SUOSITUS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Komorien liiton välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä

  22.3.2011 - (15572/2010 – C7‑0020/2011 – 2010/0287(NLE)) - ***

  Kalatalousvaliokunta
  Esittelijä: Luis Manuel Capoulas Santos

  Menettely : 2010/0287(NLE)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A7-0056/2011
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A7-0056/2011
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Komorien liiton välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä

  (15572/2010 – C7‑0020/2011 – 2010/0287(NLE))

  (Hyväksyntä)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (15572/2010),

  –   ottaa huomioon luonnoksen Euroopan yhteisön ja Komorien liiton välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevaksi uudeksi pöytäkirjaksi (15571/2010),

  –   ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan 2 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7‑0020/2010),

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 8 kohdan,

  –   ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan suosituksen sekä budjettivaliokunnan ja kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnot (A7-0056/2011),

  1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

  2.  pyytää komissiota toimittamaan parlamentille sopimuksen[1] 9 artiklassa tarkoitetun sekakomitean kokousten ja työn perusteella tehdyt johtopäätökset, monivuotisen alakohtaisen ohjelman, johon viitataan pöytäkirjan 7 artiklan 2 kohdassa, ja vuosittaisten arviointien tulokset; vaatii, että Euroopan parlamentin edustajille on annettava mahdollisuus osallistua tarkkailijoina sopimuksen 9 artiklassa tarkoitetun sekakomitean kokouksiin ja työhön; pyytää komissiota esittämään Euroopan parlamentille ja neuvostolle selonteon sopimuksen täytäntöönpanosta pöytäkirjan viimeisen soveltamisvuoden aikana ja ennen sopimuksen uudistamisesta käytävien neuvottelujen aloittamista;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Komorien liiton hallituksille ja parlamenteille.

  • [1]  Hyväksytty Euroopan yhteisön ja Komorien liiton välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä 6. lokakuuta 2006 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1563/2006 (EUVL L 290, 20.10.2006, s. 6.).

  PERUSTELUT

  Yleistä kumppanuussopimuksista

  Euroopan yhteisön ja kolmansien maiden välisten kahdenvälisten kalastussopimusten, joita on kutsuttu kalastuskumppanuussopimuksiksi vuodesta 2004 lähtien, tekeminen on kuulunut yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) yleiseen käytäntöön tärkeänä osana sen ulkoista ulottuvuutta. Afrikan ja Tyynenmeren valtioiden kanssa tehdyissä sopimuksissa huomattava osa EU:n taloudellisesta korvauksesta on tarkoitettu nimenomaan kalavarojen kestävyyden ja moitteettoman hoidon periaatteeseen perustuvien kansallisten kalastuspolitiikkojen tukemiseen.

  Kumppanuussopimukset ovat siksi verrattavissa sitoumukseen edistää vastuullista ja kestävää kalastusta aina kun EU:n alukset harjoittavat kalastusta. Sopimukset perustuvat saatavilla olevien kalavarojen perinpohjaiseen arviointiin ja niillä sitoudutaan varmistamaan, että luotettavissa tieteellisissä lausunnoissa on arvioitu hyödynnettävät kalastusmahdollisuudet. Lisäksi estetään uhka, että paikalliset kannat kalastetaan tyhjiin.

  Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä Euroopan parlamentin toimivalta laajeni kalastuskumppanuussopimuksiin liittyvissä asioissa. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan mukaan Euroopan parlamentilta on saatava etukäteen hyväksyntä sopimuksen tekemiseen. Tämä menettely korvaa aikaisemman yksinkertaisen kuulemismenettelyn.

  Kalastus Komorien liitossa

  Komorien saariryhmä koostuu kolmesta pääsaaresta, jotka sijaitsevat läntisellä Intian valtamerellä (1 860 km2, noin 800 000 asukasta). Neljäs saari (Mayotte) äänesti pysyvänsä Ranskan alaisuudessa saarten itsenäistyessä 1975. Komorien liiton väestötiheys on erittäin korkea, sen maatalousresurssit ovat riittämättömät ja työttömyys yleistä. BKT henkeä kohden on 633 Yhdysvaltain dollaria (2007). Se on luokiteltu vähiten kehittyneeksi maaksi, jonka talous on voimakkaasti riippuvainen ulkomaisista avustuksista ja teknisestä avusta.

  Mannerjalustan puuttuminen, voimakkaasti vaihtelevat sadekaudet - jotka mahdollistavat suotuisan kalastuskauden vain joulukuusta maaliskuuhun – ja sopivan satamainfrastruktuurin puute vaikuttavat huomattavasti Komorien kalastusalan tulokseen. Kalastusalalla on kuitenkin tärkeä rooli maan väestön elintarvikehuollossa.

  FAO:n raporteissa[1] arvioidaan, että kalastusala työllistää paikallisesti noin 33 000 henkilöä, joista vain 8 500 toimii aktiivisesti rannikkokalastuksessa. Rannikkokalastukselle on tyypillistä pienet lasikuituveneet, jotka ovat 6–7 metriä pitkiä ja joiden moottorien teho on korkeintaan 25 hevosvoimaa ja jotka on varustettu hyvin vaatimattomilla teknisillä laitteilla. Tyypillisiä ovat myös kanootit, joissa ei ole moottoria. Vaikka Komorien yksinoikeutetulla talousalueella hyödynnettävien, pääasiassa suurten pelagisten kalojen kantojen määräksi arvioidaan 33 000 tonnia vuodessa, paikallisten kalastajien vuosittaiset saaliit ovat noin 16 000 tonnia, joka menee kokonaisuudessaan paikallisille markkinoille.

  EU:n ja Komorien kalastuskumppanuussopimus

  EU:n ja Komorien liiton kahdenväliset suhteet juontavat vuoteen 1988. Vuodesta 2006 lähtien suhteista on määrätty kalastuskumppanuussopimuksella ajanjakson 1.1.2005–31.12.2010 kattavan pöytäkirjan mukaisesti. EU:n taloudellinen korvaus oli 390 000 euroa vuodessa[2], josta 60 prosenttia oli varattu Komorien kalastuspolitiikan tukemiseen. Komorien liiton kanssa tehty kalastuskumppanuussopimus on yksi neljästä Intian valtameren kalastussopimuksesta. Intian valtameren tonnikalakomissio[3] on vastaava alueellinen kalastuksenhoitojärjestö tonnikalaa ja tonnikalantyyppisiä lajeja varten.

  Sopimuksen kesto:

  7 vuotta, uudistettavissa (1.1.2005–31.12.2011)

  Pöytäkirjan kesto:

  6 vuotta (1.1.2005–31.12.10)

  Parafointi:

  24. marraskuuta 2004

  Kalastuskumppanuussopimuksen luonne:

  Tonnikalan kalastusta koskeva sopimus

  Taloudellinen korvaus:

  390 000 euroa, josta 60 prosenttia on tarkoitettu Komorien alakohtaiseen kalastuspolitiikkaan kestävyyden edistämiseksi sen vesillä

  Laivanvarustajien maksu:

  35 euroa pyydetyltä tonnilta

  Ennakkomaksut:

  Nuottaa käyttävät tonnikala-alukset: 3 375 euroa/vuosi (viitesaalismäärä 96 t)

  Pintasiima-alukset: 2 095 euroa/vuodessa (viitesaalismäärä 59 t)

  Viitesaalismäärä:

  6 000 tonnia/vuosi

  NYKYINEN PÖYTÄKIRJAKalastusmahdollisuudet

   

   

  ESPANJA

  RANSKA

  ITALIA

  PORTUGALI

  YHTEENSÄ

  Nuottaa käyttävät tonnikala-alukset

  21

  18

  1

  -

  40 alusta

  Pintasiima-alukset

  12

  -

  -

  5

  17 alusta

  Merirosvous Läntisen Intian valtamerellä ja jatkuva turvattomuus 13. leveyspiirin pohjoispuolella ovat selvästi vaikuttaneet tämän kalastuskumppanuussopimuksen käyttöasteeseen vuosina 2009–2010. Nuotta-alusten käyttöaste oli viimeisen kuuden vuoden aikana keskimäärin 78 prosenttia. Vuosina 2006–2008 saavutettiin 98 prosentin huippu. Pitkäsiima-alusten käyttöaste oli samana ajanjaksolla keskimäärin 24 prosenttia. Vaihtelut olivat rajuja, eli kuusi prosenttia vuonna 2009 eikä vuoden 2010 ensimmäisen viiden kuukauden aikana sopimusta hyödynnetty lainkaan[4].

  Nuotta-alusten saalistaso ei kuitenkaan romahtanut kalastustoiminnan huomattavasta vähenemisestä huolimatta. Vuonna 2009 pyydetyllä 2 165 tonnilla se oli noin 25 prosenttia alle ajanjakson 2005–2009 keskimääräisen saalismäärän (2 800 tonnia), koska kalastustoimintaa laajennettiin Mosambikin kanaaliin. Saalistasot ovat kuitenkin reilusti alle 6 000 tonnin viitesaalismäärän.

  EU:n alusten nuottakalastuksen kohteina Komorien vesillä ovat pääasiassa keltaevätonnikala (Thunnus albacares) ja boniitti (Katsuwonus pelamis). Saalismäärä on vain 1,1 prosenttia EU:n alusten kokonaistonnikalasaaliista Intian valtamerellä. Komorien vesien saaliiden kokonaisarvo ajanjaksolla 2005–2009 on 13,7 miljoonaa euroa eli noin 2,7 miljoonaa euroa vuodessa.

  Neuvoston 29. huhtikuuta 2010 antaman valtuutuksen nojalla komissio on neuvotellut Komorien liiton kanssa kalastuskumppanuussopimukseen kuuluvan pöytäkirjan, jonka voimassaolo päättyi 31. joulukuuta 2010, uudistamisesta[5]. Näiden neuvottelujen tuloksena uusi pöytäkirja parafoitiin 21. toukokuuta 2010 (sitä muutettiin kirjeenvaihdolla 16. syyskuuta 2010). Pöytäkirja kattaa kolmen vuoden ajanjakson nykyisen pöytäkirjan voimassaolon päättymisestä.

  Uuden pöytäkirjan päätavoitteena on määritellä EU:n aluksille tarjottavat kalastusmahdollisuudet pääsyoikeuksia ja alakohtaista tukea varten ja jatkaa EU:n ja Komorien liiton välistä yhteistyötä kehittämällä kumppanuuskehys, jossa kehitetään kestävää kalastuspolitiikkaa ja kalavarojen moitteetonta hyödyntämistä Komorien kalastusvyöhykkeellä molempien osapuolten etujen mukaisesti. Myös kalastusalaan tehtyjen investointien kehitystä pienimuotoisten kalastusoperaatioiden optimoimiseksi tarkastellaan.

  Uuden pöytäkirjan perusteella EU:n kolmivuotiseen 1 845 750 euron taloudelliseen kokonaiskorvaukseen sisältyy

  1.   315 250 euron vuosittainen määrä, joka vastaa 4 850 tonnin vuosittaista viitesaalismäärää 70 alukselle (12 alusta enemmän kuin aikaisemmassa pöytäkirjassa)

  2.   300 000 euron vuosittainen tuki Komorien alakohtaisen kalastuspolitiikan kehittämiseen.

  Kalastusmahdollisuuksia annetaan 45 tonnikalaa pyytävälle nuotta-alukselle ja 25 pintasiima-alukselle. Näitä määriä voidaan mukauttaa todellisiin tarpeisiin ja kalakantojen tilan tuleviin arviointeihin. Taloudellista korvausta tarkistetaan vastaavasti.

  Uusi pöytäkirja edellyttää yhä sen nojalla toimivilta aluksilta, että ne palkkaavat aluksille vähimmäismäärän komorilaista miehistöä. Siinä on myös yksinoikeuslauseke, joka koskee kalastettavia lajeja. Vastikään lisättyjen tarkistus- ja keskeytyslausekkeiden tavoitteena on, että EU:lla on mahdollisuus joustavuuteen suurten poliittisten muutosten, säännönvastaisuuksien tai ihmisoikeusrikkomusten tapauksessa Komoreilla.

  Päätelmät

  Edellä esitetyn perusteella esittelijä katsoo, että unionin ja Komorien väliseen kalastuskumppanuussopimukseen liitettäväksi ehdotettu uusi pöytäkirja palvelee molempien sopimuspuolten etua ja suosittelee siksi sen hyväksymistä.

  Esittelijä on kuitenkin vakuuttunut, että tehokkaampi tiedottaminen Euroopan parlamentille ja parlamentin harjoittama seuranta neuvotteluprosessin kaikissa vaiheissa tehostaisi todellista kumppanuutta. Sillä olisi huomattava vaikutus sopimuksen toisen osapuolen kalastusalan kehitykseen sen suvereniteettiin vaikuttamatta, millä varmistetaan myös parlamentin laajempi tuki.

  Tämän vuoksi komissiolle toistetaan seuraavat pyynnöt:

  ·   Komission olisi toimitettava parlamentille sopimuksen 9 artiklassa tarkoitetun sekakomitean kokousten ja työn perusteella tehdyt johtopäätökset sekä monivuotinen alakohtainen ohjelma, johon viitataan pöytäkirjan 7 artiklan c kohdassa, ja vuosittaisten arviointien tulokset.

  ·   Euroopan parlamentin edustajien olisi voitava osallistua tarkkailijoina sekakomitean kokouksiin ja työhön.

  ·   Komission olisi esitettävä Euroopan parlamentille ja neuvostolle arvio sopimuksen täytäntöönpanosta ennen sopimuksen uudistamisesta käytäviä neuvotteluja.

  ·   Euroopan parlamenttia ja neuvostoa olisi kohdeltava oikeudenmukaisesti, kun kyse on oikeudesta saada kaikki tiedot viipymättä ja kun kyse on kansainvälisten kalastussopimusten täytäntöönpanon seurannasta ja arvioinnista sekä niiden tarkistamista koskevista neuvotteluista.

  Valiokunta muistuttaa komissiota ja neuvostoa siitä, että vaatimus parlamentille tiedottamisesta kuvastaa myös toimielinten yleistä velvollisuutta tehdä keskenään "vilpitöntä yhteistyötä" SEU-sopimuksen 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

  • [1]  Lisätietoja: http://www.fao.org/fishery/countrysector/
  • [2]  Tämä summa on 0,6 prosenttia maan vuosittaisesta talousarviosta.
  • [3]  Ks. www.iotc.org
  • [4]  Ks. EU:n ja Komorien liiton 19. toukokuuta 2010 Port Louisissa, Mauritiuksella pidetyn sekakomitean kokouksen pöytäkirja.
  • [5]  Neuvoston valtuutus: päätös N:o 9180/10, 10. toukokuuta 2010.

  BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (3.3.2011)

  kalatalousvaliokunnalle

  ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Komorien liiton välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan uuden pöytäkirjan tekemisestä
  (15572/2010 – C7‑0020/2011 – 2010/0287(NLE))

  Valmistelija: François Alfonsi

  LYHYET PERUSTELUT

  Euroopan yhteisön ja Komorien välisen kalastussopimuksen voimassaolo päättyi joulukuussa 2010. Uusi pöytäkirja on voimassa vuosina 2011–2013, ja sitä olisi sovellettava väliaikaisesti Euroopan parlamentin hyväksyntää odotettaessa.

  Euroopan parlamentti voi joko hyväksyä tai hylätä ehdotuksen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan 2 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan nojalla.

  Sopimuksen sisältö on seuraava:

  Menolaji

  2011

  2012

  2013

  YHTEENSÄ

  Vuotuinen viitesaalismäärä 4 850 tonnia vuodessa, 65 euroa/tonni

   

  315 250 €

   

  315 250 €

   

  315 250 €

   

  945 750 €

  Komorien alakohtaisen kalastuspolitiikan täytäntöönpano

   

  300 000 €

   

  300 000 €

   

  300 000 €

   

  900 000 €

  YHTEENSÄ

  615 250 €

  615 250 €

  615 250 €

  1 845 750 €

  Saaliskiintiöitä voidaan mukauttaa kalakantojen tilasta tehdyn yhteisen arvion jälkeen, jos tietyt edellytykset täyttyvät.

  Euroopan unionin taloudellinen korvaus koostuu seuraavista osatekijöistä:

  - 312 250 euron vuosittainen määrä 4 850 tonnin kalastusoikeuksista vuodessa (65 euroa/tonni)

  - 300 000 euron määrä Komorien alakohtaisen kalastuspolitiikan tukemiseen ja täytäntöönpanoon

  eli 615 250 euroa vuodessa.

  Kolmen sopimusvuoden yhteissumma on täten 1 845 750 euroa.

  Yhteisön alusten pyydystämille tonnikalojen lisäsaaliille ei ole ylärajaa. Kukin lisätonni maksaa 65 euroa. Jos yhteisön alusten pyytämät määrät ovat yli kaksi kertaa vuosittaisen korvauksen kokonaismäärää vastaavien määrien suuruiset, tämän rajan ylittävän määrän osalta maksettava korvaus maksetaan seuraavana vuonna.

  Transparency Internationalin korruptioluokituksen mukaan Komorit oli 178 maan joukossa 154. sijalla vuonna 2010. Komission on syytä tarkistaa, missä määrin rahat on käytetty ja käytetään niin kuin Komorien liiton kanssa on sovittu.

  Budjettivaliokunta katsoo sen vuoksi, että sopimuksen täytäntöönpanossa olisi otettava huomioon seuraavat seikat:

  · Komissio arvioi joka vuosi, ovatko jäsenvaltiot, joiden alukset kalastavat tämän sopimuksen pöytäkirjan nojalla, noudattaneet saalisilmoituksia koskevia vaatimuksia. Mikäli näin ei ole, komission olisi kieltäydyttävä myöntämästä niille kalastuslupia seuraavaa vuotta varten.

  · Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain kertomuksen pöytäkirjan 7 artiklassa tarkoitetun monivuotisen alakohtaisen ohjelman tuloksista sekä siitä, miten jäsenvaltiot ovat noudattaneet saalisilmoituksia koskevia vaatimuksia.

  · Ennen pöytäkirjan voimassaolon päättymistä tai sen mahdollista korvaamista koskevien neuvottelujen aloittamista komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle pöytäkirjaa koskevan jälkiarvioinnin, joka sisältää kustannus-hyötyanalyysin.

  *******

  Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa esittämään parlamentille, että se hyväksyy ehdotuksen sopimuksen tekemiseksi, ja toivoo, että Euroopan komissio ja Komorien liitto ottavat sopimuksen täytäntöönpanossa asianmukaisesti huomioon seuraavat kohdat:

  a)        Komissio arvioi joka vuosi, ovatko jäsenvaltiot, joiden alukset kalastavat tämän sopimuksen pöytäkirjan nojalla, noudattaneet saalisilmoituksia koskevia vaatimuksia. Mikäli näin ei ole, komission olisi kieltäydyttävä myöntämästä niille kalastuslupia seuraavaa vuotta varten.

  b)        Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain kertomuksen pöytäkirjan 7 artiklassa tarkoitetun monivuotisen alakohtaisen ohjelman tuloksista sekä siitä, miten jäsenvaltiot ovat noudattaneet saalisilmoituksia koskevia vaatimuksia.

  c)        Ennen pöytäkirjan voimassaolon päättymistä tai sen mahdollista korvaamista koskevien neuvottelujen aloittamista komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle pöytäkirjaa koskevan jälkiarvioinnin, joka sisältää kustannus-hyötyanalyysin.

  VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

  Hyväksytty (pvä)

  3.3.2011

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  33

  1

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Miguel Portas, Dominique Riquet, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Richard Ashworth, Frédéric Daerden, Peter Šťastný

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

  Regina Bastos, Jolanta Emilia Hibner, Elisabeth Jeggle, Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira, Jarosław Leszek Wałęsa

  KEHITYSYHTEISTYÖVALIOKUNNAN LAUSUNTO (4.3.2011)

  kalatalousvaliokunnalle

  ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Komorien liiton välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä
  15572/2010 – C7 – 0020/2011 – 2010/0287(NLE))

  Valmistelija: Eva Joly

  LYHYET PERUSTELUT

  Euroopan yhteisön ja Komorien välisen kalastussopimuksen voimassaolo päättyi joulukuussa 2010. Uusi pöytäkirja on voimassa vuosina 2011–2013, ja sitä olisi sovellettava väliaikaisesti, vaikka Euroopan parlamentin hyväksyntää ei ole vielä saatu.

  Euroopan parlamentti voi joko hyväksyä tai hylätä ehdotuksen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan 2 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan nojalla.

  Sopimusluonnoksen mukaan sopimuspuolet sitoutuvat edistämään vastuullista kalastusta Komorien kalastusalueella noudattaen periaatetta, joka kieltää kyseisellä alueella kalastavien eri laivastojen syrjimisen, ja edistämään samalla tarvittavia uudistuksia koskevaa poliittista vuoropuhelua.

  Sopimuksella ei kuitenkaan rajoiteta tonnikalasaaliiden määriä. Sopimuksessa mainittu taloudellinen korvaus koostuu 1 845 750 euron vuotuisesta määrästä, joka vastaa 4 850 tonnin viitesaalismäärää 70 alukselle.

  Jos Euroopan unionin alusten Komorien vesillä pyytämien saaliiden kokonaismäärä ylittää 4 850 tonnia vuodessa, vuosittaisen taloudellisen korvauksen kokonaismäärää korotetaan 65 eurolla kutakin tonnia kohden, mikä summa vaikuttaa mitättömältä.

  Lisäksi Euroopan unioni maksaa 300 000 euron vuosittaisen erityismäärän, joka osoitetaan Komorien liiton alakohtaisen kalastuspolitiikan kehittämisen tukemiseen.

  Jos yhteisön alusten pyytämät määrät ovat yli kaksi kertaa vuosittaisen korvauksen kokonaismäärää vastaavien määrien suuruiset, tämän rajan ylittävän määrän osalta maksettava korvaus maksetaan seuraavana vuonna. Kehitysmaille tämä saattaa olla ongelmallista monista eri syistä.

  Ongelmallista on myös se, että nämä varat maksetaan Komorien viranomaisille, jotka voivat vapaasti päättää niiden käyttötarkoituksesta. Ketkä näistä varoista todellisuudessa hyötyvät?

  Lopuksi valmistelija katsoo, etteivät kalastuskumppanuussopimukset saisi olla vain oikeudellinen väline, jonka avulla EU:n alukset voivat hyödyntää kolmansien maiden kalavaroja, vaan että niillä pitäisi myös edistää meren luonnonvarojen vastuullista ja kestävää hyödyntämistä ja että EU:n veronmaksajien varat pitäisi kohdentaa yksinomaan kehitystavoitteiden saavuttamiseen eli käyttää kalastusyhteisöjen hyväksi elinolojen parantamiseksi, koulutuksen ja meriturvallisuuden takaamiseksi ja uusien paikallisten työpaikkojen luomiseksi.

  Kehitysyhteistyövaliokunta katsoo sen vuoksi, että sopimuksen täytäntöönpanossa olisi otettava huomioon seuraavat seikat:

  1.   kokonaissaaliiden määrittämistä koskevien menettelyjen avoimuutta olisi parannettava;

  2.   kaikkien mekanismien kohdalla olisi selvitettävä, ettei niihin liity minkäänlaista korruptiota;

  3.   paikallisten kalastajien elinolojen parantamisesta vastuussa olevien paikallisten viranomaisten tilivelvollisuutta olisi vahvistettava;

  4.   alueellisella tasolla sovittuja vähimmäistason vaatimuksia ja ehtoja olisi noudatettava;

  5.   sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat määräaikaiskertomukset olisi tuotava Euroopan unionin tietoon.

  ******

  Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa esittämään parlamentille, että se hyväksyy ehdotuksen.

  Kehitysyhteistyövaliokunta toivoo, että komissio ja Komorien liitto ottavat sopimuksen täytäntöönpanossa seuraavat kohdat asianmukaisesti huomioon:

  a)   kokonaissaaliiden määrittämistä koskevien menettelyjen avoimuutta ja laittoman, sääntelemättömän ja raportoimattoman kalastuksen torjuntatoimia olisi parannettava vastuullisen ja kestävän kalastuksen kehittämiseksi;

  b)   kaikkien mekanismien kohdalla olisi selvitettävä, ettei niihin liity minkäänlaista korruptiota;

  c)   paikallisten kalastajien elinolojen parantamisesta vastuussa olevien paikallisten viranomaisten tilivelvollisuutta olisi vahvistettava ja edistettävä erityisesti paikallisten pienimuotoisten kalanpakastus- ja kalanjalostusyritysten perustamista;

  d)   alueellisella tasolla, erityisesti Intian valtameren tonnikalakomissiossa (CTOI) sovittuja vähimmäistason vaatimuksia ja ehtoja olisi noudatettava;

  e)   sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat määräaikaiskertomukset olisi tuotava Euroopan unionin tietoon.

  VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

  Hyväksytty (pvä)

  3.3.2011

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  19

  0

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, András Gyürk, Eva Joly, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Fiona Hall, Cristian Dan Preda

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

  Jolanta Emilia Hibner

  VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

  Hyväksytty (pvä)

  15.3.2011

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  19

  2

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Josefa Andrés Barea, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Iliana Malinova Iotova, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Jarosław Leszek Wałęsa

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Jean-Paul Besset, Luis Manuel Capoulas Santos, Ole Christensen

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

  Esther Herranz García