Процедура : 2010/0287(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0056/2011

Внесени текстове :

A7-0056/2011

Разисквания :

PV 05/04/2011 - 15
CRE 05/04/2011 - 15

Гласувания :

PV 06/04/2011 - 8.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0130

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 232kWORD 163k
22.3.2011
PE 454.706v02-00 A7-0056/2011

относно предложението за решение на Съвета за сключване на Протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовата помощ, предвидени в Споразумението за партньорство в сектора рибарство между Европейската общност и Съюза Коморски острови

(15572/2010 – C7‑0020/2011 – 2010/0287(NLE))

Комисия по рибно стопанство

Докладчик: Luis Manuel Capoulas Santos

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за сключване на Протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовата помощ, предвидени в Споразумението за партньорство в сектора рибарство между Европейската общност и Съюза Коморски острови

(15572/2010 – C7‑0020/2011 – 2010/0287(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид проекторешението на Съвета (15572/2010),

–   като взе предвид проекта за нов протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовата помощ, предвидени в Споразумението за партньорство в сектора рибарство между Европейската общност и Съюза Коморски острови (15571/2010),

–   като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 43, параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7-0020/2011),

–   като взе предвид член 81 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство и становищата на комисията по бюджети и на комисията по развитие (A7-0056/2011),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  отправя искане до Комисията да предаде на Парламента заключенията от заседанията и от работата на съвместния комитет, предвиден в член 9 от споразумението(1), както и многогодишната секторна програма, посочена в член 7, параграф 2 от протокола, и резултатите от съответните годишни оценки; призовава да се даде възможност на представители на Европейския парламент в качеството на наблюдатели да присъстват на заседанията и работата на съвместния комитет, предвиден в член 9 от споразумението; призовава Комисията да представи преглед на прилагането на споразумението пред Парламента и Съвета през последната година от прилагането на протокола и преди започването на преговори за подновяване на споразумението;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки и на Съюза Коморски острови.

(1)

Одобрено с Регламент (EО) № 1563/2006 на Съвета от 5 октомври 2006 година относно сключването на Споразумението за партньорство в сектора на рибарството между Европейската общност и Съюза Коморски острови (OВ L 290, 20.10.2006 г., стр. 6).


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Споразуменията за партньорство в общ план

Сключването на двустранни споразумения в сектора на рибарството между Европейската общност и държави извън нея, наричани „споразумения за партньорство в сектора на рибарството (СПСР)“, е обичайна практика в рамките на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) и е от основно значение за външното й измерение. В споразуменията със страните от Африка и Тихоокеанския басейн финансовото участие на ЕС е до голяма степен предназначено специално за подкрепа на национални политики в областта на рибарството, основани на принципа на устойчивост и добро управление на рибните ресурси.

Така споразуменията за партньорство на практика представляват ангажимент за насърчаване на отговорния и устойчив риболов във всички райони, където кораби от ЕС биха могли да извършват дейност, на основата на подробна оценка на наличните ресурси, като се гарантира, че възможностите за риболов, които ще бъдат използвани, са потвърдени от надеждни научни становища и е изключена всякаква опасност от изчерпване на местните запаси.

С влизането в сила на Договора от Лисабон на Европейския парламент се предоставят увеличени правомощия в областта на споразуменията за партньорство в сектора на рибарството: съгласно член 218, параграф 6, буква а) от ДФЕС сега се изисква предварителното одобрение на Парламента за сключването на споразумението вместо предишната обикновена процедура на консултация.

Рибарството в Съюза Коморски острови

Архипелагът Коморски острови се състои от три основни острова, разположени в западната част на Индийския океан (1 860 km2, брой население според преценките: 800 000) — като четвърти остров (Майот) гласува да остане френски при придобиването на независимостта през 1975 г. С много висока гъстота на населението, недостатъчни селскостопански ресурси, повсеместна безработица и БВП от 633 щатски долара на глава от населението (2007 г.), Съюзът Коморски острови се оценява като най-слабо развита страна с икономика, силно зависима от чуждестранни помощи и техническо подпомагане.

Липсата на континентален шелф, силно изразеното редуване на мусоните, които позволяват добър период за риболов само от декември до март, и липсата на подходяща пристанищна инфраструктура оказват силно влияние върху резултатите на сектора на риболова на Коморските острови, който въпреки това играе важна роля в осигуряването на храна за населението на страната.

Съгласно оценките от докладите на ФАО(1) в рибарството са заети на местно равнище 33 000 души, от които само 8 500 извършват активна дейност в традиционния крайбрежен риболов, който се характеризира с използването на малки лодки от фибростъкло с дължина 6—7 метра и с мощност на двигателя не повече от 25 к.с., оборудвани с много скромни технически средства, или на безмоторни канута. Докато използваемите запаси в изключителната икономическа зона на Коморските острови, най-вече големи пелагични риби, се оценяват на 33 000 тона годишно, годишният улов от местните рибари възлиза на около 16 000 тона, които се усвояват напълно от местния пазар.

СПСР ЕС—Коморски острови

Двустранните отношения в сектора на рибарството между ЕС и Съюза Коморски острови започват през 1988 г. От 2006 г. отношенията се определят от споразумение за партньорство в сектора на рибарството, както е определено в протокол, обхващащ периода 1.1.2005—31.12.2010 г. Финансовият принос от ЕС се равнява на 390 000 ЕUR годишно(2), от които 60 % са за целево подпомагане на политиката в сферата на рибарството на Коморските острови. СПСР със Съюза Коморски острови е едно от четирите споразумения в сектора на рибарството в Индийския океан, като IOTC (Комисията по рибата тон в Индийския океан)(3) е компетентната регионална организация за управление на риболова на риба тон и подобни видове.

Срок на действие на споразумението:

7 години, подлежи на удължаване (1.1.2005—31.12.2011 г.)

Срок на действие на протокола:

6 години (1.1.2005—31.12.2010 г.)

Парафиране:

24 ноември 2004 г.

Естество на СПСР:

Споразумение за улов на риба тон

Финансово участие:

390 000 EUR — от които 60 % за подкрепа на политиката на Коморските острови в сектора на рибарството за насърчаване на устойчивост в техни води

Такса за корабособствениците:  

35 EUR за тон улов

Авансови плащания:

Сейнери за риба тон: 3 375 EUR/година (референтен улов: 96 тона)

Кораби с повърхностни парагади: 2095 EUR/година (референтен улов: 59 тона)

Референтен тонаж:

6 000 тона/година

НАСТОЯЩ ПРОТОКОЛВъзможности за риболов

 

 

ИСПАНИЯ

ФРАНЦИЯ

ИТАЛИЯ

ПОРТУГАЛИЯ

ОБЩО

Сейнери за риба тон

21

18

1

-

40 кораба

Кораби с повърхностни парагади

12

-

-

5

17 кораба

Активността на пирати в западната част на Индийския океан и съществуващата несигурност на север от 13-ия паралел очевидно оказват влияние върху степента на използване на това СПСР през 2009 г. и 2010 г.: за сейнери тя е средно 78 % през последните шест години, а през 2006—2008 г. са достигнати върхови стойности от 98 %. За кораби с повърхностни парагди степента на използване е средно 24 % за същия период, при големи колебания, т.е. спад до 6 % през 2009 г. и без регистрирани заявления през първите пет месеца на 2010 г.(4)

Все пак равнището на улов от сейнери с мрежи гъргър не спада рязко дори и при това значително намаление на риболовната дейност: през 2009 г. то е приблизително 2 165 тона или 25 % под средния улов за периода 2005—2009 г. (2 800 тона), като риболовните дейности разширяват обхвата си и включват Мозамбикския пролив. Въпреки това равнищата на улов остават далеч под референтния тонаж от 6 000 тона.

Риболовът от сейнери на ЕС във водите на Коморските острови е най-вече насочен към жълтопер тон (Thunnus albacares) и ивичест тон (Katsuwonus pelamis), като представлява само 1,1 % от техния цялостен улов на тон в Индийския океан. Общата стойност на улова във водите на Коморските острови за периода 2005—2009 г. възлиза на 13,7 милиона евро, т.е. около 2,7 милиона евро на година.

Въз основа на предоставения й от Съвета мандат от 29 април 2010 г., Европейската комисия проведе преговори със Съюза Коморски острови с оглед подновяване на протокола към Споразумението за партньорство в сектора на рибарството, чийто срок на действие изтичаше на 31 декември 2010 г.(5) При приключването на тези преговори на 21 май 2010 г. беше парафиран нов протокол (изменен с размяна на писма на 16 септември 2010 г.), който обхваща период от три години след изтичането на настоящия протокол.

Основната цел на новия протокол е да се определят възможностите за риболов, предлагани на кораби от ЕС, по отношение на права на достъп и подкрепа за сектора и да се продължи сътрудничеството между ЕС и Съюза Коморски острови, като се разработи рамка за партньорство, в която да се развива политика на устойчиво рибарство и отговорно използване на рибните ресурси в риболовната зона на Коморските острови в интерес и на двете страни. Предвижда се също и развитие на инвестициите в сектора на рибарството, за да се оптимизират дребномащабните дейности в рибарството.

Общото годишно финансово участие на ЕС от 1 845 750 EUR на основата на новия протокол през целия тригодишен период се основава на:

1.  годишен референтен тонаж, определен на 4 850 тона за 70 кораба (с 12 кораба повече от предишния протокол), който съответно се равнява на 315 250 EUR годишно;

2.  подкрепа за развитие на секторната политика на Коморските острови в областта на рибарството, която възлиза на 300 000 EUR годишно.

Що се отнася до възможностите за риболов, 45 сейнери за тон и 25 кораби с повърхностни парагди ще получат разрешение за риболов, като тази цифра може да се адаптира към реалните нужди и бъдещите оценки за състоянието на запасите, а финансовото участие бъде съответно преразгледано.

Новият протокол все още съдържа изискване корабите от ЕС, които извършват дейност съгласно него, да ангажират минимален брой персонал от Коморските острови и включва клауза за изключителни права във връзка с улавяните видове. Добавените нови клаузи за преразглеждане и временно преустановяване целят да дадат на ЕС някаква степен на гъвкавост в случай на големи политически промени, нередности или нарушения на правата на човека в Съюза Коморски острови.

Заключения

В светлината на гореизложеното докладчикът счита, че предложеният нов протокол за споразумението за партньорство в сектора на рибарството със Съюза Коморски острови обслужва интересите и на двете страни, и поради това препоръчва да бъде дадено одобрение.

Въпреки това докладчикът е убеден, че повече информация и мониторинг от страна на ЕП по всички етапи от преговорния процес ще укрепят аспектите на истинско партньорство и ще имат забележимо въздействие върху развитието на сектора на рибарството за другата страна по споразумението, без да се засяга зачитането на суверенитета й, като по този начин също ще осигурят по-широка парламентарна подкрепа.

Поради това се повтарят следните искания към Комисията:

· Комисията да предаде на Парламента заключенията от заседанията и от работата на съвместния комитет, предвиден в член 9 от споразумението, както и многогодишната секторна програма, посочена в член 7, буква в) от протокола, и резултатите от съответните годишни оценки;

· да се позволи на представители на Европейския парламент в качеството на наблюдатели да участват в заседанията и работата на съвместния комитет;

· Комисията да представи на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на споразумението преди предоговарянето му;

· Европейският парламент и Съветът да бъдат третирани справедливо както по отношение на правото им да получават пълна и незабавна информация, така и по отношение на мониторинга и оценката на прилагането на международните споразумения в сектора на рибарството и на преговорите за тяхното преразглеждане.

Напомня се на Комисията и Съвета, че изискването да бъде информиран Парламентът отразява и по-общото задължение, наложено на институциите, да поддържат помежду си „лоялно сътрудничество“ в съответствие с член 13, параграф 2 от ДЕС.

(1)

За повече подробности: http://www.fao.org/fishery/countrysector/

(2)

Тази сума се равнява на 0,6 % от годишния бюджет на страната.

(3)

Виж www.iotc.org

(4)

Виж протокола от заседанието на съвместния комитет ЕС—Съюз Коморски острови от 19 май 2010 г. в Port Louis, Мавриций.

(5)

Мандат от Съвета: Решение 9180/10 от 10 май 2010 г.


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (3.3.2011)

на вниманието на комисията по рибно стопанство

относно предложение за решение на Съвета за сключване на Протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовата помощ, предвидени в Споразумението за партньорство в сектора рибарство между Европейската общност и Съюза Коморски острови

(15572/2010 – C7‑0020/2011 – 2010/287(NLE))

Докладчик по становище: François Alfonsi

КРАТКА ОБОСНОВКА

Срокът на действие на Споразумението в областта на рибарството между Европейската общност и Коморските острови изтече през декември 2010 година. Новият протокол ще бъде валиден за периода от 2011 г. до 2013 г. и следва да се прилага временно до приключване на процедурата на одобрение от Европейския парламент.

Съгласно член 43, параграф 2 и член 218, параграф 6, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз Европейският парламент може да избира дали да даде одобрение или не.

По отношение на съдържанието, характеристиките на споразумението са както следва:

Вид разход

2011

2012

2013

ОБЩО

за тонаж от 4 850 тона годишно (65€/т.)

 

315 250€

 

315 250€

 

315 250€

 

945 750€

прилагане на секторната политика в областта на рибарството в Коморските острови

 

300 000€

 

300 000€

 

300 000€

 

900 000€

ОБЩО

615 250€

615 250€

615 250€

1 845 750€

След обща оценка на състоянието на запасите, при определени условия могат да бъдат предоставени възможности за актуализиране на квотите за риболов.

Финансовите вноски на Европейския съюз ще включват следните елементи:

- годишна сума в размер на 315 250 евро за правото на улов на 4 850 тона годишно (65 евро на тон);

- сума от 300 000 евро, предназначена за подкрепа и прилагане на секторната политика в областта на рибарството в Коморските острови;

Т.е. сума в размер на 615 250 евро годишно.

Т.е. обща сума в размер на 1 845 750 евро за трите години на срока на валидност на споразумението.

По отношение на допълнителния улов на риба тон от кораби на Общността няма определена горна граница. Всеки допълнителен тон ще струва 65 евро. Когато уловът от страна на кораби на Общността надвиши количеството, съответстващо на удвоената обща годишна сума, сумата, дължима за количеството, надвишаващо това ограничение, се изплаща едва през следващата година.

Според класацията на "Трансперънси интърнешънъл" за 2010 г. за нивото на корупция в отделните държави, Коморските острови са на 154 място от общо 178 страни. Важно е Комисията да проверява в каква степен средствата са и ще бъдат използвани според договореното със Съюза Коморски острови.

С оглед на горепосоченото, комисията по бюджети счита, че при прилагането на споразумението Комисията следва да взема предвид следните въпроси:

· да оценява ежегодно дали държавите-членки, чиито кораби осъществяват дейност в рамките на протокола към споразумението, изпълняват изискванията за деклариране на улова. Когато договореностите не се спазват, Комисията следва да отказва заявленията за разрешение за риболов, представени от тези държави за следващата година.

· да представя ежегодно на Европейския парламент и на Съвета доклад относно резултатите от многогодишната секторна програма, посочена в член 7 от протокола, както и относно спазването от страна на държавите-членки на изискването за деклариране на улова.

· да представя на Европейския парламент и на Съвета, преди изтичането на срока на протокола или преди началото на преговорите за неговото евентуално подновяване, последваща оценка на протокола, включително анализ на разходите и ползите.

*******

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по рибно стопанство да предложи Парламентът да даде своето одобрение за сключването на споразумението и изразява желание следните съображения да бъдат надлежно взети предвид от Европейската комисия и от Съюза Коморски острови при прилагането на споразумението:

а)        да оценяват ежегодно дали държавите-членки, чиито кораби осъществяват дейност в рамките на протокола към споразумението, изпълняват изискванията за деклариране на улова. Когато договореностите не се спазват, Комисията следва да отказва заявленията за разрешение за риболов, представени от тези държави за следващата година.

б)        да представят ежегодно на Европейския парламент и на Съвета доклад относно резултатите от многогодишната секторна програма, посочена в член 7 от протокола, както и относно спазването от страна на държавите-членки на изискването за деклариране на улова.

в)  да представят на Европейския парламент и на Съвета, преди изтичането на срока на протокола или преди началото на преговорите за неговото евентуално подновяване, последваща оценка на протокола, включително анализ на разходите и ползите.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

3.3.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ивайло Калфин, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Miguel Portas, Dominique Riquet, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Richard Ashworth, Frédéric Daerden, Peter Šťastný

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Regina Bastos, Jolanta Emilia Hibner, Elisabeth Jeggle, Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira, Jarosław Leszek Wałęsa


СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (4.3.2011)

на вниманието на комисията по рибно стопанство

предложението за решение на Съвета относно сключването на нов протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в сектора рибарство между Европейската общност и Съюза Коморски острови

(COM(2010)0565 – C7 – 2010/0287(NLE))

Докладчик по становище: Eva Joly

КРАТКА ОБОСНОВКА

Срокът на действие на Споразумението в областта на рибарството между Европейската общност и Коморските острови изтече през декември 2010 година. Новият протокол ще бъде в сила за периода от 2011 г. до 2013 г. и следва да се прилага временно до приключване на процедурата на одобрение от Европейския парламент.

Съгласно член 43, параграф 2 и член 218, параграф 6, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз Европейският парламент може да избира дали да даде одобрение или не.

Съгласно проекта на споразумение страните се задължават да насърчават отговорния риболов в риболовната зона на Коморските острови, основан на принципа на недопускане на дискриминация между различните флоти, осъществяващи риболов в риболовната зона на Коморските острови, като същевременно насърчават политически диалог относно необходимите реформи.

При все това, споразумението не въвежда ограничение за обема на улова на риба тон. Предвиденото в споразумението финансово участие в размер на 1 845 750 EUR годишно съответства на референтен тонаж от 4 850 тона годишно за 70 кораби.

Ако общото количество на улова, осъществен от корабите на Европейския съюз във водите на Коморските острови превиши 4 850 тона годишно, общият размер на годишното финансово участие се увеличава с 65 EUR за всеки допълнителен тон улов: нищожно малка сума.

Освен това Европейският съюз заплаща специална сума от 300 000 EUR, предназначена за подкрепа на секторната политика на Коморските острови в областта на рибарството.

Когато уловът от страна на плавателни съдове на Общността надвиши количеството, съответстващо на удвоената обща годишна сума, дължимата сума за превишаващото това ограничение количество улов се плаща на следващата година. Това би могло да създаде проблеми за развиващите се държави по редица причини.

Предоставянето на посочените средства представлява друг спорен въпрос, тъй като те се изплащат на органите на Коморските острови и се предоставят на тяхната изключителна компетентност. Следователно как можем да установим кои действително са получателите на тези средства?

В заключение, докладчикът счита, че споразуменията за партньорство в областта на рибарството не следва да бъдат правно средство, което предоставя на европейските плавателни съдове единствено достъп до рибните ресурси на трети държави. Те следва също така да позволят насърчаване на устойчиво използване на морските ресурси. Финансовите средства, осигурявани чрез вноски на европейските данъкоплатци, следва да бъдат предоставяни изключително за целите на развитието, т.е. те трябва да бъдат изразходвани в полза на рибарските общности, за подобряване на условията на живот, за осигуряване на обучение, за гарантиране на безопасност по море и за създаване на нови работни места на местно равнище.

С оглед на горепосоченото, комисията по развитие счита, че при прилагане на споразумението следва да се вземат предвид следните въпроси:

1.   трябва да се увеличи прозрачността на процедурите за определяне на общия улов;

2.   не трябва да съществуват никакви съмнения относно неподкупността в рамките на всички механизми за борба с корупцията;

3.   следва да се завиши отговорността на местното управление, което трябва да осигури подобряването на условията на живот на местните рибари;

4.   трябва да се зачитат минималните стандарти и условия, приети на регионално равнище;

5.   на Европейския съюз следва да бъдат предоставяни редовни доклади относно изпълнението на споразумението.

******

Комисията по развитие приканва водещата комисия по рибно стопанство да предложи на Парламента да откаже да предостави своето одобрение за сключването на споразумението.

Комисията по развитие изразява желание при прилагането на споразумението Европейската комисия и Съюзът Коморски острови да вземат надлежно предвид следните въпроси:

а)   трябва да се увеличи прозрачността на процедурите за определяне на общия улов, като също така трябва да се подобрят мерките за борба срещу нелегалния, недеклариран и нерегламентиран риболов с цел развиване на отговорен и устойчив риболов;

б)   не трябва да съществуват никакви съмнения относно неподкупността в рамките на всички механизми за борба с корупцията;

в)   следва да се завиши отговорността на местното правителство, което трябва да осигури подобряването на условията на живот на местните рибари, като по-конкретно насърчава създаването на малка местна промишленост за замразяване и преработка на рибните продукти;

г)   трябва да се зачитат минималните стандарти и условия, приети на регионално равнище, по-конкретно в рамките на Комисията по рибата тон в Индийския океан (IOTC);

д)   на Европейския съюз следва да бъдат представяни редовни доклади относно изпълнението на споразумението.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

3.3.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, András Gyürk, Eva Joly, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Fiona Hall, Cristian Dan Preda

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jolanta Emilia Hibner


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

15.3.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Josefa Andrés Barea, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Илияна Малинова Йотова, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Jarosław Leszek Wałęsa

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jean-Paul Besset, Luis Manuel Capoulas Santos, Ole Christensen

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Esther Herranz García

Правна информация - Политика за поверителност