SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej zasady przywozu do Unii Europejskiej produktów rybołówstwa, żywych małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i ich produktów ubocznych z Grenlandii

17.3.2011 - (COM(2010)0176 – C7‑0136/2010 – 2010/0097(CNS)) - *

Komisja Rybołówstwa
Sprawozdawczyni: Carmen Fraga Estévez
PR_COD_1amCom


Procedura : 2010/0097(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0057/2011

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej zasady przywozu do Unii Europejskiej produktów rybołówstwa, żywych małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i ich produktów ubocznych z Grenlandii

(COM(2010)0176 – C7‑0136/2010 – 2010/0097(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2010)0176),

–   uwzględniając art. 203 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0136/2010),

–   uwzględniając art. 43 ust. 2 i art. 204 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

–   uwzględniając Artykuł Protokołu (nr 34) w sprawie szczególnych ustaleń dla Grenlandii, dołączony do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

- uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej wniosku[1],

- uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez senat włoski, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–   uwzględniając art. 55 i art. 37 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A7-0057/2011),

1.  przyjmuje stanowisko określone poniżej w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek w sprawie decyzji Rady ustanawiającej zasady przywozu do Unii Europejskiej produktów rybołówstwa, żywych małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i ich produktów ubocznych z Grenlandii

Wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady przywozu do Unii Europejskiej produktów rybołówstwa, żywych małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i ich produktów ubocznych z Grenlandii

Uzasadnienie

Proponowany akt ustanawia środki o zasięgu ogólnym, które mają być wiążące w całości i stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich, zatem lepiej nadać mu formę rozporządzenia niż zwykłej decyzji. Dlatego w tytule przedmiotowego wniosku należy zastąpić słowa „decyzji Rady” słowami „rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady”.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 203,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 2 i art. 204,

Uzasadnienie

Zgodnie z opinią, o wydanie której zwrócono się do Komisji Prawnej na podstawie art. 37 Regulaminu PE, sprawozdawczyni uważa, że właściwą podstawą prawną są art. 43 ust. 2 i art. 204 TFUE oraz Artykuł Protokołu nr 34.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Odniesienie 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

uwzględniając Artykuł Protokołu (nr 34) w sprawie szczególnych ustaleń dla Grenlandii, załączonego do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Uzasadnienie

Zgodnie z opinią, o wydanie której zwrócono się do Komisji Prawnej na podstawie art. 37 Regulaminu PE, sprawozdawczyni uważa, że właściwą podstawą prawną są art. 43 ust. 2 i art. 204 TFUE oraz Artykuł Protokołu nr 34.

  • [1]  Opinia przyjęta jednogłośnie w dniu 28 października 2010 r.

UZASADNIENIE

Wywóz produktów rybołówstwa z Grenlandii, stanowiący ok. 82% jej całkowitego wywozu, w 2007 r. wyniósł 1,9 mld DKK (255 mln EUR), z czego największa część (87%) trafiła do UE, zwłaszcza (w 97%) do Danii. Do głównych produktów eksportowanych z Grenlandii należą krewetki (59%), halibut niebieski (23%), dorsz (9,5%), krab (1,9%), przegrzebek (1,4%) i ikra (1,3%).

W dniu 26 kwietnia 2010 r. Rada skonsultowała się z Parlamentem Europejskim w sprawie przedmiotowego wniosku w ramach procedury konsultacji przewidzianej w art. 203 TFUE. Komisja Rybołówstwa i Wydział Prawny Parlamentu Europejskiego wyraziły poważne wątpliwości co do wybranej przez Komisję podstawy prawnej, tj. art. 203 TFUE, proponując w zamian jako właściwą podstawę prawną art. 43 ust. 2 i art. 204 TFUE oraz Artykuł Protokołu (nr 34) w sprawie szczególnych ustaleń dla Grenlandii.

W związku z tym Komisja Rybołówstwa zwróciła się do Komisji Prawnej o opinię na temat proponowanej podstawy prawnej. Na posiedzeniu w dniu 28 października 2010 r. Komisja Prawna jednogłośnie przyjęła opinię, w której całkowicie poparła propozycję, aby podstawę prawną przedłożonego wniosku ustawodawczego stanowiły art. 43 ust 2 i art. 204 TFUE oraz Artykuł Protokołu (nr 34) w sprawie szczególnych ustaleń dla Grenlandii.

W projekcie rezolucji ustawodawczej zawarto odpowiednie poprawki do wniosku Komisji i zaproponowano przyjęcie przez Parlament w pierwszym czytaniu w drodze zwykłej procedury ustawodawczej.

OPINIA KOMISJI PRAWNEJ W SPRAWIE PODSTAWY PRAWNEJ

Pani Carmen Fraga Estévez

Przewodnicząca

Komisja Rybołówstwa

BRUKSELA

Dotyczy:          Opinii na temat podstawy prawnej wniosku w sprawie decyzji Rady ustanawiającej zasady przywozu do Unii Europejskiej produktów rybołówstwa, żywych małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i ich produktów ubocznych z Grenlandii (COM(2010) 176 – C7‑0136/2010 – 2010/0097(CNS))

Szanowna Pani Przewodnicząca,

W dniu 26 kwietnia Rada skonsultowała się z Parlamentem w sprawie powyższego wniosku w ramach procedury konsultacji przewidzianej art. 203 TFUE. Wnioskiem tym zajmuje się obecnie Komisja Rybołówstwa, przez którą, jako przewodnicząca, została Pani mianowana sprawozdawczynią.

W dniu 6 października 2010 r. na podstawie art. 37 ust. 2 Regulaminu Parlamentu Europejskiego zwrócono się do Komisji Prawnej o sporządzenie opinii na temat podstawy prawnej wniosku. Pani komisja utrzymuje, że ten akt prawny powinien zostać przyjęty w ramach zwykłej procedury prawodawczej, proponując uznanie za jego podstawę prawną art. 43 ust. 2 i art. 204 TFUE oraz jedyny artykuł Protokołu nr 34 w sprawie szczególnych ustaleń dla Grenlandii.

I. Kontekst

Grenlandia, była kolonia duńska, weszła w skład Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej wraz z przystąpieniem do niej Danii w 1973 r. Jednak w wyniku postępującego w szybkim tempie rozwoju społeczeństwa Grenlandii i rosnącej potrzeby większej niezależności gospodarczej i politycznej od Danii w 1985 r. Grenlandia wystąpiła oficjalnie z EWG.

Stowarzyszenie Grenlandii z Unią Europejską jako jednego z krajów i terytoriów zamorskich trwało jednak nadal, przez co podlegało przepisom dawnych art. 131-136 Traktatu ustanawiającego EWG (obecnie art. 198-203 TFUE). W traktacie dotyczącym wystąpienia Grenlandii ze Wspólnoty ustanowiono specjalny system obejmujący umowę w sprawie rybołówstwa, na mocy której Unia Europejska utrzymała swoje prawa połowowe a Grenlandia – wsparcie finansowe. Protokół nr 34 w sprawie szczególnych ustaleń dla Grenlandii załączono także do Traktatu ustanawiającego EWG, aby uwzględnić ustalenia dotyczące przywozu do Unii produktów pochodzących z Grenlandii i objętych wspólną organizacją rynku produktów rybołówstwa.

II. Proponowana podstawa prawna:

Artykuł 203 TFUE[1]

Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji, ustanawia, na podstawie doświadczeń nabytych w ramach stowarzyszenia krajów i terytoriów z Unią oraz zasad ustanowionych w Traktatach, przepisy dotyczące sposobów i procedury stowarzyszenia krajów i terytoriów z Unią. W przypadku gdy przepisy te są przyjmowane przez Radę zgodnie ze specjalną procedurą prawodawczą, stanowi ona jednomyślnie na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim.

Artykuł 204 TFUE

Postanowienia artykułów 198 do 203 stosują się do Grenlandii, z zastrzeżeniem specyficznych postanowień dotyczących Grenlandii zawartych w Protokole w sprawie szczególnych ustaleń dla Grenlandii, załączonym do Traktatów.

PROTOKÓŁ (nr 34)

W SPRAWIE SZCZEGÓLNYCH USTALEŃ DLA GRENLANDII

Artykuł

1. Traktowanie produktów importowanych do Unii objętych wspólną organizacją rynku produktów rybołówstwa, a pochodzących z Grenlandii, przy zachowaniu zgodności z mechanizmami wspólnej organizacji rynku, zakłada zwolnienie z opłat celnych i opłat o skutku równoważnym oraz brak ograniczeń ilościowych lub środków o skutku równoważnym, jeżeli Unia uzna możliwości dostępu do stref połowowych Grenlandii przyznane Unii na mocy umowy zawartej między Unią a władzami odpowiedzialnymi za Grenlandię za wystarczające.

2. Wszystkie środki odnoszące się do ustaleń przywozowych dla takich produktów, łącznie z tymi odnoszącymi się do przyjęcia takich środków, przyjmuje się zgodnie z procedurą przewidzianą w artykule 43 Traktatu [o funkcjonowaniu Unii Europejskiej].

Artykuł 43 TFUE

1. ...

2. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, ustanawiają wspólną organizację rynków rolnych przewidzianą w artykule 40 ustęp 1, jak również inne przepisy niezbędne dla osiągnięcia celów wspólnej polityki rolnej i rybołówstwa.

3. Rada na wniosek Komisji przyjmuje środki dotyczące ustalania cen, potrąceń, pomocy i ograniczeń ilościowych, jak również w sprawie ustalania i przydziału wielkości dopuszczalnych połowów.

4. ...

5. ...

III. Orzecznictwo związane z podstawą prawną

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości wybór podstawy prawnej wspólnotowego aktu prawnego musi być oparty na obiektywnych czynnikach, które mogą zostać poddane kontroli sądowej; należą do nich w szczególności cel i treść danego aktu[2]. Wybór niewłaściwej podstawy prawnej może zatem uzasadniać uchylenie tego aktu.

IV. Cel i treść wniosku

Punkty 2, 3 i 7 preambuły zaproponowanej decyzji stanowią co następuje:

(2) Dania i Grenlandia zwróciły się z prośbą o zezwolenie na wymianę handlową, zgodnie z przepisami w zakresie handlu w ramach Unii, pomiędzy Unią a Grenlandią, w zakresie produktów rybołówstwa, małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i ich produktów ubocznych pochodzących z Grenlandii zgodnie z załącznikiem III do decyzji Rady 2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską.

(3) Wymiana handlowa, o której mowa, powinna odbywać się zgodnie z przepisami unijnymi w zakresie zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności ustanowionymi w prawodawstwie Unii, a także zgodnie z przepisami dotyczącymi wspólnej organizacji rynku produktów rybołówstwa.

(7) W celu umożliwienia przywozu produktów do Unii Europejskiej z Grenlandii, zgodnego z prawodawstwem Unii w zakresie handlu w ramach Unii, Dania i Grenlandia powinny dołożyć starań na rzecz transpozycji i wykonania odpowiednich przepisów w Grenlandii przed datą przyjęcia niniejszej decyzji.

Dania i Grenlandia powinny dołożyć starań na rzecz zagwarantowania, że przywóz przedmiotowych produktów z państw trzecich do Grenlandii jest zgodny z przepisami Unii w zakresie zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności. [...]

Ponadto art. 1 i 3 wniosku stanowią że:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres zastosowania

Niniejszą decyzję stosuje się do produktów rybołówstwa, małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i ich produktów ubocznych (zwanych dalej „produktami”) pochodzących z Grenlandii lub wprowadzonych do Grenlandii, a następnie do Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Ogólne zasady wymiany handlowej pomiędzy Unią Europejską a Grenlandią w zakresie produktów rybołówstwa, żywych małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i ich produktów ubocznych

1. Państwa członkowskie zezwalają na przywóz do Unii Europejskiej produktów pochodzących z Grenlandii, zgodnie z prawodawstwem Unii w zakresie handlu w ramach Unii.

2. Przywóz produktów do Unii podlega następującym warunkom:

a) efektywnej transpozycji i wykonaniu przez Grenlandię obowiązujących przepisów Unii dotyczących zdrowia zwierząt, bezpieczeństwa żywności oraz wspólnej organizacji rynku produktów rybołówstwa, odnoszących się do produktów;

b) ...

c) zgodności przesyłek wysyłanych do Unii Europejskiej z Grenlandii z obowiązującymi przepisami Unii dotyczącymi zdrowia zwierząt, bezpieczeństwa żywności oraz wspólnej organizacji rynku produktów rybołówstwa;

d) prawidłowemu stosowaniu obowiązujących przepisów Unii dotyczących zdrowia zwierząt, bezpieczeństwa żywności oraz wspólnej organizacji rynku produktów rybołówstwa do wprowadzania produktów do Grenlandii.

Celem wniosku jest zatem rozszerzenie stosowania przepisów dotyczących handlu w ramach Unii, tak aby obejmowały one przywóz do Unii Europejskiej produktów rybołówstwa pochodzących z Grenlandii lub wprowadzonych do Grenlandii. Takie rozszerzenie jest jednak uzależnione od przestrzegania przepisów UE w zakresie zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności oraz wspólnej organizacji rynku produktów rybołówstwa.

Art. 2 wniosku zawiera definicje; art. 4 jest poświęcony planom monitorowania; art. 5 reguluje wymagane kontrole produktów importowanych do Grenlandii z krajów trzecich; art. 6 i 7 są poświęcone systemom informacyjnym i znakom identyfikacyjnym stosowanym w handlu produktami a art. 8 – potwierdzeniu zgodności z warunkami określonymi w decyzji; art. 9 dotyczy środków wykonawczych; w art. 10 określono procedurę komitetową, a art. 10 dotyczy wejścia w życie i stosowania.

V. Określenie właściwej podstawy prawnej

Zgodnie z art. 204 TFUE ogólne przepisy dotyczące krajów i terytoriów zamorskich, określone w art. 198-203 TFUE, nie mają zastosowania do Grenlandii, jeżeli w Protokole nr 34 ustanowiono szczególne przepisy dotyczące Grenlandii. Faktycznie, jako że Grenlandia wystąpiła z EWG, na podstawie szczególnych przepisów i procedur określonych w Protokole nr 34 ustanowiono ustalenia importowe dotyczące produktów objętych wspólną organizacją rynku produktów rybołówstwa. Produkty takie wyszczególniono w rozporządzeniu Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury[3], natomiast w zaproponowanej decyzji wyszczególniono produkty będące jej tematem.

W związku z tym art. 203 TFUE nie może stanowić podstawy prawnej decyzji ustanawiającej zasady przywozu do Unii Europejskiej produktów rybołówstwa z Grenlandii. Proste zastosowanie zasady lex specialis derogat generali prowadzi do wniosku, że przy przyjmowaniu takiej decyzji trzeba zastosować bardziej szczegółowe przepisy Protokołu nr 34 a nie bardziej ogólny art. 203 TFUE, który dotyczy zaledwie ogólnych aspektów stowarzyszenia krajów i terytoriów z Unią.

Ustęp drugi artykułu tego protokołu stanowi, że wszystkie środki odnoszące się do ustaleń przywozowych dla produktów rybołówstwa przyjmuje się zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 43 TFUE.

Jako że pkt 2 i 3 art. 43 TFUE przewidują dwie różne procedury, właściwą podstawę prawną należy zawęzić do jednego z tych punktów. Pkt 2 ustanawia procedurę przyjmowania przepisów niezbędnych do osiągnięcia celów wspólnej polityki rybołówstwa, podczas gdy w pkt 3 określono procedurę przyjmowania środków dotyczących ustalania cen, potrąceń, pomocy, ograniczeń ilościowych i przydziału dopuszczalnych ilości połowowych.

Zaproponowana decyzja ma na celu uzależnienie objęcia importowanych produktów rybołówstwa pochodzących z Grenlandii zasadami unijnego wewnętrznego rynku rybołówstwa od transpozycji przez Grenlandię przepisów UE w zakresie zdrowia, w szczególności poprzez zagwarantowanie zgodności przepisów porozumienia z obowiązującymi zasadami określonymi w prawodawstwie Unii w zakresie zdrowia zwierząt, bezpieczeństwa żywności i wspólnej organizacji rynku produktów rybołówstwa, zgodnie z art. 3 wniosku.

Za podstawę prawną wniosku należy zatem uznać pkt 2 art. 43 TFUE, ponieważ założeniem wniosku jest osiągnięcie celów wspólnej polityki rybołówstwa a nie przyjęcie wszelkich środków wyszczególnionych w pkt 3.

VI. Wnioski i zalecenie

Na posiedzeniu w dniu 28 października 2010 r. Komisja Prawna postanowiła jednogłośnie[4] przekazać Pani następujące zalecenie: podstawę prawną zaproponowanej decyzji muszą stanowić: art. 43 ust 2 i art. 204 TFUE oraz artykuł Protokołu (nr 34) w sprawie szczególnych ustaleń dla Grenlandii.

Z poważaniem

Klaus-Heiner Lehne

  • [1]  Podkreślenie dodane przez Komisję Prawną.
  • [2]  Sprawa 45/86 Komisja przeciwko Radzie („Ogólny system preferencji celnych”) [1987] Zb. Orz. 1439, ust. 5; Sprawa C-440/05 Komisja przeciwko Radzie, Zb.Orz. 2007, I-9097; Sprawa C-411/06 Komisja przeciwko Parlamentowi i Radzie (8 września 2009) (Dz. U. C 267 z 7.11.2009, s. 8).
  • [3]  Dz.U. L 17 z 21.1.2000, s. 22.
  • [4]  W głosowaniu końcowym uczestniczyli: Raffaele Baldassarre (urzędujący przewodniczący), Sebastian Valentin Bodu (wiceprzewodniczący), Eva Lichtenberger (sprawozdawczyni), Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Kurt Lechner, Bernhard Rapkay, Diana Wallis, Cecilia Wikström i Tadeusz Zwiefka.

PROCEDURA

Tytuł

Zasady przywozu do Unii Europejskiej produktów rybołówstwa, żywych małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i ich produktów ubocznych z Grenlandii

Odsyłacze

COM(2010)0176 – C7-0136/2010 – 2010/0097(CNS)

Data konsultacji z PE

28.5.2010

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

15.6.2010

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

15.6.2010

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ENVI

3.6.2010

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Carmen Fraga Estévez

18.5.2010

 

 

Zastrzeżenia do podstawy prawnej

       Data wydania opinii JURI

JURI

28.10.2010

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

14.7.2010

1.2.2011

 

 

Data przyjęcia

15.3.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Josefa Andrés Barea, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Jarosław Leszek Wałęsa

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jean-Paul Besset, Luis Manuel Capoulas Santos, Ole Christensen

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Esther Herranz García

Data złożenia

17.3.2011