MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston päätökseksi kalastustuotteiden, elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden sekä niistä saatujen sivutuotteiden tuontia Grönlannista Euroopan unioniin koskevista säännöistä

17.3.2011 - (KOM(2010)0176 – C7‑0136/2010 – 2010/0097(CNS)) - *

Kalatalousvaliokunta
Esittelijä: Carmen Fraga Estévez


Menettely : 2010/0097(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0057/2011
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0057/2011
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi kalastustuotteiden, elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden sekä niistä saatujen sivutuotteiden tuontia Grönlannista Euroopan unioniin koskevista säännöistä

(KOM(2010)0176 – C7‑0136/2010 – 2010/0097(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2010)0176),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 203 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0136/2010),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan 2 kohdan ja 204 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteenä olevan Grönlantia koskevista erityisjärjestelyistä tehdyn pöytäkirjan (N:o 34) 1 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta[1],

–   ottaa huomioon Italian senaatin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan (N:o 2) mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan säädösesitys ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 ja 37 artiklan,

–   ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A7-0057/2011),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ehdotus neuvoston päätökseksi kalastustuotteiden, elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden sekä niistä saatujen sivutuotteiden tuontia Grönlannista Euroopan unioniin koskevista säännöistä

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalastustuotteiden, elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden sekä niistä saatujen sivutuotteiden tuontia Grönlannista Euroopan unioniin koskevista säännöistä

Perustelu

Koska säädösesityksessä säädetään yleisesti sovellettavista toimenpiteistä, joiden on määrä olla kokonaisuudessaan sitovia ja suoraan sovellettavissa kaikissa jäsenvaltioissa, säädös on tarkoituksenmukaisempaa antaa asetuksena kuin päätöksenä. Siksi ehdotuksen otsikko on muutettava "neuvoston päätöksestä" "Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi".

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti

Tarkistus

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 203 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan ja 204 artiklan,

Perustelu

Oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentin työjärjestyksen 37 artiklan nojalla pyydetyn lausunnon perusteella esittelijä katsoo, että sopiva oikeusperusta on SEUT-sopimuksen 43 artiklan 2 kohta ja 204 artikla sekä pöytäkirjan N:o 34 1 artikla.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteenä olevan Grönlantia koskevista erityisjärjestelyistä tehdyn pöytäkirjan (N:o 34) 1 artiklan,

Perustelu

Oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentin työjärjestyksen 37 artiklan nojalla pyydetyn lausunnon perusteella esittelijä katsoo, että sopiva oikeusperusta on SEUT-sopimuksen 43 artiklan 2 kohta ja 204 artikla sekä pöytäkirjan N:o 34 1 artikla.

  • [1]  Lausunto hyväksyttiin yksimielisesti 28. lokakuuta 2010.

PERUSTELUT

Kalastustuotteiden vienti muodostaa noin 82 % Grönlannin kokonaisviennistä, ja vuonna 2007 Grönlanti vei kalastustuotteita 1,9 miljardin Tanskan kruunun (255 miljoonan euron) arvosta; viennistä pääosa (87 %) suuntautui Euroopan unioniin, eritoten Tanskaan (97 %). Grönlannin tärkeimpiin kalatalouden vientituotteisiin kuuluvat katkaravut (59 %), grönlanninpallas (23 %), turska (9,5 %), ravut (1,9 %), kampasimpukat (1,4 %) ja mäti (1,3 %).

Neuvosto kuuli Euroopan parlamenttia 26. huhtikuuta 2010 käsillä olevasta ehdotuksesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 203 artiklan mukaista kuulemismenettelyä noudattaen. Kalatalousvaliokunta ja Euroopan parlamentin oikeudellinen yksikkö suhtautuivat suurin varauksin komission valitsemaan oikeusperustaan, joka on SEUT-sopimuksen 203 artikla, ja pitivät parempana SEUT-sopimuksen 43 artiklan 2 kohtaa ja 204 artiklaa sekä Grönlantia koskevista erityisjärjestelyistä tehdyn pöytäkirjan (N:o 34) 1 artiklaa.

Niinpä kalatalousvaliokunta pyysi oikeudellisten asioiden valiokunnalta lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta. Oikeudellisten asioiden valiokunta hyväksyi kokouksessaan 28. lokakuuta 2010 yksimielisesti lausunnon, jossa tuetaan täysin pyyntöä SEUT-sopimuksen 43 artiklan 2 kohdan ja 204 artiklan sekä Grönlantia koskevista erityisjärjestelyistä tehdyn pöytäkirjan (N:o 34) 1 artiklan ottamisesta säädösesityksen oikeusperustaksi.

Tässä luonnoksessa lainsäädäntöpäätöslauselmaksi tarkistetaan komission ehdotusta tämän suuntaisesti ja ehdotetaan, että parlamentti hyväksyy säädösesityksen ensimmäisessä käsittelyssä tavanomaista lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO OIKEUSPERUSTASTA

Carmen Fraga Estévez

Puheenjohtaja

Kalatalousvaliokunta

BRYSSEL

Asia:               Lausunto seuraavan lainsäädäntöehdotuksen oikeusperustasta: ehdotus neuvoston päätökseksi kalastustuotteiden, elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden sekä niistä saatujen sivutuotteiden tuontia Grönlannista Euroopan unioniin koskevista säännöistä (KOM(2010)0176 – C7‑0136/2010 – 2010/0097(CNS))

Arvoisa puheenjohtaja

Neuvosto kuuli parlamenttia 26. huhtikuuta 2010 edellä mainitusta ehdotuksesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 203 artiklan mukaista kuulemismenettelyä noudattaen. Ehdotus on nyt tarkasteltavana kalatalousvaliokunnassa, joka nimitti teidät esittelijäksi puheenjohtajan ominaisuudessa.

Oikeudellisten asioiden valiokuntaa kehotettiin 6. lokakuuta 2010 laatimaan lausunto ehdotuksen oikeusperustasta Euroopan parlamentin työjärjestyksen 37 artiklan 2 kohdan nojalla. Valiokuntanne katsoo, että kyseinen säännös olisi hyväksyttävä tavanomaisen lainsäädäntömenettelyn mukaisesti, ja ehdottaa säännöksen oikeusperustaksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan 2 kohtaa ja 204 artiklaa sekä Grönlantia koskevista erityisjärjestelyistä tehdyn pöytäkirjan (N:o 34) ainoaa artiklaa.

I.         Taustaa

Tanskan entisestä siirtomaasta Grönlannista tuli osa Euroopan talousyhteisöä, kun Tanska liittyi Euroopan talousyhteisöön vuonna 1973. Grönlanti erosi virallisesti ETY:stä vuonna 1985 yhteiskunnan nopeasti edistyneen uudenaikaistumisen ja niiden vaatimuksien seurauksena, jotka koskivat laajempaa taloudellista ja poliittista riippumattomuutta Tanskasta.

Grönlanti oli kuitenkin edelleen sidoksissa Euroopan unioniin yhtenä merentakaisista maista ja alueista ja siihen sovellettiin siten ETY:n perustamissopimuksen entistä 131–136 artiklaa (nykyään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 198–203 artikla). Grönlannin eroamisesta yhteisöstä tehdyssä sopimuksessa otettiin käyttöön kalastussopimusta koskeva erityisjärjestely, jonka myötä Euroopan unioni säilytti kalastusoikeutensa ja Grönlanti sille myönnetyn taloudellisen tuen. Grönlantia koskevista erityisjärjestelyistä tehty pöytäkirja N:o 34 liitettiin myös ETY:n perustamissopimukseen niiden järjestelyjen vahvistamiseksi, jotka koskevat Grönlannissa tuotettujen ja kalatalouden yhteiseen markkinajärjestelyyn kuuluvien tuotteiden tuontia unioniin.

II.       Ehdotettu oikeusperusta

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 203 artikla[1]

Neuvosto antaa maiden ja alueiden sekä unionin välisessä assosiaatiossa saatujen kokemusten ja perussopimusten periaatteiden pohjalta yksimielisesti komission ehdotuksesta säännökset maiden ja alueiden sekä unionin välistä assosiaatiota koskevista säännöistä ja menettelyistä. Kun neuvosto antaa kyseiset säännökset erityistä lainsäätämisjärjestystä noudattaen, se tekee ratkaisunsa yksimielisesti komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 204 artikla

Grönlantiin sovelletaan, mitä 198–203 artiklassa määrätään, jollei perussopimuksiin liitetyn Grönlantia koskevista erityisjärjestelyistä tehdyn pöytäkirjan erityismääräyksistä muuta johdu.

GRÖNLANTIA KOSKEVISTA ERITYISJÄRJESTELYISTÄ TEHTY PÖYTÄKIRJA (N:o 34)

Ainoa artikla

1. Grönlannista peräisin olevien, kalatalouden yhteiseen markkinajärjestelyyn kuuluvien tuotteiden tuontia unioniin kohdellaan yhteisen markkinajärjestelyn toimintaperiaatteiden mukaisesti siten, että niille myönnetään vapautus tulleista ja vaikutukseltaan vastaavista maksuista eikä niihin sovelleta määrällisiä rajoituksia tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä, jos unionin mahdollisuudet päästä unionin ja Grönlannin toimivaltaisen viranomaisen välisen sopimuksen nojalla Grönlannin kalastusvyöhykkeille ovat unionin kannalta tyydyttävät.

2. Kaikki kyseisten tuotteiden tuontijärjestelyyn liittyvät toimenpiteet, mukaan lukien näiden toimenpiteiden toteuttamista koskevat toimenpiteet, toteutetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 43 artikla

1. ...

2. Euroopan parlamentti ja neuvosto säätävät tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen ja talous- ja sosiaalikomiteaa kuultuaan 40 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta yhteisestä maatalouden markkinajärjestelystä sekä muista yhteisen maatalous- ja kalastuspolitiikan tavoitteiden toteuttamisessa tarvittavista säännöksistä.

3. Neuvosto hyväksyy komission ehdotuksesta hintojen, maksujen, tukien ja määrällisten rajoitusten vahvistamiseen sekä kalastusmahdollisuuksien vahvistamiseen ja jakamiseen liittyvät toimenpiteet.

4. ...

5. ...

III.      Oikeusperustaa koskeva oikeuskäytäntö

Yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan "yhteisön toimen oikeudellisen perustan valinnan on perustuttava objektiivisiin seikkoihin, jotka voivat olla tuomioistuimen suorittaman valvonnan kohteena ja joihin kuuluvat erityisesti toimen tarkoitus ja sisältö."[2] Virheellisen oikeusperustan valinta voi näin ollen olla peruste kyseisen toimen kumoamiselle.

IV.      Ehdotuksen tavoite ja sisältö

Päätösehdotuksen johdanto-osan 2, 3 ja 7 kappaleessa lausutaan:

(2) Tanska ja Grönlanti ovat pyytäneet, että merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan yhteisöön 27 päivänä marraskuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen 2001/822/EY liitteen III säännösten mukaisesti Grönlannista peräisin olevien kalastustuotteiden, elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden sekä niistä saatujen sivutuotteiden kauppa unionin ja Grönlannin välillä sallitaan unionin sisäistä kauppaa koskevien sääntöjen mukaisesti.

(3) Tässä kaupankäynnissä on aiheellista noudattaa unionin lainsäädännössä vahvistettuja eläinten terveyttä ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevia unionin sääntöjä samoin kuin kalataloustuotteiden yhteistä markkinajärjestelyä koskevia sääntöjä.

(7) Jotta voitaisiin sallia tuotteiden tuonti Grönlannista Euroopan unioniin unionin lainsäädännössä vahvistettujen unionin sisäistä kauppaa koskevien sääntöjen mukaisesti, Tanskan ja Grönlannin olisi sitouduttava saattamaan asiaankuuluvat säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöään ja panemaan ne täytäntöön Grönlannissa ennen tämän päätöksen antamispäivää.

Tanskan ja Grönlannin olisi sitouduttava varmistamaan, että kyseisten tuotteiden tuonnissa kolmansista maista Grönlantiin noudatetaan eläinten terveyttä ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevia unionin sääntöjä. [...]

Lisäksi päätösehdotuksen 1 ja 3 artiklassa lausutaan:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan Grönlannista peräisin oleviin tai Grönlantiin tuotuihin ja sen jälkeen Euroopan unioniin tuotuihin kalastustuotteisiin, simpukoihin, piikkinahkaisiin, vaippaeläimiin ja merikotiloihin sekä niistä saatuihin sivutuotteisiin, jäljempänä 'tuotteet'.

3 artikla

Euroopan unionin ja Grönlannin välistä kalastustuotteiden, elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten, merikotiloiden sekä niistä saatujen sivutuotteiden kauppaa koskevat yleiset säännöt

1. Jäsenvaltioiden on sallittava Grönlannista tulevien tuotteiden tuonti Euroopan unioniin unionin sisäistä kauppaa koskevan unionin lainsäädännön mukaisesti.

2. Tuotteiden tuonnissa unioniin on noudatettava seuraavia edellytyksiä:

a) kyseisiin tuotteisiin liittyvät eläinten terveyttä, elintarvikkeiden turvallisuutta ja kalataloustuotteiden yhteistä markkinajärjestelyä koskevat unionin lainsäädännössä vahvistetut säännöt saatetaan tehokkaasti osaksi kansallista lainsäädäntöä ja pannaan täytäntöön Grönlannissa;

(b) ...

(c) Grönlannista Euroopan unioniin toimitettavat tuotelähetykset ovat eläinten terveyttä, elintarvikkeiden turvallisuutta ja kalataloustuotteiden yhteistä markkinajärjestelyä koskevien unionin lainsäädännössä vahvistettujen sääntöjen mukaisia;

(d) kyseisiin tuotteisiin liittyviä eläinten terveyttä, elintarvikkeiden turvallisuutta ja kalataloustuotteiden yhteistä markkinajärjestelyä koskevia unionin lainsäädännössä vahvistettuja sääntöjä sovelletaan oikein tuotaessa tuotteita Grönlantiin.

Ehdotuksen tarkoituksena on täten laajentaa unionin sisäistä kauppaa koskevien sääntöjen soveltamisalaa Grönlannista peräisin olevien tai Grönlantiin tuotujen ja sen jälkeen Euroopan unioniin tuotujen kalataloustuotteiden tuontiin. Tällainen laajentamistoimi edellyttää kuitenkin unionin lainsäädännössä vahvistettujen eläinten terveyttä ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien unionin sääntöjen samoin kuin kalataloustuotteiden yhteistä markkinajärjestelyä koskevien sääntöjen noudattamista.

Ehdotuksen 2 artiklassa annetaan määritelmiä, 4 artiklassa tarkastellaan valvontasuunnitelmia, 5 artiklassa säännellään Grönlantiin kolmansista maista tuotujen tuotteiden tarkastuksia, 6 ja 7 artiklassa tarkastellaan tuotteiden kaupassa käytettäviä tietojärjestelmiä ja tunnistusmerkkejä ja 8 artiklassa vahvistusta tässä päätöksessä säädettyjen edellytysten noudattamisesta, 9 artiklassa tarkastellaan täytäntöönpanotoimenpiteitä, 10 artiklassa esitellään komiteamenettely ja 11 artiklassa tarkastellaan voimaantuloa ja soveltamista.

V.       Asianmukaisen oikeusperustan määrittäminen

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 204 artiklan mukaan kyseisen sopimuksen 198–203 artiklan yleisiä määräyksiä, jotka koskevat merentakaisia maita ja alueita, ei sovelleta Grönlantiin, koska pöytäkirjassa N:o 34 annetaan sitä koskevia erityisiä määräyksiä. Grönlannin erottua ETY:stä pöytäkirjan N:o 34 erityisissä määräyksissä ja menettelyissä vahvistetaan, millaiset tuontijärjestelyt koskevat tuotteita, jotka kuuluvat kalatalouden yhteiseen markkinajärjestelyyn. Nämä tuotteet on lueteltu 17. joulukuuta 1999 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 104/2000 kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä[3] samoin kuin tuotteet, joita päätösehdotus koskee.

Näin ollen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 203 artikla ei voi muodostaa sellaisen päätöksen oikeusperustaa, jossa vahvistetaan kalastustuotteiden tuontia Grönlannista EU:hun koskevat säännöt. Noudattamalla yksinkertaisesti lex specialis derogat generali ‑periaatetta (jonka mukaan erityissäännökset menevät yleisten säännösten edelle) päädytään siihen tulokseen, että pöytäkirjan N:o 34 erityissäännöksiä on noudatettava tällaista päätöstä tehtäessä sen sijaan, että noudatettaisiin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 203 artiklaa, joka on yleisluontoisempi ja jossa tarkastellaan vain yleisellä tasolla maiden ja alueiden assosiaatiota unioniin.

Pöytäkirjan ainoan artiklan 2 kohdan mukaan kaikki kalastustuotteiden tuontijärjestelyyn liittyvät toimenpiteet toteutetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti.

Koska Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa määrätään kahdesta toisistaan eroavasta menettelystä, asianmukaista oikeusperustaa on rajattava toiseen näistä kohdista. Artiklan 2 kohdassa esitellään yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden toteuttamisessa tarvittavien tavoitteiden hyväksymismenettely, kun taas 3 kohdassa vahvistetaan menettely hintojen, maksujen, tukien ja määrällisten rajoitusten vahvistamiseen sekä kalastusmahdollisuuksien vahvistamiseen ja jakamiseen liittyvien toimenpiteiden hyväksymiseksi.

Päätösehdotuksen tarkoituksena on vaatia Grönlantia saattamaan EU:n terveyttä koskevat säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöään, mikä on edellytyksenä EU:n sisämarkkinasääntöjen soveltamiselle kalastusalalla Grönlannista peräisin olevien kalastustuotteiden tuontiin, erityisesti varmistamalla, että sopimuksen säännöt noudattavat eläinten terveyttä, elintarvikkeiden turvallisuutta ja kalataloustuotteiden yhteistä markkinajärjestelyä koskevia unionin lainsäädännössä vahvistettuja sääntöjä, kuten päätösehdotuksen 3 artiklassa täsmennetään.

Tästä syystä ehdotuksessa pyritään toteuttamaan yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteet sen sijaan, että hyväksytään jokin toimista, jotka on lueteltu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan 3 kohdassa, jolloin kyseisen artiklan 2 kohtaa on käytettävä ehdotuksen oikeusperustana.

VI.      Päätelmä ja suositus

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti näin ollen 28. lokakuuta 2010 järjestetyssä kokouksessaan yksimielisesti[4] antaa seuraavan suosituksen: Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan 2 kohdan ja 204 artiklan sekä Grönlantia koskevista erityisjärjestelyistä tehdyn pöytäkirjan (N:o 34) ainoan artiklan on muodostettava päätösehdotuksen oikeusperusta.

Kunnioittavasti

(allek.) Klaus-Heiner Lehne

  • [1]  Korostukset kirjoittajan.
  • [2]  Asia C-45/86, komissio v. neuvosto (yleiset tullietuudet) (Kok. 1987, s. 1439, 5 kohta); asia C-440/05, komissio v. neuvosto (Kok. 2007, s. I-9097); asia C-411/06, komissio v. parlamentti ja neuvosto (8.9.2009) (EUVL C 267, 7.11.2009, s. 8).
  • [3]  EYVL L 17, 21.1.2000, s. 22.
  • [4]  Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Raffaele Baldassarre (puheenjohtajana), Sebastian Valentin Bodu (varapuheenjohtaja), Eva Lichtenberger (esittelijä), Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Kurt Lechner, Bernhard Rapkay, Diana Wallis, Cecilia Wikström ja Tadeusz Zwiefka.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Kalastustuotteiden, elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden tuonti Grönlannista

Viiteasiakirjat

KOM(2010)0176 – C7-0136/2010 – 2010/0097(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

28.5.2010

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

15.6.2010

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

15.6.2010

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ENVI

3.6.2010

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Carmen Fraga Estévez

18.5.2010

 

 

Oikeusperustan kyseenalaistaminen

       JURI-lausunto annettu (pvä)

JURI

28.10.2010

 

 

 

Valiokuntakäsittely

14.7.2010

1.2.2011

 

 

Hyväksytty (pvä)

15.3.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Josefa Andrés Barea, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Jarosław Leszek Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jean-Paul Besset, Luis Manuel Capoulas Santos, Ole Christensen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Esther Herranz García

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

17.3.2011