RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega kehtestatakse eeskirjad kalandustoodete, elusate kahepoolmeliste molluskite, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude ning nende kõrvalsaaduste importimiseks Gröönimaalt Euroopa Liitu

17.3.2011 - (KOM(2010)0176 – C7‑0136/2010 – 2010/0097(CNS)) - *

Kalanduskomisjon
Raportöör: Carmen Fraga Estévez
PR_COD_1amCom


Menetlus : 2010/0097(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0057/2011

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega kehtestatakse eeskirjad kalandustoodete, elusate kahepoolmeliste molluskite, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude ning nende kõrvalsaaduste importimiseks Gröönimaalt Euroopa Liitu

(KOM(2010)0176 – C7‑0136/2010 – 2010/0097(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2010)0176);

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 203, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0136/2010);

–   võttes arvesse ELi toimimise lepingu artikli 43 lõiget 2 ning artiklit 204;

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 34 ainsat artiklit erikorra kohta Gröönimaa suhtes;

- võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta[1];

- võttes arvesse Itaalia senati poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 raames esitatud põhjendatud arvamust, mille kohaselt õigusakti ettepanek ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele;

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 55 ja 37;

–   võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit (A7-0057/2011),

1.  võtab vastu esimese lugemise seisukoha alljärgnevas sõnastuses;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega kehtestatakse eeskirjad kalandustoodete, elusate kahepoolmeliste molluskite, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude ning nende kõrvalsaaduste importimiseks Gröönimaalt Euroopa Liitu

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad kalandustoodete, elusate kahepoolmeliste molluskite, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude ning nende kõrvalsaaduste importimiseks Gröönimaalt Euroopa Liitu

Selgitus

Kuna kavandatava õigusaktiga kehtestatakse üldrakendatavad meetmed, mis peavad olema tervikuna siduvad ja otseselt kohaldatavad kõikides liikmesriikides, on asjakohane võtta õigusakt vastu määrusena, mitte lihtsalt otsusena. Seetõttu tuleks ettepaneku pealkirjas asendada sõnad „nõukogu otsus” sõnadega „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus”.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Volitus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artiklit 203;

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 43 lõiget 2 ja artiklit 204;

Selgitus

Õiguskomisjonilt Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 37 alusel taotletud arvamuse põhjal on raportöör seisukohal, et õigusakti sobiv õiguslik alus on ELi toimimise lepingu artikli 43 lõige 2 ja artikkel 204 ning protokolli nr 34 ainus artikkel.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Volitus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 34 ainsat artiklit erikorra kohta Gröönimaa suhtes;

Selgitus

Õiguskomisjonilt Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 37 alusel taotletud arvamuse põhjal on raportöör seisukohal, et õigusakti sobiv õiguslik alus on ELi toimimise lepingu artikli 43 lõige 2 ja artikkel 204 ning protokolli nr 34 ainus artikkel.

  • [1]  Arvamus võeti ühehäälselt vastu 28. oktoobril 2010. aastal.

SELETUSKIRI

Gröönimaa koguekspordist umbes 82% moodustava kalandustoodete ekspordi kogumaht oli 2007. aastal 1,9 miljardit Taani krooni (255 miljonit eurot), millest suurem osa (87%) läks ELi, sellest omakorda 97% Taanisse. Gröönimaa peamised kalandustoodete ekspordiartiklid on süvameregarneelid (59%), süvalest (23%), tursk (9,5%), krabid (1,9%), kammkarbid (1,4%) ja kalamari (1,3%).

26. aprillil 2010 konsulteeris nõukogu parlamendiga eespool nimetatud ettepaneku üle Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 203 sätestatud konsulteerimismenetluse alusel. Kalanduskomisjon ja Euroopa Parlamendi õigusteenistus väljendasid tõsist kahtlust komisjoni valitud õigusliku aluse suhtes, milleks on ELi toimimise lepingu artikkel 203, ning tegid ettepaneku märkida õigeks õiguslikuks aluseks järgmine: ELi toimimise lepingu artikli 43 lõige 2 ja artikkel 204 ning protokolli nr 34 ainus artikkel erikorra kohta Gröönimaa suhtes.

Kalanduskomisjon palus õiguskomisjonil avaldada oma arvamust esitatud õigusliku aluse kohta. 28. oktoobril 2010. aastal võttis õiguskomisjon oma koosolekul ühehäälselt vastu arvamuse, millega toetati täielikult taotlust märkida kavandatava õigusakti õiguslikuks aluseks ELi toimimise lepingu artikli 43 lõige 2 ja artikkel 204 ning protokolli nr 34 ainus artikkel erikorra kohta Gröönimaa suhtes.

Käesolevas seadusandliku resolutsiooni projektis muudetakse komisjoni ettepanekut vastavalt ning tehakse parlamendile ettepanek võtta see esimesel lugemisel vastu seadusandlikule tavamenetlusele tuginedes.

ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS ÕIGUSLIKU ALUSE KOHTA

Pr Carmen Fraga Estévez

Esimees

Kalanduskomisjon

BRÜSSEL

Teema:            Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega kehtestatakse eeskirjad kalandustoodete, elusate kahepoolmeliste molluskite, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude ning nende kõrvalsaaduste importimiseks Gröönimaalt Euroopa Liitu (KOM(2010)0176 – C7 0136/2010 – 2010/0097(CNS)) – arvamus õigusliku aluse kohta

Austatud proua esimees

26. aprillil 2010 konsulteeris nõukogu parlamendiga eespool nimetatud ettepaneku üle Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 203 sätestatud konsulteerimismenetluse alusel. Ettepanek on nüüd arutlusel kalanduskomisjonis, kus Teid esimehena on määratud raportööriks.

Õiguskomisjonil paluti 6. oktoobril 2010 koostada vastavalt Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 37 lõikele 2 arvamus ettepaneku õigusliku aluse kohta. Teie komisjon on seisukohal, et kõnealune õigusakt tuleks vastu võtta seadusandliku tavamenetluse alusel ning õigusliku alusena pannakse ette ELi toimimise lepingu artikli 43 lõige 2 ja artikkel 204 ning Gröönimaa kohta kehtiva erikorra protokolli (nr 34) ainus artikkel.

I. Taust

Gröönimaa, endine Taani koloonia, sai Euroopa Majandusühenduse osaks, kui Taani ühines EMÜga 1973. aastal. Kuid Gröönimaa ühiskonna kiire moderniseerumine ning nõuded saavutada suurem majanduslik ja poliitiline sõltumatus Taanist viisid selleni, et Gröönimaa astus 1985. aastal ametlikult EMÜst välja.

Gröönimaa on siiski Euroopa Liiduga assotsieeritud ja kuulub ülemeremaade ja -territooriumide hulka ning seepärast kohaldati tema suhtes EMÜ asutamislepingu artikleid 131–136 (praegu ELi toimimise lepingu artiklid 198–203). Lepingus Gröönimaa väljaastumise kohta ühendusest nähakse ette erikord kalanduskokkuleppe sõlmimiseks, kusjuures Euroopa Liidule jäävad kalapüügiõigused ja Gröönimaale rahaline toetus. Protokoll nr 34 erikorra kohta Gröönimaa suhtes lisati ka EMÜ lepingule, et näha ette kord, mille alusel imporditakse Euroopa Liitu Gröönimaalt pärit tooteid, mille suhtes kohaldatakse kalatoodeteturu ühist korraldust.

II. Esildatud õiguslik alus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 203[1]

Nõukogu määrab maade ja territooriumide liiduga assotsieerimisel omandatud kogemuste ja aluslepingutes esitatud põhimõtete alusel ning komisjoni ettepaneku põhjal ühehäälselt kindlaks sätted, mis käsitlevad maade ja territooriumide liiduga assotsieerimise üksikasjalikke eeskirju ja menetlusi. Kui asjaomased sätted võtab vastu nõukogu seadusandliku erimenetluse kohaselt, teeb nõukogu otsuse komisjoni ettepaneku põhjal ühehäälselt pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga.

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 204

Artiklite 198–203 sätteid kohaldatakse Gröönimaa suhtes nii, nagu näevad ette Gröönimaad käsitlevad erisätted Gröönimaa kohta kehtiva erikorra protokollis, mis on lisatud aluslepingutele.

PROTOKOLL (nr 34)

ERIKORRA KOHTA GRÖÖNIMAA SUHTES

Ainus artikkel

1. Ühise kalatoodete turu korraldusele alluvate liitu imporditavate Gröönimaalt pärinevate toodete režiim, kuigi see vastab ühise turukorralduse mehhanismidele, hõlmab vabastamist tollimaksust ja samaväärse toimega maksudest ning koguseliste piirangute ja samaväärse toimega meetmete puudumist, kui liidu ning Gröönimaa eest vastutava võimuorgani vahelise lepingu kohaselt liidule antud võimalused pääseda Gröönimaa kalastusvöönditesse liitu rahuldavad.

2. Kõik selliste toodete impordi korraga seotud meetmed, kaasa arvatud need, mis käsitlevad selliste meetmete elluviimist, võetakse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 43 ettenähtud menetlusele.

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 43

1. ...

2. Euroopa Parlament ja nõukogu kehtestavad seadusandliku tavamenetluse kohaselt ning pärast konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomiteega artikli 40 lõikes 1 ettenähtud ühise põllumajanduse turukorralduse ning muud ühise põllumajanduspoliitika ja ühise kalanduspoliitika eesmärkide saavutamiseks vajalikud sätted.

3. Nõukogu võtab komisjoni ettepaneku põhjal vastu meetmed hindade ja maksude, toetuste ja koguseliste piirangute kehtestamise ning kalapüügivõimaluste kehtestamise ja eraldamise kohta.

4. ...

5. ...

III. Kohtupraktika õigusliku aluse kohta

Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt „peab ühenduse õigusakti õigusliku aluse valik tuginema kohtulikult kontrollitavatele objektiivsetele teguritele, sealhulgas akti eesmärgile ja sisule”[2]. Vale õigusliku aluse valimisega võib seega põhjendada kõnealuse akti tühistamist.

IV. Ettepaneku eesmärk ja sisu

Esildatud otsuse põhjendused 2, 3 ja 7 on sõnastatud järgmiselt:

(2) Taani ja Gröönimaa on taotlenud, et nõukogu 27. novembri 2001. aasta otsuse 2001/822/EÜ (ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise kohta Euroopa Ühendusega) III lisa kohaselt Gröönimaalt pärit kalandustoodete, kahepoolmeliste molluskite, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude ning nende kõrvalsaadustega (edaspidi „tooted”) kauplemist Euroopa Liidu ja Gröönimaa vahel lubataks vastavalt ELi sisekaubanduse eeskirjadele.

(3) On asjakohane, et lisaks kalandustooteturu ühise korralduse eeskirjadele toimuks kõnealune kaubandus ka kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud Euroopa Liidu loomatervise ja toiduohutuse eeskirjadega.

(7) Selleks et lubada toodete importi Gröönimaalt Euroopa Liitu kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud ELi sisekaubanduse eeskirjadega, peavad Taani ja Gröönimaa võtma kohustuse tagada asjaomaste sätete ülevõtmise ja rakendamise Gröönimaal enne käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäeva.

Taani ja Gröönimaa peavad võtma kohustuse tagada, et kolmandatest riikidest Gröönimaale imporditud asjaomased tooted vastavad Euroopa Liidu loomatervise ja toiduohutuse eeskirjadele. [...]

Lisaks on ettepaneku artiklites 1 ja 3 sätestatud järgmiselt:

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

Käesolevat otsust kohaldatakse Gröönimaalt pärit või esmalt Gröönimaale ja sealt Euroopa Liitu toodud kalandustoodete, kahepoolmeliste molluskite, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude ning nende kõrvalsaaduste („edaspidi tooted”) suhtes.

Artikkel 3

Gröönimaa ja Euroopa Liidu vahelist kalandustoodete, elusate kahepoolmeliste molluskite, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude ning nende kõrvalsaadustega kauplemist käsitlevad üldeeskirjad

1. Liikmesriigid lubavad importida Euroopa Liitu Gröönimaalt saabuvaid tooteid, vastavalt ELi sisekaubandust käsitlevatele Euroopa Liidu õigusaktidele.

2. Toodete importimisel Euroopa Liitu peavad olema täidetud järgmised tingimused:

a) Gröönimaa tagab loomatervise, toiduohutuse ning kalandustooteturu ühist korraldust käsitlevates Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud asjaomaste toodete suhtes kehtivate eeskirjade tõhusa ülevõtmise ja rakendamise;

b) ...

c) Gröönimaalt Euroopa Liitu lähetatavad kaubasaadetised vastavad eeskirjadele, mis on sätestatud loomatervise, toiduohutuse ning kalandustooteturu ühist korraldust käsitlevates Euroopa Liidu õigusaktides;

d) toodete importimisel Gröönimaale kohaldatakse nõuetekohaselt loomatervise, toiduohutuse ning kalandustooteturu ühist korraldust käsitlevates Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud eeskirju.

Ettepaneku eesmärk on seega laiendada ELi sisekaubanduse eeskirjade kohaldamist Gröönimaalt pärit või esmalt Gröönimaale ja sealt Euroopa Liitu toodud kalandustoodete impordile. Kuid sellise laiendamise korral tuleb järgida Euroopa Liidu loomatervise ja toiduohutuse eeskirju ning kalandustooteturu ühise korralduse eeskirju.

Ettepaneku artiklis 2 on sätestatud mõisted; artiklis 4 käsitletakse kontrollikavu; artiklis 5 on reguleeritud kolmandatest riikidest Gröönimaale imporditud toodete kontroll; artiklites 6 ja 7 käsitletakse infosüsteeme ja kaubasaadetiste eraldusmärgist ning artiklis 8 kinnitust käesolevas otsuses sätestatud tingimuste täitmise kohta; artikkel 9 hõlmab rakendusmeetmeid; artiklis 10 sätestatakse komiteemenetlus ning artikliga 11 nähakse ette jõustumine ja kohaldatavus.

V. Kohase õigusliku aluse määramine

ELi toimimise lepingu artikli 204 alusel ei kohaldata artiklites 198–203 sätestatud ülemeremaade ja -territooriumide üldsätteid Gröönimaa suhtes, sest protokoll nr 34 näeb ette Gröönimaa jaoks erikorra. Tõepoolest, pärast seda, kui Gröönimaa astus EMÜst välja, nähakse protokolli nr 34 erisätete ja -korraga ette impordi kord toodete jaoks, mille suhtes kohaldatakse kalandustooteturu ühist korraldust. Sellised tooted on loetletud nõukogu 17. detsembri 1999. aasta määruses (EÜ) nr 104/2000 kalandus- ja akvakultuuritooteturu ühise korralduse kohta[3] ning tooted, mille suhtes kohaldatakse esildatud otsust, on selles loetletud.

ELi toimimise lepingu artikkel 203 ei saa seega olla õiguslikuks aluseks otsusele, millega kehtestatakse eeskirjad kalandustoodete importimiseks Gröönimaalt Euroopa Liitu. Põhimõtte lex specialis derogat generali rakendamine viib järelduseni, et sellise otsuse vastuvõtmisel tuleb kohaldada pigem protokolli nr 34 palju konkreetsemaid sätteid kui ELi toimimise lepingu artikli 203 palju üldisemaid sätteid, mis käsitlevad maade ja territooriumide liiduga assotsieerimise üldpõhimõtteid.

Protokolli ainsa artikli teises lõigus sätestatakse, et kõik kalandustoodete impordi korraga seotud meetmed võetakse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 43 ettenähtud menetlusele.

Kuna ELi toimimise lepingu artikli 43 lõigetes 2 ja 3 on sätestatud kaks eri menetlust, tuleb kohase õigusliku aluse määramisel piirduda ühega neist lõigetest. Lõikes 2 nähakse ette menetlus ühise kalanduspoliitika eesmärkide saavutamiseks vajalike sätete vastuvõtmiseks, kusjuures lõikes 3 sätestatakse menetlus, võtmaks meetmeid hindade ja maksude, toetuste ja koguseliste piirangute kehtestamise ning kalapüügivõimaluste eraldamise kohta.

Esildatud otsuse eesmärk on nõuda Gröönimaalt, et ta võtaks üle ELi tervishoiu eeskirjad, see on tingimuseks, et kohaldada ELi siseturu kalanduseeskirju Gröönimaalt pärit kalandustoodete impordile, eelkõige tuleb tagada, et kokkulepe on kooskõlas loomatervise, toiduohutuse ning kalandustooteturu ühist korraldust käsitlevates Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud kehtivate eeskirjadega, nagu on täpsustatud ettepaneku artiklis 3.

Ettepanek taotleb seega ühise kalanduspoliitika eesmärke, mitte aga nende meetmete vastuvõtmist, mis on loetletud ELi toimimise lepingu artikli 43 lõikes 3. Seepärast tuleb selle ettepaneku õigusliku alusena kasutada artikli 43 lõiget 2.

VI. Järeldus ja soovitus

Õiguskomisjon otsustas 28. oktoobri 2010. aasta koosolekul ühehäälselt[4] soovitada järgmist: esildatud otsuse õigusliku aluse peavad moodustama ELi toimimise lepingu artikli 43 lõige 2 ja artikkel 204 ning Gröönimaa kohta kehtiva erikorra protokolli (nr 34) ainus artikkel.

Lugupidamisega

Klaus-Heiner Lehne

  • [1]  Allakriipsutus lisatud.
  • [2]  Otsus kohtuasjas C- 45/86: komisjon v. nõukogu (üldised tariifsed soodustused), EKL 1987, lk 1439, punkt 5; otsus kohtuasjas C-440/05, komisjon v. nõukogu, EKL 2007, lk I-9097; otsus kohtuasjas C-411/06 komisjon v. parlament ja nõukogu (8.9.2009), ELT C 267, 7.11.2009, lk 8.
  • [3]  ELT L 17, 21.1.2000, lk 22.
  • [4]  Lõpphääletuse ajal olid kohal: Raffaele Baldassarre (tegevesimees), Sebastian Valentin Bodu (aseesimees), Eva Lichtenberger (arvamuse koostaja), Franēoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Kurt Lechner, Bernhard Rapkay, Diana Wallis, Cecilia Wikström ja Tadeusz Zwiefka.

MENETLUS

Pealkiri

Kalandustoodete, elusate kahepoolmeliste molluskite, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude importimine Gröönimaalt

Viited

KOM(2010)0176 – C7-0136/2010 – 2010/0097(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

28.5.2010

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

PECH

15.6.2010

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

15.6.2010

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

ENVI

3.6.2010

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Carmen Fraga Estévez

18.5.2010

 

 

Õigusliku aluse vaidlustamine

       JURI arvamuse kuupäev

JURI

28.10.2010

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

14.7.2010

1.2.2011

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

15.3.2011

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

20

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Josefa Andrés Barea, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Jarosław Leszek Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Jean-Paul Besset, Luis Manuel Capoulas Santos, Ole Christensen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Esther Herranz García