RECOMANDARE referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană şi Uniunea Comorelor

  22.3.2011 - (15572/2010 – C7‑0020/2011 – 2010/0287(NLE)) - ***

  Comisia pentru pescuit
  Raportor: Luis Manuel Capoulas Santos

  Procedură : 2010/0287(NLE)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A7-0056/2011

  PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană şi Uniunea Comorelor

  (15572/2010 – C7‑0020/2011 – 2010/0287(NLE))

  (Aprobare)

  Parlamentul European,

  –   având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (15572/2010),

  –   având în vedere proiectul de protocol nou de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană şi Uniunea Comorelor (15571/2010),

  –   având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 43 alineatul (2) şi cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (C7-0020/2011),

  –   având în vedere articolul 81 şi articolul 90 alineatul (8) din Regulamentul său de procedură,

  –   având în vedere recomandarea Comisiei pentru pescuit şi avizul Comisiei pentru bugete, precum şi cel al Comisiei pentru dezvoltare (A7-0056/2011),

  1.  aprobă încheierea acordului;

  2.  solicită Comisiei să transmită Parlamentului concluziile reuniunilor şi lucrărilor comisiei mixte prevăzute la articolul 9 din acord[1], precum şi programul sectorial multianual menţionat în protocol la articolul 7 alineatul (2) şi rezultatele evaluărilor anuale; solicită să se acorde unor reprezentanţi ai Parlamentului European posibilitatea de a participa în calitate de observatori la reuniunile şi lucrările comisiei mixte prevăzute la articolul 9 din acord; solicită Comisiei să prezinte Parlamentului şi Consiliului, în perioada ultimului an de aplicare a protocolului şi înainte de deschiderea negocierilor în vederea înnoirii acordului, un raport privind aplicarea acestuia;

  3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite poziţia Parlamentului Consiliului şi Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre şi ale Uniunii Comorelor.

  • [1]  Aprobat prin Regulamentul (CE) nr. 1563/2006 al Consiliului din 6 octombrie 2006 privind încheierea Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană şi Uniunea Comorelor (JO L 290, 20.10.2006, p. 6).

  EXPUNERE DE MOTIVE

  Acordurile de parteneriat în general

  Încheierea, începând cu 2004, a unor acorduri bilaterale în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană şi ţări nemembre, întitulate „Acorduri de parteneriat în domeniul pescuitului” (APP) a constituit o practică standard în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului (PCP), care se află în centrul dimensiunii externe a politicii. În conformitate cu acordurile cu ţările din Africa şi Pacific, contribuţia financiară a UE este destinată în mare măsură sprijinirii în mod specific a politicilor naţionale în domeniul pescuitului, pe baza principiului durabilităţii şi al bunei gestionări a resurselor piscicole.

  Astfel, acordurile de parteneriat sunt de fapt un angajament de a promova practici responsabile şi durabile în domeniul pescuitului în toate zonele unde ar putea opera nave ale UE, pe baza unei analize atente a resurselor disponibile şi după ce s-a stabilit cu certitudine că posibilităţile de pescuit aplicate au fost garantate de avize ştiinţifice credibile şi că nu există nici un risc de a epuiza resursele halieutice locale.

  Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Parlamentului i s-au conferit puteri sporite cu privire la acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului: în conformitate cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) din TUE, PE trebuie să-şi dea acum în prealabil aprobarea pentru încheierea unui acord, o cerinţă care înlocuieşte fosta procedură ordinară de consultare.

  Pescuitul din Uniunea Comorelor (UC)

  Arhipelagul Comorelor este compus din trei insule principale situate în vestul Oceanului Indian (1 860 km2; populaţie: circa 800 000 de locuitori) - o a patra insulă (Mayotte) a votat să rămână franceză la proclamarea independenţei în 1975. Confruntată cu o mare densitate a populaţiei, resurse agricole insuficiente, şomaj endemic şi un PIB de 633 USD per capita (2007), UC este considerată una dintre ţările cel mai puţin dezvoltate, având o economie care depinde în foarte mare măsură de subvenţii şi asistenţă tehnică din străinătate.

  Absenţa plăcii continentale şi alternarea puternică a musonilor, care reduc perioada bună de pescuit la lunile dintre decembrie şi martie, precum şi lipsa unei infrastructuri portuare adecvate, influenţează puternic performanţele sectorului piscicol din Comore, care, totuşi, joacă un rol important pentru aprovizionarea cu alimente a populaţiei ţării.

  Rapoartele FAO[1] estimează că în sectorul piscicol sunt angajate circa 33 000 de persoane, dintre care doar 8 500 sunt active în pescuitul artizanal de coastă, caracterizat de folosirea unor bărci mici din fibră de sticlă de o lungime de 6-7 m, cu motoare a căror capacitate nu depăşeşte 25 hp şi echipate cu mijloace tehnice foarte modeste, sau a unor canoe nemotorizate. În timp ce stocurile exploatabile din ZEE a Uniunii Comorelor, constituite în special de peşti pelagici mari, sunt estimate la 33 000 de tone pe an, capturile anuale ale pescarilor locali se ridică la aproximativ 16 000 de tone, care sunt complet absorbite de piaţa locală.

  APP dintre UE şi Uniunea Comorelor

  Relaţiile bilaterale dintre UE şi UC în sectorul piscicol datează din 1988. Începând cu 2006, relaţiile sunt guvernate de un Acord de parteneriat în domeniul pescuitului, definit în cadrul unui protocol care acoperă perioada 1.1.2005 – 31.12.2010. Contribuţiile financiare ale UE s-au ridicat la 390 000 EUR per an[2], dintre care 60% au fost destinate sprijinirii politicii UC în domeniul pescuitului. APP cu UC este unul dintre cele patru acorduri din domeniul pescuitului în Oceanul Indian, IOTC (Comisia pentru tonul din Oceanul Indian)[3] fiind organizaţia regională de gestionare a pescuitului responsabilă pentru ton şi speciile înrudite.

  Durata acordului:

  7 ani; poate fi reînnoit (1.1.2005 - 31.12.2011)

  Durata protocolului:

  6 ani (1.1.2005 - 31.12.2010)

  Iniţializare:

  24 noiembrie 2004

  Natura APP:

  Acord de pescuit de ton

  Contribuţia financiară:

  390 000 EUR - dintre care 60% destinaţi sprijinirii politicii sectoriale a UC din domeniul pescuitului pentru a promova durabilitatea în apele sale

  Taxe pentru armatori:  

  35 EUR pe tonă de peşte capturat.

  În avans:

  Toniere cu plasă pungă: 3375 EUR /an (capturi de referinţă: 96 t)

  Nave cu paragate de suprafaţă: 2095 EUR /an (capturi de referinţă: 59 t)

  Tonajul de referinţă:

  6 000 t/an

  PROTOCOLUL ACTUALPosibilităţi de pescuit

   

   

  SPANIA

  FRANŢA

  ITALIA

  PORTUGALIA

  TOTAL

  Toniere cu plasă pungă

  21

  18

  1

  -

  40 nave

  Nave cu paragate de suprafaţă

  12

  -

  -

  5

  17 nave

  Activitatea piraterească din vestul Oceanului Indian şi situaţia actuală nesigură la nordul paralelei 13 a afectat în mod clar rata de utilizare a acestui APP în 2009 şi 2010: pentru tonierele cu plasă pungă, aceasta a fost în medie de 78% în decursul ultimilor şase ani, în timp ce în 2006-2008 s-au înregistrat rate record de 98%. Pentru navele cu paragate de suprafaţă, rata de utilizare a fost în medie de 24% în aceeaşi perioadă de timp, înregistrându-se fluctuaţii puternice, cum ar fi scăderea la 6% în 2009 şi faptul că în primele cinci luni ale anului 2010 nu s-a înregistrat nicio cerere[4].

  Totuşi, nivelul capturilor efectuate de tonierele cu plasă pungă nu a scăzut drastic, în ciuda reducerii semnificative a activităţii de pescuit: ridicându-se la 2 165 de tone în 2009, a reprezentat un nivel cu aproximativ 25% mai mic decât media capturilor din perioada 2005-2009 (2 800 de tone), în timp ce activităţile de pescuit au pătruns în Canalul Mozambic. Totuşi, nivelul capturilor rămâne la o cifră mult sub tonajul de referinţă de 6 000 de tone.

  Pescuitul realizat în UC de navele UE dotate cu plasă-pungă vizează în special tonul cu aripioare galbene (Thunnus albacares) şi tonul dungat (Katsuwonus pelamis), care reprezintă doar 1,1% din totalul capturilor de ton din Oceanul Indian. Valoarea totală a capturilor efectuate în apele UC pe perioada 2005-2009 se ridică la 13,7 milioane EUR, adică la aproximativ 2,7 milioane EUR pe an.

  Împuternicită prin mandatul Consiliului din 29 aprilie 2010, Comisia Europeană a condus negocieri cu UC pentru a reînnoi protocolul la acordul de parteneriat în domeniul pescuitului, care urma să expire la 31 decembrie 2010[5]. La încheierea acestor negocieri, s-a iniţializat un nou protocol la 21 mai 2010 (modificat printr-un schimb de scrisori la 16 septembrie 2010), acoperind o perioadă de trei ani după expirarea protocolului curent.

  Obiectivul principal al noului protocol este de a defini posibilităţile de pescuit oferite navelor UE în ceea ce priveşte drepturile de acces şi sprijinul sectorial şi de a continua cooperarea dintre UE şi UC în vederea extinderii cadrului de parteneriat pentru dezvoltarea unei politici durabile în domeniul pescuitului şi pentru exploatarea responsabilă a resurselor halieutice din zona de pescuit a Uniunii Comorelor, în interesul ambelor părţi. Se prevede şi dezvoltarea investiţiilor din sectorul pescuitului pentru optimizarea operaţiunilor de mică anvergură din sectorul pescuitului.

  Pe baza noului protocol, contribuţia financiară anuală globală a UE de 1 845 750 EUR pe întreaga perioadă de trei ani se bazează pe:

  1.  un tonaj anual de referinţă fixat la 4 850 de tone pentru 70 de nave (cu 12 nave mai mult decât în cazul protocolului precedent), ridicându-se, astfel, la 315 250 EUR pe an;

  2.  un sprijin pentru dezvoltarea politicii sectoriale din domeniul pescuitului din Comore, ridicându-se la suma de 300 000 EUR pe an.

  În ceea ce priveşte posibilităţile de pescuit, se va autoriza pescuitul pentru 45 de toniere cu plase pungă şi 25 de nave cu paragate de suprafaţă, existând posibilitatea de a adapta această cifră la nevoile existente şi la viitoarele evaluări ale situaţiei resurselor halieutice, contribuţia financiară urmând să fie revizuită în consecinţă.

  Noul protocol solicită încă navelor UE care operează în temeiul său să folosească un număr minim de personal UC şi include o clauză de exclusivitate cu privire la speciile care pot fi pescuite. Clauzele de suspendare nou adăugate au vizat asigurarea unui anumit grad de flexibilitate pentru UE în cazul unor schimbări politice majore, nereguli sau în cazuri de violare a drepturilor omului în UC.

  Concluzii

  În lumina celor de mai sus, raportoarea consideră că noul protocol propus pentru Acordul de parteneriat din domeniul pescuitului cu UC este în interesul ambelor părţi şi, prin urmare, recomandă aprobarea acestuia.

  Totuşi, raportorul este convins că o mai bună informare a PE şi o mai bună monitorizare de către acesta în toate etapele procesului de negociere ar consolida aspectele unui veritabil parteneriat şi ar avea un impact considerabil asupra dezvoltării sectorului pescuitului pentru cealaltă parte la acord, fără a aduce atingere respectării suveranităţii sale, asigurând, astfel, un sprijin parlamentar mai extins.

  Astfel, următoarele cerinţe sunt transmise din nou Comisiei:

  · Comisia ar trebui să transmită Parlamentului concluziile reuniunilor şi lucrărilor comisiei mixte prevăzute la articolul 9 din acord, precum şi programul sectorial multianual menţionat în protocol la articolul 7 litera (c), precum şi rezultatele evaluărilor anuale respective;

  · ar trebui să se acorde unor reprezentanţi ai Parlamentului European posibilitatea de a participa, în calitate de observatori, la reuniunile şi lucrările comisiei mixte;

  · înainte de renegocierea acordului, Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului şi Consiliului un raport privind aplicarea acestuia;

  · Parlamentul şi Consiliul ar trebui să fie trataţi în mod echitabil, atât în ceea ce priveşte dreptul de a fi informaţi imediat şi pe deplin în legătură cu monitorizarea şi evaluarea aplicării acordurilor internaţionale din domeniul pescuitului şi cu negocierile referitoare la revizuirea acestora.

  Reaminteşte Comisiei şi Consiliului că cerinţa de a informa Parlamentul reflectă, de asemenea, obligaţia mai generală a instituţiilor europene de a coopera în mod loial, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din TUE.

  • [1]  Pentru mai multe informaţii: http://www.fao.org/fishery/countrysector/
  • [2]  Această sumă reprezintă 0,6% din bugetul anual al ţării
  • [3]  A se vedea www.iotc.org.
  • [4]  A se vedea procesul-verbal al reuniunii comisiei mixte UE-UC care a avut loc la 19 mai 2010 în Port Louis, Mauritius.
  • [5]  Mandatul Consiliului: Decizia nr. 9180/10 din 10 mai 2010.

  AVIZ al Comisiei pentru bugete (3.3.2011)

  destinat Comisiei pentru pescuit

  referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor

  (15572/2010 – C7‑0020/2011 – 2010/287(NLE))

  Raportor pentru aviz: François Alfonsi

  JUSTIFICARE SUCCINTĂ

  Acordul în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor a expirat în decembrie 2010. Noul protocol este valabil din 2011 până în 2013 și ar trebui aplicat în mod provizoriu în așteptarea procedurii de aprobare a Parlamentului European.

  În conformitate cu articolul 43 alineatul (2) și cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Parlamentul European poate să aprobe sau să refuze aprobarea.

  În ceea ce privește conținutul, caracteristicile acordului sunt următoarele:

  Natura cheltuielilor

  2011

  2012

  2013

  TOTAL

  Echivalent tonaj 4 850 tone/an la 65 EUR/t

   

  315 250€

   

  315 250€

   

  315 250€

   

  945 750€

  Aplicarea politicii sectoriale în domeniul pescuitului în Uniunea Comorelor

   

  300 000€

   

  300 000€

   

  300 000€

   

  900 000€

  TOTAL

  615 250€

  615 250€

  615 250€

  1 845 750€

  În urma unei evaluări comune a stocurilor, se poate acorda, în anumite condiții, permisiunea de a reajusta cotele de pescuit.

  Contribuția financiară a UE va consta în următoarele elemente:

  - o contribuție anuală de 315 250 EUR pentru drepturile de pescuit aferente unei cantități de 4 850 de tone pe an (65 EUR pe tonă);

  - o sumă de 300 000 EUR pe an, pentru sprijinirea și aplicarea politicii sectoriale în domeniul pescuitului în Uniunea Comorelor.

  Aceasta înseamnă un total de 615 250 EUR anual.

  Aceasta înseamnă un total de 1 845 750 EUR pentru perioada de trei ani acoperită de acord.

  Nu există un plafon pentru capturile suplimentare de ton realizate de navele comunitare. Fiecare tonă suplimentară va costa 65 EUR. Atunci când cantitățile capturate de navele comunitare depășesc cantitățile echivalente cu dublul sumei totale anuale, suma datorată pentru cantitatea care depășește această limită se va plăti abia în anul următor.

  Uniunea Comorelor se află pe locul 154 din 178 de țări în Indicele de percepție a corupției întocmit de organizația Transparency International în anul 2010. Comisia trebuie să verifice în ce măsură fondurile sunt și vor fi cheltuite conform acordului la care s-a ajuns cu Uniunea Comorelor.

  Prin urmare, Comisia BUDG consideră că, în timpul punerii în aplicare a acordului, trebuie luate în considerare următoarele aspecte:

  · evaluarea anuală a îndeplinirii cerințelor de raportare a capturilor de către statele membre ale căror nave operează în temeiul protocolului anexat la acord; atunci când cerințele respective nu sunt îndeplinite, Comisia ar trebui să refuze cererile de autorizații de pescuit depuse de statele respective pentru anul următor;

  · transmiterea anuală, către Parlamentul European și Consiliu, a unui raport privind rezultatele programului sectorial multianual descris la articolul 7 din protocol, precum și privind respectarea cerințelor de raportare a capturilor de către statele membre;

  · transmiterea, către Parlamentul European și Consiliu, înainte de expirarea protocolului sau de începerea negocierilor pentru o posibilă reînnoire a acestuia, a unei evaluări ex-post a protocolului, inclusiv a unei analize a raportului costuri-beneficii.

  *******

  Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru pescuit, competentă în fond, să propună Parlamentului să aprobe încheierea acordului și își exprimă dorința ca următoarele aspecte să fie luate în considerare în mod adecvat de Comisia Europeană și de Uniunea Comorelor la punerea în aplicare a acordului:

  a)        evaluarea anuală a îndeplinirii cerințelor de raportare a capturilor de către statele membre ale căror nave operează în temeiul protocolului anexat la acord; atunci când cerințele respective nu sunt îndeplinite, Comisia ar trebui să refuze cererile de autorizații de pescuit depuse de statele respective pentru anul următor;

  b)        transmiterea anuală, către Parlamentul European și Consiliu, a unui raport privind rezultatele programului sectorial multianual descris la articolul 7 din protocol, precum și privind respectarea cerințelor de raportare a capturilor de către statele membre;

  c)  transmiterea, către Parlamentul European și Consiliu, înainte de expirarea protocolului sau de începerea negocierilor pentru o posibilă reînnoire a acestuia, a unei evaluări ex-post a protocolului, inclusiv a unei analize a raportului costuri-beneficii.

  REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

  Data adoptării

  3.3.2011

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  33

  1

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, James EllesDan

  gaina, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Miguel Portas, Dominique Riquet, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Richard Ashworth, Frédéric Daerden, Peter Šťastný

  Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

  Regina Bastos, Jolanta Emilia Hibner, Elisabeth Jeggle, Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira, Jarosław Leszek Wałęsa

  AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare (4.3.2011)

  destinat Comisiei pentru pescuit

  referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor

  (15572/2010 – C7 – 0020/2011 –­ 2010/0287(NLE))

  Raportoare pentru aviz: Eva Joly

  JUSTIFICARE SUCCINTĂ

  Acordul în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor va expira în decembrie 2010. Noul protocol este valabil din 2011 până în 2013 și ar trebui aplicat în mod provizoriu în așteptarea procedurii de aprobare a Parlamentului European.

  În conformitate cu articolul 43 alineatul (2) și cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Parlamentul European poate să aprobe sau să refuze aprobarea.

  Conform proiectului de acord, părțile se angajează să promoveze pescuitul responsabil în zona de pescuit a Uniunii Comorelor pe baza principiului nediscriminării între diversele flote care pescuiesc în această zonă, promovând, totodată, un dialog politic pe tema reformelor necesare.

  Cu toate acestea, acordul nu impune limite asupra cantității capturilor de ton. Contribuția financiară menționată în acest acord include o sumă anuală de 1 845 750 EUR, echivalentul unui tonaj de referință anual de 4 850 de tone pentru 70 de nave.

  În cazul în care cantitatea totală de capturi ale navelor Uniunii Europene în apele comoriene depășește 4 850 de tone pe an, suma totală a contribuției financiare anuale este mărită cu 65 EUR pe tonă: o cifră derizorie.

  Pe de altă parte, Uniunea Europeană plătește o sumă specifică de 300 000 EUR pentru sprijinirea dezvoltării politicii sectoriale în domeniul pescuitului a Uniunii Comorelor.

  Atunci când cantitățile capturate de navele comunitare depășesc cantitățile echivalente cu dublul sumei anuale totale, suma datorată pentru cantitatea care depășește această limită se plătește în anul următor. Din diverse motive, acest fapt ar putea crea probleme pentru țările în curs de dezvoltare.

  Un alt aspect problematic îl reprezintă faptul că alocarea fondurilor respective se face către autoritățile din Uniunea Comorelor, cele care au puterea deplină de a decide scopul în care sunt folosite aceste fonduri. Cine sunt atunci adevărații beneficiari ai fondurilor respective ?

  În concluzie, raportoarea este de părere că acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului nu ar trebui să reprezinte doar o modalitate legală de a permite vaselor europene accesul la resursele piscicole din țările terțe, ci și un instrument de promovare a exploatării sustenabile a resurselor marine. Contribuția financiară din partea contribuabililor europeni trebuie alocată exclusiv obiectivelor de dezvoltare, ceea ce înseamnă că trebuie cheltuită în beneficiul comunităților de pescari pentru a le îmbunătăți condițiile de trai, pentru a le asigura accesul la formare, siguranța pe mare și pentru a crea noi locuri de muncă la nivel local.

  Prin urmare, Comisia DEVE consideră că, la punerea în aplicare a acordului, trebuie luate în considerare următoarele aspecte:

  1.   Ar trebui să crească transparența procedurilor de contabilizare a capturilor totale.

  2.   Ar trebui să nu existe dubii cu privire la integritatea tuturor mecanismelor în fața corupției.

  3.   Ar trebui consolidată răspunderea guvernului local, care ar trebui să garanteze îmbunătățirea condițiilor de trai pentru pescarii din zonă.

  4.   Trebuie respectate standardele minime și condițiile convenite la nivel regional.

  5.   Ar trebui prezentate Uniunii Europene, la intervale regulate, rapoarte referitoare la punerea în aplicare a acordului.

  ******

  Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru pescuit, competentă în fond, să propună Parlamentului să aprobe încheierea acordului.

  Comisia pentru dezvoltare își exprimă dorința ca următoarele aspecte să fie luate în considerare în mod adecvat de Comisia Europeană și de Uniunea Comorelor la punerea în aplicare a acordului:

  a)   ar trebui să crească transparența procedurilor de identificare a capturilor totale și ar trebui să se îmbunătățească măsurile de combatere a pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN) pentru a dezvolta un pescuit responsabil și sustenabil;

  b)   ar trebui să nu existe dubii cu privire la integritatea tuturor mecanismelor în fața corupției;

  c)   ar trebui consolidată răspunderea guvernului local, care ar trebui să garanteze îmbunătățirea condițiilor de trai pentru pescarii din zonă, în special prin promovarea creării de mici întreprinderi locale de congelare și procesare a produselor pescuitului;

  d)   ar trebui respectate standardele minime și condițiile convenite la nivel regional, în special în cadrul Comisiei Tonului din Oceanul Indian (IOTC);

  e)   ar trebui prezentate Uniunii Europene, la intervale regulate, rapoarte referitoare la punerea în aplicare a acordului.

  REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

  Data adoptării

  3.3.2011

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  19

  0

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, András Gyürk, Eva Joly, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Fiona Hall, Cristian Dan Preda

  Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

  Jolanta Emilia Hibner

  REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

  Data adoptării

  15.3.2011

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  19

  2

  0

  Membri titulari prezenţi la votul final

  Josefa Andrés Barea, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Iliana Malinova Iotova, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Jarosław Leszek Wałęsa

  Membri supleanţi prezenţi la votul final

  Jean-Paul Besset, Luis Manuel Capoulas Santos, Ole Christensen

  Membri supleanţi [articolul 187 alineatul (2)] prezenţi la votul final

  Esther Herranz García