ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Komorským zväzom

  22.3.2011 - (15572/2010 – C7‑0020/2011 – 2010/0287(NLE)) - ***

  Výbor pre rybné hospodárstvo
  Spravodajca: Luis Manuel Capoulas Santos

  Postup : 2010/0287(NLE)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A7-0056/2011

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Komorským zväzom

  (15572/2010 – C7‑0020/2011 – 2010/0287(NLE))

  (Súhlas)

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (15572/2010),

  –   so zreteľom na návrh nového protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Komorským zväzom (15571/2010),

  –   so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhý pododsek písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0020/2011),

  –   so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 8 rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rybné hospodárstvo a stanoviská Výboru pre rozpočet a Výboru pre rozvoj (A7-0056/2011),

  1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

  2.  žiada Komisiu, aby Parlamentu posielala závery zo schôdzí a práce spoločného výboru podľa článku 9 dohody[1], ako aj viacročný sektorový program uvedený v článku 7 ods. 2 protokolu a výsledky výročných hodnotení; požaduje, aby bolo zástupcom Európskeho parlamentu umožnené zúčastniť sa ako pozorovatelia na schôdzach a práci spoločného výboru podľa článku 9 dohody; vyzýva Komisiu, aby Parlamentu a Rade počas posledného roka uplatňovania protokolu a pred otvorením rokovaní o obnovení dohody predložila hodnotenie o jej uplatňovaní;

  3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Komorského zväzu.

  • [1]  Schválená nariadením Rady (ES) č. 1563/2006 z 5. októbra 2006 o uzavretí Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Komorským zväzom (Ú. v. EÚ L 290, 20.10.2006, s. 6).

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  Dohody o partnerstve z všeobecného hľadiska

  Uzatváranie dvojstranných dohôd v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a tretími krajinami, ktoré sa od roku 2004 nazývajú dohody o partnerstve v sektore rybolovu, je bežný postup v rámci spoločnej rybárskej politiky a predstavuje významný pilier jej vonkajšej činnosti. V rámci dohôd s krajinami Afriky a Tichomoria je značná časť finančnej pomoci EÚ určená výslovne na podporu rybárskych politík týchto krajín založených na zásade trvalej udržateľnosti a dobrého hospodárenia s rybolovnými zdrojmi.

  Dohody o partnerstve preto predstavujú záväzok podporovať zodpovedný a trvalo udržateľný rybolov všade tam, kde plavidlá EÚ vykonávajú svoju činnosť, a to na základe dôkladného zhodnotenia dostupných zdrojov a uistenia sa, že rybolovné možnosti, ktoré sa budú využívať, boli potvrdené dôveryhodnými vedeckými posudkami a a že je vylúčené riziko vyčerpania miestnych populácií rýb.

  Nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy sa rozšírili právomoci Európskeho parlamentu v oblasti dohôd o partnerstve v sektore rybolovu. Podľa článku 218 ods. 6 písm. a) ZEÚ sa teraz pred uzavretím dohody vyžaduje predchádzajúci súhlas Parlamentu namiesto jednoduchého postupu konzultácie, ktorý sa uplatňoval v minulosti.

  Rybolov v Komorskom zväze

  Súostrovie Komory sa skladá z troch hlavných ostrovov nachádzajúcich sa v západnej časti Indického oceánu (s rozlohou 1 860 km2 a odhadovaným počtom obyvateľstva 800 000), pričom štvrtý ostrov (Mayotte) sa v roku 1975 na základe referenda rozhodol zostať francúzskym a nezávislým od ostatných ostrovov. Keďže Komorský zväz sa musí vyrovnávať s veľmi vysokou hustotou obyvateľstva, nedostatočnými poľnohospodárskymi zdrojmi, chronickou nezamestnanosťou a HDP vo výške 633 USD na obyvateľa (2007), zaraďuje sa k najmenej rozvinutým krajinám a jeho hospodárstvo je v značnej miere závislé na zahraničných grantoch a technickej pomoci.

  Chýbajúci pevninový šelf, prudký nástup monzúnových dažďov, ktorý umožňuje dobrý rybolov len od decembra do marca, a nedostatok vhodnej infraštruktúry v prístavoch majú obrovský vplyv na výkonnosť odvetvia rybolovu v Komoroch, ktoré napriek tomu zohráva významnú úlohu pri zabezpečovaní obživy obyvateľov tejto krajiny.

  Zo správ FAO[1] vyplýva, že miestne odvetvie rybolovu zamestnáva približne 33 000 ľudí, z ktorých sa len 8 500 venuje tradičnému pobrežnému rybárstvu, pre ktoré je typické využívanie malých laminátových člnov dlhých 6 – 7 m s výkonom motora do 25 koní a len veľmi skromnou technickou výbavou, prípadne využívanie bezmotorových kanoe. Hoci využiteľné zásoby rýb v komorskej EEZ – väčšinou ide o veľké hlbokomorské druhy rýb – sa odhadujú na 33 000 ton ročne, úlovky miestnych rybárov predstavujú ročne približne 16 000 ton, ktoré kompletne pohltí miestny trh.

  Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Komorským zväzom

  Bilaterálne vzťahy v sektore rybolovu medzi ES a Komorským zväzom boli nadviazané v roku 1988. Od roku 2006 sa riadia dohodou o partnerstve v sektore rybolovu v súlade s protokolom, ktorý sa vzťahuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2010. EÚ prispievala ročne sumou 390 000 EUR[2], z ktorej bolo 60 % vyčlenených na podporu politiky Komor v oblasti rybolovu. Dohoda s Komorským zväzom o partnerstve v sektore rybolovu je jednou zo štyroch dohôd v oblasti rybolovu v Indickom oceáne, pričom Komisia pre tuniaky z Indického oceánu (IOTC)[3] je vedúcou organizáciou pre regionálne riadenie rybolovu tuniaka a tuniakovitých rýb.

  Obdobie platnosti dohody:

  7 rokov s možnosťou obnovenia (1. 1. 2005 – 31. 12. 2011)

  Obdobie platnosti protokolu:

  6 rokov (1. 1. 2005 – 31. 12. 2010)

  Parafovanie:

  24. novembra 2004

  Charakter dohody o partnerstve v sektore rybolovu:

  Dohoda o love tuniaka

  Finančný príspevok:

  390 000 EUR, z toho 60 % vyčlenených na podporu politiky Komorského zväzu v oblasti rybolovu v záujme trvalej udržateľnosti v jeho vodách

  Poplatok, ktorí hradia vlastníci lodí:  

  35 EUR na každú ulovenú tonu

  Zálohové platby:

  plavidlá na lov tuniakov vlečnou sieťou: 3 375 EUR ročne (referenčný úlovok: 96 t)

  plavidlá s lovnými šnúrami na lov na hladine: 2 095 EUR ročne (referenčný úlovok: 59 t)

  Referenčná tonáž:

  6 000 ton ročne

  SÚČASNÝ PROTOKOLRybolovné možnosti

   

   

  ŠPANIELSKO

  FRANCÚZSKO

  TALIANSKO

  PORTUGALSKO

  SPOLU

  Plavidlá na lov tuniakov vlečnou sieťou

  21

  18

  1

  -

  40 plavidiel

  Plavidlá s lovnými šnúrami na lov na hladine

  12

  -

  -

  5

  17 plavidiel

  Pirátstvo v západnej časti Indického oceánu a pretrvávajúca neistota severne od 13. rovnobežky sa jednoznačne prejavili na miere využívania dohody o partnerstve v sektore rybolovu v roku 2009 a 2010: v prípade plavidiel s vlečnou sieťou na lov tuniakov to bolo za posledných šesť rokov priemerne 78 %, pričom maximum vo výške 98 % sa dosiahlo v období 2006 – 2008. V prípade plavidiel s lovnými šnúrami na lov na hladine predstavovala priemerná miera využitia za rovnaké obdobie 24 % so silnými výkyvmi, napr. v roku 2009 klesla na 6 % a počas prvých 5 mesiacov roku 2010 nebolo zaznamenané žiadne využitie[4].

  Úroveň výlovu vakovými kruhovými vlečnými sieťami však neklesla ani napriek značnému obmedzeniu rybolovnej činnosti: v roku 2009 sa pohybovala s 2 165 tonami približne 25 % pod priemerom úlovkov v období 2005 – 2009 (2 800 ton), pretože rybolovná činnosť sa rozšírila až do mozambického kanála. Úroveň výlovu však naďalej zostáva pod referenčnou hodnotou 6 000 ton.

  Plavidlá EÚ loviace v komorských vodách vlečnými sieťami sa zameriavajú najmä na tuniaka žltoplutvového (thunnus albacares) a tuniaka pruhovaného (katsuwonus pelamis), ktoré predstavujú len 1,1 % celkového úlovku tuniakov v Indickom oceáne. Celková hodnota úlovku v komorských vodách v období 2005 – 2009 predstavuje13,7 milióna EUR, teda približne 2,7 milióna EUR ročne.

  Európska komisia na základe poverenia Rady z 29. apríla 2010 rokovala s Komorským zväzom o obnovení protokolu k dohode o partnerstve v sektore rybolovu, ktorého platnosť končí 31. decembra 2010[5]. Po ukončení týchto rokovaní bol 21. mája 2010 parafovaný nový protokol (zmenený a doplnený na základe výmeny listov zo 16. septembra 2010), ktorý sa vzťahuje na obdobie 3 rokov od skončenia platnosti súčasného protokolu.

  Hlavným cieľom nového protokolu je určiť rybolovné možnosti, ktoré sa naskytujú plavidlám EÚ, čo sa týka prístupových práv a sektorovej podpory, a pokračovať v spolupráci medzi EÚ a Komorským zväzom vytvorením rámca partnerstva, v ktorom sa bude rozvíjať trvalo udržateľná politika rybolovu a rozumné využívanie rybolovných zdrojov vo výlovných oblastiach Komorského zväzu v záujme oboch strán. Okrem toho sa predpokladá rozvoj investícií v sektore rybného hospodárstva s cieľom optimalizovať rybárske činnosti malého rozsahu.

  Na základe nového protokolu vychádza celkový ročný finančný príspevok EÚ vo výške 1 845 750 EUR na celé trojročné obdobie z týchto skutočností:

  1.  referenčná ročná tonáž stanovená na 4 850 ton na 70 plavidiel (o 12 plavidiel viac než v predchádzajúcom protokole), čo predstavuje 315 250 ton ročne,

  2.  podpora rozvoja sektorovej politiky rybného hospodárstva Komor vo výške 300 000 EUR ročne

  Čo sa týka rybolovných možností, na rybolov bude oprávnených 45 plavidiel s vlečnou sieťou a 25 plavidiel s lovnými šnúrami na lov na hladine s možnosťou prispôsobenia týchto počtov skutočným potrebám a budúcemu odhadu stavu populácií rýb, pričom sa podľa toho prehodnotí aj finančný príspevok.

  Aj v novom protokole sa naďalej požaduje, aby plavidlá EÚ, ktoré lovia v súlade s ním, zamestnávali istý minimálny počet komorských pracovníkov, pričom tiež zahŕňa doložku o výhradnom práve týkajúcom sa lovených druhov rýb. Zámerom pridania doložiek o revízii a pozastavení dohody bolo zabezpečiť EÚ určitý stupeň pružnosti v prípade zásadných politických zmien, nezákonných krokov alebo porušení ľudských práv v Komorskom zväze.

  Závery

  Spravodajca sa vzhľadom na uvedené skutočnosti domnieva, že návrh nového protokolu Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Úniou a Komorským zväzom vyhovuje záujmom oboch strán, a preto odporúča jeho schválenie.

  Spravodajca je však presvedčený, že väčšia informovanosť a dohľad Parlamentu nad všetkými stupňami rokovacieho procesu by posilnili aspekty skutočného partnerstva a citeľne by sa prejavili na rozvoji sektoru rybolovu druhej zmluvnej strany bez toho, aby bola ohrozená jeho suverenita, a to aj zabezpečením širšej parlamentnej podpory.

  Komisii preto pripomíname,

  · aby Parlamentu zasielala závery zo schôdzí a práce spoločného výboru podľa článku 9 dohody, ako aj viacročný sektorový program uvedený v článku 7 písm. c) protokolu a výsledky príslušných ročných hodnotení;

  · aby bolo zástupcom Európskeho parlamentu umožnené zúčastňovať sa ako pozorovatelia na schôdzach a práci spoločného výboru;

  · aby pred ďalším prerokovaním dohody predložila Európskemu parlamentu a Rade správu o jej uplatňovaní;

  · aby pristupovala k Európskemu parlamentu a Rade rovnako, pokiaľ ide o ich právo na okamžité poskytnutie úplných informácií, ako aj o monitorovanie a hodnotenie uplatňovania každej medzinárodnej dohody v sektore rybolovu a rokovania o ich revízii.

  Pripomína Komisii a Rade, že požiadavka informovať Európsky parlament odráža aj všeobecnú povinnosť inštitúcií presadzovať v súlade s článkom 13 ods. 2 ZEÚ úprimnú vzájomnú spoluprácu.

  • [1]  Viac informácií nájdete na: http://www.fao.org/fishery/countrysector/
  • [2]  Táto suma predstavuje 0,6 % ročného rozpočtu krajiny.
  • [3]  Pozri www.iotc.org
  • [4]  Pozri zápisnicu zo schôdze spoločného výboru medzi EÚ a Komorským zväzom z 19. mája 2010 v Port Louis na Mauríciu.
  • [5]  Splnomocnenie Rady: rozhodnutie č. 9180/10 z 10. mája 2010.

  STANOVISKO Výboru pre rozpočet (3.3.2011)

  pre Výbor pre rybné hospodárstvo

  k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Komorským zväzom
  (15572/2010 – C7‑0020/2011 – 2010/287(NLE))

  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: François Alfonsi

  STRUČNÉ ODÔVODNENIE

  Platnosť dohody o rybolove medzi Európskym spoločenstvom a Komorami sa skončila v decembri 2010. Nový protokol platí od roku 2011 do roku 2013 a mal by sa uplatňovať predbežne, kým sa neukončí postup súhlasu Európskeho parlamentu.

  V súlade s článkom 43 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie môže Európsky parlament súhlas udeliť alebo neudeliť.

  Obsah dohody charakterizujú tieto prvky:

  Druh výdavkov

  2011

  2012

  2013

  SPOLU

  ekvivalent tonáže 4850 ton/rok za 65 EUR/t

   

  315 250 EUR

   

  315 250 EUR

   

  315 250 EUR

   

  945 750 EUR

  realizácia sektorovej politiky rybného hospodárstva na Komorách

   

  300 000 EUR

   

  300 000 EUR

   

  300 000 EUR

   

  900 000 EUR

  SPOLU

  615 250 EUR

  615 250 EUR

  615 250 EUR

  1 845 750 EUR

  Po spoločnom posúdení stavu populácií je možné povoliť úpravu rybolovných kvót za určitých podmienok.

  Finančný príspevok, ktorý uhradí Európska únia, bude pozostávať z týchto prvkov:

  - ročného príspevku 315 250 EUR za práva na rybolov v objeme 4 850 ton ročne (65 EUR za tonu),

  - príspevku vo výške 300 000 EUR na podporu a realizáciu sektorovej politiky rybného hospodárstva na Komorách,

  spolu 615 250 EUR ročne.

  Celková suma teda predstavuje 1 845 750 EUR počas troch rokov platnosti dohody.

  Na dodatočné úlovky tuniaka plavidlami Spoločenstva sa neuplatňuje horná hranica. Každá ďalšia tona bude stáť 65 EUR. Ak množstvá úlovkov plavidiel Spoločenstva presiahnu množstvá zodpovedajúce dvojnásobku celkovej ročnej sumy, príslušná suma za množstvo, ktoré prekračuje tento limit, sa vyplatí až v priebehu nasledujúceho roka.

  Komorský zväz je podľa indexu korupcie štátov organizácie Transparency International z roku 2010 na 154 mieste zo 178 krajín. Komisia musí overiť, v akej miere boli a budú finančné prostriedky využité na účely dohodnuté s Komorským zväzom.

  Výbor pre rozpočet preto zastáva názor, že pri vykonávaní dohody sa musia zohľadňovať tieto hľadiská:

  · každoročné posudzovanie, či členské štáty, ktorých plavidlá sú prevádzkované v zmysle protokolu k dohode, dodržiavajú ustanovenia týkajúce sa predkladania vyhlásenia o úlovkoch. V prípade nedodržiavania týchto ustanovení by Komisia mala zamietnuť žiadosti týchto krajín o oprávnenie na rybolov na nasledujúci rok,

  · každoročné predkladanie správy Európskemu parlamentu a Rade o výsledkoch viacročného sektorového programu uvedeného v článku 7 protokolu, ako aj o dodržiavaní požiadavky predkladať vyhlásenie o úlovkoch členskými štátmi,

  · predkladanie hodnotenia protokolu ex-post vrátane analýzy nákladov a prínosov Európskemu parlamentu a Rade pred uplynutím platnosti protokolu alebo začiatkom rokovaní o jeho prípadnom predĺžení.

  *******

  Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre rybné hospodárstvo, aby ako gestorský výbor navrhol Parlamentu udeliť súhlas s uzavretím dohody, a očakáva, že Európska komisia a Komorský zväz pri vykonávaní dohody náležite zohľadnia tieto body:

  a)        každoročné posudzovanie, či členské štáty, ktorých plavidlá sú prevádzkované v zmysle protokolu k dohode, dodržiavajú ustanovenia týkajúce sa predkladania vyhlásenia o úlovkoch. V prípade nedodržiavania týchto ustanovení by Komisia mala zamietnuť žiadosti týchto krajín o oprávnenie na rybolov na nasledujúci rok;

  b)        každoročné predkladanie správy Európskemu parlamentu a Rade o výsledkoch viacročného sektorového programu uvedeného v článku 7 protokolu, ako aj o dodržiavaní požiadavky predkladať vyhlásenie o úlovkoch členskými štátmi;

  c)  predkladanie hodnotenia protokolu ex-post vrátane analýzy nákladov a prínosov Európskemu parlamentu a Rade pred uplynutím platnosti protokolu alebo začiatkom rokovaní o jeho prípadnom predĺžení.

  VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

  Dátum prijatia

  3.3.2011

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  33

  1

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Miguel Portas, Dominique Riquet, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Richard Ashworth, Frédéric Daerden, Peter Šťastný

  Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Regina Bastos, Jolanta Emilia Hibner, Elisabeth Jeggle, Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira, Jarosław Leszek Wałęsa

  STANOVISKO Výboru pre rozvoj (3.3.2011)

  pre Výbor pre rybné hospodárstvo

  k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Komorským zväzom
  (15572/2010 – C7 ‑ 0020/2011 – 2010/0287(NLE))

  Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Eva Joly

  STRUČNÉ ODÔVODNENIE

  Platnosť dohody o rybolove medzi Európskym spoločenstvom a Komorami sa končí v decembri 2010. Nový protokol platí od roku 2011 do roku 2013 a mal by sa uplatňovať predbežne, kým sa neukončí postup udeľovania súhlasu Európskym parlamentom.

  V súlade s článkom 43 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie môže Európsky parlament súhlas udeliť alebo neudeliť.

  Podľa návrhu dohody sa strany zaväzujú podporovať zodpovedný rybolov v rybolovnej oblasti Komor na základe zásady nediskriminácie jednotlivých flotíl loviacich v tejto oblasti a zároveň podporovať politický dialóg o potrebných reformách.

  Dohodou sa ale neobmedzuje množstvo uloveného tuniaka. Finančný príspevok uvedený v dohode zahŕňa ročnú sumu vo výške 1 845 750 EUR, ktorá zodpovedá ročnej referenčnej tonáži stanovenej na 4 850 ton pre 70 plavidiel.

  Ak celkové množstvo úlovkov plavidlami Európskej únie v komorských vodách prekročí 4 850 ton za rok, celková výška ročného finančného príspevku sa zvýši o 65 EUR za každú tonu, čo je nepatrná suma.

  Európska únia ďalej vypláca osobitnú sumu vo výške 300 000 EUR, ktorá je určená na podporu rozvoja sektorovej politiky rybného hospodárstva Komorského zväzu.

  Ak množstvá úlovkov plavidlami Spoločenstva presahujú množstvá zodpovedajúce dvojnásobku celkového ročného množstva, splatná suma za množstvo, ktoré prekračuje tento limit, sa vyplatí nasledujúci rok. Pre rozvojové krajiny to môže z rôznych dôvodov predstavovať problém.

  Ďalšou problematickou otázkou je, že sa pridelené finančné prostriedky vyplácajú priamo orgánom Komor, ktoré majú úplnú právomoc rozhodnúť o ich použití. Ako teda vedieť, kto je skutočným príjemcom týchto finančných prostriedkov?

  Spravodajkyňa preto zastáva názor, že dohody o partnerstve v sektore rybolovu by nemali byť len právnym prostriedkom, ako európskym plavidlám povoliť prístup k rybolovným zdrojom tretích krajín. Musia zároveň umožniť podporu udržateľného využívania morských zdrojov. Finančný príspevok platený európskymi daňovými poplatníkmi sa musí prideľovať výlučne na ciele rozvoja, t. j. v prospech rybárskych komunít s cieľom zlepšiť ich životné podmienky, zabezpečiť programy odbornej prípravy, zaistiť bezpečnosť na mori a vytvoriť v danom regióne nové pracovné miesta.

  Výbor pre rozvoj preto zastáva názor, že pri vykonávaní dohody sa musia zohľadniť tieto hľadiská:

  1.   Mala by sa zvýšiť transparentnosť postupov určovania celkových úlovkov.

  2.   Nemali by existovať žiadne pochybnosti o morálnom aspekte všetkých mechanizmov z hľadiska korupcie.

  3.   Mala by sa posilniť zodpovednosť miestnej samosprávy, ktorá by mala zabezpečiť zlepšenie životných podmienok miestnych rybárov.

  4.   Musia sa dodržiavať minimálne normy a podmienky dohodnuté na regionálnej úrovni.

  5.   Európskej únii by sa mali predkladať pravidelné správy o vykonávaní dohody.

  ******

  Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre rybné hospodárstvo, aby ako gestorský výbor navrhol Parlamentu udeliť súhlas s uzavretím dohody.

  Výbor pre rozvoj vyjadruje želanie, aby Európska komisia a Komorský zväz pri vykonávaní dohody náležite zohľadňovali tieto body:

  a)  v záujme rozvoja zodpovedného a udržateľného rybolovu by sa mala zvýšiť transparentnosť postupov určovania celkových úlovkov, ako aj opatrení na boj proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu;

  b)  nemali by existovať žiadne pochybnosti o morálnom aspekte všetkých mechanizmov z hľadiska korupcie;

  c)  mala by sa posilniť zodpovednosť miestnej samosprávy, ktorá by mala zabezpečiť zlepšenie životných podmienok miestnych rybárov, a to hlavne podporou vytvárania malých miestnych priemyselných podnikov na mrazenie a spracovanie produktov rybného hospodárstva;

  d)  mali by sa dodržiavať minimálne normy a podmienky dohodnuté na regionálnej úrovni, najmä v rámci Komisie pre tuniaky z Indického oceánu;

  e)  Európskej únii by sa mali predkladať pravidelné správy o vykonávaní dohody.

  VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

  Dátum prijatia

  3.3.2011

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  19

  0

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, András Gyürk, Eva Joly, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Fiona Hall, Cristian Dan Preda

  Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Jolanta Emilia Hibner

  VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

  Dátum prijatia

  15.3.2011

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  19

  2

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Josefa Andrés Barea, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Iliana Malinova Iotova, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Jarosław Leszek Wałęsa

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Jean-Paul Besset, Luis Manuel Capoulas Santos, Ole Christensen

  Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Esther Herranz García