ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ένωσης των Κομορών

  22.3.2011 - (15572/2010 – C7‑0020/2011 – 2010/0287(NLE)) - ***

  Επιτροπή Αλιείας
  Εισηγητής: Luis Manuel Capoulas Santos

  Διαδικασία : 2010/0287(NLE)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0056/2011
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0056/2011
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ένωσης των Κομορών

  (15572/2010 – C7-0020/2011 – 2010/0287(NLE))

  (Έγκριση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (15572/2010),

  –   έχοντας υπόψη το σχέδιο νέου Πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ένωσης των Κομορών (15571/2010),

  –   έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43, παράγραφος 2, και το άρθρο 218, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α), της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0020/2011),

  –   έχοντας υπόψη τα άρθρα 81 και 90, παράγραφος 8, του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0056/2011),

  1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

  2.  ζητεί από την Επιτροπή να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο τα πορίσματα των συνεδριάσεων και των εργασιών της μικτής επιτροπής που προβλέπεται από το άρθρο 9 της συμφωνίας[1], το πολυετές τομεακό πρόγραμμα που αναφέρεται στο άρθρο 7, παράγραφος 2, του πρωτοκόλλου, και τα πορίσματα των αντίστοιχων ετησίων αξιολογήσεων· ζητεί να δοθεί στους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η δυνατότητα να συμμετέχουν ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις και τις εργασίες της μικτής επιτροπής που προβλέπεται από το άρθρο 9 της συμφωνίας· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κατά το τελευταίο έτος εφαρμογής του πρωτοκόλλου και προ της ενάρξεως διαπραγματεύσεων ενόψει της ανανέωσης της συμφωνίας, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ένωσης των Κομορών.

  • [1]  Εγκρίθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1563/2006 της 5ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ένωσης των Κομορών (ΕΕ L 290, 20.10.2006, σελ. 6).

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Οι συμφωνίες σύμπραξης γενικότερα

  Η σύναψη διμερών αλιευτικών συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τρίτων χωρών, οι οποίες από το 2004 ονομάζονται "συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης", αποτελεί συνήθη πρακτική της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ) και σημαντικό πυλώνα της εξωτερικής της διάστασης. Στις συμφωνίες με τις χώρες της Αφρικής και του Ειρηνικού σημαντικό τμήμα της οικονομικής αντιστάθμισης της ΕΕ προορίζεται για την υποστήριξη των εθνικών πολιτικών που βασίζονται στην αρχή της βιωσιμότητας και της ορθής διαχείρισης των αλιευτικών πόρων.

  Οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης ισοδυναμούν, επομένως, με δέσμευση για προαγωγή της υπεύθυνης και βιώσιμης αλιείας οπουδήποτε ενδέχεται να αναπτύξουν δραστηριότητα σκάφη της ΕΕ, βάσει λεπτομερούς αξιολόγησης των διαθέσιμων πόρων και υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται πως οι αλιευτικές δυνατότητες που πρόκειται να αξιοποιηθούν έχουν αξιολογηθεί με αξιόπιστες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και αποκλείεται ο κίνδυνος καταστροφής των τοπικών αλιευτικών αποθεμάτων.

  Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας εκχωρήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυξημένες εξουσίες επί θεμάτων συμφωνιών αλιευτικής σύμπραξης: το άρθρο 218, παράγραφος 6, εδάφιο α), της ΣΛΕΕ, απαιτεί τώρα την προηγούμενη έγκριση του Κοινοβουλίου για την σύναψη της συμφωνίας εις αντικατάστασιν της προηγούμενης απλής διαδικασίας διαβούλευσης.

  Η αλιεία στην Ένωση των Κομορών

  Το αρχιπέλαγος των Κομορών αποτελείται από 3 κυρίως νησιά που βρίσκονται στο Δυτικό Ινδικό Ωκεανό (1.860 km2, με πληθυσμό που υπολογίζεται σε 800.000) - ένα τέταρτο νησί (Mayotte) επέλεξε κατόπιν ψηφοφορίας να παραμείνει υπό γαλλική κυριαρχία μετά την απόκτηση της ανεξαρτησίας του το 1975. Αντιμέτωπη με τα προβλήματα ενός υπερβολικά πυκνού πληθυσμού, ανεπαρκών γεωργικών πόρων, ενδημικής ανεργίας και ενός κατά κεφαλήν ΑΕΠ ύψους 633 δολαρίων ΗΠΑ (2007), η Ένωση των Κομορών έχει αξιολογηθεί ως λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα, με οικονομία που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εξωτερικές επιχορηγήσεις και τεχνική υποστήριξη.

  Η απουσία υφαλοκρηπίδας, η ισχυρή εναλλαγή των μουσσώνων που επιτρέπουν ευνοϊκή περίοδο αλιείας μόνο από το Δεκέμβριο έως το Μάρτιο και η έλλειψη κατάλληλης λιμενικής υποδομής επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση του αλιευτικού τομέα των Κομορών που διαδραματίζει εντούτοις σημαντικό ρόλο στον επισιτιστικό εφοδιασμό του πληθυσμού της χώρας.

  Σε εκθέσεις του FAO[1] εκτιμάται ότι στον τομέα της αλιείας απασχολούνται σε τοπικό επίπεδο σχεδόν 33.000 άνθρωποι, από τους οποίους μόνο 8.500 δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραδοσιακής παράκτιας αλιείας, που χαρακτηρίζεται από τη χρήση μικρών σκαφών από ίνες υάλου, μήκους 6 - 7 μέτρων, με κυβισμό κινητήρα που δεν υπερβαίνει τα 25 hp και εξοπλισμένων με τα πιο στοιχειώδη τεχνικά μέσα ή τη χρήση κανό χωρίς κινητήρα. Ενώ τα εκμεταλλεύσιμα αλιευτικά αποθέματα στην ΑΟΖ των Κομορών, τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως μεγάλα πελαγίσια ψάρια, υπολογίζονται σε 33.000 τόνους ετησίως, τα ετήσια αλιεύματα των τοπικών ψαράδων ανέρχονται σε σχεδόν 16.000 τόνους που απορροφώνται πλήρως από την τοπική αγορά.

  Η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ - Κομορών

  Οι διμερείς σχέσεις στον τομέα της αλιείας μεταξύ της ΕΕ και της Ένωσης των Κομορών ανάγονται χρονικά στο έτος 1988. Από το 2006 και μετά οι σχέσεις ρυθμίζονται από συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης, όπως ορίζεται σε πρωτόκολλο που καλύπτει την περίοδο 1.1.2005 έως 31.12.2010. Οι οικονομικές αντισταθμίσεις εκ μέρους της ΕΕ ανέρχονταν σε 390.000€ κατ' έτος[2], το 60% από τα οποία διατέθηκε για τη στήριξη της αλιευτικής πολιτικής των Κομορών. Η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με την Ένωση των Κομορών είναι μία από τις τέσσερεις αλιευτικές συμφωνίες στον Ινδικό Ωκεανό και η Επιτροπή Τόννου Ινδικού Ωκεανού (IOTC)[3] είναι η περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης της αλιείας για τον τόννο και τα συγγενή του είδη.

  Διάρκεια της συμφωνίας:

  7 έτη με δυνατότητα ανανέωσης (1.1.2005 - 31.12.2011)

  Διάρκεια του πρωτοκόλλου:

  6 έτη (1.1.2005 - 31.12.2010)

  Έναρξη:

  24 Νοεμβρίου 2004

  Είδος συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης:

  Συμφωνία αλιείας τόννου

  Χρηματική αντιπαροχή:

  390 000 € - από τα οποία το 60 % διατίθεται για τη στήριξη της τομεακής αλιευτικής πολιτικής των Κομορών, με στόχο τη βιωσιμότητα στα ύδατά τους.

  Τέλος για τους ιδιοκτήτες πλοίων:  

  35 € ανά τόνο αλιευμάτων.

  Προκαταβολές:

  θυνναλιευτικά γρι-γρι: 3375 € /κατ' έτος (αλιεύματα αναφοράς: 96 τόνοι)

  Παραγαδιάρικα επιφανείας: 2095 € /κατ' έτος (αλιεύματα αναφοράς: 59 τόνοι)

  Βάρος αναφοράς:

  6 000 τόνοι/έτος

  ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΑλιευτικές δυνατότητες

   

   

  ΙΣΠΑΝΙΑ

  ΓΑΛΛΙΑ

  ITAΛΙΑ

  ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

  ΣΥΝΟΛΟ

  Θυνναλιευτικά γρι-γρι

  21

  18

  1

  -

  40 σκάφη

  Παραγαδιάρικα επιφανείας

  12

  -

  -

  5

  17 σκάφη

  Η πειρατική δράση στο Δυτικό Ινδικό Ωκεανό και η επισφαλής κατάσταση που επικρατεί σήμερα στα βόρεια του 13ου παραλλήλου έχουν επηρεάσει σαφώς το ποσοστό χρήσης αυτής της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης το 2009 και το 2010: για τα σκάφη γρι γρι το ποσοστό αυτό ανήλθε σε 78% κατά τη διάρκεια των προηγούμενων έξι ετών, ενώ κατά το διάστημα 2006-2008 τα ποσοστά κορυφώθηκαν ενίοτε στο 98%. Για τα παραγαδιάρικα επιφανείας, το ποσοστό χρήσης ανήλθε κατά μέσο όρο σε 24% κατά τη διάρκεια του ίδιου χρονικού διαστήματος με έντονες διακυμάνσεις, δηλαδή μειώθηκε σε 6% το 2009, ενώ δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις κατά τη διάρκεια των πρώτων 5 μηνών του 2010[4].

  Ωστόσο, τα επίπεδα των αλιευμάτων των θυνναλιευτικών γρι γρι δεν κατέρρευσαν, παρά τη σημαντική αυτή μείωση της αλιευτικής δραστηριότητας: με 2.165 τόνους το 2009 ανήλθαν σε περίπου 25% κάτω από το μέσο όρο των αλιευμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου 2005-2009 (2.800 τόνοι), δεδομένου ότι οι αλιευτικές δραστηριότητες επεκτάθηκαν στο κανάλι της Μοζαμβίκης. Ωστόσο, τα επίπεδα των αλιευμάτων εξακολουθούν να είναι σημαντικά χαμηλότερα από το βάρος αναφοράς των 6.000 τόνων.

  Η αλίευση με γρι γρι της ΕΕ στα ύδατα των Κομορών εστιάζεται κυρίως στον τόννο τον κιτρινόπτερο (Thunnus albacares) και στην παλαμίδα (Katsuwonus pelamis), αντιπροσωπεύοντας μόλις το 1,1 % των συνολικών αλιευμάτων τόννου του Ινδικού Ωκεανού. Η συνολική αξία των αλιευμάτων στα ύδατα των Κομορών για την περίοδο 2005-2009 ανέρχεται σε 13,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή σε περίπου 2,7 εκατ. ευρώ ετησίως.

  Έχοντας εξουσιοδοτηθεί από την εντολή του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαπραγματευτεί με την Ένωση των Κομορών να ανανεώσει το πρωτόκολλο της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης που προβλέπεται να λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2010[5]. Μετά από την ολοκλήρωση αυτών των διαπραγματεύσεων, μονογραφήθηκε νέο πρωτόκολλο στις 21 Μαΐου 2010 (που τροποποιήθηκε με ανταλλαγή επιστολών στις 16 Σεπτεμβρίου 2010), το οποίο καλύπτει περίοδο 3 ετών μετά τη λήξη ισχύος του σημερινού πρωτοκόλλου.

  Κύριος στόχος του νέου πρωτοκόλλου είναι να προσδιοριστούν οι αλιευτικές δυνατότητες που προσφέρονται στα πλοία της ΕΕ όσον αφορά τα δικαιώματα πρόσβασης και την τομεακή στήριξη και να συνεχιστεί η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ένωσης των Κομορών, μέσω της ανάπτυξης του πλαισίου σύμπραξης, εντός του οποίου θα αναπτυχθούν μια αειφόρος αλιευτική πολιτική και η υπεύθυνη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στις αλιευτικές ζώνες των Κομορών προς το συμφέρον αμφότερων των μερών. Προβλέπεται επίσης η ανάπτυξη των επενδύσεων στον τομέα της αλιείας, ούτως ώστε να βελτιστοποιηθούν οι αλιευτικές δραστηριότητες μικρής κλίμακας.

  Με βάση το νέο πρωτόκολλο, η συνολική χρηματική αντιπαροχή συνεισφορά της ΕΕ που ανέρχεται σε 1.845.750 ευρώ κατά τη διάρκεια ολόκληρης της τριετούς περιόδου, βασίζεται στα εξής:

  1.  σε ετήσιο βάρος αναφοράς που έχει οριστεί σε 4.850 τόνους για τα 70 σκάφη (12 σκάφη περισσότερα απ' ό,τι στο προηγούμενο πρωτόκολλο), με αποτέλεσμα να ανέρχεται σε 315.250 ευρώ ετησίως

  2.  σε στήριξη για την ανάπτυξη της τομεακής αλιευτικής πολιτικής των Κομορών, ύψους 300.000 ευρώ κατ' έτος

  Όσον αφορά τις αλιευτικές δυνατότητες, 45 θυνναλιευτικά γρι γρι και 25 παραγαδιάρικα επιφάνειας θα έχουν άδεια να αναπτύσσουν αλιευτική δραστηριότητα, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής αυτού του αριθμού στις πραγματικές ανάγκες και στις μελλοντικές αξιολογήσεις της κατάστασης των αποθεμάτων και η χρηματοδοτική συνεισφορά θα αναθεωρηθεί ανάλογα.

  Το νέο πρωτόκολλο εξακολουθεί να απαιτεί από τα σκάφη της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιό του να απασχολείται ένας ελάχιστος αριθμός προσωπικού από τις Κομόρες και περιλαμβάνει ρήτρα αποκλειστικότητας για τα είδη που θα αλιεύονται. Οι ρήτρες αναθεώρησης και αναστολής που προστέθηκαν πρόσφατα είχαν στόχο να παράσχουν στην ΕΕ κάποιο βαθμό ευελιξίας σε περίπτωση μειζόνων πολιτικών αλλαγών, παρατυπιών ή παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ένωση των Κομορών.

  Συμπεράσματα

  Με βάση τα προαναφερθέντα, ο εισηγητής εκτιμά ότι το προτεινόμενο νέο πρωτόκολλο για τη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με την Ένωση των Κομορών εξυπηρετεί τα συμφέροντα αμφότερων των μερών και συνιστά την έγκρισή της.

  Ωστόσο, ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι περισσότερη πληροφόρηση και εποπτεία εκ μέρους του ΕΚ σε όλα τα στάδια της διαπραγματευτικής διαδικασίας θα ενίσχυε τις πτυχές μιας πραγματικής εταιρικής σχέσης και θα είχε αξιοσημείωτο αντίκτυπο στην ανάπτυξη του τομέα της αλιείας για το άλλο συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας, με την επιφύλαξη του σεβασμού της κυριαρχίας του, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ευρύτερη κοινοβουλευτική υποστήριξη.

  Ως εκ τούτου επαναλαμβάνονται τα εξής αιτήματα προς την Επιτροπή:

  · να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων και των εργασιών της μικτής επιτροπής, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 9 της συμφωνίας, καθώς και το τομεακό πρόγραμμα αλιείας που αναφέρεται στο άρθρο 7, παράγραφος γ) του πρωτοκόλλου και τα πορίσματα των αντίστοιχων αιτήσεων αξιολογήσεων·

  · να δοθεί στους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η δυνατότητα να συμμετέχουν ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις και τις εργασίες της μικτής επιτροπής·

  · να παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, προ της επαναδιαπραγμάτευσης της Συμφωνίας, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της·

  · να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το πλήρες και άμεσο δικαίωμα ενημέρωσης, καθώς και την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εκτέλεσης της κάθε διεθνούς συμφωνίας στον τομέα της αλιείας, και την διαπραγμάτευση της αναθεώρησής της.

  Υπενθυμίζει στην Επιτροπή και το Συμβούλιο ότι η απαίτηση της κοινοβουλευτικής ενημέρωσης αντικατοπτρίζει επίσης το γενικότερο καθήκον των θεσμικών οργάνων να διατηρούν μεταξύ τους "μία καλή τη πίστη συνεργασία", σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 2, της ΣΕΕ.

  • [1]  Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.fao.org/fishery/countrysector/
  • [2]  το ποσό αυτό ισοδυναμεί με το 0,6% του ετήσιου προϋπολογισμού της χώρας
  • [3]  βλέπε www.iotc.org
  • [4]  βλέπε πρακτικά της συνεδρίασης της κοινής επιτροπής ΕΕ - Ένωσης των Κομορών της 19ης Μαΐου 2010 στο Port Louis, του Μαυρικίου.
  • [5]  Εντολή του Συμβουλίου: απόφαση αριθ. 9180/10 της 10ης Μαΐου 2010.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (3.3.2011)

  προς την Επιτροπή Αλιείας

  σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ένωσης των Κομορών
  (15572/2010 – C7‑0020/2011 – 2010/287(NLE))

  Συντάκτης γνωμοδότησης: François Alfonsi

  ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ένωσης των Κομορών εξέπνευσε τον Δεκέμβριο του 2010. Το νέο πρωτόκολλο ισχύει από το 2011 έως το 2013 και πρόκειται να εφαρμοστεί προσωρινά, εν αναμονή της διαδικασίας έγκρισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

  Σύμφωνα με το άρθρο 43, παράγραφος 2, και το άρθρο 218, παράγραφος 6(α) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί είτε να εγκρίνει τη συμφωνία είτε όχι.

  Από πλευράς περιεχομένου, τα χαρακτηριστικά της συμφωνίας είναι τα εξής:

  Είδος δαπάνης

  2011

  2012

  2013

  ΣΥΝΟΛΟ

  Βάρος αναφοράς 4850 τόννοι ετησίως /προς 65€/t

   

  315 250€

   

  315 250€

   

  315 250€

   

  945 750€

  Εφαρμογή της τομεακής πολιτικής αλιείας στις Κομόρες

   

  300 000€

   

  300 000€

   

  300 000€

   

  900 000€

  ΣΥΝΟΛΟ

  615 250€

  615 250€

  615 250€

  1 845 750€

  Μετά από κοινή εκτίμηση της κατάστασης των αποθεμάτων, μπορούν, υπό ορισμένους όρους, να δοθούν δυνατότητες προσαρμογής των αλιευτικών ποσοστώσεων.

  Η συνδρομή της ΕΕ συνίσταται στα εξής:

  - ετήσιο ποσό 315 250 ευρώ για αλιευτικά δικαιώματα που αντιστοιχούν σε 4 850 τόνους ετησίως (65 ευρώ ο τόννος)·

  - ποσό 300 000 ευρώ για τη στήριξη της εφαρμογής της τομεακής πολιτικής αλιείας στις Κομόρες·

  Ήτοι ποσό 615 250 ευρώ ετησίως.

  Εν άλλοις, συνολικό ποσό 1 845 750 ευρώ για τα 3 έτη της συμφωνίας.

  Δεν προβλέπεται ανώτατο όριο για τα συμπληρωματικά αλιεύματα τόνου από τα κοινοτικά σκάφη. Κάθε επιπλέον τόννος θα στοιχίζει 65 ΕΥΡΏ. Εάν η ποσότητα των αλιευμάτων από τα κοινοτικά σκάφη υπερβεί τις ποσότητες που αντιστοιχούν στο διπλάσιο του ετήσιου συνολικού ποσού, το ποσό που θα οφείλεται για την ποσότητα που θα υπερβαίνει το όριο αυτό θα καταβάλλεται εντός του επομένου έτους.

  Σύμφωνα με την κατάταξη 2010 της Διεθνούς Διαφάνειας σχετικά με τη διαφθορά των κρατών, η Ένωση των Κομορών βρίσκεται στην 154η θέση επί 178 χωρών. Η Επιτροπή πρέπει να ελέγχει κατά πόσο οι πιστώσεις χρησιμοποιήθηκαν και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν όπως έχει συμφωνηθεί με την Ένωση των Κομορών.

  Για τους λόγους αυτούς η Επιτροπή Ανάπτυξης εκτιμά ότι κατά την εφαρμογή της συμφωνίας πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες πτυχές:

  · Η Επιτροπή αξιολογεί κάθε χρόνο κατά πόσον τα κράτη μέλη, τα σκάφη των οποίων ασκούν δραστηριότητες στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου που προσαρτάται στην Συμφωνία, συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις υποβολής δηλώσεων αλιευμάτων. Όταν δεν τηρούνται οι διατάξεις, η Επιτροπή πρέπει να αρνείται τις αιτήσεις αλιευτικών αδειών που θα υποβάλουν οι χώρες αυτές για το προσεχές έτος.

  · Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα του πολυετούς τομεακού προγράμματος που αναφέρεται στο άρθρο 7 του Πρωτοκόλλου καθώς και σχετικά με τη συμμόρφωση των κρατών μελών με τις απαιτήσεις υποβολής αναφοράς.

  · Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, πριν τη λήξη του πρωτοκόλλου ή πριν την έναρξη διαπραγματεύσεων για ενδεχόμενη ανανέωσή του, μία εκ των υστέρων αξιολόγηση που θα περιλαμβάνει και ανάλυση κόστους/ωφελείας.

  *******

  Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής και ταυτόχρονα εκφράζει την επιθυμία να ληφθούν δεόντως υπόψη κατά την εφαρμογή της συμφωνίας από την Επιτροπή και από την Ένωση των Κομορών τα ακόλουθα σημεία :

  α)        Η Επιτροπή αξιολογεί κάθε χρόνο κατά πόσον τα κράτη μέλη, τα σκάφη των οποίων ασκούν δραστηριότητες στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου που προσαρτάται στην Συμφωνία, συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις υποβολής δηλώσεων αλιευμάτων. Όταν οι διατάξεις δεν έχουν τηρηθεί, η Επιτροπή πρέπει να απορρίπτει τις αιτήσεις αλιευτικών αδειών που υποβάλλουν οι χώρες αυτές για το επόμενο έτος.

  β)        Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα του πολυετούς τομεακού προγράμματος που αναφέρεται στο άρθρο 7 του Πρωτοκόλλου καθώς και σχετικά με τη συμμόρφωση των κρατών μελών με τις απαιτήσεις υποβολής αναφοράς.

  γ)        Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, πριν τη λήξη του πρωτοκόλλου ή πριν την έναρξη διαπραγματεύσεων για ενδεχόμενη ανανέωσή του, μία εκ των υστέρων αξιολόγηση που θα περιλαμβάνει και ανάλυση κόστους/ωφελείας.

    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  3.3.2011

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  33

  1

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Miguel Portas, Dominique Riquet, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz, Ивайло Калфин

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Richard Ashworth, Frédéric Daerden, Peter Šťastný

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Regina Bastos, Jolanta Emilia Hibner, Elisabeth Jeggle, Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira, Jarosław Leszek Wałęsa

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της ΕπιτροπΗΣ ΑνΑπτυξης (4.3.2011)

  προς την Επιτροπή Αλιείας

  σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ένωσης των Κομορών
  (15572/2010 – C7‑0020/2010 – 2010/0287(NLE))

  Συντάκτρια γνωμοδότησης: Eva Joly

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ένωσης των Κομορών εκπνέει τον Δεκέμβριο του 2010. Το νέο πρωτόκολλο ισχύει από το 2011 έως το 2013 και πρόκειται να εφαρμοστεί προσωρινά, εν αναμονή της έγκρισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

  Σύμφωνα με το άρθρο 43, παράγραφος 2, και το άρθρο 218, παράγραφος 6(α) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί είτε να εγκρίνει τη συμφωνία είτε όχι.

  Βάσει του σχεδίου συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να προωθήσουν την υπεύθυνη αλιεία στην αλιευτική ζώνη των Κομορών, στηριζόμενα στην αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων μεταξύ των διαφόρων στόλων που αλιεύουν στην αλιευτική ζώνη των Κομορών, προωθώντας ταυτόχρονα έναν πολιτικό διάλογο σχετικά με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.

  Η συμφωνία όμως δεν περιορίζεται στην ποσότητα των αλιευμάτων τόνου. Η συνολική χρηματική αντιπαροχή του πρωτοκόλλου ανέρχεται σε 1.845.750 ευρώ και αντιστοιχεί σε ετήσιο βάρος αναφοράς 4.850 τόνων για 70 σκάφη.

  Εάν η συνολική ποσότητα των αλιευμάτων των σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ύδατα των Κομορών υπερβεί τους 4.850 τόνους ετησίως, το συνολικό ποσό της ετήσιας χρηματικής αντιπαροχής αυξάνεται κατά 65 ευρώ, πρόκειται δηλαδή για γελοίο ποσό.

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλλει επίσης 300.000 ευρώ για τη στήριξη της ανάπτυξης της τομεακής πολιτικής αλιείας της Ένωσης των Κομορών.

  Όταν οι ποσότητες που έχουν αλιευθεί από τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπερβαίνουν τις ποσότητες που αντιστοιχούν στο διπλάσιο του συνολικού ετήσιου ποσού, το οφειλόμενο ποσό για την ποσότητα που υπερβαίνει το εν λόγω όριο καταβάλλεται το επόμενο έτος. Για τις αναπτυσσόμενες χώρες τούτο μπορεί να δημιουργεί προβλήματα για διαφόρους λόγους.

  Ένα άλλο λεπτό ζήτημα είναι η διάθεση των πόρων αυτών, δεδομένου ότι καταβάλλονται στις αρχές της Ένωσης των Κομορών και εμπίπτουν στην αποκλειστική τους αρμοδιότητα. Κατόπιν τούτου, πώς μπορεί να διαπιστωθεί ποιοι είναι εκείνοι που πραγματικά επωφελούνται από τους πόρους αυτούς;

  Eν κατακλείδι, η εισηγήτρια είναι της άποψης ότι οι συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης δεν πρέπει να αποτελούν απλώς ένα νόμιμο μέσο για να επιτρέπεται στα κοινοτικά σκάφη να έχουν πρόσβαση στους αλιευτικούς πόρους τρίτων χωρών. Πρέπει να καθιστούν επίσης δυνατή τη βιώσιμη εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων. Η χρηματική αντιπαροχή που καταβάλλεται από τον ευρωπαίο φορολογούμενο πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά για αναπτυξιακούς στόχους, δηλαδή να δαπανάται προς όφελος των αλιευτικών κοινοτήτων, για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους, για την διεξαγωγή προγραμμάτων κατάρτισης, για την εξασφάλιση της ασφάλειας στη θάλασσα και για τη δημιουργία νέων τοπικών θέσεων απασχόλησης.

  Για τους λόγους αυτούς η Επιτροπή Ανάπτυξης εκτιμά ότι κατά την εφαρμογή της συμφωνίας πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες πτυχές:

  1.   Πρέπει να βελτιωθεί η διαφάνεια των διαδικασιών υπολογισμού των συνολικών αλιευμάτων.

  2.   Η ακεραιότητα του συνόλου των μηχανισμών έναντι του προβλήματος της διαφθοράς πρέπει να είναι υπεράνω πάσης υποψίας.

  3.   Πρέπει να ενισχυθεί η υπευθυνότητα της τοπικής κυβέρνησης, η οποία πρέπει να εξασφαλίσει τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των τοπικών αλιέων.

  4.   Πρέπει να τηρούνται οι ελάχιστοι κανόνες και προϋποθέσεις που συμφωνούνται σε περιφερειακό επίπεδο.

  5.   Πρέπει να διαβιβάζονται σε τακτική βάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας.

  ******

  Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής και ταυτόχρονα εκφράζει την επιθυμία να ληφθούν δεόντως υπόψη κατά την εφαρμογή της συμφωνίας από την Επιτροπή και από την Ένωση των Κομορών τα ακόλουθα σημεία :

  α)   πρέπει να βελτιωθεί η διαφάνεια των διαδικασιών υπολογισμού των συνολικών αλιευμάτων·

  β)   η ακεραιότητα του συνόλου των μηχανισμών έναντι του προβλήματος της διαφθοράς πρέπει να είναι υπεράνω πάσης υποψίας·

  γ)   πρέπει να ενισχυθεί η υπευθυνότητα της τοπικής κυβέρνησης, η οποία πρέπει να εξασφαλίσει τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των τοπικών αλιέων·

  δ)   πρέπει να τηρούνται οι ελάχιστοι κανόνες και προϋποθέσεις που συμφωνούνται σε περιφερειακό επίπεδο·

  ε)   πρέπει να διαβιβάζονται σε τακτική βάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας.

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  3.3.2011

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  19

  0

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, András Gyürk, Eva Joly, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Ελένη Θεοχάρους, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Fiona Hall, Cristian Dan Preda

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Jolanta Emilia Hibner

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  15.3.2011

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  19

  2

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Josefa Andrés Barea, Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Jarosław Leszek Wałęsa, Κρίτων Αρσένης, Илияна Малинова Йотова

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Jean-Paul Besset, Luis Manuel Capoulas Santos, Ole Christensen

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Esther Herranz García