Postup : 2011/2044(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0060/2011

Předložené texty :

A7-0060/2011

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/04/2011 - 4.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0124

NÁVRH ZPRÁVY     
PDF 179kWORD 117k
17. 3. 2011
PE 458.788v02-00 A7-0060/2011

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení (žádost EGF/2010/010 CZ/Unilever, Česká republika)

(KOM(2011)0061 – C7‑0055/2011 – 2011/2044(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodajka: Barbara Matera

POZM. NÁVRHY
NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI
 VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení (žádost EGF/2010/010 CZ/Unilever, Česká republika)

(KOM(2011)0061 – C7‑0055/2011 – 2011/2044(BUD))

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2011)0061 – C7‑0055/2011),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1), a zejména na bod 28 této dohody,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.°1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci(2) (nařízení o EGF),

–   s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7‑0060/2011),

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie vytvořila patřičné legislativní a rozpočtové nástroje, jež mají poskytovat další pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn uvnitř modelů světového obchodu, při jejich opětovném začleňování na trh práce,

B.  vzhledem k tomu, že u žádostí podaných po 1. květnu 2009 byla působnost EGF dočasně rozšířena i na podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni v přímé souvislosti s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí,

C. vzhledem k tomu, že finanční pomoc Evropské unie propuštěným pracovníkům by v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 17. května 2006 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z EGF měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji,

D. vzhledem k tomu, že Česká republika požádala o pomoc v souvislosti s 634 případy ztráty zaměstnání (pomoc má být zaměřena na všechny z nich) v podniku Unilever ČR, spol. s.r.o. činném v maloobchodním odvětví v regionu NUTS II Střední Čechy,

E.  vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EGF,

1.  žádá zúčastněné orgány, aby vyvinuly potřebné úsilí s cílem urychlit uvolnění prostředků z EGF; v tomto směru oceňuje vylepšený postup zavedený Komisí v návaznosti na žádost EP o rychlejší uvolňování grantů, jehož cílem je předkládat rozpočtovému orgánu hodnocení Komise týkající se způsobilosti žádosti o prostředky z EGF spolu s návrhem na uvolnění prostředků z fondu; doufá, že v rámci nadcházejících přezkumů fondu dojde k dalšímu zkvalitnění postupů;

2.  připomíná, že orgány přislíbily zajistit hladký a rychlý proces přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z EGF, jejichž prostřednictvím poskytnou jednorázovou, časově omezenou individuální podporu na pomoc pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku globalizace a finanční a hospodářské krize; zdůrazňuje úlohu, kterou může EGF hrát při opětovném začleňování propuštěných pracovníků na trh práce; vyzývá však k vyhodnocení dlouhodobé integrace těchto pracovníků na trhu práce, která je přímým důsledkem opatření financovaných z EGF;

3.  zdůrazňuje, že v souladu s článkem 6 nařízení o EGF má být zajištěno, aby EGF podporoval opětovné začleňování jednotlivých propuštěných pracovníků do pracovního procesu; znovu poukazuje na to, že podpora ze strany EGF nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření na restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

4.  konstatuje, že informace o koordinovaném souboru individualizovaných služeb, které mají být financovány z EGF, obsahují údaje o tom, nakolik tyto služby doplňují opatření financovaná ze strukturálních fondů; znovu vyzývá Komisi, aby do svých výročních zpráv zařadila komparativní hodnocení těchto údajů;

5.  vítá skutečnost, že po opakovaných žádostech Parlamentu vykazuje rozpočet na rok 2011 poprvé prostředky na platby ve výši 47 608 950 EUR v rozpočtové položce EGF 04 05 01; připomíná že EGF byl vytvořen jako oddělený konkrétní nástroj s vlastními cíli a lhůtami, a zaslouží si proto vlastní přidělené prostředky, čímž se zabrání převodům z jiných rozpočtových položek, k nimž docházelo v minulosti a jež by mohly bránit dosahování různých politických cílů;

6.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

7.  pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady podepsal toto rozhodnutí a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s přílohou Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení (žádost EGF/2010/010 CZ/Unilever, Česká republika)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1), a zejména na bod 28 této dohody,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci(2), a zejména na čl. 12 odst. 3 tohoto nařízení,

s ohledem na návrh Komise(3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)      Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EGF“) byl zřízen za účelem poskytování dodatečné podpory pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací, a za účelem poskytování podpory při jejich opětovném začleňování na trh práce.

(2)      Působnost EGF byla u žádostí podaných v období od 1. května 2009 rozšířena na podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni v přímé souvislosti s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí.

(3)      Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 umožňuje uvolnění prostředků z EGF v rámci ročního stropu 500 milionů EUR.

(4)      Česká republika předložila dne 24. března 2010 žádost o uvolnění prostředků z EGF z důvodu propouštění v podniku Unilever ČR spol. s.r.o., k níž do 20. září 2010 doplnila dodatečné informace. Žádost splňuje požadavky na stanovení výše finančního příspěvku podle článku 10 nařízení (ES) č. 1927/2006. Komise proto navrhuje uvolnit prostředky ve výši 323 820 EUR.

(5)      V souvislosti s uvedenou žádostí České republiky by proto měly být z EGF uvolněny prostředky na finanční příspěvek.

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) uvolňuje částka ve výši 323 820 EUR v prostředcích na závazky a platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie.

V [Bruselu / Štrasburku] dne...

Za Evropský parlament                                Za Radu

předseda                                                     předseda

(1)

              Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

              Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.

(3)

              Úř. věst. C […], […], s. […].


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Souvislosti

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn ve světovém obchodu.

Podle ustanovení bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1) a článku 12 nařízení (ES) č. 1927/2006(2) nesmí fond překročit maximální roční částku 500 milionů EUR získanou z rozpětí existujícího v mezích celkového stropu výdajů platného pro předchozí rok, příp. ze zrušených prostředků na závazky z posledních dvou let, s výjimkou prostředků souvisejících s okruhem 1b. Příslušné částky se zapíší do rozpočtu Evropské unie jako příděl prostředků, jakmile Komise zjistí dostatečné rozpětí a/nebo zrušené závazky.

Pokud jde o postup, k využití prostředků z fondu je třeba, aby Komise v případě kladného výsledku posouzení žádosti předložila rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z fondu a zároveň příslušnou žádost o převod prostředků. Současně by mohly být zahájeny třístranné rozhovory s cílem dospět k dohodě ohledně použití fondu a požadovaných částek. Třístranné rozhovory se mohou konat ve zjednodušené formě.

II. Současný stav: návrh Komise

Dne 15. února 2011 přijala Komise nový návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z EGF ve prospěch České republiky, aby podpořila opětovné začlenění pracovníků, kteří byli propuštěni v důsledku celosvětové finanční a hospodářské krize, na trh práce.

Jedná se o druhou žádost, která se má posuzovat v rámci rozpočtu na rok 2011 a jež se týká uvolnění prostředků z EGF v celkové výši 323 820 EUR ve prospěch České republiky. Pomoc souvisí se 634 případy ztráty zaměstnání (pomoc má být zaměřena na všechny z nich) v podniku Unilever ČR, spol. s.r.o. činném v maloobchodním odvětví v regionu NUTS II Střední Čechy, během čtyřměsíčního referenčního období od 16. září 2009 do 16. ledna 2010.

Tato žádost, věc EGF/2010/010 CZ/Unilever, z České republiky byla Komisi předložena dne 24. března 2010 a do 20. září 2010 doplněna o další informace. Žádost vycházela z kritéria pro pomoc podle čl. 2 písm. a) nařízení o EGF, podle něhož musí během čtyřměsíčního referenčního období dojít nejméně k 500 případům propuštění v jednom podniku na území členského státu, včetně pracovníků, kteří přišli o práci v dodavatelských podnicích či podnicích, které jsou odběrateli daných produktů, a byla podána ve lhůtě deseti týdnů podle článku 5 uvedeného nařízení.

Komise ve svém hodnocení vycházela ze souvislosti mezi propouštěním a důsledky rozsáhlých změn ve struktuře světového obchodu nebo finanční krize, z nepředvídatelné povahy těchto případů propouštění, prokázání počtu propuštěných pracovníků a dodržování kritérií uvedených v čl. 2 písm. a), vysvětlení nepředvídatelné povahy tohoto propouštění, určení podniků, které propouštějí, a kategorií pracovníků, na něž bude pomoc zaměřena, příslušné oblasti a jejích orgánů a zainteresovaných účastníků, dopadu propouštění na místní, regionální nebo celostátní zaměstnanost, koordinovaného souboru individualizovaných služeb, jež mají být financovány, včetně souladu s opatřeními financovanými ze strukturálních fondů, dat, kdy byly individualizované služby pro postižené pracovníky zahájeny, nebo kdy mají být zahájeny, postupů pro konzultaci se sociálními partnery, řídících a kontrolních systémů.

V souladu s hodnocením Komise tato žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EGF, a Komise proto rozpočtovému orgánu doporučuje, aby žádost schválil.

S cílem uvolnit prostředky z fondu předložila Komise rozpočtovému orgánu žádost o převod prostředků (DEC 02/2011) v celkové výši 323 820 EUR z rezervy EGF (40 02 43) v prostředcích na závazky do rozpočtové položky EGF 04 05 01.

Zpravodajka vítá skutečnost, že po opakovaných žádostech Parlamentu vykazuje rozpočet na rok 2011 poprvé prostředky na platby (47 608 950 EUR) v rozpočtové položce EGF.

Připomíná že EGF byl vytvořen jako oddělený konkrétní nástroj s vlastními cíli a lhůtami, a zaslouží si proto vlastní přidělené prostředky, čímž se zabrání převodům z jiných rozpočtových položek, k nimž docházelo v minulosti a jež by mohly bránit dosahování různých politických cílů.

IID povoluje uvolnění prostředků z fondu v rámci ročního stropu 500 milionů EUR.

Jedná se o druhý návrh na uvolnění prostředků z fondu předložený rozpočtovému orgánu v roce 2011. Po odečtení stávající požadované částky (777 390 EUR, včetně této žádosti) od prostředků, které jsou k dispozici, zbývá do konce roku 2011 k dispozici částka ve výši 499 222 610 EUR. Tím zůstane k dispozici více než 25 % maximální roční částky vyčleněné pro EGF pro přidělení během posledních čtyř měsíců roku, jak to požaduje ustanovení čl. 12 odst. 6 nařízení o EGF.

III. Postup

Komise předložila žádost o převod(3) s cílem zapsat do rozpočtu na rok 2011 specifické prostředky na závazky, jak to vyžaduje bod 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006.

Pokud dojde mezi Parlamentem a Radou k dohodě, mohly by třístranné rozhovory o návrhu rozhodnutí Komise o uvolnění prostředků z EGF proběhnout ve zjednodušené formě, jak stanoví čl. 12 odst. 5 právního základu.

Podle interní dohody by měl být do celého procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL), aby poskytoval konstruktivní podporu a přispíval ke správnému hodnocení žádostí o uvolnění prostředků z fondu.

V návaznosti na své hodnocení poskytne výbor EMPL Evropského parlamentu svůj názor na uvolnění prostředků z fondu, který bude připojen k této zprávě jako dopis.

Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, potvrdilo, že s náležitým ohledem na interinstitucionální dohodu je důležité zajistit rychlý postup pro přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci.

(1)

Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.

(3)

DEC 01/2011 ze dne 15. února 2010.


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ES/jm

D(2011)13080

pan Alain Lamassoure

předseda Rozpočtového výboru

ASP 13E158

Předmět: Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) v souvislosti s žádostí EGF/2010/010 CZ/Unilever (KOM(2011)61 v konečném znění)

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EGF přezkoumaly otázku uvolnění prostředků z EGF v souvislosti se žádostí EGF/2010/010 CZ/Unilever a přijaly následující stanovisko.

Výbor EMPL a pracovní skupina pro EGF souhlasí s uvolněním prostředků z tohoto fondu na základě uvedené žádosti. Výbor EMPL v této souvislosti předkládá několik poznámek, aniž by převod prostředků jakkoli zpochybňoval.

Rozhodnutí výboru EMPL vychází z těchto úvah:

A)  vzhledem k tomu, že tato žádost se zakládá na čl. 2 písm. a) nařízení o EGF a týká se 460 z 634 pracovníků propuštěných v průběhu čtyřměsíčního referenčního období mezi 16. zářím 2009 a 16. lednem 2010 v souvislosti s uzavřením továrny na výrobu potravin společnosti Unilever v Nelahozevsi,

B)  vzhledem k tomu, že Česká republika považuje snížení maloobchodního obratu mezi zářím 2008 a srpnem 2009, které se v EU-27 rovnalo 3,32 % a v České republice 5,88 %, za závažný dopad finanční a hospodářské krize, jenž vedl k reorganizaci produkční kapacity společnosti Unilever i k rozhodnutí uzavřít továrnu v Nelahozevsi a dodávat výrobky na místní trh i trhy EU z jiných továren, včetně těch, které jsou umístněny jinde v EU,

zdůrazňuje skutečnost, že čistý zisk skupiny Unilever stoupl v roce 2010 o 26 %,

C)  vzhledem k tomu, že okres Mělník, kde byla továrna Unilever umístěna, je značně závislý na zpracovávání potravin a na chemickém a energetickém průmyslu;

D)  vzhledem k tomu, že navrhovaná opatření bude spolufinancovat Unilever a bude je poskytovat přímo tato společnost nebo pověření dodavatelé;

E)  vzhledem k tomu, že české orgány uvedly, že další opatření související s reorganizací společnosti Unilever byla projednána se sociálními partnery (Nezávislý odborový svaz pracovníků potravinářského průmyslu) a úřadem práce v Mělníku; vzhledem k tomu, že dohody o doprovodných opatřeních bylo dosaženo dne 16. září 2009;

F)  vzhledem k tomu, že 52,4 % pracovníků, na něž jsou opatření zaměřena, jsou ženy a 47,6 % jsou muži; vzhledem k tomu, že 13,1 % pracovníků je starších 54 let a 9,1 % pracovníků je méně než 24 let;

G)  vzhledem k tomu, že rozpočet EU na rok 2011 poprvé zahrnuje prostředky na platby v rozpočtové položce EGF 04 05 01, která nahrazuje převod plateb z jiných, nevyužitých rozpočtových položek;

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci proto vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení o české žádosti začlenil tyto návrhy:

1.  souhlasí s názorem Komise, podle něhož jsou podmínky stanovené v čl. 2 písm. a) nařízení o EGF (1927/2006) splněny, a Česká republika má tedy v rámci tohoto nařízení nárok na finanční příspěvek;

2.  zdůrazňuje, že nařízení ve své současné podobě neumožňuje vyloučit nadnárodní společnosti, které se restrukturalizují i přesto, že vykazují čistý zisk nebo se uchylují k daňovým únikům, a domnívá se, že by se tato skutečnost měla řešit při příští revizi nařízení o EGF, aniž by se však propuštěným pracovníkům zamezil přístup k EGF;

3.  bere na vědomí, že žádost odkazuje na snížení prodeje v maloobchodním odvětví, aby poukázala na dopad krize na společnost Unilever v České republice; žádá více údajů o následném snižování výroby v této továrně nebo ve společnosti Unilever v Evropské unii jako celku, protože tato informace je v žádosti uvedena příliš vágně;

4.  bere na vědomí, že opatření bude spolufinancovat společnost Unilever na základě dohody se sociálními partnery a místním úřadem práce; žádá Komisi, aby poskytla více informací o spolufinancování opatření EGF ze strany podniků a příslušných odvětví obecně, i v souvislosti s předchozími případy;

5.  bere na vědomí, že koordinovaný soubor individualizovaných služeb zahrnuje různá opatření v souvislosti s hledáním zaměstnání, změnou povolání, vlastní propagací nebo samostatnou výdělečnou činností, a lituje, že chybí opatření zaměřená na kvalifikaci nebo na uznání dovedností a schopností;

6.  konstatuje, že vysokým manažerům jsou v této souvislosti poskytovány zvláštní individuální služby pro kariérní přechod, které jsou také nejdražšími opatřeními v přepočtu na jednoho pracovníka; žádá proto podrobnější informace o pozadí tohoto opatření;

7.   konstatuje, že Komise tvrdí, že společnost Unilever neobdržela pro otevření továrny v České republice žádnou státní podporu ani finanční pomoc z evropských fondů před nebo po přistoupení k EU; upozorňuje na skutečnost, že v tomto ohledu není o společnosti Unilever v Evropské unii dostupná žádná informace.

S úctou,

Pervenche Berès


VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

16.3.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

35

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Damien Abad, Alexander Alvaro, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

François Alfonsi, Gerben-Jan Gerbrandy, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Marit Paulsen

Právní upozornění - Ochrana soukromí