ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εισαγωγή αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων έκτακτης ανάγκης για το Πακιστάν

21.3.2011 - (COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD)) - ***I

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Εισηγητής: William (The Earl of) Dartmouth


Διαδικασία : 2010/0289(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0069/2011

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εισαγωγή αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων έκτακτης ανάγκης για το Πακιστάν

(COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0552),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0322/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0069/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Έχοντας υπόψη το αίτημα της 18ης Νοεμβρίου 2010 για παρέκκλιση από τους κανόνες του ΠΟΕ σχετικά με πρόσθετες αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Πακιστάν,

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Η σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν (στο εξής Πακιστάν) βασίζεται στη συμφωνία συνεργασίας που τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 200411. Ένας από τους κύριους στόχους της εν λόγω συμφωνίας είναι να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των συμβαλλομένων και να προωθήσει την αύξησή τους.

(1) Η σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν (στο εξής Πακιστάν) βασίζεται στη συμφωνία συνεργασίας που τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 200411. Ένας από τους κύριους στόχους της εν λόγω συμφωνίας είναι να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των συμβαλλομένων και να προωθήσει την αύξησή τους. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των βασικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, και των δημοκρατικών αρχών αποτελεί επίσης ουσιαστικό στοιχείο της παρούσας συμφωνίας.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η ανθρωπιστική βοήθεια αποτελεί, βέβαια, το πρωταρχικό εργαλείο σε τέτοιες καταστάσεις και η Ένωση βρέθηκε στο προσκήνιο στον τομέα αυτό από την αρχή της κρίσης.

(3) Η ανθρωπιστική βοήθεια αποτελεί, βέβαια, το πρωταρχικό εργαλείο σε τέτοιες καταστάσεις και η Ένωση βρέθηκε στο προσκήνιο στον τομέα αυτό από την αρχή της κρίσης υποσχόμενη πάνω από 415 εκατομμύρια ευρώ σε επείγουσα βοήθεια προς το Πακιστάν.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Θα είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέτρα για να υποστηριχθούν η ανάκαμψη του Πακιστάν από την κρίση αυτή και η πρόοδος του προς τη μελλοντική ανάπτυξη.

(4) Θα είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέτρα για να υποστηριχθεί η ανάκαμψη του Πακιστάν από την κρίση αυτή, περιλαμβανομένων των προτεινόμενων έκτακτων εμπορικών μέτρων για την ενίσχυση των εξαγωγών του Πακιστάν με σκοπό τη συμβολή στη μελλοντική οικονομική ανάπτυξή του, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη διατήρηση της συνοχής και της συνέπειας σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να αναπτυχθεί αειφόρος μακροπρόθεσμη στρατηγική.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4a) Στην τεραστίων διαστάσεων φυσική καταστροφή απαιτείται άμεση και ουσιαστική ανταπόκριση η οποία θα πρέπει, αφενός, να λαμβάνει υπόψη τη γεωστρατηγική σημασία της εταιρικής σχέσεως Πακιστάν/ΕΕ κυρίως μέσω του κομβικού ρόλου που διαδραματίζει το Πακιστάν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και, αφετέρου, να συμβάλλει στη γενικότερη ανάπτυξη, ασφάλεια και σταθερότητα της περιοχής.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β) Οι επιπτώσεις των αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων πρέπει να μπορούν να μετρώνται με συγκεκριμένα κριτήρια σε συνάρτηση με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την εξάλειψη της ένδειας και την αειφόρο ανάπτυξη των εργαζομένων και των φτωχών Πακιστανών.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογράμμισε την ισχυρή δέσμευσή του για την αποκλειστική χορήγηση στο Πακιστάν αυξημένης πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ με την άμεση και περιορισμένη χρονικά μείωση των δασμών σε βασικές εισαγωγές από το Πακιστάν.

(6) Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογράμμισε την ισχυρή δέσμευσή του για την αποκλειστική χορήγηση στο Πακιστάν αυξημένης πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ με την έκτακτη, άμεση και περιορισμένη χρονικά μείωση των δασμών σε βασικές εισαγωγές από το Πακιστάν. Μετά τη λήψη της εν λόγω εντολής, η Επιτροπή πρότεινε δέσμη εντοπίζοντας 75 δασμολογικές κλάσεις ειδικά για τους κύριους εξαγωγικούς τομείς του Πακιστάν στους κλάδους που επλήγησαν περισσότερο από τις πλημμύρες, υποστηρίζοντας ότι μία αύξηση των πακιστανικών εξαγωγών προς την Ένωση της τάξεως των 100 εκατ. ευρώ ή και περισσότερων ετησίως θα προσέφερε πραγματική, ουσιαστική και αξιοσημείωτη βοήθεια στην περιοχή.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α) Το εμπόριο του Πακιστάν με την Ένωση συνίσταται κυρίως σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη ένδυσης τα οποία, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής, αναλογούσαν σε ποσοστό 73,7% των πακιστανικών εξαγωγών προς την Ένωση το 2009, αλλά και σε αιθανόλη και δερμάτινα είδη, και αποτελούν αγαθά ενός ευάλωτου σε ορισμένα κράτη μέλη βιομηχανικού τομέα του οποίου θέσεις εργασίας έχουν ήδη πληγεί σοβαρά από τις επιπτώσεις της παγκόσμιας ύφεσης και οι διάφοροι κλάδοι αγωνίζονται για να προσαρμοσθούν σε ένα νέο παγκόσμιο εμπορικό περιβάλλον.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6β) Ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία του Πακιστάν, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 8,5% του ΑΕΠ και απασχολεί το 38% του εργατικού δυναμικού το μισό περίπου του οποίου αποτελείται από γυναίκες.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Συνεπώς, είναι σκόπιμο να επεκταθούν οι αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις στο Πακιστάν με την άρση για περιορισμένη χρονική περίοδο όλων των δασμών για ορισμένα προϊόντα που παρουσιάζουν εξαγωγικό ενδιαφέρον για το Πακιστάν. Η παροχή τέτοιων εμπορικών προτιμήσεων δεν θα προκαλούσε σημαντικές επιβλαβείς συνέπειες στην εγχώρια αγορά της Ένωσης και δεν θα επηρέαζε αρνητικά τα λιγότερο αναπτυγμένα μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

(7) Λαμβάνοντας υπόψη τις αντίξοες συνθήκες που έπληξαν τον λαό του Πακιστάν εξαιτίας των καταστροφικών πλημμυρών, είναι κατά συνέπεια σκόπιμο να επεκταθούν οι έκτακτες αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις στο Πακιστάν με την άρση για περιορισμένη χρονική περίοδο όλων των δασμών για ορισμένα προϊόντα που παρουσιάζουν εξαγωγικό ενδιαφέρον για το Πακιστάν. Η παροχή τέτοιων εμπορικών προτιμήσεων πρέπει να προκαλέσει περιορισμένες μόνον επιβλαβείς συνέπειες στην εγχώρια αγορά της Ένωσης και δεν πρέπει να επηρεάσει αρνητικά τα λιγότερο αναπτυγμένα μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α) Τα μέτρα αυτά προτείνονται ως τμήμα μίας δέσμης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της ιδιαίτερης κατάστασης την οποία βιώνει το Πακιστάν. Δεν θα πρέπει να αποτελέσουν προηγούμενο για την εμπορική πολιτική που εφαρμόζει η ΕΕ με άλλες χώρες.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α) Η χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων συνδέεται με την τήρηση των θεμελιωδών αρχών της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Επιπροσθέτως, το δικαίωμα του Πακιστάν να απολαμβάνει αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις εξαρτάται από τη συμμόρφωσή της με τους σχετικούς κανόνες για την καταγωγή των προϊόντων και με τις συναφείς διαδικασίες, καθώς και με την ανάπτυξη αποτελεσματικής διοικητικής συνεργασίας με την Ένωση για την αποτροπή κάθε κινδύνου απάτης. Τυχόν σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις των όρων για τη χορήγηση προτιμησιακών ρυθμίσεων, απάτη ή μη παροχή διοικητικής συνεργασίας για την εξακρίβωση της καταγωγής των εμπορευμάτων αποτελούν λύγους για προσωρινή άρση των προτιμήσεων. Ως προς αυτό, η Επιτροπή πρέπει να έχει το δικαίωμα να λαμβάνει, εάν απαιτείται, τέτοια προσωρινά μέτρα.

(9) Επιπροσθέτως, το δικαίωμα του Πακιστάν να απολαμβάνει έκτακτες αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις εξαρτάται από τη συμμόρφωσή της με τους σχετικούς κανόνες για την καταγωγή των προϊόντων και με τις συναφείς διαδικασίες, καθώς και με την ανάπτυξη αποτελεσματικής διοικητικής συνεργασίας με την Ένωση για την αποτροπή κάθε κινδύνου απάτης. Τυχόν σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις των όρων για τη χορήγηση προτιμησιακών ρυθμίσεων, απάτη ή μη παροχή διοικητικής συνεργασίας για την εξακρίβωση της καταγωγής των εμπορευμάτων ή η σοβαρή επιδείνωση όσον αφορά το σεβασμό των θεμελιωδών αρχών της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Πακιστάν, συμπεριλαμβανομένων των βασικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, αποτελούν λόγους για προσωρινή άρση των προτιμήσεων. Ως προς αυτό, η Επιτροπή πρέπει να έχει το δικαίωμα να λαμβάνει, εάν απαιτείται, τέτοια προσωρινά μέτρα.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α) Η χορήγηση αυτών των προτιμήσεων υπόκειται στον όρο ότι, από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του εν λόγω κανονισμού, το Πακιστάν δεν θα διατηρήσει, δεν θα εισαγάγει και δεν θα αυξήσει δασμούς, ούτε και επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος ή άλλους περιορισμούς ή απαγορεύσεις σε εξαγωγές ή σε πωλήσεις προς εξαγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται κυρίως για την παραγωγή προϊόντων τα οποία υπάγονται στον παρόντα κανονισμό και προορίζονται για το έδαφος της ΕΕ.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10β) Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η εκ νέου επιβολή δασμών του κοινού δασμολογίου για οποιοδήποτε προϊόν προκαλεί ή απειλεί να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές σε παραγωγούς της Ένωσης παρόμοιου ή άμεσα ανταγωνιστικού προϊόντος, όπως διαπιστώνεται από έρευνα που διεξάγει η Επιτροπή.

Τροπολογία 1  16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10δ) Για να εξασφαλιστεί όσο γίνεται νωρίτερα η αποτελεσματική παρακολούθηση των τάσεων των εισαγωγών προϊόντων που υπάγονται στον παρόντα κανονισμό, είναι απαραίτητο να θεσπιστεί τελωνειακή επιτήρηση επί των εισαγωγών που καλύπτονται από τον κανονισμό αυτό. Επί τη βάσει αυτής της παρακολούθησης θα υποβάλλεται τριμηνιαία έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10ε) Οι αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις στο Πακιστάν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ετήσιας ανάλυσης των επιπτώσεων εκ μέρους της Επιτροπής που θα υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προκειμένου να πραγματοποιούνται προσαρμογές σε συνάρτηση με τον πραγματικό όγκο των εισαγωγών και των ενδεχομένων συνεπειών στους τομείς που αφορά ιδιαίτερα ο παρών κανονισμός.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης στο Πακιστάν, ο κανονισμός πρέπει να εφαρμοστεί από την 1 Ιανουαρίου 2011, με την προϋπόθεση ότι ο ΠΟΕ θα έχει εγκρίνει το αίτημα της Ένωσης για παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις της βάσει των άρθρων Ι και ΧΙΙΙ της GATT .

(12) Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης στο Πακιστάν, ο κανονισμός πρέπει να εφαρμοστεί μόλις ο ΠΟΕ εγκρίνει το αίτημα της Ένωσης για παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις της βάσει των άρθρων Ι και ΧΙΙΙ της GATT.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Για να εξασφαλιστούν άμεσα και βιώσιμα αποτελέσματα όσον αφορά την οικονομική ανάκαμψη του Πακιστάν την επομένη των πλημμύρων, συνιστάται να περιοριστεί η διάρκεια ισχύος των εμπορικών προτιμήσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

(13) Για να εξασφαλιστούν άμεσα και βιώσιμα αποτελέσματα όσον αφορά την οικονομική ανάκαμψη του Πακιστάν την επομένη των πλημμύρων, συνιστάται να περιοριστεί η διάρκεια ισχύος των εμπορικών προτιμήσεων σε ένα έτος από την έναρξη ισχύος των μέτρων αυτών.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Τα αναγκαία μέτρα για την υλοποίηση του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου 1999/468/EΚ, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.

(14) Προκειμένου να εξασφαλιστούν ομοιόμορφες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όσον αφορά μέτρα προσωρινής άρσης, εποπτείας και διασφάλισης, πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Αυτές οι εκτελεστικές εξουσίες πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Οι τροποποιήσεις στη Συνδυασμένη Ονοματολογία ενδέχεται να μην οδηγήσουν σε ουσιαστικές αλλαγές στη φύση των αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων. Κατά συνέπεια, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της συμφωνίας για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτως ώστε να προβαίνει σε τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις και τεχνικές προσαρμογές του καταλόγου των εμπορευμάτων για τα οποία ισχύει αυτόνομη εμπορική προτίμηση·

(15) Η συμβουλευτική διαδικασία πρέπει να χρησιμοποιείται για την έγκριση εποπτικών και προσωρινών μέτρων και μέτρων διασφάλισης προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις αυτών των μέτρων και το γεγονός ότι η έγκριση των οριστικών μέτρων διασφάλισης αποτελεί τη λογική τους συνέχεια. Το ίδιο ισχύει όσον αφορά την αναστολή των προτιμήσεων όταν οι όροι για τη χορήγηση προτιμησιακών ρυθμίσεων δεν πληρούνται δεδομένου ότι η Επιτροπή ενεργεί μόνον βάσει πραγματολογικών στοιχείων και δεν απαιτείται να χρησιμοποιήσει πολιτική διακριτική ευχέρεια.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α) Για να διενεργηθούν οι αναγκαίες τεχνικές προσαρμογές του καταλόγου των εμπορευμάτων για τα οποία ισχύουν αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις και για να εισαχθούν δασμολογικές ποσοστώσεις όταν ο όγκος των εισαγωγών που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό αυξάνεται πέρα από συγκεκριμένα επίπεδα, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την τροποποίηση του Παραρτήματος I και του Παραρτήματος ΙΙ με σκοπό να αντικατοπτρίζονται οι τροποποιήσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας και να καθιερώνονται νέες ποσοστώσεις. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, συμπεριλαμβανομένων διαβουλεύσεων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

 

Κατά την επεξεργασία και κατάρτιση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη και σωστή διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο,

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(γα) στη μη διατήρηση, εισαγωγή ή αύξηση, εκ μέρους του Πακιστάν, δασμών ή επιβαρύνσεων ισοδυνάμου αποτελέσματος ή οιωνδήποτε άλλων περιορισμών ή απαγορεύσεων σε εξαγωγές ή σε πωλήσεις προς εξαγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται κυρίως για την παραγωγή προϊόντων τα οποία υπάγονται στον παρόντα κανονισμό και προορίζονται για το έδαφος της ΕΕ·

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(γβ) στη συμμόρφωση με το άρθρο XI της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994 και των αντίστοιχων ερμηνευτικών σημειώσεων. Για το σκοπό αυτό, το Πακιστάν δεν θα εγκρίνει και δεν θα διατηρήσει απαγορεύσεις ή περιορισμούς σε εξαγωγές ή σε πωλήσεις προς εξαγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται κυρίως για την παραγωγή προϊόντων τα οποία περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ·

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(γγ) στη μη εισαγωγή, εκ μέρους του Πακιστάν, νέων δασμών ή επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος και νέων ποσοτικών περιορισμών ή μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος όσον αφορά τις εισαγωγές καταγωγής Ένωσης ή στη μη αύξηση υφιστάμενων επιπέδων δασμών ή επιβαρύνσεων ή στη μη εισαγωγή άλλων περιορισμών.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2. Με την επιφύλαξη των όρων της παραγράφου 1, το ευεργέτημα των προτιμησιακών ρυθμίσεων που εισάγονται με το άρθρο 1 εξαρτάται από τον εκ μέρους του Πακιστάν σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των βασικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, και των θεμελιωδών δημοκρατικών αρχών.

 

Η Επιτροπή, στην περίπτωση που το Πακιστάν λάβει μέτρα που περιορίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των εργαζομένων, την ισότητα των φύλων ή τα θρησκευτικά δικαιώματα ή στην περίπτωση που παράσχει στήριξη σε τρομοκρατικές οργανώσεις οιασδήποτε απόχρωσης, προτείνει αμέσως την κατάργηση του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 3β

 

Επείγουσα καθιέρωση δασμολογικών ποσοστώσεων

 

1. Όταν οι εισαγωγές προϊόντος πακιστανικής προέλευσης το οποίο περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι αυξηθούν σε όγκο κατά 20% ή περισσότερο, εν συγκρίσει προς την ίδια περίοδο του 2010, η Επιτροπή έχει την εξουσία να επιβάλει τις εισαγωγές του εν λόγω προϊόντος σε δασμολογική ποσόστωση και να τροποποιήσει κατεπειγόντως το Παράρτημα I και το Παράρτημα ΙΙ με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. Η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7α εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εγκρίνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

 

2. Τα δεδομένα που παρέχει η τελωνειακή επιτήρηση, μνεία της οποίας γίνεται στο άρθρο 9β πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για τη θέσπιση της δασμολογικής ποσόστωσης δυνάμει του παρόντος άρθρου.

 

3. Η δασμολογική ποσόστωση λαμβάνει τη μορφή ποσοστώσεως άνευ δασμών περιοριζόμενης στο επίπεδο εισαγωγών του προϊόντος εν συγκρίσει προς την ίδια περίοδο του 2010 και προσαύξηση 20%. Με την έναρξη ισχύος της κατ’ εξουσιοδότηση πράξεως, οι εισαγωγές καθ’ υπέρβαση της δασμολογικής ποσόστωσης υπόκεινται στη ρήτρα του μάλλον ευνοούμενου κράτους ή σε άλλους εφαρμοζόμενους δασμούς.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τροποποίηση των παραρτημάτων

Τεχνικές προσαρμογές των παραρτημάτων

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 5 για την τροποποίηση των παραρτημάτων προκειμένου να πραγματοποιεί τις τροποποιήσεις και τεχνικές προσαρμογές που απαιτούνται ύστερα τις τροποποιήσεις των κωδικών Συνδυασμένης Ονοματολογίας και των υποδιαιρέσεων του TARIC.

Η Επιτροπή έχει την εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 5 για την τροποποίηση των παραρτημάτων προκειμένου να επιφέρει τεχνικές προσαρμογές οι οποίες καθίστανται απαραίτητες ύστερα από τροποποιήσεις τόσο των κωδικών Συνδυασμένης Ονοματολογίας όσο και των υποδιαιρέσεων του TARIC.

 

Σε κάθε περίπτωση, η εξουσία που αποδίδεται στην Επιτροπή βάσει του πρώτου εδαφίου δεν της παρέχει τη δυνατότητα να εντάσσει περαιτέρω προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στους καταλόγους των παραρτημάτων I και II του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άσκηση της εξουσιοδότησης

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο αορίστου χρόνου.

1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 3β και 4 ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το παρόν άρθρο.

 

2. Η εξουσιοδότηση που της οποίας μνεία γίνεται στα άρθρα 3β και 4 ανατίθεται στην Επιτροπή για την περίοδο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

 

3. Η κατά τα άρθρα 3β και 4 εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται στην απόφαση. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

2. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

4. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

3. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ανατίθενται στην Επιτροπή υπόκειται στις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 6 και 7.

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη δυνάμει του άρθρου 4 τίθεται σε ισχύ μόνο εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν έχει γνωστοποιήσει την αντίθεσή του εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν και τα δύο την Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να διατυπώσουν αντιρρήσεις. Αυτό το διάστημα παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

 

Εάν εγκριθεί αυτή η τροπολογία, τα άρθρα 6 και 7 διαγράφονται.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 7α

 

Διαδικασία του επείγοντος

 

1. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία του επείγοντος τίθενται σε ισχύ χωρίς χρονοτριβή και εφαρμόζονται εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση της διαδικασίας του επείγοντος.

 

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν αντιρρήσεις σχετικά με κατ' εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 5. Σε αυτή την περίπτωση, η Επιτροπή καταργεί χωρίς χρονοτριβή την πράξη σε συνέχεια της κοινοποίησης στην οποία προβαίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο όσον αφορά την απόφασή του να προβάλει αντιρρήσεις.

 

 

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Διαδικασία επιτροπής

Διαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή τελωνειακού κώδικα.

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή τελωνειακού κώδικα. Πρόκειται για μια επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

 

1α. Οσάκις γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού 182/2011/ΕΕ.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ. Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ καθορίζεται σε ένα μήνα.

2. Οσάκις γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού 182/2011/ΕΕ.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 8.

2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 8 παράγραφος 1α.

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 9α

 

Μέτρα διασφάλισης

 

1. Εάν κάποιο προϊόν πακιστανικής προέλευσης που περιλαμβάνεται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ εισάγεται υπό συνθήκες που προκαλούν ή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν σοβαρές δυσχέρειες στους παραγωγούς της Ένωσης παρομοίων ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων, είναι δυνατόν να γίνει ανά πάσα στιγμή επαναφορά των δασμών του κοινού δασμολογίου για το εν λόγω προϊόν (το μέτρο αυτό θα αναφέρεται εφεξής ως "μέτρο διασφάλισης").

 

2. Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής, η Επιτροπή λαμβάνει επίσημη απόφαση για την έναρξη έρευνας εντός περιόδου ενός μηνός. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να κινήσει έρευνα, δημοσιεύει ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγγέλλοντας την έρευνα. Η εν λόγω ανακοίνωση παρέχει περίληψη των πληροφοριών που έχουν παραληφθεί και διευκρινίζει ότι κάθε σχετική πληροφορία θα πρέπει να διαβιβάζεται στην Επιτροπή. Καθορίζεται επίσης προθεσμία, που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανακοίνωσης, εντός της οποίας τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να γνωστοποιούν γραπτώς τις απόψεις τους.

 

3. Η Επιτροπή συλλέγει κάθε πληροφορία που κρίνει ως απαραίτητη και μπορεί να επαληθεύει τις πληροφορίες που παραλαμβάνει απευθυνόμενη στο Πακιστάν και σε οποιαδήποτε άλλη σχετική πηγή. Η Επιτροπή δύναται να επικουρείται από υπαλλήλους του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου ενδέχεται να διενεργηθεί επαλήθευση εφόσον το εν λόγω κράτος μέλος το απαιτήσει.

 

4. Όταν διεξάγεται η εξέταση για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν σοβαρές δυσχέρειες, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους παράγοντες σχετικά με τους παραγωγούς της Ένωσης, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες οι πληροφορίες αυτές:

– το μερίδιο της αγοράς,

– την παραγωγή,

– τα αποθέματα,

– την παραγωγική ικανότητα,

– τη χρησιμοποίηση του παραγωγικού δυναμικού,

– την απασχόληση,

– τις εισαγωγές,

– τις τιμές.

 

5. Η σχετική έρευνα περατώνεται το πολύ σε τέσσερις μήνες μετά από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης μνεία της οποίας γίνεται στην παράγραφο 2. Η Επιτροπή δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να παρατείνει την περίοδο αυτή το πολύ κατά έναν ακόμη μήνα.

 

6. Είναι δυνατόν να εγκριθούν από την Επιτροπή προσωρινά μέτρα διασφάλισης μέσω εκτελεστικών πράξεων σε κρίσιμες περιστάσεις όταν μία καθυστέρηση ενδέχεται να προξενήσει ζημία που δύσκολα θα μπορούσε να αποκατασταθεί, σύμφωνα με προκαταρκτικό προσδιορισμό επί τη βάσει των παραγόντων που ορίζονται στην παράγραφο 4 από τον οποίον προκύπτει ότι υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι οι εισαγωγές ενός προϊόντος που υπάγεται στον παρόντα κανονισμό έχουν αυξηθεί ως αποτέλεσμα της άρσεως των τελωνειακών δασμών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και ότι οι εισαγωγές αυτές προκαλούν ή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν σοβαρές δυσχέρειες στην βιομηχανία της Ένωσης. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 8 παράγραφος 1α. Τα προσωρινά μέτρα δεν εφαρμόζονται για περισσότερες από 200 ημέρες.

 

7. Η Επιτροπή αποφασίζει εάν θα επιβάλει οριστικά μέτρα διασφάλισης σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2.

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 9β

 

Μέτρα εποπτείας

.

1. Όταν η τάση στις εισαγωγές ενός εκ των προϊόντων πακιστανικής προέλευσης που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι διαμορφώνεται κατά τρόπο που θα μπορούσε να υπαγάγει τις εισαγωγές στις συνθήκες μνεία των οποίων γίνεται στο άρθρο 9α παράγραφος 1, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να υποβάλει τις εισαγωγές αυτού του προϊόντος σε εκ των προτέρων επιτήρηση από πλευράς Ένωσης.

 

2. Τα μέτρα εποπτείας λαμβάνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 8 παράγραφος 1α.

 

3. Η διάρκεια ισχύος των μέτρων εποπτείας είναι περιορισμένη. Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά, τα μέτρα αυτά θα πάψουν να ισχύουν στο τέλος της δεύτερης εξαμηνιαίας περιόδου.

 

4. Η επιτήρηση αυτή παρέχει επικαιροποιημένα και έγκαιρα στοιχεία σε όγκο και αξία. Τα εν λόγω στοιχεία διατίθενται αμέσως στα κράτη μέλη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους οικονομικούς παράγοντες.

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Εφαρμόζεται από την 1 Ιανουαρίου 2011 υπό την προϋπόθεση ότι οι δασμολογικές προτιμήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό επιτρέπονται βάσει παρέκκλισης που χορηγεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Στην περίπτωση που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου χορηγήσει τέτοια παρέκκλιση μετά την 1 Ιανουαρίου 2011, εφαρμόζεται από την εν λόγω μεταγενέστερη ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η παρέκκλιση.

2. Αυτός ο κανονισμός υπόκειται σε παρέκκλιση που χορηγείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου βάσει της οποίας επιτρέπονται οι προβλεπόμενες στον κανονισμό δασμολογικές προτιμήσεις και επομένως εφαρμόζεται από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η παρέκκλιση.

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δημοσιεύει ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ενημερώσει τους οικονομικούς φορείς σχετικά με την παρέκκλιση που χορηγείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Η ημερομηνία που καθορίζεται, εάν είναι μεταγενέστερη από την 1η Ιανουαρίου 2011, θα είναι η ημερομηνία από την οποία εφαρμόζονται οι δασμολογικές προτιμήσεις σύμφωνα με τη δεύτερη απόφαση της παραγράφου 2.

3. Η Επιτροπή δημοσιεύει ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ενημερώσει τους οικονομικούς φορείς σχετικά με την παρέκκλιση που χορηγείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (25.1.2011)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων έκτακτης ανάγκης στο Πακιστάν
(COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Cristian Dan Preda

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής, που υποβλήθηκε μετά από τις πρωτοφανείς πλημμύρες που κατέστρεψαν το περασμένο καλοκαίρι μεγάλο μέρος της επικράτειας του Πακιστάν, επεκτείνει αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις προς τη χώρα αυτή όσον αφορά 75 σειρές προϊόντων που ενδιαφέρουν το Πακιστάν (κυρίως κλωστοϋφαντουργικά και είδη ένδυσης) υπό μορφήν εξαίρεσης από τους τελωνειακούς δασμούς, πλην ενός προϊόντος (αιθανόλη) το οποίο θα υπόκειται σε δασμολογική ποσόστωση.

Τα προτεινόμενα μέτρα είναι ευπρόσδεκτα ως τέλειο παράδειγμα των συνεργιών που κατέστησε δυνατές η θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας. Ενώ η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν ήδη προσφέρει γενναιόδωρη ανθρωπιστική βοήθεια στο Πακιστάν, η επέκταση των εμπορικών προτιμήσεων στη χώρα αυτή αποτελεί μέρος ευρύτερου πακέτου μέτρων προς αντιμετώπιση των μεσο- και μακροπρόθεσμων οικονομικών επιπτώσεων των καταστροφικών πλημμυρών. Η διασφάλιση της ανάκαμψης του Πακιστάν και της μελλοντικής βιώσιμης ανάπτυξής του είναι εξαιρετικά σημαντική όχι μόνο για τους πολίτες του, αλλά και για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής. Είναι προφανώς προς το συμφέρον της ΕΕ η ύπαρξη ενός σταθερού και ευημερούντος Πακιστάν που δεν θα διολισθήσει προς τον εξτρεμισμό ή τον φονταμενταλισμό.

Όμως, παρότι οι αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις πρόκειται να επεκταθούν στο Πακιστάν για 3 χρόνια, δεν έχει διενεργηθεί πλήρης αξιολόγηση της επίπτωσης των προτεινόμενων μέτρων από την Επιτροπή πριν από την έγκριση της πρότασης κανονισμού. Είναι επομένως προτιμότερο να περιοριστεί η διάρκεια των εμπορικών παραχωρήσεων σε δύο έτη και να εξαρτηθεί η παράταση των προτιμήσεων αυτών για άλλο ένα έτος από τη διενέργεια πλήρους αξιολόγησης των επιπτώσεων από την Επιτροπή. Η αξιολόγηση αυτή δεν πρέπει να εξετάζει μόνο τις επιπτώσεις των μέτρων επί του εμπορίου και της παραγωγής στην ΕΕ, αλλά και να καλύπτει την πραγματική τους επίπτωση επί του πληθυσμού και των φορολογικών πόρων του Πακιστάν, ιδίως όσον αφορά τις δεσμεύσεις του Πακιστάν για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του φορολογικού του συστήματος.

Πρέπει επιπλέον να επισημανθεί ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν επιβάλλει υποχρεώσεις στο Πακιστάν στον τομέα των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων, σε αντίθεση με αυτό που θα συνέβαινε εάν αναγνωριζόταν στη χώρα αυτή το καθεστώς ΣΓΠ+.

Παρότι μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που οδήγησαν στην απόφαση για τη χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων στο Πακιστάν, τα προτεινόμενα μέτρα δεν θα δημιουργήσουν δεσμευτικό προηγούμενο, η εξήγηση αυτή δεν είναι εντελώς πειστική.

Πράγματι, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο η απόφαση για τη χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων στο πλημμυροπαθές Πακιστάν να βρει μελλοντικά συνέχεια σε άλλες παρεμφερείς πρωτοβουλίες. Επιπλέον, υπάρχει κίνδυνος η έγκριση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων, ανεξάρτητων από οιουσδήποτε όρους όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, να υπονομεύσει στην πράξη το σημερινό σύστημα των προτιμήσεων της ΕΕ που βασίζονται στο σεβασμό δέσμης θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών.

Σε γενικότερο επίπεδο, το άρθρο 207 της Συνθήκης της Λισαβόνας ορίζει ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ πρέπει να εφαρμόζεται στο πλαίσιο των αρχών και στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 2, της Συνθήκης, η εδραίωση και υποστήριξη της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων περιλαμβάνονται σε προφανή θέση μεταξύ των στόχων της ΕΕ.

Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Πακιστάν πρέπει επομένως να λαμβάνεται υπόψη από τον προτεινόμενο κανονισμό. Η σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης αυτής μπορεί επομένως να αποτελέσει λόγο για την αναστολή της εφαρμογής των εμπορικών προτιμήσεων που αναγνωρίζονται στο Πακιστάν.

Τέλος, η αυστηρή και επαληθεύσιμη τήρηση των σχετικών κανόνων καταγωγής των προϊόντων είναι απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα εμπορικά πλεονεκτήματα θα ωφελήσουν μόνο τα άτομα που αποτελούν το στόχο των μέτρων αυτών και θα συμβάλουν πράγματι στην ανάκαμψη της οικονομίας του Πακιστάν, αποφεύγοντας παράλληλα αθέμιτες καταστάσεις σε χώρες που παράγουν παρεμφερή προϊόντα, ιδίως σε δικαιούχους του ΣΓΠ+ στην περιοχή και σε χώρες της Νότιας Γειτονίας της ΕΕ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Η σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν (στο εξής Πακιστάν) βασίζεται στη συμφωνία συνεργασίας που τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 20041. Ένας από τους κύριους στόχους της εν λόγω συμφωνίας είναι να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των συμβαλλομένων και να προωθήσει την αύξησή τους.

(1) Η σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν (στο εξής Πακιστάν) βασίζεται στη συμφωνία συνεργασίας που τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 20041. Ένας από τους κύριους στόχους της εν λόγω συμφωνίας είναι να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των συμβαλλομένων και να προωθήσει την αύξησή τους. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των βασικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, και των δημοκρατικών αρχών αποτελεί επίσης ουσιαστικό στοιχείο της παρούσας συμφωνίας.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Θα είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέτρα για να υποστηριχθούν η ανάκαμψη του Πακιστάν από την κρίση αυτή και η πρόοδος του προς τη μελλοντική ανάπτυξη.

(4) Θα είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέτρα για να υποστηριχθούν η ανάκαμψη του Πακιστάν από την κρίση αυτή και η πρόοδος του προς τη μελλοντική ανάπτυξη, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη διατήρηση της συνοχής και της συνέπειας σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να αναπτυχθεί αειφόρος μακροπρόθεσμη στρατηγική.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Συνεπώς, είναι σκόπιμο να επεκταθούν οι αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις στο Πακιστάν με την άρση για περιορισμένη χρονική περίοδο όλων των δασμών για ορισμένα προϊόντα που παρουσιάζουν εξαγωγικό ενδιαφέρον για το Πακιστάν. Η παροχή τέτοιων εμπορικών προτιμήσεων δεν θα προκαλούσε σημαντικές επιβλαβείς συνέπειες στην εγχώρια αγορά της Ένωσης και δεν θα επηρέαζε αρνητικά τα λιγότερο αναπτυγμένα μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

(7) Συνεπώς, είναι σκόπιμο να επεκταθούν οι αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις στο Πακιστάν με την άρση για περιορισμένη χρονική περίοδο όλων των δασμών για ορισμένα προϊόντα που παρουσιάζουν εξαγωγικό ενδιαφέρον για το Πακιστάν, εφόσον η κατακύρωση τέτοιων εμπορικών προτιμήσεων δεν προκαλεί σημαντικές επιβλαβείς συνέπειες στην εγχώρια αγορά της Ένωσης, ούτε επηρεάζει αρνητικά τα λιγότερο αναπτυγμένα μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Επιπροσθέτως, το δικαίωμα του Πακιστάν να απολαμβάνει αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις εξαρτάται από τη συμμόρφωσή της με τους σχετικούς κανόνες για την καταγωγή των προϊόντων και με τις συναφείς διαδικασίες, καθώς και με την ανάπτυξη αποτελεσματικής διοικητικής συνεργασίας με την Ένωση για την αποτροπή κάθε κινδύνου απάτης. Τυχόν σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις των όρων για τη χορήγηση προτιμησιακών ρυθμίσεων, απάτη ή μη παροχή διοικητικής συνεργασίας για την εξακρίβωση της καταγωγής των εμπορευμάτων αποτελούν λύγους για προσωρινή άρση των προτιμήσεων. Ως προς αυτό, η Επιτροπή πρέπει να έχει το δικαίωμα να λαμβάνει, εάν απαιτείται, τέτοια προσωρινά μέτρα.

(9) Επιπροσθέτως, το δικαίωμα του Πακιστάν να απολαμβάνει αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις εξαρτάται από τη συμμόρφωσή του με τους σχετικούς κανόνες για την καταγωγή των προϊόντων και με τις συναφείς διαδικασίες, καθώς και με την ανάπτυξη αποτελεσματικής διοικητικής συνεργασίας με την Ένωση για την αποτροπή κάθε κινδύνου απάτης. Τυχόν σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις των όρων για τη χορήγηση προτιμησιακών ρυθμίσεων, απάτη ή μη παροχή διοικητικής συνεργασίας για την εξακρίβωση της καταγωγής των εμπορευμάτων ή η σοβαρή επιδείνωση όσον αφορά το σεβασμό των θεμελιωδών αρχών της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Πακιστάν, συμπεριλαμβανομένων των βασικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, αποτελούν λόγους για προσωρινή άρση των προτιμήσεων. Ως προς αυτό, η Επιτροπή πρέπει να έχει το δικαίωμα να λαμβάνει, εάν απαιτείται, τέτοια προσωρινά μέτρα.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Για να εξασφαλιστούν άμεσα και βιώσιμα αποτελέσματα όσον αφορά την οικονομική ανάκαμψη του Πακιστάν την επομένη των πλημμύρων, συνιστάται να περιοριστεί η διάρκεια ισχύος των εμπορικών προτιμήσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

(13) Για να εξασφαλιστούν άμεσα και βιώσιμα αποτελέσματα όσον αφορά την οικονομική ανάκαμψη του Πακιστάν την επομένη των πλημμύρων, συνιστάται να εξαρτηθεί η συνέχιση των εμπορικών προτιμήσεων έως τη μέγιστη προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2013 από την αξιολόγηση της αποτελεσματικής επίπτωσής τους επί του πληθυσμού του Πακιστάν και της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων πολιτικής που απαιτούνται ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι οι σχετικές βιομηχανίες συνεισφέρουν αποτελεσματικά στους δημοσιονομικούς πόρους.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ευεργέτημα των ρυθμίσεων που εισάγονται με το άρθρο 1 υπόκειται στις εξής προϋποθέσεις:

1. Το ευεργέτημα των ρυθμίσεων που εισάγονται με το άρθρο 1 υπόκειται στις εξής προϋποθέσεις:

(α) την τήρηση των κανόνων για την καταγωγή των προϊόντων και των σχετικών διαδικασιών, όπως προβλέπονται στον τίτλο IV κεφάλαιο 2 υποτμήματα 1 και 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93. Ωστόσο, όσον αφορά τη σώρευση της καταγωγής για το σκοπό του καθορισμού της καταγωγής των προϊόντων που καλύπτονται από τις ρυθμίσεις του άρθρου 1, επιτρέπεται μόνον η σώρευση με ύλες καταγωγής ΕΕ Η περιφερειακή σώρευση και άλλα είδη σώρευσης εκτός από τη σώρευση με ύλες καταγωγής ΕΕ, δεν επιτρέπεται·

(α) την τήρηση των κανόνων για την καταγωγή των προϊόντων και των σχετικών διαδικασιών, όπως προβλέπονται στον τίτλο IV κεφάλαιο 2 υποτμήματα 1 και 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93. Ωστόσο, όσον αφορά τη σώρευση της καταγωγής για το σκοπό του καθορισμού της καταγωγής των προϊόντων που καλύπτονται από τις ρυθμίσεις του άρθρου 1, επιτρέπεται μόνον η σώρευση με ύλες καταγωγής ΕΕ Η περιφερειακή σώρευση και άλλα είδη σώρευσης εκτός από τη σώρευση με ύλες καταγωγής ΕΕ, δεν επιτρέπεται·

(β) στην τήρηση των μεθόδων διοικητικής συνεργασίας, όπως προβλέπονται στον τίτλο IV, κεφάλαιο 2, τμήμα 1, υποκεφάλαιο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93·

(β) την τήρηση των μεθόδων διοικητικής συνεργασίας, όπως προβλέπονται στον τίτλο IV, κεφάλαιο 2, τμήμα 1, υποκεφάλαιο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93·

(γ) τα πιστοποιητικά καταγωγής «έντυπο Α» που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές του Πακιστάν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό φέρουν την ακόλουθη μνεία στο τετραγωνίδιο 4 «Αυτόνομο μέτρο – Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/2010».

(γ) τα πιστοποιητικά καταγωγής «έντυπο Α» που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές του Πακιστάν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό φέρουν την ακόλουθη μνεία στο τετραγωνίδιο 4 «Αυτόνομο μέτρο – Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/2010».

 

2. Με την επιφύλαξη των όρων της παραγράφου 1, το ευεργέτημα των προτιμησιακών ρυθμίσεων που εισάγονται με το άρθρο 1 εξαρτάται από τον εκ μέρους του Πακιστάν σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των βασικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, και των θεμελιωδών δημοκρατικών αρχών.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Όταν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν τη μη συμμόρφωση με τους όρους που παρατίθενται στο άρθρο 2 μπορεί να λάβει μέτρα για την αναστολή εξ ολοκλήρου ή εν μέρει των προτιμησιακών ρυθμίσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, με την προϋπόθεση ότι προηγουμένως έχει:

1. Όταν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν τη μη συμμόρφωση με τους όρους που παρατίθενται στο άρθρο 2, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων κοινωνικού ντάμπιγκ ή σοβαρής επιδείνωσης όσον αφορά τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Πακιστάν, μπορεί να λάβει μέτρα για την αναστολή εξ ολοκλήρου ή εν μέρει των προτιμησιακών ρυθμίσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, με την προϋπόθεση ότι προηγουμένως έχει:

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

4. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012.

 

Το αργότερο 18 μήνες μετά από τη θέση του σε ισχύ, η Επιτροπή διενεργεί πλήρη αξιολόγηση της επίπτωσης του εν λόγω κανονισμού επί του εμπορίου και της παραγωγής των προϊόντων που αφορά ο κανονισμός στην Ένωση, καθώς και της επίπτωσης των εμπορικών προτιμήσεων επί της οικονομίας, της κατάστασης του πληθυσμού και των φορολογικών πόρων του Πακιστάν και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δύνανται, βάσει της εκθέσεως αυτής, να αποφασίσουν να παρατείνουν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

PROCEDURE

Τίτλος

Χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων έκτακτης ανάγκης στο Πακιστάν

Έγγραφα αναφοράς

COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

INTA

Γνωμοδοτική επιτροπή

Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

19.10.2010

 

 

 

Εισηγητής

Ημερομηνία ορισμού

Cristian Dan Preda

23.11.2010

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

13.1.2011

25.1.2011

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

25.1.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

61

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Dominique Baudis, Bastiaan Belder, Franziska Katharina Brantner, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Μαριεττα Γιαννάκου, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Τάκης Χατζηγεωργίου, Heidi Hautala, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Μαρία-Ελένη Κοππά, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Barry Madlener, Mario Mauro, Κυριάκος Μαυρονικόλας, Willy Meyer, Alexander Mirsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Νικόλαος Σαλαβράκος, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Adrian Severin, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Charles Tannock, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Graham Watson, Boris Zala

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Véronique De Keyser, Kinga Gál, Liisa Jaakonsaari, Elisabeth Jeggle, Evgeni Kirilov, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Barbara Lochbihler, Norbert Neuser, Miroslav Ouzký, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, György Schöpflin, Indrek Tarand

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sylvie Guillaume

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων έκτακτης ανάγκης στο Πακιστάν

Έγγραφα αναφοράς

COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

7.10.2010

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

19.10.2010

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

19.10.2010

IMCO

19.10.2010

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

IMCO

29.11.2010

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

William (The Earl of) Dartmouth

26.10.2010

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

9.11.2010

1.12.2010

25.1.2011

 

Ημερομηνία έγκρισης

16.3.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

4

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Christofer Fjellner, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Метин Казак

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Miloslav Ransdorf, Jarosław Leszek Wałęsa

Ημερομηνία κατάθεσης

21.3.2011