Pranešimas - A7-0061/2011Pranešimas
A7-0061/2011

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos aktyvaus senėjimo metų (2012)

18.3.2011 - (COM(2010)0462 – C7‑0253/2010 – 2010/0242(COD)) - ***I

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Pranešėjas: Martin Kastler


Procedūra : 2010/0242(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0061/2011
Pateikti tekstai :
A7-0061/2011
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos aktyvaus senėjimo metų (2012)

(COM(2010)0462 – C7‑0253/2010 – 2010/0242(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0462),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 153 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0253/2010),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto nuomonę dėl pasiūlymo finansinio suderinamumo,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 21 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–   pasikonsultavęs su Regionų komitetų,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 ir 38 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Regioninės plėtros komiteto ir Kultūros ir švietimo komiteto nuomones (A7-0061/2011),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a) Pagal Europos Sąjungos Sutarties 3 straipsnį Sąjunga turi kovoti inter alia su socialine atskirtimi ir diskriminacija bei skatinti socialinį teisingumą ir apsaugą, moterų ir vyrų lygybę ir kartų solidarumą.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2b) Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 156 straipsnį Komisija turi skatinti valstybių narių bendradarbiavimą ir sudaryti palankesnes sąlygas derinti jų veiksmus socialinės politikos srityje.

Pagrindimas

Papildymas pagal naują institucinę sistemą, numatytą Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2c) Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 174 straipsnyje pripažįstama, kad kai kurie Sąjungos regionai turi didelių ir nuolatinių demografinių trūkumų, kurie gali kenkti jų vystymuisi ir kuriems gali reikti ypatingo dėmesio, jei Sąjunga nori siekti ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos.

Pagrindimas

SESV 174 straipsnyje pripažįstama, kad kai kurie Europos Sąjungos regionai susiduria su sunkumais, atsiradusiais dėl jų demografinės padėties, pvz., labai retai apgyvendinti regionai, ir kad šiai situacijai reikia skirti ypatingą dėmesį įgyvendinant įvairių krypčių ES politiką.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)       Pagal Pagrindinių teisių chartijos 25 straipsnį Sąjunga pripažįsta ir gerbia pagyvenusių žmonių teisę gyventi oriai ir nepriklausomai bei dalyvauti visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime.

(3)       Pagal Pagrindinių teisių chartijos 25 straipsnį Sąjunga pripažįsta ir gerbia vyresnio amžiaus žmonių teisę gyventi oriai ir nepriklausomai bei dalyvauti visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime. Be to, pagal Pagrindinių teisių chartijos 34 straipsnį Sąjunga pripažįsta ir gerbia teisę naudotis socialinės apsaugos privalumais ir apsaugą užtikrinančiomis socialinėmis paslaugomis, o pagal 35 straipsnį – kiekvieno asmens teisę į aukšto lygio sveikatos apsaugą.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) Senėjimas be abejonės yra visai Europos visuomenei ir visoms jos kartoms iškilusi problema, tačiau jis taip pat susijęs su kartų solidarumo ir visų pirma su šeimos vaidmens klausimu.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3b) Sąjungos gyventojų, kuriems netrukus sukaks 60 ir daugiau metų, dalis didės daug greičiau negu kada nors anksčiau. Didžiausio augimo tikimasi 2015–2035 m. laikotarpiu, kai 60 ir daugiau metų turinčių gyventojų skaičius kasmet padidės 2 mln. Šis augimas yra labai teigiamas reiškinys, nes tai logiškas sveikatos priežiūros ir gyvenimo kokybės gerėjimo rezultatas. Nepaisant to, dėl realių demografinių pokyčių Sąjungoje susiduriama su tam tikromis problemomis – tam tikruose miestuose ir regionuose mažėjančiu gyventojų skaičiumi (taip pat mažėjančiu tokių miestų bei regionų patrauklumu), dideliais pensijų fondų patiriamais sunkumais ir problemomis siekiant išlaikyti tvarų sveikatos priežiūros ir viešųjų paslaugų finansavimą.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)       Keliuose Europos Vadovų Tarybos susitikimuose pripažinta būtinybė spręsti visuomenės senėjimo poveikio Europos socialiniams modeliams klausimą. Svarbiausias atsakas į šį spartų amžiaus struktūros pokytį yra skatinti aktyvų senėjimą ir taip užtikrinti, kad kūdikių bumo kartos, kuri iš esmės yra sveikesnė ir labiau išsilavinusi nei bet kuri kita ankstesnė karta, atstovai turėtų daugiau galimybių dirbti ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime.

(4)       Keliuose Europos Vadovų Tarybos susitikimuose pripažinta būtinybė spręsti visuomenės senėjimo poveikio Europos socialiniams modeliams klausimą. Svarbiausias atsakas į šį spartų amžiaus struktūros pokytį yra sukurti tvarią ilgalaikę aktyvaus senėjimo kultūrą ir taip užtikrinti, kad žmonėms, kuriems netrukus sukaks 60 metų, ir vyresniems žmonėms, kurių grupė sparčiai auga, kurie iš esmės yra sveikesni ir labiau išsilavinę nei bet kurios kitos ankstesnės kartos žmonės, turėtų būti sudaryta daugiau galimybių dirbti ir aktyviai dalyvauti šeimos ir visuomenės gyvenime, įskaitant savanorišką veiklą, mokymąsi visą gyvenimą, kultūrinę raišką ir sportą, siekiant, kad tokia veikla darytų teigiamą poveikį psichinei ir fizinei sveikatai. Taigi, norint skatinti aktyvaus senėjimo kultūrą reikia taikyti įvairius aspektus ir visus gyvenimo tarpsnius apimantį metodą ir skatinti kartų solidarumą.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)       Kadangi vyresnio amžiaus žmonių dalis Europoje didėja, skatinti sveiką senėjimą yra dar svarbiau nei anksčiau. Dėl sveiko senėjimo darbo rinkoje gali padaugėti vyresnio amžiaus žmonių, jie gali ilgiau būti aktyvūs visuomenėje, galima gerinti kiekvieno jų gyvenimo kokybę ir šalinti sveikatos ir socialinės rūpybos sistemų kliūtis.

(5)       Kadangi vyresnio amžiaus žmonių dalis Europoje didėja ir gerėja bendra jų sveikatos būklė, skatinti visų, ypač vyresnio amžiaus, asmenų sveiką senėjimą palaikant jų gyvybingumą ir orumą yra dar svarbiau nei anksčiau. Atsižvelgiant į tai, reikėtų imtis ypatingų priemonių, įskaitant priemones, kuriomis siekiama užtikrinti visiems vienodas galimybes naudotis tinkamomis ir kokybiškomis sveikatos priežiūros, ilgalaikės priežiūros ir socialinėmis paslaugomis, plėsti Europos piliečių žinias apie problemas, susijusias su gyventojų senėjimu, spręsti senstančios kartos izoliavimo nuo informacijos klausimą ir rengti iniciatyvas siekiant įveikti dėl senėjimo proceso kylantį pavojų sveikatai. Sveikas senėjimas – fizinės, socialinės ir psichinės gerovės optimalių galimybių užtikrinimas siekiant vyresnio amžiaus žmonėms suteikti galimybę aktyviai ir nediskriminuojamai dalyvauti visuomenės gyvenime ir gyventi nepriklausomą kokybišką gyvenimą. Be to, dėl sveiko senėjimo darbo rinkoje gali padaugėti vyresnio amžiaus žmonių, jie gali būti ilgiau aktyvūs visuomenėje, galima pagerinti kiekvieno jų gyvenimo kokybę ir sumažinti naštą sveikatos, pensijų ir socialinės rūpybos sistemoms.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Nuomonę apie ES kylančias demografines problemas ir galimybes jas spręsti Komisija išdėstė 2006 m. spalio 12 d. komunikate „Europos demografijos ateitis: iššūkį paversti galimybe“ ir 2009 m. balandžio 21 d. komunikate „Sprendžiant ES visuomenės senėjimo daromo poveikio klausimą“.

(6) Nuomonę apie ES kylančias demografines problemas ir galimybes jas spręsti Komisija išdėstė 2006 m. spalio 12 d. komunikate „Europos demografijos ateitis: iššūkį paversti galimybe“, 2007 m. gegužės 10 d. komunikate „Skatinti kartų solidarumą“ ir 2009 m. balandžio 29 d. komunikate „Sprendžiant ES visuomenės senėjimo daromo poveikio klausimą“.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a) Vis didės kultūrinė ir etninė vyresnių kartų įvairovė Europos Sąjungoje. Taigi būtina aktyviai remti lygias galimybes ir skatinti dalyvavimą. Aktyvūs piliečiai iš įvairios kultūrinės aplinkos vienija visuomenę, skatina integraciją ir prisideda prie ekonomikos augimo.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)       2007 m. vasario 22 d. Taryba priėmė rezoliuciją „Demografinių pokyčių Europoje galimybės ir iššūkiai: vyresnio amžiaus žmonių įnašas į ekonominį ir socialinį vystymąsi“, kurioje pabrėžiamas poreikis didinti aktyvaus dalyvavimo galimybes vyresnio amžiaus žmonėms, naujas ekonomikos galimybes („sidabrinė ekonomika“), atsirandančias didėjant vyresnio amžiaus žmonių poreikiui gauti tam tikras prekes ir paslaugas, ir teigiamo vyresnio amžiaus žmonių įvaizdžio visuomenėje svarbą.

(7)       2007 m. vasario 22 d. Taryba priėmė rezoliuciją „Demografinių pokyčių Europoje galimybės ir iššūkiai: vyresnio amžiaus žmonių įnašas į ekonominį ir socialinį vystymąsi“, kurioje pabrėžiamas poreikis didinti ir aktyvaus dalyvavimo galimybes vyresnio amžiaus žmonėms, įskaitant tas galimybes, kurias teikia savanoriškas darbas, ir naujas ekonomikos galimybes („sidabrinė ekonomika“), atsirandančias didėjant vyresnio amžiaus žmonių poreikiui gauti tam tikras prekes ir paslaugas, ir teigiamo vyresnio amžiaus žmonių įvaizdžio visuomenėje svarbą. Atsižvelgiant į tai, taip pat turėtų būti pabrėžiama, kad svarbu padėti siekti geros sveikatos ir aukštos gyvenimo kokybės, be kita ko, užtikrinant galimybes gauti tinkamą ir aukštos kokybės sveikatos priežiūrą.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) 2009 m. birželio 8 d. Taryba priėmė išvadas „Moterų ir vyrų lygios galimybės: aktyvus ir orus senėjimas“, kuriose pripažįstama, kad siekdami gyventi aktyvų gyvenimą ir senti oriai vyresnio amžiaus žmonės susiduria su rimtomis problemomis visoje Europos Sąjungoje, o valstybėms narėms ir Komisijai siūloma nemažai priemonių.

(8) 2009 m. birželio 8 d. Taryba priėmė išvadas „Moterų ir vyrų lygios galimybės: aktyvus ir orus senėjimas“, kuriose pripažįstama, kad visoje ES vyresnio amžiaus žmonės patiria rimtų sunkumų norėdami veikliai gyventi ir oriai senėti, o valstybėms narėms ir Komisijai siūloma nemažai priemonių, įskaitant veiklaus senėjimo politikos skatinimą, atsižvelgiant į skirtingą padėtį įvairiose valstybėse narėse ir į įvairias problemas, su kuriomis susiduria moterys ir vyrai.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl sprendimo

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)     2008 m. birželio 12–13 d. konferencijoje „Išvien siekiant užtikrinti psichinę sveikatą ir gerovę“, surengtoje ES pirmininkaujant Slovėnijai, paskelbtas Europos psichinės sveikatos ir gerovės paktas. Po šios konferencijos, 2010 m. balandžio 29–30 d. konferencijoje „Aktyvus ir sveikas senėjimas“, surengtoje ES pirmininkaujant Ispanijai, pristatyta Europoje taikyta pažangi socialinio aktyvumo ir kartų solidarumo patirtis.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl sprendimo

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)   2010 m. lapkričio 11 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją „Demografijos problema ir kartų solidarumas“ 1, ragindamas Komisiją paskelbti, kam skirti 2012-ieji Europos metai, ir valstybes nares aktyvų senėjimą nustatyti vienu iš ateinančių metų prioritetų. Be to, rezoliucijoje pabrėžta, kad Europos metais reikėtų itin atkreipti dėmesį į vyresnio amžiaus žmonių indėlį į visuomenės gyvenimą ir sudaryti galimybes skatinti kartų solidarumą, bendradarbiavimą ir supratimą ir skatinti vyresnio amžiaus žmones ir jaunimą dirbti kartu.

 

________________

1 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0400.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl sprendimo

11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11b) Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų komiteto nuomonėse taip pat pabrėžiama, jog svarbu, kad Europoje būtų aktyvaus senėjimo kultūra. Vienas konkretus tokios kultūros aspektas susijęs su įvairių kartų sveikatos priežiūra ir apsauga, kurį Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas savo 2010 m. liepos 15 d. nuomonėje „Gyventojų senėjimo poveikis sveikatos ir gerovės sistemai“ vadina su amžiumi susijusiais sutrikimais.

 

______________

1 OL C 44, 2011 2 11, p. 10.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl sprendimo

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)     2010 m. balandžio 27 d. Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių, kurio 7 ir 8 gairėmis valstybės narės raginamos skatinti aktyvų senėjimą politinėmis priemonėmis didinant darbo jėgos dalyvavimą, pasiūlyme Komisija pasiūlė didinti vyresnio amžiaus žmonių užimtumo lygį diegiant darbo organizavimo naujoves ir gerinti vyresnio amžiaus žmonių įdarbinimo galimybes tobulinant jų gebėjimus ir juos įtraukiant į mokymosi visą gyvenimą veiklą. 10 gaire pabrėžiamas poreikis tobulinti socialinės apsaugos sistemas, mokymosi visą gyvenimą ir aktyvios įtraukties politiką, kad įvairiais gyvenimo etapais žmonėms būtų sudaromos galimybės ir užtikrinama jų apsauga nuo socialinės atskirties pavojaus.

(12)     2010 m. balandžio 27 d. Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių, kurio 7 ir 8 gairėmis valstybės narės raginamos skatinti aktyvų senėjimą politinėmis priemonėmis didinant darbo jėgos dalyvavimą, pasiūlyme Komisija pasiūlė didinti vyresnio amžiaus žmonių užimtumo lygį diegiant darbo organizavimo naujoves ir gerinti vyresnio amžiaus žmonių įdarbinimo galimybes tobulinant jų gebėjimus ir juos įtraukiant į mokymosi visą gyvenimą veiklą. 10 gairėje pabrėžiamas poreikis tobulinti socialinės apsaugos sistemas, mokymosi visą gyvenimą ir aktyvios ir neapribotos įtraukties politiką siekiant suteikti žmonėms galimybių įvairiais jų gyvenimo etapais, juos apsaugoti nuo skurdo ir socialinės atskirties pavojaus ir skatinti aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime.

 

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl sprendimo

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)     Komunikate „Europos skaitmeninė darbotvarkė“ – 2010 m. gegužės 19 d. priimtoje strategijos „Europa 2020“ pirmoje pavyzdinėje iniciatyvoje – Komisija pabrėžė informacinių ir ryšių technologijų (IRT) svarbą oriam senėjimui, visų pirma siūlydama geriau vykdyti bendrą programą „Kasdienį gyvenimą palengvinanti aplinka“. Europos skaitmeninėje darbotvarkėje taip pat rekomenduojama imtis koordinuotų veiksmų visų Europos gyventojų, įskaitant itin gausią vyresnio amžiaus žmonių grupę (15 mln. arba maždaug 30 proc. visų gyventojų), kurie niekada nėra naudojęsi internetu, skaitmeniniam raštingumui didinti.

(13)     Komunikate „Europos skaitmeninė darbotvarkė“ – 2010 m. gegužės 19 d. priimtoje strategijos „Europa 2020“ pirmoje pavyzdinėje iniciatyvoje – Komisija pabrėžė informacinių ir ryšių technologijų (IRT) prietaikų ir paslaugų svarbą oriam senėjimui, visų pirma siūlydama geriau vykdyti bendrą programą „Kasdienį gyvenimą palengvinanti aplinka“. Europos skaitmeninėje darbotvarkėje taip pat rekomenduojama imtis koordinuotų veiksmų visų Europos gyventojų, įskaitant itin gausią vyresnio amžiaus žmonių grupę (15 mln. arba maždaug 30 proc. visų gyventojų), kurie niekada nėra naudojęsi internetu, skaitmeniniam raštingumui didinti. Didinant naujų technologijų naudojimo galimybes ir rengiant su šių technologijų naudojimu susijusius mokymus dar labiau pagerėtų vyresnio amžiaus žmonių galimybės pasinaudoti mokymosi visą gyvenimą galimybėmis, jie galėtų įgyti techninių įgūdžių ir, be to, tai padėtų pašalinti su atstumu ir negalia susijusias kliūtis mokytis visą gyvenimą.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl sprendimo

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)   Komisija siūlo pradėti Inovacijų partnerystę aktyvaus ir sveiko senėjimo srityje (angl. AHAIP) pagal strategijos „Europa 2020“ pavyzdinę iniciatyvą „Inovacijų sąjunga“. Šis bandomasis projektas, kuris yra pirmoji inovacijų partnerystė, apims socialines naujoves, padėsiančias skatinti geresnę gyvenimo kokybę, ligų prevenciją, pagerinti viešojo sektoriaus ir socialinių partnerių socialinius tinklus ir sudaryti sąlygas, kad būtų taikomos naujos technologijos, padedančios užtikrinti gyvenimo kokybę. Šia partneryste norima pasiekti, kad piliečiai galėtų ilgiau gyventi savarankiškai ir būti geros sveikatos ir iki 2020 m. dvejais metais padidinti vidutinį sveikų gyvenimo metų skaičių. Be to, jos tikslas – pagerinti Europos socialinės ir sveikatos priežiūros sistemų tvarumą bei našumą, sukurti Sąjungos ir pasaulinę novatoriškų IRT prietaikų ir paslaugų rinką.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl sprendimo

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) Komisija įgyvendina Europos veiksmų planą dėl negalios, kuriame atsižvelgiant į negalios ir senėjimo sąsają numatyti atitinkami vyresnio amžiaus žmonėms skirti veiksmai. Visų pirma tai turėtų būti veiksmai, susiję su prieinamumu taikant principą „tinkamas visiems“. Be to, ES ir visos valstybės narės pasirašė JT Konvenciją dėl žmonių su negalia teisių, kurioje išdėstytos atitinkamos nuostatos dėl vyresnio amžiaus žmonių.

(14) Komisija įgyvendina Europos veiksmų planą dėl negalios, kuriame atsižvelgiant į dažną negalios ir senėjimo sąsają numatyti atitinkami vyresnio amžiaus žmonėms skirti veiksmai. Visų pirma tai turėtų būti veiksmai, susiję su prieinamumu taikant principą „tinkamas visiems“. Svarbu numatyti veiksmus, skirtus savarankiškam gyvenimui ir įtraukčiai į bendruomenę remti, įskaitant veiksmus, skirtus neįgaliems vyresnio amžiaus žmonėms, kuriems reikia didelės paramos ir kurių poreikiai sudėtingi, kurie yra itin pažeidžiami ir linkę į socialinę atskirtį. Be to, ES ir visos valstybės narės pasirašė JT Konvenciją dėl žmonių su negalia teisių, kurioje, be kita ko, išdėstytos atitinkamos nuostatos dėl vyresnio amžiaus žmonių. 2009 m. priimtoje Europos Tarybos rekomendacijoje dėl senėjimo ir neįgalumo 21-ajame amžiuje siekiama skatinti senstančių neįgalių žmonių savarankiškumą ir nepriklausomą gyvenimą gerinant paslaugų kokybę ir visiems užtikrinant lygią prieigą prie jų. Joje valstybės narės skatinamos laikytis naujoviško požiūrio.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl sprendimo

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a)   Kasmet balandžio 29 d. švenčiama Europos kartų solidarumo diena – iniciatyva, kuria ypač džiaugėsi Europos Parlamentas savo 2010 m. lapkričio 11 d. rezoliucijoje „Demografijos problemos ir kartų solidarumas“ 1. Kiekvienais metais šią dieną Europai suteikiama puiki galimybė peržvelgti savo įsipareigojimus stiprinti kartų solidarumą ir bendradarbiavimą siekiant skatinti sąžiningą ir tvarią visuomenę. Tai taip pat puiki galimybė visiems suinteresuotiesiems asmenims, įskaitant pilietinę visuomenę, kartu pasvarstyti apie tai, kaip spręsti problemas, kurios atsiranda Europoje dėl senstančios visuomenės.

 

________________________

1 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0400.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl sprendimo

14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14b) Šiuo sprendimu nustatomas finansavimo dydis, kuris biudžeto valdymo institucijai bus svarbiausias orientacinis dydis, kaip nurodyta 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 37 punkte1.

 

________________________

1 OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl sprendimo

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)     Aktyviam senėjimui skirtos kelios Sąjungos iniciatyvos, kaip antai Europos socialinis fondas, Europos regioninės plėtros fondas, programa PROGRESS, Mokymosi visą gyvenimą programa, Visuomenės sveikatos programa, konkrečios Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programos informacinių ir ryšių technologijų bei socialinių ir ekonomikos mokslų ir humanitarinių mokslų programos, Senėjimo informacinėje visuomenėje veiksmų planas, bendra mokslinių tyrimų ir naujovių programa „Kasdienį gyvenimą palengvinanti aplinka“, Konkurencingumo ir naujovių programa ir bandomieji vyresnio amžiaus žmonėms skirtų IRT diegimo projektai ir Mobilumo mieste veiksmų planas. Europos metų veiklai skirtas bendras Sąjungos finansavimas atitiks prioritetus ir taisykles, metiniu arba daugiamečiu pagrindu taikomas esamoms užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių sričių programoms ir atskiroms biudžeto eilutėms. Jei reikia, Europos metų veikla gali būti remiama pagal kitų sričių, pavyzdžiui, švietimo ir kultūros, sveikatos, mokslinių tyrimų, informacinės visuomenės, regioninės politikos ir transporto politikos, programas ir politiką.

(15)     Aktyviam senėjimui skirtos kelios Sąjungos iniciatyvos, kaip antai Europos socialinis fondas, Europos regioninės plėtros fondas, programa PROGRESS, Mokymosi visą gyvenimą programa, ypač Grundtvig programa, Bendrijos veiksmų sveikatos srityje 2008–2013 m. laikotarpiu programa, konkrečios Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programos informacinių ir ryšių technologijų bei socialinių ir ekonomikos mokslų ir humanitarinių mokslų programos, Senėjimo informacinėje visuomenėje veiksmų planas, bendra mokslinių tyrimų ir naujovių programa „Kasdienį gyvenimą palengvinanti aplinka“, Konkurencingumo ir naujovių programa ir bandomieji vyresnio amžiaus žmonėms skirtų IRT diegimo projektai, parengiamųjų socialinio turizmo veiksmų programa „Calypso“ ir Mobilumo mieste veiksmų planas. Taigi galima Europos metais vykdyti šias programas, neviršijant jose numatytų metinių ar daugiamečių finansavimo prioritetų.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl sprendimo

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a) Siekiant užtikrinti įvairių organizacijų dalyvavimą, mažesnės apimties renginių ir veiklos atvejais reikėtų numatyti supaprastintas procedūras.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl sprendimo

15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15b) Turint mintyje tai, kad nemaža susijusių Sąjungos masto tinklų gali susidurti su didžiuliais biudžeto suvaržymais, dėl kurių jų dalyvavimas veikloje, susijusioje su Europos metais, galėtų būti apribotas, reikėtų į tai atsižvelgti, jei atsirastų papildomų pinigų Sąjungos lygmeniu.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl sprendimo

15 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15c)   Reikėtų skatinti Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metų (2010), Europos savanorystės metų (2011) ir Europos aktyvaus senėjimo metų (2012) sąveiką.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2012 m. skelbiami Europos aktyvaus senėjimo metais (toliau – Europos metai).

2012-ieji skelbiami Europos aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo metais (paantraštė „Išsaugoti visų asmenų gyvybingumą ir išlaikyti orumą“) (toliau – Europos metai).

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bendras Europos metų tikslas – skatinti ir remti valstybių narių, jų regioninės ir vietos valdžios, socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės pastangas skatinti aktyvų senėjimą ir aktyviau telkti žmonių, kuriems netrukus sukaks 60 metų, ir vyresnių žmonių, kurių grupė sparčiai auga, potencialą, taip saugant kartų solidarumą. Aktyvus senėjimas reiškia, kad sudaromos geresnės galimybės ir darbo sąlygos vyresnio amžiaus žmonėms reikštis darbo rinkoje, skatinant aktyvų dalyvavimą visuomenės gyvenime kovojama su socialine atskirtimi ir skatinamas sveikas senėjimas. Atsižvelgiant į tai tikslai yra:

Bendras Europos metų tikslas – padėti sukurti tvarią aktyvaus senėjimo kultūrą Europoje, remiantis įvairaus amžiaus visuomene ir kartų solidarumu.

 

Siekiant šio tikslo Europos metais bus skatinamos ir remiamos valstybių narių, jų regioninės ir vietos valdžios institucijų, socialinių partnerių, verslo ir pilietinės visuomenės, įskaitant su skurdu ir socialine atskirtimi aktyviai kovojančias religines organizacijas ir asociacijas, pastangos skatinti aktyvų senėjimą ir aktyviau telkti sparčiai didėjančios gyventojų, kuriems netrukus sukaks 60 ir daugiau metų, grupės potencialą, taip išlaikant vyresnių žmonių gyvybingumą, skatinant jų socialinį aktyvumą, gerinant vyresnio amžiaus žmonių įvaizdį visuomenėje, kuriant jokioms amžiaus grupėms kliūčių nesudarančią visuomenę ir puoselėjant kartų solidarumą bei bendradarbiavimą. Norint to pasiekti, itin svarbu, kad Europos metais būtų remiamos iniciatyvos, įskaitant vietos ir regionų lygio iniciatyvas, kuriose atsižvelgiama į specialiuosius vyresnio amžiaus žmonių poreikius, ir pasinaudojama visomis šių iniciatyvų teikiamomis galimybėmis.

 

Aktyvus senėjimas – optimalių sveikatos, dalyvavimo visuomenės gyvenime ir saugumo galimybių užtikrinimo procesas siekiant pagerinti senstančių žmonių gyvenimo kokybę. Tai sudaro žmonėms galimybę pasiekti savo gyvenimo gerovę ir pagal jų poreikius, norus ir gebėjimus dalyvauti visuomenės gyvenime, kartu užtikrinant jiems tinkamą apsaugą, saugumą ir priežiūrą, kai prireikia pagalbos. Aktyvus senėjimas reiškia, kad sudaromos geresnės švietimo, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą galimybės, geresnės darbo galimybės ir įvairaus amžiaus žmonėms tinkamos darbo sąlygos, kad vyresnio amžiaus žmonės galėtų dalyvauti darbo rinkoje, remiamas vyresnio amžiaus žmonių vaidmuo šeimos gyvenime ir savanoriškoje veikloje ir aktyvus jų dalyvavimas visuomenės gyvenime, kovojama su diskriminacija amžiaus pagrindu ir išankstinėmis nuostatomis bei šalinami neigiami stereotipai, kovojama su skurdu ir socialine atskirtimi, skatinamas sveikas orus senėjimas ir jis palengvinamas taikant prevencines priemones ir užtikrinant kokybiškas socialines ir sveikatos paslaugas.

 

Atsižvelgiant į tai Europos metų tikslai yra:

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)       didinti bendrą informuotumą apie aktyvaus senėjimo vertę, siekiant atkreipti dėmesį į naudą, kurią vyresnio amžiaus žmonės gali duoti visuomenei ir ekonomikai, propaguoti aktyvų senėjimą ir dėti daugiau pastangų vyresnio amžiaus žmonių potencialui telkti;

(1)       didinti bendrą informuotumą apie aktyvaus senėjimo vertę, įtraukti jį kaip svarbų prioritetą į suinteresuotųjų šalių politinę darbotvarkę visais lygiais, siekiant atkreipti dėmesį į naudą, kurią vyresnio amžiaus žmonės gali duoti visuomenei, šeimos gyvenimui ir ekonomikai, propaguoti aktyvų ir sveiką senėjimą ir kartų solidarumą, saugant visų žmonių gyvybingumą ir gerbiant jų orumą, kovoti su diskriminavimu dėl amžiaus ir neigiamais senyvo amžiaus žmonių stereotipais, pašalinti kliūtis ir pripažinti visų amžiaus grupių įvairovę, dėti daugiau pastangų vyresnio amžiaus žmonių potencialui telkti nepaisant jų etninės ir kultūrinės kilmės, ypatingą dėmesį skiriant jų galimybių dalyvauti darbo rinkoje, savanoriškoje veikloje ir mokymosi visą gyvenimą veikloje užtikrinimui, suteikiant apsaugą tiems, kurie tęsia veiklą, gerinant suvokimą apie vertingą indėlį, kurį įneša vyresnio amžiaus darbuotojai, ir kovojant su skurdu senatvėje, ypač su moterų skurdu;

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)       skatinti diskusijas ir plėtoti valstybių narių ir visų lygių suinteresuotųjų šalių abipusį mokymąsi, siekiant propaguoti aktyvaus senėjimo politiką, nustatyti ir skleisti gerąją patirtį ir skatinti bendradarbiavimą ir įvairaus pobūdžio sąveiką;

(2)       skatinti diskusijas, keistis informacija ir plėtoti valstybių narių ir suinteresuotųjų šalių, įskaitant Sąjungos, nacionalinio, regiono ir vietos lygio socialinius partnerius ir pilietinę visuomenę, abipusį mokymąsi, siekiant propaguoti aktyvaus senėjimo politiką, skatinti tvarias ir saugias Europos pensijų sistemas, suprasti problemas, nustatyti ir skleisti gerąją patirtį ir skatinti bendradarbiavimą ir įvairaus pobūdžio sąveiką;

 

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)       sudaryti pagrindą įsipareigojimams ir konkretiems veiksmams, kad valstybės narės ir visų lygių suinteresuotosios šalys galėtų plėtoti politiką vykdydamos konkrečią veiklą ir įsipareigoti siekti konkrečių su aktyviu senėjimu susijusių tikslų.

(3)       sudaryti pagrindą įsipareigojimams ir konkretiems veiksmams, kad Sąjunga, valstybės narės ir visų lygių suinteresuotosios šalys, aktyviai įtraukdamos pilietinę visuomenę, socialinius partnerius ir verslo subjektus ir itin daug dėmesio skirdamos informacinių strategijų skatinimui, vykdydamos konkrečią veiklą galėtų plėtoti naujoviškus sprendimus, politiką ir ilgalaikes strategijas ir įsipareigoti siekti konkrečių su aktyviu senėjimu ir kartų solidarumu susijusių tikslų;

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) skatinti geriau suprasti ir bendrai labiau pripažinti vyresnio amžiaus žmonių indėlį į Europos ekonomikos ir socialinį vystymąsi ir jį remti, ypač pripažįstant jų patirtį, kuri akivaizdžiai duoda naudos ekonomikai ir visuomenei;

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 3 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3b)     remti veiklą, kuria būtų skatinamas visapusiškų su užimtumu ir darbu susijusių amžiaus valdymo strategijų vystymas, kuri padėtų įgyvendinti nuoseklią šeimai palankią politiką, galinčią turėti svarbų poveikį demografinėms tendencijoms, kuria būtų atkreipiamas dėmesys į sveikatos problemų prevencijos ir sveikos gyvensenos svarbą, itin pabrėžiant su amžiumi susijusius sveikatos sutrikimus, ir veiklą, kuria būtų didinama pagarba vyresnio amžiaus žmonių orumui, gerinama jų sveikata, įskaitant galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, gyvenimo kokybė ir savarankiškumas;

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 3 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3c) pradėti taikyti struktūrinę fiskalinę politiką, kuri būtų naudinga ne pelno organizacijoms, arba ją stiprinti, kad jos galėtų planuoti ir vykdyti savo veiklą ir nuolat, o ne tik retkarčiais, padėti senstantiems žmonėms ir nepalankiausioje padėtyje esantiems gyventojams.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–         konferencijos, renginiai ir iniciatyvos, kuriomis siekiama skatinti diskusijas, didinti informuotumą ir skatinti aktyviau prisiimti konkrečius įsipareigojimus;

–         konferencijos, renginiai ir iniciatyvos, kuriose aktyviai dalyvautų socialiniai partneriai, verslo subjektai, įskaitant MVĮ, pilietinė visuomenė ir religinės organizacijos ir kuriomis siekiama skatinti diskusijas, didinti informuotumą ir skatinti aktyviau prisiimti konkrečius įsipareigojimus prisidedant prie tvarių ir ilgalaikių būsimų iniciatyvų ir aktyvaus senėjimo srityje vykdomos veiklos rezultatų;

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–         informacinės, skatinimo ir švietimo kampanijos;

–         informacinės, skatinimo, švietimo, kuravimo ir mokymo kampanijos, pritaikytos prie šalies, regiono ar vietos aplinkybių ir skirtos tikslinėms grupėms, vykdomos naudojant žiniasklaidą ir socialinius tinklus;

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 1 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–         informacijos ir patirties mainai;

–         informacijos ir patirties mainai, be kita ko, naudojant atvirojo koordinavimo metodą, kontaktų tinklus, sukurtus suinteresuotųjų subjektų, kurie dirba siekdami Europos metų tikslų, ir tarp vietos išrinktųjų atstovų, į kurių funkcijas įeina aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo klausimai;

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 1 dalies ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–         Sąjungos ar valstybės masto moksliniai tyrimai, apklausos ir rezultatų sklaida.

–         Sąjungos, valstybės ar regioninio masto moksliniai tyrimai, apklausos ir rezultatų sklaida dėmesį skiriant tam, kokį ekonominį ir socialinį poveikį daro aktyvaus senėjimo ir aktyviam senėjimui palankios politikos skatinimas.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.      Įgyvendinant 1 dalyje nurodytą veiklą horizontaliuoju lygmeniu dėmesys turėtų būti skiriamas sveikatos ir priežiūros sričių prevencinei veiklai, siekiant sveiko senėjimo, ir tam, kad visos kartos būtų įtraukiamos siekiant Europos metų tikslų, ypač skatinant senstančių ir jaunų žmonių dalyvavimą bendrose iniciatyvose, kuriomis siekiama atkreipti dėmesį į bendrumus ir į mainų tarp kartų teikiamas galimybes. Siekiant sukaupti faktais pagrįstą gerąją patirtį turėtų būti analizuojami ir apibendrinami įvairūs vyresnio amžiaus žmonių įtraukimo metodai.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Komisija ir valstybės narės turi būti skatinamos teikti daugiau galimybių tiems, kurie savanoriškai padeda pagyvenusiems žmonėms ir vykdo lėšų rinkimo programas, kad jų entuziazmas ir patirtis padėtų siekti teigiamų tikslų.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.        Vykdydamos Europos metų veiklą Komisija ir valstybės narės atsižvelgia į lyčių aspektą.

3.        Komisija ir valstybės narės atsižvelgia į tai, kad vykdant Europos metų veiklą reikia nepamiršti moterų ir vyrų padėties savitumų ir į šią veiklą įtraukti visas kartas, ir turėtų stengtis parengti metodą, kuris padėtų įtraukti visas kartas nepamirštant jų skirtingumo. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas neįgalių asmenų įtraukčiai ir kovai su įvairių formų diskriminacija, kurią gali patirti vyresnio amžiaus asmenys.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Komisija atsižvelgia į tarpvalstybinės veiklos galimybę regiono ar vietos lygmenimis siekiant 2 straipsnyje nustatytų tikslų.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b. Iniciatyvos, kurių imamasi Europos aktyvaus senėjimo metų proga, bus įgyvendinamos pagal decentralizuotą koncepciją ir bus užtikrinta daugiapakopė atsakomybė.

Pagrindimas

Norint imtis konkrečių veiksmų bus svarbu įtraukti regioninius ir vietinius valstybių narių subjektus. Taikant daugiapakopę atsakomybę turėtų būti užtikrintas ryžtingas visų atitinkamų suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas, be to, turėtų būti įtvirtintas ilgalaikių veiksmų ir iniciatyvų įgyvendinimo pagrindas.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė skiria nacionalinį koordinatorių, atsakingą už šalies dalyvavimo Europos metų veikloje organizavimą. Nacionalinis koordinatorius taip pat turėtų užtikrinti deramą nacionalinės veiklos koordinavimą.

1. Kiekviena valstybė narė skiria nacionalinį koordinatorių, atsakingą už šalies dalyvavimo Europos metų veikloje organizavimą ir apie šį paskyrimą informuoja Komisiją.

 

2. Iki 2011 m. rugsėjo 30 d. kiekviena valstybė narė informuoja Komisiją apie savo veiklos programą, kurioje detaliai aprašoma Europos metais numatyta veikla.

 

3. Nacionalinis koordinatorius turėtų dirbti nepriklausomai, nesivadovauti vien vyriausybės požiūriu, ir taip pat turėtų užtikrinti nacionalinės veiklos suderinamumą su 2 straipsnyje išvardintais tikslais ir deramą jos koordinavimą ir visapusišką suinteresuotų šalių, įskaitant socialinius partnerius ir pilietinės visuomenės organizacijas, įtraukimą į pasirengimą Europos metams ir į jų įgyvendinimą vietos, regiono ir šalies lygiu.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a straipsnis

Dalyvaujančios valstybės

 

Europos metuose gali dalyvauti:

 

a) valstybės narės;

 

b) šalys kandidatės, ir

 

c) ELPA valstybės narės, prisijungusios prie EEE susitarimo.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija Europos metus įgyvendina Sąjungos lygmeniu.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija rengia nacionalinių koordinatorių susitikimus Sąjungos lygio koordinavimo ir informacijos mainų, įskaitant informaciją apie prisiimtus įsipareigojimus ir jų įgyvendinimą valstybėse narėse, tikslais.

Komisija rengia nacionalinių koordinatorių susitikimus Sąjungos lygio koordinavimo ir informacijos bei žinių mainų, įskaitant informaciją apie prisiimtus įsipareigojimus ir jų įgyvendinimą valstybėse narėse, tikslais.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija padeda vykdyti veiklą šalies, regiono ir vietos lygmenimis ir ją remia, be kita ko, prireikus siūlydama naujus būdus ir priemones, skirtus politikos tikslams pasiekti. Komisija, atlikdama vertinimą, skatina nacionalinius statistikos biurus ypatingą dėmesį skirti veiklos, numatytos 3 straipsnio 1 dalyje ir įgyvendintos jų teritorijoje Europos metais, vertinimui, ir ypač atsižvelgti į visuomenės paramą.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisijos atstovams valstybėse narėse vykdant informacinę veiklą ir įgyvendinant atitinkamų svarbiausių Europos lygmens tinklų, kurie iš ES biudžeto gauna paramą einamosioms išlaidoms padengti, darbo programas Europos metų temai turi būti skiriamas pagrindinis dėmesys.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a straipsnis

 

Finansinė ir nefinansinė parama

 

1. 3 straipsnio 1 dalyje numatyta veikla Sąjungos lygmeniu gali būti finansuojama sudarant viešųjų pirkimų sutartis arba iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto skiriant dotaciją.

 

2. Prireikus Europos metų veikla gali būti remiama pagal kitų aktyvų senėjimą skatinančių sričių, pavyzdžiui, užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių, švietimo ir kultūros, sveikatos, mokslinių tyrimų, informacinės visuomenės, regioninės politikos ir transporto politikos, programas ir politiką, laikantis taikytinų taisyklių ir neviršijant prioritetams numatytos išteklių maržos.

 

3. Sąjunga gali teikti nefinansinę paramą tokioms iniciatyvoms, kurias pagal 3 straipsnio 2 dalį vykdo viešosios ir privačios organizacijos.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b straipsnis

Biudžetas

 

1. Šio sprendimo, ypač veiklos , numatytos pagal 3 straipsnio 1 dalį, įgyvendinimui Europos lygmeniu 2011 m. sausio 1 d. – 2012 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu finansinis paketas yra bent 6 000 000 eurų, iš kurio 2 000 000 eurų reikia rezervuoti naudojimui iki 2011 m. gruodžio 31 d.

 

2. Metinius asignavimus tvirtina biudžeto valdymo institucija, neviršydama Finansinėje programoje nustatytų ribų.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a straipsnis

Tarptautinis bendradarbiavimas

 

Siekdama įgyvendinti Europos metus, Komisija gali bendradarbiauti su atitinkamomis kitų tarptautinių organizacijų, pvz., Jungtinių Tautų ir Europos Tarybos, organizacijomis siekdama padidinti Sąjungos veiksmingumą ir užtikrinti jos pastangų matomumą.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija iki 2014 m. birželio 30 d. pateikia ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Europos regionų komitetui dėl šiame sprendime numatytų iniciatyvų įgyvendinimo, rezultatų ir bendro vertinimo.

1. Iki 2014 m. birželio 30 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Europos regionų komitetui ataskaitą dėl šiame sprendime numatytų Komisijos ir valstybių narių iniciatyvų įgyvendinimo, rezultatų ir bendro vertinimo, kuria bus vadovaujamasi ateityje rengiant šios srities ES politiką, priemones ir veiksmus.

 

2. Ataskaitoje taip pat pateikiama informacija apie tai, kaip lyčių ir neįgalumo aspektai buvo įtraukti į Europos metų veiklą ir kaip Europos metai buvo naudingi kuriant tvarią aktyvaus senėjimo kultūrą visoje Europoje.

  • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

AIŠKINAMOJI DALIS

Visuomenės senėjimas yra viena didžiausių ES problemų, tačiau ir viena didžiausių galimybių.

Tai, kad ilgėja gyvenimo trukmė, kuri yra susijusi su senėjimu, yra ypač didelis socialinis pasiekimas ir mūsų laikų laimėjimas. Šiandien europiečiai gyvena ilgiau ir sveikiau nei bet kada anksčiau, tai – teigiamas ir drąsinantis pokytis. Tačiau ši sėkmė Europos visuomenei taip pat kelia nemažai problemų, ypač įdarbinimo ir socialinės apsaugos srityse. Eurostato demografinės prognozės rodo, kad 2030 m. darbingo amžiaus asmenų sumažės apie 6,8 proc. (20,8 milijono). Taigi, tik du darbingo amžiaus (15–64 metų) asmenys turės išlaikyti vieną į pensiją išėjusį asmenį (vyresnį nei 65 metų), palyginus su dabartiniu santykiu, kai keturi asmenys išlaiko vieną. Taigi ES patirs didelį santykinį vyresnio amžiaus asmenų skaičiaus augimą palyginti su dideliu asmenų iki 50 metų amžiaus skaičiaus mažėjimu ir dėl to gali didėti spaudimas valstybių biudžetams ir pensijų sistemoms, taip pat atsižvelgiant į vyresnio amžiaus žmonėms skirtas socialines ir priežiūros paslaugas. Be to, senyvas amžius vis dar neretai siejamas su ligomis ir priklausomybe nuo kitų asmenų, vyresnio amžiaus žmonės gali jaustis nereikalingi darbo rinkoje, šeimoje ir bendruomenės gyvenime.

Taigi, nuo to, kaip mes tam pasiruošime, priklausys, ar senstanti visuomenė bus laikoma didele problema ar netgi pavojumi, ar Europos visuomenei bus suteikiamos naujos galimybės. Pagrindinis šios problemos sprendimo būdas yra užtikrinti, kad penkiasdešimtmečiai ir vyresni asmenys kuo ilgiau išliktų darbo rinkoje, toliau aktyviai dalyvautų visuomenėje ir kuo ilgiau būtų sveiki ir nepriklausomi. Taigi Europos visuomenė turi pasiruošti šiam iššūkiui ir, jeigu bus gerai ir pakankamai anksti pasiruošta, Europa galės išsinaudoti galimybę ir greičiau suklestėti, ir padidinti socialinę kartų sanglaudą.

Vyriausybės ir viešąja politika reikia spręsti šią problemą daugelyje sričių, ypač nustatant pagrindines sąlygas kovoti su visuomenės senėjimo pasekmėmis. Be to, privatus sektorius, socialiniai partneriai, pilietinė visuomenė ir individualūs piliečiai turi įnešti savo indėlį. Visi šie suinteresuotieji asmenys yra labai svarbūs sprendžiant senstančios Europos visuomenės problemą.

Komisija, reaguodama į šį iššūkį ES lygiu, 2010 m. rugsėjo 6 d. pateikė pasiūlymą dėl sprendimo 2012-uosius paskelbti Europos aktyvaus senėjimo metais. Per siūlomus aktyvaus senėjimo metus turėtų būti skatinamos ir remiamos valstybių narių, jų regionų ir vietos valdžios, socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės pastangos skatinti aktyvų senėjimą ir imtis daugiau veiksmų žmonių, kuriems netrukus sukaks 60 metų, ir vyresnių žmonių grupės atstovų kartos potencialui sutelkti. Taigi Europos metais būtų sudarytas pagrindas informuoti visuomenę, nustatyti ir skleisti gerąją patirtį ir, visų pirma, visų lygių teisės aktų leidėjus ir suinteresuotuosius asmenis raginti propaguoti aktyvų senėjimą.

Pranešėjas labai džiaugiasi Komisijos pasiūlymu ir bendromis jo nuostatomis. Tokie Europos metai sudarytų gerą galimybę apsvarstyti demografinį reiškinį, kuris kelia sunkumų ES ir jos valstybėms narėms. Taip pat jie turėtų suteikti galimybę tvirtai įsipareigoti skatinti aktyvų senėjimą visais lygmenimis. Reikėtų dėti pastangas ir sutvirtinti Europos metų rezultatus parengiant politikos sričių ir programų atitinkamose politikos srityse sistemą, ir taip skatinti nuolat taikyti šią praktiką.

Pranešėjas taip pat mano, kad Europos metų pasiūlymą reikėtų pakeisti atsižvelgiant į keletą problemų:

1.  Visuomenė, kuri vertina aktyvų senėjimą, turi sudaryti bendras sąlygas senėti aktyviai ir senėti išsaugant visų asmenų gyvybingumą ir išlaikant jų orumą. Be to, aktyvus senėjimas gali būti sėkmingas tik tokioje visuomenėje, kuri būtų pagrįsta kartų solidarumu ir bendradarbiavimu.

Pagal PSO apibrėžtį aktyvus senėjimas apima pastangas sudaryti daugiau galimybių vyresnio amžiaus žmonėms toliau dirbti, ilgiau išlikti sveikiems ir kitaip prisidėti prie visuomenės gyvenimo, pavyzdžiui, dalyvaujant savanoriškoje veikloje. Taigi visuomenė ir ekonomika turi padėti žmonėms išsaugoti savo fizinę, socialinę ir dvasinę gerovę net pasiekus senatvę. Todėl, jeigu norime vyresniems žmonėms sudaryti galimybes toliau aktyviai dalyvauti visuomenėje ir kuo ilgiau išlikti nepriklausomiems, reikia visuotinio požiūrio skatinant aktyvų senėjimą, kuris apimtų sveikatos, gyvybingumo ir orumo aspektus.

Be to, siekiant skatinti aktyvų senėjimą itin svarbu didinti kartų solidarumą ir bendradarbiavimą. Šią idėją palaiko ir skatina nemažai įvairių amžiaus grupių interesams atstovaujančių pilietinės visuomenės organizacijų, ypač organizacija AGE ir Europos jaunimo platforma. Tuo pačiu tikslu kiekvienais metais balandžio 29 d. minima Europos kartų solidarumo diena. Tačiau jaunimo, aktyvių ir vyresnių žmonių solidarumo nereikėtų vertinti tik iš finansinės perspektyvos. Priešingai, reikia į tai pažvelgti platesniame kontekste, apimant visų kartų tarpusavio bendradarbiavimą ir mainus, kad kiekvienas galėtų rasti savo vietą visuomenėje ir visi galėtų geriausiai panaudoti savo gebėjimus kurdami Europos visuomenę. Europos visuomenė turi tapti visų amžiaus grupių visuomene.

Taigi pranešėjas siūlo 2012-uosius paskelbti Europos aktyvaus senėjimo metais, kuriais būtų skatinamas kartų solidarumas, visų asmenų gyvybingumo išlaikymas ir pagarba jų orumui, ir nustatant Europos metų tikslus ir vykdant atitinkamą veiklą atsižvelgti į tris ramsčius – gyvybingumą, orumą ir kartų solidarumą.

2.  2012-aisiais Europos metais vykdoma veikla turėtų padėti plėtoti Europos aktyvaus senėjimo kultūrą, kurią sudarytų visiems europiečiams bendrų požiūrių, vertybių, tikslų ir veiklos rinkinys.

Aktyvus senėjimas tapo integralia Europos socialinio modelio ir socialinės rinkos ekonomikos dalimi. Jis turėtų tapti europietiško gyvenimo būdo, pagrįsto trimis ramsčiais – gyvybingumu, orumu ir kartų solidarumu, pamatu. To siekiant Europos metais reikėtų padėti keisti požiūrius, plėtoti atsakomybę ir teikti nuolatinę paramą visiems senstantiems asmenims, įskaitant tuos, kuriems greitai sueis 60, ir vyresnius. Europos metais reikėtų padėti propaguoti vyresnių žmonių ir jų indėlio į visuomenę įvaizdį. Reikėtų padėti keisti mūsų visuomenės sandaros pobūdį ir naujai nustatyti skirtingų kartų ir vienos kartos žmonių socialinius santykius bei ryšius.

Taigi pranešėjas siūlo bendrą Europos metų tikslą numatyti taip, kad Europos metais būtų prisidedama prie tvarios aktyvaus senėjimo kultūros Europoje kūrimo.

3.  Siekiant bendrų politikos tikslų per Europos metus reikia, kad veikloje dalyvautų ir šiuos tikslus remtų visi susiję suinteresuoti asmenys, tačiau taip pat reikalingi bent minimalūs biudžeto ištekliai.

Reikėtų sudaryti galimybę Europos metų veikloje dalyvauti visiems susijusiems suinteresuotiems asmenims ES, nacionaliniu, regionų ir vietos lygiu ir skatinti jų dalyvavimą. Šiuo požiūriu ypač svarbus socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės organizacijų vaidmuo. Kalbant apie pastaruosius, ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į bažnyčias ir įvairias asociacijas, kurios kovoja su skurdu ir socialine atskirtimi.

Kadangi daugelis veikiančių įvairių sričių ES finansavimo programų susijusios su aktyviu senėjimu, yra galimybė, kad jos prisidėtų prie Europos metų įgyvendinimo. Šio indėlio skatinimas taip pat būtų sveikintinas, kadangi aktyviam senėjimui politinė parama turėtų būtų teikiama įvairiose srityse. Tačiau tikrasis šių programų indėlis bus neaiškus iki Europos metų pabaigos. Be to, ypač svarbu, kad ES kuo įmanoma daugiau remtų valstybes nares, kurios savo veiklą organizuoja nacionaliniu, regionų ir vietos lygiu, ir sudarytų joms galimybes nustatyti pažangiosios patirties pavyzdžius ir šia patirtimi dalintis. Taigi, reikia tam tikro dydžio finansavimą atidėti Europos metų veiklai ES lygiu, pavyzdžiui, informavimui ir ryšiams, ES lygiu vykdomoms konferencijoms, analizei ir tyrimams.

Pranešėjas ragina 2012-siems Europos metams skirti atskirą biudžeto eilutę siekiant paremti Europos metų tvarumą.

ES ir jos valstybės narės praeityje nemažai padarė siekdamos prailginti Europos piliečių gyvenimo trukmę. Dėl ekonominės gerovės, socialinio saugumo ir patikimos taikos buvo galima užtikrinti geresnę gyvenimo kokybę. Tuo pačiu atsirado naujų problemų, kurias reikia išspręsti. Šiuo požiūriu gali padėti gyvenimas aktyvaus senėjimo kultūroje, ypač jeigu aktyvus senėjimas suprantamas visapusiškai, įskaitant prevenciją ir pagarbos ištekliams ir talentams, kuriais visų kartų žmonės gali prisidėti prie ekonomikos ir visuomenės vystymo, skatinimą.

2012-ieji Europos metai turėtų būti šių pokyčių Europoje gairė, pagal kurią žmogės taptų pagrindine politikos, visuomenės ir ekonomikos dalimi ir Europos visuomenė taptų visuomene, skirta visų amžiaus grupių žmonėms.

BIUDŽETO KOMITETO NUOMONĖ DĖL FINANSINIO SUDERINAMUMO

9.2.2011

Pervenche BERÈS

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pirmininkei

Europos Parlamentas

rue Wiertz

B - 1047 BRUSSELS

Tema Nuomonė dėl M. Kastlerio pranešimo dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos aktyvaus senėjimo metų projekto finansinio suderinamumo (COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

Pervenche Berès,

2011 m. sausio 13 d. laišku pagal Darbo tvarkos taisyklių 38 straipsnio 2 dalį jūs kreipėtės į Biudžeto komitetą dėl pateiktame pranešimo projekte siūlomų pakeitimų finansinio suderinamumo analizės.

Po sausio 26 d. priimto koordinatorių sprendimo, Biudžeto komitetas, vadovaudamasis 38 straipsnio 3 dalimi, per savo vasario 7 d. posėdį apsvarstė minėtąjį klausimą.

Šiame etape komitetas vienbalsiai priėmė palankų sprendimą dėl finansinių pakeitimų, įskaitant minėtąjį pranešimo projektą, kuriuo siekiama, kad į 2012 m. biudžetą būtų įtraukta 4 milijonų eurų įsipareigojimų asignavimų 2012-ųjų Europos metų veiklai ES lygiu vykdyti, finansinio suderinamumo.

Sprendimas grindžiamas dabartiniu maržų, nustatytų 2012-ųjų finansinių metų 1a išlaidų kategorijai, pagal Europos Komisijos sausio 31 d. paskelbtoje finansinėje programoje pateiktą informaciją, vertinimu.

Vis dėlto, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad faktinis 2012-iesiems Europos metams skiriamas papildomas finansavimas, jei toks bus numatytas, priklausys nuo tikrosios maržos, kuri bus nustatyta 2012 m. biudžeto projekte, kuris turi būti parengtas 2011 m. balandžio mėn., ir visų pirma nuo abiejų biudžeto valdymo institucijų derybų, vyksiančių per antrąjį šių metų pusmetį, rezultatų.

Pagarbiai

(pasirašyta) Alain Lamassoure

Biudžeto komiteto pirmininkas

REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO NUOMONĖ (27.1.2011)

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos aktyvaus senėjimo metų (2012)
(COM(2010)0462 – C7‑0253/2010 – 2010/0242(COD))

Pranešėjas Lambert van Nistelrooij

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisija pasiūlė 2012 m. paskelbti Europos aktyvaus senėjimo metais. Bendras šių Europos metų tikslas – skatinti ir remti valstybių narių, jų regioninės ir vietos valdžios, socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės pastangas skatinant aktyvų senėjimą ir aktyviau telkiant žmonių, kuriems netrukus sukaks 60 metų, ir vyresnių žmonių, kurių grupė sparčiai auga, potencialą, taip saugant kartų solidarumą. Komisijos suvokimu, aktyvus senėjimas reiškia, kad suteikiamos geresnės galimybės ir sudaromos geresnės darbo sąlygos vyresnio amžiaus žmonėms reikštis darbo rinkoje, skatinant aktyvų dalyvavimą visuomenės gyvenime kovojama su socialine atskirtimi ir skatinamas sveikas senėjimas.

Pasiūlymo dėl sprendimo 2 straipsnyje išvardyti tam tikri tikslai. Praktinės priemonės, kurių turi būti imamasi jiems pasiekti, išdėstytos 3 straipsnyje ir apima iniciatyvas, kurias turi rengti ir įgyvendinti ES ir valstybių narių nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos.

Todėl Regioninės plėtros komiteto siūlomais pakeitimais siekiama:

– užtikrinti, kad aktyvus senėjimas būtų įtvirtintas politinėje darbotvarkėje;

– į Europos metų pavadinimą įtraukti paantraštę „kartų solidarumo skatinimas“, kuria labiau pabrėžiama svarbi priežastis, kodėl visuomenė turėtų skatinti aktyvų senėjimą;

– pabrėžti itin svarbų Europos metų vaidmenį remiant vietos ir regioninius projektus bei iniciatyvas, kuriais pagyvenusiems žmonėms suteikiama galimybė prisidėti prie bendruomenės ir naudotis derama apsauga, jaustis saugiai ir naudotis sveikatos priežiūra, ir darant šiems projektams ir iniciatyvoms įtaką;

– užtikrinti, kad valstybių narių miestuose ir regionuose būtų didinamas bendras sąmoningumas;

– užtikrinti, kad iniciatyvos, kurių imamasi Europos aktyvaus senėjimo metų proga, būtų decentralizuotos ir, kaip pabrėžiama Vietos ir regionų valdžios institucijų teritoriniame pakte dėl strategijos „Europa 2020“, būtų grindžiamos daugiapakope atsakomybe;

– numatyti galimybes įtvirtinti tikslų koordinavimą, nuoseklumą ir veiksmingumą parengiant strategines Europos metų proga pradedamų projektų įgyvendinimo gaires;

– padėti visuomenei geriau suvokti IRT technologijų plėtros, kurią pasitelkiant galima veiksmingai spręsti senėjančios visuomenės problemas, svarbą.

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a) Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 156 straipsnį Komisija turi skatinti valstybių narių bendradarbiavimą ir sudaryti palankesnes sąlygas derinti jų veiksmus socialinės politikos srityje.

Pagrindimas

Papildymas pagal naują institucinę sistemą, numatytą Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2b) Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 174 straipsnyje pripažįstama, kad kai kurie Sąjungos regionai turi didelių ir nuolatinių demografinių trūkumų, kurie gali pakenkti jų vystymuisi ir kuriems gali prireikti skirti ypatingą dėmesį, jei norima pasiekti ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos tikslą.

Pagrindimas

SESV 174 straipsnyje pripažįstama, kad kai kurie Europos Sąjungos regionai susiduria su sunkumais, atsiradusiais dėl jų demografinės padėties, pvz., labai retai apgyvendinti regionai, ir kad šiai situacijai reikia skirti ypatingą dėmesį įgyvendinant įvairių krypčių ES politiką.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) Asmenų, kuriems netrukus sukaks 60 ir daugiau metų, sudaroma Europos Sąjungos gyventojų dalis didės daug greičiau negu kada nors anksčiau. Didžiausio augimo tikimasi 2015–2035 m. laikotarpiu, kai 60 m. ir vyresnių gyventojų skaičius didės 2 mln. žmonių per metus. Šis augimas labai teigiamas, nes tai yra logiškas sveikatos priežiūros ir gyvenimo kokybės gerėjimo rezultatas. Nepaisant to, dėl realių demografinių pokyčių ES susiduria su ne viena problema – mažėjančiu gyventojų skaičiumi tam tikruose miestuose ir regionuose (taip pat mažėjančiu ir miestų bei regionų patrauklumu), dideliais pensijų fondų patiriamais sunkumais ir problemomis siekiant išlaikyti tvarų sveikatos priežiūros ir viešųjų paslaugų finansavimą.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl sprendimo

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) Komunikate „2020 m. Europa – pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ Komisija pabrėžė, kad siekiant socialinės sanglaudos ir didesnio našumo Europos Sąjungai svarbu skatinti sveiką ir aktyvų visuomenės senėjimą. Komunikate siūloma pavyzdinė iniciatyva „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“, pagal kurią valstybės narės turėtų ypač skatinti aktyvaus senėjimo politiką, ir pavyzdinė iniciatyva „Europos kovos su skurdu planas“. Siekiant šių tikslų reikalingi visų lygių valdžios ir įvairių nevyriausybinių suinteresuotųjų šalių veiksmai; savo ruožtu jie gali būti remiami Sąjungos lygiu vykdant Europos metų veiklą, skirtą informuotumui didinti ir gerosios patirties mainams skatinti. Nacionaliniai koordinatoriai turėtų pasirūpinti, kad nacionaliniai veiksmai būtų koordinuojami ir derėtų su bendrais Europos metų tikslais. Be to, planuojama, kad dalyvaus ir kitos institucijos ir suinteresuotosios šalys.

(10) Komunikate „2020 m. Europa – pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ Komisija pabrėžė, kad siekiant socialinės sanglaudos ir didesnio našumo Europos Sąjungai svarbu skatinti sveiką ir aktyvų visuomenės senėjimą. Komunikate siūloma pavyzdinė iniciatyva „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“, pagal kurią valstybės narės turėtų ypač skatinti aktyvaus senėjimo politiką, ir pavyzdinė iniciatyva „Europos kovos su skurdu planas“. Siekiant šių tikslų reikalinga daugiapakope atsakomybe grindžiama koncepcija, kurią įgyvendinant būtų pasiektas aktyvesnis visų vietos ir regioninių valdžios institucijų ir įvairių nevyriausybinių suinteresuotųjų šalių dalyvavimas ir veiksmai; savo ruožtu tie subjektai gali būti remiami Sąjungos lygiu vykdant Europos metų veiklą, skirtą informuotumui didinti, gerosios patirties mainams skatinti ir sąveikai kurti. Nacionaliniai koordinatoriai turėtų pasirūpinti, kad centrinio ir decentralizuoto lygmens veiksmai būtų koordinuojami ir derėtų su bendrais Europos metų tikslais. Be to, planuojama, kad dalyvaus ir kitos institucijos ir suinteresuotosios šalys.

Pagrindimas

Norint skatinti sveiką, aktyvų gyventojų senėjimą socialinės sanglaudos ir didesnio produktyvumo labui, kaip siekiama strategijoje „Europa 2020“, itin svarbu bendradarbiauti su vietos ir regioninės valdžios institucijomis. Imantis veiksmų ir rengiant iniciatyvas pagal daugiapakopės atsakomybės koncepciją, bus užtikrinta, kad jos dalyvautų. Be to, aktyviai dalyvaujant centrinio ir decentralizuoto lygmens valdžios institucijoms ir tiksliai koordinuojant Europos metų proga vykdomą veiklą, bus sukurta nauja sąveika.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl sprendimo

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) Komunikate „Europos skaitmeninė darbotvarkė“ – 2010 m. gegužės 19 d. priimtoje strategijos „Europa 2020“ pirmoje pavyzdinėje iniciatyvoje – Komisija pabrėžė informacinių ir ryšių technologijų (IRT) svarbą oriam senėjimui, visų pirma siūlydama geriau vykdyti bendrą programą „Kasdienį gyvenimą palengvinanti aplinka“. Europos skaitmeninėje darbotvarkėje taip pat rekomenduojama imtis koordinuotų veiksmų visų Europos gyventojų, įskaitant itin gausią vyresnio amžiaus žmonių grupę (15 mln. arba maždaug 30 proc. visų gyventojų), kurie niekada nėra naudojęsi internetu, skaitmeniniam raštingumui didinti.

(13) Komunikate „Europos skaitmeninė darbotvarkė“ – 2010 m. gegužės 19 d. priimtoje strategijos „Europa 2020“ pirmoje pavyzdinėje iniciatyvoje – Komisija pabrėžė informacinių ir ryšių technologijų (IRT) prietaikų ir paslaugų svarbą oriam senėjimui, visų pirma siūlydama geriau vykdyti bendrą programą „Kasdienį gyvenimą palengvinanti aplinka“. Europos skaitmeninėje darbotvarkėje taip pat rekomenduojama imtis koordinuotų veiksmų visų Europos gyventojų, įskaitant itin gausią vyresnio amžiaus žmonių grupę (15 mln. arba maždaug 30 proc. visų gyventojų), kurie niekada nėra naudojęsi internetu, skaitmeniniam raštingumui didinti. Per ateinančius kelerius metus ypač reikėtų skirti dėmesį investavimui į infrastruktūrą, kad būtų galima pasinaudoti Europos skaitmeninės darbotvarkės suteikiamomis galimybėmis ten, kur yra didžiausias poreikis, pvz., e. sveikatos paslaugų forma.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl sprendimo

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a) Strategijos „Europa 2020“ pagrindu Komisija pasiūlė pagal Inovacijų sąjungos koncepciją pradėti bandomąjį aktyvaus ir sveiko senėjimo projektą. Šis bandomasis projektas, kuris yra pirmoji inovacijų srities partnerystė, taip pat apima socialines naujoves ir juo siekiama skatinti geresnę gyvenimo kokybę, ligų prevenciją, pagerinti viešojo sektoriaus ir socialinių partnerių socialinius tinklus ir sudaryti sąlygas, kad būtų taikomos naujos technologijos, padedančios garantuoti gyvenimo kokybę, užtikrinti, kad piliečiai galėtų ilgiau gyventi nepriklausomai ir būti geros sveikatos, ir iki 2020 m. pasiekti, kad būtų dvejais metais prailgintas gyvenimo laikotarpis, kai piliečiai yra sveiki. Be to, jo tikslas – pagerinti Europos socialinės ir sveikatos priežiūros sistemų tvarumą bei našumą, sukurti Sąjungos ir pasaulinę novatoriškų IRT prietaikų ir paslaugų rinką. Taip Sąjungos verslo subjektams būtų suteikiama naujų galimybių ir kartu būtų didinamas Sąjungos konkurencingumas, sudaromos sąlygos Europos regionuose kurti darbo vietas.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl sprendimo

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a) 20010 m. lapkričio 9 d. Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos investicijų bankui „Penktosios ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaitos išvados. Sanglaudos politikos ateitis“1 pripažįstama, kad Europos Sąjunga turi plėtoti sanglaudos politiką, kuri padėtų spręsti tokius socialinius uždavinius, kaip visuomenės senėjimas, ir skirti atitinkamą lėšų sumą šiam tikslui pasiekti.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl sprendimo

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) Aktyviam senėjimui skirtos kelios Sąjungos iniciatyvos, kaip antai Europos socialinis fondas, Europos regioninės plėtros fondas, programa PROGRESS, Mokymosi visą gyvenimą programa, Visuomenės sveikatos programa, konkrečios Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programos informacinių ir ryšių technologijų bei socialinių ir ekonomikos mokslų ir humanitarinių mokslų programos, Senėjimo informacinėje visuomenėje veiksmų planas, bendra mokslinių tyrimų ir naujovių programa „Kasdienį gyvenimą palengvinanti aplinka“, Konkurencingumo ir naujovių programa ir bandomieji vyresnio amžiaus žmonėms skirtų IRT diegimo projektai ir Mobilumo mieste veiksmų planas. Europos metų veiklai skirtas bendras Sąjungos finansavimas atitiks prioritetus ir taisykles, metiniu arba daugiamečiu pagrindu taikomas esamoms užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių sričių programoms ir atskiroms biudžeto eilutėms. Jei reikia, Europos metų veikla gali būti remiama pagal kitų sričių, pavyzdžiui, švietimo ir kultūros, sveikatos, mokslinių tyrimų, informacinės visuomenės, regioninės politikos ir transporto politikos, programas ir politiką.

(15) Aktyviam senėjimui skirtos kelios Sąjungos iniciatyvos, kaip antai Europos socialinis fondas, Europos regioninės plėtros fondas, programa PROGRESS, Mokymosi visą gyvenimą programa, Visuomenės sveikatos programa, konkrečios Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programos informacinių ir ryšių technologijų bei socialinių ir ekonomikos mokslų ir humanitarinių mokslų programos, Senėjimo informacinėje visuomenėje veiksmų planas, bendra mokslinių tyrimų ir naujovių programa „Kasdienį gyvenimą palengvinanti aplinka“, Konkurencingumo ir naujovių programa ir bandomieji vyresnio amžiaus žmonėms skirtų IRT diegimo projektai, parengiamųjų socialinio turizmo veiksmų programa „Calypso“ ir Mobilumo mieste veiksmų planas. Europos metų veiklai skirtas bendras Sąjungos finansavimas atitiks prioritetus ir taisykles, metiniu arba daugiamečiu pagrindu taikomas esamoms užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių sričių programoms ir atskiroms biudžeto eilutėms. Jei reikia, Europos metų veikla gali būti remiama pagal kitų sričių, pavyzdžiui, švietimo ir kultūros, sveikatos, mokslinių tyrimų, informacinės visuomenės, regioninės politikos ir transporto politikos, programas ir politiką, ypač kai to reikia sprendžiant socialinės įtraukties, žemo gerovės lygio ar skurdo problemas. Todėl Europos metai bus taip pat galimybė labiau informuoti visuomenę ir sutelkti suinteresuotąsias šalis kovai su vyresnio amžiaus žmonių socialine atskirtimi, neužtikrinta padėtimi, netgi skurdu, visų pirma įgyvendinant 2020 m. ES strategijos pavyzdinę iniciatyvą „Europos kovos su skurdu planas“. Sąjungos skiriamas finansavimas su senėjimu susijusiems uždaviniams spręsti neturi apsiriboti tik vienais Europos metais: įgyvendinant Sąjungos politiką reikėtų nuolat atsižvelgti į demografines problemas.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl sprendimo

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) Valstybės narės negali deramai pasiekti siūlomų Europos aktyvaus senėjimo metų tikslų, nes tam reikalingi tarptautiniai informacijos mainai ir gerosios patirties sklaida visoje Sąjungoje, todėl, atsižvelgiant į siūlomų veiksmų mastą, šių tikslų geriau siekti Sąjungos lygiu. Pagal Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiame sprendime nenumatyta nieko, kas nėra būtina siekiant tų tikslų.

(16) Valstybės narės negali deramai pasiekti siūlomų Europos aktyvaus senėjimo metų tikslų, nes tam reikalingi tarptautiniai informacijos mainai ir gerosios patirties sklaida visoje Sąjungoje. Turėtų būti pripažinta, kad miestams, regionams ir valstybėms narėms tenka esminis vaidmuo įgyvendinant šiuos konkrečius veiksmus, ypač tais atvejais, kai į jų funkcijas įeina sunkumų turinčių žmonių integracija ir parama vyresnio amžiaus žmonėms. Be to, turėtų būti pripažinta, kad, nedarant poveikio subsidiarumo principo taikymui ir atsižvelgiant į siūlomų veiksmų mastą, šiuos tikslus galima geriau pasiekti, kai iniciatyvos imamasi Sąjungos lygiu. Pagal Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiame sprendime nenumatyta nieko, kas nėra būtina siekiant tų tikslų.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl sprendimo

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a) Gyventojų senėjimo problema dažnai siejama su kaimo vietovių ypatumais, tačiau tai būdinga ne vien tik šioms vietovėms, nes ši problema yra taip pat susijusi su miestuose susidariusiomis sąlygomis ir miestų vaidmeniu integruojant ir mokant gyventojus.

Pagrindimas

Aktyvių gyventojų senėjimas yra realybė, kurią būtina analizuoti ne tik atsižvelgiant į priežastis ir pasekmes kaimo vietovėse, bet taip pat ir miestuose, norint rasti sprendimus, kaip integruoti vyresnių kartų gyventojus.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl sprendimo

16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16b) Norint užtikrinti aktyvų senėjimą reikia kartų solidarumo, kuris apima ne vien tik integraciją į darbo rinką sukuriant daugiau geresnių galimybių dirbti vyresnio amžiaus darbuotojams, bet solidarumu taip pat siekiama juos visiškai integruoti visuomenėje: kovoti su socialine atskirtimi supažindinant su jų savarankiškumu ir gyvenimo kokybe, visų pirma skatinant juos dalyvauti tokioje veikloje kaip turizmas ir savanoriškas darbas.

Pagrindimas

Ieškant kartų solidarumo sprendimų, kad būtų užtikrintas aktyvus senėjimas, neužtenka vien tik integracijos į darbo rinką, bet reikalinga taip pat ir kova su socialine atskirtimi, mokymas ir skatinimas dalyvauti pilietinėje ar laisvalaikio veikloje.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2012 m. skelbiami Europos aktyvaus senėjimo metais (toliau – Europos metai).

2012 m. skelbiami Europos aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo metais (toliau – Europos metai).

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bendras Europos metų tikslas – skatinti ir remti valstybių narių, jų regioninės ir vietos valdžios, socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės pastangas skatinti aktyvų senėjimą ir aktyviau telkti žmonių, kuriems netrukus sukaks 60 metų, ir vyresnių žmonių, kurių grupė sparčiai auga, potencialą, taip saugant kartų solidarumą. Aktyvus senėjimas reiškia, kad sudaromos geresnės galimybės ir darbo sąlygos vyresnio amžiaus žmonėms reikštis darbo rinkoje, skatinant aktyvų dalyvavimą visuomenės gyvenime kovojama su socialine atskirtimi ir skatinamas sveikas senėjimas. Atsižvelgiant į tai tikslai yra:

Bendras Europos metų tikslas – skatinti ir remti valstybių narių, jų regioninės ir vietos valdžios, socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės pastangas konkrečiomis priemonėmis skatinti aktyvų senėjimą ir aktyviau telkti žmonių, kuriems netrukus sukaks 60 metų, ir vyresnių žmonių, kurių grupė sparčiai auga, potencialą, ir skatinti šių žmonių įtrauktį į visuomenę, atsižvelgiant į vaidmenį, kokį jie gali atlikti ekonomikos, socialinėje ir kultūrose srityse siekiant saugoti kartų solidarumą. Norint tai padaryti, itin svarbu, kad Europos metų veikla būtų remiami vietos ir regioniniai projektai bei iniciatyvos, kuriuose būtų atsižvelgiama į specialiuosius vyresnio amžiaus žmonių poreikius, kurie leistų senėjančios visuomenės nariams kuo daugiau nuveikti visuomenės labui ir kuriais šios senėjančios visuomenės vyresnio amžiaus žmonėms būtų sudaromos galimybės gauti deramą apsaugą ir saugumą, tinkamai pritaikytą būstą, naudotis viešosiomis ir sveikatos priežiūros paslaugomis, ir svarbu, kad šiais projektais ir iniciatyvomis būtų pasinaudota. Be to, valstybių narių, jų miestų ir regionų uždavinys – sukurti sistemą, kurioje suinteresuotieji viešojo ir privačiojo sektorių subjektai galėtų sėkmingai drauge bendradarbiauti siekdami šių bendrų tikslų. Aktyvus senėjimas reiškia, kad sudaromos geresnės galimybės ir darbo sąlygos vyresnio amžiaus žmonėms reikštis darbo rinkoje ir savanorių veikloje, skatinant aktyvų dalyvavimą visuomenės gyvenime kovojama su socialine atskirtimi ir skatinamas sveikas senėjimas. Atsižvelgiant į tai tikslai yra:

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

didinti bendrą informuotumą apie aktyvaus senėjimo vertę, siekiant atkreipti dėmesį į naudą, kurią vyresnio amžiaus žmonės gali duoti visuomenei ir ekonomikai, propaguoti aktyvų senėjimą ir dėti daugiau pastangų vyresnio amžiaus žmonių potencialui telkti;

visais valstybių narių, miestų ir regionų administraciniais lygmenimis didinti bendrą informuotumą apie aktyvaus senėjimo vertę, siekiant atkreipti dėmesį į naudą, kurią vyresnio amžiaus žmonės gali duoti visuomenei ir ekonomikai, gausindami žinias ir didindami įgūdžius ir juos perduodami, propaguoti aktyvų senėjimą, dėti daugiau pastangų vyresnio amžiaus žmonių potencialui telkti, aktyvų senėjimą ir kartų solidarumą skatinimą įtraukti į suinteresuotųjų šalių politinę darbotvarkę nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

skatinti diskusijas ir plėtoti valstybių narių ir visų lygių suinteresuotųjų šalių abipusį mokymąsi, siekiant propaguoti aktyvaus senėjimo politiką, nustatyti ir skleisti gerąją patirtį ir skatinti bendradarbiavimą ir įvairaus pobūdžio sąveiką;

skatinti diskusijas, remti ir plėtoti valstybių narių, regioninio ir vietos lygmens viešųjų ir privačiųjų subjektų abipusį mokymąsi, siekiant sėkmingiau propaguoti aktyvaus senėjimo politiką, nustatyti ir skleisti gerąją patirtį ir skatinti bendradarbiavimą ir įvairaus pobūdžio sąveiką;

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

sudaryti pagrindą įsipareigojimams ir konkretiems veiksmams, kad valstybės narės ir visų lygių suinteresuotosios šalys galėtų plėtoti politiką vykdydamos konkrečią veiklą ir įsipareigoti siekti konkrečių su aktyviu senėjimu susijusių tikslų.

sudaryti pagrindą įsipareigojimams ir konkretiems veiksmams, pvz., skatinti aplinką, naudingą IRT srities technologijų inovacijoms, kuriomis sprendžiama senėjančios visuomenės problema, kad valstybių narių, regioninio ir vietos lygmens viešieji ir privatieji subjektai ir pilietinė visuomenė galėtų plėtoti politiką vykdydami konkrečią veiklą ir įsipareigoti siekti konkrečių su aktyviu senėjimu susijusių tikslų kurdami ilgalaikes strategijas.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 1 dalies 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– informacijos ir patirties mainai;

– informacijos ir patirties mainai, ypač tarp vietos išrinktųjų atstovų, į kurių funkcijas įeina aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo klausimai;

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 1 dalies 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– Sąjungos ar valstybės masto moksliniai tyrimai, apklausos ir rezultatų sklaida.

– Sąjungos, valstybių narių ir regionų ar vietos valdžios institucijų masto moksliniai tyrimai, apklausos ir rezultatų sklaida.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Iniciatyvos, kurių imamasi Europos aktyvaus senėjimo metų proga, bus įgyvendinamos pagal decentralizuotą koncepciją ir bus užtikrinta daugiapakopė atsakomybė.

Pagrindimas

Norint imtis konkrečių veiksmų bus svarbu įtraukti regioninius ir vietinius valstybių narių subjektus. Taikant daugiapakopę atsakomybę turėtų būti užtikrintas ryžtingas visų atitinkamų suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas, be to, turėtų būti įtvirtintas ilgalaikių veiksmų ir iniciatyvų įgyvendinimo pagrindas.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė skiria nacionalinį koordinatorių, atsakingą už šalies dalyvavimo Europos metų veikloje organizavimą. Nacionalinis koordinatorius taip pat turėtų užtikrinti deramą nacionalinės veiklos koordinavimą.

Kiekviena valstybė narė skiria nacionalinį koordinatorių, atsakingą už šalies dalyvavimo Europos metų veikloje organizavimą. Nacionalinis koordinatorius taip pat turėtų užtikrinti deramą nacionalinės veiklos koordinavimą ir imtis priemonių, kad pilietinės visuomenės organizacijos visiškai dalyvautų rengiant ir įgyvendinant Europos metus vietos, regionų ir valstybių narių lygmenimis. Be to, parengęs strategines įvairių projektų įgyvendinimo savo šalyje gaires, nacionalinis koordinatorius turėtų sukurti sistemą institucijų ir suinteresuotųjų subjektų veiksmams, atliekamiems regionų ar vietos lygmeniu, aiškiai prižiūrėti, kad būtų skatinama kurti sąveiką, užtikrinamas įdėtų pastangų veiksmingumas bei nuoseklumas ir vengiama nenuoseklumo ar dubliavimosi.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija kartu su valstybėmis narėmis užtikrina šiame sprendime numatytų priemonių derėjimą su kitomis Sąjungos, nacionalinėmis ir regioninėmis programomis bei iniciatyvomis, kuriomis padedama siekti Europos metų tikslų.

Komisija kartu su valstybėmis narėmis užtikrina šiame sprendime numatytų priemonių derėjimą su kitomis Sąjungos, nacionalinėmis ir regioninėmis programomis bei iniciatyvomis, kuriomis padedama siekti Europos metų tikslų, ir su projektais, parengtais ankstesniais Europos metais, tokiais kaip Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai (2010) ir Europos savanoriškos veiklos metai (2011).

Pagrindimas

Norint, kad iniciatyvos, įgyvendinamos Europos metais, būtų labiau matomos, ir siekiant gerinti jų veiksmingumą ir rezultatus reikėtų skatinti tęstinumą tarp būsimų iniciatyvų ir ankstesniais metais įgyvendintų iniciatyvų ir jų nuoseklumą atsižvelgiant į bendrus aspektus ir sąsajas tarp jų temų.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a straipsnis

Tarptautinis bendradarbiavimas

 

Europos metais Komisija gali bendradarbiauti su atitinkamais kitų tarptautinių organizacijų, ypač Jungtinių Tautų ir Europos Tarybos, organais siekiant užtikrinti Sąjungos pastangų matomumą ir padidinti jos veiksmingumą.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6b straipsnis

Biudžetas

 

1. Papildomas biudžetas, skirtas šiam sprendimui vykdyti, 2012 m. sausio 1 d.–2012 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu yra 8 000 000 EUR.

 

2. Metinius asignavimus tvirtina biudžeto valdymo institucija, neviršydama Finansinės programos ribų.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos aktyvaus senėjimo metai (2012 m.)

Nuorodos

COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD)

Atsakingas komitetas

EMPL

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

9.9.2010

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Lambert van Nistelrooij

27.9.2010

 

 

Svarstymas komitete

30.11.2010

 

 

 

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Sophie Auconie, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Zuzana Brzobohatá, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Karin Kadenbach, Andrey Kovatchev, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Schroedter

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Edvard Kožušník, Norica Nicolai, Jan Zahradil

kultūros ir švietimo komiteto nuomonė (27.1.2011)

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos aktyvaus senėjimo metų (2012)
(COM(2010)0462 – C7‑0253/2010 – 2010/0242(COD))

Pranešėjas Hannu Takkula

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendros aplinkybės

Nuo pat devintojo dešimtmečio beveik kasmet ES lygiu buvo organizuojami konkrečioms temoms skirti Europos metai. Jų tikslas – gerinti visuomenės informuotumą ir atkreipti nacionalinių vyriausybių dėmesį į svarbius klausimus, kuriuos ES šalys nori pabrėžti kolektyviai. Pavyzdžiui, 2010 m. buvo paskelbti Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metais, o 2011 m. bus Europos savanoriškos veiklos metai. Metų temos pasirenkamos iš anksto, kad būtų galima parengti kampanijas ir atlikti parengiamuosius darbus.

Šiuo metu siūloma 2012 Europos metų tema – Aktyvus senėjimas. Šia tema ketinama remtis gerinant informuotumą, nustatant pažangiosios patirties pavyzdžius ir juos skleidžiant, taip pat skatinant ne tik politikos rengėjus, bet ir visų lygmenų suinteresuotąsias šalis propaguoti „senstančių“ Europos gyventojų tarpe aktyvumo ir veiklos idėją.

Kaip ir ankstesniais Europos metais, siūlomos priemonės apims informavimo ir rėmimo kampanijas, Europos, šalies, regiono ar vietos masto renginius ir iniciatyvas, kuriomis bus siekiama viešinti ir skleisti informaciją apie šios srities gerąją patirtį. Be to, Komisija tikisi paskatinti visas ES šalis įsipareigoti 2012 m. vykdyti tam tikrus veiksmus ir siekti tam tikrų tikslų, kad 2012 m. pabaigoje būtų gauti apčiuopiami rezultatai.

Komisija pareiškė, kad minėtiems metams neieško atskiro finansavimo, tačiau ji siūlo, kad, kaip ir ankstesniais metais, finansavimas Aktyvaus senėjimo metų kampanijoms (ir kitai veiklai) būtų teikiamas pagal esamas Bendrijos programas ir iš administracinių biudžetų. Nors toks požiūris į finansavimą yra suprantamas atsižvelgiant į dabartinę ekonomikos būklę, nuomonės referentas norėtų atkreipti dėmesį į problemišką šio klausimo pobūdį, ypač turint omenyje neseniai apkarpytas biudžeto eilutes pagal kurias lėšos skiriamos ilgalaikiams projektams ir programoms (pvz., mokymosi visą gyvenimą programoms) finansuoti.

Pastabos

Nuomonės referentas pripažįsta, kad ES gyventojai pastebimai sensta. Iš tyrimų duomenų matyti, kad nuo 2012 m. Europoje darbingo amžiaus gyventojų pradės mažėti, o vyresnių kaip 60 metų žmonių ir toliau daugės maždaug dviem milijonais per metus. Numatoma, kad sparčiausiai šis santykis kis 2015–2035 m., kai kūdikių bumo kartos atstovai išeis į pensiją.

Visuomenės senėjimas tapo viena iš didžiausių mūsų problemų. Dėl senėjimo pasikeis ekonominiai ir socialiniai poreikiai ir Europos šalyse, ir daugelyje kitų pasaulio regionų. Aptardami įvairias su tuo susijusias problemas turime pripažinti, kad vyresnio amžiaus žmonės yra vertingas turtas ir kad jie duoda ypatingą naudą mūsų visuomenėms, tačiau dažnai jų nepaisoma. Taigi turime pabandyti dar geriau pasinaudoti indėliu, kurį vyresnio amžiaus žmonės galėtų duoti visuomenei ateityje.

Nuomonės referentas ypač norėtų atkreipti dėmesį į žodį aktyvus. Nuomonės referentas pabrėžia, kad žodis aktyvus reiškia ne tik fizinį aktyvumą ar gebėjimą ilgiau dalyvauti darbinėje veikloje, aktyvus taip pat turėtų reikšti nepaliaujamą ir aktyvų asmens dalyvavimą socialinėje, ekonominėje, kultūrinėje ir pilietinėje veikloje.

Nuomonės referentas žino, kad dėl visuomenės senėjimo politikos formuotojams kyla daug esminių klausimų. Štai kai kurie iš jų:

1.  kaip būtų galima pagerinti vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybę žinant, kad žmonės gyvena ilgiau?

2.  kaip padėti senstantiems žmonės išlikti aktyviems?

3.  kaip užtikrinti, kad jaunesnioji karta būtų aktyvesnė atsižvelgdama į vyresniąją kartą?

4.  koks būtų geriausias šeimos ir valstybės vaidmens santykis teikiant priežiūrą senstantiems žmonėms, kuriems reikia pagalbos?

Siekiant aktyvaus senėjimo reikia sudaryti daugiau galimybių vyresnio amžiaus žmonėms toliau dirbti, ilgiau išlikti sveikiems ir kitaip prisidėti prie visuomenės gyvenimo. Pavyzdžiui, savanoriška veikla turi būti remiama visais valdymo lygmenimis vykdant įvairių sričių politiką. Taigi, tinkama prieš Aktyvaus senėjimo metus paskelbti Savanoriškos veiklos metus. Vis dėlto, kaip anksčiau tvirtino Parlamentas, Europos metai neturėtų tapti tik viešųjų ryšių akcija, reikėtų dėti pastangas ir vykdant konkrečių sričių politiką, programas ir kitas iniciatyvas sustiprinti šiuos siekius ir rezultatus ir tuo pačiu suteikti stimulą naujai veiklai ir naujai politikai.

Su aktyviu senėjimu susijusius klausimus reikia spręsti imantis veiksmų įvairiose srityse, ypač darbo vietose, nuolat sudarant galimybes mokytis vyresnio mažiaus darbuotojams ir taip užtikrinant, kad žmonės galėtų išlikti aktyvūs. Be to, vyresnio amžiaus žmones reikia mokyti naudotis naujomis technologijomis. Reikia priminti ir tai, kad kartų solidarumas gali turėti teigiamos įtakos mokymosi patirčiai ir netgi paskatinti mokytis bei padėti perduoti kultūrines vertybes.

PAKEITIMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Kadangi vyresnio amžiaus žmonių dalis Europoje didėja, skatinti sveiką senėjimą yra dar svarbiau nei anksčiau. Dėl sveiko senėjimo darbo rinkoje gali padaugėti vyresnio amžiaus žmonių, jie gali ilgiau būti aktyvūs visuomenėje, galima gerinti kiekvieno jų gyvenimo kokybę ir šalinti sveikatos ir socialinės rūpybos sistemų kliūtis.

(5) Kadangi vyresnio amžiaus žmonių dalis Europoje didėja, sveiką senėjimą propaguoti skatinant užsiimti kultūrine veikla (įskaitant sportą), kuri turi teigiamos įtakos tiek proto, tiek fizinei sveikatai, yra dar svarbiau nei anksčiau. Dėl sveiko senėjimo darbo rinkoje gali padaugėti vyresnio amžiaus žmonių, jie gali ilgiau būti aktyvūs visuomenėje, galima gerinti kiekvieno jų gyvenimo kokybę ir šalinti sveikatos ir socialinės rūpybos sistemų kliūtis. Siekiant šių tikslų reikia skatinti vyresnio amžiaus žmonių fizinę veiklą ir sportą ir palengvinti jiems galimybes naudotis viešaisiais sporto centrais.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) 2007 m. vasario 22 d. Taryba priėmė rezoliuciją „Demografinių pokyčių Europoje galimybės ir iššūkiai: vyresnio amžiaus žmonių įnašas į ekonominį ir socialinį vystymąsi“, kurioje pabrėžiamas poreikis didinti aktyvaus dalyvavimo galimybes vyresnio amžiaus žmonėms, naujas ekonomikos galimybes („sidabrinė ekonomika“), atsirandančias didėjant vyresnio amžiaus žmonių poreikiui gauti tam tikras prekes ir paslaugas, ir teigiamo vyresnio amžiaus žmonių įvaizdžio visuomenėje svarbą.

(7) 2007 m. vasario 22 d. Taryba priėmė rezoliuciją „Demografinių pokyčių Europoje galimybės ir iššūkiai: vyresnio amžiaus žmonių įnašas į ekonominį ir socialinį vystymąsi“, kurioje pabrėžiamas poreikis didinti aktyvaus dalyvavimo galimybes vyresnio amžiaus žmonėms, įskaitant tas galimybes, kurias teikia savanoriškas darbas, naujas ekonomikos galimybes („sidabrinė ekonomika“), atsirandančias didėjant vyresnio amžiaus žmonių poreikiui gauti tam tikras prekes ir paslaugas, ir teigiamo vyresnio amžiaus žmonių įvaizdžio visuomenėje svarbą. Kaip dalis ES plėtros, kaimynystės ir vystymosi politikos, pensininkų ekspertų komiteto, tokio, kokie jau egzistuoja daugelyje šalių, sukūrimas gali būti labai naudingas. Vyresnio amžiaus žmonių atliekamas vertingas savanoriškas darbas yra puikus pavyzdys, koks svarbus yra senėjančios visuomenės įnašas į visuomenės gyvenimą ir ekonomiką, ir ateityje tai reikėtų dar labiau skatinti.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) 2009 m. birželio 8 d. Taryba priėmė išvadas „Moterų ir vyrų lygios galimybės: aktyvus ir orus senėjimas“, kuriose pripažįstama, kad siekdami gyventi aktyvų gyvenimą ir senti oriai vyresnio amžiaus žmonės susiduria su rimtomis problemomis visoje Europos Sąjungoje, o valstybėms narėms ir Komisijai siūloma nemažai priemonių.

(8) 2009 m. birželio 8 d. Taryba priėmė išvadas „Moterų ir vyrų lygios galimybės: aktyvus ir orus senėjimas“, kuriose pripažįstama, kad siekdami gyventi aktyvų gyvenimą ir senti oriai vyresnio amžiaus žmonės susiduria su rimtomis problemomis visoje Europos Sąjungoje, o valstybėms narėms ir Komisijai siūloma nemažai priemonių. Planuojamos iniciatyvos senjorams taip pat turėtų apimti kultūros sektorių ir bendro vystymo sritį, siekiant per integraciją ir įtraukimą apsaugoti vyresnio amžiaus žmones nuo socialinės atskirties ir vienatvės.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl sprendimo

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) Komunikate „2020 m. Europa – pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ Komisija pabrėžė, kad siekiant socialinės sanglaudos ir didesnio našumo Europos Sąjungai svarbu skatinti sveiką ir aktyvų visuomenės senėjimą. Komunikate siūloma pavyzdinė iniciatyva „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“, pagal kurią valstybės narės turėtų ypač skatinti aktyvaus senėjimo politiką, ir pavyzdinė iniciatyva „Europos kovos su skurdu planas“. Siekiant šių tikslų reikalingi visų lygių valdžios ir įvairių nevyriausybinių suinteresuotųjų šalių veiksmai; savo ruožtu jie gali būti remiami Sąjungos lygiu vykdant Europos metų veiklą, skirtą informuotumui didinti ir gerosios patirties mainams skatinti. Nacionaliniai koordinatoriai turėtų pasirūpinti, kad nacionaliniai veiksmai būtų koordinuojami ir derėtų su bendrais Europos metų tikslais. Be to, planuojama, kad dalyvaus ir kitos institucijos ir suinteresuotosios šalys.

(10) Komunikate „2020 m. Europa – pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ Komisija pabrėžė, kad siekiant socialinės sanglaudos ir didesnio našumo Europos Sąjungai svarbu skatinti sveiką ir aktyvų visuomenės senėjimą. Komunikate siūloma pavyzdinė iniciatyva „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“, pagal kurią valstybės narės turėtų ypač skatinti aktyvaus senėjimo politiką, ir pavyzdinė iniciatyva „Europos kovos su skurdu planas“. Būtina naudoti naujas technologijas skatinant mokomąsias iniciatyvas, kuriomis siekiama išplėsti vyresnio amžiaus žmonių žinias ir padėti jiems įgyti techninių įgūdžių. Siekiant šių tikslų reikalingi visų lygių valdžios ir įvairių nevyriausybinių suinteresuotųjų šalių veiksmai; savo ruožtu jie gali būti remiami Sąjungos lygiu vykdant Europos metų veiklą, skirtą informuotumui didinti ir gerosios patirties mainams skatinti. Nacionaliniai koordinatoriai turėtų pasirūpinti, kad nacionaliniai veiksmai būtų koordinuojami ir derėtų su bendrais Europos metų tikslais. Be to, planuojama, kad dalyvaus ir kitos institucijos ir suinteresuotosios šalys.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl sprendimo

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) Komunikate „Europos skaitmeninė darbotvarkė“ – 2010 m. gegužės 19 d. priimtoje strategijos „Europa 2020“ pirmoje pavyzdinėje iniciatyvoje – Komisija pabrėžė informacinių ir ryšių technologijų (IRT) svarbą oriam senėjimui, visų pirma siūlydama geriau vykdyti bendrą programą „Kasdienį gyvenimą palengvinanti aplinka“. Europos skaitmeninėje darbotvarkėje taip pat rekomenduojama imtis koordinuotų veiksmų visų Europos gyventojų, įskaitant itin gausią vyresnio amžiaus žmonių grupę (15 mln. arba maždaug 30 proc. visų gyventojų), kurie niekada nėra naudojęsi internetu, skaitmeniniam raštingumui didinti.

(13) Komunikate „Europos skaitmeninė darbotvarkė“ – 2010 m. gegužės 19 d. priimtoje strategijos „Europa 2020“ pirmoje pavyzdinėje iniciatyvoje – Komisija pabrėžė informacinių ir ryšių technologijų (IRT) svarbą oriam senėjimui, visų pirma siūlydama geriau vykdyti bendrą programą „Kasdienį gyvenimą palengvinanti aplinka“. Europos skaitmeninėje darbotvarkėje taip pat rekomenduojama imtis koordinuotų veiksmų visų Europos gyventojų, įskaitant itin gausią vyresnio amžiaus žmonių grupę (15 mln. arba maždaug 30 proc. visų gyventojų), kurie niekada nėra naudojęsi internetu, skaitmeniniam raštingumui didinti. Didinant naujų technologijų naudojimo galimybes ir rengiant su šių technologijų naudojimu susijusius mokymus dar labiau pagerėtų vyresnio amžiaus žmonių galimybės pasinaudoti mokymosi visą gyvenimą galimybėmis; tai taip pat padėtų pašalinti su atstumu ir negalia susijusias kliūtis mokytis visą gyvenimą.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl sprendimo

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) Aktyviam senėjimui skirtos kelios Sąjungos iniciatyvos, kaip antai Europos socialinis fondas, Europos regioninės plėtros fondas, programa PROGRESS, Mokymosi visą gyvenimą programa, Visuomenės sveikatos programa, konkrečios Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programos informacinių ir ryšių technologijų bei socialinių ir ekonomikos mokslų ir humanitarinių mokslų programos, Senėjimo informacinėje visuomenėje veiksmų planas, bendra mokslinių tyrimų ir naujovių programa „Kasdienį gyvenimą palengvinanti aplinka“, Konkurencingumo ir naujovių programa ir bandomieji vyresnio amžiaus žmonėms skirtų IRT diegimo projektai ir Mobilumo mieste veiksmų planas. Europos metų veiklai skirtas bendras Sąjungos finansavimas atitiks prioritetus ir taisykles, metiniu arba daugiamečiu pagrindu taikomas esamoms užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių sričių programoms ir atskiroms biudžeto eilutėms. Jei reikia, Europos metų veikla gali būti remiama pagal kitų sričių, pavyzdžiui, švietimo ir kultūros, sveikatos, mokslinių tyrimų, informacinės visuomenės, regioninės politikos ir transporto politikos, programas ir politiką.

(15) Aktyviam senėjimui skirtos kelios Sąjungos iniciatyvos, kaip antai Europos socialinis fondas, Europos regioninės plėtros fondas, programa PROGRESS, Mokymosi visą gyvenimą programa ir ypač Grundtvig programa, Visuomenės sveikatos programa, konkrečios Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programos informacinių ir ryšių technologijų bei socialinių ir ekonomikos mokslų ir humanitarinių mokslų programos, Senėjimo informacinėje visuomenėje veiksmų planas, bendra mokslinių tyrimų ir naujovių programa „Kasdienį gyvenimą palengvinanti aplinka“, Konkurencingumo ir naujovių programa ir bandomieji vyresnio amžiaus žmonėms skirtų IRT diegimo projektai, parengiamųjų socialinio turizmo veiksmų programa „Calypso“ ir Mobilumo mieste veiksmų planas. Europos metų veiklai skirtas bendras Sąjungos finansavimas atitiks prioritetus ir taisykles, metiniu arba daugiamečiu pagrindu taikomas esamoms užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių sričių programoms ir atskiroms biudžeto eilutėms. Jei reikia, Europos metų veikla gali būti remiama pagal kitų sričių, pavyzdžiui, švietimo ir kultūros, sveikatos, mokslinių tyrimų, informacinės visuomenės, regioninės politikos ir transporto politikos, programas ir politiką.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bendras Europos metų tikslas – skatinti ir remti valstybių narių, jų regioninės ir vietos valdžios, socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės pastangas skatinti aktyvų senėjimą ir aktyviau telkti žmonių, kuriems netrukus sukaks 60 metų, ir vyresnių žmonių, kurių grupė sparčiai auga, potencialą, taip saugant kartų solidarumą. Aktyvus senėjimas reiškia, kad sudaromos geresnės galimybės ir darbo sąlygos vyresnio amžiaus žmonėms reikštis darbo rinkoje, skatinant aktyvų dalyvavimą visuomenės gyvenime kovojama su socialine atskirtimi ir skatinamas sveikas senėjimas. Atsižvelgiant į tai tikslai yra:

Bendras Europos metų tikslas – skatinti ir remti valstybių narių, jų regioninės ir vietos valdžios, socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės pastangas skatinti aktyvų senėjimą ir aktyviau telkti žmonių, kuriems netrukus sukaks 60 metų, ir vyresnių žmonių, kurių grupė sparčiai auga, potencialą, taip saugant kartų solidarumą, gerinti vyresnio amžiaus žmonių, kaip natūralios ir neatsiejamos visuomenės dalies, įvaizdį ir išryškinti neįkainojamos patirties indėlį visai visuomenei, pagyvenusių žmonių sukauptą per visą jų gyvenimą. Aktyvus senėjimas reiškia, kad sudaromos geresnės galimybės ir mokamo bei nemokamo darbo sąlygos vyresnio amžiaus žmonėms reikštis darbo rinkoje ir perduoti tradicinių profesijų žinias, skatinant aktyvų dalyvavimą visuomenės gyvenime kovojama su socialine atskirtimi ir skatinant kultūrinę veiklą (įskaitant sportą) skatinamas sveikas senėjimas. Atsižvelgiant į tai tikslai yra:

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) didinti bendrą informuotumą apie aktyvaus senėjimo vertę, siekiant atkreipti dėmesį į naudą, kurią vyresnio amžiaus žmonės gali duoti visuomenei ir ekonomikai, propaguoti aktyvų senėjimą ir dėti daugiau pastangų vyresnio amžiaus žmonių potencialui telkti;

(1) (1) didinti bendrą gyventojų informuotumą apie aktyvaus senėjimo vertę ir kovoti su neigiamais senyvo amžiaus žmonių stereotipais, siekiant atkreipti dėmesį į naudą, kurią vyresnio amžiaus žmonės gali duoti visuomenei ir ekonomikai, propaguoti aktyvų senėjimą ir dėti daugiau pastangų vyresnio amžiaus žmonių potencialui telkti atkreipiant dėmesį į mokymosi visą gyvenimą strategijas, įskaitant strategijas, susijusias su naujų technologijų naudojimu;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) skatinti diskusijas ir plėtoti valstybių narių ir visų lygių suinteresuotųjų šalių abipusį mokymąsi, siekiant propaguoti aktyvaus senėjimo politiką, nustatyti ir skleisti gerąją patirtį ir skatinti bendradarbiavimą ir įvairaus pobūdžio sąveiką;

(2) skatinti diskusijas, keistis informacija ir plėtoti valstybių narių ir visų lygių suinteresuotųjų šalių abipusį mokymąsi, siekiant propaguoti aktyvaus senėjimo politiką, nustatyti ir skleisti gerąją patirtį ir skatinti bendradarbiavimą ir įvairaus pobūdžio sąveiką;

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) sudaryti pagrindą įsipareigojimams ir konkretiems veiksmams, kad valstybės narės ir visų lygių suinteresuotosios šalys galėtų plėtoti politiką vykdydamos konkrečią veiklą ir įsipareigoti siekti konkrečių su aktyviu senėjimu susijusių tikslų.

(3) sudaryti pagrindą įsipareigojimams ir konkretiems veiksmams, kad valstybės narės ir visų lygių suinteresuotosios šalys galėtų plėtoti politiką vykdydamos konkrečią veiklą ir įsipareigoti siekti specifinių ir konkrečių su aktyviu senėjimu susijusių tikslų rengiant ilgalaikes strategijas ir reguliariai vertinant programos, specifinės veiklos ir tikslų efektyvumą.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) užtikrinti, kad valstybės narės skatintų visas amžiaus grupes bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje ir kurti kolegialius santykius tarp visų kartų, tokiu būdu kovojant su diskriminacija ir išnaudojimu.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 1 dalies 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  informacinės, skatinimo ir švietimo kampanijos;

 informacinės, skatinimo ir švietimo kampanijos, įskaitant naujų žiniasklaidos priemonių ir interneto naudojimą;

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 1 dalies 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 informacijos ir patirties mainai;

  informacijos ir patirties mainai per nacionalinius koordinatorius ir kontaktų tinklus, sukurtus suinteresuotųjų subjektų, kurie prisideda siekiant Europos metų tikslų;

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a) Komisija ir valstybės narės turi būti skatinamos teikti daugiau galimybių tiems, kurie to pageidauja, padėti pagyvenusiems žmonėms ir vykdyti lėšų rinkimo programas taip, kad jų entuziazmas ir patirtis padėtų siekti teigiamų tikslų.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Vykdydamos Europos metų veiklą Komisija ir valstybės narės atsižvelgia į lyčių aspektą.

3. Vykdydamos Europos metų veiklą Komisija ir valstybės narės atsižvelgia į lyčių ir žmonių su negalia aspektą.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė skiria nacionalinį koordinatorių, atsakingą už šalies dalyvavimo Europos metų veikloje organizavimą. Nacionalinis koordinatorius taip pat turėtų užtikrinti deramą nacionalinės veiklos koordinavimą.

Kiekviena valstybė narė skiria nacionalinį koordinatorių, atsakingą už šalies dalyvavimo Europos metų veikloje organizavimą. Nacionalinis koordinatorius taip pat turėtų užtikrinti deramą nacionalinės veiklos koordinavimą ir pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimą apibrėžiant ir įgyvendinant Europos metų veiklą vietos, regionų ir nacionaliniu lygmenimis.

Pagrindimas

Daug pilietinės visuomenės organizacijų gali prisidėti prie aktyvaus senėjimo vietos ir regionų lygiu. Jų patirtis, kompetencija ir pajėgumai yra svarbūs vyriausybės veiksmų kanalai. Šios organizacijos bet kuriuo lygmeniu nuo pradžios iki pabaigos turi būti įjungtos ir įtrauktos į visas Europos metų veiklas.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija rengia nacionalinių koordinatorių susitikimus Sąjungos lygio koordinavimo ir informacijos mainų, įskaitant informaciją apie prisiimtus įsipareigojimus ir jų įgyvendinimą valstybėse narėse, tikslais.

Komisija rengia nacionalinių koordinatorių susitikimus Sąjungos lygio koordinavimo ir informacijos bei žinių mainų, įskaitant informaciją apie prisiimtus įsipareigojimus ir jų įgyvendinimą valstybėse narėse, tikslais.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos aktyvaus senėjimo metai (2012 m.)

Nuorodos

COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD)

Atsakingas komitetas

EMPL

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

9.9.2010

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Hannu Takkula

19.10.2010

 

 

Svarstymas komitete

18.11.2010

2.12.2010

 

 

Priėmimo data

25.1.2011

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

29

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Santiago Fisas Ayxela, Mary Honeyball, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Timo Soini, Hannu Takkula, László Tőkés, Corneliu Vadim Tudor, Gianni Vattimo, Marie-Christine Vergiat, Sabine Verheyen, Milan Zver

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Ivo Belet, Nadja Hirsch, Seán Kelly, Iosif Matula, Georgios Papanikolaou, Hella Ranner, Mitro Repo, Olga Sehnalová, Rui Tavares

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos aktyvaus senėjimo metai (2012 m.)

Nuorodos

KOM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

6.9.2010

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

9.9.2010

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

9.9.2010

CULT

9.9.2010

LIBE

9.9.2010

FEMM

9.9.2010

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

LIBE

30.11.2010

FEMM

28.9.2010

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Martin Kastler

22.9.2010

 

 

Svarstymas komitete

9.11.2010

1.2.2011

 

 

Priėmimo data

16.3.2011

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

44

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Sven Giegold, Sergio Gutiérrez Prieto, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Ivo Strejček

Pateikimo data

18.3.2011