Pranešimas - A7-0060/2011Pranešimas
A7-0060/2011

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Čekijos paraiška „EGF/2010/010 CZ/Unilever“)

17.3.2011 - (COM(2011)0061 – C7‑0055/2011 – 2011/2044(BUD))

Biudžeto komitetas
Pranešėja: Barbara Matera


Procedūra : 2011/2044(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0060/2011
Pateikti tekstai :
A7-0060/2011
Debatai :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Čekijos paraiška „EGF/2010/010 CZ/Unilever“)

(COM(2011)0061 – C7‑0055/2011 – 2011/2044(BUD))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011)0061 – C7‑0055/2011),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo[1](2006 m. gegužės 17 d. TIS), ypač į jo 28 punktą,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, kuriuo įsteigiamas Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas[2] (EGF reglamentas),

–   atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7-0060/2011),

A. kadangi Europos Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, ir jiems padėti vėl integruotis į darbo rinką, nustatė atitinkamas teisėkūros ir biudžetines priemones,

B.  kadangi EGF taikymo sritis buvo laikinai išplėsta – nuo 2009 m. gegužės 1 d. galima teikti paraiškas dėl paramos darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl tiesioginio pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikio,

C. kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2006 m. gegužės 17 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti EGF priėmimo, Sąjungos finansinė pagalba atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir prieinama kaip galima greičiau ir veiksmingiau,

D. kadangi Čekijos Respublika paprašė paramos atvejais, kurie susiję su 634 darbuotojų (visiems skirtina parama) atleidimu iš įmonės Unilever ČR spol. sr.o., vykdančios veiklą mažmeninės prekybos sektoriuje Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūros II lygio (NUTS II) regione Vidurio Čekijoje,

E.  kadangi paraiška atitiko EGF reglamente nustatytus finansinės paramos teikimo kriterijus,

1.  ragina visas susijusias institucijas dėti reikiamas pastangas siekiant paspartinti EGF lėšų mobilizavimą; šiuo atžvilgiu palankiai vertina tai, kad Komisija, atsižvelgdama į EP prašymą pagreitinti išmokų suteikimą, patobulino procedūrą, kuri taikoma biudžeto valdymo institucijai teikiant Komisijos įvertinimą dėl EGF paraiškos tinkamumo kartu su siūlymu mobilizuoti fondo lėšas; tikisi, kad persvarstant fondą bus atlikta dar daugiau procedūros patobulinimų;

2.  primena institucijų įsipareigojimą užtikrinti sklandžią ir greitą sprendimų dėl EGF mobilizavimo priėmimo procedūrą suteikiant vienkartinę ribotos trukmės individualią paramą, skirtą padėti dėl globalizacijos ar finansų ir ekonomikos krizės padarinių iš darbo atleistiems darbuotojams; atkreipia dėmesį, kad EGF gali atlikti svarbų vaidmenį į darbo rinką iš naujo integruojant iš darbo atleistus darbuotojus; vis dėlto ragina atlikti šių darbuotojų ilgalaikės integracijos į darbo rinką kaip tiesioginio EGF finansuotų priemonių įgyvendinimo rezultato vertinimą;

3.  pabrėžia, kad vadovaujantis EGF reglamento 6 straipsniu turėtų būti užtikrinta, kad EGF lėšomis būtų remiamas pavienių iš darbo atleistų darbuotojų reintegravimas į darbo rinką; primena, kad EGF pagalba neturi pakeisti nei veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsako įmonės, nei įmonių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

4.  pažymi, kad informacija apie suderintą iš EGF finansuotinų individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketą apima išsamią informaciją apie priemonių, finansuojamų iš struktūrinių fondų, papildomumą; primena savo raginimą Komisijai taip pat ir metinėse ataskaitose pateikti lyginamąjį šių duomenų vertinimą;

5.  palankiai vertina tai, kad atsižvelgta į pakartotinius Parlamento reikalavimus ir kad pirmą kartą 2011 m. biudžete EGF biudžeto eilutėje 04 05 01 nurodyti mokėjimų asignavimai – 47 608 950 EUR; primena, kad EGF buvo sukurtas kaip atskira priemonė ir kad buvo nustatyti konkretūs šio fondo tikslai ir terminai, todėl fondui turi būti atskirai skiriama lėšų. Taip bus išvengta perkėlimų iš kitų biudžeto eilučių, kaip tai būdavo daroma anksčiau, nes dėl to gali nepavykti pasiekti tikslų kitose politikos srityse;

6.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

7.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

  • [1]  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
  • [2]  OL L 406, 2006 12 30, p. 1.

PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Čekijos paraiška „EGF/2010/010 CZ/Unilever“)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo[1], ypač į jo 28 punktą,

atsižvelgdami į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą[2], ypač į jo 12 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą[3],

kadangi:

(1)      Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (toliau – EGF) įsteigtas teikti papildomą paramą darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką.

(2)      EGF taikymo sritis buvo išplėsta – nuo 2009 m. gegužės 1 d. galima teikti paramos darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl tiesioginio pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikio, paraiškas.

(3)      2006 m. gegužės 17 d. tarpinstituciniame susitarime numatyta galimybė skirti EGF lėšų, neviršijant viršutinės metinės 500 mln. EUR ribos.

(4)      2010 m. kovo 24 d. Čekija pateikė paraišką skirti EGF lėšų dėl darbuotojų atleidimo iš Unilever ČR spol.s r.o. ir iki 2010 m. rugsėjo 20 d. ją papildė išsamesne informacija. Ši paraiška atitinka finansinei paramai taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 10 straipsnyje. Todėl Komisija siūlo skirti 323 820 EUR sumą.

(5)      Todėl EGF lėšos turėtų būti skirtos finansinei paramai pagal Čekijos pateiktą paraišką suteikti,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

2011 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) skiriama 323 820 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta [Briuselyje / Strasbūre]

Europos Parlamento vardu                          Tarybos vardu

Pirmininkas                                                  Pirmininkas

  • [1]               OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
  • [2]               OL L 406, 2006 12 30, p. 1.
  • [3]               OL C […], […], p. […].

AIŠKINAMOJI DALIS

I. Pagrindiniai faktai

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, nukentėjusiems nuo esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių.

Remiantis 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo[1] 28 punkto ir Reglamento (EB) Nr. 1927/2006[2] 12 straipsnio nuostatomis, fondo lėšos negali viršyti numatytos didžiausios 500 mln. EUR sumos, kurią sudaro bet kokia marža, numatyta nuo praėjusių metų bendrosioms išlaidoms nustatytos viršutinės ribos ir (arba) įsipareigojimų asignavimai, panaikinti per praėjusius dvejus metus, išskyrus tuos, kurie susiję su 1b išlaidų kategorija. Kai tik nustatomos pakankamos maržos ir (arba) panaikinami įsipareigojimai, reikiamos sumos įrašomos į biudžetą kaip atidėjiniai.

Procedūra yra tokia: Komisija, norėdama panaudoti fondo lėšas ir teigiamai įvertinusi paraišką, tuo pat metu biudžeto valdymo institucijai teikia pasiūlymą dėl fondo lėšų skyrimo ir atitinkamą prašymą pervesti lėšas. Tuo pat metu gali būti rengiamas trišalis dialogas siekiant susitarti dėl fondo lėšų panaudojimo ir prašomų sumų. Toks dialogas gali būti supaprastintos formos.

II. Dabartinė padėtis. Komisijos pasiūlymas

2011 m. vasario 15 d. Komisija priėmė naują pasiūlymą dėl sprendimo dėl EGF lėšų mobilizavimo Čekijos Respublikai siekiant remti darbuotojų, atleistų iš darbo dėl pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės padarinių, pakartotinę integraciją į darbo rinką.

Tai antra paraiška dėl bendros 323 820 eurų sumos panaudojimo iš EGF Čekijos Respublikos reikmėms, kuri turi būti apsvarstyta vykdant 2011 m. biudžetą. Paraiškoje nurodoma, kad iš įmonės Unilever ČR, spol.s r.o., vykdančios veiklą mažmeninės prekybos sektoriuje Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūros II lygio (NUTS II) regione Vidurio Čekijoje, atleisti 634 darbuotojai (visiems skirtina parama) per ataskaitinį keturių mėnesių laikotarpį nuo 2009 m. rugsėjo 16 d. iki 2010 m. sausio 16 d.

Ši paraiška (byla EGF/2010/010 CZ/Unilever, Čekijos Respublika) Komisijai pateikta 2010 m. kovo 24 d., o papildoma informacija buvo teikiama iki 2010 m. rugsėjo 20 d. Paraiška grindžiama intervencijos kriterijais, nustatytais EGF reglamento 2 straipsnio a punkte, kuriame numatytas reikalavimas, kad per keturių mėnesių laikotarpį valstybės narės įmonėje būtų atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų, įskaitant darbuotojus, atleistus jos tiekėjų ar tolesnės gamybos grandies įmonėse, ir kad paraiška būtų pateikta per 10 savaičių (terminas, nurodytas minėtojo reglamento 5 straipsnyje).

Komisijos vertinimas atliktas įvertinus atleidimų ir didelių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių arba finansų krizės ryšį, nustačius, ar šie atleidimai buvo nenumatyti, išsiaiškinus šių atleidimų skaičių ir jų atitiktį 2 straipsnio a punkto kriterijams, išsiaiškinus nenuspėjamą atleidimų pobūdį, nustačius darbuotojus atleidžiančias įmones ir darbuotojus, kuriems skirtina parama, susijusią teritoriją ir jos valdžios institucijas bei suinteresuotuosius subjektus, įvertinus atleidimų poveikį vietos, regionų ir nacionaliniam užimtumui, suderintų asmeninėms reikmėms pritaikytų finansuotinų paslaugų pobūdį, įskaitant jų suderinamumą su struktūrinių fondų lėšomis finansuojamais veiksmais, nustačius datas, kada atleistiems darbuotojams pradėtos teikti ar bus pradėtos teikti šios asmeninėms reikmėms pritaikytos paslaugos, konsultavimosi su socialiniais partneriais procedūras, administravimo ir kontrolės sistemas.

Komisija savo vertinime nurodo, kad paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus atitikties reikalavimams kriterijus, ir rekomenduoja biudžeto valdymo institucijai patvirtinti šią paraišką.

Kad galėtų mobilizuoti lėšas, Komisija pateikė biudžeto valdymo institucijai prašymą dėl bendros 323 820 EUR sumos perkėlimo (Nr. DEC 02/2011) iš EGF rezervo (40 02 43), numatyto įsipareigojimams pagal biudžeto eilutę 04 05 01.

Pranešėja palankiai vertina tai, kad buvo atsižvelgta į pakartotinius Parlamento reikalavimus, ir pirmą kartą 2011 m. biudžete EGF biudžeto eilutėje nurodyti mokėjimų asignavimai (47 608 950 EUR).

Be to, ji primena, kad EGF buvo sukurtas kaip atskira priemonė ir kad buvo nustatyti konkretūs šio fondo tikslai ir terminai, dėl to fondui turi būti atskirai skiriama lėšų. Taip bus išvengta perkėlimų iš kitų biudžeto eilučių, kaip tai būdavo daroma anksčiau, nes dėl to gali nepavykti pasiekti tikslų kitose politikos srityse.

Remiantis TIS, fondo mobilizuojamų lėšų suma negali viršyti didžiausios numatytos metinės 500 mln. EUR ribos.

Tai antrasis biudžeto valdymo institucijai 2011 m. pateiktas pasiūlymas mobilizuoti fondo lėšas. Todėl iš turimų asignavimų atėmus prašomą sumą (777 390 EUR, įskaitant aptariamos paraiškos sumą), likusi suma, kurią bus galima panaudoti iki 2011 m. pabaigos, sudarys 499 222 610 EUR. Taigi liks daugiau kaip 25 proc. didžiausios EGF numatytos metinės sumos, kurią galima skirti asignavimams per paskutinius keturis 2011 m. mėnesius, kaip reikalaujama pagal EGF Reglamento 12 straipsnio 6 dalį.

III. Procedūra

Siekdama į 2011 m. biudžetą įtraukti atitinkamus įsipareigojimų asignavimus, Komisija pateikė prašymą dėl asignavimų perkėlimo[3], kaip reikalaujama pagal 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinio susitarimo 28 punktą.

Galėtų vykti supaprastintas trišalis dialogas Komisijos pasiūlymo dėl sprendimo EGF lėšų mobilizavimo klausimu, kaip numatyta teisinio pagrindo 12 straipsnio 5 dalyje, išskyrus tuos atvejus, kai Parlamentas ir Taryba nesusitaria.

Pagal vidaus susitarimą Užimtumo ir socialinių reikalų (EMPL) komitetas turėtų būti įtrauktas į šį procesą siekiant konstruktyviai remti paraiškų fondo lėšoms gauti vertinimą bei jame dalyvauti.

Atlikęs vertinimą, Europos Parlamento EMPL komitetas pateiks nuomonę dėl Fondo lėšų skyrimo, kuri bus pridėta kaip laiškas prie šio pranešimo.

Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendroje deklaracijoje, priimtoje 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje, patvirtinta, kad svarbu užtikrinti sparčią sprendimų dėl fondo mobilizavimo priėmimo procedūrą tinkamai atsižvelgiant į Tarpinstitucinį susitarimą.

  • [1]  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
  • [2]  OL L 406, 2006 12 30, p. 1.
  • [3]  2010 m. vasario 15 d. Nr. DEC 01/2011.

PRIEDAS. UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

ES/jm

D(2011)13080

M. Alain Lamassoure

Biudžeto komiteto pirmininkui

ASP 13E158

Tema: Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų mobilizavimo byloje EGF/2010/010 CZ/Unilever (COM(2011)61 galutinis)

Gerb. A. Lamassoure‘ai,

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (EMPL) ir jo EGF darbo grupė apsvarstė klausimą dėl EGF lėšų mobilizavimo byloje EGF/2010/010 CZ/Unilever ir priėmė toliau pateikiamą nuomonę.

EMPL komitetas ir jo EGF darbo grupė pritaria, kad pagal šią paraišką būtų panaudojamos fondo lėšos. Vis dėlto EMPL komitetas šiuo klausimu pateikia keletą pastabų nors ir neabejoja dėl mokėjimų perkėlimo.

EMPL komiteto svarstymai pagrįsti toliau nurodytomis aplinkybėmis:

A)  kadangi ši paraiška remiasi EGF reglamento 2a straipsniu ir yra susijusi su 430  iš 634 darbuotojų, atleistų per keturis aptariamo laikotarpio mėnesius nuo 2009 m. rugsėjo 16 d. iki 2010 m. sausio 16 d., nes Nelahozevese buvo uždaryta maisto produktų gamykla „Uniliver“;

B)  kadangi Čekijos Respublikoje, kaip visoje 27 valstybių narių ES, mažmeninės prekybos apyvarta sumažėjo 3,32 proc., o laikotarpiu nuo 2008 m. rugsėjo mėn. iki 2009 m. rugpjūčio mėn. Čekijos Respublikoje dėl sunkių finansų ir ekonomikos krizės pasekmių, dėl kurių buvo nuspręsta pertvarkyti gamyklos „Unilever“ gamybos pajėgumus, uždaryti gamyklą Nelahozevese ir vietos ir ES rinkoms tiekti gaminius iš kitų gamybos vietų, įskaitant kitose ES vietose įsikūrusias gamyklas, mažmeninės prekybos apyvarta sumažėjo 5,88 proc.;

atkreipia dėmesį į faktą, kad 2010 m. bendrovės „Unilever Group“ grynasis pelnas padidėjo 20 proc.;

C)  kadangi Melníko rajonas, kuriame įsikūrusi gamykla „Unilever“, labai priklauso nuo maisto gamybos ir chemijos ir energetikos pramonės;

D)  kadangi darbuotojams siūlomos priemones bendrai finansuos gamykla „Unilever“ ir jas parengs įmonė arba jai dirbantys rangovai,

E)  kadangi Čekijos valdžios institucijos pranešė, kad priemonės, susijusios su gamyklos „Unilever“ pertvarkymu, buvo aptartos su socialiniais partneriais (nepriklausoma maisto pramonės darbuotojų profsąjunga) ir Melníko darbo biuru; kadangi 2009 m. rugsėjo 16 d. sudarytas susitarimas dėl susijusių priemonių;

F)  kadangi moterys sudaro 52,4 proc. darbuotojų, kuriems skirtos minėtosios priemonės, o vyrai – 47,6 proc.; kadangi 13,1 proc. darbuotojų vyresni kaip 54 metų ir 9,1 proc. – jaunesni kaip 24 metų;

G)  kadangi ES 2011 m. biudžete EGF biudžeto eilutėje 04 05 01 pirmą kartą įrašyti mokėjimų asignavimai ir todėl tampa nereikalingi mokėjimų perkėlimai iš kitų biudžeto eilučių, kuriose yra nepanaudotų lėšų;

taigi Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Čekijos paraiškos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  pritaria Komisijai, kad įvykdytos EGF reglamente (1927/2006) nustatytos sąlygos finansinei paramai gauti ir kad pagal šį reglamentą Čekijos Respublika turi teisę gauti finansinę paramą;

2.  pabrėžia, kad reglamentas nenumato galimybės taikyti išimtį tarptautinėms bendrovėms, kurios pertvarkomos nepaisant grynosios naudos ar mokesčių vengimo praktikos, ir mano, kad persvarstant EGF reglamentą šį klausimą reikėtų aptarti nestatant į pavojų atleistų darbuotojų galimybės gauti pagalbą iš EGF;

3.  pažymi, kad šioje paraiškoje, siekiant parodyti krizės poveikį gamyklai „Unilever“ Čekijos Respublikoje, minimas prekybos sumažėjimas mažmeninės prekybos sektoriuje; prašo pateikti išsamesnės informacijos apie šios gamyklos arba gamyklų „Unilever“ visoje Europos Sąjungoje gamybos sumažėjimą, kurį lėmė prekybos sumažėjimas, nes paraiškoje pateikta informacija neaiški;

4.  pažymi, kad priemones bendrai finansuos gamykla „Unilever“ pagal susitarimą su socialiniais partneriais ir vietos darbo biuru; reikalauja, kad Komisija pateiktų išsamesnės informacijos apie įmonių ir sektorių vykdomą bendrą EGF priemonių finansavimą apskritai ir susijusį su ankstesniais atvejais;

5.  pažymi, kad suderintą individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketą sudaro įvairios priemonės, susijusios su darbo paieška, profesijos keitimu, reklamavimusi arba privačia praktika, ir apgailestauja, kad neįtrauktos kvalifikacijos priemonės ar įgūdžių ir kompetencijos pripažinimo priemonės;

6.  be to, pažymi, kad šiomis aplinkybėmis vyresniesiems vadovams teikiamos specialios profesinės veiklos keitimo paslaugos, kurios yra brangiausiai vienam darbuotojui atsieinanti priemonė; taigi reikalauja detalesnės informacijos apie aplinkybes, susijusias su šia priemone;

7.   pažymi, jog Komisija patvirtina, kad gamykla „Unilever“, kai ji buvo atidaryta Čekijos Respublikoje, negavo jokios valstybinės pagalbos ar paramos iš Europos fondų prieš Čekijai tampant ES nare ar ja tapus; atkreipia dėmesį į tai, kad nepateikta jokios informacijos šiuo klausimu apie gamyklas „Unilever“ Europos Sąjungoje.

Pagarbiai

Pervenche Berès

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

16.3.2011

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

35

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Damien Abad, Alexander Alvaro, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

François Alfonsi, Gerben-Jan Gerbrandy, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Marit Paulsen