POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi nujnih avtonomnih trgovinskih preferencialov za Pakistan

21.3.2011 - (KOM(2010)0552 – C7‑0322/2010 – 2010/0289(COD)) - ***I

Odbor za mednarodno trgovino
Poročevalec: William grof Dartmouthski


Postopek : 2010/0289(COD)
Potek postopka na zasedanju

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi nujnih avtonomnih trgovinskih preferencialov za Pakistan

(KOM(2010)0552 – C7‑0322/2010 – 2010/0289(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0552),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7–0322/2010),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino in mnenja Odbora za zunanje zadeve (A7-0069/2011),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Navedba sklicevanja 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ob upoštevanju zahtevka z dne 18. novembra 2010 po odpovedi WTO dodatnim avtonomnim trgovinskim preferencialom, ki jih Evropska unija zagotavlja Pakistanu,

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Odnosi med Evropsko Unijo in Islamsko republiko Pakistan (v nadaljnjem besedilu: Pakistan) temeljijo na Sporazumu o sodelovanju, ki je začel veljati 1. septembra 2004. Eden od njegovih glavnih ciljev je zagotoviti pogoje za rast in razvoj trgovine med pogodbenicama ter ju spodbujati.

(1) Odnosi med Evropsko Unijo in Islamsko republiko Pakistan (v nadaljnjem besedilu: Pakistan) temeljijo na Sporazumu o sodelovanju, ki je začel veljati 1. septembra 2004. Eden od njegovih glavnih ciljev je zagotoviti pogoje za rast in razvoj trgovine med pogodbenicama ter ju spodbujati. Spoštovanje človekovih pravic, ki vključuje temeljne pravice delavcev, in demokratičnih načel je tudi bistveni element tega sporazuma.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Človekoljubna pomoč je v takih razmerah seveda prvi instrument, Unija pa je pri tem v ospredju že od začetka izrednih razmer.

(3) Človekoljubna pomoč je v takih razmerah seveda prvi instrument, Unija pa je pri tem v ospredju že od začetka izrednih razmer, saj je Pakistanu namenila več kot 415 milijonov EUR nujne pomoči.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Pomembno bo uporabiti vsa razpoložljiva sredstva ter po teh izrednih razmerah podpreti obnovo Pakistana in usmeritev k prihodnjemu razvoju.

(4) Pomembno bo uporabiti vsa razpoložljiva sredstva ter po teh izrednih razmerah podpreti obnovo Pakistana, vključno s predlaganimi izrednimi trgovinskimi ukrepi za pospešitev pakistanskega izvoza, da bi prispevali k njegovemu prihodnjemu gospodarskemu razvoju, ter obenem poskrbeti za ohranitev doslednosti in skladnosti na vseh ravneh z namenom oblikovati trajnostno dolgoročno strategijo.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Resnost te naravne nesreče zahteva takojšen in obsežen odziv, ki bi upošteval geostrateški pomen pakistanskega partnerstva z Unijo, zlasti s ključno vlogo, ki jo ima Pakistan v boju proti terorizmu, hkrati pa prispeval k splošnemu razvoju, varnosti in stabilnosti te regije.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4b) Učinki avtonomnih trgovinskih preferencialov bi morali biti konkretno merljivi z rezultati na področjih ustvarjanja novih delovnih mest, izkoreninjenja revščine in trajnostnega razvoja pakistanskega delavskega in revnega prebivalstva.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Evropski svet je zlasti poudaril trdno zavezanost, da izključno Pakistanu odobri večji dostop do trga Unije, in sicer s takojšnjim in časovno omejenim zmanjšanjem dajatev za ključne izdelke, ki se uvažajo iz Pakistana.

(6) Evropski svet je zlasti poudaril trdno zavezanost, da izključno Pakistanu odobri večji dostop do trga Unije, in sicer z izjemnim, takojšnjim in časovno omejenim zmanjšanjem dajatev za ključne izdelke, ki se uvažajo iz Pakistana. Ob prejemu tega mandata je Komisija podala predlog za sveženj, ki opredeljuje 75 tarifnih vrstic, ki se nanašajo posebej na pakistanske ključne izvozne panoge na območjih, ki so jih poplave najhuje prizadele, pri čemer je zagotovila, da bi povečanje pakistanskega izvoza v Unijo za 100 milijonov EUR letno ali več pomenilo dejansko, obsežno in koristno pomoč tej regiji.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) Pakistanska trgovina z Unijo pretežno temelji na tekstilnih izdelkih in oblačilih, ki so po podatkih Komisije leta 2009 zajemali 73,7 % pakistanskega izvoza v Unijo, pa tudi na etanolu in usnju, kar so občutljivi industrijski izdelki v nekaterih državah članicah, v katerih je zaposlene v tej panogi svetovna recesija že hudo prizadela in kjer si v industrijah prizadevajo prilagoditi novemu trgovinskemu okolju.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6b) Tekstilni sektor je bistvenega pomena za pakistansko gospodarstvo, saj pomeni 8,5 % BDP in zaposluje 38 % delovne sile, od katere je polovica žensk.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Zato je primerno avtonomne trgovinske preferenciale razširiti na Pakistan, tako da se za določen čas opustijo vse tarife za nekatere izdelke, ki jih Pakistan želi izvažati. Zagotovitev teh trgovinskih preferencialov naj ne bi povzročila pomembnejših škodljivih učinkov na notranji trg Unije in naj ne bi prizadela najmanj razvitih članic Svetovne trgovinske organizacije (STO).

(7) Glede na težavne okoliščine, s katerimi se zaradi izredno hudih poplav soočajo prebivalci Pakistana, je primerno izredne avtonomne trgovinske preferenciale razširiti na Pakistan, tako da se za določen čas opustijo vse tarife za nekatere izdelke, ki jih Pakistan želi izvažati. Zagotovitev teh trgovinskih preferencialov bi lahko povzročila samo omejene škodljive učinke na notranji trg Unije in ne bi smela prizadeti najmanj razvitih članic Svetovne trgovinske organizacije (STO).

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) Predlagani ukrepi so del izrednega svežnja, namenjenega reševanju specifičnih razmer v Pakistanu. Ti ukrepi ne bi smeli pomeniti precedensa za trgovinsko politiko Unije do drugih držav.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) Odobritev avtonomnih trgovinskih preferencialov je povezana s spoštovanjem temeljnih načel demokracije in človekovih pravic.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Upravičenost do izkoriščanja avtonomnih trgovinskih preferencialov je odvisna od tega, ali Pakistan upošteva ustrezna pravila o poreklu izdelkov in z njimi povezane postopke ter ali je vključen v učinkovito upravno sodelovanje z Unijo zaradi preprečevanja tveganja goljufije. Resne in sistematične kršitve pogojev za upravičenost do preferencialne ureditve, goljufija ali nezagotavljanje upravnega sodelovanja za preverjanje porekla blaga bi morali biti razlogi za začasno opustitev preferencialov. V zvezi s tem bi bilo treba Komisiji dovoliti, da po potrebi sprejme take začasne ukrepe.

(9) Upravičenost do izkoriščanja izjemnih avtonomnih trgovinskih preferencialov je odvisna od tega, ali Pakistan upošteva ustrezna pravila o poreklu izdelkov in z njimi povezane postopke ter ali je vključen v učinkovito upravno sodelovanje z Unijo zaradi preprečevanja tveganja goljufije. Resne in sistematične kršitve pogojev za upravičenost do preferencialne ureditve, goljufija ali nezagotavljanje upravnega sodelovanja za preverjanje porekla blaga ali resno poslabšanje spoštovanja temeljnih načel demokracije in človekovih pravic v Pakistanu, vključno s temeljnimi pravicami delavcev, bi morali biti razlogi za začasno opustitev preferencialov. V zvezi s tem bi bilo treba Komisiji dovoliti, da po potrebi sprejme take začasne ukrepe.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a) Odobritev teh preferencialov je odvisna tudi od tega, ali se bo Pakistan od datuma začetka veljave te uredbe vzdržal ohranjanja, uvajanja ali povečanja carin ali dajatev z enakim učinkom ali kakršnih koli omejitev ali prepovedi izvoza ali prodaje za izvoz vseh materialov, ki se uporabljajo predvsem za proizvodnjo katerega koli izdelka, na katerega se nanaša ta Uredba in je namenjen na ozemlje Unije.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10b) Ob upoštevanju rezultatov preiskave Komisije je treba zagotoviti ponovno uvedbo skupne carinske tarife za vse izdelke, ki povzročajo ali grozijo, da bodo povzročili resne težave proizvajalcu Unije podobnih ali neposredno konkurenčnih izdelkov.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10d) Za učinkovito in čimbolj daljnosežno spremljanje gibanja uvoza izdelkov, na katere se nanaša ta uredba, je treba vzpostaviti carinski nadzor nad uvozom iz te uredbe. Na podlagi tega spremljanja bi bilo treba predložiti četrtletno poročilo o uporabi in izvajanju te uredbe.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10e) Avtonomni trgovinski preferenciali, dodeljeni Pakistanu, bi morali biti predmet letne ocene učinka, ki jo izvede Komisija in predloži Parlamentu in Svetu, kar omogoča prilagoditve na podlagi trenutnega obsega uvozov in morebitnih posledic na sektorje, ki jih posebno zadeva ta uredba.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Glede na nujnost razmer v Pakistanu bi se morala uredba uporabljati od 1. januarja 2011, če bo STO odobrila prošnjo Unije za odstopanje od njenih obveznosti na podlagi členov I in XIII GATT.

(12) Glede na nujnost razmer v Pakistanu bi se morala uredba uporabljati takoj, ko bo STO odobrila prošnjo Unije za odstopanje od njenih obveznosti na podlagi členov I in XIII GATT.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Da se zagotovi takojšen in trajnosten učinek na gospodarsko obnovo Pakistana po poplavah, se priporoča, naj trgovinski preferenciali trajajo do 31. decembra 2013.

(13) Da se zagotovi takojšen in trajnosten učinek na gospodarsko obnovo Pakistana po poplavah, se priporoča, naj trgovinski preferenciali trajajo do enega leta od začetka veljave teh ukrepov.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji dodeljenih izvedbenih pooblastil.

(14) Da se zagotovijo enaki pogoji za izvajanje te uredbe v zvezi z začasno opustitvijo ter nadzornimi in zaščitnimi ukrepi, bi bilo treba Komisiji podeliti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi pravil in splošnih načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo uresničevanje izvedbenih pooblastil Komisije.

 

 

 

 

 

 

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15) Zaradi sprememb kombinirane nomenklature se narava avtonomnih trgovinskih preferencialov ne bi smela bistveno spremeniti. Komisijo bi bilo torej treba pooblastiti, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme delegirane akte zaradi potrebnih sprememb in tehničnih prilagoditev seznama blaga, za katero se uporabljajo avtonomni trgovinski preferenciali –

(15) Za sprejetje nadzornih in začasnih zaščitnih ukrepov bi bilo treba uporabiti svetovalni postopek, da bi se upoštevali učinki teh ukrepov in njihova zaporedna logika v povezavi s sprejetjem končnih zaščitnih ukrepov. Enako velja za začasno opustitev preferencialov, če niso izpolnjeni pogoji za upravičenost do prefercialne ureditve, saj Komisija v tem primeru ukrepa samo na podlagi dejanskih dokazov in ni dolžna uporabiti politične diskrecije.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a) Za potrebno tehnično prilagoditev seznama blaga, za katero se uporabljajo avtonomni trgovinski preferenciali, in uvedbo tarifnih kvot, pri katerih se obseg uvoza, ki ga ureja ta uredba, poveča nad določeno raven, bi se morale pristojnosti za sprejemanje aktov skladno s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije prenesti na Komisijo za spremembo Priloge I in Priloge II, da bi se upoštevale spremembe v kombinirani nomenklaturi in da bi se uvedle nove kvote. Zlasti je pomembno, da Komisija med pripravljalnim delom izvede ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni ravni.

 

Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno posredovanje ustreznih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) Pakistan se bo vzdržal ohranjanja, uvajanja ali povečanja carin ali dajatev z enakim učinkom ali kakršnih koli drugih omejitev ali prepovedi na izvoz ali prodajo za izvoz vseh materialov, ki se uporabljajo predvsem za proizvodnjo katerega koli izdelka, na katerega se nanaša ta Uredba, in je namenjen na ozemlje Unije.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb) Skladnost s členom XI GATT 1994 in obrazložitvenimi opombami. V ta namen se Pakistan vzdržuje sprejetja ali ohranjanja kakršnih koli prepovedi ali omejitev, povezanih z izvozom ali prodajo za izvoz vseh materialov, ki se uporabljajo predvsem za proizvodnjo katerega koli izdelka iz prilog I in II;

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka c c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cc) Pakistan se bo vzdržal uvajanja novih carin ali dajatev z enakim učinkom in novih količinskih omejitev ali ukrepov z enakim učinkom pri uvozu izdelkov s poreklom iz Unije ali zviševanja obstoječih ravni carin ali dajatev ali uvajanja drugih omejitev.

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2. Brez poseganja v pogoje iz odstavka 1, je upravičenost do koriščenja preferencialne ureditve iz člena 1 odvisna od spoštovanja človekovih pravic, vključno s temeljnimi pravicami delavcev, in temeljnih načel demokracije v Pakistanu.

 

Če Pakistan sprejme ukrepe, ki omejujejo človekove pravice in pravice delavcev, enakost spolov ali verske pravice, ali če ponudi pomoč ali podporo kakršni koli teroristični organizaciji, Komisija nemudoma prekliče ukrepe iz te uredbe.

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Člen 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

„Člen 3b

 

Nujna uvedba tarifnih kvot

 

1. Če se uvoz izdelkov z izvorom v Pakistanu iz Priloge I poveča za 20 % ali več v primerjavi z istim obdobjem v letu 2010, ima Komisija pooblastilo, da za uvoz tega izdelka uvede tarifno kvoto in kot prednostno z delegiranim aktom spremeni prilogi I in II. Postopek iz člena 7a se uporablja za delegirane akte, sprejete v skladu s tem členom.

 

2. Podatki, pridobljeni s carinskim nadzorom iz člena 9b, so podlaga za uvedbo tarifne kvote iz tega člena.

 

3. Tarifna kvota ima obliko brezcarinske kvote, omejene na raven uvoza tega izdelka v primerjavi z istim obdobjem leta 2010 povišana za 20 %. Po začetku veljave delegiranega akta za uvoz, ki presega to tarifno kvoto, veljajo dajatve za države z največjimi ugodnostmi ali druge veljavne dajatve.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe

Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Sprememba prilog

Tehnične prilagoditve prilog

Komisija lahko v skladu s členom 5 sprejme delegirane akte za spremembo prilog, da se vključijo spremembe in tehnične prilagoditve, ki so potrebne zaradi sprememb oznak kombinirane nomenklature in pododdelkov TARIC.

Komisija ima pooblastilo, da v skladu s členom 5 sprejme delegirane akte za spremembo prilog, da se vključijo tehnične prilagoditve, ki so bile potrebne zaradi sprememb oznak kombinirane nomenklature in pododdelkov TARIC.

 

V vsakem primeru Komisiji podeljena pooblastila v prvem odstavku ne dovoljujejo, da bi uvedla dodatne proizvode, ki niso na seznamih v prilogah I in II te uredbe.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe

Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izvajanje pooblastila

Izvajanje pooblastila

1. Komisiji se za nedoločen čas podeli pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4.

1. Komisiji se v skladu s pogoji iz tega člena podeli pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 3b in 4.

 

2. Komisiji se za obdobje veljavnosti te uredbe podeli pooblastilo iz členov 3b in 4.

 

3. Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekliče pooblastilo iz členov 3b in 4. Z odločitvijo o preklicu pooblastila preneha veljati pooblastilo, navedeno v tej odločitvi. Preklic začne veljati dan po objavi odločitve v Uradnem listu Evropske unije ali na kasnejši datum, ki je v njej naveden. Na veljavnost delegiranih aktov, ki že veljajo, ne vpliva.

2. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno obvesti Evropski parlament in Svet.

4. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno obvesti Evropski parlament in Svet.

3. Pooblastila za sprejetje delegiranih aktov se Komisiji podelijo pod pogoji iz členov 6 in 7.

5. Delegirani akti, sprejeti v skladu s členom 4, začnejo veljati samo, če Evropski parlament ali Svet ne sporočita svojega nasprotovanja v roku dveh mesecev od uradnega sporočila o aktu Evropskemu parlamentu in Svetu, ali če pred iztekom omenjenega roka Evropski parlament in Svet oba seznanita Komisijo, da ne nameravata nasprotovati sprejetju aktov. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se to obdobje podaljša za dva meseca.

 

Če bo ta predlog spremembe sprejet, bosta črtana tudi člena 6 in 7.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe

Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 7a

 

Nujni postopek

 

1. Delegirani akti, sprejeti po nujnem postopku, začnejo veljati nemudoma in se uporabljajo, dokler ni izraženo nasprotovanje v skladu z odstavkom 2. V uradnem obvestilu Evropskemu parlamentu in Svetu o delegiranem aktu se navedejo razlogi za uporabo postopka v nujnih primerih.

 

2. Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu s postopkom iz člena 5. Komisija v tem primeru brez odlašanja razveljavi akt, potem ko jo Evropski parlament ali Svet obvesti, da mu nasprotuje.

 

 

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe

Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Postopek v Odboru

Postopek v Odboru

1. Komisiji pomaga Odbor za carinski zakonik.

1. Komisiji pomaga Odbor za carinski zakonik. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182./2011.

 

1a. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.

2. Pri sklicu na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES. Obdobje iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES je en mesec.

2. Pri sklicu na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Ukrepi iz odstavka 1 se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 8.

2. Ukrepi iz odstavka 1 se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 8(1a).

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Člen 9a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 9a

 

Zaščitni ukrepi

 

1. Če je izdelek iz priloge I ali II s poreklom iz Pakistana uvožen pod pogoji, ki povzročajo proizvajalcem podobnih ali neposredno konkurenčnih izdelkov iz Unije resne težave oziroma obstaja tveganje, da jim bodo povzročali resne težave, je mogoče kadar koli ponovno uvesti dajatve skupne carinske tarife (v nadaljevanju „zaščitni ukrepi“).

 

2. Komisija na zahtevo države članice ali na lastno pobudo v roku enega meseca sprejme uradni sklep o začetku preiskave. Če Komisija sklene, da bo začela preiskavo, objavi obvestilo o preiskavi v Uradnem listu Evropske unije. Obvestilo vsebuje povzetek prejetih informacij in navaja, da je treba vse zadevne informacije preložiti Komisiji. V obvestilu je določen tudi rok, ki ni daljši od enega meseca od datuma objave obvestila, v katerem lahko zainteresirane strani pisno sporočijo svoje stališče.

 

3. Komisija pridobi informacije, za katere meni, da so potrebne, in se lahko v zvezi s pridobljenimi informacijami obrne na Pakistan ali kateri koli ustrezni vir. Komisiji lahko pomagajo uradniki države članice, na ozemlju katere se izvaja preverjanje, na zahtevo te države članice.

 

4. Komisija pri ugotavljanju, ali obstajajo resne težave, med drugim upošteva naslednje dejavnike, ki zadevajo proizvajalce v Uniji, kadar so te informacije na voljo:

– tržni delež,

– proizvodnja,

– zaloge,

– proizvodna zmogljivost,

– izkoriščenost zmogljivosti,

– zaposlovanje;

– uvoz,

– cene.

 

5. Preiskava se opravi kolikor hitro mogoče, a ne pozneje kot štiri mesece po objavi obvestila, navedenega v odstavku 2. Komisija lahko v izjemnih okoliščinah to obdobje podaljša za največ en mesec.

 

6. Komisija lahko v izjemnih okoliščinah, v katerih bi zamuda povzročila težko popravljivo škodo, z izvedbenimi akti sprejme začasne zaščitne ukrepe, in sicer ob upoštevanju dejavnikov iz odstavka 4, ki določajo, ali je dovolj dokazov za to, da se je uvoz izdelka, za katerega veljajo določbe iz te uredbe, povečal zaradi opustitve carinskih dajatev iz te uredbe in da se je zaradi tega uvoza industrija Unije znašla v resnih težavah oziroma obstaja tveganje, da bodo nastale resne težave. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 8(1a) Začasni ukrepi se ne uporabljajo več kot 200 dni.

 

7. Komisija v skladu s postopkom pregleda iz člena 8(2) sklene, ali bo uvedla končne zaščitne ukrepe.

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe

Člen 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 9b

 

Nadzorni ukrepi

.

1. Če je trend uvoza enega od izdelkov iz priloge I s poreklom iz Pakistana tak, da bi utegnilo priti do razmer iz člena 9a(1), lahko Komisija sklene, da bo uvoz tega izdelka pogojevala s predhodnim nadzorom Unije.

 

2. Komisija sprejme nadzorne ukrepe v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 8(1a).

 

3. Nadzorni ukrepi imajo omejeno obdobje veljavnosti. Če ni navedeno drugače, prenehajo veljati ob izteku drugega šestmesečnega obdobja.

 

4. Z nadzorom se pravočasno pridobivajo aktualni podatki o obsegu in vrednosti. Državam članicam, Evropskemu parlamentu in gospodarskim subjektom se nemudoma omogoči dostop do teh podatkov.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Uporablja se od 1. januarja 2011, če so tarifni preferenciali iz te uredbe dovoljeni z odstopanjem, ki ga odobri Svetovna trgovinska organizacija. Če bi tako odstopanje odobrila po 1. januarju 2011, se uporablja od datuma, ko odstopanje začne veljati.

2. Za to uredbo velja odstopanje, ki ga odobri Svetovna trgovinska organizacija in s katerim se dovolijo tarifni preferenciali iz te uredbe, zato se uporablja od datuma, ko odstopanje začne veljati.

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija objavi obvestilo v Uradnem listu Evropske unije, s katerim gospodarske subjekte obvesti o datumu, ko je Svetovna trgovinska organizacija odobrila odstopanje. Če je to po 1. januarju 2011, je navedeni datum datum, od katerega se tarifni preferenciali uporabljajo v skladu z drugim stavkom odstavka 2.

3. Komisija objavi obvestilo v Uradnem listu Evropske unije, s katerim gospodarske subjekte obvesti o datumu, ko je Svetovna trgovinska organizacija odobrila odstopanje.

MNENJE Odbora za zunanje zadeve (25.1.2011)

za Odbor za mednarodno trgovino

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi nujnih avtonomnih trgovinskih preferencialov za Pakistan
(KOM(2010)0552 – C7‑0322/2010 – 2010/0289(COD))

Pripravljavec mnenja: Cristian Dan Preda

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije, ki je bil predstavljen po poplavah brez primere, ki so lansko poletje prizadele velik del ozemlja Pakistana, ima za namen razširitev avtonomnih trgovinskih preferencialov na to državo glede 75 proizvodnih linij, ki so za Pakistan zanimive (predvsem tekstil in oblačila), v obliki oprostitev carin, z izjemo enega proizvoda (etanola), za katerega se bo uporabljala tarifna kvota.

Predlagani ukrepi bi morali biti pozdravljeni kot odličen primer sinergij, ki jih je omogočil začetek veljave Lizbonske pogodbe. Medtem ko so Evropska unija in njene države članice Pakistanu že v veliki meri posredovale humanitarno pomoč, pa je razširitev trgovinskih preferencialov na to državo del večjega svežnja ukrepov, ki bi reševali srednje- in dolgoročne gospodarske posledice katastrofalnih poplav. Zagotavljanje obnove in prihodnjega trajnostnega razvoja Pakistana je izrednega pomena ne samo za državljane, ampak tudi za varnost in stabilnost regije. Stabilen in uspešen Pakistan, ki bi se izognil ekstremizmu ali fundamentalizmu, je očitno v interesu Evropske unije.

Vendar pa kljub temu, da se bodo avtonomni trgovinski preferenciali razširili na Pakistan za obdobje treh let, pa Komisija ni izvedla celovite presoja vplivov predlaganih ukrepov pred sprejetjem predloga uredbe. Zato bi bilo bolje omejiti trajanje trgovinske koncesije na dve leti in izvesti razširitev teh preferencialov za drugo leto, glede na izvedbo celovite presoje vplivov Komisije. Ta presoja ne bi smela reševati samo vplivov ukrepov na trgovino in proizvodnjo v Evropski uniji, ampak bi morala zajeti tudi njihov dejanski vpliv na prebivalstvo in fiskalna sredstva Pakistana, zlasti glede na obveze Pakistana za izboljšanje učinkovitosti svojega sistema obdavčevanja.

Poleg tega je treba omeniti, da predlog Komisije na Pakistan ne nalaga nobenega bremena na področju človekovih in socialnih pravic, v nasprotju s tistim, kar bi se zgodilo, če bi se tej državi dodelilo status GSP+.

Vendar se lahko zagotovi, da, glede na posebne okoliščine, ki so vodile do sklepa o dodelitvi avtonomnih trgovinskih preferencialov Pakistanu, predlagani ukrepi ne bodo predstavljali zavezujočega precedensa, čeprav ta obrazložitev ni v celoti prepričljiva.

Seveda se ne sme izključiti tega, da sklepu o dodelitvi avtonomnih trgovinskih preferencialov Pakistanu zaradi poplav v prihodnje lahko sledijo druge podobne pobude. Poleg tega obstaja nevarnost, da bo sprejetje avtonomnih trgovinskih preferencialov, ki bo ločeno od kakršne koli pogojenosti s človekovimi pravicami, dejansko škodilo sedanjemu sistemu preferencialov Evropske unije, ki temelji na spoštovanju vseh temeljnih pravic in vrednot.

Splošneje pa člen 207 Lizbonske pogodbe določa, da se trgovinska politika Evropske unije izvaja v okviru načel in ciljev zunanjega delovanja Unije. Krepitev ter podpiranje demokracije, pravne države in človekovih pravic je eden od glavnih ciljev Evropske unije v skladu s členom 21(2) Pogodbe.

V predlogu uredbe je zato treba upoštevati razmere na področju človekovih pravic v Pakistanu. Resno poslabšanje teh razmer bi tako lahko bilo razlog za prekinitev izvajanja trgovinskih preferencialov, dodeljenih Pakistanu.

Na koncu pa potrebujemo strogo in preverljivo skladnost s pravili o poreklu izdelkov, da se zagotovi, da dodeljene trgovinske ugodnosti koristijo samo tistim, katerim so ti ukrepi namenjeni in resnično pomagajo pri oživljanju gospodarstva Pakistana, pri čemer se izogiba nepoštenim pogojem za države, ki proizvajajo podobne izdelke, zlasti upravičenke GSP+ v regijah in državah južnega sosedstva Evropske unije.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Odnosi med Evropsko unijo in Islamsko republiko Pakistan (v nadaljnjem besedilu: Pakistan) temeljijo na Sporazumu o sodelovanju, ki je začel veljati 1. septembra 20041. Eden od njegovih glavnih ciljev je zagotoviti pogoje za rast in razvoj trgovine med pogodbenicama ter ju spodbujati.

(1) Odnosi med Evropsko unijo in Islamsko republiko Pakistan (v nadaljnjem besedilu: Pakistan) temeljijo na Sporazumu o sodelovanju, ki je začel veljati 1. septembra 20041. Eden od njegovih glavnih ciljev je zagotoviti pogoje za rast in razvoj trgovine med pogodbenicama ter ju spodbujati. Spoštovanje človekovih pravic, ki vključuje temeljne pravice delavcev, in demokratičnih načel je tudi bistveni element tega sporazuma.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Pomembno bo uporabiti vsa razpoložljiva sredstva ter po teh izrednih razmerah podpreti obnovo Pakistana in usmeritev k prihodnjemu razvoju.

(4) Pomembno bo uporabiti vsa razpoložljiva sredstva ter po teh izrednih razmerah podpreti obnovo Pakistana in usmeritev k prihodnjemu razvoju ter obenem poskrbeti za ohranitev doslednosti in skladnosti na vseh ravneh z namenom oblikovati trajnostno dolgoročno strategijo.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Zato je primerno avtonomne trgovinske preferenciale razširiti na Pakistan, tako da se za določen čas opustijo vse tarife za nekatere izdelke, ki jih Pakistan želi izvažati. Zagotovitev teh trgovinskih preferencialov naj ne bi povzročila pomembnejših škodljivih učinkov na notranji trg Unije in naj ne bi prizadela najmanj razvitih članic Svetovne trgovinske organizacije (STO).

(7) Zato je primerno avtonomne trgovinske preferenciale razširiti na Pakistan, tako da se za določen čas opustijo vse tarife za nekatere izdelke, ki jih Pakistan želi izvažati, če dodelitev teh trgovinskih preferencialov ne povzroči pomembnejših škodljivih učinkov na notranji trg Unije in ne prizadene najmanj razvitih članic Svetovne trgovinske organizacije (STO).

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Upravičenost do izkoriščanja avtonomnih trgovinskih preferencialov je odvisna od tega, ali Pakistan upošteva ustrezna pravila o poreklu izdelkov in z njimi povezane postopke ter ali je vključen v učinkovito upravno sodelovanje z Unijo zaradi preprečevanja tveganja goljufije. Resne in sistematične kršitve pogojev za upravičenost do preferencialne ureditve, goljufija ali nezagotavljanje upravnega sodelovanja za preverjanje porekla blaga bi morali biti razlogi za začasno opustitev preferencialov. V zvezi s tem bi bilo treba Komisiji dovoliti, da po potrebi sprejme take začasne ukrepe.

(9) Upravičenost do izkoriščanja avtonomnih trgovinskih preferencialov je odvisna od tega, ali Pakistan upošteva ustrezna pravila o poreklu izdelkov in z njimi povezane postopke ter ali je vključen v učinkovito upravno sodelovanje z Unijo zaradi preprečevanja tveganja goljufije. Resne in sistematične kršitve pogojev za upravičenost do preferencialne ureditve, goljufija ali nezagotavljanje upravnega sodelovanja za preverjanje porekla blaga ali resno poslabšanje spoštovanja temeljnih načel demokracije in človekovih pravic v Pakistanu, vključno s temeljnimi pravicami delavcev, bi morali biti razlogi za začasno opustitev preferencialov. V zvezi s tem bi bilo treba Komisiji dovoliti, da po potrebi sprejme take začasne ukrepe.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Da se zagotovi takojšen in trajnosten učinek na gospodarsko obnovo Pakistana po poplavah, se priporoča, naj trgovinski preferenciali trajajo do 31. decembra 2013.

(13) Da se zagotovi takojšen in trajnosten učinek na gospodarsko obnovo Pakistana po poplavah, se priporoča, da se podaljšanje trgovinskih preferencialov do največ 31. decembra 2013 preuči glede na njihov dejanski vpliv na prebivalce Pakistana in glede izvajanja potrebnih političnih reform, da se zagotovi, da zadevne industrije učinkovito prispevajo k fiskalnim sredstvom.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za upravičenost do izkoriščanja ureditve iz člena 1 veljajo naslednji pogoji:

1. Za upravičenost do izkoriščanja ureditve iz člena 1 veljajo naslednji pogoji:

(a) skladnost s pravili o poreklu izdelkov in z njimi povezanimi postopki iz pododdelkov 1 in 2 oddelka 1 poglavja 2 naslova IV Uredbe (EGS) št. 2454/93. Glede na kumulacijo porekla za namene določanja statusa porekla izdelkov, ki so zajeti z ureditvijo iz člena 1, se dovoli le kumulacija z materiali s poreklom iz EU. Regionalna kumulacija in druge vrste kumulacije, razen tiste z materiali s poreklom iz EU, se ne dovolijo;

(a) skladnost s pravili o poreklu izdelkov in z njimi povezanimi postopki iz pododdelkov 1 in 2 oddelka 1 poglavja 2 naslova IV Uredbe (EGS) št. 2454/93. Glede na kumulacijo porekla za namene določanja statusa porekla izdelkov, ki so zajeti z ureditvijo iz člena 1, se dovoli le kumulacija z materiali s poreklom iz EU. Regionalna kumulacija in druge vrste kumulacije, razen tiste z materiali s poreklom iz EU, se ne dovolijo;

(b) skladnost z načini upravnega sodelovanja iz pododdelka 3 oddelka 1 poglavja 2 naslova IV Uredbe (EGS) št. 2454/93;

(b) skladnost z načini upravnega sodelovanja iz pododdelka 3 oddelka 1 poglavja 2 naslova IV Uredbe (EGS) št. 2454/93;

(c) potrdila o poreklu Obrazec A, ki jih izdajo pristojni organi Pakistana v skladu s to uredbo, imajo v polju 4 naslednjo navedbo „Avtonomni ukrep – Uredba (EU) št. ….2010“.

(c) potrdila o poreklu Obrazec A, ki jih izdajo pristojni organi Pakistana v skladu s to uredbo, imajo v polju 4 naslednjo navedbo „Avtonomni ukrep – Uredba (EU) št. ….2010“.

 

2. Brez poseganja v pogoje iz odstavka 1, je upravičenost do koriščenja preferencialne ureditve iz člena 1 odvisna od spoštovanja človekovih pravic, vključno s temeljnimi pravicami delavcev, in temeljnih načel demokracije v Pakistanu.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Kadar Komisija ugotovi, da obstajajo zadostni dokazi o neizpolnjevanju pogojev iz člena 2, lahko sprejme ukrepe za popolno ali delno opustitev preferencialne ureditve iz te uredbe za največ šest mesecev, če je pred tem:

1. Kadar Komisija ugotovi, da obstajajo zadostni dokazi o neizpolnjevanju pogojev iz člena 2, vključno z dokazi za socialni damping ali če pride do resnega poslabšanja demokracije in človekovih pravic v Pakistanu, lahko sprejme ukrepe za popolno ali delno opustitev preferencialne ureditve iz te uredbe za največ šest mesecev, če je pred tem:

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Ta uredba se uporablja do 31. decembra 2013.

4. Ta uredba se uporablja do 31. decembra 2012.

 

Komisija najkasneje 18 mesecev po začetku veljave te uredbe izvede celovito presojo vplivov te uredbe na trgovino in proizvodnjo izdelkov iz uredbe v Uniji, kot tudi presojo vpliva trgovinskih preferencialov na gospodarstvo, razmere prebivalstva in fiskalna sredstva Pakistana ter predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu. Evropski parlament in Svet lahko na podlagi tega poročila odločita o podaljšanju uporabe te uredbe do 31. decembra 2013.

POSTOPEK

Naslov

Nujni avtonomni trgovinski preferenciali za Pakistan

Referenčni dokumenti

KOM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD)

Pristojni odbor

INTA

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

19.10.2010

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Cristian Dan Preda

23.11.2010

 

 

Obravnava v odboru

13.1.2011

25.1.2011

 

 

Datum sprejetja

25.1.2011

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

61

1

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Dominique Baudis, Bastiaan Belder, Franziska Katharina Brantner, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Marietta Gianaku (Marietta Giannakou), Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Heidi Hautala, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa), Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Barry Madlener, Mario Mauro, Kiriakos Mavronikolas (Kyriakos Mavronikolas), Willy Meyer, Alexander Mirsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Adrian Severin, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Charles Tannock, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Graham Watson, Boris Zala

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Véronique De Keyser, Kinga Gál, Liisa Jaakonsaari, Elisabeth Jeggle, Evgeni Kirilov, Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos), Barbara Lochbihler, Norbert Neuser, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, György Schöpflin, Indrek Tarand

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Sylvie Guillaume

POSTOPEK

Naslov

Nujni avtonomni trgovinski preferenciali za Pakistan

Referenčni dokumenti

KOM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD)

Datum predložitve EP

7.10.2010

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

19.10.2010

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

Odbor za zunanje zadeve

19.10.2010

IMCO

19.10.2010

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

IMCO

29.11.2010

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

William (grof) Dartmouthski (William (The Earl of) Dartmouth)

26.10.2010

 

 

Obravnava v odboru

9.11.2010

1.12.2010

25.1.2011

 

Datum sprejetja

16.3.2011

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

4

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

William grof Darthmouthski (William (The Earl of) Dartmouth,) Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Christofer Fjellner, Metin Kazak, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Miloslav Ransdorf, Jarosław Leszek Wałęsa

Datum predložitve

21.3.2011