RAPORT referitor la proiectul de decizie a Consiliului european de modificare a articolului 136 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro

  7.3.2011 - (00033/2010 – C7‑0014/2011 – 2010/0821(NLE)) - *

  Comisia pentru afaceri constituţionale
  Raportori: Elmar Brok şi Roberto Gualtieri


  Procedură : 2010/0821(NLE)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A7-0052/2011

  PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitor la proiectul de decizie a Consiliului european de modificare a articolului 136 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro

  (00033/2010 – C7‑0014/2011 – 2010/0821(NLE))

  Parlamentul European,

      având în vedere articolul 48 alineatul (6) şi articolul 48 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

      având în vedere raportul final al grupului de acţiune către Consiliul European, referitor la „Consolidarea guvernanţei economice în UE”,

      având în vedere proiectul de decizie a Consiliului European de modificare a articolului 136 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), astfel cum a fost prezentat Consiliului European la 16 decembrie 2010 (00033/2010 - C7-0014/2011),

      având în vedere articolul 74b din Regulamentul său de procedură,

      având în vedere scrisoarea din 18 februarie 2011 din partea Comisiei pentru bugete pentru Comisia pentru afaceri constituţionale,

      având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale şi avizul Comisiei pentru afaceri economice şi monetare (A7-0052/2011),

  A.  întrucât articolul 3 alineatul (4) din TUE prevede că: „Uniunea instituie o uniune economică şi monetară a cărei monedă este euro”;

  B.   întrucât Regatul Unit a optat pentru neparticiparea la moneda unică;

  C. întrucât, în temeiul articolului 3 alineatul (1) din TFUE, „politica monetară pentru statele membre a căror monedă este euro” constituie o „competenţă exclusivă” a Uniunii;

  D.  întrucât articolul 5 alineatul (1) din TFUE prevede că: „statele membre își coordonează politicile economice în cadrul Uniunii”, iar statelor a căror monedă este euro li se aplică dispoziţii specifice;

  E.   întrucât, dacă este adoptat, proiectul de decizie a Consiliului European ar putea conduce la constituirea unui mecanism care nu se încadrează deloc în sfera de acţiune a Uniunii, fără ca instituţiile Uniunii, ca atare, să primească vreun rol în acest sens;

  F.  întrucât ar trebui ca participarea instituţiilor Uniunii la acest mecanism să fie pe deplin garantată şi protejată permanent şi ar trebui creată o legătură în vederea posibilei intervenţii a bugetului european în sistemul de garanţii;

  G. întrucât ar trebui studiate toate posibilităţile pentru a integra pe deplin mecanismul în cadrul instituţional al Uniunii şi a oficializa participarea la acest mecanism a tuturor statelor membre a căror monedă nu este euro; întrucât acest fapt poate include şi trimiterea la articolul 20 din TUE, referitor la cooperarea consolidată, acolo unde este cazul pentru a asigura coerenţa politicilor economice ale UE;

  H.  întrucât ar fi preferabil ca normele de reglementare referitoare la mecanismul de stabilitate să fie propuse de către Comisie;

  I.   întrucât normele de reglementare referitoare la mecanismul de stabilitate ar trebui să asigure măsuri specifice adecvate privind auditul, responsabilitatea şi transparenţa;

  J.    întrucât, în paralel cu mecanismul de stabilitate, ar trebui consolidată componenta preventivă şi rectificativă a Pactului de stabilitate și de creștere (PSC) şi ar trebui adoptate măsuri de asigurare a competitivităţii pe termen mediu şi lung şi de eliminare a dezechilibrelor macroeconomice dintre statele membre;

  K.  întrucât Uniunea ar trebui să promoveze o piaţă consolidată a euroobligațiunilor, care să vină în completarea mecanismului de stabilitate;

  L. întrucât Comisia ar trebui să prezinte propuneri legislative şi, dacă este necesar, modificări ale tratatului, pentru a putea construi, pe termen mediu, un sistem de guvernanţă economică pentru Uniune, şi în special pentru zona euro, sistem care ar creşte coeziunea şi competitivitatea economiei şi ar stabiliza sistemul financiar;

  M. întrucât articolul 48 alineatul (6) din TUE permite Consiliului European, după consultarea Parlamentului, să adopte o decizie de modificare totală sau parţială a Părţii a treia din TFUE, fără să afecteze echilibrul dintre competenţele Uniunii şi cele ale statelor membre;

  N. întrucât orice extindere sau reducere a competenţelor Uniunii ar necesita o procedură de revizuire ordinară;

  O. orice revizuire ulterioară a TFUE ar trebui realizată în cadrul procedurii de revizuire ordinară;

  P.   întrucât decizia propusă nu poate intra în vigoare decât după ce a fost aprobată de statele membre, în conformitate cu normele lor constituţionale,

  1.   subliniază că politica monetară a statelor membre a căror monedă este euro, este o competenţă exclusivă a Uniunii şi este o politică comunitară începând cu Tratatul de la Maastricht;

  2.  subliniază importanţa monedei euro pentru proiectul politic și economic european și subliniază importanţa angajamentului luat de toate statele membre în favoarea stabilităţii zonei euro, precum şi spiritul de răspundere şi solidaritatea demonstrat de statele membre;

  3.  subliniază că mecanismul de stabilitate european este o parte importantă a unui ansamblu global de măsuri având drept scop elaborarea unui nou cadru, consolidarea disciplinei bugetare și o mai bună coordonare a politicilor economice și financiare ale statelor membre, care ar trebui să includă promovarea unui răspuns european comun la provocările legate de creştere, concomitent cu depăşirea dezechilibrelor economice și sociale și cu creşterea competitivităţii;

  4.   constată că posibilitățile oferite de tratate nu au fost valorificate în întregime de către Consiliu, astfel încât să asigure punerea în aplicare a PSC în ansamblul său și o mai bună coordonare economică la nivel european;

  5.  consideră că este indispensabil ca acțiunile întreprinse să nu se limiteze la măsurile temporare având drept scop stabilizarea zonei euro și ca Uniunea să-și dezvolte treptat guvernanța economică, inclusiv prin intermediul politicilor şi instrumentelor concepute pentru a promova creşterea sustenabilă în statele membre; apreciază că măsuri precum consolidarea PSC, semestrul european, strategia UE 2020 și modificarea articolului 136 din TFUE cu privire la mecanismul de stabilitate nu constituie decât o primă etapă a acestui proces;

  6.  subliniază că mecanismul european de stabilitate, şi condiţionalitatea sa strictă, implică toate statele membre ale care au ca monedă euro, chiar şi statele mici ale căror economii s-ar putea să nu fie considerate „indispensabile”, în scopul protecţiei întregii zone euro;

  7.  avertizează că intenţia de a institui mecanismul de stabilitate permanent în afara cadrului instituţional al UE poate afecta integritatea sistemului întemeiat pe tratate; consideră că Comisia trebuie să fie membră a consiliului de administraţie a acestui mecanism, şi nu un simplu observator; consideră, în plus că în acest context, Comisia trebuie să aibă dreptul la iniţiative adecvate pentru a realiza, cu consimţământul statelor membre respective, obiectivele MES; subliniază faptul că statele membre trebuie să respecte cu orice preț legislația Uniunii și prerogativele pe care aceasta le conferă instituțiilor;

  8.  subliniază că înfiinţarea şi funcţionarea unui mecanism de stabilitate trebuie să respecte pe deplin principiile fundamentale ale procesului decizional democratic, cum ar fi transparenţa, controlul parlamentar şi responsabilitatea democratică; sublinaiză că mecanismul ar trebui să implice activ instituţiile şi organismele Uniunii responsabile de chestiunile monetare: Comisia Europeană, Banca Centrală Europeană şi Banca Europeană de Investiţii; subliniază că mecanismul nu trebui să dea naştere la un nou model de guvernanţă economică care să nu respecte standardele democratice ale Uniunii;

  9.  regretă faptul că Consiliul European nu a explorat toate posibilităţile prevăzute în tratate pentru a institui un mecanism de stabilitate permanent; consideră îndeosebi că, în cadrul competențelor actuale ale Uniunii cu privire la uniunea economică și monetară (articolul 3 alineatul(4) din TUE) și politica monetară în cazul statelor membre a căror monedă este euro (articolul 3 alineatul (1) litera (c) din TFUE), ar fi fost indicat să se facă uz de competențele conferite Consiliului în articolul 136 din TFUE sau, cu titlu de alternativă, să se recurgă la articolul 352 din TFUE coroborat cu articolele 133 şi 136 din TFUE;

  10. invită Comisia să găsească alte mecanisme care să asigure stabilitatea financiară şi o creştere economică sustenabilă adecvată pentru zona euro, precum şi să întocmească propunerile legislative necesare; subliniază că mecanismul de stabilitate trebuie să includă măsuri pentru reducerea riscurilor la adresa stabilităţii financiare, economice şi sociale, inclusiv reglementarea efectivă a pieţelor financiare, revizuirea PSC şi o mai bună coordonare economică, introducerea instrumentelor de reducere a dezechilibrelor macroeconomice în interiorul zonei euro şi măsuri destinate reconstruirii ecologice;

  11. consideră, în plus, că instituirea și funcționarea mecanismului de stabilitate permanent ar trebui să se apropie cât mai mult posibil de cadrul Uniunii Europene, recurgând, prin analogie, şi la mecanismele instituţionale de cooperare consolidată, ca modalitate de implicare a instituțiilor Uniunii în toate etapele și de încurajare a participării la mecanism pentru statelor membre care nu au adoptat încă euro ca monedă

  12. declară că, pentru a putea examina proiectul de decizie a Consiliului European într-un mod adecvat, sunt necesare informații complementare, în special în ceea ce privește structura preconizată a mecanismului de stabilitate și modul în care acesta urmează să relaţioneze cu instituțiile Uniunii, cu Fondul Monetar European propus și cu Fondul Monetar Internațional; în consecinţă, invită Consiliul European să îndeplinească următoarele condiţii în procesul de instituire a noului mecanism european de stabilitate:

  (a)       reformularea proiectului de decizie a Consiliului European în spiritul propus de amendamentele anexate la prezenta rezoluţie[1], fiind de la sine înţeles că, prin implicarea instituţiilor UE în înfiinţarea mecanismului de stabilitate permanentă şi în formularea condiţiilor pentru asistenţa financiară, MES (mecanismul european de stabilitate), în pofida caracterului interguvernamental, va fi situat în cadrul Uniunii, adică în forma unei agenţii; solicită ca mecanismul de stabilitate să fie de la început deschis statelor membre care nu au ca monedă euro dar care doresc să participe;

  sau

  (b)       un angajament clar al Consiliului European că:

  –  în ceea ce privește caracteristicile operaționale ale mecanismului de stabilitate permanent și măsurile de condiționalitate, care presupun un program de ajustare economică și fiscală, deciziile în acest sens vor fi luate pe baza unei propuneri, în conformitate cu procedura legislativă ordinară, Comisia având responsabilitatea de a se asigura că aceste măsuri vor fi pe deplin respectate și că mecanismul va fi utilizat cu precauție, raportând cu regularitate Parlamentului în legătură cu acest subiect;

  –  toate sarcinile necesare punerii în aplicare și monitorizării mecanismului permanent și evaluării situației financiare a statelor membre a căror monedă este euro vor fi îndeplinite de către Comisia Europeană, şi că aceasta va raporta cu regularitate Parlamentului European în legătură cu acest subiect;

  –  asistența financiară acordată în cadrul mecanismului va face obiectul unei analize riguroase și al unui program de relansare economică și financiară; în ceea ce priveşte deciziile referitoare la acordarea unei asistențe financiare, statele membre a căror monedă este euro şi statele care reprezintă statele membre ce participă şi contribuie la mecanismul de stabilitate permanentă se vor baza pe o evaluare realizată de Comisie, Banca Centrală Europeană și, în măsura în care poate fi angrenat în acest exercițiu, Fondul Monetar Internațional; Comisia va raporta Parlamentului în ceea ce priveşte analiza şi condiţiile pentru relansarea financiară şi economică; şi

  –  niciun stat membru cărui monedă este euro şi care are care a contribuit la mecanismul de stabilitate nu trebui exclus de la accesarea acestuia pe motive de mărime;

    secretariatul mecanismului de stabilitate permanent va fi asigurat de Comisie;

  13. aminteşte că viitorul mecanism de stabilitate permanentă ar trebui să apeleze la instituțiile Uniunii, de exemplu, deoarece, în acest mod, s-ar evita înfiinţarea de structuri redundante care ar putea afecta negativ integrarea europeană;

  14. solicită ca condiţiile de acordare a creditelor să fie aplicate rambursărilor de fonduri către mecanismul de stabilitate permanent în cazul în care acesta este activat, şi să fie similare celor aplicate în cazul Facilităţii balanţei de plăţi (BdP) şi al instrumentelor de asistenţă macrofinanciară AMF) folosite de Comisia Europeană, adică strict reciproc, fără o marjă în plus faţă de costurile de îndatorare; în plus, consideră că ratele dobânzilor folosite de mecanismul de stabilitate permanentă trebui să fie oferite în condiţii favorabile;

  15. insistă este necesar ca Parlamentul să controleze respectarea, de către statele membre, a orientărilor economice stabilite de Comisie și a condiţiilor impuse de mecanismul de stabilitate şi subliniază că fiecare parlament naţionale va fi pe deplin implicat, în conformitate cu drepturile lor bugetare şi de control, în toate etapele, mai ales în contextul trimestrului european, pentru a creşte transparenţa, gradul de asumare şi responsabilitatea fiecărei decizii adoptate;

  16. aprobă intenţia Comisiei de „a asigura coerența între acest viitor mecanism și politicile de guvernanță economică aplicate de Uniune, în special în zona euro, în conformitate cu competențele conferite Uniunii și instituțiile sale prin tratat”;

  17. subliniază că proiectul de decizie a Consiliului European, în forma în care a fost modificat, nu ar extinde competențele Uniunii și ar continua, prin urmare, să se încadreze în domeniul de aplicare al procedurii de revizuire simplificată a tratatului; evidențiază, în schimb, că decizia respectivă nu poate reduce competențele instituțiilor Uniunii în domeniile politicii economice și monetare și al politicii monetare în cazul statelor membre a căror monedă este euro și, în niciun caz, nu poate prejudicia aplicarea corectă a legislației Uniunii, îndeosebi articolele 122 și 143 din TFUE, precum și a acquis-ului Uniunii;

  18. reafirmă că folosirea articolului 48 alineatul (6) este o procedură excepţională şi reaminteşte dreptul Parlamentului, în temeiul articolului 48 alineatul (3) de a convoca o convenţie cu scopul de a reforma instituţiile, procedurile şi politicile care alcătuiesc guvernanţa economică a Uniunii:

  19. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei şi Băncii Centrale Europene, cu titlu de aviz al Parlamentului în temeiul articolului 48 alineatul (6) al doilea paragraf din TUE.

  ANEXĂ LA PROPUNEREA DE REZOLUŢIE:

  Amendament la proiectul de decizie a Consiliului European

  La articolul 136 alineatul (1) din TFUE, se adaugă următoarele paragrafe:

  La recomandarea Comisiei şi după consultarea Parlamentului European, statele membre a căror monedă este euro pot să instituie un mecanism de stabilitate care urmează să fie activat în cazul în care este indispensabil pentru a garanta stabilitatea zonei euro în ansamblu. Acordarea oricărei asistenţe financiare necesare în temeiul mecanismului va fi decisă pe baza unei propuneri a Comisiei Europene şi va face obiectul unei stricte condiţionări în conformitate cu principiile şi obiectivele Uniunii, astfel cum sunt stabilite în Tratatul privind Uniunea Europeană și în prezentul tratat.

  Principiile şi normele privind condiţionalitatea asistenţei financiare acordate în temeiul mecanismului şi controlul acestuia sunt stabilite printr-un regulament în conformitate cu procedura legislativă ordinară. Articolul 136 alineatul (2) se modifică după cum urmează.

  „La votul privind măsurile prevăzute la alineatul (1) literele (a) şi (b) iau parte numai membrii Consiliului reprezentând statele membre a căror monedă este euro.

  Majoritatea calificată a membrilor menţionaţi anterior se defineşte în conformitate cu articolul 238 alineatul (3) litera (a).

  La votul privind măsurile prevăzute la alineatul (1) litera (c) iau parte numai membrii Consiliului reprezentând statele membre care participă la mecanism.

  AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice Şi monetare (14.2.2011)

  destinat Comisiei pentru afaceri constituționale

  referitor la proiectul de decizie a Consiliului European de modificare a articolului 136 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro

  (00033/2010 – C7‑0014/2011 – 2010/0821(NLE))

  Coraportori pentru aviz: Jean-Paul Gauzès, Edward Scicluna

  AMENDAMENTE

  Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru afaceri constituționale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

  Amendamentul  1

  Proiect de decizie

  Considerentul 1

  Textul propus de Consiliul European

  Amendamentul

  (1) Articolul 48 alineatul (6) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) permite Consiliului European, hotărând în unanimitate și după consultarea Parlamentului European, a Comisiei și, în anumite cazuri, a Băncii Centrale Europene, să adopte o decizie de modificare, integrală sau parțială, a dispozițiilor părții a treia din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). O astfel de decizie nu poate extinde competențele atribuite Uniunii prin tratate și intrarea sa în vigoare este condiționată de aprobarea sa ulterioară de către statele membre în conformitate cu normele lor constituționale.

  (1) Articolul 48 alineatul (6) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) permite Consiliului European, hotărând în unanimitate și după consultarea Parlamentului European, a Comisiei și, în anumite cazuri, a Băncii Centrale Europene, să adopte o decizie de modificare, integrală sau parțială, a dispozițiilor părții a treia din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). O astfel de decizie nu poate extinde competențele atribuite Uniunii prin tratate și intrarea sa în vigoare este condiționată de aprobarea sa ulterioară de către toate statele membre ale UE în conformitate cu normele lor constituționale.

  Justificare

  Acest amendament urmărește să clarifice care state membre ale Uniunii Europene vor avea obligația de a aproba modificarea propusă a tratatului.

  Amendamentul  2

  Proiect de decizie

  Considerentul 3a (nou)

  Textul propus de Consiliul European

  Amendamentul

   

  (3a) În cadrul reuniunii sale din 16 decembrie 2010, Consiliul European a fost, de asemenea, de acord că statele membre care nu au introdus moneda euro pot decide să participe ad hoc la operațiunile desfășurate în cadrul mecanismului.

  Justificare

  Acest amendament este conform cu concluziile reuniunii Consiliului European din decembrie 2010.

  Amendamentul  3

  Proiect de decizie

  Considerentul 4

  Textul propus de Consiliul European

  Amendamentul

  (4) Mecanismul de stabilitate va oferi instrumentul necesar pentru abordarea unor astfel de cazuri de risc la adresa stabilității financiare a zonei euro în ansamblu, astfel cum au fost experimentate în 2010, și prin urmare va contribui la menținerea stabilității economice și financiare a Uniunii înseși. În cadrul reuniunii sale din 16 decembrie 2010, Consiliul European a convenit că, întrucât acest mecanism este destinat să garanteze stabilitatea financiară a zonei euro în ansamblu, articolul 122 alineatul (2) din TFUE nu va mai fi necesar în acest scop. Prin urmare, șefii de stat sau de guvern au convenit că acesta nu ar mai trebui să fie utilizat în acest scop.

  (4) Mecanismul de stabilitate va oferi un instrument necesar pentru abordarea unor astfel de cazuri de risc la adresa stabilității financiare a zonei euro, compuse din statele membre a căror monedă este euro, astfel cum au fost experimentate în 2010, și va contribui la menținerea stabilității economice și financiare a Uniunii înseși. În cadrul reuniunii sale din 16 decembrie 2010, Consiliul European a convenit că, întrucât acest mecanism este destinat să garanteze stabilitatea financiară a zonei euro în ansamblu, articolul 122 alineatul (2) din TFUE nu va mai fi necesar în acest scop începând de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

  Amendamentul  4

  Proiect de decizie

  Considerentul 4a (nou)

  Textul propus de Consiliul European

  Amendamentul

   

  (4a) Mecanismul de stabilitate va completa măsurile suplimentare utilizate pentru reducerea riscurilor la adresa stabilității financiare, inclusiv consolidarea componentelor preventive și corective ale Pactului de stabilitate și de creștere, supravegherea mai intensă a bugetelor naționale și utilizarea de noi proceduri privind dezechilibrele macroeconomice.

  Amendamentul  5

  Proiect de decizie

  Considerentul 4b (nou)

  Textul propus de Consiliul European

  Amendamentul

   

  (4b) Statele membre, în special cele a căror monedă este euro, trebuie să coopereze în spiritul solidarității pentru a aborda chestiunile legate de competitivitatea pe termen mediu și lung și dezechilibrele macroeconomice dintre statele membre.

  Amendamentul  6

  Proiect de decizie

  Considerentul 4c (nou)

  Textul propus de Consiliul European

  Amendamentul

   

  (4c) Comisia ar trebui să elaboreze, sub forma unei propuneri care să fie adoptată în cadrul procedurii legislative ordinare, un ansamblu de reguli detaliate care să stabilească modul de reglementare și de funcționare al mecanismului de stabilitate și ar trebui să specifice instrumentele a căror utilizare ar urma să țină de competența sa.

  Amendamentul  7

  Proiect de decizie

  Considerentul 4d (nou)

  Textul propus de Consiliul European

  Amendamentul

   

  (4d) Comisia ar trebui să ia în considerare și alte mecanisme prin care să se asigure stabilitatea financiară a zonei euro și ar trebui să prezinte propunerile legislative necesare.

  Amendamentul  8

  Proiect de decizie

  Considerentul 4e (nou)

  Textul propus de Consiliul European

  Amendamentul

   

  (4e) Comisia ar trebui să analizeze potențialul unui viitor sistem de euro-obligațiuni, ca mecanism suplimentar de menținere a stabilității zonei euro, și ar trebui să studieze în special condițiile în care un asemenea sistem ar fi benefic pentru toate statele membre participante și pentru zona euro în ansamblul său.

  Amendamentul  9

  Proiect de decizie

  Considerentul 4f (nou)

  Textul propus de Consiliul European

  Amendamentul

   

  (4f) Criza a evidențiat necesitatea accelerării unui proces de convergență economică echilibrat, sustenabil și pe deplin funcțional și a coordonării politicilor dincolo de cadrul actual, contribuind astfel la consolidarea metodei Uniunii. În consecință, orice revizuire ulterioară a TFUE în cadrul procedurii normale ar trebui să conțină propuneri care să vizeze asigurarea faptului că dispozițiile referitoare la instituirea și funcționarea oricărui mecanism de stabilitate sunt integrate și implementate în temeiul metodei Uniunii.

  Amendamentul  10

  Proiect de decizie

  Articolul 1

  Textul propus de Consiliul European

  Amendamentul

  La articolul 136 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, se introduce un alineat cu următorul text:

  La articolul 136 alineatul (1) din TFUE se adaugă litera (c), cu următorul cuprins:

  „(3) Statele membre a căror monedă este euro pot institui un mecanism de stabilitate care urmează să fie activat în cazul în care este indispensabil, pentru a garanta stabilitatea zonei euro în ansamblu. Acordarea oricărei asistențe financiare necesare în temeiul mecanismului va face obiectul unei stricte condiționări.”.

  „(c) a institui un mecanism de stabilitate permanent pentru a garanta stabilitatea zonei euro compuse din statele membre a căror monedă este euro. Statele membre a căror monedă nu este euro pot decide să participe la acest mecanism. Acordarea oricărei asistențe financiare necesare în temeiul mecanismului va face obiectul unei stricte condiționări, în conformitate cu principiile și obiectivele Uniunii, astfel cum sunt stabilite în Tratatul privind Uniunea Europeană și în prezentul tratat. Mecanismul de stabilitate permanent este proiectat astfel încât să promoveze disciplina bugetară și să contribuie la o situație sustenabilă pe termen lung a finanțelor publice.”

  Amendamentul  11

  Proiect de decizie

  Articolul 1a (nou)

  Textul propus de Consiliu

  Amendamentul

   

  Articolul 1a

   

  La articolul 136 alineatul (2) din TFUE, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

   

  „La votul privind măsurile prevăzute la alineatul (1) literele (a) și (b) iau parte numai membrii Consiliului reprezentând statele membre a căror monedă este euro. În ceea ce privește alineatul (1) litera (c), la vot iau parte numai membrii Consiliului reprezentând statele membre a căror monedă este euro și cei reprezentând state membre care participă și contribuie la mecanismul de stabilitate permanent.”

  Amendamentul  12

  Proiect de decizie

  Articolul 2 - alineatul 1

  Textul propus de Consiliul European

  Amendamentul

  Statele membre notifică fără întârziere Secretariatului General al Consiliului finalizarea procedurilor pentru aprobarea prezentei decizii în conformitate cu normele lor constituționale.

  Toate statele membre ale UE notifică fără întârziere Secretariatului General al Consiliului finalizarea procedurilor pentru aprobarea prezentei decizii în conformitate cu normele lor constituționale.

  Justificare

  Acest amendament urmărește să clarifice care state membre ale Uniunii Europene notifică Secretarului General al Consiliului finalizarea procedurilor pentru aprobarea prezentei decizii.

  REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

  Data adoptării

  14.2.2011

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  35

  6

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaș, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Íñigo Méndez de Vigo, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Sophie Auconie, Elena Băsescu, Arturs Krišjānis Kariņš, Sirpa Pietikäinen, Andreas Schwab, Catherine Stihler

  Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

  Roberto Gualtieri

  ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU BUGETE

  Scrisoarea dlui Lamassoure, preşedintele Comisiei pentru bugete, adresată dlui Casini, preşedintele Comisiei pentru afaceri constituţionale

  Comisia pentru bugete, Preşedintele

  Ref.:D(2011) 8060

  Dlui C. Casini

  303128 18.2.2011                                  Preşedintele Comisiei pentru

  afaceri constituţionale ASP09E205 Bruxelles

  Stimate domnule Casini,

  Cu ocazia ultimei sale reuniuni, desfăşurată la 7 februarie, Comisia pentru bugete a avut ocazia de a purta dezbateri cu privire la propunerea de modificare (adăugare a unui nou alineat (3)) a articolului 136 din TFUE prin intermediul procedurii simplificate, prevăzută la articolul 48 alineatul (6) din TUE şi aflată în prezent în discuţie în cadrul Comisiei pentru afaceri constituţionale, dezbateri la care au asistat cei doi coraportori ai comisiei dvs., dnii Elmar Brok şi Roberto Gualtieri. În urma acestor dezbateri, comisia a decis să transmită sub forma unei scrisori a preşedintelui său, poziţia exprimată în cadrul dezbaterii de o mare majoritate a membrilor săi.

  Propunerea aflată în dezbatere se referă la o modificare a articolului 136 din TFUE având drept scop să permită statelor membre interesate să constituie un mecanism de stabilitate pentru zona euro, care ar putea fi activat „în cazul în care este indispensabil, pentru a garanta stabilitatea zonei euro în ansamblu”.

  Comisia pentru bugete salută recunoaşterea, în cadrul tratatelor, a posibilităţii de a crea un astfel de mecanism de stabilitate. Cu toate acestea, comisia îşi exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că formularea propusă deschide calea spre constituirea unui mecanism care nu se încadrează deloc în sfera de acţiune a Uniunii, indiferent dacă se realizează prin intermediul unor mecanisme interguvernamentale sau în temeiul dreptului privat, fără ca instituţiile Uniunii Europene, ca atare, să primească un rol în acest sens.

  Comisia pentru bugete consideră că s-ar putea asigura o mai mare credibilitate a mecanismului de stabilitate, indiferent de forma acestuia, dacă s-ar preconiza participarea Uniunii Europene, în principal prin intermediul unei posibile intervenţii a bugetului european ca parte a mecanismului de garanţii, într-o anumit stadiu, după cum a fost cazul actualului MESF. Evident, experienţa recentă pare să confirme această ipoteză.

  Pe de altă parte, reiese în mod clar că intervenţia instituţiilor europene ar permite exercitarea unui control democratic mai strict asupra mecanismului, în principal prin exercitarea, de către Parlamentul European, a competenţelor sale în calitate de autoritate bugetară.

  În acest context, Comisia pentru bugete consideră că acordarea unui rol instituţiilor europene în cadrul acestui mecanism este de o importanţă determinantă, permiţând exercitarea unui control democratic, într-o anumită măsură, asupra gestionării fondului. Mai mult decât atât, ar trebui ca instituţiile Uniunii să dispună în continuare de posibilitatea de a participa la acest mecanism şi ar trebui creată o legătură în vederea posibilei intervenţii a bugetului european în sistemul de garanţii.

  În ultimul rând, în ceea ce priveşte actuala dezbatere cu un caracter mai general pe tema guvernanţei economice, Comisia pentru bugete ar dori să sublinieze că, deşi este de acord că sunt necesare mecanisme consolidate de punere în aplicare în cazurile de nerespectare a criteriilor Pactului de stabilitate şi de creştere, consideră că aceste sancţiuni nu ar trebui să includă măsuri privind instrumentele de cheltuieli prevăzute în bugetul european pentru implementarea politicilor europene, cu atât mai mult cu cât acestea s-ar baza pe proceduri care funcţionează în principal în cadrul mecanismelor interguvernamentale.

  Cu stimă,

  B-1047 Brussels - Tel +32 2 28 43454 - Fax +32 2 28 49012 F-67070 Strasbourg - Tel +33 3 88 1 72655 - Fax +33 3 88 1 76951

  REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

  Data adoptării

  7.3.2011

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  17

  4

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Søren Bo Søndergaard, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Guy Verhofstadt, Luis Yáñez-Barnuevo García

  Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

  Elmar Brok, Marietta Giannakou, Alain Lamassoure, Íñigo Méndez de Vigo, Vital Moreira, Helmut Scholz, Alexandra Thein