Procedūra : 2011/2044(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0060/2011

Iesniegtie teksti :

A7-0060/2011

Debates :

Balsojumi :

PV 05/04/2011 - 4.5
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0124

ZIŅOJUMS     
PDF 184kWORD 115k
17.3.2011
PE 458.788v02-00 A7-0060/2011

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Čehijas pieteikums EGF/2010/010 CZ/Unilever)

(COM(2011)0061 – C7-0055/2011 – 2011/2044(BUD))

Budžeta komiteja

Referente: Barbara Matera

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS
 PASKAIDROJUMS
 PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Čehijas pieteikums EGF/2010/010 CZ/Unilever)

(COM(2011)0061 – C7-0055/2011 – 2011/2044(BUD))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0061 – C7-0055/2011),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(1) (2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 28. punktu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi(2) (EGF regula),

–   ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7-0060/2011),

A. tā kā Eiropas Savienība ir izveidojusi atbilstošus likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus skar pasaules tirdzniecības sistēmas nozīmīgu strukturālo pārmaiņu negatīvās sekas, un palīdzētu viņiem atgriezties darba tirgū;

B.  tā kā attiecībā uz pieteikumiem, kas iesniegti, sākot ar 2009. gada 1. maiju, EGF darbības joma uz laiku tika paplašināta, tajā iekļaujot atbalstu darba ņēmējiem, kuru atlaišana ir tieši saistīta ar pasaules finanšu un ekonomikas krīzi;

C. tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Eiropas Savienība sniedz atlaistiem darba ņēmējiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz iespējami ātri un efektīvi, pienācīgi ņemot vērā 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu attiecībā uz lēmumu pieņemšanu par EGF līdzekļu izmantošanu;

D. tā kā Čehija ir pieprasījusi palīdzību saistībā ar 634 darbinieku atlaišanu (atbalsts paredzēts visiem šiem darbiniekiem) uzņēmumā Unilever ČR, spol.sr.o., kas darbojas mazumtirdzniecības nozarē NUTS II reģionā Střední Čechy,

E.  tā kā šis pieteikums ir saskaņā ar EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

1.  prasa iesaistītajām iestādēm veikt vajadzīgos pasākumus, lai paātrinātu EGF līdzekļu izmantošanu; šajā sakarībā ir gandarīts par uzlaboto procedūru, kuru Komisija ieviesusi pēc EP pieprasījuma paātrināt dotāciju piešķiršanu un kuras mērķis ir iesniegt budžeta lēmējinstitūcijai Komisijas novērtējumu par EGF pieteikuma atbilstību kopā ar priekšlikumu izmantot Fondu; cer, ka procedūra tiks uzlabota vēl vairāk, turpmāk pārskatot Fonda darbību;

2.  atgādina iestāžu apņemšanos nodrošināt netraucētu un ātru procedūru, pieņemot lēmumus par EGF līdzekļu izmantošanu, lai sniegtu vienreizēju, terminētu un individuālu atbalstu, lai palīdzētu darbiniekiem, kas atlaisti globalizācijas un finanšu un ekonomikas krīzes izraisītas darba vietu skaita samazināšanas dēļ; norāda, ka EGF var dot būtisku ieguldījumu, lai veicinātu štata vietu samazināšanas dēļ atlaisto darbinieku atgriešanos darba tirgū; tomēr aicina izvērtēt, kā EGF finansētie pasākumi tieši ietekmējuši šo darbinieku ilgtermiņa integrāciju darba tirgū;

3.  uzsver, ka saskaņā ar EGF regulas 6. pantu ir jānodrošina, ka EGF palīdz atgriezties darba tirgū individuāliem darba ņēmējiem, kuri atlaisti darbinieku skaita samazināšanas dēļ; atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, par kurām saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem ir atbildīgi uzņēmumi, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;

4.  norāda, ka informācija, kas sniegta par saskaņoto individualizētu pakalpojumu kopumu, kuru finansētu no EGF, ietver informāciju par tā papildināmību ar struktūrfondu finansētām darbībām; atkārtoti aicina sniegt minēto datu salīdzinošu novērtējumu arī gada pārskatā;

5.  atzinīgi vērtē to, ka pēc vairākkārtējiem Parlamenta pieprasījumiem 2011. gada budžetā EGF budžeta pozīcijā (04 05 01) pirmo reizi ir iekļautas maksājumu apropriācijas EUR 47 608 950 apmērā; atgādina, ka EGF tika izveidots kā īpašs neatkarīgs instruments ar saviem mērķiem un termiņiem un tādēļ tam ir vajadzīgs atsevišķs piešķīrums, lai nevajadzētu veikt pārvietojumus no citām budžeta pozīcijām, kas tika darīts agrāk un kas varētu traucēt mērķu sasniegšanu dažādās politikas jomās;

6.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

7.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

8.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

(2)

OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Čehijas pieteikums EGF/2010/010 CZ/Unilever)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(1) un jo īpaši tā 28. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi(2) un jo īpaši tās 12. panta 3. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu(3),

tā kā:

(1)      Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds (EGF) tika izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darbiniekiem, kuru atlaišana ir saistīta ar globalizācijas izraisītām lielām strukturālām izmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū.

(2)      Attiecībā uz pieteikumiem, kas iesniegti, sākot ar 2009. gada 1. maiju, EGF darbības joma tika paplašināta, iekļaujot atbalstu darbiniekiem, kuru atlaišana ir tieši saistīta ar pasaules finanšu un ekonomikas krīzi.

(3)      Saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu EGF var izmantot, nepārsniedzot EUR 500 miljonu maksimālo apjomu gadā.

(4)      Čehija 2010. gada 24. martā iesniedza pieteikumu par EGF izmantošanu saistībā ar darbinieku skaita samazināšanu uzņēmumā Unilever ČR spol.s r.o. un līdz 2010. gada 20. septembrim iesniedza papildu informāciju. Šis pieteikums atbilst Regulas (EK) Nr. 1927/2006 10. pantā paredzētajām finansiālā ieguldījuma noteikšanas prasībām. Tādēļ Komisija ierosina atļaut izmantot līdzekļus EUR 323 820 apmērā.

(5)      Tādēļ EGF būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu saistībā ar Čehijas iesniegto pieteikumu,

IR NOLĒMUŠI ŠĀDI.

1. pants

Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu, lai piešķirtu EUR 323 820 saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē/Strasbūrā, [..]

Eiropas Parlamenta vārdā —                      Padomes vārdā —

priekšsēdētājs                                               priekšsēdētājs

(1)

              OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

(2)

              OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.

(3)

              OV C […], […], […]. lpp.


PASKAIDROJUMS

I. Vispārīga informācija

Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds ir izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus skar pasaules tirdzniecības modeļu lielu strukturālu izmaiņu sekas.

Saskaņā ar 28. punktu 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(1) un Regulas (EK) Nr. 1927/2006(2) 12. pantu, izmantojot EGF, nav atļauts pārsniegt maksimālo summu EUR 500 miljonu apmērā, un šos līdzekļus iegūst no rezerves, ko nosaka iepriekšējā gada kopējo izdevumu maksimālais apmērs, un/vai no iepriekšējo divu gadu atceltajām saistību apropriācijām, izņemot tās, kuras attiecas uz 1.b izdevumu kategoriju. Attiecīgās summas iekļauj budžetā kā uzkrājumu, tiklīdz ir atrastas pietiekamas rezerves un/vai atceltās saistības.

Attiecībā uz EGF aktivizēšanas procedūru, ja pieteikums tiek atbalstīts, Komisija iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai priekšlikumu par EGF izmantošanu un vienlaikus arī atbilstošu pieprasījumu pārvietot līdzekļus. Līdztekus var rīkot trialogu, lai vienotos par EGF izmantošanu un pieprasītajām summām. Trialogu var rīkot vienkāršotā kārtībā.

II. Pašreizējā situācija — Komisijas priekšlikums

Komisija 2011. gada 15. februārī apstiprināja jaunu priekšlikumu lēmumam par EGF izmantošanu, piešķirot līdzekļus Čehijai, lai atbalstītu to darbinieku atgriešanos darba tirgū, kuri tikuši atlaisti no darba pasaules finanšu un ekonomikas krīzes dēļ.

Šis ir otrais pieteikums, kas izskatāms saistībā ar 2011. gada budžetu, un tas attiecas uz EGF līdzekļu piešķiršanu Čehijai par kopējo summu EUR 323 820. Pieteikums iesniegts saistībā ar 634 darbinieku atlaišanu (atbalsts pieprasīts visiem darbiniekiem) četru mēnešu pārskata periodā no 2009. gada 16. septembra līdz 2010. gada 16. janvārim uzņēmumā Unilever ČR, spol.sr.o., kas darbojas mazumtirdzniecības nozarē NUTS II reģionā Střední Čechy.

Čehijas pieteikums — lieta EGF/2010/010 CZ/Unilever — Komisijai tika iesniegts 2010. gada 24. martā, un līdz 2010. gada 20. septembrim tika sniegta papildu informācija. Pieteikuma pamatā bija intervences kritērijs, kas noteikts EGF regulas 2. panta a) apakšpunktā un paredz četru mēnešu laikā vismaz 500 atlaišanas gadījumus dalībvalsts uzņēmumā, ieskaitot darba ņēmējus, kuri atlaisti no darba tā piegādes uzņēmumos vai pakārtotās ražotnēs, un to iesniedza noteiktajā termiņā, t. i., 10 nedēļu laikā (EGF regulas 5. pants).

Komisija pieteikumu izskatīja, izvērtējot saistību starp darbinieku skaita samazināšanu un nozīmīgām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos vai finanšu krīzi, darbinieku skaita samazināšanas neparedzamību, atlaisto darbinieku konkrēto skaitu un atbilstību iepriekš minētās regulas 2. panta a) apakšpunkta kritērijiem, paskaidrojumus par minētās darbinieku skaita samazināšanas neparedzamību, apzinot uzņēmumus, kuri atlaiž darbiniekus, un pašus darbiniekus, kam paredzēta palīdzība, kā arī attiecīgo teritoriju, tās varas iestādes un ieinteresētās personas, darbinieku skaita samazināšanas ietekmi uz nodarbinātību vietējā, reģionālā un valsts mērogā, saskaņotu finansējamo individualizēto pakalpojumu kopumu, tostarp tā savienojamību ar struktūrfondu finansētām darbībām, termiņus, kādos sāka vai plānoja sākt individualizēto pakalpojumu sniegšanu atlaistajiem darbiniekiem, procedūras apspriedēm ar sociālajiem partneriem, pārvaldības un kontroles sistēmas.

Izvērtējot pieteikumu, Komisija ir atzinusi, ka tas atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem, un ierosina budžeta lēmējinstitūcijai apstiprināt šo pieteikumu.

Lai varētu izmantot EGF, Komisija ir iesniegusi budžeta lēmējinstitūcijai līdzekļu pārvietojuma pieprasījumu (DEC 02/2011) par kopējo summu EUR 323 820, kas saistību apropriācijās pārvietojama uz EGF budžeta pozīciju (04 05 01) no EGF paredzētās rezerves (40 02 43).

Referente atzinīgi vērtē to, ka pēc vairākkārtējiem Parlamenta pieprasījumiem 2011. gada budžetā EGF budžeta pozīcijā pirmo reizi ir iekļautas maksājumu apropriācijas (EUR 47 608 950).

Referente atgādina, ka EGF tika izveidots kā īpašs neatkarīgs instruments ar saviem mērķiem un termiņiem un tādēļ tam ir vajadzīgs atsevišķs piešķīrums, lai nevajadzētu veikt pārvietojumus no citām budžeta pozīcijām, kas tika darīts agrāk un kas varētu traucēt mērķu sasniegšanu dažādās politikas jomās.

Saskaņā ar Iestāžu nolīgumu EGF līdzekļus ir atļauts izmantot, nepārsniedzot maksimālo apjomu EUR 500 miljonus gadā.

Šis ir otrais Fonda izmantošanas priekšlikums, kas 2011. gadā iesniegts budžeta lēmējinstitūcijai. Tādējādi, atņemot no pieejamajām apropriācijām līdz šim pieprasīto summu (EUR 777 390, ierēķinot arī šo pieprasījumu), līdz 2011. gada beigām vēl ir pieejami EUR 499 222 610. Tādējādi vairāk nekā 25 % no EGF vienam gadam paredzētā maksimālā apjoma paliks pieejami piešķīrumiem pēdējos četros 2011. gada mēnešos, kā paredzēts EGF regulas 12. panta 6. punktā.

III. Procedūra

Komisija ir iesniegusi līdzekļu pārvietojuma pieprasījumu(3), lai varētu 2011. gada budžetā iekļaut īpašas saistību apropriācijas, kā paredzēts 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 28. punktā.

Trialogu par Komisijas priekšlikumu lēmumam par EGF izmantošanu var rīkot vienkāršotā kārtībā, kā paredzēts juridiskā pamata 12. panta 5. punktā, izņemot gadījumus, kad Parlamenta un Padomes viedoklis nesakrīt.

Saskaņā ar iekšēju vienošanos šajā procesā ir jāiesaista Nodarbinātības un sociālo lietu (EMPL) komiteja, lai nodrošinātu konstruktīvu atbalstu un ieguldījumu, izvērtējot pieteikumus par EGF līdzekļu izmantošanu.

Pēc pieteikuma izskatīšanas Eiropas Parlamenta EMPL komiteja paudīs savu viedokli par EGF izmantošanu, ko vēstules veidā pievienos šim ziņojumam.

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgajā deklarācijā, ko pieņēma 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē, ir uzsvērts, ka, pieņemot lēmumus par EGF līdzekļu izmantošanu, ir svarīgi nodrošināt ātru procedūras norisi, pienācīgi ievērojot Iestāžu nolīgumu.

(1)

OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

(2)

OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.

(3)

DEC 01/2011, 2010. gada 15. februāris.


PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE

ES/jm

D(2011)13080

Budžeta komitejas priekšsēdētājam

Alain Lamassoure

ASP 13E158

Temats: Atzinums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda (EGF) izmantošanu lietā EGF/2010/010 CZ/Unilever (COM(2011)61 galīgā redakcija)

Godātais Lamassoure kungs!

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja (EMPL), kā arī tās darba grupa EGF jautājumos izskatīja jautājumu par EGF līdzekļu izmantošanu lietā EGF/2010/010 CZ/Unilever un pieņēma turpmāk izklāstīto atzinumu.

EMPL komiteja un darba grupa EGF jautājumos atbalsta EGF līdzekļu izmantošanu saistībā ar iepriekšminēto pieteikumu. Šajā sakarībā EMPL komitejai ir dažas piezīmes, tomēr tā neapšauba maksājumu apropriāciju pārvietošanas nepieciešamību.

EMPL komitejas viedokļa pamatā ir šādi apsvērumi:

A)  tā kā šis pieteikums ir iesniegts, pamatojoties uz EGF regulas 2. panta a) apakšpunktu, un attiecas uz 460 no 634 darbiniekiem, kuri atlaisti no darba četru mēnešu atskaites periodā no 2009. gada 16. septembra līdz 2010. gada 16. janvārim saistībā ar to, ka tika slēgta Unilever pārtikas produktu rūpnīca Nelahozevā;

B)  tā kā Čehija skaidro, ka finanšu un ekonomikas krīzes dēļ laikā no 2008. gada septembra līdz 2009. gada augustam mazumtirdzniecības apgrozījums ES 27 valstīs ir samazinājies par 3,32 % un Čehijā — par 5,88 % un ka tādēļ Unilever bija jāveic ražošanas jaudas pārstrukturēšana, kā arī jāpieņem lēmums slēgt rūpnīcu Nelahozevā un piegādāt ražojumus vietējam un ES tirgum no citām, tostarp citur Eiropas Savienībā izvietotām, rūpnīcām;

vērš uzmanību uz to, ka 2010. gadā Unilever grupas tīrā peļņa pieauga par 26 %;

C)  tā kā Melnīkas rajonā, kur atradās Unilever rūpnīca, ekonomika lielā mērā ir atkarīga no pārtikas pārstrādes, ķīmiskās rūpniecības un enerģētikas nozares;

D)  tā kā Unilever līdzfinansēs darbiniekiem paredzētos pasākumus, un to īstenošanu nodrošinās uzņēmums vai tā vārdā strādājošs uzņēmums;

E)  tā kā Čehijas iestādes ziņoja, ka pasākumi, kas saistīti ar Unilever pārstrukturēšanu, tika apspriesti ar sociālajiem partneriem (Pārtikas rūpniecības darbinieku neatkarīgo arodbiedrību) un Melnīkas rajona nodarbinātības biroju; tā kā vienošanos par šiem pasākumiem panāca 2009. gada 16. septembrī;

F)  tā kā 52,4 % no darbiniekiem, kuriem paredzēti pasākumi, ir sievietes, bet 47,6 % — vīrieši; tā kā 13,1 % darbinieku ir vecāki par 54 gadiem, bet 9,1 % — jaunāki par 24 gadiem;

G)  tā kā ES 2011. gada budžetā EGF budžeta pozīcijā Nr. 04 05 01 pirmo reizi ir iekļautas maksājumu apropriācijas, kas pārsniedz maksājumu pārvietojumus no citām neizmantotām budžeta pozīcijām,

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja tādēļ aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā par Čehijas pieteikumu iekļaut šādus ierosinājumus.

1.  piekrīt Komisijai, ka ir izpildīti EGF regulas Nr. 1927/2006 2. panta a) apakšpunktā paredzētie nosacījumi un ka tādēļ Čehija ir tiesīga saņemt šajā regulā paredzēto finansiālo ieguldījumu;

2.  uzsver, ka regulas noteikumos, kādi tie ir pašlaik, nav paredzēta iespēja tos nepiemērot starptautiskiem uzņēmumiem, kuri veic pārstrukturēšanu, vienlaikus gūstot tīro peļņu, vai kuri izvairās no nodokļu maksāšanas, un uzskata, ka, veicot plānoto EGF regulas pārskatīšanu, šim jautājumam būtu jāpievēršas tā, lai netiktu apgrūtināta atlaisto darbinieku piekļuve EGF finansējumam;

3.  ņem vērā, ka pieteikumā minēta pārdošanas apmēru samazināšanās mazumtirdzniecības nozarē, lai tādējādi apliecinātu krīzes ietekmi uz Unilever Čehijā; prasa sniegt plašāku informāciju par attiecīgo ražošanas samazinājumu minētajā rūpnīcā vai Unilever ražotnēs visā Eiropas Savienībā kopumā, jo pieteikumā sniegtā informācija nav pārāk skaidra;

4.  ņem vērā, ka, pamatojoties uz vienošanos ar sociālajiem partneriem un vietējo nodarbinātības biroju, Unilever līdzfinansēs attiecīgos pasākumus; prasa Komisijai sniegt plašāku informāciju par EGF pasākumu līdzfinansēšanu, ko veic uzņēmumi un nozares kopumā, kā arī plašāku informāciju par iepriekšējiem līdzfinansēšanas gadījumiem;

5.  ņem vērā, ka individualizēto pakalpojumu saskaņotajā kopumā ietverti dažādi pasākumi, kas saistīti ar jaunas darba vietas meklēšanu, karjeras maiņu, sevis piedāvāšanu darba tirgū un pašnodarbinātību, un pauž nožēlu, ka tajos nav ietverti kvalifikācijas celšanas pasākumi vai pasākumi prasmju un kompetences atzīšanai;

6.  ņem vērā arī to, ka šajā kontekstā augstākā līmeņa vadītājiem tiek piedāvāti īpaši individuāli karjeras maiņas pakalpojumi, kas vienlaikus arī ir izmaksu ziņā visdārgākie pasākumi uz vienu darbinieku; tādēļ prasa sniegt detalizētāku informāciju par šā pasākuma pamatojumu;

7.   ņem vērā Komisijas apstiprinājumu attiecībā uz to, ka Unilever nav saņēmis nekādu valsts atbalstu vai Eiropas fondu finansiālu atbalstu rūpnīcas atvēršanai Čehijā ne pirms, ne pēc tās iestāšanās Eiropas Savienībā; vērš uzmanību uz to, ka šajā sakarībā par Unilever Eiropas Savienībā nav pieejama nekāda informācija.

Cieņā

Pervenche Berès


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

16.3.2011

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

35

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Damien Abad, Alexander Alvaro, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

François Alfonsi, Gerben-Jan Gerbrandy, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marit Paulsen

Juridisks paziņojums - Privātuma politika