az eurót hivatalos pénznemként használó tagállamok stabilizációs mechanizmusa tekintetében módosító európai tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(00033/2010 – C7‑0014/2011 – 2010/0821(NLE))

Alkotmányügyi Bizottság

Előadó: Elmar Brok és Roberto Gualtieri

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 AZ ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY MELLÉKLETE
 VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről
 MELLÉKLET: A KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG LEVELE
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 136. cikkét az eurót hivatalos pénznemként használó tagállamok stabilizációs mechanizmusa tekintetében módosító európai tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(00033/2010 – C7‑0014/2011 – 2010/0821(NLE))

Az Európai Parlament,

    tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 48. cikkének (6) és 48. cikkének (2) bekezdésére,

    tekintettel a munkacsoportnak az Európai Tanács részére készített, „Az EU-n belüli gazdasági irányítás megerősítése” című végleges jelentésére,

    tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 136. cikkét módosító európai tanácsi határozat tervezetére, amelyet 2010. december 16-án nyújtottak be az Európai Tanácshoz (00033/2010 – C7-0014/2011),

    tekintettel eljárási szabályzatának 74b. cikkére,

    tekintettel a Költségvetési Bizottság által az Alkotmányügyi Bizottsághoz intézett, 2011. február 18-i levélre,

    tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A7-0052/2011),

A.  mivel az EUSZ 3. cikkének (4) bekezdése így szól: „Az Unió egy gazdasági és monetáris uniót hoz létre, amelynek fizetőeszköze az euro”,

B.   mivel az Egyesült Királyság a közös valutából való kimaradást választotta,

C. mivel az EUMSZ 3. cikkének (1) bekezdésében foglaltak értelmében a monetáris politika „azon tagállamok tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az euro”, az Unió kizárólagos hatáskörébe tartozik,

D.  mivel az EUMSZ 5. cikkének (1) bekezdése így szól: „A tagállamok az Unión belül összehangolják gazdaságpolitikájukat”, és azon tagállamokra, amelyek pénzneme az euró, külön rendelkezések vonatkoznak,

E.   mivel az Európai Tanács határozattervezetének elfogadása azzal a következménnyel járhat, hogy létrejön egy, az Unió hatáskörén teljesen kívül eső mechanizmus, amelyben az uniós intézmények semmilyen szerepet nem kapnak,

F.  mivel teljes mértékben és állandóan biztosítani kell az uniós intézmények fenti mechanizmusban való részvételét, és kapcsolatot kell teremteni az európai költségvetés garanciarendszerbe történő esetleges beavatkozásához,

G. mivel minden lehetőséget fel kell tárni annak érdekében, hogy a mechanizmust teljes mértékben az uniós intézményi keretbe illesszék, és hogy azon tagállamokat is bevonják, amelyek pénzneme nem az euró; mivel lehetséges, hogy ehhez az EUSZ megerősített együttműködésről szóló 20. cikkét kell alkalmazni, amennyiben az az uniós gazdaságpolitika következetességének biztosítása érdekében helyénvaló,

H.  mivel célszerű lenne, ha a stabilitási mechanizmust irányító szabályokra a Bizottság tenne javaslatot,

I.   mivel a stabilitási mechanizmust irányító szabályoknak megfelelő rendelkezéseket kell biztosítaniuk a pénzügyi ellenőrzésre, az elszámoltathatóságra és az átláthatóságra vonatkozóan;

J.    mivel a stabilitási mechanizmust a Stabilitási és Növekedési Paktum prevenciós és korrekciós eszközrendszere megerősítésének kell kísérnie, valamint olyan intézkedéseknek, amelyek összefüggnek a közép- és hosszú távú versenyképességgel, és kezelik a tagállamok közötti makrogazdasági egyenlőtlenségeket,

K.  mivel az Uniónak a stabilitási mechanizmus kiegészítéseképpen elő kell mozdítania a konszolidált eurókötvény-piacot,

L. mivel a Bizottságnak jogalkotási és szükség esetén szerződésmódosítási javaslatokat kell benyújtania az Unió és különösen az euróövezet gazdaságirányítási rendszerének középtávú kiépítése érdekében, amely erősítené a gazdaság kohézióját és versenyképességét, valamint stabilizálná a pénzügyi rendszert,

M. mivel az EUSZ 48. cikkének (6) bekezdése értelmében az Európai Tanács a Parlamenttel való konzultációt követően az EUMSZ harmadik részének valamennyi rendelkezését vagy e rendelkezések egy részét módosító határozatot fogadhat el, nem érintve a hatáskörök Unió és tagállamai közötti egyensúlyát,

N. mivel a rendes felülvizsgálati eljárás szükséges az Unió hatásköreinek bárminemű növeléséhez vagy csökkentéséhez,

O. mivel az EUMSZ bármilyen további felülvizsgálatát a rendes felülvizsgálati eljárás keretében kell elvégezni,

P.   mivel a javasolt határozat csak azt követően lép hatályba, hogy a tagállamok saját alkotmányos követelményeiknek megfelelően e határozatot jóváhagyták,

1.   hangsúlyozza, hogy a hivatalos pénznemként eurót használó tagállamokra vonatkozó monetáris politika az Unió kizárólagos hatáskörébe tartozik, és a Maastrichti Szerződés óta közösségi politika;

2.  hangsúlyozza az euró jelentős szerepét az európai gazdasági és politikai projektben, és kiemeli annak fontosságát, hogy valamennyi tagállam elkötelezte magát az euróövezet stabilitása iránt, továbbá hogy a tagállamok felelősségérzetről és szolidaritásról tettek tanúbizonyságot;

3.  kiemeli, hogy az európai stabilitási mechanizmus azon intézkedések átfogó csomagjának jelentős részét képezi, amelyek célja egy új keret meghatározása, amely megerősíti a költségvetési fegyelmet és a tagállami gazdaság- és pénzügypolitikák koordinálását, amely politikáknak tartalmazniuk kell a növekedési kihívásokra adható közös európai válaszlépések támogatását, leküzdve egyúttal a gazdasági és társadalmi egyensúlyhiányokat és javítva a versenyképességet;

4.   megjegyzi, hogy a Tanács nem aknázta ki a Szerződések biztosította összes lehetőséget a Stabilitási és Növekedési Paktum maradéktalan betartatására és az európai szintű gazdasági koordináció javítására;

5.  úgy véli, túl kell lépni az euróövezet stabilizálását célul kitűző átmeneti intézkedéseken, és az Uniónak ki kell alakítania gazdasági irányítását, ideértve azon politikák és eszközök alkalmazását, amelyeket a tagállamok fenntartható növekedésének elősegítése céljából dolgoztak ki; úgy gondolja, hogy a Stabilitási és Növekedési Paktum megerősítése, az európai szemeszter, az EU 2020 stratégia és az EUMSZ 136. cikkének a stabilitási mechanizmus tekintetében történő módosítása csak az első lépések ebben az irányban;

6.  hangsúlyozza, hogy az európai stabilitási mechanizmus és a részét képező szigorú feltételrendszer a hivatalos pénznemként eurót használó valamennyi tagállamra vonatkozik, még azokra a kis tagállamokra is, amelyek gazdaságát esetleg úgy tekinthetik, mint amely nem „nélkülözhetetlen” az euróövezet egészének védelme szempontjából;

7.  felhívja a figyelmet arra, hogy az állandó stabilitási mechanizmus uniós intézményi kereten kívüli létrehozatalának szándéka veszélyezteti a Szerződésen alapuló rendszer integritását; úgy véli, hogy a Bizottságnak a mechanizmus testületében tagságot kell kapnia és nem egyszerűen megfigyelői szerepet; úgy véli továbbá, hogy ebben az összefüggésben a Bizottságnak jogosultnak kell lennie megfelelő kezdeményezésekre annak érdekében, hogy az érintett tagállamok egyetértésével megvalósuljanak az európai stabilizációs mechanizmusban kitűzött célok; hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak mindenképpen tiszteletben kell tartaniuk az uniós jogot és az intézmények abban foglalt előjogait;

8.  hangsúlyozza, hogy az állandó stabilitási mechanizmus létrehozatalának és működésének teljes mértékben tiszteletben kell tartania a demokratikus döntéshozatal alapelveit, azaz az átláthatóságot, a parlamenti ellenőrzést és a demokratikus elszámoltathatóságot; hangsúlyozza, hogy a mechanizmusnak szorosan be kell vonnia a monetáris kérdésekben illetékes uniós intézményeket és szerveket – az Európai Bizottságot, az Európai Központi Bankot és az Európai Beruházási Bankot; hangsúlyozza, hogy a mechanizmus nem vezethet az európai kormányzás új modelljéhez, amely nem üti meg az Unióban megvalósult demokratikus normák szintjét;

9.  sajnálatának ad hangot, amiért az Európai Tanács nem térképezte fel a Szerződésekben rejlő valamennyi lehetőséget az állandó stabilitási mechanizmus létrehozatalára; úgy véli különösen, hogy a gazdasági és monetáris unióra (EUSZ 3. cikkének (4) bekezdése) és az pénznemként eurót használó tagállamok monetáris politikájára (EUMSZ 3. cikke (1) bekezdésének c) pontja) vonatkozó jelenlegi uniós hatáskörök keretében gyakorolni kellett volna azokat a jogköröket, amelyek az EUMSZ 136. cikkében foglaltak szerint a Tanácsot illetik, illetve az EUMSZ 133. és 136. cikkével együtt az EUMSZ 352. cikkét lehetett volna alkalmazni;

10. felszólítja a Bizottságot, hogy keressen más mechanizmusokat az euróövezet stabilitásának és fenntartható és megfelelő gazdasági növekedésének biztosítása érdekében, és tegye meg a szükséges jogalkotási javaslatokat; hangsúlyozza, hogy a stabilitási mechanizmusnak a pénzügyi, gazdasági és társadalmi stabilitást fenyegető kockázatokat csökkentő intézkedéseket is tartalmaznia kell, ideértve a pénzpiacok szabályozását, a Stabilitási és Növekedési Paktum felülvizsgálatát és a jobb gazdasági koordinációt, az euróövezeten belüli makrogazdasági egyensúlyhiányokat csökkentő eszközök bevezetését, valamint az ökológiai újjáépítést szolgáló intézkedéseket;

11. úgy gondolja továbbá, hogy az állandó stabilitási mechanizmus létrehozatalát és működtetését be kell illeszteni az európai uniós keretbe, felhasználva analóg módon a megerősített együttműködés intézményi mechanizmusát arra szolgáló eszközként, hogy valamennyi fázisban bevonják az uniós intézményeket, és bátorítsák azon tagállamok részvételét, amelyeknek még nem az euró a hivatalos pénzneme;

12. megállapítja, hogy az Európai Tanács javasolt határozatra irányuló tervezetének alapos átvizsgálása érdekében kiegészítő információkra van szükség, nevezetesen a stabilitási mechanizmus tervezett felépítése kapcsán, valamint annak az uniós intézményekkel, a javasolt Európai Valutaalappal és a Nemzetközi Valutaalappal tervezett kapcsolata tekintetében; ennek megfelelően arra kéri az Európai Tanácsot, hogy az új európai stabilitási mechanizmus bevezetésére irányuló folyamat során teljesítse az alábbi feltételeket:

a)        az Európai Tanács határozatra irányuló tervezetének újraszövegezése a mellékletben javasolt módosításoknak(1) megfelelően, tudomásul véve, hogy ha az uniós intézményeket bevonják az állandó stabilitási mechanizmus létrehozatalába és a pénzügyi segítségnyújtás feltételrendszerének meghatározásába, az európai stabilitási mechanizmus kormányközi jellege ellenére beépülne az Unió keretébe, például ügynökség formájában; kéri, hogy a stabilitási mechanizmus már a kezdetektől álljon nyitva azon tagállamok előtt, amelyek nem az eurót használják, de részt kívánnak venni a mechanizmusban;

vagy

b)        egyértelmű kötelezettségvállalás az Európai Tanács részéről, amely biztosítja a következőket:

–  az állandó stabilitási mechanizmus működési jellemzőiről és a feltételként szabott intézkedésekről, amelyek gazdasági és pénzügyi kiigazítási programot is tartalmaznak, a Bizottság javaslata alapján, rendes jogalkotási eljárás keretében határoznak, és a Bizottság felel ezen intézkedések teljes körű tiszteletben tartásáért és a mechanizmus elővigyázatos alkalmazásáért, rendszeresen jelentést téve a Parlamentnek;

–  az Európai Bizottság elvégzi az állandó mechanizmus végrehajtásával és ellenőrzésével, valamint az eurót használó valamennyi tagállam pénzügyi helyzetének értékelésével kapcsolatos valamennyi szükséges feladatot, rendszeresen jelentést téve az Európai Parlamentnek;

–  a mechanizmus keretei között zajló pénzügyi segítségnyújtást szigorú elemzéshez és gazdasági és pénzügyi fellendülési programhoz kell kötni; azok a tagállamok, amelyek pénzneme az euró, valamint az állandó stabilitási mechanizmusban részt vevő és ahhoz hozzájáruló tagállamok a pénzügyi segítségnyújtással kapcsolatos döntéseiket a Bizottság, az Európai Központi Bank, valamint – amennyiben az is érintett – a Nemzetközi Valutaalap által biztosított értékelés alapján hozzák; a Bizottság jelentést tesz a Parlamentnek az elemzésről, illetve a fellendülés pénzügyi és gazdasági feltételeiről; valamint

–  – mérete alapján egyetlen olyan tagállam sem zárható ki a mechanizmusból, amelynek pénzneme az euró, és amely hozzájárult az állandó stabilitási mechanizmushoz;

  az állandó stabilitási mechanizmus titkárságát a Bizottság biztosítja;

13. emlékeztet arra, hogy a jövőbeli állandó stabilitási mechanizmusnak támaszkodnia kell az uniós intézményekre, hiszen ezzel elkerülhető lenne a kettős rendszerek felállítása, amely káros lenne az európai integráció szempontjából;

14. kéri, hogy az állandó stabilitási mechanizmus igénybevétele esetén a pénzeszközök mechanizmus számára történő visszafizetésére olyan hitelezési feltételeket alkalmazzanak, amelyek hasonlók az Európai Bizottság által a fizetési mérleg támogatását (BoP) és a makroszintű pénzügyi támogatást (MFA) szolgáló eszközök esetében alkalmazott feltételekhez, azaz szigorúan back-to-back finanszírozás történjen a hitelfelvételi költségeket fedező árrés nélkül; úgy véli tovább, hogy az állandó stabilitási mechanizmus által alkalmazott kamatlábakat kedvező feltételekkel kell biztosítani;

15. ragaszkodik ahhoz, hogy a Parlament felügyelje, hogy a tagállamok betartják-e a Bizottság által kidolgozott gazdasági iránymutatásokat és a stabilitási mechanizmus által szabott feltételeket, és hangsúlyozza, hogy költségvetési és ellenőrzési jogkörüknek megfelelően minden egyes nemzeti parlamentet be kell vonni minden fázisban, különösen az európai szemeszter összefüggésében annak érdekében, hogy fokozódjon a meghozott döntések átláthatósága, elfogadottsága és elszámoltathatósága;

16. támogatja a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy „biztosítsa a jövőbeli mechanizmus és az uniós gazdasági irányítás közötti összhangot, különösen az euróövezetben, tiszteletben tartva a Szerződés által az Unióra és annak intézményeire ruházott hatásköröket”;

17. hangsúlyozza, hogy az Európai Tanács módosított határozatra irányuló tervezete nem növelné az Unió hatáskörét, és ezért továbbra is a Szerződés egyszerűsített felülvizsgálatára vonatkozó eljárás hatálya alá esne; ezzel szemben megjegyzi, hogy a határozat nem csökkentheti az uniós intézmények hatáskörét a gazdasági és monetáris politika terén, valamint a hivatalos pénznemként eurót használó tagállamokra vonatkozó monetáris politika terén, és semmilyen körülmények között nem befolyásolhatja hátrányosan az uniós jog, különösen az EUMSZ 122. és 143. cikke, valamint az uniós vívmányok megfelelő alkalmazását;

18. újra megerősíti, hogy az EUSZ 48. cikke (6) bekezdésének alkalmazása kivételes eljárás, és emlékeztet a Parlamentet az EUSZ 48. cikkének (3) bekezdésében foglaltak szerint megillető jogra, hogy az Unió gazdasági irányításában érintett intézmények, eljárások és poltikák átalakítása érdekében Konventet hívjon össze;

19. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást – mint az Európai Parlament az EUSZ 48. cikke (6) bekezdésének második albekezdése alapján hozott véleményét – a Tanácsnak, a Bizottságnak és az Európai Központi Banknak.

(1)


AZ ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY MELLÉKLETE

Az Európai Tanács határozattervezetének módosítása

Az EUMSZ 136. cikkének (1) bekezdése a következő albekezdésekkel egészül ki:

Bizottsági ajánlásra és az Európai Parlamenttel történő konzultációt követően azon tagállamok, amelyek hivatalos pénzneme az euró, feltétlenül szükséges esetben működésbe hozható stabilizációs mechanizmust hozhatnak létre az euróövezet pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében. A mechanizmus keretében igényelt pénzügyi segítségnyújtásról az Európai Bizottság javaslata alapján határoznak, és arra az Európai Unióról szóló szerződésben és az e Szerződésben foglalt uniós elveknek és célkitűzéseknek megfelelően szigorú feltételek fognak vonatkozni.

A mechanizmus keretében megvalósuló pénzügyi segítségnyújtás és ellenőrzése feltételrendszerére vonatkozó elveket és szabályokat a rendes jogalkotási eljárással elfogadott rendelet rögzíti.

A 136. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

„Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett intézkedések elfogadásakor a Tanácsnak csak azok a tagjai vesznek részt a szavazásban, akik azon tagállamokat képviselik, amelyek pénzneme az euró.

Az említett tagok minősített többségét a 238. cikk (3) bekezdése a) pontjának megfelelően kell meghatározni.

Az (1) bekezdés c) pontjában említett intézkedések elfogadásakor a Tanácsnak csak azok a tagjai vesznek részt a szavazásban, akik a mechanizmusban részt vevő tagállamokat képviselik.”


VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről (14.2.2011)

az Alkotmányügyi Bizottság részére

Tervezet – Az Európai Tanács határozata az Európai Unió működéséről szóló szerződés 136. cikkének módosításáról azon tagállamok stabilizációs mechanizmusa tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az euró

(00033/2010 – C7‑0014/2011 – 2010/0821(NLE))

Társelőadók: Jean-Paul Gauzès, Edward Scicluna

MÓDOSÍTÁS

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás  1

Határozatra irányuló tervezet

1 preambulumbekezdés

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 48. cikkének (6) bekezdése értelmében az Európai Tanács az Európai Parlamenttel, a Bizottsággal és egyes esetekben az Európai Központi Bankkal folytatott konzultációt követően egyhangúlag határozhat az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) harmadik részében foglalt rendelkezések egészben vagy részben történő módosításáról. Az ilyen határozat nem növelheti a Szerződések értelmében az Unióra ruházott hatásköröket, és csak azt követően léphet hatályba, hogy a tagállamok saját alkotmányos követelményeiknek megfelelően azt jóváhagyják.

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 48. cikkének (6) bekezdése értelmében az Európai Tanács az Európai Parlamenttel, a Bizottsággal és egyes esetekben az Európai Központi Bankkal folytatott konzultációt követően egyhangúlag határozhat az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) harmadik részében foglalt rendelkezések egészben vagy részben történő módosításáról. A határozat nem növelheti a Szerződések értelmében az Unióra ruházott hatásköröket, és csak azt követően léphet hatályba, hogy minden európai uniós tagállam jóváhagyja saját alkotmányos követelményeinek megfelelően.

Indokolás

Ez a módosítás annak tisztázására törekszik, hogy az Európai Unió mely tagállamainak kell a Szerződés javasolt módosítását jóváhagyni.

Módosítás  2

Határozatra irányuló tervezet

3 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) 2010. december 16-i ülésén az Európai Tanács abban is megállapodott, hogy azon tagállamok, amelyeknek nem az euró a pénzneme, ad hoc alapon dönthetnek a mechanizmus keretében végzett tevékenységekben való részvételükről.

Indokolás

Ez a módosítás az Európai Tanács 2010. decemberi ülésének következtetéseivel teremt összhangot.

Módosítás  3

Határozatra irányuló tervezet

4 preambulumbekezdés

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A stabilitási mechanizmus fogja nyújtani az euroövezet egészének pénzügyi stabilitását érintő, a 2010-ben tapasztaltakhoz hasonló kockázatok kezeléséhez szükséges eszközt, és ezáltal elősegíti az Unió gazdasági és pénzügyi stabilitásának megőrzését. Az Európai Tanács 2010. december 16-i ülésén egyetértett abban, hogy mivel a mechanizmus létrehozásának célja az euroövezet egésze pénzügyi stabilitásának megőrzése volt, az EUMSZ 122. cikkének (2) bekezdését a továbbiakban nem kell alkalmazni e célokra. Az állam-, illetve kormányfők ezért megállapodtak abban, hogy az nem használandó ilyen célokra.

(4) A stabilitási mechanizmus fogja nyújtani a hivatalos pénznemként eurót használó tagállamokból álló euróövezet egészének pénzügyi stabilitását érintő, a 2010-ben tapasztaltakhoz hasonló kockázatok kezeléséhez szükséges eszközt, és ezáltal elősegíti az Unió gazdasági és pénzügyi stabilitásának megőrzését. Az Európai Tanács 2010. december 16-i ülésén egyetértett abban, hogy mivel a mechanizmus létrehozásának célja az euróövezet egésze pénzügyi stabilitásának megőrzése volt, az EUMSZ 122. cikkének (2) bekezdését a továbbiakban, e határozat hatálybalépésének időpontjától kezdődően nem kell alkalmazni e célokra.

Módosítás  4

Határozatra irányuló tervezet

4 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A stabilitási mechanizmus a pénzügyi stabilitást fenyegető kockázatok csökkentésére tett további intézkedéseket egészíti ki, többek között a Stabilitási és Növekedési Paktum prevenciós és kiigazító ágának megerősítését, a nemzeti költségvetések fokozottabb felügyeletét, és a makrogazdasági egyensúlyhiányra vonatkozó új eljárások alkalmazását.

Módosítás  5

Határozatra irányuló tervezet

4 b preambulumbekezdés (új)

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b) A tagállamoknak, különösen azoknak, amelyek pénzneme az euró, a szolidaritás jegyében kell együttműködniük a közép- és hosszú távú versenyképességgel és a tagállamok közötti makrogazdasági egyenlőtlenségekkel összefüggő kérdések kezelésekor.

Módosítás  6

Határozatra irányuló tervezet

4 c preambulumbekezdés (új)

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4c) A Bizottságnak elfogadásra váró javaslat formájában, a rendes jogalkotási eljárás keretében részletes szabályzatot kell készítenie, amely leszögezné a stabilitási mechanizmus irányításának és működtetésének módját, valamint tisztáznia kell, hogy annak alkalmazási körén belül mely eszközöket kell használni.

Módosítás  7

Határozatra irányuló tervezet

4 d preambulumbekezdés (új)

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4d) A Bizottságnak más mechanizmusokat is meg kell vizsgálnia az euróövezet pénzügyi stabilitásának biztosítása érdekében, és elő kell terjesztenie a szükséges jogalkotási javaslatokat.

Módosítás  8

Határozatra irányuló tervezet

4 e preambulumbekezdés (új)

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4e) A Bizottságnak ki kell vizsgálnia az eurókötvények jövőbeni rendszere mint az euróövezet stabilitásának megőrzését segítő további mechanizmus által nyújtott lehetőségeket, és külön meg kell vizsgálnia, hogy milyen körülmények között lehet egy ilyen rendszer előnyös az összes résztvevő tagállam, illetve az euróövezet egésze számára.

Módosítás  9

Határozatra irányuló tervezet

4 f preambulumbekezdés (új)

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4f) A válság rávilágított arra, hogy kiegyensúlyozott, fenntartható és kialakult gazdasági konvergenciafolyamatra van szükség, és hogy a politikákat úgy kell összehangolni, hogy az a jelenlegi kereteken túlmutasson, és ezáltal hozzájáruljon az uniós módszer erősítéséhez. Ennek megfelelően az EUMSZ minden rendes eljárás keretében történő további felülvizsgálata olyan javaslatokkal kell, hogy járjon, amelyek célja biztosítani, hogy a bárminemű stabilitási mechanizmusok létrehozására és működésére vonatkozó összes előírás az uniós módszer alá tartozik és ez utóbbi keretében lesz végrehajtva.

Módosítás  10

Határozatra irányuló tervezet

1 cikk

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 136. cikke az alábbi bekezdéssel egészül ki: „(3)

A 136. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„3. Azon tagállamok, amelyek hivatalos pénzneme az euro, feltétlenül szükséges esetben működésbe hozható stabilizációs mechanizmust hozhatnak létre az euroövezet egésze pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében. A mechanizmus keretében igényelt minden pénzügyi segítség nyújtására szigorú feltételek fognak vonatkozni.

"(c) egy állandó stabilizációs mechanizmus létrehozására, a hivatalos pénznemként eurót használó tagállamokból álló euróövezet stabilitásának védelme érdekében. Azok a tagállamok, amelyeknek nem az euró a pénzneme, határozhatnak úgy, hogy részt vesznek a mechanizmusban. A mechanizmus keretében igényelt minden pénzügyi segítség nyújtására szigorú feltételek fognak vonatkozni, amelyek összhangban vannak az Unió célkitűzéseivel, ahogyan azokat az Európai Unióról szóló szerződés és ez a szerződés leszögezi. Az állandó stabilitási mechanizmust úgy kell megtervezni, hogy serkentse a költségvetési fegyelmet és hozzájáruljon a hosszú távon fenntartható állami költségvetéshez.”

Módosítás  11

Határozatra irányuló tervezet

1 a cikk (új)

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. cikk

 

Az EUMSZ 136. cikke (2) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett intézkedésekről szóló szavazásban a Tanácsnak csak olyan tagjai vesznek részt, akik azon tagállamokat képviselik, amelyek pénzneme az euró. Az (1) bekezdés c) pontjáról szóló szavazásban a Tanácsnak csak olyan tagjai vesznek részt, akik azon tagállamokat képviselik, amelyek pénzneme az euro, és akik azon tagállamokat képviselik, amelyek részt vesznek és hozzájárulnak az állandó stabilitási mechanizmusban.”

Módosítás  12

Határozatra irányuló tervezet

2 cikk – 1 bekezdés

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok haladéktalanul értesítik a Tanács Főtitkárát az e határozat alkotmányos követelményeiknek megfelelő elfogadására vonatkozó eljárások lezárultáról.

Minden európai uniós tagállam haladéktalanul értesíti a Tanács főtitkárát az e határozat alkotmányos követelményeiknek megfelelő elfogadására vonatkozó eljárások befejezéséről.

Indokolás

Ez a módosítás annak tisztázására törekszik, hogy az Európai Unió mely tagállamainak kell a Tanács főtitkárát értesíteniük a jelen határozat jóváhagyására vonatkozó eljárások befejezéséről.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

14.2.2011

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

35

6

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Íñigo Méndez de Vigo, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Sophie Auconie, Elena Băsescu, Arturs Krišjānis Kariņš, Sirpa Pietikäinen, Andreas Schwab, Catherine Stihler

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Roberto Gualtieri


MELLÉKLET: A KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG LEVELE

Alain Lamassoure, a Költségvetési Bizottság elnöke 2009. szeptember 23-i levele Carlo Casinihez, az Alkotmányügyi Bizottság elnökéhez

Költségvetési Bizottság

elnök

Ref.:D(2011) 8060

C. Casini úr

303128 18.02.2011                                a Költségvetési Bizottság elnöke

Alkotmányügyi Bizottság ASP09E205 Brüsszel

Tisztelt Casini Úr!

A Költségvetési Bizottság február 7-i legutóbbi ülésén az Önök két társelőadója, Elmar Brok és Roberto Gualtieri jelenlétében megvitatta a jelenleg az Alkotmányügyi Bizottság által vizsgált módosítási javaslatot (az EUSZ 48. cikkének (6) bekezdésében meghatározott egyszerűsített eljárással új (3) bekezdés beillesztése az EUMSZ 136. cikkébe). A vita után a bizottság úgy határozott, hogy az elnöke által írt levélben ismerteti a tagok jelentős többségének a vita során kifejtett véleményét.

A vita tárgyát képező javaslat az EUMSZ 136. cikkének módosításával kapcsolatos, és az a célja, hogy az érintett tagállamok számára lehetővé tegye az euróövezetre vonatkozó stabilitási mechanizmus létrehozását, amelyet akkor lehet alkalmazni, ha „feltétlenül szükséges az euróövezet egésze pénzügyi stabilitásának megőrzéséhez”.

A Költségvetési Bizottság üdvözli, hogy a Szerződések elismerik a fenti stabilitási mechanizmus létrehozatalának lehetőségét. Aggódik azonban, amiért a javasolt tervezet következtében akár kormányközi mechanizmusokon keresztül, sőt akár magánjog alapján létrejön egy, az Unió hatáskörén teljesen kívül eső mechanizmus, amelyben maguk az uniós intézmények semmilyen szerepet nem kapnak.

A Költségvetési Bizottság úgy véli, hogy nagyobb lenne bármilyen stabilitási mechanizmus hitelessége, ha a jelenlegi európai pénzügyi stabilizációs mechanizmushoz hasonlóan rendelkeznének az Európai Unió egy adott fázisban történő részvételéről az Európai költségvetés mint a garanciamechanizmus része lehetséges beavatkozásán keresztül. A legutóbbi tapasztalatok messzemenően alátámasztják ezt a megállapítást.

Másrészt az is egyértelmű, hogy az európai intézmények részvétele, különösen az Európai Parlament mint a költségvetési hatóság része hatáskörének gyakorlása a mechanizmus fokozottabb demokratikus felügyeletét tenné lehetővé.

Ebben az összefüggésben a Költségvetési Bizottság úgy látja, hogy az európai intézményeknek feltétlenül szerepet kell kapniuk a mechanizmusban, így lehetővé válik az alap kezelésének bizonyos fokú demokratikus ellenőrzése. Továbbá biztosítani kell az uniós intézmények fenti mechanizmusban való jövőbeni részvételét, és kapcsolatot kell teremteni az európai költségvetés garanciarendszerbe történő esetleges beavatkozásához.

Végül utalva a gazdasági irányításról jelenleg zajló tágabb vitára, a Költségvetési Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy noha egyetért azzal, hogy a Stabilitási és Növekedési Paktum be nem tartása esetében szükség van megerősített végrehajtási mechanizmusokra, ugyanakkor úgy véli, ezek a szankciók nem foglalhatnak magukban az európai költségvetésben az európai politikák végrehajtására előirányzott kiadási eszközökkel kapcsolatos intézkedéseket már csak azért sem, mert elsősorban kormányközi mechanizmusokkal lefolytatott eljárások eredményei lennének.

Tisztelettel:

B-1047 Brüsszel - Tel +32 2 28 43454 - Fax +32 2 28 49012 F-67070 Strasbourg - Tel +33 3 88 1 72655 - Fax +33 3 88 1 76951


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

7.3.2011

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

17

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Søren Bo Søndergaard, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Guy Verhofstadt, Luis Yáñez-Barnuevo García

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Elmar Brok, Marietta Giannakou, Alain Lamassoure, Íñigo Méndez de Vigo, Vital Moreira, Helmut Scholz, Alexandra Thein

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat