ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2010/010 CZ/Unilever από την Τσεχική Δημοκρατία)

  17.3.2011 - (COM(2011)0061 – C7‑0055/2011 – 2011/2044(BUD))

  Επιτροπή Προϋπολογισμών
  Εισηγήτρια: Barbara Matera


  Διαδικασία : 2011/2044(BUD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0060/2011
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0060/2011
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2010/010 CZ/Unilever από την Τσεχική Δημοκρατία)

  (COM(2011)0061 – C7‑0055/2011 – 2011/2044(BUD))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0061 – C7-0055/2011),

  –   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 17ης Μαΐου 2006, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[1] (διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006), και ιδίως το σημείο 28,

  –   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση[2] (κανονισμός για το ΕΤΠ),

  –   έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α7-0060/2011),

  Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει τα κατάλληλα νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και να τους ενισχύσει κατά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας,

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ διευρύνθηκε προσωρινά για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 1ης Μαΐου 2009 με σκοπό να συμπεριλάβει τη στήριξη σε εργαζόμενους η απόλυση των οποίων ήταν άμεση συνέπεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης,

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζόμενους που απολύονται πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα ορίζει η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου,

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τσεχική Δημοκρατία ζήτησε βοήθεια για περιπτώσεις που αφορούν 634 απολύσεις (για όλες από τις οποίες ζητείται ενίσχυση) στην εταιρεία Unilever ČR, spol.sr.o που δραστηριοποιείται στον τομέα του λιανικού εμπορίου στην Κεντρική Βοημία, περιφέρεια NUTS II,

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ,

  1.  ζητεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για την επίσπευση της κινητοποίησης του ΕΤΠ· εκτιμά στο πλαίσιο αυτό τη βελτιωμένη διαδικασία που καθιέρωσε η Επιτροπή, σε συνέχεια του αιτήματός του για επίσπευση της διάθεσης των κονδυλίων, με την οποία η αξιολόγηση της Επιτροπής όσον αφορά την επιλεξιμότητα μιας αίτησης για κινητοποίηση του ΕΤΠ υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μαζί με την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου· ελπίζει ότι στο πλαίσιο των επικείμενων αναθεωρήσεων του Ταμείου θα επέλθουν περαιτέρω βελτιώσεις στη διαδικασία·

  2.  υπενθυμίζει τη δέσμευση των θεσμικών οργάνων για τη διασφάλιση ομαλής και ταχείας διαδικασίας έγκρισης των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ, μέσω της παροχής εφάπαξ και χρονικά περιορισμένης ατομικής ενίσχυσης που αποσκοπεί στην υποστήριξη των εργαζομένων που απολύθηκαν ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης· επισημαίνει το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΕΤΠ όσον αφορά την επανένταξη των απολυθέντων στην αγορά εργασίας· ζητεί εντούτοις να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση με αντικείμενο την σε βάθος χρόνου ένταξη των εν λόγω εργαζομένων στην αγορά εργασίας όταν μπορεί η ένταξη να θεωρηθεί ως άμεσο αποτέλεσμα των χρηματοδοτούμενων από το ΕΤΠ μέτρων·

  3.  τονίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού του ΕΤΠ πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το Ταμείο στηρίζει την επανένταξη στην αγορά εργασίας των μεμονωμένων εργαζομένων οι οποίοι έχουν απολυθεί· επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει της νομοθεσίας των κρατών μελών ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

  4.  σημειώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τη δέσμη συντονισμένων μέτρων για την παροχή υπηρεσιών σε προσωπική βάση, που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠ, περιλαμβάνουν στοιχεία όσον αφορά τη συμπληρωματικότητά τους σε σχέση με ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή, να περιλαμβάνει συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών και στις ετήσιες εκθέσεις της·

  5.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι μετά τα επανειλημμένα αιτήματά του, στον προϋπολογισμό του 2011 εγγράφηκαν, για πρώτη φορά, πιστώσεις πληρωμών ύψους 47.608.950 ευρώ στη θέση για το ΕΤΠ 04 05 01· υπενθυμίζει ότι το ΕΤΠ δημιουργήθηκε ως ξεχωριστό ειδικό μέσο με δικούς του στόχους και προθεσμίες και ότι επομένως δικαιούται ιδιαίτερες πιστώσεις ώστε να αποφεύγονται οι μεταφορές από άλλες θέσεις, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι εις βάρος της επίτευξης των διαφόρων πολιτικών στόχων·

  6.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

  7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για την δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, περιλαμβανομένου του παραρτήματος, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  • [1]  ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
  • [2]  ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2010/010 CZ/Unilever από την Τσεχική Δημοκρατία)

  ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

  Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[1], συγκεκριμένα το σημείο 28 της συμφωνίας αυτής,

  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση[2], και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 3,

  την πρόταση της Επιτροπής[3],

  Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

  (1)      Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται ως αποτέλεσμα των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και για να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

  (2)      Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1η Μαΐου 2009 το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ επεκτάθηκε, ώστε να περιλαμβάνει και τη στήριξη σε απολυθέντες εργαζομένους η απόλυση των οποίων ήταν άμεση συνέπεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

  (3)      Η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 επιτρέπει την κινητοποίηση του ΕΤΠ μέχρι το ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

  (4)      Στις 24 Μαρτίου 2010 η Τσεχική Δημοκρατία υπέβαλε αίτηση κινητοποίησης του ΕΤΠ λόγω απολύσεων στην «Unilever ČR spol.s r.o». και τη συμπλήρωσε με πρόσθετες πληροφορίες για το διάστημα έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2010. Η αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών, σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή προτείνει τη διάθεση ποσού 323.820 ευρώ.

  (5)      Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς στο πλαίσιο της αίτησης που υπέβαλε η Τσεχική Δημοκρατία,

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

  Άρθρο 1

  Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την παροχή ποσού 323.820 ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

  Άρθρο 2

  Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα ης Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Βρυξέλλες/Στρασβούργο,

  Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                    Για το Συμβούλιο

  Ο Πρόεδρος                                                  Ο Πρόεδρος

  • [1]               ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
  • [2]               ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.
  • [3]               ΕΕ C [...] της [...], σ. [...].

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  I. Ιστορικό

  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) δημιουργήθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.

  Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του σημείου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[1] και του άρθρου 12 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1927/2006[2], το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο ετήσιο ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μπορεί να προέλθει από τα περιθώρια που υπάρχουν κάτω από το συνολικό ανώτατο όριο δαπανών του προηγούμενου έτους ή/και από τις ακυρωθείσες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων από τα δυο προηγούμενα έτη, εξαιρουμένων όσων σχετίζονται με τον τομέα 1Β. Τα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον προϋπολογισμό ως προβλέψεις μόλις εξακριβωθεί ότι υπάρχουν επαρκή περιθώρια και/ή οι ακυρωθείσες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων.

  Όσον αφορά τη διαδικασία, για να ενεργοποιηθεί το Ταμείο, εφόσον αξιολογηθεί θετικά κάποια αίτηση, η Επιτροπή υποβάλλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου και, ταυτόχρονα, την αντίστοιχη αίτηση μεταφοράς πιστώσεων. Παράλληλα, θα μπορούσε να οργανωθεί τριμερής διάλογος για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τη χρήση του Ταμείου και τα απαιτούμενα ποσά. Αυτός ο τριμερής διάλογος μπορεί να έχει απλοποιημένη μορφή.

  II. Κατάσταση πραγμάτων: η πρόταση της Επιτροπής

  Στις 15 Φεβρουαρίου 2011 η Επιτροπή ενέκρινε νέα πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ της Τσεχικής Δημοκρατίας, για να στηρίξει την επανένταξη στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που απολύονται λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

  Πρόκειται για τη δεύτερη ενάτη αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 2011 και αφορά την κινητοποίηση συνολικού ποσού 323.820 ευρώ από το ΕΤΠ για την Τσεχική Δημοκρατία. Αφορά 634 απολύσεις (για όλες από τις οποίες ζητείται ενίσχυση) στην εταιρεία Unilever ČR, spol.sr.o που δραστηριοποιείται στον τομέα του λιανικού εμπορίου στην Κεντρική Βοημία, περιφέρεια NUTS II, κατά το τετράμηνο αναφοράς από τις 16 Σεπτεμβρίου 2009 έως τις 16 Ιανουαρίου 2010.

  Η αίτηση EGF/2010/010 CZ/Unilever που υπέβαλε η Τσεχική Δημοκρατία, υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 24 Μαρτίου 2010 και συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες στις 20 Σεπτεμβρίου 2010. Βασίστηκε στο κριτήριο παρέμβασης του άρθρου 2 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, το οποίο προϋποθέτει τουλάχιστον 500 απολύσεις σε χρονικό διάστημα 4 μηνών σε επιχείρηση κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που απολύουν οι προμηθευτές της και οι παραγωγοί των επόμενων σταδίων του προϊόντος, και υπεβλήθη εντός της προθεσμίας των 10 εβδομάδων που προβλέπει το άρθρο 5 του εν λόγω κανονισμού.

  Η αποτίμηση από την Επιτροπή βασίσθηκε στην αξιολόγηση της σύνδεσης ανάμεσα στις απολύσεις και τις μείζονες διαρθρωτικές αλλαγές που επέρχονται στο εμπόριο παγκοσμίως ή την χρηματοπιστωτική κρίση, το απρόβλεπτο των εν λόγω απολύσεων, την απόδειξη του αριθμού των απολύσεων και τη συμβατότητα με τα κριτήρια του άρθρου 2 α), την εξήγηση του απρόβλεπτου χαρακτήρα των απολύσεων, τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων που προβαίνουν στις απολύσεις και των εργαζομένων που θα αποτελέσουν αντικείμενο της ενίσχυσης, την περιοχή που πλήττεται και τις αρχές και τις ενδιαφερόμενες αρχές και ομάδες συμφερόντων, τον αντίκτυπο των απολύσεων όσον αφορά την απασχόληση σε τοπική, περιφερειακή ή εθνική κλίμακα, την προς χρηματοδότηση δέσμη συντονισμένων μέτρων για την παροχή υπηρεσιών σε προσωπική βάση, περιλαμβανομένου του εάν είναι συμβατή με τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία, τις ημερομηνίες έναρξης ή σχεδιαζόμενης έναρξης για την παροχή υπηρεσιών σε προσωπική βάση προς τους πληγέντες εργαζομένους, τις διαδικασίες για διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου.

  Σύμφωνα με την αποτίμηση της Επιτροπής, η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται με τον κανονισμό ΕΤΠ και η Επιτροπή συνιστά στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να εγκρίνει τις αιτήσεις.

  Για να κινητοποιηθεί το Ταμείο, η Επιτροπή υπέβαλε στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αίτηση για τη μεταφορά πιστώσεων (DEC 02/2011) συνολικού ποσού ύψους 323.820 ευρώ από το αποθεματικό του ΕΤΠ (40 02 43) για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τη θέση του προϋπολογισμού για το ΕΤΠ, 04 05 01.

  Η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι μετά τα επανειλημμένα αιτήματα του Κοινοβουλίου, στον προϋπολογισμό του 2011 εγγράφηκαν, για πρώτη φορά, πιστώσεις πληρωμών (47.608.950 ευρώ) στη θέση για το ΕΤΠ.

  Υπενθυμίζει ότι το ΕΤΠ δημιουργήθηκε ως ξεχωριστό ειδικό μέσο με δικούς του στόχους και προθεσμίες και ότι επομένως δικαιούται ιδιαίτερες πιστώσεις ώστε να αποφεύγονται οι μεταφορές από άλλες θέσεις, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι εις βάρος της επίτευξης των διαφόρων πολιτικών στόχων.

  Η διοργανική συμφωνία επιτρέπει την κινητοποίηση του ΕΤΠ εντός του ανώτατου ορίου των 500 εκατ. ευρώ.

  Πρόκειται για τη δεύτερη πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου που υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το 2011. Συνεπώς, μετά την αφαίρεση του ζητούμενου ποσού (777.390 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του παρόντος αιτήματος) από τις διαθέσιμες πιστώσεις μένει ποσό 499.222.610 ευρώ έως το τέλος του 2011. Μένει επομένως πάνω από το 25% του μέγιστου ετήσιου ποσού του ΕΤΠ για το τελευταίο τετράμηνο του 2011, όπως απαιτείται με βάση το άρθρο 12 παράγραφος 6 του κανονισμού του ΕΤΠ.

  III. Διαδικασία

  Η Επιτροπή υπέβαλε αίτηση μεταφοράς πιστώσεων[3] για την εγγραφή ειδικών πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό 2011, όπως ορίζεται στο σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006

  Ο τριμερής διάλογος όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με απόφαση κινητοποίησης του ΕΤΠ θα μπορούσε να λάβει απλουστευμένη μορφή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12, παράγραφος 5 της νομικής βάσης, εκτός εάν δεν υπάρξει συμφωνία Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

  Βάσει εσωτερικής συμφωνίας η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων πρέπει να συμμετάσχει στη διεργασία, για να παρασχεθεί εποικοδομητική στήριξη και συμβολή στην αποτίμηση των αιτήσεων από το Ευρωπαϊκού Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.

  Αφού προβεί στη δική της αξιολόγηση η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα γνωστοποιήσει την άποψή της για την κινητοποίηση του Ταμείου η οποία θα επισυνάπτεται ως επιστολή στην παρούσα έκθεση.

  Η κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που εγκρίθηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, επιβεβαιώνει τη σημασία της εξασφάλισης μιας ταχείας διαδικασίας, με τη δέουσα τήρηση των διατάξεων της διοργανικής συμφωνίας για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου.

  • [1]  ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
  • [2]  ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.
  • [3]  DEC 01/2011, 15 Φεβρουαρίου 2010

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  ES/jm

  D(2011)13080

  Κύριο Alain Lamassoure

  Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

  ASP 13E158

  Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την υπόθεση EGF/2010/010 CZ/Unilever (COM(2011)61 τελικό)

  Αξιότιμε κύριε Lamassoure,

  Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) καθώς και η ομάδα εργασίας της σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) εξέτασε την κινητοποίηση του ΕΤΠ στην υπόθεση EGF/2010/010 CZ/Unilever και ενέκρινε την ακόλουθη γνωμοδότηση.

  Η Επιτροπή Απασχόλησης και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ υποστηρίζουν την κινητοποίηση του Ταμείου όσον αφορά το συγκεκριμένο αίτημα. Επ' αυτού η επιτροπή EMPL διατυπώνει ορισμένες παρατηρήσεις, χωρίς ωστόσο να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

  Οι αποφάσεις της επιτροπής EMPL βασίζονται στις εξής εκτιμήσεις:

  Α)     λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπό εξέταση αίτηση βασίζεται στο άρθρο 2α του κανονισμού ΕΤΠ και αφορά 460 από τις 634 απολύσεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς των 4 μηνών μεταξύ 16 Σεπτεμβρίου 2009 και 16 Ιανουαρίου 2010 σε σχέση με το κλείσιμο του εργοστασίου Unilever στο Nelahozeves που ασχολείτο με την παραγωγή τροφίμων·

  Β)     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τσεχική Δημοκρατία χαρακτηρίζει τη μείωση του κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο στην ΕΕ-27 κατά 3,32 % και στην Τσεχική Δημοκρατία κατά 5,88 % μεταξύ Σεπτεμβρίου 2008 και Αυγούστου 2009 ως σοβαρό αποτέλεσμα της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης που οδηγούν σε μια αναδιοργάνωση της παραγωγικής ικανότητας της Unilever καθώς και στην απόφαση να κλείσει το εργοστάσιο στο Nelahozeves και να εφοδιάσει την τοπική αγορά και τις αγορές της ΕΕ από άλλες τοποθεσίες παραγωγής, περιλαμβανομένων εκείνων που εδρεύουν αλλού στην ΕΕ·

  Εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ο Όμιλος Unilever παρουσίασε καθαρά κέρδη που αυξήθηκαν κατά 26% το 2010·

  Γ)     λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή Melník όπου βρισκόταν το εργοστάσιο Unilever εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επεξεργασία τροφίμων και από τις χημικές και ενεργειακές βιομηχανίες·

  Δ)     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα που προτείνονται για τους εργαζόμενους θα συγχρηματοδοτηθούν από την Unilever και θα παρασχεθούν από την εταιρεία ή τους αναδόχους που εργάζονται εξ ονόματός της·

  Ε)     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τσεχικές αρχές ανέφεραν ότι τα μέτρα που συνοδεύουν την αναδιοργάνωση της Unilever συζητήθηκαν με τους κοινωνικούς εταίρους (Ανεξάρτητη Συνδικαλιστική Ένωση Εργαζομένων στη βιομηχανία τροφίμων) και το Γραφείο Εργασίας στο Melník· λαμβάνοντας υπόψη ότι συμφωνία για τα συνοδευτικά μέτρα επιτεύχθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2009·

  ΣΤ)   λαμβάνοντας υπόψη ότι 52,4 % των εργαζομένων τους οποίους αφορούν τα μέτρα είναι γυναίκες και 47,6 % είναι άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 13,1 % των εργαζομένων είναι άνω των 54 ετών και 9,1 % κάτω των 24 ετών·

  Ζ)     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2011 περιλαμβάνει για πρώτη φορά πιστώσεις πληρωμών στο κονδύλιο προϋπολογισμού του ΕΤΠ 04 05 01 καταργώντας τη μεταφορά πληρωμών από άλλα μη χρησιμοποιηθέντα κονδύλια του προϋπολογισμού·

  Συνεπώς, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της με θέμα την αίτηση της Τσεχίας τις εξής προτάσεις:

  1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 2α) του κανονισμού (1927/2006) για το ΕΤΠ και ότι συνεπώς η Τσεχική Δημοκρατία δικαιούται χρηματοοικονομικής συνδρομής βάσει του εν λόγω κανονισμού·

  2.  τονίζει ότι ο κανονισμός ως έχει δεν παρέχει τη δυνατότητα αποκλεισμού πολυεθνικών εταιριών που προβαίνουν σε αναδιάρθρωση παρά τα καθαρά κέρδη ή την πρακτική φοροδιαφυγής και πιστεύει ότι αυτό θα πρέπει να αντιμετωπισθεί στην προσεχή αναθεώρηση του κανονισμού για το ΕΤΠ χωρίς να υπονομεύεται η πρόσβαση απολυθέντων εργαζομένων στο ΕΤΠ·

  3.  σημειώνει ότι η αίτηση αναφέρεται στη μείωση των πωλήσεων στον τομέα λιανικού εμπορίου για να καταδείξει την επίπτωση της κρίσης στη Unilever στην Τσεχική Δημοκρατία· ζητεί περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τη συνακόλουθη μείωση στην παραγωγή στο εν λόγω εργοστάσιο ή για τη Unilever στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της καθόσον οι εν λόγω πληροφορίες είναι ιδιαίτερα ασαφείς στην αίτηση·

  4.  σημειώνει ότι τα μέτρα θα συγχρηματοδοτηθούν από τη Unilever με βάση συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους και το τοπικό Γραφείο Εργασίας· ζητεί περισσότερες πληροφορίες από την Επιτροπή σχετικά με τη συγχρηματοδότηση των μέτρων του ΕΤΠ από επιχειρήσεις και τομείς εν γένει καθώς και όσον αφορά προηγούμενες υποθέσεις·

  5.  σημειώνει ότι η δέσμη συντονισμένων μέτρων για την παροχή υπηρεσιών σε προσωπική βάση περιλαμβάνει διάφορα μέτρα που αφορούν την αναζήτηση εργασίας, την αλλαγή σταδιοδρομίας, την αυτο-προαγωγή και την αυτο-απασχόληση και εκφράζει λύπη για την έλλειψη μέτρων που αφορούν τα προσόντα ή μέτρων για την αναγνώριση ειδικοτήτων και ικανοτήτων·

  6.  σημειώνει επίσης ότι σ’αυτό το πλαίσιο τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη λαμβάνουν ειδικές εξυπηρετήσεις εξατομικευμένης αλλαγής σταδιοδρομίας οι οποίες είναι ταυτόχρονα τα πλέον δαπανηρά μέτρα ανά εργαζόμενο· ζητεί συνεπώς λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με το υπόβαθρο αυτού του μέτρου·

  7.   σημειώνει ότι η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι η Unilever δεν έχει λάβει καμία κρατική ενίσχυση ή χρηματοπιστωτική στήριξη από ευρωπαϊκά ταμεία για το άνοιγμα του εργοστασίου στην Τσεχική Δημοκρατία πριν ή μετά την προσχώρησή της στην ΕΕ· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι δεν διατίθενται καθόλου πληροφορίες αναφορικά με την Unilever στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Με εκτίμηση,

  Pervenche Berès

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  16.3.2011

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  35

  3

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Damien Abad, Alexander Alvaro, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  François Alfonsi, Gerben-Jan Gerbrandy, Paul Rübig, Γεώργιος Σταυρακάκης

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Marit Paulsen