Διαδικασία : 2010/0173(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0067/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0067/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/04/2011 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0131

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 169kWORD 68k
18.3.2011
PE 452.790v02-00 A7-0067/2011

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για τη θέσπιση μηχανισμού επίλυσης διαφορών που εφαρμόζεται σε διαφορές στο πλαίσιο εμπορικών διατάξεων της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου

(13758/2010 – C7‑0057/2011 – 2010/0173(NLE))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγητής: Emilio Menéndez del Valle

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για τη θέσπιση μηχανισμού επίλυσης διαφορών που εφαρμόζεται σε διαφορές στο πλαίσιο εμπορικών διατάξεων της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου

(13758/2010 – C7‑0057/2011 – 2010/0173(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (13758/2010),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας υπό μορφή πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για τη θέσπιση μηχανισμού επίλυσης διαφορών που εφαρμόζεται σε διαφορές στο πλαίσιο εμπορικών διατάξεων της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου (13974/2010),

–   έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207, παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο καθώς και το άρθρο 218, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α), σημείο v), της Συνθήκης ΛΕΕ, (C7‑0057/2011),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90, παράγραφος 8, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0067/2011),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας;

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Έως σήμερα, οι προσπάθειες για την επίλυση των διαφορών στο πλαίσιο των ευρωμεσογειακών συμφωνιών ακολουθούσαν αποκλειστικά την διπλωματική οδό. Στην πράξη, η τακτική αυτή δεν είναι αποτελεσματική και έχει οδηγήσει σε καταστάσεις ανεπίλυτων διαφορών, δεδομένου ότι το συμβαλλόμενο μέρος κατά του οποίου στρεφόταν η καταγγελία μπορούσε εύκολα να μπλοκάρει τις διαδικασίες.

Το Συμβούλιο ανέθεσε στην Επιτροπή να αρχίσει συνομιλίες με τους μεσογειακούς εταίρους το 2006, με στόχο τη διαπραγμάτευση ενός κανονικού μηχανισμού επίλυσης διαφορών. Στην Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη των Υπουργών Εμπορίου που διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 9 Δεκεμβρίου 2009 μονογραφήθηκε ένα σχέδιο συμφωνίας με την Ιορδανία.

Η θέσπιση ενός κανονικού μηχανισμού επίλυσης διαφορών αποτελεί θετικό βήμα, δεδομένου ότι θα προσφέρει βελτιωμένες και αποτελεσματικές διαδικασίες προσφυγής με αυστηρές χρονικές προθεσμίες. Ο εισηγητής πιστεύει ότι αυτές οι βελτιώσεις στις ευρωμεσογειακές συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου μπορούν να συμβάλλουν στην οικονομική και πολιτική σταθερότητα σε αυτήν την θεμελιώδους σημασίας περιοχή, προκειμένου να παγιωθεί ένας ενιαίος χώρος ειρήνης, ανάπτυξης, δικαιοσύνης, ισότητας, ελευθερίας, πλουραλισμού, δημοκρατίας και σεβασμού. Επιπλέον, η σωστή εφαρμογή του μηχανισμού μπορεί να αυξήσει την ασφάλεια και την προβλεψιμότητα των διμερών εμπορικών μας σχέσεων και να αποτελέσει ένα περαιτέρω βήμα προς τη δημιουργία και την σωστή λειτουργία μιας ευρωμεσογειακής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών.

Ο προτεινόμενος μηχανισμός διαμορφώνεται σύμφωνα με τους μηχανισμούς επίλυσης των διαφορών των πιο πρόσφατων συμφωνιών που συνάφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με το μνημόνιο συμφωνίας για την επίλυση διαφορών του ΠΟΕ. Ο εισηγητής συμφωνεί ότι οι διμερείς εμπορικές συμφωνίες οφείλουν πάντα να είναι συμβατές με το πολυμερές εμπορικό σύστημα. Επιπλέον, η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή του μηχανισμού και την, de facto, χρησιμοποίησή του.

Με δεδομένα τα ανωτέρω, ο εισηγητής προτείνει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει την σύναψη της συμφωνίας. Οι καθυστερήσεις στην επίλυση των διαφορών έχουν αρνητικές συνέπειες τόσο για την επιχειρηματική κοινότητα όσο και για τους τελικούς καταναλωτές εκατέρωθεν της Μεσογείου. Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι άμεσες ξένες επενδύσεις αποτελούν τμήμα της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, και, ως εκ τούτου, εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης. Στη σημερινή εποχή που οι άμεσες ξένες επενδύσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομική ευημερία των χωρών και των περιφερειών, η εισηγητής ελπίζει ότι ένας λειτουργικός και αποτελεσματικός μηχανισμός επίλυσης διαφορών θα συμβάλει επίσης και στην επίλυση των διαφορών στην περιοχή.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.3.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

0

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Christofer Fjellner, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Метин Казак

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Miloslav Ransdorf, Jarosław Leszek Wałęsa

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου