Pranešimas - A7-0057/2011Pranešimas
A7-0057/2011

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomos žuvininkystės produktų, gyvų dvigeldžių moliuskų, dygiaodžių, gaubtagyvių, jūros pilvakojų ir jų šalutinių produktų importo į Europos Sąjungą iš Grenlandijos taisyklės

  17.3.2011 - (COM(2010)0176 – C7‑0136/2010 – 2010/0097(CNS)) - *

  Žuvininkystės komitetas
  Pranešėja: Carmen Fraga Estévez
  PR_COD_1amCom


  Procedūra : 2010/0097(CNS)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A7-0057/2011

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomos žuvininkystės produktų, gyvų dvigeldžių moliuskų, dygiaodžių, gaubtagyvių, jūros pilvakojų ir jų šalutinių produktų importo į Europos Sąjungą iš Grenlandijos taisyklės

  (COM(2010)0176 – C7‑0136/2010 – 2010/0097(CNS))

  (Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2010)0176),

  –   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 203 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0136/2010),

  –   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 43 straipsnio 2 dalį ir 204 straipsnį,

  –   atsižvelgdamas į prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridedamą Protokolo (Nr. 34) vienintelį straipsnį dėl Grenlandijai skirtų specialių priemonių,

  - atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo[1],

  - atsižvelgdamas į Italijos Senato vadovaujantis Protokolu (Nr. 2) dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, jog teisės akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 ir 37 straipsnius,

  –   atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A7-0057/2011),

  1.  priima toliau pateiktą poziciją per pirmąjį svarstymą;

  2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

  3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

  Pakeitimas  1

  Pasiūlymas dėl reglamento

  Pavadinimas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomos žuvininkystės produktų, gyvų dvigeldžių moliuskų, dygiaodžių, gaubtagyvių, jūros pilvakojų ir jų šalutinių produktų importo į Europos Sąjungą iš Grenlandijos taisyklės

  Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos žuvininkystės produktų, gyvų dvigeldžių moliuskų, dygiaodžių, gaubtagyvių, jūros pilvakojų ir jų šalutinių produktų importo į Europos Sąjungą iš Grenlandijos taisyklės

  Pagrindimas

  Kadangi siūlomame teisės akte nustatomos bendro pobūdžio priemonės, kurios turi būti privalomos visos ir tiesiogiai taikomos visose valstybėse narėse, labiau tiktų, jog šis aktas būtų reglamentas, o ne paprastas sprendimas. Todėl šio pasiūlymo pavadinimą reikėtų keisti iš „Tarybos sprendimo“ į „ Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą“.

  Pakeitimas  2

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 nurodomoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 203 straipsnį,

  atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį ir 204 straipsnį,

  Pagrindimas

  Atsižvelgdamas į nuomonę, kurią pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 37 straipsnį buvo paprašytas pateikti Teisės reikalų komitetas, pranešėjas mano, jog tinkamas teisinis pagrindas yra SESV 43 straipsnio 2 dalis ir 204 straipsnis ir Protokolo Nr. 34 vienintelis straipsnis.

  Pakeitimas  3

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 a nurodomoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  atsižvelgdama į prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridedamą Protokolo (Nr. 34) vienintelį straipsnį dėl Grenlandijai skirtų specialių priemonių,

  Pagrindimas

  Atsižvelgdamas į nuomonę, kurią pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 37 straipsnį buvo paprašytas pateikti Teisės reikalų komitetas, pranešėjas mano, jog tinkamas teisinis pagrindas yra SESV 43 straipsnio 2 dalis ir 204 straipsnis ir Protokolo Nr. 34 vienintelis straipsnis.

  • [1]  Nuomonė priimta vienbalsiai 2010 m. spalio 28 d.

  AIŠKINAMOJI DALIS

  Grenlandijos žuvininkystės produktų eksportas - 82 proc. jos viso eksporto - 2007 m. siekė 1,9 mlrd. Danijos kronų (255 mln. EUR) ir jo didžiausia dalis (87 proc.) buvo nukreipta į ES, daugiausia (97 proc.) į Daniją. Pagrindiniai iš Grenlandijos eksportuojami žuvininkystės produktai yra šie: krevetės (59 proc.), Grenlandijos otai (23 proc.), menkės (9,5 proc.), krabai (1,9 proc.), šukutės (1,4 proc.) ir ikrai (1,3 proc.).

  Laikydamasi SESV 203 straipsnyje nustatytos konsultavimosi procedūros, 2010 m. balandžio 26 d. Taryba kreipėsi į Parlamentą konsultacijos dėl šio pasiūlymo. Europos Parlamento Žuvininkystės komitetas ir Teisės tarnyba išreiškė rimtų abejonių dėl Komisijos pasirinkto teisinio pagrindo, t. y. SESV 203 straipsnio, teigdami, kad jo teisinis pagrindas turėtų būti SESV 43 straipsnio 2 dalis ir 204 straipsnis ir Protokolo (Nr. 34) vienintelis straipsnis dėl Grenlandijai skirtų specialių priemonių.

  Todėl Žuvininkystės komitetas paprašė Teisės reikalų komitetą pateikti nuomonę dėl siūlomo teisinio pagrindo. Savo posėdyje 2010 m. spalio 28 d. Teisės reikalų komitetas vienbalsiai priėmė nuomonę, visiškai remiančią reikalavimą, kad SESV 43 straipsnio 2 dalis ir 204 straipsnis ir Protokolo (Nr. 34) vienintelis straipsnis dėl Grenlandijai skirtų specialių priemonių turi būti siūlomo teisės akto teisinis pagrindas.

  Šiuo teisėkūros rezoliucijos projektu atitinkamai keičiamas Komisijos pasiūlymas ir siūloma, kad Parlamentas šiuos pakeitimus priimtų per pirmąjį svarstymą laikantis įprastos teisėkūros procedūros.

  TEISĖS REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ APIE TEISINĮ PAGRINDĄ

  Carmen Fraga Estévez

  Žuvininkystės komiteto

  Pirmininkei

  BRIUSELIS

  Tema:              Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomos žuvininkystės produktų, gyvų dvigeldžių moliuskų, dygiaodžių, gaubtagyvių, jūros pilvakojų ir jų šalutinių produktų importo į Europos Sąjungą iš Grenlandijos taisyklės (COM(2010)0176 – C7‑0136/2010 – 2010/0097(CNS)), teisinio pagrindo

  Gerb. Pirmininke,

  Laikydamasi SESV 203 straipsnyje nustatytos konsultavimosi procedūros, 2010 m. balandžio 26 d. Taryba kreipėsi į Parlamentą konsultacijos dėl pirmiau nurodyto pasiūlymo. Šiuo metu pasiūlymą svarsto Žuvininkystės komitetas, kuriame Jūs, kaip šio komiteto pirmininkė, buvote paskirta pranešėja.

  Laikantis Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 37 straipsnio 2 dalies, 2010 m. spalio 6 d. Teisės reikalų komiteto buvo paprašyta pateikti nuomonę dėl pasiūlymo teisinio pagrindo. Jūsų komitetas teigia, kad aptariamas teisės aktas turėtų būti priimtas laikantis įprastos teisėkūros procedūros, teigdamas, kad jo teisinis pagrindas turėtų būti SESV 43 straipsnio 2 dalis, 204 straipsnis ir Protokolo (Nr. 34) dėl Grenlandijai skirtų specialių priemonių vienintelis straipsnis.

  I. Bendra informacija

  Grenlandija, buvusi Danijos kolonija, tapo Europos ekonominės bendrijos dalimi 1973 m. Danijai prisijungus prie EEB. Tačiau dėl sparčios Grenlandijos visuomenės modernizacijos ir dėl didesnės ekonominės ir politinės nepriklausomybės nuo Danijos poreikio Grenlandija 1985 m. oficialiai išstojo iš EEB.

  Tačiau Grenlandija toliau buvo susieta su Europos Sąjunga kaip viena iš užjūrio šalių ir teritorijų, ir jai dėl to buvo taikomos buvusios EEB steigimo sutarties 131–136 straipsnių (dabar SESV 198–203 straipsnių) nuostatos. Sutartyje dėl Grenlandijos išstojimo iš Bendrijos nustatyta speciali tvarka, pagal kurią sudarytas žuvininkystės susitarimas, kuriuo remiantis Europos Sąjunga išsaugo savo žvejybos teises, o Grenlandija išlaiko savo finansinę paramą. Prie EEB steigimo sutarties taip pat buvo pridėtas Protokolas Nr. 34 dėl Grenlandijai skirtų specialių priemonių, kuriuo buvo nustatytos priemonės dėl į Sąjungą importuojamų gaminių, kuriems taikomi žuvies produktų rinkos bendro organizavimo principai ir kurių kilmės šalis yra Grenlandija.

  II. Siūlomas teisinis pagrindas

  SESV 203 straipsnis[1]

  Remdamasi šių šalių ir teritorijų asociacijos su Sąjunga įgyta patirtimi ir Sutartyse nustatytais principais, Taryba priimdama sprendimą vieningai remdamasi Komisijos pasiūlymu nustato šių šalių ir teritorijų asociacijos su Sąjunga išsamias taisykles ir tvarką. Jei atitinkamas nuostatas priima Taryba pagal specialią teisėkūros procedūrą, ji sprendžia vieningai, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu.

  SESV 204 straipsnis

  198–203 straipsnių nuostatos Grenlandijai taikomos atsižvelgiant į konkrečias Grenlandijai skirtas nuostatas, išdėstytas prie Sutarčių pridedamame Protokole dėl Grenlandijai skirtų priemonių.

  PROTOKOLAS (Nr. 34)

  DĖL GRENLANDIJAI SKIRTŲ SPECIALIŲ PRIEMONIŲ

  Vienintelis straipsnis

  1. Kai į Sąjungą importuojami gaminiai, kuriems taikomi žuvies produktų rinkos bendro organizavimo principai ir kurių kilmės šalis yra Grenlandija, taikant bendro rinkos organizavimo mechanizmą jiems netaikomi muitai ar lygiaverčio poveikio privalomieji mokėjimai ir nenustatomi jokie kiekybiniai apribojimai ar panašaus pobūdžio priemonės, jei pagal Sąjungos ir už Grenlandiją atsakingos institucijos susitarimą Sąjungai suteikiamos ją tenkinančios galimybės žvejoti Grenlandijos žvejybos zonoje.

  2. Visos su tokių gaminių importo susitarimais susijusios priemonės, įskaitant tas, kurios reglamentuoja tokių priemonių priėmimą, priimamos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 43 straipsnyje nustatyta tvarka.

  SESV 43 straipsnis

  1. ...

  2. Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, nustato 40 straipsnio 1 dalyje numatytą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo formą ir kitas nuostatas, kurių reikia bendros žemės ūkio ir žuvininkystės politikos tikslams pasiekti.

  3. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, patvirtina priemones dėl kainų, rinkliavų, pagalbos ir kiekybinių apribojimų nustatymo bei žvejybos galimybių nustatymo ir skyrimo.

  4. ...

  5. ...

  III. Teismo praktika teisinio pagrindo klausimu

  Pagal Teisingumo Teismo nusistovėjusią praktiką, „Bendrijos priemonės teisinio pagrindo pasirinkimas turi būti grindžiamas objektyviais veiksniais, kuriems taikoma teisminė peržiūra, atliekama, visų pirma dėl priemonės tikslo ir turinio“[2]. Todėl dėl neteisingo teisinio pagrindo pasirinkimo aptariamas teisės aktas gali būti panaikintas.

  IV. Pasiūlymo tikslas ir turinys

  Siūlomo sprendimo 2, 3 ir 7 konstatuojamose dalyse nurodoma:

  (2) Danija ir Grenlandija paprašė, kad Sąjungos ir Grenlandijos prekyba žuvininkystės produktais, dvigeldžiais moliuskais, dygiaodžiais, gaubtagyviais, jūros pilvakojais ir jų šalutiniais produktais, kurių kilmės šalis yra Grenlandija, kaip numatyta 2001 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimo 2001/822/EB dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos bendrijos asociacijos III priede, būtų leidžiama pagal Sąjungos vidaus prekybos taisykles.

  (3) Reikėtų, kad tokia prekyba vyktų laikantis Sąjungos teisės aktuose nustatytų Sąjungos taisyklių dėl gyvūnų sveikatos ir maisto saugos, ir taisyklių dėl bendro žuvininkystės produktų rinkos organizavimo.

  (7) Kad būtų leista importuoti į Europos Sąjungą produktus iš Grenlandijos pagal Sąjungos teisės aktuose dėl Sąjungos vidaus prekybos nustatytas taisykles, Danija ir Grenlandija turėtų užtikrinti, kad Grenlandija perkeltų į savo teisės aktus ir įgyvendintų atitinkamas nuostatas iki šio sprendimo priėmimo dienos.

  Danija ir Grenlandija turėtų įsipareigoti užtikrinti, kad atitinkami produktai iš trečiųjų šalių būtų importuojami į Grenlandiją laikantis Sąjungos taisyklių dėl gyvūnų sveikatos ir maisto saugos. [...]

  Be to, pasiūlymo 1 ir 3 straipsniuose nurodoma:

  1 straipsnis

  Dalykas ir taikymo sritis

  Šis sprendimas taikomas Grenlandijos kilmės arba į Grenlandiją įvežtiems ir iš jos į Europos Sąjungą įvežamiems žuvininkystės produktams, dvigeldžiams moliuskams, dygiaodžiams, gaubtagyviams, jūros pilvakojams ir jų šalutiniams produktams (toliau – produktai).

  3 straipsnis

  Bendrosios Europos Sąjungos ir Grenlandijos prekybos žuvininkystės produktais, gyvais dvigeldžiais moliuskais, dygiaodžiais, gaubtagyviais, jūros pilvakojais ir jų šalutiniais produktais taisyklės

  1. Valstybės narės leidžia importuoti į Europos Sąjungą produktus iš Grenlandijos, kaip nurodyta Sąjungos teisės aktuose, kuriais reglamentuojama Sąjungos vidaus prekyba.

  2. Produktai importuojami į Sąjungą laikantis šių sąlygų:

  a) Grenlandija veiksmingai perkelia į savo teisės aktus ir įgyvendina Sąjungos teisės aktuose dėl gyvūnų sveikatos, maisto saugos ir bendro žuvininkystės produktų rinkos organizavimo nustatytas taisykles, susijusias su atitinkamais produktais;

  (b) ...

  (c) iš Grenlandijos į Europos Sąjungą išsiųstų produktų siuntos atitinka Europos Sąjungos teisės aktuose dėl gyvūnų sveikatos, maisto saugos ir bendro žuvininkystės produktų rinkos organizavimo nustatytas taisykles;

  (d) įvežant produktus į Grenlandiją, tinkamai laikomasi Sąjungos teisės aktuose dėl gyvūnų sveikatos, maisto saugos ir bendro žuvininkystės produktų rinkos organizavimo nustatytų taisyklių.

  Taigi, pasiūlymo tikslas yra išplėsti Sąjungos vidaus prekybos taisyklių taikymo sritį, įtraukiant Grenlandijos kilmės arba į Grenlandiją įvežtų produktų importą į Europos Sąjungą. Tačiau tokiam išplėtimui taikomos ES taisyklės dėl gyvūnų sveikatos, maisto saugos ir bendro žuvininkystės produktų rinkos organizavimo.

  Pasiūlymo 2 straipsnyje nustatomos apibrėžtys; 4 straipsnis apima stebėsenos planus; 5 straipsnyje nustatoma iš trečiųjų šalių į Grenlandiją importuotų produktų patikrinimų tvarka; 6 ir 7 straipsniai apima prekybos produktais informacines sistemas ir identifikavimo ženklus, o 8 straipsnyje nustatomas patvirtinimas, kad laikomasi šiame sprendime nurodytų reikalavimų; 9 straipsnis apima įgyvendinimo priemones; 10 straipsnyje nustatoma komiteto procedūra; 11 straipsnis apima įsigaliojimą ir taikymą.

  V. Tinkamo teisinio pagrindo nustatymas

  Vadovaujantis SESV 204 straipsniu, SESV 198–203 straipsnių bendrosios nuostatos dėl užjūrio šalių ir teritorijų netaikomos Grenlandijai tais atvejais, kai Protokole Nr. 34 nustatomos konkrečios Grenlandijai skirtos nuostatos. Iš tikrųjų, kadangi Grenlandija išstojo ir EEB, specialiomis Protokolo Nr. 34 nuostatomis ir procedūromis nustatomi gaminių, kuriems taikomi žuvininkystės produktų rinkos bendro organizavimo principai, importo priemonės. Tokių gaminių sąrašas pateikiamas 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo[3] ir jame yra nurodyti gaminiai, kuriems taikomas siūlomas sprendimas.

  Todėl SESV 203 straipsnis negali būti sprendimo, kuriuo nustatomos žuvininkystės produktų importo į Europos Sąjungą iš Grenlandijos taisyklės, teisinis pagrindas. Paprasčiausiai taikant principą lex specialis derogat generali galima daryti išvadą, kad priimant tokį sprendimą turi būti taikomos konkretesnės Protokolo Nr. 34 nuostatos, o ne bendresnio pobūdžio SESV 203 straipsnis, kuris apima tik bendrą šalių ir teritorijų asociaciją su Sąjunga.

  Šio protokolo vienintelio straipsnio antroje pastraipoje nustatoma, kad visos su žuvininkystės produktų importo susitarimais susijusios priemonės priimamos SESV 43 straipsnyje nustatyta tvarka.

  Kadangi SESV 43 straipsnio 2 ir 3 dalyse yra nustatytos dvi atskiros procedūros, tinkamas teisinis pagrindas turėtų būti susiaurintas pasirenkant vieną iš nurodytų dalių. 2 dalyje nustatyta procedūra, pagal kurią nustatomos nuostatos, kurių reikia bendros žuvininkystės politikos tikslams pasiekti, o 3 straipsnyje – procedūra, pagal kurią patvirtinamos priemonės dėl kainų, rinkliavų, pagalbos ir kiekybinių apribojimų nustatymo bei žvejybos galimybių skyrimo.

  Siūlomo sprendimo tikslas, kaip ES žuvininkystės vidaus rinkos taisyklių taikymo Grenlandijos kilmės produktų importui į Europos Sąjungą sąlyga, yra reikalauti, kad Grenlandija į nacionalinę teisę perkeltų ES sveikatos taisykles, visų pirma užtikrinant, kad susitarimo taisyklės atitiktų Europos Sąjungos teisės aktuose dėl gyvūnų sveikatos, maisto saugos ir bendro žuvininkystės produktų rinkos organizavimo nustatytas taisykles, kaip nurodyta pasiūlymo 3 straipsnyje.

  Taigi, pasiūlymu siekiama bendros žuvininkystės politikos tikslų, o ne priimti vieną iš SESV 43 straipsnio 3 dalyje išvardytų priemonių, todėl šio straipsnio 2 dalis turėtų būti naudojama kaip šio pasiūlymo teisinis pagrindas.

  VI. Išvados ir rekomendacija

  Atitinkamai 2010 m. spalio 28 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas vienbalsiai[4] nusprendė Jums rekomenduoti, kad siūlomo sprendimo teisinis pagrindas turėtų būti SESV 43 straipsnio 2 dalis, 204 straipsnis ir Protokolas (Nr. 34) dėl Grenlandijai skirtų specialių priemonių.

  Pagarbiai

  Klaus-Heiner Lehne

  • [1]  Išskirta Teisės reikalų komiteto.
  • [2]  Byla Nr. C-45/86, Komisija prieš Tarybą (Bendrieji lengvatiniai tarifai), 1987 m. Rink. 1439, 5 punktas; Byla C-440/05, Komisija prieš Tarybą, 2007 m. Rink., p. I-9097; Byla C-411/06, Komisija prieš Parlamentą ir Tarybą (2009 m. rugsėjo 8 d.), (OJ C 267, 2009 11 7, p. 8).
  • [3]  OL L 17, 2000 1 21, p. 22.
  • [4]  Šie nariai dalyvavo galutiniame balsavime: Raffaele Baldassarre (laikinai einantis pirmininko pareigas), Sebastian Valentin Bodu (pirmininko pavaduotojas), Eva Lichtenberger (pranešėja), Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Kurt Lechner, Bernhard Rapkay, Diana Wallis, Cecilia Wikström ir Tadeusz Zwiefka.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Žuvininkystės produktų, gyvų dvigeldžių moliuskų, dygiaodžių, gaubtagyvių ir jūros pilvakojų importas iš Grenlandijos

  Nuorodos

  COM(2010)0176 – C7-0136/2010 – 2010/0097(CNS)

  Konsultacijos su EP data

  28.5.2010

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  PECH

  15.6.2010

  Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  ENVI

  15.6.2010

   

   

   

  Nuomonė nepareikšta

         Nutarimo data

  ENVI

  3.6.2010

   

   

   

  Pranešėjas(-ai)

         Paskyrimo data

  Carmen Fraga Estévez

  18.5.2010

   

   

  Teisinio pagrindo užginčijimas

         JURI nuomonės pateikimo data

  JURI

  28.10.2010

   

   

   

  Svarstymas komitete

  14.7.2010

  1.2.2011

   

   

  Priėmimo data

  15.3.2011

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  20

  0

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Josefa Andrés Barea, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Jarosław Leszek Wałęsa

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Jean-Paul Besset, Luis Manuel Capoulas Santos, Ole Christensen

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

  Esther Herranz García

  Pateikimo data

  17.3.2011