Pranešimas - A7-0059/2011Pranešimas
A7-0059/2011

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Lenkijos paraiška „EGF/2010/013 PL/Podkarpackie machinery“)

17.3.2011 - (COM(2011)0062 – C7-0056/2011 – 2011/2045(BUD))

Biudžeto komitetas
Pranešėja: Barbara Matera

Procedūra : 2011/2045(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0059/2011
Pateikti tekstai :
A7-0059/2011
Debatai :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Lenkijos paraiška „EGF/2010/013 PL/Podkarpackie machinery“)(COM(2011)0062– C7‑0056/2011– 2011/2045(BUD))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011)0062– C7‑0056/2011),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo[1] (2006 m. gegužės 17 d. TIS), ypač į jo 28 punktą,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą[2] (EGF reglamentas),

–   atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7-0059/2011),

A.  kadangi Europos Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, ir jiems padėti vėl integruotis į darbo rinką, nustatė atitinkamas teisėkūros ir biudžetines priemones,

B.  kadangi EGF taikymo sritis buvo laikinai išplėsta – nuo 2009 m. gegužės 1 d. galima teikti paraiškas dėl paramos darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl tiesioginio pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikio,

C. kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2006 m. gegužės 17 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti EGF priėmimo, Sąjungos finansinė pagalba atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir prieinama kaip galima greičiau ir veiksmingiau,

D. kadangi Lenkija paprašė pagalbos atvejais, kurie susiję su 594 darbuotojų (200 iš jų teiktina parama) atleidimu iš trijų įmonių, kurios vykdo veiklą sektoriuje, priskiriamame Europos ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (NACE) 2 red. 28 skyriui (mašinų ir įrangos gamyba), Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūros II lygio (NUTS II) Pakarpatės regione Lenkijoje,

E.  kadangi paraiška atitiko EGF reglamente nustatytus finansinės paramos teikimo kriterijus,

1.  ragina visas susijusias institucijas dėti reikiamas pastangas siekiant paspartinti EGF lėšų mobilizavimą; šiuo atžvilgiu palankiai vertina tai, kad Komisija, atsižvelgdama į EP prašymą pagreitinti išmokų suteikimą, patobulino procedūrą, kuri taikoma biudžeto valdymo institucijai teikiant Komisijos įvertinimą dėl EGF paraiškos tinkamumo kartu su siūlymu mobilizuoti fondo lėšas; tikisi, kad persvarstant fondą bus atlikta dar daugiau procedūros patobulinimų;

2.  primena institucijų įsipareigojimą užtikrinti sklandžią ir greitą sprendimų dėl EGF mobilizavimo priėmimo procedūrą suteikiant vienkartinę ribotos trukmės individualią paramą, skirtą padėti dėl globalizacijos ar finansų ir ekonomikos krizės padarinių iš darbo atleistiems darbuotojams; atkreipia dėmesį, kad EGF gali atlikti svarbų vaidmenį į darbo rinką iš naujo integruojant iš darbo atleistus darbuotojus; vis dėlto, ragina atlikti šių darbuotojų ilgalaikės integracijos į darbo rinką kaip tiesioginio EGF finansuotų priemonių įgyvendinimo rezultato vertinimą;

3.  pabrėžia, kad vadovaujantis EGF reglamento 6 straipsniu turėtų būti užtikrinta, kad EGF lėšomis būtų remiamas pavienių iš darbo atleistų darbuotojų reintegravimas į darbo rinką; primena, kad EGF pagalba neturi pakeisti nei veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsako įmonės, nei įmonių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

4.  pažymi, kad informacija apie suderintą iš EGF finansuotinų individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketą apima išsamią informaciją apie priemonių, finansuojamų iš struktūrinių fondų, papildomumą; primena savo raginimą Komisijai taip pat ir metinėse ataskaitose pateikti lyginamąjį šių duomenų vertinimą;

5.  palankiai vertina tai, kad buvo atsižvelgta į pakartotinius Parlamento reikalavimus, ir pirmą kartą 2011 m. biudžete EGF biudžeto eilutėje 04 05 01 nurodyti mokėjimų asignavimai – 47 608 950 EUR; primena, kad EGF buvo sukurtas kaip atskira priemonė ir kad buvo nustatyti konkretūs šio fondo tikslai ir terminai, dėl to jam turi būti atskirai skiriama lėšų. Taip bus išvengta perkėlimų iš kitų biudžeto eilučių, kaip tai būdavo daroma anksčiau, nes dėl to gali nepasisekti pasiekti tikslų kitose politikos srityse;

6.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

7.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

  • [1]  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
  • [2]  OL L 406, 2006 12 30, p. 1.

PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Lenkijos paraiška „EGF/2010/013 PL/Podkarpackie machinery“)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo[1], ypač į jo 28 punktą,

atsižvelgdami į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą[2], ypač į jo 12 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą[3],

kadangi:

(1)      Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (toliau – EGF) įsteigtas siekiant teikti papildomą paramą darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką.

(2)      EGF taikymo sritis buvo išplėsta – nuo 2009 m. gegužės 1 d. galima teikti paraiškas dėl paramos darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl tiesioginio pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikio.

(3)      2006 m. gegužės 17 d. tarpinstituciniame susitarime numatyta galimybė mobilizuoti EGF lėšas, neviršijant nustatytos didžiausios metinės 500 mln. EUR ribos.

(4)      2010 m. balandžio 27 d. Lenkija pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas dėl darbuotojų atleidimo trijose įmonėse, kurios vykdo veiklą NACE 2 red. 28 skyriaus (mašinų ir įrangos gamyba) sektoriuje NUTS II lygmens Pakarpatės (PL32) regione, o iki 2010 m. rugpjūčio 4 d. pateikė papildomos informacijos. Ši paraiška atitinka finansinei paramai taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 10 straipsnyje. Todėl Komisija siūlo mobilizuoti 453 570 EUR sumą.

(5)      EGF lėšos turėtų būti skirtos finansinei paramai pagal Lenkijos pateiktą paraišką suteikti.

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2011 m. finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) skiriama 453 570 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma.

2 straipsnis

Šis sprendimas turi būti paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta [Briuselyje / Strasbūre],

Europos Parlamento vardu                          Tarybos vardu

Pirmininkas                                                  Pirmininkas

  • [1]               OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
  • [2]               OL L 406, 2006 12 30, p. 1.
  • [3]               OL C […], […], p. […].

AIŠKINAMOJI DALIS

I. Istorija

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, nukentėjusiems nuo esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių.

Remiantis 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punkto[1] ir Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 12 straipsnio nuostatomis[2], fondo lėšos negali viršyti maksimalios 500 mln. EUR sumos, kurią sudaro bet kokia marža, numatyta nuo praėjusių metų bendrosioms išlaidoms nustatytos viršutinės ribos, ir (arba) įsipareigojimų asignavimai, panaikinti per praėjusius dvejus metus, išskyrus tuos, kurie susiję su 1b išlaidų kategorija. Kai tik nustatomos pakankamos maržos ir (arba) panaikinami įsipareigojimai, reikiamos sumos įrašomos į biudžetą kaip atidėjiniai.

Procedūra yra tokia: Komisija, norėdama panaudoti fondo lėšas ir teigiamai įvertinusi paraišką, tuo pat metu biudžeto valdymo institucijai teikia pasiūlymą dėl fondo lėšų skyrimo ir atitinkamą prašymą pervesti lėšas. Tuo pat metu gali būti rengiamas trišalis dialogas siekiant susitarti dėl fondo lėšų panaudojimo ir prašomų sumų. Toks dialogas gali būti supaprastintos formos.

II. Dabartinė padėtis: Komisijos pasiūlymas

2011 m. vasario 15 d. Komisija priėmė naują pasiūlymą dėl sprendimo dėl EGF lėšų skyrimo Lenkijai siekiant remti darbuotojų, atleistų iš darbo dėl pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės padarinių, grįžimą į darbo rinką.

Tai pirmoji paraiška, kuri turi būti apsvarstyta vykdant 2011 m. biudžetą, dėl bendros 453 570 EUR sumos skyrimo iš EGF Lenkijos reikmėms. Ji susijusi su 594 darbuotojų (200 iš jų teiktina parama) atleidimu per nurodytą 9 mėnesių laikotarpį nuo 2009 m. birželio 1 d. iki 2010 m. kovo 1 d. iš trijų įmonių, kurios vykdo veiklą sektoriuje, priskiriamame NACE 2 red. 28 skyriui (mašinų ir įrangos gamyba), Pakarpatės NUTS II regione Lenkijoje.

Ši paraiška (paraiška „EGF/2010/013 PL/Podcarpackie machinery“) Komisijai pateikta 2010 m. balandžio 27 d., o papildoma informacija buvo teikiama iki 2010 m. rugpjūčio 4 d. Paraiška, grindžiama EGF reglamento 2 straipsnio b punkte nurodytu intervencijos kriterijumi, kuriuo nustatytas reikalavimas, kad per 9 mėnesių laikotarpį įmonėse, kurios vykdo veiklą tame pačiame NACE 2 red. skyriuje kurios nors valstybės narės viename NUTS II lygmens regione arba dviejuose gretimuose regionuose, turi būti atleista bent 500 darbuotojų, buvo pateikta laikantis 10 savaičių termino (reglamento 5 straipsnis).

Komisijos vertinimas atliktas įvertinus atleidimų ir didelių struktūrinių pasaulio prekybos pokyčių arba finansų krizės ryšį, nustačius, ar šie atleidimai buvo nenumatyti, išsiaiškinus šių atleidimų skaičių ir jų atitiktį 2 straipsnio b punkto kriterijams, išsiaiškinus nenuspėjamą atleidimų pobūdį, nustačius darbuotojus atleidžiančias įmones ir darbuotojus, kuriems skirtina parama, susijusias teritorijų ir jų valdžios institucijas bei suinteresuotus subjektus, įvertinus atleidimų poveikį vietos, regionų ir nacionaliniam užimtumui, suderintų individualioms reikmėms pritaikytų finansuotinų paslaugų pobūdį, įskaitant jų suderinamumą su struktūrinių fondų lėšomis finansuojamais veiksmais, nustačius datas, kada atleistiems darbuotojams pradėtos teikti ar bus pradėtos teikti šios personalizuotos paslaugos, konsultavimosi su socialiniais partneriais procedūras, administravimo ir kontrolės sistemas.

Komisija savo vertinime nurodo, kad paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus atitikties reikalavimams kriterijus, ir rekomenduoja biudžeto valdymo institucijai patvirtinti šią paraišką.

Kad galėtų skirti lėšas, Komisija pateikė biudžeto valdymo institucijai prašymą dėl bendros 453 570 EUR sumos perkėlimo (Nr. DEC 01/2011) iš EGF rezervo (40 02 43) įsipareigojimams pagal biudžeto eilutę 04 05 01.

Pranešėja palankiai vertina tai, kad buvo atsižvelgta į pakartotinius Parlamento reikalavimus, ir pirmą kartą 2011 m. biudžete EGF biudžeto eilutėje nurodyti mokėjimų asignavimai (47 608 950 EUR).

Be to, ji primena, kad EGF buvo sukurtas kaip atskira priemonė ir kad buvo nustatyti konkretūs šio fondo tikslai ir terminai, dėl to jam turi būti atskirai skiriama lėšų. Taip bus išvengta perkėlimų iš kitų biudžeto eilučių, kaip tai būdavo daroma anksčiau, nes dėl to gali nepasisekti pasiekti tikslų kitose politikos srityse.

Remiantis TIS, fondo mobilizuojamų lėšų suma negali viršyti viršutinės metinės 500 mln. EUR ribos.

Tai pirmasis biudžeto valdymo institucijai 2011 m. pateiktas pasiūlymas mobilizuoti fondo lėšas. Todėl iš turimų asignavimų atėmus prašomą sumą (453 570 EUR), likusi suma, kurią bus galima panaudoti iki 2011 m. pabaigos, sudarys 499 546 430 EUR. Vadinasi, liks daugiau kaip 25 proc. didžiausios metinės sumos, numatytos EGF, kurią galima skirti asignavimams per paskutinius keturis 2011 m. mėnesius, kaip reikalaujama pagal EGF Reglamento 12 straipsnio 6 dalį.

III. Procedūra

Siekdama į 2011 m. biudžetą įtraukti atitinkamus įsipareigojimų asignavimus, Komisija pateikė prašymą[3] dėl asignavimų perkėlimo , kaip reikalaujama pagal 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinio susitarimo 28 punktą.

Galėtų vykti supaprastintas trišalis dialogas Komisijos pasiūlymo dėl sprendimo EGF lėšų mobilizavimo klausimu, kaip numatyta teisinio pagrindo 12 straipsnio 5 dalyje, išskyrus tuos atvejus, kai Parlamentas ir Taryba nesusitaria.

Pagal vidaus susitarimą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (EMPL) turėtų būti įtrauktas į šį procesą siekiant konstruktyviai remti paraiškų fondo lėšoms gauti vertinimą bei jame dalyvauti.

Atlikęs vertinimą, Europos Parlamento EMPL komitetas pateiks nuomonę dėl Fondo lėšų skyrimo, kuri bus pridėta kaip laiškas prie šio pranešimo.

Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendroje deklaracijoje, priimtoje 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje, patvirtinta, kad svarbu užtikrinti sparčią sprendimų dėl fondo mobilizavimo priėmimo procedūrą tinkamai atsižvelgiant į Tarpinstitucinį susitarimą.

  • [1]  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
  • [2]  OL L 406, 2006 12 30, p. 1.
  • [3]  2011 m. vasario 15 d. Nr. DEC 01/2010.

PRIEDAS. UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

ES/jm

D(2011)13078

Alain Lamassoure

Biudžeto komiteto pirmininkui

ASP 13E158

Tema: Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EFG) lėšų skyrimo pagal paraišką „EGF/2010/013 PL/Podkarpackie“ (COM(2011)62 galutinis),

Gerb. A. Lamassoure‘ai,

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (EMPL) ir jo EGF darbo grupė apsvarstė klausimą dėl EGF lėšų panaudojimo byloje EGF/2010/013 PL/Podkarpackie ir patvirtino toliau pateiktą nuomonę.

EMPL komitetas ir jo EGF darbo grupė pritaria, kad pagal šią paraišką būtų mobilizuojamos fondo lėšos. Vis dėlto EMPL komitetas, nors ir neabejoja dėl mokėjimų perkėlimo, šiuo klausimu pateikia keletą pastabų.

EMPL komiteto svarstymai grindžiami toliau nurodytomis aplinkybėmis:

A)  kadangi paraiška pagrįsta EGF reglamento 2b straipsnio nuostatomis ir joje nurodyta, kad per ataskaitinį devynių mėnesių laikotarpį nuo 2009 m. birželio 1 d. iki 2010 m. kovo 1 d. 3 įmonėse, vykdančiose veiklą NACE 2 red. 28 skyriaus (mašinų ir įrangos gamyba), pagal Reglamentą (EB) Nr. 1893/2006, buvo atleista 200 iš 594 atleistų darbuotojų;

B)  kadangi šis sektorius patyrė didelį ekonomikos ir finansų krizės poveikį, dėl kurio 2009 m. įmonės „Huta Stalowa Wola S. A.“ eksportas sumažėjo 54 proc., įmonės „HSW - ZZN Sp. Z o.o.“ bendra pardavimo apimtis sumažėjo 47 proc. ir eksportas sumažėjo 34 proc., ir įmonės „ZM DEZAMET S.A.“eksportas sumažėjo 58 proc., nes 2008–2009 m. per 10 proc. sumažėjo mašinų ir įrangos eksporto į 15 ES valstybių narių vertė ir kartu maždaug 8 proc. sumažėjo bendra mašinų ir įrangos gamyba, ir tai papildo didelį sumažėjimą Rytų Europos šalyse;

C)  kadangi trijuose paveiktuose regionuose (Staliova Hutos, Nisko ir Tarnobžego) nedarbo lygis buvo aukštesnis nei Lenkijos vidurkis (atitinkamai 20 proc., 17 proc. ir 15 proc. palyginti su visos Lenkijos 13 proc. nedarbo lygiu 2010 m. vasario mėn.);

D)  kadangi Lenkija praneša, kad profsąjungos ir darbdavių organizacijos dalyvavo diskusijose dėl galimybės gauti paramą iš EGF ir dėl formų, kuriomis ta parama galėtų būti teikiama, ir kadangi nurodyta, kad minėtos organizacijos dalyvauja įgyvendinant EGF priemones;

E)  kadangi 77 proc. darbuotojų, kuriems skirtos šios priemonės, sudaro vyrai ir 23 proc. – moterys; kadangi 20 proc. šių darbuotojų yra vyresni nei 54 metų ir 9,0 – vyresni nei 64 metų (2010 m.);

F)  kadangi 2011 m. ES biudžete pirmą kartą įrašyti mokėjimų asignavimai pagal EGF biudžeto eilutę 04 05 01, kuria pakeistas mokėjimų asignavimų perkėlimas iš kitų biudžeto eilučių, pagal kurias lėšos nebuvo panaudotos;

Taigi, Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Lenkijos paraiškos įtraukti toliau išdėstytus pasiūlymus:

1.  pritaria Komisijai, kad įvykdytos sąlygos, nustatytos EGF reglamento (1927/2006) 2 straipsnio b punkte, ir kad todėl Lenkija turi teisę gauti finansinę paramą pagal šį reglamentą;

2.  pažymi, kad darbuotojų individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų pakete, atrodo, įrašyta po vieną priemonę vienam darbuotojui;

3.  džiaugiasi priemonėmis, kurios skirtos 50 proc. atleistų darbuotojų ir pagal kurias šie darbuotojai galės gauti pažymėjimus, diplomus, profesinę kvalifikaciją arba vardus;

4.  taip pat džiaugiasi priemonėmis, pagal kurias jaunesni nei 25 m. amžiaus darbuotojai galės įgyti daugiau profesinės patirties mokydamiesi darbo vietoje;

5.  prašo suteikti papildomos informacijos apie priemonę „Darbo vietų įranga ir jos montavimas“ ir apie tai, ar darbdaviai, gavę šią paramą, privalo užtikrinti atleisto darbuotojo tam tikros trukmės užimtumą;

6.  prašo suteikti daugiau informacijos apie priemones, skirtas darbuotojams, kurie 2010 m. buvo 64 metų amžiaus, ir apie rezultatus, kurių tikimasi iš šių priemonių, susijusi su minėtų darbuotojų reintegracija į darbo rinką pagal EGF reglamento 3 straipsnį.

Pagarbiai

Pervenche Berès

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

16.3.2011

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

35

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Damien Abad, Alexander Alvaro, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

François Alfonsi, Gerben-Jan Gerbrandy, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Marit Paulsen