Förfarande : 2010/0287(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0056/2011

Ingivna texter :

A7-0056/2011

Debatter :

PV 05/04/2011 - 15
CRE 05/04/2011 - 15

Omröstningar :

PV 06/04/2011 - 8.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0130

REKOMMENDATION     ***
PDF 186kWORD 131k
22.3.2011
PE 454.706v03-00 A7-0056/2011

om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna

(15572/2010 – C7‑0020/2011 – 2010/0287(NLE))

Fiskeriutskottet

Föredragande: Luis Manuel Capoulas Santos

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från budgetutskottet
 YTTRANDE från utskottet för utveckling
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna

(15572/2010 – C7‑0020/2011 – 2010/0287(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av utkastet till rådets beslut (15572/2010),

–   med beaktande av förslaget till ett nytt protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna (15571/2010),

–   med beaktande av begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 43.2 och 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7‑0020/2011),

–   med beaktande av artiklarna 81 och 90.8 i arbetsordningen,

–   med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för utveckling (A7‑0056/2011).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förelägga parlamentet slutsatserna från de möten och överläggningar som hållits i den gemensamma kommitté som avses i artikel 9 i avtalet(1) samt det fleråriga sektorsprogram som nämns i artikel 7.2 i protokollet tillsammans med resultaten av de årliga utvärderingarna. Parlamentet begär att dess företrädare ska få delta som observatörer i de möten och överläggningar som hålls i den gemensamma kommitté som avses i artikel 9 i avtalet. Parlamentet uppmanar kommissionen att under protokollets sista giltighetsår, och innan förhandlingar om att förnya avtalet inleds, förelägga parlamentet och rådet en rapport om avtalets tillämpning.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Unionen Komorerna.

(1)

Godkänt genom rådets förordning (EG) nr 1563/2006 av den 6 oktober 2006 om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna (EUT L 290, 20.10.2006, s. 6).


MOTIVERING

Allmänt om partnerskapsavtal

Ingåendet av bilaterala fiskeavtal mellan Europeiska gemenskapen och tredjeländer, vilka sedan 2004 gått under beteckningen ”partnerskapsavtal om fiske”, har varit allmän praxis inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken, och utgör en viktig del av denna politiks externa dimension. I avtalen med länder i Afrika och Stilla havet är en stor del av EU:s ekonomiska ersättning specifikt avsedd att stödja nationella fiskeristrategier som grundar sig på principen om hållbarhet och god förvaltning av fiskeresurserna.

Därför innebär partnerskapsavtalen om fiske ett åtagande att främja ett ansvarsfullt och hållbart fiske oberoende av var EU:s fartyg är verksamma, vilket grundar sig på en uttömmande utvärdering av tillgängliga resurser. Europeiska unionen måste försäkra sig om att de fiskemöjligheter den kan utnyttja har säkerställts via tillförlitliga vetenskapliga utlåtanden för att därmed undvika risken för att lokala fiskbestånd förstörs.

I och med att Lissabonfördraget trädde i kraft fick parlamentet utvidgade befogenheter när det gäller partnerskapsavtalen om fiske. Enligt artikel 218.6 a i Fördraget om Europeiska unionen krävs numera parlamentets godkännande innan ett avtal ingås, och därmed ersätts det tidigare enkla samrådsförfarandet.

Fiske i Unionen Komorerna

Ögruppen Komorerna består av tre huvudöar som är belägna i västra Indiska oceanen (1 860 km2, uppskattad folkmängd: 800 000). Den fjärde ön (Mayotte) röstade för att förbli en del av Frankrike i samband med att de tre övriga öarna blev självständiga 1975. På grund av mycket hög befolkningstäthet, otillräckliga jordbruksresurser, bestående arbetslöshet och en BNP på 633 USD per capita (2007) klassificeras Unionen Komorerna som ett minst utvecklat land med en ekonomi som är starkt beroende av utländska bidrag och tekniskt stöd.

Avsaknaden av kontinentalsocklar, de stora väderleksförändringar som orsakas av monsunerna, vilka medför att den goda fiskeperioden endast sträcker sig från december till mars, samt avsaknaden av lämplig hamninfrastruktur påverkar starkt resultaten för den komoriska fiskesektorn, som inte desto mindre har en viktig roll när det gäller att trygga livsmedelsförsörjningen för landets befolkning.

I rapporter från FAO(1) uppskattas det att fiskerisektorn lokalt sysselsätter cirka 33 000 personer, av vilka endast 8 500 arbetar aktivt inom traditionellt kustfiske, som kännetecknas av användningen av små glasfiberbåtar på 6–7 meter med en motorstyrka på maximalt 25 hk och med mycket anspråkslös teknisk utrustning, eller kanoter som saknar motor. Medan de fiskebestånd som kan utnyttjas i Komorernas exklusiva ekonomiska zon, huvudsakligen stor pelagisk fisk, uppskattas till 33 000 ton per år, uppgår lokala fiskares årliga fångster till cirka 16 000 ton, vilka helt och hållet säljs på den lokala marknaden.

Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Unionen Komorerna

Bilaterala förbindelser inom fiskerisektorn mellan EG och Unionen Komorerna inleddes 1988. Sedan 2006 regleras dessa förbindelser av partnerskapsavtalet om fiske, i enlighet med det protokoll som omfattar perioden 1.1.2005–31.12.2010. Den ekonomiska ersättning som utbetalas av EU uppgår till 390 000 euro per år(2), varav 60 procent öronmärkts för stöd till fiskeripolitiken i Komorerna. Partnerskapsavtalet om fiske med Unionen Komorerna är ett av fyra fiskeavtal för Indiska oceanen där Indiska oceanens tonfiskkommission (IOTC)(3) är den regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för tonfisk och tonfiskliknande arter.

Avtalets giltighetstid:

7 år, kan förnyas (1.1.2005–31.12.2011)

Protokollets giltighetstid:

6 år, kan förnyas (1.1.2005–31.12.2010)

Initialisering:

24 november 2004

Typ av partnerskapsavtal om fiske:

Fiskeavtal avseende tonfisk

Ekonomisk ersättning:

390 000 euro, varav 60 procent för stöd till fiskeripolitiken i Komorerna i syfte att främja hållbarhet i de komoriska vattnen

Avgift för fartygsägare:  

35 euro per fångstton

Förskott:

Notfartyg för tonfisk: 3 375 euro/år (referensfångster: 96 ton)

Fartyg som bedriver ytfiske med långrev: 2 095 euro/år (referensfångster: 59 ton)

Referenstonnage:

6 000 ton/år

NUVARANDE PROTOKOLL

Fiskemöjligheter

 

SPANIEN

FRANKRIKE

ITALIEN

PORTUGAL

SAMMAN-LAGT

Notfartyg för tonfiskfiske

21

18

1

-

40 fartyg

Fartyg som bedriver ytfiske med långrev

12

-

-

5

17 fartyg

Piratverksamhet i västra Indiska Oceanen och fortsatt bristande säkerhet norr om den 13:e breddgraden har i hög grad påverkat utnyttjandet av partnerskapsavtalet om fiske under 2009 och 2010. För notfartygens del var utnyttjandegraden i medeltal 78 procent under de senaste sex åren, medan toppar på 98 procent nåddes under 2006–2008. För fartyg som bedriver ytfiske med långrev var utnyttjandegraden i medeltal 24 procent under samma tidsperiod och stora fluktuationer förekom: 2009 låg utnyttjandegraden på 6 procent och avtalet tillämpades överhuvudtaget inte under de fem första månaderna av 2010(4).

Fisket med snörpvad kollapsade emellertid inte, trots en betydande minskning av fiskeverksamheten. Med 2 165 ton 2009 låg fångsten cirka 25 procent under den genomsnittliga fångsten för perioden 2005–2009 (2 800 ton), samtidigt som fiskeverksamheten utvidgades till att omfatta Moçambiquekanalen. Fångstmängden ligger dock fortfarande klart under referenstonnaget på 6 000 ton.

EU:s notfiske i Komorernas vatten är huvudsakligen inriktat på gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) och bonit (Katsuwonus pelamis), vilka utgör endast 1,1 procent av EU:s totala tonfiskfångst i Indiska oceanen. Det sammanlagda värdet på fångsterna i Komorernas vatten under perioden 2005–2009 uppgår till 13,7 miljoner euro, dvs. cirka 2,7 miljoner euro per år.

Med stöd av mandatet från rådet av den 29 april 2010 har kommissionen förhandlat med Unionen Komorerna om en förnyelse av det protokoll till partnerskapsavtalet om fiske som upphör att gälla den 31 december 2010(5). Vid utgången av dessa förhandlingar paraferades ett nytt protokoll den 21 maj 2010 (ändrat genom skriftväxling den 16 september 2010), som omfattar en period på tre år efter det att det nuvarande protokollet upphört att gälla.

Huvudsyftet med det nya protokollet är att fastställa de fiskemöjligheter som erbjuds EU:s fartyg avseende tillträdesrätten och sektorstödet och att fortsätta samarbetet mellan EU och Unionen Komorerna för att skapa en ram för partnerskap och utveckla en politik för hållbart fiske och ansvarsfullt utnyttjande av fiskeriresurserna i Komorernas fiskezon i båda parters intresse. Utvecklingen av investeringar i fiskerisektorn i syfte att optimera småskaligt fiske övervägs också.

EU:s totala årliga ekonomiska ersättning på 1 845 750 euro för hela treårsperioden bygger enligt det nya protokollet på

1.  en årlig referensfångstmängd på 4 850 ton för 70 fartyg (12 fartyg fler jämfört med det förra protokollet), vilket motsvarar 315 250 euro per år,

2.  stöd till utvecklingen av en sektorspolitik för fisket i Komorerna som uppgår till 300 000 euro per år.

När det gäller fiskemöjligheterna kommer man att tillåta fiske för 45 notfartyg för tonfiskfiske och 25 fartyg som bedriver ytfiske med långrev och erbjuda möjligheten att anpassa detta antal utgående från verkliga behov och framtida utvärderingar av beståndens tillstånd. Det ekonomiska bidraget ska då samtidigt ses över.

Enligt det nya protokollet krävs fortsättningsvis att EU-fartyg som bedriver fiske inom ramen för protokollet anställer ett minimiantal komorier, och protokollet innehåller en exklusivitetsklausul i vilken de arter som får fiskas fastställs. Syftet med de översyns- och upphävandeklausuler som nyligen lades till var att ge EU större flexibilitet vid stora politiska förändringar, oegentligheter eller brott mot de mänskliga rättigheterna i Unionen Komorerna.

Slutsatser

Med utgångspunkt i de uppgifter som belysts ovan anser föredraganden att det förslagna protokollet till partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Unionen Komorerna gagnar båda parter, och rekommenderar därför att det antas.

Föredraganden är emellertid övertygad om att mera information och effektivare övervakning från parlamentets sida under alla skeden av förhandlingsprocessen skulle stärka de olika aspekterna av ett verkligt partnerskap och skulle ha en betydande inverkan på utvecklingen av fiskerisektorn för den andra avtalsparten, utan att respekten för landets suveränitet skulle åsidosättas, och samtidigt skulle ett bredare parlamentariskt stöd garanteras.

Mot bakgrund av detta ber parlamentet än en gång kommissionen

· att förelägga parlamentet slutsatserna från de möten och överläggningar som hållits i den gemensamma kommitté som avses i artikel 9 i avtalet samt det fleråriga sektorsprogram som avses i artikel 7.2 i protokollet tillsammans med resultaten av de årliga utvärderingarna,

· att se till att företrädare för parlamentet får delta som observatörer i den gemensamma kommitténs möten och överläggningar,

· att förelägga parlamentet och rådet en rapport om avtalets tillämpning innan detta omförhandlas,

· att se till att parlamentet och rådet behandlas likvärdigt när det gäller deras rätt att bli fullständigt och omedelbart underrättade samt när det gäller uppföljningen och utvärderingen av genomförandet av varje internationellt fiskeavtal liksom förhandlingarna om översynen av varje sådant avtal.

Parlamentet påminner kommissionen och rådet om att kravet att informera parlamentet också återspeglar institutionernas allmänna skyldighet att samarbeta lojalt med varandra i enlighet med artikel 13.2 i Fördraget om Europeiska unionen.

(1)

Ytterligare information kan fås via: http://www.fao.org/fishery/countrysector/

(2)

Denna summa utgör 0,6 procent av landets årsbudget.

(3)

Se www.iotc.org

(4)

Se protokollet från mötet i den gemensamma kommittén EU–Unionen Komorerna den 19 maj 2010 i Port Louis, Mauritius.

(5)

Rådets mandat: beslut nr 9180/10 av den 10 maj 2010.


YTTRANDE från budgetutskottet (3.3.2011)

till fiskeriutskottet

över utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna

(15572/2010 – C7‑0020/2011 – 2010/0287(NLE))

Föredragande: François Alfonsi

KORTFATTAD MOTIVERING

Partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna löpte ut i december 2010. Det nya protokollet är giltigt under perioden 2011–2013 och bör redan tillämpas provisoriskt i avvaktan på Europaparlamentets godkännande.

Enligt artiklarna 43.2 och 218.6 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt kan Europaparlamentet välja mellan att godkänna eller att neka att ge sitt godkännande.

Avtalsvillkoren är följande:

Typ av utgift

2011

2012

2013

TOTALT

Fångstmängd på 4 850 ton/år à 65 €/ton

 

315 250 €

 

315 250 €

 

315 250 €

 

945 750 €

Genomförande av Komorernas sektoriella fiskeripolitik

 

300 000 €

 

300 000 €

 

300 000 €

 

900 000 €

TOTALT

615 250 €

615 250 €

615 250 €

1 845 750 €

Efter en gemensam utvärdering av beståndens tillstånd kan det på vissa villkor ges möjlighet att anpassa fiskekvoterna.

EU:s ekonomiska ersättning kommer att omfatta följande delar:

–   Ett belopp på 315 250 EUR per år för rätten att fiska 4 850 ton per år (65 EUR per ton).

–   Ett belopp på 300 000 EUR per år för att stödja och genomföra Komorernas sektoriella fiskeripolitik.

Det vill säga ett totalt belopp på 615 250 EUR per år och

ett totalt belopp på 1 845 750 EUR för de tre år som avtalet omfattar.

Det finns ingen övre gräns för vilka ytterligare mängder av tonfisk som får fångas av EU‑fartyg. Varje överskjutande ton fångst kommer att kosta 65 EUR. Om EU-fartygens fångster överskrider en mängd som motsvarar det dubbla totala årsbeloppet kommer betalningen för de fångster som överskrider detta gränsvärde att göras först året därpå.

Komorerna ligger på 154:e plats av 178 länder i Transparency Internationals korruptionsindex. Kommissionen måste alltså se efter i vad mån pengarna har använts, och kommer att användas, för de ändamål som det förutsatts i överenskommelsen med Komorerna.

Budgetutskottet anser därför att följande punkter bör beaktas i samband med genomförandet av avtalet:

· Kommissionen ska varje år se efter om de medlemsstater vars fartyg bedriver fiske med stöd av protokollet till avtalet har efterlevt kraven på fångstrapportering. Om så inte skett ska kommissionen avslå deras ansökningar om fisketillstånd för det kommande året.

· Kommissionen ska årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om resultaten av det fleråriga sektorsprogram som beskrivs i artikel 7 i protokollet samt om hur medlemsstaterna uppfyllt kraven på fångstrapportering.

· Kommissionen ska, innan protokollet löper ut eller förhandlingar om att eventuellt ersätta det inleds, förelägga Europaparlamentet och rådet en utvärdering i efterhand av protokollet, tillsammans med en kostnads-nyttoanalys.

*******

Budgetutskottet uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott föreslå för parlamentet att det ger sitt godkännande till ingåendet av avtalet, och önskar att följande punkter beaktas på vederbörligt sätt av kommissionen och Unionen Komorerna vid genomförandet av avtalet:

a)  Kommissionen ska varje år se efter om de medlemsstater vars fartyg bedriver fiske med stöd av protokollet till avtalet har efterlevt kraven på fångstrapportering. Om så inte skett ska kommissionen avslå deras ansökningar om fisketillstånd för det kommande året.

b)  Kommissionen ska årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om resultaten av det fleråriga sektorsprogram som beskrivs i artikel 7 i protokollet samt om hur medlemsstaterna uppfyllt kraven på fångstrapportering.

c)  Kommissionen ska, innan protokollet löper ut eller förhandlingar om att eventuellt ersätta det inleds, förelägga Europaparlamentet och rådet en utvärdering i efterhand av protokollet, tillsammans med en kostnads-nyttoanalys.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

3.3.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

33

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Miguel Portas, Dominique Riquet, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Richard Ashworth, Frédéric Daerden, Peter Šťastný

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Regina Bastos, Jolanta Emilia Hibner, Elisabeth Jeggle, Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira, Jarosław Leszek Wałęsa


YTTRANDE från utskottet för utveckling (4.3.2011)

till fiskeriutskottet

över förslaget till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna

(15572/2010 – C7‑0020/2011 – 2010/0287(NLE))

Föredragande: Eva Joly

KORTFATTAD MOTIVERING

Partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Komorerna löper ut i december 2010. Det nya protokollet är giltigt 2011–2013 och bör redan tillämpas provisoriskt i avvaktan på Europaparlamentets godkännande.

Enligt artiklarna 43.2 och 218.6a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt kan Europaparlamentet välja mellan att godkänna eller att neka att ge sitt godkännande.

Enligt förslaget till avtal förbinder sig parterna att främja ett ansvarsfullt fiske i Komorernas fiskezon på grundval av principen om icke-diskriminering mellan de olika fiskeflottor som fiskar i Komorernas fiskezon, och samtidigt stödja en politisk dialog om nödvändiga reformer.

Avtalet begränsar dock inte fångsten av tonfisk. Den ekonomiska ersättning som avses i avtalet består av ett årligt belopp på 1 845 750 euro, vilket motsvarar en referensfångstmängd på 4 850 ton per år för 70 fartyg.

Om unionsfartygens totala fångst i Komorernas vatten överstiger 4 850 ton per år ska totalbeloppet för den årliga ersättningen ökas med 65 euro för varje överskjutande ton fångst, vilket är en obetydlig summa.

EU betalar dessutom ett specifikt belopp på 300 000 euro per år som ska användas till att stödja utvecklingen av den sektoriella fiskeripolitiken i Unionen Komorerna.

Om den kvantitet som fångas av EU:s fartyg överstiger den kvantitet som motsvarar det dubbla totala årsbeloppet, ska det utestående beloppet för den överskjutande kvantiteten betalas det påföljande året. För utvecklingsländer kan detta vara problematiskt av flera anledningar.

Ett annat problem är att dessa medel utbetalas till de komoriska myndigheterna, som har ensam behörighet att besluta hur ersättningen ska användas. Det är därmed omöjligt att säga vilka de verkliga mottagarna är.

Sammanfattningsvis anser föredraganden att partnerskapsavtalen om fiske inte endast bör förbli ett rättsligt instrument genom vilket EU:s fartyg ges tillträde till tredjeländers fiskeresurser. Avtalen måste också främja ett hållbart utnyttjande av de maritima resurserna. Den ersättning som utbetalas av europeiska skattebetalare måste uteslutande användas för att uppnå utvecklingsmålen, dvs. medlen måste komma fiskesamhällena till nytta och syfta till att förbättra levnadsvillkoren i dessa samhällen, garantera att utbildningsprogram anordnas, säkerställa säkerheten till sjöss samt skapa nya lokala arbetstillfällen.

Utskottet för utveckling anser därför att följande punkter bör beaktas i samband med genomförandet av avtalet:

1.   Insynen i förfarandena för att fastställa den totala fångsten bör förbättras.

2.   Det bör, vad gäller korruptionsproblemen, inte finnas några som helst tvivel om ordningens trovärdighet.

3.   Den lokala regeringen, som ska se till att de lokala fiskarnas levnadsvillkor förbättras, bör ges ett ökat ansvar.

4.   De miniminormer och villkor som fastställts på regional nivå ska respekteras.

5.   Regelbundna rapporter om genomförandet av avtalet bör överlämnas till EU.

******

Utskottet för utveckling uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott föreslå för parlamentet att det ger sitt godkännande till ingåendet av avtalet.

Utskottet för utveckling önskar att följande punkter beaktas på vederbörligt sätt av kommissionen och Unionen Komorerna vid genomförandet av avtalet:

a)   Insynen i förfarandena för att fastställa den totala fångsten och de åtgärder som syftar till att bekämpa olagligt, orapporterat eller oreglerat fiske (IUU) bör förbättras i syfte att utveckla ett ansvarsfullt och hållbart fiske.

b)   Det bör, vad gäller korruptionsproblemen, inte finnas några som helst tvivel om ordningens trovärdighet.

c)   Den lokala regeringen, som ska se till att de lokala fiskarnas levnadsvillkor förbättras genom att bland annat inrättandet av små lokala frys- och fiskbearbetningsindustrier främjas, bör ges ett ökat ansvar.

d)   De miniminormer och villkor som fastställts på regional nivå, särskilt inom ramen för Indiska oceanens tonfiskkommission (IOTC), ska respekteras.

e)   Regelbundna rapporter om genomförandet av avtalet bör överlämnas till EU.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

3.3.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, András Gyürk, Eva Joly, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Fiona Hall, Cristian Dan Preda

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Jolanta Emilia Hibner


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

15.3.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Josefa Andrés Barea, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Iliana Malinova Iotova, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Jarosław Leszek Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jean-Paul Besset, Luis Manuel Capoulas Santos, Ole Christensen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Esther Herranz García

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy