Procedure : 2010/0229(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0068/2011

Ingediende teksten :

A7-0068/2011

Debatten :

Stemmingen :

PV 06/04/2011 - 8.6
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0133

AANBEVELING     ***
PDF 147kWORD 60k
18.3.2011
PE 452.791v02-00 A7-0068/2011

over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een protocol tussen de Europese Unie en de Arabische Republiek Egypte tot vaststelling van een regeling inzake de beslechting van geschillen in verband met de handelsbepalingen van de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds

(13762/2010 – C7‑0372/2010 – 2010/0229(NLE))

Commissie internationale handel

Rapporteur: Gianluca Susta

PR_NLE-AP_art90

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een protocol tussen de Europese Unie en de Arabische Republiek Egypte tot vaststelling van een regeling inzake de beslechting van geschillen in verband met de handelsbepalingen van de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds

(13762/2010 – C7‑0372/2010 – 2010/0229(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–   gezien het ontwerpbesluit van de Raad (13762/2010),

–   gezien de ontwerpovereenkomst in de vorm van een protocol tussen de Europese Unie en de Arabische Republiek Egypte tot vaststelling van een regeling inzake de beslechting van geschillen in verband met de handelsbepalingen van de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds (13975/2010),

–   gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207, lid 4, eerste alinea, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7‑0372/2010),

–   gelet op artikel 81 en artikel 90, lid 8, van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A7-0068/2011),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en van de Arabische Republiek Egypte.


TOELICHTING

Tot nu toe werd voor de beslechting van uit de Euro-mediterrane overeenkomsten voortvloeiende geschillen uitsluitend uitgegaan van een diplomatieke benadering. In de praktijk is dit niet efficiënt en het heeft tot situaties geleid waarbij geschillen onopgelost bleven omdat deze gemakkelijk geblokkeerd konden worden door de "laederende" partij.

In 2006 machtigde de Raad de Commissie onderhandelingen te openen met zijn mediterrane partners over een passend mechanisme voor geschillenbeslechting. Op 27 april 2010 werd op de vergadering van de Associatieraad EU-Egypte in Luxemburg een ontwerpovereenkomst met Egypte geparafeerd.

De opzet van een standaardmechanisme voor geschillenbeslechting is een goede zaak, aangezien dit zorgt voor gestroomlijnde en doeltreffende beroepsprocedures binnen strikte termijnen. De rapporteur meent dat deze verbeteringen aan de vrijhandelsovereenkomsten met Euromed-partners een bijdrage kunnen leveren tot de economische en politieke stabiliteit in deze belangrijke regio om te komen tot “één enkele oever” van vrede, ontwikkeling, rechtvaardigheid, gelijkheid, vrijheid, pluralisme, democratie en respect.

Bovendien kan de adequate toepassing van dit mechanisme onze bilaterale handelsbetrekkingen veiliger en meer voorspelbaar maken en een verdere stap vormen in de richting van de opzet en goede werking van de Euromed-vrijhandelszone.

Het voorgestelde mechanisme is geënt op de geschillenbeslechtingsmechanismen van de meest recente overeenkomsten die door de Europese Unie gesloten zijn alsook op het WTO-Memorandum inzake geschillenbeslechting. De rapporteur stemt ermee in dat bilaterale handelsovereenkomsten altijd volledig in overeenstemming moeten zijn met het multilateraal handelssysteem. Bovendien moet de Commissie ervoor zorgen dat de uitvoering doeltreffend is en dat het mechanisme daadwerkelijk wordt gebruikt.

In het licht van wat voorafgaat stelt de rapporteur voor dat het Parlement deze overeenkomst goedkeurt. Aanslepende geschillen hebben nadelige gevolgen voor het bedrijfsleven en ook voor de eindverbruikers op de beide oevers van de Middellandse Zee. Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon zijn buitenlandse directe investeringen een onderdeel geworden van het handelsbeleid van de EU en vallen zij dus onder de exclusieve bevoegdheid van de Unie. De rapporteur hoopt dat in een tijd waarin buitenlandse directe investeringen een belangrijke rol spelen in het economisch welzijn van landen en regio's, een goed werkend en doeltreffend mechanisme voor geschillenbeslechting ook kan bijdragen tot het oplossen van conflicten in dit gebied.


UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

16.3.2011

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

24

0

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Miloslav Ransdorf, Jarosław Leszek Wałęsa

Juridische mededeling - Privacybeleid