Ziņojums - A7-0057/2011Ziņojums
A7-0057/2011

  ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko paredz noteikumus par zivsaimniecības produktu, dzīvu gliemeņu, adatādaiņu, tunikātu, jūras gliemežu un no tiem iegūtu blakusproduktu importu Eiropas Savienībā no Grenlandes

  17.3.2011 - (COM(2010)0176 – C7‑0136/2010 – 2010/0097(CNS)) - *

  Zivsaimniecības komiteja
  Referente: Carmen Fraga Estévez


  Procedūra : 2010/0097(CNS)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A7-0057/2011

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko paredz noteikumus par zivsaimniecības produktu, dzīvu gliemeņu, adatādaiņu, tunikātu, jūras gliemežu un no tiem iegūtu blakusproduktu importu Eiropas Savienībā no Grenlandes

  (COM(2010)0176 – C7‑0136/2010 – 2010/0097(CNS))

  (Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

  Eiropas Parlaments,

  –   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2010)0176),

  –   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 203. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C7-0136/2010),

  –   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 43. panta 2. punktu un 204. pantu;

  –   ņemot vērā Līgumam par Eiropas Savienības darbību pievienotā protokola (Nr. 34) par īpašiem noteikumiem attiecībā uz Grenlandi vienīgo pantu,

  - ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ieteikto juridisko pamatu[1],

  - ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes un proporcionalitātes principu piemērošanu iesniedzis Itālijas senāts un kurā apgalvots, ka tiesību akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

  –   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu 37. pantu,

  –   ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu (A7-0057/2011),

  1.  pieņem turpmāk izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

  2.  aicina Komisiju vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu;

  3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

  Grozījums Nr.     1

  Regulas priekšlikums

  Virsraksts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Priekšlikums — Padomes Lēmums, ar ko paredz noteikumus par zivsaimniecības produktu, dzīvu gliemeņu, adatādaiņu, tunikātu, jūras gliemežu un no tiem iegūtu blakusproduktu importu Eiropas Savienībā no Grenlandes

  Priekšlikums — Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko paredz noteikumus par zivsaimniecības produktu, dzīvu gliemeņu, adatādaiņu, tunikātu, jūras gliemežu un no tiem iegūtu blakusproduktu importu Eiropas Savienībā no Grenlandes

  Pamatojums

  Tā kā ar ierosināto tiesību aktu tiek noteikti vispārējas piemērošanas pasākumi, kuri paredzēti, kā pilnībā un tieši saistoši visām dalībvalstīm, šo tiesību aktu būtu piemērotāk pieņemt regulas formā, nevis tikai kā lēmumu. Līdz ar to priekšlikuma virsraksts ir jāmaina no „Padomes lēmums” uz „Eiropas Parlamenta un Padomes regula”.

  Grozījums Nr.   2

  Regulas priekšlikums

  1. atsauce

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 203. pantu,

  ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 2. punktu un 204. pantu,

  Pamatojums

  Ņemot vērā atzinumu, kas saskaņā ar EP Reglamenta 37. pantam pieprasīts no Juridiskās komitejas, referents uzskata, ka attiecīgais juridiskais pamats ir LESD 43. panta 2. punkts un 204. pants, kā arī 34. protokola vienīgais pants.

  Grozījums Nr.   3

  Regulas priekšlikums

  1.a atsauce (jauna)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  ņemot vērā Līgumam par Eiropas Savienības darbību pievienotā protokola (Nr. 34) par īpašiem noteikumiem attiecībā uz Grenlandi vienīgo pantu,

  Pamatojums

  Ņemot vērā atzinumu, kas saskaņā ar EP Reglamenta 37. pantam pieprasīts no Juridiskās komitejas, referents uzskata, ka attiecīgais juridiskais pamats ir LESD 43. panta 2. punkts un 204. pants, kā arī 34. protokola vienīgais pants.

  • [1]  Atzinums vienbalsīgi pieņemts 2010. gada 28. oktobrī

  PASKAIDROJUMS

  Grenlandes zivsaimniecības produktu eksports aizņem aptuveni 82 % no kopējā eksporta, 2007. gadā tā apjoms naudas izteiksmē bija 1,9 miljardi Dānijas kronu (EUR 255 miljoni), un lielākā daļa šo produktu eksporta (87 %) bija paredzēta ES, galvenokārt Dānijai (97 %). Grenlandes galvenie zivsaimniecības eksporta produkti ir garneles (59 %), Grenlandes paltuss (23 %), mencas (9,5 %), krabji (1,9 %), ķemmīšgliemenes (1,4 %) un zivju ikri (1,3 %).

  Saskaņā ar LESD 203. pantā noteikto apspriežu procedūru Padome 2010. gada 26. aprīlī apspriedās ar Eiropas Parlamentu par minēto priekšlikumu. Zivsaimniecības komiteja un Eiropas Parlamenta juridiskais dienests nopietni apšaubīja Komisijas izvēlēto juridisko pamatu, t.i. LESD 203. pantu, tā vietā ierosinot, ka šī tiesību akta priekšlikuma pareizais juridiskais pamats būtu LESD 43. panta 2. punkts un 204. pants, kā arī 34. protokola par īpašiem noteikumiem attiecībā uz Grenlandi vienīgais pants.

  Līdz ar to Zivsaimniecības komiteja lūdza Juridiskās komitejas atzinumu par juridisko pamatu. Juridiskā komiteja 2010. gada 28. oktobrī vienbalsīgi pieņēma atzinumu, kurā atbalstīja prasību par ierosinātā lēmuma juridisko pamatu izmantot LESD 43. panta 2. punktu un 204. pantu, kā arī 34. protokola par īpašiem noteikumiem attiecībā uz Grenlandi vienīgo pantu.

  Ar šo normatīvās rezolūcijas projektu tiek izdarīti attiecīgi grozījumi Komisijas priekšlikumā un ierosināts Parlamentam pieņemt to pirmajā lasījumā saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.

  JURIDISKĀS KOMITEJAS ATZINUMS PAR JURIDISKO PAMATU

  Carmen Fraga Estévez

  Zivsaimniecības komitejas

  priekšsēdētājai

  BRISELĒ

  Temats:           atzinums par juridisko pamatu priekšlikumam Padomes lēmumam, ar ko paredz noteikumus par zivsaimniecības produktu, dzīvu gliemeņu, adatādaiņu, tunikātu, jūras gliemežu un no tiem iegūtu blakusproduktu importu Eiropas Savienībā no Grenlandes (COM(2010)0176 – C7‑0136/2010 – 2010/0097(CNS))

  Cienījamā priekšsēdētāja!

  Saskaņā ar LESD 203. pantā noteikto apspriežu procedūru Padome 2010. gada 26. aprīlī apspriedās ar Parlamentu par minēto priekšlikumu. Priekšlikumu pašlaik izskata Zivsaimniecības komitejā, kurā Jūs kā priekšsēdētāja esat norīkota par referenti.

  Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamenta 37. panta 2. punktu Juridiskā komiteja 2010. gada 6. oktobrī tika aicināta izstrādāt atzinumu par priekšlikuma juridisko pamatu. Jūsu vadītā komiteja oponē, ka attiecīgais tiesību akts ir jāpieņem parastajā likumdošanas procedūrā, par juridisko pamatu iesakot LESD 43. panta 2. punktu un 204. pantu, kā arī vienīgo pantu 34. protokolā par īpašiem noteikumiem attiecībā uz Grenlandi.

  I. Pamatinformācija

  Bijusī Dānijas kolonija Grenlande par Eiropas Ekonomiskās Kopienas daļu kļuva 1973. gadā, kad Eiropas Ekonomiskajai Kopienai pievienojās Dānija.

  Tomēr, Grenlandes sabiedrībai strauji modernizējoties un pieaugot prasībām pēc lielākas ekonomiskās un politiskās neatkarības no Dānijas, 1985. gadā Grenlande no EEK oficiāli izstājās.

  Grenlande joprojām bija asociācijā ar Eiropas Savienību kā viena no aizjūras zemēm un teritorijām, un tādēļ uz to attiecās EEK dibināšanas līguma bijušais 131. līdz 136. pants (tagad LESD 198. līdz 203. pants). Līgums par Grenlandes izstāšanos no Kopienas paredzēja īpašu kārtību, kas nodrošināja zvejniecības nolīgumu, ar kuru Eiropas Savienībai saglabājas zvejas tiesības un Grenlande turpina saņemt finansiālu atbalstu. Turklāt 34. protokolu par īpašo režīmu Grenlandei pievienoja EEK līgumam, lai nodrošinātu noteikumus par to Grenlandes izcelsmes produktu importu Savienībā, uz kuriem attiecas zivsaimniecības produktu tirgus kopējā organizācija.

  II. Ierosinātais juridiskais pamats

  LESD 203. pants[1]

  Padome, pamatojoties uz pieredzi, ko tā guvusi Savienības asociācijā ar šīm zemēm un teritorijām, un pamatojoties uz Līgumos izklāstītajiem principiem, pēc Komisijas priekšlikuma ar vienprātīgu lēmumu pieņem noteikumus attiecībā uz sīkākiem nosacījumiem un procedūru, kā ar Savienību asociē šīs zemes un teritorijas. Ja attiecīgos noteikumus pieņem ar īpašu likumdošanas procedūru, Padome tos pieņem vienprātīgi, pēc Komisijas priekšlikuma un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu.

  LESD 204. pants

  Šā Līguma 198. līdz 203. pants attiecas uz Grenlandi, ņemot vērā īpašos noteikumus par Grenlandi, kas ietverti Līgumiem pievienotā Protokolā par īpašiem noteikumiem attiecībā uz Grenlandi.

  34. PROTOKOLS

  PAR ĪPAŠO REŽĪMU GRENLANDEI

  Vienīgais pants

  1. Režīms, ko piemēro, importējot Savienībā Grenlandes izcelsmes produktus, uz kuriem attiecas zivsaimniecības produktu tirgus kopīgā organizācija, atbilst tirgus kopīgās organizācijas mehānismiem, tomēr ietver atbrīvojumu no muitas nodokļiem un maksājumiem ar līdzvērtīgu iedarbību un kvantitatīvo ierobežojumu vai pasākumu ar līdzvērtīgu iedarbību atcelšanu, ja pieejas iespējas Grenlandes zvejas zonām, kas piešķirtas Savienībai saskaņā ar nolīgumu starp Savienību un struktūru, kura atbild par Grenlandi, Savienība uzskata par pietiekamām.

  2. Visus pasākumus attiecībā uz tādu produktu importa režīmu, tostarp tos, kas attiecas uz tādu pasākumu pieņemšanu, pieņem saskaņā ar procedūru, kas paredzēta Līguma par Eiropas Savienības darbību 43. pantā.

  LESD 43. pants

  1. ...

  2. Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru un pēc apspriešanās ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju izveido lauksaimniecības tirgu kopīgo organizāciju, kas paredzēta 40. panta 1. punktā, kā arī citus noteikumus, kas vajadzīgi kopējās lauksaimniecības politikas un kopējās zivsaimniecības politikas mērķu sasniegšanai.

  3. Padome pēc Komisijas priekšlikuma paredz pasākumus par cenu, nodevu, atbalsta un kvantitatīvo ierobežojumu noteikšanu, kā arī par zvejas iespēju noteikšanu un piešķiršanu.

  4. ...

  5. ...

  III. Judikatūra attiecībā uz juridisko pamatu

  Ar judikatūru ir iedibināts, ka „Kopienas tiesību akta juridiskā pamata izvēlei jābūt balstītai uz objektīviem faktoriem, ko iespējams pārskatīt tiesā, un šie faktori jo īpaši aptver tiesību akta mērķi un saturu”[2]. Tādēļ attiecīgā akta anulēšanu var pamatot ar nepareiza juridiskā pamata izvēli.

  IV. Priekšlikuma mērķis un saturs

  Ierosinātā lēmuma 2., 3. un 7. apsvērumā noteikts:

  (2) Dānija un Grenlande ir lūgusi atļaut piemērot Savienības iekšējās tirdzniecības noteikumus Savienības un Grenlandes savstarpējai tirdzniecībai ar zivsaimniecības produktiem, gliemenēm, adatādaiņiem, tunikātiem, jūras gliemežiem un no tiem iegūtiem blakusproduktiem, kuru izcelsme ir Grenlandē saskaņā ar noteikumiem III pielikumā Padomes 2001. gada 27. novembra Lēmumam 2001/822/EK par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Kopienu.

  (3) Šāda tirdzniecība jāveic saskaņā ar Savienības noteikumiem par dzīvnieku veselību un pārtikas drošību, kas noteikti Savienības tiesību aktos, un noteikumiem par zivsaimniecības produktu tirgus kopīgo organizāciju.

  (7) Lai atļautu Eiropas Savienībā ievest produktus no Grenlandes saskaņā ar Savienības iekšējās tirdzniecības tiesību aktu noteikumiem, Dānijai un Grenlandei ir jāapņemas līdz minētā lēmuma spēkā stāšanās brīdim transponēt un īstenot Grenlandē attiecīgos noteikumus.

  Dānijai un Grenlandei jāapņemas nodrošināt, lai no trešām valstīm Grenlandē importētie attiecīgie produkti atbilst Savienības noteikumiem par dzīvnieku veselību un pārtikas nekaitīgumu. [...]

  Turklāt priekšlikuma 1. pantā un 3. pantā ir noteikts:

  1. pants

  Priekšmets un darbības joma

  Šo lēmumu piemēro zivsaimniecības produktiem, gliemenēm, adatādaiņiem, tunikātiem, jūras gliemežiem un no tiem iegūtiem blakusproduktiem (“produkti”), kuru izcelsme ir Grenlandē vai kurus ieved Grenlandē un pēc tam ieved Eiropas Savienībā.

  3. pants

  Vispārīgi noteikumi par zivsaimniecības produktu, dzīvu gliemeņu, adatādaiņu, tunikātu, jūras gliemežu un no tiem iegūtu blakusproduktu tirdzniecību starp Eiropas Savienību un Grenlandi

  1. Dalībvalstis atļauj produktus no Grenlandes Eiropas Savienībā importēt saskaņā ar Savienības tiesību aktiem par iekšējo tirdzniecību.

  2. Produktu importēšanu Savienībā veic, ievērojot šādus nosacījumus.

  a) Savienības tiesību aktos iekļautos piemērojamos noteikumus attiecībā uz dzīvnieku veselību, pārtikas nekaitīgumu un zivsaimniecības produktu tirgus kopīgo organizāciju faktiski transponē un īsteno Grenlandē attiecībā uz produktiem.

  b) ...

  c) Sūtījumi no Grenlandes uz Eiropas Savienību atbilst piemērojamajiem Savienības noteikumiem attiecībā uz dzīvnieku veselību, pārtikas nekaitīgumu un zivsaimniecības produktu tirgus kopīgo organizāciju.

  d) Savienības tiesību aktos iekļautos noteikumus par dzīvnieku veselību, pārtikas nekaitīgumu un zivsaimniecības produktu tirgus kopīgo organizāciju pareizi piemēro attiecībā uz produktu ievešanu Grenlandē.

  Tādējādi priekšlikuma mērķis ir paplašināt Savienības tirdzniecības noteikumu piemērošanu tādu zivsaimniecības produktu importam, kuru izcelsme ir Grenlandē vai kurus ieved Grenlandē un pēc tam ieved Eiropas Savienībā. Tomēr šādu paplašināšanu veic, ievērojot ES noteikumus par dzīvnieku veselību, pārtikas nekaitīgumu un zivsaimniecības produktu tirgus kopīgo organizāciju.

  Priekšlikuma 2. pantā noteiktas definīcijas; 4. pants attiecas uz uzraudzības plāniem; 5. pantā reglamentē Grenlandē no trešām valstīm importētu produktu pārbaudes; 6. un 7. pants attiecas uz produktu tirdzniecības informācijas sistēmām un identifikācijas zīmēm un 8. pants — uz apstiprinājumu par atbilstību šajā lēmumā izklāstītajiem nosacījumiem; 9. pants attiecas uz īstenošanas pasākumiem; 10. pantā noteikta komitejas procedūra; savukārt 11. pants attiecas uz spēkā stāšanos un piemērošanu.

  V. Atbilstoša juridiskā pamata noteikšana

  Saskaņā ar LESD 204. pantu Grenlandei nepiemēro LESD 198. līdz 203. panta vispārējos noteikumus par aizjūras zemēm un teritorijām, ja konkrētajā jomā ir spēkā 34. protokola īpašie noteikumi attiecībā uz Grenlandi. Kopš Grenlandes izstāšanās no EEK 34. protokolā minētie īpašie noteikumi un procedūras paredz tādu produktu importa režīmu, uz kuriem attiecas zivsaimniecības produktu tirgus kopīgā organizācija. Šie produkti uzskaitīti Padomes 1999. gada 17. decembra Regulā (EK) Nr. 104/2000 par zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju[3], savukārt produkti, uz kuriem attiecas ierosinātais priekšlikums, uzskaitīti attiecīgajā priekšlikumā.

  Tādēļ LESD 203. pants nevar būt juridiskais pamats lēmumam, ar ko paredz noteikumus par zivsaimniecības produktu importu ES no Grenlandes. Lex specialis derogat generali (īpaši noteikumi dominē pār vispārējiem noteikumiem) principa vienkārša piemērošana liek secināt, ka šī lēmuma pieņemšanā ir jāpiemēro īpašie 34. protokola noteikumi, nevis vispārīgais LESD 203. pants, kas tikai attiecas uz valstu un teritoriju vispārīgo asociāciju ar Savienību.

  Šī protokola vienīgā panta 2. punkts paredz, ka visus pasākumus par zivsaimniecības produktu importa režīmu pieņem saskaņā ar procedūru, kas paredzēta LESD 43. pantā.

  Tā kā LESD 43. panta 2. un 3. punktā paredzētas divas dažādas procedūras, par atbilstošo juridisko pamatu ir jāizvēlas viens no šiem punktiem. Panta 2. punkts nosaka procedūru, kas jāievēro, pieņemot pasākumus par kopējās zivsaimniecības politikas mērķu īstenošanu, savukārt 3. punkts nosaka procedūru cenu, maksājumu, atbalsta un kvantitatīvo ierobežojumu noteikšanai, kā arī zvejas iespēju piešķiršanai.

  Ierosinātā lēmuma mērķis ir pieprasīt Grenlandei transponēt ES higiēnas prasības kā priekšnoteikumu, lai importētajiem zivsaimniecības produktiem no Grenlandes varētu piemērot ES iekšējā tirgus noteikumus zivsaimniecības jomā, jo īpaši raugoties, lai nolīguma noteikumi atbilstu attiecīgajiem Savienības tiesību aktu noteikumiem par dzīvnieku veselību, pārtikas nekaitīgumu un zivsaimniecības produktu tirgus kopīgo organizāciju, kā tas paredzēts priekšlikuma 3. pantā.

  Tādējādi lēmuma priekšlikums ir vērsts uz to, lai īstenotu kopējās zivsaimniecības politikas mērķus, nevis vienkārši pieņem kādu no LESD 43. panta 3. punktā minētajiem pasākumiem, līdz ar to par priekšlikuma juridisko pamatu ir jāizmanto attiecīgā panta 2. punkts.

  VI. Secinājums un ieteikums

  Juridiskā komiteja 2010. gada 28. oktobra sanāksmē vienbalsīgi[4] nolēma Jums ieteikt — lēmuma priekšlikuma juridisko pamatu izmantot LESD 43. panta 2. punktu un 204. pantu, kā arī vienīgo pantu 34. protokolā par īpašo režīmu Grenlandei.

  Ar cieņu

  Klaus-Heiner Lehne

  • [1]  Izcēlums pievienots.
  • [2]  Lieta C-45/86 Komisija/Padome („Generalised Tariff Preferences”) [1987] ECR, 1439. lpp., 5. punkts; Lieta C-440/05 Komisija/Padome, Tiesas un Pirmās instances tiesas judikatūras krājums, 2007. g., I–9097. lpp.; 2009. gada 8. septembra spriedums lietā C-411/06 Komisija/Parlaments un Padome (OV C 267, 7.11.2009., 8. lpp.).
  • [3]  OV L 17, 21.1.2000., 22. lpp.
  • [4]  Galīgajā balsojumā piedalījās: Raffaele Baldassarre (priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs), Sebastian Valentin Bodu (priekšsēdētāja vietnieks), Eva Lichtenberger (referente), Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Kurt Lechner, Bernhard Rapkay, Diana Wallis, Cecilia Wikström un Tadeusz Zwiefka.

  PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Zivsaimniecības produktu, dzīvu gliemeņu, adatādaiņu, tunikātu un jūras gliemežu imports Eiropas Savienībā no Grenlandes

  Atsauces

  COM(2010)0176 – C7-0136/2010 – 2010/0097(CNS)

  Datums, kad notika apspriešanās ar EP

  28.5.2010

  Atbildīgā komiteja

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  PECH

  15.6.2010

  Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  ENVI

  15.6.2010

   

   

   

  Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

         Lēmuma datums

  ENVI

  3.6.2010

   

   

   

  Referents(-e/-i/-es)

         Iecelšanas datums

  Carmen Fraga Estévez

  18.5.2010

   

   

  Juridiskā pamata apstrīdēšana

         JURI komitejas atzinuma datums

  JURI

  28.10.2010

   

   

   

  Izskatīšana komitejā

  14.7.2010

  1.2.2011

   

   

  Pieņemšanas datums

  15.3.2011

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  20

  0

  0

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Josefa Andrés Barea, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Jarosław Leszek Wałęsa

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Jean-Paul Besset, Luis Manuel Capoulas Santos, Ole Christensen

  Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Esther Herranz García

  Iesniegšanas datums

  17.3.2011