Postup : 2010/0097(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0057/2011

Předložené texty :

A7-0057/2011

Rozpravy :

PV 05/04/2011 - 15
CRE 05/04/2011 - 15

Hlasování :

PV 06/04/2011 - 8.8
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0135

ZPRÁVA     *
PDF 577kWORD 127k
17. 3. 2011
PE 443.062v03-00 A7-0057/2011

o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví předpisy pro dovoz produktů rybolovu, živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů a vedlejších produktů z nich z Grónska do Evropské unie

(KOM(2010)0176 – C7‑0136/2010 – 2010/0097(CNS))

Výbor pro rybolov

Zpravodajka: Carmen Fraga Estévez

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI k právnímu základu
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví předpisy pro dovoz produktů rybolovu, živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů a vedlejších produktů z nich z Grónska do Evropské unie

(KOM(2010)0176 – C7‑0136/2010 – 2010/0097(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2010)0176),

–   s ohledem na článek 203 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0136/2010),

–   s ohledem na čl. 43 odst. 2 a článek 204 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na jediný článek Protokolu č. 34 o zvláštní úpravě vztahující se na Grónsko připojený ke Smlouvě o fungování Evropské unie,

- s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu(1),

- s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality italským senátem a uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–   s ohledem na články 55 a 37 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A7-0057/2011),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal tento postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví předpisy pro dovoz produktů rybolovu, živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů a vedlejších produktů z nich z Grónska do Evropské unie

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví předpisy pro dovoz produktů rybolovu, živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů a vedlejších produktů z nich z Grónska do Evropské unie

Odůvodnění

Jelikož navržený akt stanovuje obecně platná opatření, která mají být zcela závazná a přímo použitelná ve všech členských státech, je vhodnější, aby měl formu nařízení, a nikoli pouhého rozhodnutí. Název současného návrhu je tedy třeba změnit z „rozhodnutí Rady“ na „nařízení Evropského parlamentu a Rady.“

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 203 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské Unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 a článek 204 této smlouvy,

Odůvodnění

V návaznosti na stanovisko vyžádané podle článku 37 jednacího řádu Evropského parlamentu od Výboru pro právní záležitosti se zpravodaj domnívá, že vhodným právním základem jsou čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování EU.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

s ohledem na jediný článek Protokolu (č. 34) o zvláštní úpravě vztahující se na Grónsko připojený ke Smlouvě o fungování Evropské unie,

Odůvodnění

V návaznosti na stanovisko vyžádané podle článku 37 jednacího řádu Evropského parlamentu od Výboru pro právní záležitosti se zpravodaj domnívá, že vhodným právním základem jsou čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování EU.

(1)

Stanovisko bylo přijato jednomyslně dne 28. října 2010.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Vývoz produktů rybolovu z Grónska, který představuje přibližně 82 % jeho celkového vývozu, dosáhl v roce 2007 hodnoty 1,9 miliardy DKK (tj. 255 milionů EUR), z čehož převážná část (87 %) putovala do EU, zejména do Dánska (z 97 %). Vývoz produktů rybolovu z Grónska zahrnuje hlavně krevety (59 %), platýse černého (23 %), tresku (9,5 %), kraby (1,9 %), hřebenatky (1,4 %) a jikry (1,3 %).

Dne 26. dubna 2010 byl Parlament konzultován ve věci tohoto návrhu Radou v rámci postupu konzultace uvedeného v článku 203 SFEU. Výbor pro rybolov a právní služba Evropského parlamentu vyjádřily vážné pochybnosti, pokud jde o výběr právního základu ze strany Komise, tj. článku 203 SFEU, a místo toho navrhly jako jeho správný právní základ čl. 43 odst.2 a článek 204 SFEU a jediný článek protokolu č. 34 o zvláštní úpravě vztahující se na Grónsko.

V souvislosti s tím Výbor pro rybolov požádal Výbor pro právní záležitosti o vypracování stanoviska k navrženému právnímu základu. Výbor pro právní záležitosti na své schůzi dne 28. října 2010 jednomyslně schválil stanovisko, které zcela podporuje požadavek, že čl. 43 odst. 2 a článek204 SFEU a jediný článek protokolu č. 34 o zvláštní úpravě vztahující se na Grónsko musí tvořit právní základ navrhovaného legislativního aktu.

Tento návrh legislativního usnesení příslušným způsobem upravuje návrh Komise a navrhuje, aby jej Parlament přijal v prvním čtení řádným legislativním postupem.


STANOVISKO VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI k právnímu základu

Paní Carmen Fraga Estévezová

předsedkyně

Výbor pro rybolov

BRUSEL

Předmět:         Stanovisko k právnímu základu návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví předpisy pro dovoz produktů rybolovu, živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů a vedlejších produktů z nich z Grónska do Evropské unie (KOM(2010)0176 – C7-0136/2010 – 2010/0097(CNS))

Vážená paní předsedkyně,

dne 26. dubna 2010 byl Parlament konzultován ve věci výše zmíněného návrhu Rady v rámci postupu konzultace uvedeného v článku 203 SFEU. Tento návrh v současné době posuzuje Výbor pro rybolov, v němž jste byla Vy jako předsedkyně jmenována zpravodajkou pro tento návrh.

Dne 6. října 2010 byl Výbor pro právní záležitosti požádán o vypracování stanoviska k právnímu základu tohoto návrhu na základě čl. 37 odst. 2 jednacího řádu Evropského parlamentu. Váš výbor se domnívá, že daný akt by měl být přijat v rámci řádného legislativního postupu a navrhuje jako jeho právní základ čl. 43 odst. 2 a článek 204 SFEU a jediný článek protokolu (č. 34) o zvláštní úpravě vztahující se na Grónsko.

I. Souvislosti

Grónsko se jako bývalá dánská kolonie stala součástí Evropského hospodářského společenství v okamžiku, kdy se Dánsko v roce 1973 připojilo k EHS. S ohledem na rychle postupující modernizaci grónské společnosti a na požadavky na větší hospodářskou a politickou nezávislost na Dánsku však Grónsko v roce 1985 z EHS formálně vystoupilo.

Avšak vzhledem k tomu, že Grónsko patří mezi jednu ze zámořských zemí a území, které jsou přidruženy k Evropské unii a proto podléhá bývalým článkům 131 až 136 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství (nyní články 198 až 203 SFEU). Smlouva o vystoupení Grónska ze Společenství stanovuje zvláštní režim ve formě dohody o rybolovu, v rámci níž si Evropská unie ponechává práva na rybolov a Grónsku je i nadále poskytována finanční podpora EU. Ke smlouvě o EHS byl rovněž připojen Protokol č. 34 o zvláštní úpravě vztahující se na Grónsko s cílem zavést ustanovení týkající se dovozu produktů pocházejících z Grónska, které podléhají společné organizaci trhu s produkty rybolovu, do Unie.

II. Navrhovaný právní základ

Článek 203 SFEU(1)

Rada na návrh Komise jednomyslně na základě zkušeností získaných z přidružení zemí a území k Unii a na základě zásad vymezených Smlouvami stanoví podrobnosti a postup pro přidružování zemí a území k Unii. Pokud dotyčná ustanovení přijímá Rada zvláštním legislativním postupem, rozhoduje na návrh Komise jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem.

Článek 204 SFEU

Články 198 až 203 se vztahují na Grónsko, nestanoví-li jinak zvláštní ustanovení pro Grónsko obsažená v Protokolu o zvláštní úpravě vztahující se na Grónsko připojeném ke Smlouvám.

PROTOKOL (č. 34)

O ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVĚ VZTAHUJÍCÍ SE NA GRÓNSKO

Jediný článek

1. Zacházení s dovozem produktů, které podléhají společné organizaci trhu s produkty rybolovu a které pocházejí z Grónska, zahrnuje, při dodržování mechanismů společné organizace trhu, osvobození od cel a poplatků s rovnocenným účinkem a nepřítomnost množstevních omezení a opatření s rovnocenným účinkem, jsou-li možnosti přístupu do grónských zón rybolovu, které jsou Unii zaručeny na základě dohody mezi Unií a příslušným orgánem Grónska, pro Unii uspokojivé.

2. Veškerá opatření týkající se úpravy dovozu těchto produktů, včetně opatření týkajících se přijímání uvedených opatření, se přijímají postupem podle článku 43 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Článek 43 TFEU

1. ...

2. Evropský parlament a Rada přijmou řádným legislativním postupem po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem společnou organizaci zemědělských trhů uvedenou v čl. 40 odst. 1 a ostatní ustanovení nezbytná pro sledování cílů společné zemědělské politiky a společné rybářské politiky.

3. Rada přijme na návrh Komise opatření týkající se stanovení cen, dávek, podpor a množstevních omezení a stanovení a přidělení rybolovných práv.

4. ...

5. ...

III. Judikatura týkající se právního základu

Podle zavedené judikatury Soudního dvora „se musí volba právního základu aktu Společenství zakládat na objektivních faktorech, které podléhají soudnímu přezkumu a mezi něž patří zejména cíl a obsah aktu“ (2). Volba nesprávného právního základu může proto být důvodem pro zrušení daného aktu.

IV. Cíl a obsah návrhu

Body odůvodnění 2, 3 a 7 navrhovaného rozhodnutí stanovují následující:

(2) Dánsko a Grónsko požádaly, aby se v souladu s předpisy pro obchod v rámci Unie povolil obchod mezi Unií a Grónskem s produkty rybolovu, mlži, ostnokožci, pláštěnci, mořskými plži a vedlejšími produkty z nich, které pocházejí z Grónska, podle ustanovení přílohy III rozhodnutí Rady 2001/822/ES ze dne 27. listopadu 2001 o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství.

(3) Je vhodné, aby takový obchod probíhal v souladu s pravidly Evropské unie týkajícími se zdraví zvířat a bezpečnosti potravin stanovenými právními předpisy Unie a s pravidly týkajícími se společné organizace trhu s produkty rybolovu.

(7) K tomu, aby se umožnil dovoz produktů z Grónska do Evropské unie v souladu s předpisy stanovenými v rámci právních předpisů pro obchod v rámci Unie, měly by se Dánsko a Grónsko před datem přijetí tohoto rozhodnutí zavázat, že v Grónsku provedou a budou uplatňovat příslušná ustanovení.

Dánsko a Grónsko by se měly zavázat, že zajistí, že dovoz dotčených produktů do Grónska z třetích zemí je v souladu s předpisy Evropské unie týkajícími se zdraví zvířat a bezpečnosti potravin. [...]

Ustanovení článků 1 a 3 tohoto návrhu dále zní takto:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto rozhodnutí se vztahuje na produkty rybolovu, mlže, ostnokožce, pláštěnce, mořské plže a vedlejší produkty odvozené z těchto zdrojů (dále jen „produkty“), které pocházejí z Grónska, nebo jsou do Grónska dováženy a následně jsou dováženy do Evropské unie.

Článek 3

Obecná pravidla týkající se obchodu s produkty rybolovu, živými mlži, ostnokožci, pláštěnci, mořskými plži a vedlejšími produkty pocházejícími z nich mezi Evropskou unií a Grónskem

1. Členské státy schvalují dovoz dodávek produktů přicházejících z Grónska v souladu s právními předpisy Unie pro obchod v rámci Unie.

2. Dovoz produktů do Unie se řídí těmito podmínkami:

a) efektivním provedením a uplatňováním platných plavidel stanovených právními předpisy Unie týkajícími se zdraví zvířat, bezpečnosti potravin a společné organizace trhu s produkty rybolovu, které jsou spojeny s produkty, v Grónsku;

(b) ...

(c) souladem dodávek produktů odeslaných z Grónska do Evropské unie platnými pravidly stanovenými právními předpisy Unie, které se týkají zdraví zvířat, bezpečnosti potravin a společné organizace trhu s produkty rybolovu;

(d) správným uplatňováním pravidel stanovených právními předpisy Unie, které se týkají zdraví zvířat, bezpečnosti potravin a společné organizace trhu s produkty rybolovu, na dovoz produktů do Grónska.

Cílem tohoto návrhu je proto prodloužit uplatňování pravidel týkajících se obchodu v rámci Unie na dovoz produktů rybolovu pocházejících z Grónska nebo produktů dovezených do Evropské unie přes Grónsko. Toto prodloužení však předpokládá respektování pravidel EU týkajících se zdraví zvířat, bezpečnosti potravin a společné organizace trhu s produkty rybolovu.

Článek 2 tohoto návrhu stanovuje definice; článek 4 se zabývá plány monitorování; článek 5 upravuje požadované kontroly produktů dovážených do Grónska ze třetích zemí; články 6 a 7 se zabývají informačními systémy a identifikačními značkami při obchodování s danými produkty a článek 8 se týká potvrzení souladu s podmínkami stanovenými v tomto rozhodnutí; článek 9 se zabývá prováděcími opatřeními; článek 10 stanovuje postup ve výboru a článek 11 vstup v platnost a použitelnost.

V. Stanovení vhodného právního základu

Na základě článku 204 Smlouvy o fungování Evropské unie se na Grónsko nevztahují obecná ustanovení o zámořských zemích a územích uvedená v článcích 198 až 203 SFEU v případě, že jsou v Protokolu č. 34 stanovena zvláštní ustanovení pro Grónsko. Vzhledem k tomu, že Grónsko vystoupilo z EHS, zvláštní ustanovení a postupy uvedené v Protokolu č. 34 upravují dovoz produktů, které podléhají společné organizaci trhu s produkty rybolovu. Tyto produkty jsou vyjmenovány v nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury(3), přičemž produkty, které jsou předmětem navrhovaného rozhodnutí, jsou v něm vyjmenovány.

Článek 203 SFEU proto nemůže představovat právní základ pro rozhodnutí, kterým se stanovují pravidla pro dovoz produktů rybolovu z Grónska do EU. Prosté uplatňování zásady lex specialis derogat generali vede k závěru, že při přijímání takového rozhodnutí se musí spíše než článek obecnějšího charakteru, jímž je článek 203 SFEU, jenž se zabývá pouze obecným přidružením zemí a území v rámci Unie, uplatňovat konkrétnější ustanovení Protokolu č. 34.

V druhém odstavci jediného článku Protokolu č. 34 se uvádí, že veškerá opatření vztahující se na úpravu dovozu produktů rybolovu budou přijata postupem stanoveným v článku 43 SFEU.

Vzhledem k tomu, že ve 2. a 3. odstavci článku 43 SFEU jsou stanoveny dva odlišné postupy, musí být vhodný právní základ zúžen na jeden z těchto odstavců. V odstavci 2 je stanoven postup pro schválení ustanovení nezbytných pro sledování cílů společné rybářské politiky, zatímco odstavec 3 upravuje postup pro schvalování opatření týkajících se stanovení cen, dávek, podpor a množstevních omezení a stanovení a přidělení rybolovných práv.

Cílem navrhovaného rozhodnutí je požadovat po Grónsku, aby ve vlastních právních předpisech provedlo předpisy EU v oblasti hygienických podmínek jako podmínku pro uplatňování pravidel vnitřního trhu EU v oblasti rybolovu na dovoz produktů rybolovu pocházejících z Grónska zejména tím, že zajistí, že pravidla dohody budou v souladu s platnými pravidly stanovenými právními předpisy Unie, jež se týkají zdraví zvířat, bezpečnosti potravin a společné organizace trhu s produkty rybolovu, jak je stanoveno v článku 3 tohoto návrhu.

Spíše, než by přijímal opatření uvedená v čl.  43 odst. 3 SFEU, sleduje návrh cíle společné rybářské politiky, a proto musí být jako právní základ pro tento návrh použit odst. 2 tohoto článku.

VI. Závěry a doporučení

Výbor pro právní záležitosti proto na své schůzi dne 28. října 2010 odpovídajícím způsobem jednomyslně rozhodl(4) předložit vám následující doporučení: právní základ pro navrhované rozhodnutí musí tvořit čl. 43 odst. 2 a článek 204 SFEU a jediný článek Protokolu č. 34 o zvláštní úpravě vztahující se na Grónsko.

S úctou,

Klaus-Heiner Lehne

(1)

Zvýraznění doplněno.

(2)

Věc C-45/86 Komise v. Rada („Všeobecné celní preference“) [1987] Sb. rozh. 1439, bod 5; Věc C-440/05, Komise v. Rada, 2007, Sb. rozh. I-9097; Věc C-411/06, Komise v. Parlament a Rada (8. září 2009) (Úř. věst. C 267, 7.11.2009, s. 8).

(3)

Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.

(4)

Závěrečného hlasování se zúčastnili tito poslanci: Raffaele Baldassarre (úřadující předseda), Sebastian Valentin Bodu (místopředseda), Eva Lichtenberger (navrhovatelka), Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Kurt Lechner, Bernhard Rapkay, Diana Wallis, Cecilia Wikström a Tadeusz Zwiefka.


POSTUP

Název

Dovoz produktů rybolovu, živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů a vedlejších produktů z nich z Grónska

Referenční údaje

KOM(2010)0176 – C7-0136/2010 – 2010/0097(CNS)

Datum konzultace s EP

28.5.2010

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

PECH

15.6.2010

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

15.6.2010

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ENVI

3.6.2010

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Carmen Fraga Estévez

18.5.2010

 

 

Zpochybnění právního základu

       Datum, kdy výbor JURI zaujal stanovisko

JURI

28.10.2010

 

 

 

Projednání ve výboru

14.7.2010

1.2.2011

 

 

Datum přijetí

15.3.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Josefa Andrés Barea, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Jean-Paul Besset, Luis Manuel Capoulas Santos, Ole Christensen

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Esther Herranz García

Datum předložení

17.3.2011

Právní upozornění - Ochrana soukromí