Förfarande : 2010/0229(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0068/2011

Ingivna texter :

A7-0068/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/04/2011 - 8.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0133

REKOMMENDATION     ***
PDF 145kWORD 58k
18.3.2011
PE 452.791v02-00 A7-0068/2011

om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal i form av ett protokoll mellan Europeiska unionen och Arabrepubliken Egypten om inrättande av en tvistlösningsmekanism för handelsbestämmelserna i Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan

(13762/2010 – C7‑0372/2010 – 2010/0229(NLE))

Utskottet för internationell handel

Föredragande: Gianluca Susta

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal i form av ett protokoll mellan Europeiska unionen och Arabrepubliken Egypten om inrättande av en tvistlösningsmekanism för handelsbestämmelserna i Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan

(13762/2010 – C7‑0372/2010 – 2010/0229(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av utkastet till rådets beslut (13762/2010),

–   med beaktande av utkastet till avtal i form av ett protokoll mellan Europeiska unionen och Arabrepubliken Egypten om inrättande av en tvistlösningsmekanism för handelsbestämmelserna i Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan (13975/2010),

–   med beaktande av begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 207.4 första stycket och 218.6 andra stycket led av i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7‑0372/2010),

–   med beaktande av artiklarna 81 och 90.8 i arbetsordningen,

–   med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A7‑0068/2011).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Arabrepubliken Egypten.


MOTIVERING

Hittills har tvister som uppstått med anledning av ingångna Europa–Medelhavsavtal endast kunna lösas genom diplomatiska hänvändelser. Detta har visat sig vara ett opraktiskt sätt att gå tillväga och har givit upphov till situationer där tvister förblivit olösta eftersom varje försök till lösning har kunnat blockeras av den ”svarande” parten.

Rådet bemyndigade kommissionen att år 2006 inleda förhandlingar med partnerländer i Medelhavsområdet med målsättningen att förhandla fram en passande tvistelösningsmekanism. Ett utkast till avtal med Egypten paraferades vid det möte som associeringsrådet EU–Egypten höll i Luxemburg den 27 april 2010.

Inrättandet av en tvistelösningsmekanism välkomnas eftersom den bör kunna erbjuda enkla och effektiva förfaranden för att framföra och bedöma anspråk inom strikta tidsfrister. Föredraganden anser att dessa förbättringar av de frihandelsavtal som ingåtts med länderna kring Medelhavet bör kunna bidra till ekonomisk och politisk stabilitet i denna viktiga region, och till att lägga grunden till ett enda område med fred, utveckling, rättvisa, jämlikhet, frihet, mångfald, demokrati och respekt runt Medelhavets kuster.

Vidare skulle en korrekt tillämpning av en sådan mekanism förbättra säkerheten och förutsägbarheten i våra bilaterala handelsförbindelser och därtill utgöra ytterligare ett steg mot inrättandet av EuroMed-regionen som ett välfungerande frihandelsområde.

Den föreslagna mekanismen baseras på de tvistelösningsmekanismer som ingår i de senaste avtal som Europeiska unionen har slutit och på WTO:s bestämmelser om tvistelösning. Föredraganden håller med om att bilaterala handelsavtal alltid bör överensstämma med det multilaterala handelssystemet. Vidare måste kommissionen se till att mekanismen genomförs på ett effektivt sätt och att den också används i praktiken.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår föredraganden att parlamentet godkänner avtalet. Olösta tvister skapar problem för såväl näringsliv som slutkonsumenter på båda sidor av Medelhavet. I och med ikraftträdandet av Lissabonfördraget omfattas utländska direktinvesteringar av EU:s handelspolitik och därmed av unionens exklusiva befogenhet. I en tid då utländska direktinvesteringar spelar en viktig roll för länders och regioners ekonomiska välstånd hoppas föredraganden att en välfungerande och effektiv tvistelösningsmekanism även kommer att bidra till att lösa tvister på detta område.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

16.3.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

0

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Miloslav Ransdorf, Jarosław Leszek Wałęsa

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy