ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό κανόνων εισαγωγής από τη Γροιλανδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων μαλακίων, εχινόδερμων, χιτωνόζωων, θαλάσσιων γαστερόποδων και υποπροϊόντων τους

  17.3.2011 - (COM(2010)0176 – C7‑0136/2010 – 2010/0097(CNS)) - ***I

  Επιτροπή Αλιείας
  Εισηγήτρια: Carmen Fraga Estévez


  Διαδικασία : 2010/0097(CNS)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0057/2011
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0057/2011
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό κανόνων εισαγωγής από τη Γροιλανδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων μαλακίων, εχινόδερμων, χιτωνόζωων, θαλάσσιων γαστερόποδων και υποπροϊόντων τους

  (COM(2010)0176 – C7‑0136/2010 – 2010/0097(CNS))

  (Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2010)0176),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 203 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7‑0136/2010),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 43, παράγραφος 2 και το άρθρο 204 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –   έχοντας υπόψη το μόνο άρθρο του Πρωτοκόλλου (αριθ. 34) σχετικά με το ιδιαίτερο καθεστώς που εφαρμόζεται στη Γροιλανδία, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης[1],

  –   έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υπεβλήθη, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου (αριθ. 2) σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και αναλογικότητας, από την Ιταλική Γερουσία, στην οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

  –   έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 37 του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A7-0057/2011),

  1.  εγκρίνει την κατωτέρω θέση σε πρώτη ανάγνωση·

  2.  ζητεί από την Επιτροπή να αναπέμψει το θέμα στο Κοινοβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο ή να την αντικαταστήσει με άλλο κείμενο·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

  Τροπολογία    1

  Πρόταση κανονισμού

  Τίτλος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό κανόνων εισαγωγής, από τη Γροιλανδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων μαλακίων, εχινόδερμων, χιτωνόζωων, θαλάσσιων γαστερόποδων και υποπροϊόντων τους

  Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό κανόνων εισαγωγής, από τη Γροιλανδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων μαλακίων, εχινόδερμων, χιτωνόζωων, θαλάσσιων γαστερόποδων και υποπροϊόντων τους

  Αιτιολόγηση

  Καθώς η προτεινόμενη πράξη θεσπίζει μέτρα γενικής εφαρμογής που θα είναι δεσμευτικά στο σύνολό τους και άμεσα εφαρμόσιμα σε όλα τα κράτη μέλη, είναι καταλληλότερο να δοθεί στην πράξη η μορφή κανονισμού και όχι απλής απόφασης. Κατά συνέπεια, ο τίτλος της παρούσας πρότασης θα πρέπει να τροποποιηθεί από "πρόταση απόφασης του Συμβουλίου" σε "πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου".

  Τροπολογία  2

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική αναφορά 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κυρίως το άρθρο 203,

  έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κυρίως το άρθρο 43, παράγραφος 2, και το άρθρο 204,

  Αιτιολόγηση

  Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση που ζητήθηκε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων με βάση το άρθρο 37 του Κανονισμού του ΕΚ, η εισηγήτρια θεωρεί ως κατάλληλη νομική βάση τα άρθρα 43, παράγραφος 2, και 204 της ΣΛΕΕ, καθώς και το μόνο άρθρο του Πρωτοκόλλου αριθ. 43.

  Τροπολογία  3

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική αναφορά 1α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  έχοντας υπόψη το μόνο άρθρο του Πρωτοκόλλου (αριθ. 34) σχετικά με το ιδιαίτερο καθεστώς που εφαρμόζεται στη Γροιλανδία, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  Αιτιολόγηση

  Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση που ζητήθηκε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων με βάση το άρθρο 37, του Κανονισμού του ΕΚ, η εισηγήτρια θεωρεί ως κατάλληλη νομική βάση τα άρθρα 43, παράγραφος 2, και 204 της ΣΛΕΕ, καθώς και το μόνο άρθρο του Πρωτοκόλλου αριθ. 34.

  • [1]  Γνωμοδότηση που εγκρίθηκε ομόφωνα στις 28 Οκτωβρίου 2010.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Οι εξαγωγές αλιευτικών προϊόντων της Γροιλανδίας, περίπου το 82% του συνόλου των εξαγωγών της, ανήλθαν σε 1,9 δισεκατομμύρια δανικές κορώνες (255 εκατομμύρια ευρώ) το 2007, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος (87%) είχαν ως προορισμό την ΕΕ, κυρίως (το 97%) τη Δανία. Στις κύριες εξαγωγές αλιευτικών προϊόντων της Γροιλανδίας περιλαμβάνονται οι γαρίδες (59%), η ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας (23%), ο μπακαλιάρος (9,5%), τα καβούρια (1,9%), τα χτένια (1,4%) και τα αυγά ψαριών (1,3%).

  Στις 26 Απριλίου 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κλήθηκε να γνωμοδοτήσει επί της πρότασης από το Συμβούλιο με βάση τη διαδικασία διαβούλευσης που προβλέπεται στο άρθρο 203 της ΣΛΕΕ. Η Επιτροπή Αλιείας και η Νομική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξέφρασαν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με την επιλογή της νομικής βάσης από την Επιτροπή, ήτοι το άρθρο 203 της ΣΛΕΕ, προτείνοντας, αντ' αυτού, ως ορθή νομική βάση τα άρθρα 43, παράγραφος 2, και 204 της ΣΛΕΕ, και το μόνο άρθρο του Πρωτοκόλλου (αριθ.34) σχετικά με το ιδιαίτερο καθεστώς που εφαρμόζεται στη Γροιλανδία.

  Κατά συνέπεια, η Επιτροπή Αλιείας ζήτησε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να εκδώσει γνωμοδότηση επί της προτεινόμενης νομικής βάσης. Στη συνεδρίασή της στις 28 Οκτωβρίου 2010, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ενέκρινε ομόφωνα γνωμοδότηση στην οποία στηρίζεται πλήρως το αίτημα όπως τη νομική βάση της προτεινόμενης νομοθετικής αποτελέσουν τα άρθρα 43, παράγραφος 2, και 204 της ΣΛΕΕ, καθώς και το μόνο άρθρο του Πρωτοκόλλου (αριθ. 34) σχετικά με το ιδιαίτερο καθεστώς που εφαρμόζεται στη Γροιλανδία.

  Το παρόν σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος τροποποιεί αναλόγως την πρόταση της Επιτροπής και προτείνει έγκριση από το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση επί τη βάσει της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

  Κυρία Carmen Fraga Estévez

  Πρόεδρο

  Επιτροπή Αλιείας

  ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

  Θέμα:             Γνωμοδότηση σχετικά με τη νομική βάση όσον αφορά την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό κανόνων εισαγωγής από τη Γροιλανδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων μαλακίων, εχινόδερμων, χιτωνόζωων, θαλάσσιων γαστερόποδων και υποπροϊόντων τους (COM(2010)0176 – C7-0136/2010 – 2010/0097(CNS)

  Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,

  Στις 26 Απριλίου 2010, το Κοινοβούλιο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικά με την ανωτέρω πρόταση στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβουλεύσεως όπως προβλέπεται στο άρθρο 203 της ΣΛΕΕ. Η πρόταση βρίσκεται σήμερα υπό εξέταση στην Επιτροπή Αλιείας στην οποία εσείς, ως πρόεδρος, οριστήκατε εισηγήτρια.

  Στις 6 Οκτωβρίου 2010, ζητήθηκε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να συντάξει γνωμοδότηση σχετικά με τη νομική βάση της προτάσεως σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 2 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η επιτροπή σας προβάλει το επιχείρημα ότι η εν λόγω πράξη πρέπει να εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, προτείνοντας ως νομική βάση τα άρθρα 43, παράγραφος 2 και 204 της ΣΛΕΕ και το μόνο άρθρο του Πρωτοκόλλου αριθ. 34 σχετικά με το ιδιαίτερο καθεστώς που εφαρμόζεται στη Γροιλανδία.

  Ι. Ιστορικό

  Η Γροιλανδία, πρώην αποικία της Δανίας, κατέστη τμήμα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας όταν η Δανία προσχώρησε στην ΕΟΚ το 1973. Ωστόσο, ως αποτέλεσμα του ραγδαίως αυξανόμενου εκσυγχρονισμού της κοινωνίας της Γροιλανδίας και των αιτημάτων της για μεγαλύτερη οικονομική και πολιτική ανεξαρτησία από τη Δανία, η Γροιλανδία αποχώρησε επισήμως από την ΕΟΚ το 1985.

  Η Γροιλανδία παρέμεινε ωστόσο συνδεδεμένη με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μία από τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη και ως εκ τούτου ενέπιπτε στα πρώην άρθρα 131 έως 136 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (σημερινά άρθρα 198 έως 203 της ΣΛΕΕ). Με τη Συνθήκη της απόσυρσης της Γροιλανδίας από την Κοινότητα καθιερώθηκε ένα ειδικό καθεστώς που επέφερε αλιευτική συμφωνία βάσει της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί τα αλιευτικά της δικαιώματα και η Γροιλανδία διατηρεί την οικονομική της υποστήριξη. Το Πρωτόκολλο αριθ. 34 σχετικά με το ιδιαίτερο καθεστώς που εφαρμόζεται στη Γροιλανδία προσαρτήθηκε επίσης στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και προέβλεπε διατάξεις σχετικά με την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων καταγωγής Γροιλανδίας που υπάγονται στην κοινή οργάνωση αγορών στον τομέα της αλιείας.

  ΙΙ. Προτεινόμενη νομική βάση

  Άρθρο 203 ΣΛΕΕ[1]

  Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα προτάσει της Επιτροπής, με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε στα πλαίσια της συνδέσεως των χωρών και εδαφών με την Ένωση και τις αρχές των Συνθηκών, καθορίζει τις λεπτομερείς διατάξεις και τη διαδικασία για τη σύνδεση των χωρών και εδαφών με την Ένωση. Όταν οι διατάξεις αυτές θεσπίζονται από το Συμβούλιο σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, προτάσει της Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

  Άρθρο 204 ΣΛΕΕ

  Οι διατάξεις των άρθρων 198 έως 203 εφαρμόζονται στη Γροιλανδία με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων περί Γροιλανδίας που περιέχονται στο Πρωτόκολλο σχετικά με το ιδιαίτερο καθεστώς που εφαρμόζεται στη Γροιλανδία, το οποίο προσαρτάται στις Συνθήκες.

  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 34)

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ

  Άρθρο μόνο

  1. Η μεταχείριση, κατά την εισαγωγή τους στην Ένωση, των προϊόντων καταγωγής Γροιλανδίας, που υπάγονται στην κοινή οργάνωση αγορών στον τομέα της αλιείας, ακολουθεί τους μηχανισμούς της κοινής οργάνωσης αγορών, με απαλλαγή από δασμούς και φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος και χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς και μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος, εφόσον οι δυνατότητες πρόσβασης στις ζώνες αλιείας της Γροιλανδίας που έχουν παραχωρηθεί στην Ένωση, δυνάμει της συμφωνίας μεταξύ της Ένωσης και της αρμόδιας αρχής για τη Γροιλανδία, είναι ικανοποιητικές για την Ένωση.

  2. Κάθε μέτρο σχετικά με το καθεστώς εισαγωγής των εν λόγω προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων σχετικά με τη θέσπιση του εν λόγω μέτρου, θεσπίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 43 της Συνθήκης [για τη λειτουργία της] Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Άρθρο 43 ΣΛΕΕ

  1....

  2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, ορίζουν την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών που προβλέπεται στο άρθρο 40 παράγραφος 1, καθώς και τις άλλες διατάξεις που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων της κοινής γεωργικής και αλιευτικής πολιτικής.

  3. Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, εκδίδει μέτρα σχετικά με τον καθορισμό των τιμών, των εισφορών, των ενισχύσεων και των ποσοτικών περιορισμών, καθώς και σχετικά με τον καθορισμό και την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων.

  4....

  5....

  III. Νομολογία και νομική βάση

  Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, «η επιλογή της νομικής βάσης μιας πράξης πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία επιδεχόμενα δικαστικό έλεγχο, μεταξύ των οποίων καταλέγονται, ιδίως, ο σκοπός και το περιεχόμενο της πράξης αυτής»[2]. Η επιλογή μη ορθής νομικής βάσης θα μπορούσε κατά συνέπεια να αιτιολογήσει την ακύρωση της υπό εξέταση συμφωνίας.

  IV. Στόχος και περιεχόμενο της πρότασης

  Οι αιτιολογικές σκέψεις 2, 3 και 7 της προτεινόμενης απόφασης έχουν ως εξής:

  "2. Η Δανία και η Γροιλανδία ζήτησαν να επιτραπούν οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της Ένωσης και της Γροιλανδίας όσον αφορά τα αλιευτικά προϊόντα, τα δίθυρα μαλάκια, τα εχινόδερμα, τα χιτωνόζωα, τα θαλάσσια γαστερόποδα και τα υποπροϊόντα που προέρχονται από αυτές τις πηγές και κατάγονται από τη Γροιλανδία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος ΙΙΙ της απόφασης 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2001, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, σύμφωνα με τους κανόνες για τις εμπορικές συναλλαγές εντός της Ένωσης.

  (3) Είναι σκόπιμο να διεξάγονται αυτές οι εμπορικές συναλλαγές σύμφωνα με τους κανόνες της Ένωσης για την υγεία των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων, οι οποίοι προβλέπονται από τη νομοθεσία της Ένωσης, και επιπλέον σύμφωνα με τους κανόνες για την κοινή οργάνωση της αγοράς αλιευτικών προϊόντων.

  (7) Για να επιτραπεί η εισαγωγή προϊόντων από τη Γροιλανδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζει η νομοθεσία της Ένωσης για τις εμπορικές συναλλαγές εντός της Ένωσης, η Δανία και η Γροιλανδία θα πρέπει να αναλάβουν να μεταφέρουν και να ενσωματώσουν τις οικείες διατάξεις στη νομοθεσία της Γροιλανδίας πριν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

  Η Δανία και η Γροιλανδία θα πρέπει να δεσμευτούν να εξασφαλίσουν ότι οι εισαγωγές, στη Γροιλανδία, των οικείων προϊόντων από τρίτες χώρες συμμορφώνονται με τους κανόνες της Ένωσης για την υγεία των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων. [...]

  Επιπλέον, τα άρθρα 1 και 3 της πρότασης έχουν ως εξής:

  Άρθρο 1

  Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

  Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στα αλιευτικά προϊόντα, στα δίθυρα μαλάκια, στα εχινόδερμα, στα χιτωνόζωα, στα θαλάσσια γαστερόποδα και στα υποπροϊόντα που προέρχονται από αυτές τις πηγές (στο εξής «τα προϊόντα»), τα οποία κατάγονται από τη Γροιλανδία ή εισέρχονται στη Γροιλανδία και, στη συνέχεια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Άρθρο 3

  Γενικοί κανόνες για τις εμπορικές συναλλαγές αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων μαλακίων, εχινόδερμων, χιτωνόζωων, θαλάσσιων γαστερόποδων και υποπροϊόντων τους, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γροιλανδίας

  1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, των προϊόντων που προέρχονται από τη Γροιλανδία, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης για τις εμπορικές συναλλαγές εντός της Ένωσης.

  2. Η εισαγωγή των προϊόντων στην Ένωση υπόκειται στους ακόλουθους όρους:

  α) ουσιαστική μεταφορά και ενσωμάτωση στη νομοθεσία της Γροιλανδίας των ισχυόντων κανόνων που περιέχονται στη νομοθεσία της Ένωσης για την υγεία των ζώων, την ασφάλεια των τροφίμων και την κοινή οργάνωση της αγοράς αλιευτικών προϊόντων, σε σχέση με αυτά τα προϊόντα·

  β)...

  γ) συμμόρφωση των φορτίων των προϊόντων που αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Γροιλανδία με τους ισχύοντες κανόνες της νομοθεσίας της Ένωσης για την υγεία των ζώων, την ασφάλεια των τροφίμων και την κοινή οργάνωση της αγοράς αλιευτικών προϊόντων·

  δ) ορθή εφαρμογή των κανόνων που περιέχονται στη νομοθεσία της Ένωσης για την υγεία των ζώων, την ασφάλεια των τροφίμων και την κοινή οργάνωση της αγοράς αλιευτικών προϊόντων, στην είσοδο των προϊόντων στη Γροιλανδία.

  Σκοπός της πρότασης είναι συνεπώς η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των κανόνων περί εμπορίου εντός της Ένωσης ώστε να συμπεριληφθούν οι εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων καταγωγής Γροιλανδίας ή εισέρχονται στη Γροιλανδία και, στη συνέχεια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αυτή υπόκειται ωστόσο στον σεβασμό των κανόνων της ΕΕ σχετικά με για την υγεία των ζώων, την ασφάλεια των τροφίμων και την κοινή οργάνωση της αγοράς αλιευτικών προϊόντων.

  Το άρθρο 2 της πρότασης θεσπίζει ορισμούς· το άρθρο 4 αφορά τα σχέδια παρακολούθησης· το άρθρο 5 ρυθμίζει τους απαιτούμενους ελέγχους προϊόντων που εισάγονται στη Γροιλανδία από τρίτες χώρες· τα άρθρα 6 και 7 αφορούν πληροφοριακά συστήματα και σήματα αναγνώρισης στο εμπόριο προϊόντων και το άρθρο 8 αφορά την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τους όρους που καθορίζονται στην απόφαση· το άρθρο 9 αφορά τα μέτρα υλοποίησης· το άρθρο 10 καθορίζει τη διαδικασία επιτροπής και το άρθρο 11 αφορά την έναρξη ισχύος και εφαρμογή.

  V. Καθορισμός της κατάλληλης νομικής βάσης

  Σύμφωνα με το άρθρο 204 της ΣΛΕΕ, οι γενικές διατάξεις για τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη στα άρθρα 198 έως 203 της ΣΛΕΕ δεν εφαρμόζονται στη Γροιλανδία εκεί όπου το Πρωτόκολλο αριθ. 34 ορίζει ειδικές διατάξεις για τη Γροιλανδία. Πράγματι, από τότε που η Γροιλανδία αποχώρησε από την ΕΟΚ, οι ειδικές διατάξεις και διαδικασίες στο Πρωτόκολλο αριθ. 34 καθορίζουν τις διευθετήσεις εισαγωγών για τα προϊόντα που υπάγονται στην κοινή οργάνωση αγορών στον τομέα της αλιείας. Αυτής της μορφής τα προϊόντα απαριθμούνται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1999, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας[3] και τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο της προτεινόμενης απόφασης περιλαμβάνονται εκεί.

  Συνεπώς, το άρθρο 203 της ΣΛΕΕ δεν μπορεί να αποτελέσει τη νομική βάση για απόφαση που αφορά τον καθορισμό κανόνων εισαγωγής από τη Γροιλανδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλιευτικών προϊόντων. Μία απλή εφαρμογή της αρχής lex specialis derogat generali (ο ειδικός νόμος υπερέχει του γενικού) οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, όταν θα εγκριθεί η εν λόγω απόφαση, πρέπει να εφαρμόζονται οι ειδικότερες διατάξεις του Πρωτοκόλλου αριθ. 34 αντί των γενικότερων του άρθρου 203 της ΣΛΕΕ οι οποίες αφορούν απλά τη γενικότερη σύνδεση των χωρών και των με την Ένωση.

  Στη δεύτερη παράγραφο του μόνου άρθρου αυτού του Πρωτοκόλλου προβλέπεται ότι όλα τα μέτρα που αφορούν διευθετήσεις εισαγωγών για αλιευτικά προϊόντα εγκρίνονται με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 43 της ΣΛΕΕ.

  Δεδομένου ότι οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 43 της ΣΛΕΕ προβλέπονται δύο διαφορετικές διαδικασίες, η κατάλληλη νομική βάση πρέπει να συρρικνωθεί σε μία από αυτές τις δύο παραγράφους. Στην παράγραφο 2 ορίζεται η διαδικασία για την έγκριση διατάξεων που είναι απαραίτητες για την επιδίωξη των στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, ενώ στην παράγραφο 3 προβλέπεται η διαδικασία για την έγκριση μέτρων σχετικά με τον καθορισμό των τιμών, των εισφορών, των ενισχύσεων και των ποσοτικών περιορισμών, καθώς και σχετικά με τον καθορισμό και την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων.

  Σκοπός της προτεινόμενης απόφασης είναι να απαιτηθεί από τη Γροιλανδία να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο τους υγειονομικούς κανόνες της ΕΕ ως προϋπόθεση για την εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, σε ό,τι αφορά τα αλιευτικά προϊόντα και τις εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων καταγωγής Γροιλανδίας, εξασφαλίζοντας συγκεκριμένα ότι οι κανόνες της συμφωνίας συνάδουν με τους εν ισχύι κανόνες που περιέχονται στη νομοθεσία της Ένωσης για την υγεία των ζώων, την ασφάλεια των τροφίμων και την κοινή οργάνωση της αγοράς αλιευτικών προϊόντων, όπως καθορίζεται με σαφήνεια στο άρθρο 3 της πρότασης.

  Ως εκ τούτου, η πρόταση επιδιώκει μάλλον τους στόχους της κοινής αλιευτικής πολιτικής παρά την έγκριση οιωνδήποτε εκ των μέτρων που απαριθμούνται στην παράγραφο 3 του άρθρου 43 της ΣΛΕΕ και, κατά συνέπεια, η παράγραφος 2 του άρθρου αυτού πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση για την πρόταση.

  VI. Συμπεράσματα και σύσταση

  Κατά τη συνεδρίασή της στις 28 Οκτωβρίου 2010, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε συνεπώς ομόφωνα[4] να σας απευθύνει την ακόλουθη σύσταση: τα άρθρα 43, παράγραφος 2, και 204 της ΣΛΕΕ και το μόνο άρθρο του Πρωτοκόλλου αριθ. 34 σχετικά με το ιδιαίτερο καθεστώς που εφαρμόζεται στη Γροιλανδία πρέπει να αποτελέσουν τη νομική βάση για την προτεινόμενη απόφαση.

  Με εκτίμηση,

  Klaus-Heiner Lehne

  • [1]  Η υπογράμμιση είναι του συντάκτη γνωμοδότησης.
  • [2]  Υπόθεση C-45/86, Επιτροπή κατά Συμβουλίου (Γενικευμένες δασμολογικές προτιμήσεις) [1987] ΣΥΛ. 1439, παρ. 5· Υπόθεση C-440/05 Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Συλλογή [2007], I-9097· Υπόθεση C-411/06 Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (8 Σεπτεμβρίου 2009) (ΕΕ C 267, 7.11.2009, σ.8).
  • [3]  ΕΕ L 17, 21.1.2000, σ. 22.
  • [4]  Στην τελική ψηφοφορία ήταν παρόντες οι βουλευτές: Raffaele Baldassarre (πρόεδρος), Sebastian Valentin Bodu (αντιπρόεδρος), Eva Lichtenberger (εισηγήτρια), Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Kurt Lechner, Bernhard Rapkay, Diana Wallis, Cecilia Wikström και Tadeusz Zwiefka.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Εισαγωγή από τη Γροιλανδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων μαλακίων, εχινόδερμων, χιτωνόζωων, θαλάσσιων γαστερόποδων και υποπροϊόντων τους

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2010)0176 – C7-0136/2010 – 2010/0097(CNS)

  Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

  28.5.2010

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

    Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  PECH

  15.6.2010

  Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

    Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ENVI

  15.6.2010

   

   

   

  Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

    Ημερομηνία της απόφασης

  ENVI

  3.6.2010

   

   

   

  Εισηγητής(ές)

    Ημερομηνία ορισμού

  Carmen Fraga Estévez

  18.5.2010

   

   

  Αμφισβήτηση της νομικής βάσης

    Ημερομ. γνωμοδότησης JURI

  JURI

  28.10.2010

   

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  14.7.2010

  1.2.2011

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  15.3.2011

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  20

  0

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Josefa Andrés Barea, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Jarosław Leszek Wałęsa

  Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

  Jean-Paul Besset, Luis Manuel Capoulas Santos, Ole Christensen

  Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 187, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

  Esther Herranz García