Διαδικασία : 2010/2277(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0071/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0071/2011

Συζήτηση :

PV 06/04/2011 - 4
PV 06/04/2011 - 6
CRE 06/04/2011 - 4
CRE 06/04/2011 - 6

Ψηφοφορία :

PV 06/04/2011 - 8.20
CRE 06/04/2011 - 8.20
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0146

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 336kWORD 355k
22.3.2011
PE 456.697v02-00 A7-0071/2011

σχετικά με μία Ενιαία Αγορά για τις Επιχειρήσεις και την Ανάπτυξη

(2010/2277(INI))

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Εισηγητής: Cristian Silviu Buşoi

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με μία Ενιαία Αγορά για τις Επιχειρήσεις και την Ανάπτυξη

(2010/2277(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Προς Μία Πράξη για την Ενιαία Αγορά. Για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας. 50 προτάσεις για βελτίωση της συνεργασίας, της από κοινού ανάληψης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των συναλλαγών» (COM(2010)0608),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2010 σχετικά με τη «δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς για τους καταναλωτές και τους πολίτες»(1) ,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του καθηγητή Mario Monti της 9ης Μαΐου 2010 «Μια νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά»,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010) 2020),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 Ένωση καινοτομίας» (COM(2010)0546),,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Έξυπνη νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2010)0543),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» (COM(2010)0245),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις αγορές δημόσιων συμβάσεων στην ΕΕ(2),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για τις διασυνοριακές ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών στην ΕΕ (COM(2009)0557),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2009, σχετικά με μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Οι δημόσιες συμβάσεις στην υπηρεσία του περιβάλλοντος» (COM(2008)0400),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις Μια «Small Business Act» για την Ευρώπη» (COM(2008)0394),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ενιαία αγορά για την Ευρώπη του 21ου αιώνα» (COM(2007)0724) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο «Ενιαία αγορά: ανασκόπηση των επιτευγμάτων» (SEC(2007)1521),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευκαιρίες, πρόσβαση και αλληλεγγύη: ένα νέο κοινωνικό όραμα για την Ευρώπη του 21ου αιώνα» (COM(2007)0726),

–   έχοντας υπόψη την ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου των δημόσιων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης στις Θεσμοθετημένες Συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα (ΘΣΔΙΤ), C(2007)6661,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα "Ώρα να ανεβάσουμε ταχύτητα: Η νέα εταιρική σχέση για την ανάπτυξη και την απασχόληση» (COM(2006)0030),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την "Πράξη Ενιαίας Αγοράς" (ΠΕΑ) της 10ης Δεκεμβρίου 2010,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου(3),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με τις νέες εξελίξεις στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων(4),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς(5),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με τις προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις: προώθηση της καινοτομίας για την εξασφάλιση βιώσιμων και ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών στην Ευρώπη(6),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 30ής Νοεμβρίου 2006 με τίτλο «Ώρα να ανεβάσουμε ταχύτητα – Δημιουργώντας μια Ευρώπη της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης»(7),

–   έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ (COM(2011)0015),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας, της Ενέργειας, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπή Νομικών Θεμάτων (A7-0071/2011),

A. εκτιμώντας ότι μια ενιαία αγορά που βασίζεται στον ελεύθερο και θεμιτό ανταγωνισμό αποτελεί τον θεμελιώδη στόχο των οικονομικών μεταρρυθμίσεων της ΕΕ και αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την Ευρώπη στην παγκόσμια οικονομία·

B.  εκτιμώντας ότι ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα της εσωτερικής αγοράς υπήρξε η κατάργηση των φραγμών στην κινητικότητα και η εναρμόνιση των θεσμικών ρυθμίσεων, με αποτέλεσμα την προαγωγή της διαπολιτισμικής κατανόησης, της ολοκλήρωσης, της οικονομικής ανάπτυξης και της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης·

Γ.  εκτιμώντας ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στην ενιαία αγορά σε όλα τα επίπεδα και να εξαλειφθούν τα υφιστάμενα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι νεοσύστατες επιχειρήσεις· εκτιμώντας ότι οι σημαντικοί διοικητικοί φραγμοί αποθαρρύνουν τους νέους επιχειρηματίες,

Δ.  εκτιμώντας ότι είναι σημαντικό η Πράξη για την Ενιαία Αγορά να μην αποτελείται από μια σειρά μέτρων απομονωμένων το ένα από το άλλο, και ότι όλες οι προτάσεις πρέπει να συμμετέχουν από κοινού στην επίτευξη ενός συνεκτικού στόχου,

E.  εκτιμώντας ότι όλες οι επιχειρήσεις πλήττονται από τον κατακερματισμό της αγοράς, όμως οι ΜΜΕ είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στα προβλήματα που απορρέουν από αυτόν,

ΣΤ.  εκτιμώντας ότι, συχνά, επικρατεί η εντύπωση ότι η ενιαία αγορά έχει μέχρι σήμερα ωφελήσει κυρίως τις μεγάλες επιχειρήσεις, παρά το γεγονός ότι οι ΜΜΕ είναι η κινητήριος δύναμη της ανάπτυξης της ΕΕ,

Ζ.  εκτιμώντας ότι η έλλειψη καινοτομίας στην ΕΕ αποτελεί βασικό παράγοντα για τα χαμηλά ποσοστά ανάπτυξης των τελευταίων ετών· εκτιμώντας ότι οι καινοτομίες στην πράσινη τεχνολογία παρέχουν ευκαιρίες για συμβιβασμό της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής προστασίας,

H. εκτιμώντας ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής ΕΕ 2020, η ενιαία αγορά πρέπει να παρέχει τις προϋποθέσεις για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη· εκτιμώντας ότι η ενιαία αγορά θα έπρεπε να εξελιχθεί σε περιβάλλον που να ευνοεί σε μεγαλύτερο βαθμό την καινοτομία και την έρευνα εκ μέρους των επιχειρήσεων της ΕΕ,

Θ. εκτιμώντας ότι η πολιτική ανταγωνισμού είναι ουσιαστικό εργαλείο για να δοθεί η δυνατότητα στην ΕΕ να διαθέτει δυναμική, αποτελεσματική και καινοτόμο εσωτερική αγορά και να είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο,

Ι.   εκτιμώντας ότι τα επιχειρηματικά κεφάλαια αποτελούν σημαντική πηγή χρηματοδότησης για νέες καινοτόμες επιχειρήσεις· εκτιμώντας ότι υπάρχουν φραγμοί που εμποδίζουν τα ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων που επιθυμούν να επενδύσουν σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ,

ΙΑ.  εκτιμώντας ότι η ανάπτυξη των ΤΠΕ και η ευρύτερη χρήση τους από τις επιχειρήσεις της ΕΕ αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη μελλοντική ανάπτυξή μας,

ΙΒ.   εκτιμώντας ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικής υγείας, εξακολουθούν να μην έχουν αναπτυχθεί επαρκώς σε επίπεδο ΕΕ,

ΙΓ.   εκτιμώντας ότι ο ταχυδρομικός τομέας και η προαγωγή της διαλειτουργικότητας και της συνεργασίας μεταξύ των ταχυδρομικών συστημάτων και υπηρεσιών μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου,

ΙΔ.   εκτιμώντας ότι υπάρχουν ρυθμιστικοί φραγμοί σε σχέση με την αποδοτική αδειοδότηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίοι οδηγούν σε υψηλό επίπεδο κατακερματισμού της αγοράς οπτικοακουστικών προϊόντων, που ζημιώνει τις επιχειρήσεις της ΕΕ· εκτιμώντας ότι, τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι καταναλωτές θα επωφελούνταν από τη δημιουργία μιας γνήσιας Ενιαίας Αγοράς οπτικοακουστικών προϊόντων και υπηρεσιών, με την προϋπόθεση ότι θα γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών του διαδικτύου,

ΙΕ. εκτιμώντας ότι η παραποίηση και η πειρατεία έχουν ως αποτέλεσμα μείωση της εμπιστοσύνης στο ηλεκτρονικό εμπόριο και πυροδοτούν τον κατακερματισμό των κανόνων για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, γεγονός που έχει κατασταλτική επίδραση στην καινοτομία στην ενιαία αγορά,

ΙΣΤ.  εκτιμώντας ότι οι διαφορές μεταξύ των φορολογικών διατάξεων ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικά εμπόδια στις διασυνοριακές συναλλαγές· εκτιμώντας ότι ο συντονισμός των εθνικών φορολογικών πολιτικών, όπως προτάθηκε από τον Mario Monti στην έκθεσή του, θα απέφερε πολύτιμη προστιθέμενη αξία στις επιχειρήσεις και τους πολίτες,

ΙΖ.   εκτιμώντας ότι οι δημόσιες συμβάσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, καθώς υπολογίζονται σε περίπου 17% του ΑΕγχΠ της ΕΕ· εκτιμώντας ότι οι διασυνοριακές δημόσιες συμβάσεις έχουν χαμηλό μερίδιο στο σύνολο της αγοράς δημόσιων συμβάσεων, παρά το γεγονός ότι αποτελούν ευκαιρία για τις επιχειρήσεις της ΕΕ· εκτιμώντας ότι οι ΜΜΕ εξακολουθούν να έχουν περιορισμένη πρόσβαση στις αγορές δημόσιων συμβάσεων,

ΙΗ.  εκτιμώντας ότι οι υπηρεσίες αποτελούν ζωτικής σημασίας τομέα για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση, αλλά ότι η ενιαία αγορά υπηρεσιών εξακολουθεί να μην έχει αναπτυχθεί επαρκώς, κυρίως λόγω κενών και δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη σε σχέση με την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες,

I. Εισαγωγή

1.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής «Προς μια Πράξη για την Ενιαία αγορά»· εκτιμά ότι και τα τρία κεφάλαια της ανακοίνωσης είναι εξίσου σημαντικά και αλληλοσυνδεόμενα, και πρέπει να αντιμετωπισθούν στο πλαίσιο μιας συνεκτικής προσέγγισης, χωρίς να απομονωθούν μεταξύ τους τα διάφορα ζητήματα που διακυβεύονται·

2.  επισημαίνει ιδιαίτερα τη δέσμευση της Επιτροπής, στην εν λόγω ανακοίνωση, για την προώθηση νέων προσεγγίσεων προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης·

3.  παροτρύνει την Επιτροπή να διενεργήσει δημοσιονομικό έλεγχο των προτεραιοτήτων του προϋπολογισμού της ΕΕ για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο και να δώσει προτεραιότητα σε έργα ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας που μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την ολοκλήρωση της ΕΕ στους τομείς της έρευνας, της γνώσης και της καινοτομίας·

4.   τονίζει, ιδίως λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, τη σπουδαιότητα της ενιαίας αγοράς για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ και την ανάπτυξη και σταθερότητα των ευρωπαϊκών οικονομιών, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν επαρκείς πόρους με σκοπό τη βελτίωση της εφαρμογής των κανόνων της ενιαίας αγοράς, και χαιρετίζει για την ολιστική προσέγγιση που υιοθετείται στην ανακοίνωση· υπογραμμίζει τη συμπληρωματικό χαρακτήρα των διαφόρων μέτρων που περιέχονται στην έκθεση Monti, των οποίων η συνοχή δεν αντικατοπτρίζεται πλήρως στη Πράξη για την Ενιαία Αγορά·

5.  καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να υποβάλει μια φιλόδοξη δέσμη μέτρων που θα υποστηρίζεται από μια σαφή και συνεκτική στρατηγική με σκοπό την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής αγοράς· καλεί την Επιτροπή να ευθυγραμμιστεί με το πνεύμα της έκθεσης του Mario Monti, η οποία υποστήριζε την προώθηση της ελευθέρωσης και του ανταγωνισμού, παράλληλα με την βελτίωση της φορολογικής και κοινωνικής σύγκλισης·

6.  υπογραμμίζει τη σημασία της βελτίωσης της οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να δημιουργηθούν για τις επιχειρήσεις οι οικονομικές προϋποθέσεις ώστε να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχονται από την ενιαία αγορά η οποία τους επιτρέπει να αναπτυχθούν και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές και ζητεί η σύνδεση αυτή να διατυπωθεί ρητά στην Πράξη για την Ενιαία Αγορά· καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις των αυξανόμενων οικονομικών αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στην εσωτερική συνοχή της ενιαίας αγοράς·

7.   τονίζει την ανάγκη υιοθέτησης μιας φιλόδοξης ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής με στόχο την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας και την επίτευξη της μετάβασης σε ευφυέστερη και περισσότερο βιώσιμη οικονομία·

8.  υπογραμμίζει ότι η εξωτερική διάσταση της ευρωπαϊκής στρατηγικής, που περιλαμβάνει και το διεθνές εμπόριο, καθίσταται ολοένα και πιο σημαντική για την ολοκλήρωση των αγορών και ότι, ως εκ τούτου, μία κατάλληλη εξωτερική στρατηγική μπορεί πραγματικά να αποβεί χρήσιμη για την αειφόρο ανάπτυξη, την απασχόληση και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς για τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τους στόχους της Στρατηγικής ΕΕ - 2020· τονίζει την ανάγκη μετατροπής της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ σε ένα πραγματικό όχημα αειφόρου ανάπτυξης και δημιουργίας περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας· ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει μια εμπορική πολιτική η οποία θα συνάδει με μια ισχυρή βιομηχανική πολιτική μέσω της οποίας δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης·

9.  διαπιστώνει ότι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την ενιαία αγορά και την περιφερειακή ανάπτυξη είναι έντονα συμπληρωματικές και τονίζει ότι η πρόοδος στην εσωτερική αγορά και η περαιτέρω ανάπτυξη των περιφερειών της Ένωσης είναι αλληλοεξαρτώμενες, οδηγώντας σε μια Ευρώπη που χαρακτηρίζεται από συνοχή και ανταγωνιστικότητα· χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής οι οποίες στοχεύουν στην εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς·   τονίζει ότι η πραγματική και αποτελεσματική δυνατότητα πρόσβασης όλων των περιφερειών της ΕΕ στην ενιαία αγορά αποτελεί προϋπόθεση για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των αγαθών, των κεφαλαίων και των υπηρεσιών και, επομένως, για μια ισχυρή και δυναμική ενιαία αγορά· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τον ουσιώδη ρόλο που διαδραματίζει η περιφερειακή πολιτική της Ένωσης σε σχέση με την ανάπτυξη υποδομών και την οικονομικά και κοινωνικά συνεκτική και ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών·

ΙΙ. Γενική αξιολόγηση

A. Μία καινοτόμος ενιαία αγορά

10. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει μία συνεκτική και ισόρροπη στρατηγική σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη με στόχο την προώθηση της καινοτομίας και τη στήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων, ως τον καλύτερο τρόπο για την επιβράβευση της δημιουργίας, και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών, όπως είναι το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων·

11. υποστηρίζει θερμά τη δημιουργία ενός ευνοϊκού για τις ΜΜΕ διπλώματος ευρεσιτεχνίας και ενός ενιαίου συστήματος επιλύσεως των διαφορών στον τομέα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, με στόχο να διαδραματίσει η ενιαία αγορά ηγετικό ρόλο στην καινοτομία και να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης· τονίζει ότι η μετάφραση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε πολλές γλώσσες συνιστά πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση που θα παρεμπόδιζε την καινοτομία στην ενιαία αγορά και για τον λόγο αυτό πρέπει να επιτευχθεί το ταχύτερο δυνατόν ένας συμβιβασμός όσον αφορά το γλωσσικό καθεστώς·

12. υποστηρίζει την έκδοση ομολόγων της ΕΕ για έργα υποδομής, ούτως ώστε να προωθηθεί η απασχόληση στην ενιαία αγορά και να χρηματοδοτηθεί η υλοποίηση μεγάλων διασυνοριακών έργων υποδομής, ιδίως στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και τηλεπικοινωνιών που θα υποστηρίξουν κατά αυτόν τον τρόπο τον οικολογικό μετασχηματισμό των οικονομιών μας· τονίζει την ανάγκη καταλλήλων δομών διαχείρισης του κινδύνου και πλήρους γνωστοποίησης όλων των δυνητικών υποχρεώσεων·

13. τονίζει τη σημασία μιας πλήρως λειτουργούσης εσωτερικής αγοράς για την ενέργεια προκειμένου να επιτευχθεί μια αυξημένη αυτονομία στον ενεργειακό ανεφοδιασμό· θεωρεί ότι αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με ένα πρόγραμμα δημιουργίας περιφερειακών δικτύων καθώς και με τη διαφοροποίηση των ενεργειακών οδών και πηγών· τονίζει ότι οι υποδομές στην Ανατολική Ευρώπη πρέπει να ενισχυθούν προκειμένου να ευθυγραμμισθούν με τις υποδομές των κρατών μελών της Δύσης· υπογραμμίζει ότι η εσωτερική αγορά ενέργειας θα έπρεπε να συμβάλλει στη διατήρηση των τιμών της ενέργειας σε αποδεκτό επίπεδο για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις· πιστεύει ότι προκειμένου να επιτευχθούν οι κλιματικοί και οι ενεργειακοί στόχοι της ΕΕ είναι αναγκαία μια νέα προσέγγιση, εφαρμόζοντας τους δέοντες ελάχιστους φορολογικούς συντελεστές στις εκπομπές CO2 και το ενεργειακό περιεχόμενο· τονίζει την ανάγκη περαιτέρω σχεδίων και μέτρων για την ενεργειακή αποδοτικότητα προκειμένου να αυξηθεί σημαντικά η εξοικονόμηση ενέργειας· τονίζει ότι πρέπει να προωθηθούν τα ευφυή δίκτυα καθώς και οι ανανεώσιμες ενέργειες και να ενθαρρυνθούν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές να αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ στο πλαίσιο των σχεδίων τους για την ενεργειακή αποδοτικότητα· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει στενά την εφαρμογή των οδηγιών για την επισήμανση της ενέργειας, τον οικολογικό σχεδιασμό, τις μεταφορές, τα κτίρια και τις υποδομές, προκειμένου να διασφαλιστεί και να υλοποιηθεί ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα-πλαίσιο·

14. υποστηρίζει την πρωτοβουλία για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων και καλεί επειγόντως την Επιτροπή να θεσπίσει σύντομα μια πραγματική κοινή αξιολόγηση και ένα κοινό σύστημα επισήμανσης·

15. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τις διασυνοριακές επενδύσεις και να θεσπίσει ένα πλαίσιο για να ενθαρρύνει τις αποτελεσματικές επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων στην εσωτερική αγορά, να προστατεύσει τους επενδυτές και να παράσχει κίνητρα στα κεφάλαια αυτά για να επενδυθούν σε βιώσιμα σχέδια με στόχο την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις δυνατότητες δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού ταμείου επιχειρηματικών κεφαλαίων που θα επιτρέπει σε πρώιμο στάδιο, πριν από την εμπορική επένδυση, επενδύσεις στους τομείς της ανάπτυξης των σχεδίων και της επιχειρηματικής ανάπτυξης· ζητεί από την Επιτροπή να διενεργεί ετήσιες αξιολογήσεις των αναγκών σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και του τρόπου με τον οποίο ικανοποιούνται ή θα έπρεπε να ικανοποιούνται οι ανάγκες αυτές στο πλαίσιο των πρότασεών της·

16. αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα των δημόσιων συμβάσεων, και ιδιαίτερα των προ-εμπορικών δημόσιων συμβάσεων και το ρόλο που διαδραματίζουν στην τόνωση της καινοτομίας στην ενιαία αγορά· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση των προ-εμπορικών δημόσιων συμβάσεων, ώστε να δοθεί αποφασιστική αρχική ώθηση σε νέες αγορές στον τομέα των καινοτόμων και των πράσινων τεχνολογιών, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα και την αποδοτικότητα των δημόσιων υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενημερώνουν καλύτερα τις δημόσιες αρχές σχετικά με τις υφιστάμενες δυνατότητες για σύναψη προ-εμπορικών δημοσίων συμβάσεων· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει με ποιο τρόπο μπορούν να διευκολυνθούν οι διασυνοριακές κοινές δημόσιες συμβάσεις·

17. παροτρύνει τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες συγκέντρωσης πόρων καινοτομίας μέσω της δημιουργίας δικτύων καινοτομίας και της διευκόλυνσης της συμμετοχής των ΜΜΕ στα ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη διάδοσης και διασυνοριακής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας·

B. Ψηφιακή ενιαία αγορά

18. επιδοκιμάζει την αναθεώρηση της οδηγίας για τις ηλεκτρονικές υπογραφές που προτείνει η Επιτροπή με σκοπό τη δημιουργία ενός νομικού πλαισίου για τη διασυνοριακή αναγνώριση και τη διαλειτουργικότητα των ασφαλών συστημάτων ηλεκτρονικής επαλήθευσης της ταυτότητας· τονίζει την ανάγκη για αμοιβαία αναγνώριση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και της ηλεκτρονικής επαλήθευσης της ταυτότητας σε ολόκληρη την ΕΕ και ζητεί από την Επιτροπή να καταπολεμήσει στο πλαίσιο αυτό κυρίως τα προβλήματα διακρίσεων λόγω ιθαγένειας ή τόπου κατοικίας σε βάρος των αποδεκτών υπηρεσιών·

19. εκτιμά ότι η Λευκή Βίβλος σχετικά με την πολιτική μεταφορών πρέπει να εστιάσει σε προτάσεις για την ενίσχυση των βιώσιμων τρόπων μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης της διατροπικότητας· τονίζει τη σημασία της προτεινόμενης δέσμης μέτρων για την ηλεκτρονική κινητικότητα που στοχεύει στη χρήση νέων τεχνολογιών για την υποστήριξη ενός αποδοτικού και βιώσιμου συστήματος μεταφορών, ιδίως μέσω της χρήσης ενός ολοκληρωμένου συστήματος έκδοσης εισιτηρίων· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν σύντομα την οδηγία σχετικά με τα ευφυή συστήματα μεταφορών·

20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των πολιτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο, διασφαλίζοντας κυρίως μια υψηλού επιπέδου προστασία των καταναλωτών στον τομέα αυτόν· τονίζει ότι αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μετά από μία προσεκτική αξιολόγηση της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών και μιας διεξοδικής εκτίμησης επιπτώσεων όλων των επιλογών πολιτικής στην Πράσινη Βίβλο για το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων· τονίζει ότι η απλοποίηση της διασυνοριακής καταχώρησης των τομέων για τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις καθώς και η βελτίωση των ασφαλών συστημάτων ηλεκτρονικής πληρωμής και η διευκόλυνση της διασυνοριακής είσπραξης των χρεών θα συνιστούσαν εξίσου χρήσιμα μέτρα για την προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου σε όλόκληρη την ΕΕ·

21. τονίζει ότι η πολιτική της ΕΕ για την τυποποίηση στον τομέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) πρέπει να προσαρμοστεί ανυπερθέτως στις εξελίξεις που σημιεώνονται στην αγορά και στην πολιτική, προκειμένου να υλοποιηθούν οι πολιτικοί στόχοι της Ευρώπης που είναι απαραίτητοι για τη διαλειτουργικότητα·

22. τονίζει την ανάγκη υπέρβασης των υπαρχόντων φραγμών στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο στην ΕΕ· επισημαίνει την ανάγκη για μια ενεργό πολιτική που θα επιτρέπει σε κοινό και εταιρείες να επωφελούνται πλήρως από αυτό το μέσο που θα είναι προσιτό και θα μπορεί να τους παράσχει προϊόντα και υπηρεσίες ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές· θεωρεί ότι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό στην παρούσα συγκυρία της οικονομικής κρίσης, και ότι θα συνέβαλε καθοριστικά στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, ως μέσο καταπολέμησης των αυξανόμενων ανισοτήτων και μέσο προστασίας εκείνων των καταναλωτών που είναι ευάλωτοι, ζουν σε απομονωμένες περιοχές ή πάσχουν από μειωμένη κινητικότητα, καθώς και των ομάδων χαμηλού εισοδήματος και των ΜΜΕ, για τις οποίες η ένταξη στον κόσμο του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι ιδιαίτερα σημαντική·

23. υπογραμμίζει τη δυνατότητα των περιφερειών της ΕΕ να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο για να συνδράμουν τις προσπάθειες της Επιτροπής για τη δημιουργία μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς· επισημαίνει, εν προκειμένω, τη σημασία που πρέπει να δοθεί στη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων που έχουν στη διάθεσή τους οι περιφέρειες της ΕΕ, προκειμένου να υπερκερασθεί η έλλειψη ανάπτυξής τους στους τομείς του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν γόνιμη πηγή μελλοντικής ανάπτυξης στις περιφέρειες·

24. εκτιμά ότι οι ΜΜΕ πρέπει να αποκτήσουν τη δυνατότητα να κάνουν εκτεταμένη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη· εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν θα υποβάλει πρόταση για ένα ευρωπαϊκό σύστημα για την επίλυση των επιγραμμικών διαφορών σε σχέση με τις ψηφιακές συναλλαγές μέχρι το 2012, δώδεκα χρόνια αφότου το Κοινοβούλιο ζήτησε μια τέτοια πρωτοβουλία τον Σεπτέμβριο του 2000(8)·

25. παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την τρίτη οδηγία για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες (2008/6/ΕΚ)· υπογραμμίζει ότι πρέπει να διασφαλισθεί η καθολική πρόσβαση σε ταχυδρομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, να αποφευχθεί το κοινωνικό ‘ντάμπιγκ’ και να προωθηθεί η διαλειτουργικότητα και η συνεργασία μεταξύ των ταχυδρομικών συστημάτων και υπηρεσιών, με στόχο να διευκολυνθεί η αποτελεσματική κατανομή και καταγραφή των ηλεκτρονικών αγορών, πράγμα το οποίο θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις διασυνοριακές αγορές·

26. τονίζει ότι πρέπει να εγκαθιδρυθεί μία ενιαία αγορά για τα ηλεκτρονικά οπτικοακουστικά προϊόντα, με την προώθηση προτύπων ΤΠΕ και να υποστηριχθεί η καινοτομία και η δημιουργικότητα με την αποτελεσματική διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός πανευρωπαϊκού συστήματος αδειοδότησης, με στόχο να διασφαλισθεί μια πιο ευρεία και δίκαη πρόσβαση σε πολιτιστικά αγαθά και υπηρεσίες για τους πολίτες και να εξασφαλισθεί ότι οι δικαιούχοι αποζημιώνονται επαρκώς με το δημιουργικό τους έργο και ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών του διαδικτύου γίνονται σεβαστά· υπογραμμίζει ότι, αναφορικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές πράξεις πρέπει να εναρμονιστεί με την ισχύουσα νομοθεσία για τις μη ηλεκτρονικές πράξεις, ιδίως όσον αφορά τα εμπορικά σήματα, ούτως ώστε καταναλωτές και επιχειρήσεις να αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο ηλεκτρονικό εμπόριο·

27. τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της καταπολέμησης της ηλεκτρονικής πειρατείας με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών, με ταυτόχρονο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των καταναλωτών· τονίζει ότι φορείς και πολίτες πρέπει να ενημερωθούν κατάλληλα για τις συνέπειες της παραποίησης και της πειρατείας· χαιρετίζει την πρωτοβουλία που ανακοινώθηκε από την Επιτροπή και στοχεύει στην καταπολέμηση της πειρατείας των εμπορικών σημάτων και των προϊόντων, και ιδίως τις νομοθετικές προτάσεις που αναμένεται να υποβληθούν το 2011 και επιδιώκουν την προσαρμογή του νομικού πλαισίου στις νέες προκλήσεις του διαδικτύου και την ενίσχυση των μέτρων των τελωνειακών αρχών στον εν λόγω τομέα· επισημαίνει ότι, εν προκειμένω, θα μπορούσαν επίσης να επιτευχθούν συνέργειες με το επικείμενο σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της εποπτείας της ευρωπαϊκής αγοράς·

28. υπογραμμίζει επίσης ότι η προστασία και η αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να αναπτυχθεί στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσέγγισης που λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα και τις ανάγκες των καταναλωτών και των πολιτών της ΕΕ, χωρίς να διακυβεύονται άλλες εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ όπως η προώθηση της κοινωνίας των πληροφοριών, η προαγωγή της εκπαίδευσης, η υγειονομική περίθαλψη, η ανάπτυξη στις τρίτες χώρες και η προώθηση της βιολογικής και πολιτιστικής πολυμορφίας σε διεθνή κλίμακα·

Γ. Ευνοϊκή για τις επιχειρήσεις ενιαία αγορά

29. τονίζει την ανάγκη για αποτελεσματική εφαρμογή και συμπλήρωση της δέσμης μέτρων χρηματοπιστωτικής εποπτείας προκειμένου να επιτευχθεί μια βιώσιμη εσωτερική αγορά· ζητεί από την Επιτροπή αξιολόγηση ώστε να εξασφαλιστεί ότι υλοποιείται η εν λόγω εφαρμογή σε ολόκληρη την ΕΕ, και να δημοσιεύεται ετησίως ένας πίνακας αντιστοιχίας· θεωρεί, προς το σκοπό αυτό, ότι πρέπει να ενθαρρυνθούν βέλτιστες πρακτικές μεταξύ των εθνικών και ενωσιακών εποπτικών φορέων·

30. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την πρόσβαση των ΜΜΕ στις κεφαλαιαγορές, αυξάνοντας τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες χρηματοδοτικές δυνατότητες της ΕΕ, όπως αυτές που προσφέρει το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και καθιστώντας τις διαδικασίες χρηματοδότησης ευκολότερες, ταχύτερες και λιγότερο γραφειοκρατικές· για τον σκοπό αυτόν, συνιστά μια πολύ πιο ολιστική προσέγγιση για τη χορήγηση χρηματοδότησης, προκειμένου, ιδίως, να υποστηριχθεί η μετάβαση προς μια περισσότερο βιώσιμη οικονομία·

31. θεωρεί ότι η πλουραλιστική διάρθρωση της ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς ανταποκρίνεται καλύτερα στην ποικιλία των χρηματοδοτικών αναγκών των ΜΜΕ και ότι η ποικιλομορφία των νομικών προτύπων και των επιχειρηματικών στόχων βελτιώνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση·

32. επισημαίνει την οικονομική σημασία των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων στην ευρωπαϊκή οικονομία· επιμένει, ως εκ τούτου, ότι πρέπει να διασφαλιστεί πως η αρχή «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» που προωθείται από το νόμο για τις μικρές επιχειρήσεις και υποστηρίζει τα μέτρα της Επιτροπής που αποσκοπούν στην άρση των περιττών διοικητικών επιβαρύνσεων για τις ΜΜΕ· προτείνει να υποστηρίζονται όσες ΜΜΕ διαθέτουν ειδικό αναπτυξιακό δυναμικό, υψηλούς μισθούς και καλές συνθήκες εργασίας, και ζητεί μια διαφοροποίηση στα πλαίσια του νόμου για τις μικρές επιχειρήσεις ώστε να υπάρξει ευθυγράμμιση με τη στρατηγική Ευρώπη 2020·

33. εφιστά την προσοχή στη σημασία των τοπικών επιχειρήσεων για τους κοινωνικούς δεσμούς, την απασχόληση και τον δυναμισμό σε μειονεκτούσες περιοχές και ιδίως σε αστικές συνοικίες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή σε αραιοκατοικημένες περιοχές· ζητεί να τους δοθεί κατάλληλη υποστήριξη στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής της Ένωσης·

34. υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης των ικανοτήτων των ΜΜΕ όσον αφορά τον σχεδιασμό των έργων και την εκπόνηση προτάσεων, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής βοήθειας και των κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων·

35. ζητεί την έγκριση ενός καταστατικού της ευρωπαϊκής ιδιωτικής εταιρείας το οποίο θα διευκολύνει την ίδρυση και διασυνοριακή λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά·

36. πιστεύει ότι οι κεφαλαιούχοι επενδυτές θα παρακινούνται περισσότερο να χρηματοδοτούν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έναρξη των δραστηριοτήτων τους, εάν τα εθνικά ή τα πανευρωπαϊκά χρηματιστήρια ανάπτυξης που επί του παρόντος λειτουργούν ελλιπώς προσφέρουν αποδοτικότερες δυνατότητες εξόδου·

37. παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τη δέσμη νομοθετικών μέτρων για τα εμπορεύματα·

38. επισημαίνει τη σημασία των διασυνδεδεμένων μητρώων επιχειρήσεων και καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει σαφές νομικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε τέτοιου είδους μητρώα επιχειρήσεων είναι πλήρεις και ορθές·

39. αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας του τομέα λιανικού εμπορίου· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην Πράξη για την Ενιαία Αγορά πρόταση για ένα σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό τομέα λιανικού εμπορίου που θα εντοπίζει και θα αντιμετωπίζει τις πολυάριθμες προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι έμποροι λιανικής και προμηθευτές στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς· φρονεί ότι το σχέδιο δράσης πρέπει να βασίζεται στα συμπεράσματα των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με «μια πιο αποτελεσματική και πιο δίκαιη λιανική αγορά»·

40. υπογραμμίζει τη σημασία της εξάλειψης των περιττών φορολογικών, διοικητικών και νομικών φραγμών που δυσχεραίνουν τις διασυνοριακές δραστηριότητες· φρονεί ότι χρειάζονται ένα σαφέστερο πλαίσιο για τον ΦΠΑ και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων για τις επιχειρήσεις, προκειμένου να ενθαρρυνθούν πρότυπα βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης, να περιοριστούν τα έξοδα προσαρμογής, να καταπολεμηθεί η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ·

41. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να δημοσιεύσει Πράσινη Βίβλο σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση και να ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση σχετικά με την ενημέρωση για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές των επιχειρηματικών επενδύσεων καθώς επίσης και για τις πτυχές που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα· παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τις ιδιωτικές επενδύσεις προκειμένου να δημιουργηθούν αποδοτικά κίνητρα για μακροπρόθεσμες, βιώσιμες και δεοντολογικές επενδύσεις, να συντονιστούν καλύτερα οι εταιρικές φορολογικές πολιτικές και να ενθαρρυνθεί η εταιρική κοινωνική ευθύνη·

42. επιδοκιμάζει την αναθεώρηση της οδηγίας για τον ενεργειακό φόρο, με στόχο να αντανακλά καλύτερα τους στόχους της κλιματικής αλλαγής, υπό την προϋπόθεση ότι το φορολογικό βάρος δεν μετακυλίεται ως μη όφειλε σε ευάλωτους καταναλωτές·

43. χαιρετίζει θερμά την πρωτοβουλία της Επιτροπής για μια οδηγία που θα καθιερώσει μια κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση των εταιρειών και τονίζει ότι μια κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση των εταιρειών θα μείωνε τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή και θα αύξανε τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τους φραγμούς που δυσχεραίνουν τις διασυνοριακές δραστηριότητες·

44. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τις διαδικασίες δημόσιων προμηθειών αποδοτικότερες και λιγότερο γραφειοκρατικές ώστε να ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις της ΕΕ να συμμετέχουν σε διασυνοριακές δημόσιες συμβάσεις· υπογραμμίζει ότι απαιτείται περαιτέρω απλοποίηση ιδίως για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές ώστε οι ΜΜΕ να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις· καλεί την Επιτροπή να παράσχει στοιχεία όσον αφορά το εύρος των δυνατοτήτων πρόσβασης σε δημόσιες συμβάσεις και να διασφαλίσει την αμοιβαιότητα με άλλες βιομηχανικές χώρες και σημαντικές αναδυόμενες οικονομίες· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει νέους τρόπους βελτίωσης της πρόσβασης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις αγορές δημοσίων προμηθειών εκτός της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλισθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού τόσο για τις ευρωπαϊκές όσο και για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων·

45. προτείνει, γενικά, να περιλαμβάνουν οι μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες, τις οποίες διαπραγματεύεται η Ένωση, ένα κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη το οποίο θα βασίζεται στις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όπως αυτές προσδιορίζονται στις αναθεωρημένες το 2010 κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις·

46. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ των μέτρων για τις ΜΜΕ σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, και να εντοπίσει και να προωθήσει τις ΜΜΕ που διαθέτουν εμπορικό δυναμικό· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να ενθαρρύνουν τις ΜΜΕ να αξιοποιήσουν υπάρχουσες πρωτοβουλίες και εργαλεία, όπως είναι η βάση δεδομένων για την πρόσβαση στην αγορά και το γραφείο υποστήριξης των εξαγωγών ("Export helpdesk")·

47. είναι της άποψης ότι η Επιτροπή πρέπει να βελτιώσει τις προσπάθειές της για διευκόλυνση των διασυνοριακών τραπεζικών συναλλαγών, αίροντας όλους τους υπάρχοντες φραγμούς στη χρήση ανταγωνιστικών συστημάτων συμψηφισμού και διακανονισμού και εφαρμόζοντας κοινούς κανόνες για τις συναλλαγές·

48. εκτιμά ότι η Επιτροπή θα πρέπει να προαγάγει μια ευρωπαϊκή ανταλλαγή δεξιοτήτων, στο πλαίσιο της οποίας οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν να επωφεληθούν από τις δεξιότητες που είναι διαθέσιμες σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, προάγοντας έτσι τις συνέργειες και την καθοδήγηση·

49. ζητεί να υποβάλει η Επιτροπή προτάσεις που να αναθεωρούν τις λογιστικές οδηγίες προκειμένου να αποφευχθεί μια δαπανηρή και αναποτελεσματική υπερρύθμιση, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ, ούτως ώστε να μπορέσουν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικότερα η ανταγωνιστικότητα και τα αναπτυξιακό τους δυναμικό·

Δ. Ενιαία αγορά υπηρεσιών

50. τονίζει την ανάγκη για πλήρη και ορθή εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας πλήρως λειτουργικών κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης που θα επιτρέπουν την ηλεκτρονική ολοκλήρωση των διαδικασιών και των διατυπώσεων μειώνοντας σημαντικά το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων και τονώνοντας την ενιαία αγορά υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν και να λάβουν περαιτέρω μέτρα για την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών στη βάση μιας διαδικασίας αμοιβαίας αξιολόγησης· παροτρύνει την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς ηλεκτρονικών υπηρεσιών·

51. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών στις επιχειρήσεις και να λάβει τα αναγκαία ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία ιδίως των ΜΜΕ από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που εφαρμόζουν οι μεγάλες επιχειρήσεις στον τομέα του λιανικού εμπορίου· καλεί την Επιτροπή να ορίσει τις πρόδηλες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στον τομέα του λιανικού εμπορίου, κατόπιν διαβούλευσης με τις ομάδες ενδιαφερομένων και να προτείνει τη λήψη περαιτέρω μέτρων που παρεμποδίζουν τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές όσον αφορά τον ανταγωνισμό και την ελευθερία των συμβάσεων· υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τις παραπλανητικές πρακτικές των εταιρειών έκδοσης καταλόγων επιχειρήσεων(9) και παροτρύνει πάλι την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την αντιμετώπιση των απατηλών πρακτικών των εταιρειών έκδοσης καταλόγων επιχειρήσεων·

52. εκτιμά ότι κάθε νομοθετική πρόταση σχετικά με τις συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών πρέπει να προβλέπει νομικό πλαίσιο, το οποίο θα εξασφαλίζει διαφάνεια, ουσιαστική δικαστική προστασία για τους υποβάλλοντες προσφορές και τις αναθέτουσες αρχές σε ολόκληρη την ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή, πριν υποβάλει νομοθετική πρόταση, να παράσχει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι γενικές αρχές που θεσπίζει η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μη εισαγωγή διακρίσεων, ισότιμη μεταχείριση και διαφάνεια) δεν εφαρμόζονται ικανοποιητικά στην πράξη στις συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών·

53. επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει νομοθετική μεταρρύθμιση του πλαισίου τυποποίησης που να καλύπτει και τις υπηρεσίες· τονίζει ότι η τυποποίηση των υπηρεσιών πρέπει να οδηγήσει στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, όπου έχει αποδειχθεί ότι είναι χρήσιμη, και πρέπει κυρίως να λάβει πλήρως υπόψη τις ανάγκες των ΜΜΕ· αναγνωρίζει το ρόλο των προδιαγραφών των προϊόντων για την λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και θεωρεί ότι οι προδιαγραφές αυτές είναι βασικό μέσον για την προώθηση βιώσιμων και υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις· ζητεί τη λήψη μέτρων για την προώθηση της διαφάνειας, τη μείωση του κόστους και τη μεγαλύτερη συμμετοχή των ενδιαφερομένων·

54. τονίζει, προκειμένου να προωθηθεί η περιφερειακή ανταγωνιστικότητα, τη σημασία της "έξυπνης ειδίκευσης" των περιφερειών· πιστεύει ότι η ενιαία αγορά της ΕΕ θα μπορέσει να ανθίσει ως σύνολο μόνο όταν συμμετάσχουν όλοι οι παράγοντες και όλες οι περιφέρειες, αλλά και οι ΜΜΕ σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου τομέα, της κοινωνικής οικονομίας και των ιδίων των πολιτών· φρονεί επίσης ότι πρέπει να συμμετέχουν όχι μόνο ορισμένοι τομείς υψηλής τεχνολογίας, αλλά όλες οι περιφέρειες της Ευρώπης και κάθε κράτος μέλος, εστιάζοντας το καθένα στις δικές του δυνατότητες ("έξυπνη ειδίκευση") στο εσωτερικό της Ευρώπης·

55. επισημαίνει τη σημασία της εξωτερικής διάστασης της εσωτερικής αγοράς και, ειδικότερα, της ρυθμιστικής συνεργασίας με τους κύριους εμπορικούς εταίρους είτε σε διμερές είτε σε πολυμερές επίπεδο, με στόχο την προαγωγή της ρυθμιστικής σύγκλισης, της ισοδυναμίας των καθεστώτων τρίτων χωρών και της ευρύτερης υιοθέτησης των διεθνών προτύπων· ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξετάσει τις υπάρχουσες συμφωνίες με τρίτους που επεκτείνουν στοιχεία της εσωτερικής αγοράς πέραν των συνόρων της ως προς την αποτελεσματικότητά τους για την παροχή νομικής βεβαιότητας στους δυνάμει δικαιούχους της·

III. Βασικές προτεραιότητες

Δημιουργία ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας της ΕΕ και ενός ενιαίου συστήματος επίλυσης των διαφορών

56. τονίζει ότι η δημιουργία του διπλώματος ευρεσιτεχνίας της ΕΕ και ενός ενιαίου συστήματος επίλυσης διαφορών, καθώς και ενός βελτιωμένου συστήματος διαχείρισης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι απαραίτητη για την υποστήριξη της καινοτομίας και της δημιουργικότητας εντός της Ενιαίας Αγοράς (προτάσεις 1 και 2 της ΠΕΑ)·

Χρηματοπιστωτικές καινοτομίες

57. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν δεόντως υπόψη τη σημασία της καινοτομίας για ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης μεριμνώντας ώστε οι καινοτομίες να τυγχάνουν κατάλληλης χρηματοδότησης, ειδικότερα μέσω της θέσπισης ομολόγων της ΕΕ για έργα υποδομής, ιδίως στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και τηλεπικοινωνιών που υποστηρίζουν τον οικολογικό μετασχηματισμό των οικονομιών μας και μέσω ενός νομοθετικού πλαισίου που ενθαρρύνει τις αποδοτικές επενδύσεις των ταμείων επιχειρηματικών κεφαλαίων σε ολόκληρη την ΕΕ· τονίζει ότι πρέπει να παρέχονται κίνητρα για μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε τομείς καινοτομίας και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης (προτάσεις 15 και 16 της ΠΑΕ)·

Τόνωση του ηλεκτρονικού εμπορίου

58. παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προώθηση της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ενιαία αγορά· τονίζει ότι ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παραποίησης και της πειρατείας καθώς και μία οδηγία-πλαίσιο για τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων έχουν αποφασιστική σημασία για την επίτευξη του στόχου αυτού (προτάσεις 2, 3 και 5 της ΠΑΕ)·

Βελτίωση της συμμετοχής των ΜΜΕ στην ενιαία αγορά

59. τονίζει ότι απαιτείται περαιτέρω δράση προκειμένου να βελτιωθεί το περιβάλλον της ενιαίας αγοράς για τις ΜΜΕ· πιστεύει ότι στα μέτρα αυτά πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η πρόσβαση των ΜΜΕ στις κεφαλαιαγορές, η άρση των υφιστάμενων διοικητικών και φορολογικών εμποδίων στις διασυνοριακές δραστηριότητές τους μέσω της έγκρισης ενός σαφέστερου πλαισίου ΦΠΑ, καθώς και μιας κοινής ενοποιημένης φορολογικής βάσης των εταιρειών, καθώς και η αναθεώρηση του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις που θα καταστήσουν τις διαδικασίες περισσότερο ευέλικτες και λιγότερο γραφειοκρατικές, (προτάσεις 12, 17, 19 και 20 της ΠΑΕ)·

Εναρμόνιση των διαδικασιών·

60. τονίζει τη σημασία της αναθεώρησης των νομοθετιών πράξεων που σχετίζονται με τις δημόσιες προμήθειες και τις συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα με σκοπό την προώθηση της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς και των τοπικών συνθηκών· τονίζει ότι πρέπει να θεσπισθεί ένα σαφέστερο πλαίσιο που θα προσφέρει βεβαιότητα δικαίου τόσο στους οικονομικούς φορείς όσο και στις αναθέτουσες αρχές· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση των δημοσίων προμηθειών προκειμένου να τονωθεί η αγορά των καινοτόμων και πράσινων τεχνολογιών· τονίζει την ανάγκη να διασφαλισθεί η αμοιβαιότητα με τις βιομηχανικές χώρες και τις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων (προτάσεις 17 και 24 της ΠΑΕ)·

61. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0186.

(2)

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0320.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0173.

(5)

ΕΕ C 349E, 22.10.2010, σ. 25.

(6)

ΕΕ C 67E, 18.3.2010, σ.10.

(7)

ΕΕ C 316E, 22.12.2006, σ.378.

(8)

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη νομική δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ C 146, της 17.5.2001, σ.101).

(9)

ΕΕ C 45E, 23.2.2010, σελ. 17.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τον Οκτώβριο 2010, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο "Προς μια Πράξη για την Ενιαία Αγορά", με στόχο την εμφύσηση νέας πνοής στην ενιαία αγορά. Στο πρώτο τμήμα αυτής της ανακοίνωσης, η Επιτροπή προτείνει μια σειρά δράσεων για την επίτευξη ισχυρότερης, διατηρήσιμης και ισότιμης ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις.

Η Ευρώπη έχει εξελιχθεί σήμερα στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Η ενιαία αγορά είναι ο ακρογωνιαίος λίθος τόσο για επιχειρήσεις όσο και για καταναλωτές, όμως μπορεί να προσφέρει περισσότερη ανάπτυξη και απασχόληση, ενώ δεν έχει δείξει ακόμα το πλήρες δυναμικό της. Θα πρέπει να δοθεί ουσιαστική προσοχή στις ΜΜΕ, οι οποίες έχουν τεράστιες δυνατότητες να διασφαλίσουν περαιτέρω ανάπτυξη και περισσότερη απασχόληση. Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό να ενθαρρυνθεί η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Η ενιαία αγορά αυτή καθεαυτή και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιό της είναι παράγοντες ζωτικής σημασία για τη μελλοντική ανάπτυξη των οικονομιών της ΕΕ. Στο παρόν σχέδιο έκθεσης περιγράφονται τα μέτρα προτεραιότητας τα οποία θα πρέπει να ληφθούν για τη δημιουργία μιας ισχυρότερης ενιαίας αγοράς που να ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες των επιχειρήσεων της ΕΕ και που θα δημιουργούσε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από πριν. Οι προτεραιότητες του εισηγητή συστηματοποιούνται σε τέσσερεις ομάδες, που αποσκοπούν στη μεταμόρφωση της ενιαίας αγοράς σε ένα καινοτόμο, ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις περιβάλλον, βασισμένο σε μια ψηφιακή οικονομία και στο πλαίσιο του οποίου θα διασφαλίζεται πραγματική ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών.

Μια εύρυθμη ενιαία αγορά υπηρεσιών προσφέρει σημαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη και, κατά συνέπεια, για την οικονομική μας ανάκαμψη. Μόνο η βιώσιμη ανάπτυξη εγγυάται τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης. Θα πρέπει να αναληφθούν περαιτέρω ενέργειες για τη διασφάλιση ορθής εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες (με ιδιαίτερη έμφαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες) και της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα. Επιπλέον, η δημιουργία επαγγελματικών ταυτοτήτων σε ολόκληρη την ΕΕ, εφόσον ενδείκνυται, είναι μια ιδέα που χρειάζεται κάποια ανάλυση, δεδομένων των δυνατοτήτων που προσφέρουν αυτές οι ταυτότητες για την ενίσχυση της ελεύθερης κυκλοφορίας και την απλοποίηση των διαδικασιών πρόσληψης των επιχειρήσεων της ΕΕ.

Άλλες σημαντικές δράσεις που θα μπορούσαν να αναληφθούν σε αυτόν τον τομέα θα ήταν να δημιουργηθεί κατάλληλο νομικό πλαίσιο για τις συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών και να εξασφαλιστεί ότι η αναμόρφωση του πλαισίου τυποποίησης θα περιλαμβάνει και τις υπηρεσίες.

Προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά της και να προαχθεί η ανάπτυξη, η ΕΕ χρειάζεται μια ψηφιακή ενιαία αγορά. Τούτο είναι αναγκαίο, μεταξύ άλλων, ούτως ώστε η ΕΕ να ευθυγραμμιστεί με άλλες χώρες στον κόσμο που εξελίχθηκαν ταχύτερα από την Ευρώπη προς την κατεύθυνση μιας ψηφιακής οικονομίας.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει μεγάλες δυνατότητες όσον αφορά την αύξηση του διασυνοριακού εμπορίου. Η Επιτροπή θα πρέπει να αποσαφηνίσει περαιτέρω το νομικό πλαίσιο που διέπει το ηλεκτρονικό εμπόριο και να εξαλείψει επίσης τις διαφορές στις εθνικές διατάξεις που εμποδίζουν το ηλεκτρονικό εμπόριο. Είναι αναγκαίο να ενισχυθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο και να ενισχυθεί επίσης η εμπιστοσύνη σε αυτό, όχι μόνο για τους καταναλωτές αλλά και για τις επιχειρήσεις που είναι ενίοτε απρόθυμες να το χρησιμοποιήσουν. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να εναρμονιστεί η νομοθεσία για τις συμβάσεις, όπου είναι δυνατό, και να διευκολυνθεί η διασυνοριακή είσπραξη απαιτήσεων.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να μειώσουν τις λειτουργικές δαπάνες τους, χρησιμοποιώντας επιγραμμικές διαδικασίες όταν πρέπει να επικοινωνούν με τις αρχές, πράγμα που αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ανταγωνιστικότητάς τους. Ως εκ τούτου, η πρόταση για διασφάλιση αμοιβαίας αναγνώρισης της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και της ηλεκτρονικής επαλήθευσης της ταυτότητας και η αναθεώρηση της οδηγίας για τις ηλεκτρονικές υπογραφές είναι παράγοντες κεφαλαιώδους σημασίας.

Η ενιαία αγορά θα πρέπει να ωφελήσει όλες τις επιχειρήσεις, όμως θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ, δεδομένου ότι αυτή η κατηγορία επιχειρήσεων αντιμετωπίζει περισσότερες δυσκολίες όσον αφορά την πλήρη άντληση οφελών από την ενιαία αγορά. Οι ΜΜΕ είναι η κινητήριος δύναμη της ανάπτυξης της ΕΕ, δεδομένου ότι διασφαλίζουν μεγάλο μέρος των θέσεων εργασίας μας. Έχουν ωστόσο σημαντικά προβλήματα όσον αφορά την επέκταση των δραστηριοτήτων τους και τη δημιουργία καινοτομίας, τα οποία απορρέουν από τη δυσκολία τους να χρηματοδοτήσουν αυτά τα σχέδια. Ο δυναμισμός του επηρεάζεται επίσης αρνητικά από τους διοικητικούς φραγμούς που πρέπει να μειωθούν. Η δυσκολία των ΜΜΕ να αυτοχρηματοδοτηθούν στις κεφαλαιαγορές πρέπει να αντιμετωπισθεί και δίκαια η Επιτροπή τονίζει το γεγονός αυτό.

Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να λάβει σημαντικά μέτρα για τη βελτίωση της ορατότητας των ΜΜΕ για τους επενδυτές. Οι ΜΜΕ χρειάζονται επίσης καλύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες, ενώ η επικοινωνία μαζί τους πρέπει επίσης να βελτιωθεί. Οι ΜΜΕ θα πρέπει να έχουν επίγνωση των ευκαιριών που προσφέρει η ενιαία αγορά, καθώς και των χρηματοδοτικών μέσων που τους παρέχονται, ιδιαίτερα από την ίδια την ΕΕ. Επιπλέον, θα πρέπει να διευκολυνθεί η καινοτομία για τις ΜΜΕ, ενώ θα ήταν σημαντικό να βελτιωθεί η ικανότητά τους να συμμετέχουν σε προγράμματα έρευνας.

Η στήριξη της καινοτομίας είναι αναγκαία, όχι μόνο για τις ΜΜΕ, αλλά για όλες τις επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό, η πρόταση της Επιτροπή να δημιουργήσει ευρωομόλογα έργων υποδομής που θα εκδίδει ο ιδιωτικός τομέας είναι ουσιαστική για να τους επιτρέψει να συγκεντρώνουν κεφάλαια. Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι διαδικασίες που έχουν καθιερωθεί για τη χρήση αυτών των νέων χρηματοδοτικών μέσων είναι κατάλληλες και για τις ΜΜΕ.

Επιπλέον, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα καινοτομίας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, η ΕΕ χρειάζεται ένα αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο όσον αφορά τα επιχειρηματικά κεφάλαια, τα οποία είναι μία από τις σημαντικότερες πηγές χρηματοδότησης για τις καινοτόμες νέες επιχειρήσεις που θα δημιουργήσουν υψηλή προστιθέμενη αξία. Έχει, ως εκ τούτου, ζωτική σημασία να δημιουργηθεί ρυθμιστικό πλαίσιο που θα επιτρέπει στα ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων να πραγματοποιούν επενδύσεις σε κάθε κράτος μέλος. Η ΕΕ δεν θα είναι σε θέση να εστιάσει στους καινοτόμους τομείς, εάν δε αναληφθούν περαιτέρω ενέργειες για να διασφαλιστεί ότι η ενιαία αγορά θα λειτουργεί και υπέρ της αγοράς επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Στην έκθεση θίγεται επίσης το ζήτημα των δημόσιων προμηθειών, το οποίο είναι ζήτημα μεγάλου ενδιαφέροντος τόσο για τις επιχειρήσεις της ΕΕ όσο και για τις δημόσιες αρχές. Στις δημόσιες προμήθειες αναλογεί το 17% του ΑΕΠ της ΕΕ σε προμήθειες, έργα και υπηρεσίες ετησίως. Στην παρούσα δυσχερή οικονομική συγκυρία, είναι ουσιώδες να διασφαλιστεί ότι τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν με τον πιο αποτελεσματικό ως προς το κόστος τρόπο.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να εστιάσουν στην ενθάρρυνση των δημόσιων συμβάσεων για καινοτόμα και πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες. Οι διασυνοριακές δημόσιες συμβάσεις αποτέλεσαν μόνο το 1,5% περίπου όλων των αναθέσεων δημοσίων συμβάσεων το 2009. Παρ' όλα τα σημαντικά επιτεύγματα στην ενιαία αγορά, υπάρχουν ακόμη δυνατότητες αύξησης των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων και της χρήσης του διαδικτύου για να καταστούν πιο επιτυχείς οι διασυνοριακές αγορές. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις και στις κοινές δημόσιες συμβάσεις.

Το μερίδιο των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο είναι κατά 18% χαμηλότερο από το συνολικό μερίδιό τους στην οικονομία. Οι πολύ μικρές και οι μικρές επιχειρήσεις υπολείπονται κατά πολύ του πραγματικού τους ρόλου στην πραγματική οικονομία. Η καλύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες και η υπέρβαση των περιορισμένων τεχνικών και χρηματοδοτικών ικανοτήτων θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά την αποδοτικότητα της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των φορέων ανάθεσης και των δυνητικών προμηθευτών.

Τέλος, τα φορολογικά μέτρα είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικά. Ο συντονισμός των φορολογικών πολιτικών και η θέσπιση κοινής ενοποιημένης φορολογικής βάσης για τις εταιρείες θα καθιστούσαν την Ενιαία Αγορά ευνοϊκότερο περιβάλλον για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Το πλεονέκτημά του θα ήταν η διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας για τις επιχειρήσεις της ΕΕ και η διευκόλυνση της σύγκρισης μεταξύ των διαφορετικών φορολογικών συντελεστών των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη.

Από την άλλη πλευρά, τούτο δεν είναι το μοναδικό εμπόδιο που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο της διασυνοριακής τους δραστηριότητας. Ο εισηγητής εκφράζει την υποστήριξή του για την καθιέρωση νέας στρατηγικής για τον ΦΠΑ, που θα αποσαφηνίσει και θα προσαρμόσει το πλαίσιο στις νέες συνθήκες που επικρατούν στις ευρωπαϊκές οικονομίες, με οφέλη για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ. Επίσης, θα πρέπει να δοθεί ειδική προσοχή στους κανόνες σχετικά με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, δεδομένου ότι αποτελούν συχνά σημαντικό εμπόδιο για τις διασυνοριακές δραστηριότητες.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (3.3.2011)

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με μια ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη

(2010/2277(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Josefa Andrés Barea

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπογραμμίζει ότι η εξωτερική διάσταση της ευρωπαϊκής στρατηγικής, που περιλαμβάνει και το διεθνές εμπόριο, καθίσταται ολοένα και πιο σημαντική για την ολοκλήρωση των αγορών και ότι, ως εκ τούτου, μία κατάλληλη εξωτερική στρατηγική μπορεί πραγματικά να αποβεί χρήσιμη για την αειφόρο ανάπτυξη, την απασχόληση και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς για τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τους στόχους της Στρατηγικής ΕΕ - 2020·

2.  υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει συνοχή μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης και των γενικών της στόχων· υποστηρίζει ότι οι στόχοι εσωτερικής πολιτικής πρέπει να αποτελούν τη βάση των στόχων της πολιτικής εξωτερικού εμπορίου· ζητεί να επιδιωχθεί η συνοχή αυτή στο πλαίσιο πολυμερών και διμερών εμπορικών συμφωνιών με τη διενέργεια μελετών αξιολόγησης των επιπτώσεων στην αειφορία (SIA) εκ των προτέρων και περιοδικών αξιολογήσεων εκ των υστέρων, με την ενσωμάτωση στις συμφωνίες ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη και την εφαρμογή τους, σε συνδυασμό με ανάλογα μέτρα σε περίπτωση παραβάσεως· τονίζει ότι οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες πρέπει να εξυπηρετούν επίσης τον στόχο της εναρμόνισης κανόνων και προτύπων, κυρίως για τις ΜΜΕ·

3.  θεωρεί ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς απαιτεί μια πιο ενεργητική επιβολή ελάχιστων προδιαγραφών και μία στενή συνεργασία όσον αφορά τη φορολόγηση των εταιρειών που εδρεύουν στην ΕΕ και των δραστηριοτήτων τους σε χώρες εμπορικούς εταίρους·

4.  υπενθυμίζει ότι η τήρηση υψηλών ευρωπαϊκών και διεθνών προδιαγραφών είναι σημαντική για την επίτευξη κοινωνικής προόδου, προστασίας των καταναλωτών και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και ότι, για να μπορούν οι εταιρείες της ΕΕ να συμμετέχουν στο διεθνή ανταγωνισμό επί ίσοις όροις, οι εμπορικοί εταίροι της ΕΕ πρέπει να τηρούν και να εφαρμόζουν τους κανόνες, δεδομένου ότι η μη τήρησή τους αποτελεί παραβίαση των διεθνών δεσμεύσεων η οποία παρακωλύει σημαντικά τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς·

5.  εκφράζει την ανησυχία του για τις πιθανές επιπτώσεις των εμπορικών συμφωνιών, οι οποίες έχουν συναφθεί στο πλαίσιο της γενικής συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS) – πρότυπο 4, στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να κινεί διαδικασία αξιολόγησης των επιπτώσεων πριν από τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών, με τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο·

6.  τονίζει την ανάγκη μετατροπής της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ σε ένα πραγματικό όχημα αειφόρου ανάπτυξης και δημιουργίας περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας· ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει μια εμπορική πολιτική η οποία θα συνάδει με μια ισχυρή βιομηχανική πολιτική μέσω της οποίας δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης·

7.  υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να καταπολεμηθούν οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας με όλα τα διαθέσιμα νομικά μέσα με στόχο την προώθηση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι η διεθνής προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδιαίτερα των εμπορικών σημάτων και των γεωγραφικών ενδείξεων, έχει ζωτική σημασία όχι μόνο για την προώθηση της καινοτομίας, αλλά και για την προστασία των θέσεων απασχόλησης των πολιτών της ΕΕ που απασχολούνται σε πολλούς τομείς δραστηριότητας της ΕΕ οι οποίοι βρίσκονται σε κίνδυνο εξαιτίας των παραβιάσεων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και της πειρατείας· ζητεί να υπάρξουν καινοτόμες προσεγγίσεις για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων δημιουργού στην ψηφιακή εποχή, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών, της ιδιωτικής ζωής και της ουδετερότητας του Διαδικτύου·

8.  υπογραμμίζει επίσης ότι η προστασία και η επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να αναπτυχθεί στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσέγγισης που λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα και τις ανάγκες των καταναλωτών και των πολιτών της ΕΕ, χωρίς να διακυβεύονται άλλες εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ όπως η προώθηση της κοινωνίας των πληροφοριών, η προαγωγή της εκπαίδευσης, η υγειονομική περίθαλψη, η ανάπτυξη στις τρίτες χώρες και η προώθηση της βιολογικής και πολιτιστικής πολυμορφίας σε διεθνή κλίμακα·

9.  καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει μία συνεκτική και ισόρροπη στρατηγική σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη με στόχο την προώθηση της καινοτομίας και τη στήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων, ως τον καλύτερο τρόπο για την επιβράβευση της δημιουργίας και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών, όπως είναι το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων·

10. θεωρεί σημαντική τη διασφάλιση της συμμετρίας και της διαφάνειας, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ, στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων με βιομηχανοποιημένες χώρες και μείζονες αναδυόμενες οικονομίες, με πλήρη σεβασμό της ανάγκης μιας ειδικής και διαφοροποιημένης μεταχείρισης των αναπτυσσομένων χωρών και της πολυλειτουργικότητας των πολιτικών για τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και της ασφάλειας και προβλεψιμότητας στον τομέα των επενδύσεων· τονίζει ότι υπάρχουν ορισμένα πλεονεκτήματα που προσφέρει η διαδικασία ολοκλήρωσης των παγκόσμιων αγορών, αλλά γνωρίζει ότι σε μερικές περιπτώσεις διεθνείς επιχειρήσεις έχουν παραβιάσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των εργαζομένων και έχουν προξενήσει βλάβη στο περιβάλλον· τονίζει ότι οι εταιρείες έχουν υποχρεώσεις και ζητεί να περιλαμβάνεται στις εμπορικές συμφωνίες μια δεσμευτική ρήτρα σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)·

11. θεωρεί, επίσης, ότι η μελλοντική επενδυτική πολιτική της ΕΕ πρέπει να προάγει επενδύσεις οι οποίες είναι βιώσιμες, σέβονται το δικαίωμα των κυβερνήσεων να θεσπίζουν ρυθμίσεις υπέρ του δημόσιου συμφέροντος και ενθαρρύνουν τις καλές συνθήκες εργασίας στις επιχειρήσεις στις οποίες πραγματοποιούνται οι επενδύσεις αυτές·

12. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ των μέτρων για τις ΜΜΕ σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, και να εντοπίσει και να προωθήσει τις ΜΜΕ που διαθέτουν εμπορικό δυναμικό· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να ενθαρρύνουν τις ΜΜΕ να αξιοποιήσουν υπάρχουσες πρωτοβουλίες και εργαλεία όπως είναι η βάση δεδομένων για την πρόσβαση στην αγορά και το γραφείο υποστήριξης των εξαγωγών ("Export helpdesk")·

13. προτρέπει την Επιτροπή να δώσει σαφώς έμφαση στα σιδηροδρομικά δίκτυα στον τομέα της μεταφοράς ατόμων καθώς και αγαθών τα οποία αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και με γείτονες χώρες·

14. σημειώνει ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις και οι θυγατρικές τους αποτελούν έναν από τους κύριους παράγοντες της οικονομικής παγκοσμιοποίησης και των διεθνών εμπορικών συναλλαγών και ότι σύμφωνα με τις δέκα αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις οφείλουν να ενστερνισθούν, να υποστηρίξουν και να εφαρμόσουν, εντός της σφαίρας επιρροής τους, ορισμένες πρωτογενείς αξίες στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργασιακών προτύπων, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς· επισημαίνει δε ότι η μη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε τρίτη χώρα στην οποία δραστηριοποιείται μια οιουδήποτε μεγέθους επιχείρηση της ΕΕ αποτελεί παράβαση ή ποινικό αδίκημα και αποβαίνει εις βάρος κυρίως των εργαζομένων στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα και, εφόσον αυτή η μη συμμόρφωση συνεχίζεται και μένει ατιμώρητη, μπορεί να οδηγήσει στη διάδοση λιγότερο αυστηρών κοινωνικών, περιβαλλοντικών και φορολογικών προτύπων, επηρεάζοντας έτσι αρνητικά ακόμη και τους εργαζομένους στην ΕΕ· έχει την ισχυρή πεποίθηση ότι η οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων δεν πρέπει να δημιουργήσει δύο τάξεις δικαιωμάτων των εργαζομένων εντός της ίδιας εταιρείας ή του ιδίου τόπου εργασίας·

15. προτείνει, γενικά, να περιλαμβάνουν οι μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες, τις οποίες διαπραγματεύεται η Ένωση, ένα κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη το οποίο θα βασίζεται στις αρχές της ΕΚΕ, όπως αυτές προσδιορίζονται στις αναθεωρημένες το 2010 κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

3.3.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

0

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, David Martin, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Keith Taylor, Paweł Zalewski, Метин Казак

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Béla Glattfelder, Elisabeth Köstinger, Γεώργιος Παπαστάμκος, Carl Schlyter, Jarosław Leszek Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Derk Jan Eppink, Eider Gardiazábal Rubial, Kartika Tamara Liotard


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (16.2.2011)

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με μια ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη

(2010/2277(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Diogo Feio

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μία καλά λειτουργούσα και ολοκληρωμένη ενιαία αγορά που αποσκοπεί να προαγάγει την ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων λύσεων ηλεκτρονικής μάθησης και ηλεκτρονικού εμπορίου, έχει κομβική σημασία για τις επιχειρήσεις – ιδιαίτερα τις ΜΜΕ – και τους καταναλωτές και κατά συνέπεια για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας της ΕΕ στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, και κομβική σημασία για τους πολίτες στην ΕΕ στο βαθμό που συμβάλλει στην παροχή καλύτερης πρόσβασης σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση του διοικητικού φόρτου, η χρησιμοποίηση της ηλεκτρονικής διοίκησης και ο σεβασμός της στρατηγικής για τη βελτίωση της νομοθεσίας της ΕΕ είναι κρίσιμης σημασίας για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ ως βασική κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης της ΕΕ, προκειμένου να επωφεληθούν πλήρως από την ενιαία αγορά, να συνεισφέρουν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και να διαθέσουν πόρους για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, ενώ παράλληλα να τηρούν πλήρως τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς κανόνες και νόμους, να διασφαλίζουν υψηλά επίπεδα προστασίας των καταναλωτών και να συμβάλλουν στην δέουσα κατανομή του πλούτου,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020 και η Πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις πρέπει να ενσωματωθούν πλήρως στο σύνολο των πολιτικών της ενιαίας αγοράς και να το υποστηρίζουν,

Δ.  εκτιμώντας ότι η πολιτική ανταγωνισμού είναι ουσιαστικό εργαλείο για να δοθεί η δυνατότητα στην ΕΕ να διαθέτει δυναμική, αποτελεσματική και καινοτόμο εσωτερική αγορά και να είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο,

1.  καλεί την Επιτροπή να αποκαταστήσει το πνεύμα της έκθεσης του Mario Monti, η οποία υποστήριζε την προώθηση της ελευθέρωσης και του ανταγωνισμού, παράλληλα με την βελτίωση της φορολογικής και κοινωνικής σύγκλισης·

2.  υπογραμμίζει τη συμπληρωματικό χαρακτήρα των διαφόρων μέτρων που περιέχονται στην έκθεση Monti, των οποίων η συνοχή δεν αντικατοπτρίζεται πλήρως στη Πράξη για την Ενιαία Αγορά·

3.  υπογραμμίζει ότι η έγκριση αυτών των μέτρων έχει καίρια σημασία προκειμένου να υπερκερασθούν τα τρέχοντα εμπόδια σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

4.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Πράξης για την Ενιαία Αγορά, την ισορροπία μεταξύ οικονομικών, κοινωνικών στόχων και στόχων διακυβέρνησης και ειδικότερα την ευθυγράμμιση της Πράξης για τις μικρές επιχειρήσεις (Small Business Act) με τη στρατηγική της ΕΕ για το 2020·

5.  καλεί την Επιτροπή να προσέξει ιδιαίτερα τις ανάγκες των ΜΜΕ που είναι οι κυριότερες πηγές θέσεων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παράλληλα με τον πλήρη σεβασμό των κοινωνικών και περιβαλλοντικών κανόνων και νόμων καθώς και των υψηλών επιπέδων προστασίας των καταναλωτών, μέσω

     (α) της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε αγορές κεφαλαίου για τις ΜΜΕ προκειμένου να καταστεί δυνατή η επένδυση στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία και να προωθηθούν οι ευρωπαϊκές εξαγωγές,

     (β) της απλοποίησης των υποχρεώσεων λογιστικής ενημέρωσης των ΜΜΕ και της μείωσης του διοικητικού φόρτου, και

     (γ) του συνυπολογισμού της εξάρτησης των ΜΜΕ από τις μεγάλες εταιρίες οι οποίες τους αναθέτουν υπεργολαβίες και της αξιολόγησης των περιπτώσεων συγκεκριμένων δράσεων που αντανακλούν τις συνέπειες αυτής της εξάρτησης·

6.  υπογραμμίζει τη σημασία της βελτίωσης της οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να δημιουργηθούν για τις επιχειρήσεις οι οικονομικές συνθήκες ώστε να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχονται από την ενιαία αγορά, οι οποίες τους επιτρέπουν να αναπτυχθούν και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές, και ζητεί αυτή η σύνδεση να διατυπωθεί ρητά στην Πράξη για την Ενιαία Αγορά·

7.  τονίζει την ανάγκη για αποτελεσματική εφαρμογή και συμπλήρωση της δέσμης μέτρων χρηματοπιστωτικής εποπτείας προκειμένου να επιτευχθεί μια βιώσιμη εσωτερική αγορά· ζητεί από την Επιτροπή αξιολόγηση ώστε να εξασφαλιστεί ότι υλοποιείται η εν λόγω εφαρμογή σε ολόκληρη την ΕΕ, και να δημοσιεύεται ετησίως ένας πίνακας αντιστοιχίας· προς το σκοπό αυτό, θεωρεί ότι πρέπει να ενθαρρυνθούν βέλτιστες πρακτικές μεταξύ των εθνικών και ενωσιακών εποπτικών φορέων·

8.  καλεί την Επιτροπή να περιλάβει στο πρόγραμμά της σημαντικές πρωτοβουλίες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (πχ ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) και μεγαλύτερη νομική ασφάλεια των κινητών αξιών) οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την ενιαία αγορά·

9.  τονίζει ότι η πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ, η οποία βασίζεται στις αρχές των ανοικτών αγορών και σε ίσους όρους ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για μία επιτυχημένη ενιαία αγορά και προϋπόθεση για τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης που θα βασίζονται στη γνώση·

10. εκφράζει την απογοήτευσή του για την έλλειψη συγκεκριμένων μέτρων σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού, ιδιαίτερα όσον αφορά τον έλεγχο των συγχωνεύσεων, και καλεί την Επιτροπή:

     (α) να ενσωματώσει την πολιτική ανταγωνισμού και των σχετικών εργαλείων στην στρατηγική της ενιαίας αγοράς λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των ΜΜΕ·

     (β) να βελτιώσει την αξιολόγηση των τομέων όπου παρατηρούνται εγγενείς αδυναμίες ανταγωνισμού, όπως στον ενεργειακό τομέα·

     (γ) να αξιολογήσει την επίπτωση των κρατικών ενισχύσεων και διαρθρωτικών μέτρων στον ανταγωνισμό στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής κρίσης, και

     (δ) να αξιολογήσει περαιτέρω, και, όπου κρίνεται σκόπιμο, να απλοποιήσει ή να αναθεωρήσει τον κανονισμό για τις κρατικές ενισχύσεις ως αντιστάθμιση για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εργαστούν υπέρ ενός καταστατικού ευρωπαϊκής ιδιωτικής εταιρείας·

12. υπογραμμίζει τη σημασία της άρσης των φορολογικών φραγμών στις διασυνοριακές δραστηριότητες, χωρίς να θίγονται οι διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας όσον αφορά την κυριαρχία των κρατών μελών της ΕΕ σε φορολογικά θέματα· τονίζει την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό της εθνικής φορολογικής πολιτικής των κρατών μελών με στόχο την περαιτέρω μείωση των φορολογικών εμποδίων και φραγμών στην εσωτερική αγορά, την αποφυγή της διπλής φορολόγησης και την καταπολέμηση του φορολογικού ανταγωνισμού· ζητεί την εισαγωγή κοινής ενοποιημένης φορολογικής βάσης για τις εταιρείες και την επανεξέταση της πρότασης για ένα απλοποιημένο σύστημα φορολογίας για ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας·

13. επιδοκιμάζει μια νέα στρατηγική του ΦΠΑ βάσει της οποίας δίδεται προτεραιότητα στην καταπολέμηση της απάτης με τον ΦΠΑ και αποσκοπεί στην αύξηση της ανάπτυξης και την μείωση του διοικητικού φόρτου στις επιχειρήσεις, όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

14. επιδοκιμάζει την αναθεώρηση της οδηγίας για τον ενεργειακό φόρο, με στόχο να αντανακλά καλύτερα τους στόχους της κλιματικής αλλαγής, υπό την προϋπόθεση ότι το φορολογικό βάρος δεν επιβαρύνει ως μη όφειλε ευάλωτους καταναλωτές·

15. επιδοκιμάζει την αναφορά σε ομόλογα έργων και επιμένει στην χρησιμοποίηση του προϋπολογισμού της ΕΕ για την αύξηση της πίστωσης που δίδεται από την ΕΤΕ σε εταιρική σχέση με τραπεζικούς και ιδιωτικούς τομείς, και την δημιουργία ενός προγράμματος ομολόγων έργων με σκοπό την χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που στοχεύουν στην ενδυνάμωση της βιώσιμης ανάκαμψης στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων έργων υποδομών των δημοσίων υπηρεσιών, στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών·

16. επισημαίνει ότι η γνωμοδότηση επί των πολιτικών προτεραιοτήτων δεν προδικάζει τις απόψεις του Κοινοβουλίου για συγκεκριμένα μέτρα οι οποίες θα διαμορφωθούν, μεταξύ άλλων, από την αξιολόγηση των επιπτώσεων κάθε πρότασης σύμφωνα με τις αρχές για τη βελτίωση της νομοθεσίας και με πλήρη τήρηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών κανόνων και νόμων· καθώς και υψηλών επιπέδων προστασίας των καταναλωτών·

17. καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στον αντίκτυπο επί της εσωτερικής συνοχής της Ενιαίας Αγοράς των αυξανόμενων οικονομικών αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

14.2.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

6

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Νικόλαος Χουντής, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Íñigo Méndez de Vigo, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Άννυ Ποδηματά, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sophie Auconie, Elena Băsescu, Arturs Krišjānis Kariņš, Sirpa Pietikäinen, Andreas Schwab


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (16.2.2011)

για την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με μία Ενιαία Αγορά για τις Επιχειρήσεις και την Ανάπτυξη

(2010/2277(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Raffaele Baldassarre

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπενθυμίζει ότι μια ενιαία αγορά που βασίζεται στον ελεύθερο και θεμιτό ανταγωνισμό αποτελεί τον θεμελιώδη στόχο των οικονομικών μεταρρυθμίσεων της ΕΕ και αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την Ευρώπη στην παγκόσμια οικονομία·

2.  θεωρεί ότι η Ενιαία Αγορά μπορεί και πρέπει να εκκινήσει εκ νέου και να ολοκληρωθεί πλήρως έτσι ώστε να επιτύχει τους στόχους που ορίζει η Στρατηγική ΕΕ 2020 και να προσφέρει περισσότερη ανάπτυξη για τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας (συνεταιρισμούς, ενώσεις, ταμεία αλληλασφάλισης και ιδρύματα) και περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, καθώς και την κατάλληλη προστασία στα δικαιώματα των ευρωπαίων εργαζομένων και καταναλωτών εντός της ΕΕ· τονίζει σε αυτό το πλαίσιο πως όλες οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στην Πράξη περί Ενιαίας Αγοράς χρειάζονται την δέουσα αξιολόγηση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων· εκτιμά πως, για να αποκομίσουμε όλα τα οφέλη από την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς, πρέπει η ελευθερία κυκλοφορίας εργαζομένων, κεφαλαίων και υπηρεσιών να εφαρμοστεί πλήρως και να υποστηριχθεί τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών·

3.  υπογραμμίζει ότι η απασχόληση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας· χαιρετίζει ως εκ τούτου την εξαγγελία νομοθετικών προτάσεων από την Επιτροπή για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που θέτει η πειρατεία στο Διαδίκτυο και για τη βελτίωση του έργου των τελωνείων στον τομέα αυτό·

4.  υπογραμμίζει ότι η εξισορροπημένη αναλογία των προτάσεων απαιτεί τομεακή προσέγγιση των προτεινόμενων προσανατολισμών: ενέργεια, μεταφορές, τεχνολογική καινοτομία, νομική βεβαιότητα για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους κλπ. καθώς και την διοργάνωση διαβουλεύσεων σε κάθε έναν από τους προαναφερθέντες τομείς·

5.  θεωρεί ότι η διεργασία δημιουργίας μιας ενιαίας αγοράς στον τομέα της ενέργειας δεν θα πρέπει να επικεντρωθεί μόνο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, αλλά και στη διατήρηση προσιτών τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις ενεργειακών τιμών ·

6.  εκτιμά ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν το θεμέλιο της ευρωπαϊκής οικονομίας και την βασική κινητήριο δύναμη δημιουργίας βιώσιμων και ποιοτικών θέσεων εργασίας, απασχόλησης, οικονομικής μεγέθυνσης και κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για να βελτιωθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ και η συμμετοχή τους στην ενιαία αγορά, συμπεριλαμβανομένων τόσο της άρσης όλων των εμποδίων στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου όπως αυτά προσδιορίζονται στην "ψηφιακή ατζέντα 2010", και όσο και της υποστήριξης της ευρυζωνικότητας και της ευρύτερης εφαρμογής των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας· εκτιμά πως η εκμάθηση ξένων γλωσσών θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω της δια βίου μάθησης (επαγγελματική κατάρτιση), κυρίως για υπαλλήλους μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ως μέσον βελτίωσης της πρόσβασης των ΜΜΕ στην ενιαία αγορά·

7.  επισημαίνει ότι ένα από τα κύρια προβλήματα για τις ΜΜΕ σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, είναι η πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση· εκτιμά κατά συνέπεια ότι οι χρηματοπιστωτικές ανάγκες των ΜΜΕ μπορούν να εξυπηρετηθούν καλύτερα με βελτιωμένη υποστήριξη εκ μέρους των δημοσίων τραπεζών παρά μέσω των χρηματιστηρίων και ταμείων επιχειρηματικού κεφαλαίου που προτείνει η Επιτροπή· τονίζει ότι η αντίληψη αυτή της Επιτροπής θα καθιστούσε τις ΜΜΕ πιο ευάλωτες στην αστάθεια των χρηματοπιστωτικών αγορών και σε στρατηγικές ‘λεηλάτησης του ενεργητικού’ (asset stripping), που θα έθεταν σε κίνδυνο τη σταθερότητα των ΜΜΕ και της απασχόλησης·

8.  υπογραμμίζει ότι η αρχή "σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα" δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί έτσι ώστε να αρθούν τα βάρη που σηκώνουν οι ΜΜΕ· ζητεί μια διαφοροποιημένη πολιτική για τις ΜΜΕ· προτείνει να υποστηρίζονται όσες ΜΜΕ διαθέτουν ειδικό αναπτυξιακό δυναμικό, υψηλούς μισθούς και καλές συνθήκες εργασίας, και καλεί για μια διαφοροποίηση στα πλαίσια του Small Business Act (νόμου για τις μικρές επιχειρήσεις) ώστε το κείμενο αυτό να ευθυγραμμιστεί με τη Στρατηγική Ευρώπη 2020·

9.  χαιρετίζει την αναθεώρηση της Τέταρτης και της Έβδομης Οδηγίας με σκοπό την περαιτέρω απλοποίηση των υποχρεώσεων χρηματοοικονομικής ενημέρωσης μέχρι ένα κοινό επίπεδο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τη μείωση των διοικητικών βαρών, ειδικά για τις ΜΜΕ, ως ενθάρρυνση για την περαιτέρω ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και ως συμβολή στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας· εκτιμά πως η μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης δεν πρέπει να μειώσει το επίπεδο προστασίας των εργαζομένων, π.χ. μέσω της υποβάθμισης των προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας στην εργασία· τονίζει πως πρέπει να τηρούνται απαιτήσεις μεγάλης διαφάνειας και επαρκούς δημοσιοποίησης, ώστε να προστατεύονται οι πιστωτές·

10. επαναλαμβάνει τη θέση του ως προς την ανάγκη δημιουργίας ενός πιο φιλικού προς τις ΜΜΕ ρυθμιστικού περιβάλλοντος με την προσεκτική αξιολόγηση των επιπτώσεων κάθε νέου νομοθετικού ή ρυθμιστικού μέτρου επί των ΜΜΕ και επί των εργαζομένων σε αυτές, με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας, την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της ποιοτικής απασχόλησης· υπογραμμίζει την ανάγκη διατήρησης των υφισταμένων διατάξεων περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων· ζητεί επίσης μεγαλύτερη ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς καθώς και αυξημένο ρόλο και ισχυρότερη πολιτική θέληση εκ μέρους των κρατών μελών για τη βελτίωσή της·

11. υπογραμμίζει τη σημασία της καλύτερης επικοινωνίας και της επέκτασης του συστήματος ενημέρωσης της εσωτερικής αγοράς επειδή το θεωρεί ουσιώδες για την παροχή, ειδικότερα στις ΜΜΕ, σαφών πληροφοριών για την εσωτερική αγορά·

12. υποστηρίζει θερμά την πρόταση για ευρωπαϊκά ομόλογα έργων τα οποία θα χρηματοδοτήσουν ευρωπαϊκά έργα και θεωρεί ότι αυτό είναι μια επείγουσα εργασία για την Ευρώπη σε ό,τι αφορά τις στρατηγικές επενδύσεις και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης· πιστεύει ότι κοινά ευρωπαϊκά σχέδια, κατάλληλα χρηματοδοτημένα, μπορούν να συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, αξιοποιώντας όλο το δυναμικό της Ενιαίας Αγοράς και δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης·ζητεί τα σχέδια να επιλεγούν σύμφωνα με το δυναμικό το οποίο διαθέτουν για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης μετά από υποχρεωτική αξιολόγηση των επιπτώσεων·

13. ζητεί από την Επιτροπή να διενεργεί ετήσιες αξιολογήσεις των αναγκών σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και του τρόπου με τον οποίο ικανοποιούνται ή θα έπρεπε να ικανοποιούνται οι ανάγκες αυτές στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 16 πρότασής της·

14. Υπογραμμίζει τη σημασία της εφαρμογής των κανόνων που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου να υποστηριχθούν η απασχόληση, η κοινωνική πρόοδος και η αειφόρος ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις για τις ΜΜΕ, τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας και το δίκαιο εμπόριο·

15. Υπογραμμίζει τη σημασία καλύτερης χρήσης των προεμπορικών δημοσίων συμβάσεων με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας, που αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για την αειφόρο ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να συνεκτιμηθεί αυτό το σκεπτικό στην υπ΄αριθ. 17 πρότασή της και να εξετάσει τρόπους για να ανοίξει τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων στις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ της κοινωνικής οικονομίας, και να διευκολύνει την πρόσβασή τους σε αυτές, τόσο στην ΕΕ όσο και στις τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει περαιτέρω τη χρήση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προδιαγραφών στις δημόσιες συμβάσεις, όπου τούτο έχει εφαρμογή·

16. χαιρετίζει, επιπρόσθετα με τις προτάσεις υπ’ αριθ. 19 και 20 περί φορολογικών θεμάτων, και την υλοποίηση των προτάσεων του Mario Monti για τη δημιουργία μιας Ομάδας Φορολογικής Πολιτικής, όπου θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των κρατών μελών·

17. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να δημοσιεύσει μια στρατηγική σχετικά με τον ΦΠΑ· πιστεύει ότι απαιτείται καλύτερος φορολογικός συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να αποφευχθούν ο αθέμιτος φορολογικός ανταγωνισμός και οι στρεβλώσεις της αγοράς· χαιρετίζει την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής περί καθιέρωσης μιας κοινής ενοποιημένης φορολογικής βάσης για τις δραστηριότητες των εταιριών (CCCTB)· είναι πεπεισμένο ότι η εν λόγω κοινή βάση θα ενισχύσει ειδικότερα την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ, μειώνοντας τα εμπόδια που προκύπτουν από τις περίπλοκες διοικητικές ρυθμίσεις και αντιμετωπίζοντας τα φορολογικά εμπόδια στην οικονομική μεγέθυνση τα οποία οφείλονται στον κατακερματισμό, δημιουργώντας έτσι θετικές συνθήκες για τα δημόσια οικονομικά και για την απασχόληση

18. εκφράζει την ανησυχία του για τη στρέβλωση που δημιουργείται στην εσωτερική αγορά ως αποτέλεσμα των διαφορετικών επιπέδων φοροδιαφυγής στα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να ενεργήσει αποφασιστικά για τη δημιουργία ενός καθεστώτος κινήτρων και κυρώσεων κατά της φοροδιαφυγής και της παράνομης φυγής κεφαλαίων, που αποτελεί εμπόδιο για την ευρωπαϊκή οικονομία, συμπεριλαμβανομένων και πρωτοβουλιών εναντίον των φορολογικών παραδείσων· στο πλαίσιο αυτό καλεί την Επιτροπή να προσθέσει στην πρότασή της υπ’ αριθ. 19 μια αξιολόγηση επιπτώσεων που θα αποτιμά τα διάφορα προβλήματα που προκαλούν η φοροδιαφυγή και η παραοικονομία σε όλα τα κράτη μέλη·

19. υπογραμμίζει τη σημασία της άρσης των νομοθετικών εμποδίων στις διασυνοριακές δραστηριότητες· καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού για όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων εντός της ενιαίας αγοράς λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα για την υποβολή προτάσεων που θα αποσκοπούν στη θέσπιση ευρωπαϊκών καταστατικών για ενώσεις, ταμεία αλληλασφάλισης και ιδρύματα, να προτείνει μια μελέτη σκοπιμότητας και μια αξιολόγηση επιπτώσεων για τα καταστατικά ενώσεων και ταμείων αλληλασφάλισης, και να συμπληρώσει σε εύθετο χρόνο την αξιολόγηση επιπτώσεων και τα καταστατικά των ιδρυμάτων·

20. υποστηρίζει θερμά τις προσπάθειες για τη συνέχιση των διεθνών εμπορικών διαπραγματεύσεων με σκοπό την άρση των εμποδίων στο εμπόριο προκειμένου να επιτευχθεί μια καλύτερη πρόσβαση των ευρωπαϊκών εταιρειών στις αγορές των τρίτων χωρών, και ειδικότερα στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων· επαναλαμβάνει στο πλαίσιο αυτό τη σημασία της ενσωμάτωσης κοινωνικών και περιβαλλοντικών προδιαγραφών στις εμπορικές συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών ώστε, στο πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων, να προωθηθεί η κοινωνική ευθύνη των εταιριών, όπου τούτο έχει εφαρμογή· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της αποτελεσματικής εφαρμογής των προτύπων του ILO (Διεθνής Οργάνωση Εργασίας) και της "Ατζέντας" του για την αξιοπρεπή εργασία, καθώς και του κώδικα δεοντολογίας του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές εταιρίες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

14.2.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

8

15

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Συλβάνα Ράπτη, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Raffaele Baldassarre, Françoise Castex, Jelko Kacin, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Emilie Turunen

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Catherine Bearder


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (1.3.2011)

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με μια ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη

(2010/2277(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Francesco De Angelis

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  αναγνωρίζει το ρόλο των προδιαγραφών προϊόντος για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και θεωρεί ότι οι προδιαγραφές αυτές είναι βασικό μέσον για την προώθηση βιώσιμων και υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις· χαιρετίζει την πρόταση μεταρρύθμισης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης και ζητεί τη λήψη μέτρων για την προώθηση της διαφάνειας , της μείωσης του κόστους και της μεγαλύτερης συμμετοχής των ενδιαφερομένων

2.  επισημαίνει ότι προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, η αμοιβαία διαδικασία αξιολόγησης της οδηγίας περί υπηρεσιών μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω, ιδίως με την έγκαιρη ανταλλαγή δεδομένων· ζητεί την αξιολόγηση των επιπτώσεων της οδηγίας ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών, περιλαμβανομένης της αξιολόγησης του περιθωρίου ελιγμών που η οδηγία αφήνει στις δημόσιες αρχές προκειμένου να εισάγουν για τους παρόχους των υπηρεσιών απαιτήσεις που άπτονται του δημοσίου συμφέροντος· πιστεύει ότι ο υφιστάμενος σήμερα ανώφελος γραφειοκρατικός φόρτος για τις διοικήσεις των κρατών μελών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εμποδίζει την εφαρμογή των γενικών κανόνων για όλα τα κράτη μέλη·

3.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν νομικά την ποικιλομορφία των μορφών επιχειρήσεων στην Ευρώπη· τονίζει ιδιαίτερα τη σημασία των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας το πρότυπο των οποίων δεν είναι δυνατόν να εντοπιστεί με βάση το μέγεθος της επιχείρησης ή με τον τομέα δραστηριότητας, αλλά με βάση το σεβασμό των κοινών αξιών όπως η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, το πρωτείο του προσώπου και των κοινωνικών στόχων έναντι του κεφαλαίου, η προάσπιση και η εφαρμογή των αρχών της αλληλεγγύης και της ευθύνης, η συμφιλίωση των συμφερόντων των χρηστών με το γενικό συμφέρον, η εθελοντική και ανοιχτή συμμετοχή, η χρήση του μεγαλύτερου τμήματος των πλεονασμάτων για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και των υπηρεσιών που παρέχονται στα μέλη σε πλαίσιο σεβασμού του γενικού συμφέροντος

4.   τονίζει την επιτακτική ανάγκη προσαρμογής πολιτική τυποποίησης της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) της ΕΕ στην αγορά και στις πολιτικές εξελίξεις, γεγονός που θα οδηγήσει στην επίτευξη των ευρωπαϊκών πολιτικών στόχων που απαιτούν διαλειτουργικότητα· θεωρεί ότι η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην εσωτερική αγορά πρέπει να επικεντρωθεί κατά πρώτο λόγο στα προβλήματα νομικού χαρακτήρα που αντιμετωπίζουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι καταναλωτές, με ιδιαίτερη αναφορά στο διασυνοριακό εμπόριο παρέχοντας ταυτόχρονα εγγυήσεις για υψηλό βαθμό προστασίας των καταναλωτών· τονίζει ότι πρέπει επίσης να ληφθούν περισσότερο υπόψη οι ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δεν δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στο ηλεκτρονικό εμπόριο·

5.  επαναλαμβάνει ότι η αρχή της ισότιμης αντιμετώπισης στην εσωτερική αγορά εξαλείφει την απαίτηση που επιβάλλεται σε πολίτες άλλου κράτους μέλους, να προσκομίζουν πρωτότυπα έγγραφα, επικυρωμένα αντίγραφα, πιστοποιητικό ιθαγένειας ή επίσημες μεταφράσεις εγγράφων, για να μπορούν να επωφεληθούν από μια υπηρεσία ή από πιο ευνοϊκούς όρους ή τιμές

6.  θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της στους τομείς του κλίματος και της ενέργειας προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση μιας πλήρως επιχειρησιακής ενεργειακής αγοράς ανταποκρινόμενη ταυτόχρονα στις μελλοντικές ενεργειακές προκλήσεις· πιστεύει ότι προκειμένου να επιτευχθούν οι κλιματικοί και οι ενεργειακοί στόχοι της ΕΕ είναι αναγκαία μια νέα προσέγγιση, εφαρμόζοντας τους δέοντες ελάχιστους δασμολογικούς συντελεστές στις εκπομπές CO2 και το ενεργειακό περιεχόμενο και αποφεύγοντας επικαλύψεις με το σύστημα εμπορίας ποσοστώσεων εκπομπών· τονίζει τη σημασία που έχει να ενθαρρυνθούν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές να εκμεταλλευθούν τις ΤΠΕ στο πλαίσιο των σχεδίων τους για την ενεργειακή απόδοση και το περιβάλλον και πιστεύει ότι η εφαρμογή αυτή θα αυξήσει σημαντικά τις επιχειρηματικές ευκαιρίες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·

7.  επισημαίνει την ανάγκη περαιτέρω σχεδίων και μέτρων στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης προκειμένου να αυξηθούν σε μεγάλο βαθμό οι εξοικονομήσεις ενέργειας και καλεί την Επιτροπή να ελέγχει εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή των οδηγιών για το οικολογικό σήμα, τον οικολογικό σχεδιασμό, τις μεταφορές και τις υποδομές εις τρόπον ώστε να εξασφαλισθεί μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση πλαίσιο· καλεί παρομοίως την Επιτροπή να υιοθετήσει μια φιλόδοξη προσέγγιση στο πλαίσιο της μελλοντικής στρατηγικής για τη χρησιμοποίηση των πόρων σε σχέση με τους στόχους, πολιτικές και μέσα που διαθέτει· τονίζει ότι οι υποδομές της Αν. Ευρώπης θα έπρεπε να ενισχυθούν ευθυγραμμιζόμενες με τις αντίστοιχες των λοιπών κρατών μελών·

8.  χαιρετίζει την πρόταση αναθεώρησης της Πράξης για τις Μικρές Επιχειρήσεις προκειμένου να συνδεθεί στενά με τη Στρατηγική 2020 και καλεί την Επιτροπή να λάβει σοβαρά υπόψη τον κρίσιμης σημασίας ρόλο των ΜΜΕπ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή να επισπεύσει των συνδέσεων ευρέως φάσματος και υψηλής ταχύτητας στις περιφέρειες της ΕΕ προκειμένου να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των ΜΜΕπ στην όλο και πιο ψηφιοποιημένη εσωτερική αγορά· ζητεί ένα φιλικό προς τις ΜΜΕπ, προσανατολισμένο στην ποιότητα και ευέλικτο σύστημα ευρεσιτεχνιών που θα ενθαρρύνει την τεχνολογική καινοτομία και την ανάδυση νέων επιχειρησιακών προτύπων· χαιρετίζει την πρόταση για έγκριση ενός σχεδίου δράσης σχετικά με την πρόσβαση των ΜΜΕπ στις κεφαλαιαγορές, όπως τα ευροομόλογα και ζητεί την προώθηση καινοτόμων μηχανισμών χρηματοδότησης για τις καινοτόμες ΜΜΕπ· χαιρετίζει τα σχέδια της Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος του ΦΠΑ στην ΕΕ με ιδιαίτερη αναφορά στην απλούστευση απλούστευσης των κανόνων για τις ΜΜΕπ και τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης· τονίζει τη σημασία που έχει η εφαρμογή των προτάσεων της ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μείωση του φόρτου·

9.  τονίζει εκ νέου ότι το δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος σε άλλο κράτος μέλος αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις ελευθερίες που διασφαλίζονται από τη Συνθήκη και αναγκαία προϋπόθεση για μια άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να άρουν τους φραγμούς που υπάρχουν σε σχέση με την ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων

10. τονίζει την ανάγκη να επιτύχει η ΕΕ μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία· θεωρεί ότι μια ομαδοποιημένη περιφερειακή προσέγγιση στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς ενεργείας θα διευκόλυνε την αυτονομία αυτή, όπως και η διαφοροποίηση των ενεργειακών οδών δια μέσου των ευρωπαϊκών χωρών· ζητεί επιπλέον από την Επιτροπή να βελτιώσει την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και υπογραμμίζει την ανάγκη ευφυών δικτύων προκειμένου η ενσωμάτωση αυτή να καταστεί αποτελεσματικότερη· θεωρεί επίσης ότι η χρησιμοποίηση των μηχανισμών συνεργασίας πρέπει να καταστεί αποτελεσματικότερη και να χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη διαφάνεια·

11. τονίζει την ανάγκη μεγαλύτερου συντονισμού και εναρμόνισης σε σχέση με τη χρήση του Ευρωπαϊκού Ραδιοφωνικού Φάσματος και ελπίζει ότι το εν λόγω φάσμα θα χρησιμοποιηθεί καλύτερα προκειμένου να επιτευχθεί η μείωση των τιμών για τον τελικό χρήστη·

12. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για την ενίσχυση του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών με τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων· επισημαίνει ωστόσο ότι είναι ήδη διαθέσιμα τα περισσότερα εκ των αναγκαίων μέσων, στο βαθμό που πρόκειται για διάβημα στο οποίο είχε εν καιρώ δεσμευθεί η Επιτροπή, στο πλαίσιο των κατευθυντηρίων γραμμών της σε σχέση με την αξιολόγηση των επιπτώσεων, προκειμένου να προβλέπονται με μεγαλύτερη ακρίβεια τα αποτελέσματα των νομοθετικών της προτάσεων υπό διάφορες οπτικές γωνίες· τονίζει για μια ακόμη φορά το πόσο σημαντικές είναι οι διαβουλεύσεις των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με τους ενδιαφερόμενους προκειμένου τόσο να αντλούνται διδάγματα από την εμπειρογνωμοσύνη τους όσο και να διασφαλίζεται η διαφάνεια στις δραστηριότητές τους και η αποδοχή τους από το κοινό

13. χαιρετίζει την πρωτοβουλία για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων και καλεί επειγόντως την Επιτροπή να θεσπίσει σύντομα μια πραγματική κοινή αξιολόγηση και κοινό σύστημα επισήμανσης

14. αναγνωρίζει ότι οι δημόσιες προμήθειες αποτελούν ισχυρό μέσο καθοδήγησης των αγορών προς την κατεύθυνση των βιώσιμων προϊόντων και υπηρεσιών και για την τόνωση της καινοτομίας· χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση και την απλούστευση των κανόνων που διέπουν τις προμήθειες και τονίζει ότι η διαδικασία αυτή δεν θα έπρεπε να απειλεί αλλά αντίθετα να ενισχύει την ικανότητα των δημοσίων αρχών να περιλαμβάνουν κριτήρια δημοσίου συμφέροντος όπως περιβαλλοντικά και κοινωνικά κατά την προκήρυξη διαγωνισμών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.2.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Romana Jordan Cizelj, Arturs Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Herbert Reul, Paul Rübig, Amalia Sartori, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Владимир Уручев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Antonio Cancian, Francesco De Angelis, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Mario Pirillo, Catherine Trautmann, Ивайло Калфин

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Niccolò Rinaldi


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (2.3.2011)

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με μια ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη

(2010/2277(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Sophie Auconie

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Μία ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη

1.  παρατηρεί ότι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την ενιαία αγορά και την περιφερειακή ανάπτυξη είναι έντονα συμπληρωματικές και τονίζει ότι η πρόοδος στην εσωτερική αγορά και η περαιτέρω ανάπτυξη των περιφερειών της Ένωσης είναι αλληλοεξαρτώμενες, οδηγώντας σε μια Ευρώπη που χαρακτηρίζεται από συνοχή και ανταγωνιστικότητα· χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής οι οποίες στοχεύουν στην εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς·

2.  τονίζει ότι, σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, η ενιαία αγορά θα πρέπει να διασφαλίζει το καλύτερο δυνατό επιχειρηματικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και να συνεκτιμά την ειδική φύση και διαφορετικότητα των ΜΜΕ, με στόχο την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της καινοτομίας και των επιχειρηματικών αξιών, τη βελτίωση της εικόνας του επιχειρηματία και την υποστήριξη του επιχειρηματικού πνεύματος και της αυτοαπασχόλησης σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών περιοχών· χαιρετίζει, κατά συνέπεια, τη σχεδιαζόμενη αξιολόγηση της "Small Business Act" και την ενίσχυση της αρχής "Think Small First"· τονίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η περιφερειακή πολιτική για την περαιτέρω ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταστήσουν ευκολότερη την πρόσβαση στους πόρους της ΕΕ, ιδίως για τις ΜΜΕ, καθώς αυτές αποτελούν την πλέον ευέλικτη συνιστώσα της οικονομίας της Ευρώπης· εφιστά την προσοχή στη σημασία των τοπικών επιχειρήσεων για τους κοινωνικούς δεσμούς, την απασχόληση και τον δυναμισμό σε μειονεκτούσες περιοχές, ιδίως αστικές συνοικίες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή αραιοκατοικημένες περιοχές· ζητεί να λάβουν κατάλληλη υποστήριξη στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής της Ένωσης·

3.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν τέρμα στις καθυστερήσεις και τις ανεπάρκειες στη μεταφορά των οδηγιών της ενιαίας αγοράς, ώστε να διασφαλισθεί ένας ανόθευτος ανταγωνισμός·

4.  επισημαίνει το γεγονός ότι η ενιαία αγορά ευρεσιτεχνιών παραμένει μη ολοκληρωμένη· ενθαρρύνει την προώθηση μιας ευρεσιτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία μπορεί να ενισχύσει την καινοτομία, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα και να παράσχει έτσι στις ευρωπαϊκές εταιρείες τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα οφέλη της ενιαίας αγοράς της ΕΕ·

5.  τονίζει ότι η πραγματική και αποτελεσματική δυνατότητα πρόσβασης όλων των περιφερειών της ΕΕ στην ενιαία αγορά αποτελεί προϋπόθεση για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των αγαθών, των κεφαλαίων και των υπηρεσιών και, επομένως, για μια ισχυρή και δυναμική ενιαία αγορά· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τον ουσιώδη ρόλο που διαδραματίζει η περιφερειακή πολιτική της Ένωσης σε σχέση με την οικονομικά και κοινωνικά συνεκτική και ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών· επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για έγκριση εντός του 2011 αναθεώρησης των κοινοτικών κατευθυντηρίων γραμμών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, καθώς και πρότασης σχετικά με ένα παγκόσμιο πλαίσιο για τη χρηματοδότηση των μεταφορικών υποδομών· υποστηρίζει μια περιφερειακή προσέγγιση που θα κάνει χρήση των διαρθρωτικών Ταμείων προκειμένου να ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε διασυνοριακές υποδομές στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, των επικοινωνιών, της υγείας, του περιβάλλοντος, της έρευνας και της εκπαίδευσης, με σκοπό την παροχή πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες για όλους και τη διασφάλιση της αρμονικής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς· ζητεί την ανάπτυξη καινοτόμων πηγών χρηματοδότησης (όπως οι συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τα ομόλογα έργων υποδομής και τα δικαιώματα χρήσης), με πλήρη ταυτόχρονα σεβασμό προς την ανάγκη για υψηλό επίπεδο ποιότητας και καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, ως βασικά μέσα για να ενθαρρυνθεί η εκτέλεση των έργων· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη υποστήριξης της ανάπτυξης ενός φάσματος συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, μεταξύ άλλων και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν από κοινού την πολυπλοκότητα των κανόνων που διέπουν τα έργα που παράγουν έσοδα·

6.  υπογραμμίζει τη σημασία των περιφερειών και της εφαρμογής της περιφερειακής πολιτικής για την επιτυχία της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μια πραγματική συσχέτιση μεταξύ της Πράξης για την Ενιαία Αγορά και της στρατηγικής ΕΕ 2020· επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό ότι τα διαρθρωτικά κονδύλια της ΕΕ θα πρέπει να κατανέμονται με ευέλικτο, δυναμικό και στραμμένο προς το μέλλον τρόπο, μεταξύ άλλων για να μετριαστούν περαιτέρω οι ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις των συμφωνιών διεθνούς εμπορίου επί των περιφερειών και να προετοιμαστούν οι περιφέρειες της ΕΕ για κοινωνικοοικονομική αλλαγή, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής που θα βασίζεται σε ισορροπία μεταξύ των καθοριστικών παραγόντων και των δυνατοτήτων, καθώς και σε ευελιξία όσον αφορά τα τομεακά μέσα και τις πολιτικές· ζητεί μια πιο φιλική προς το χρήστη περιφερειακή πολιτική, αλλά και μέγιστη διαφάνεια και αυστηρότερους κανόνες κατά του "fund-shopping", μέσω του οποίου ορισμένες επιχειρήσεις ενδέχεται να κάνουν κατάχρηση των χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης· υπογραμμίζει την ανάγκη για βαθύτερη εναρμόνιση και ολοκλήρωση των κανόνων που διέπουν τα διαρθρωτικά Ταμεία, αποφεύγοντας την κατάτμηση ενός έργου σε διαφορετικά μέρη για να είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων σε διαφορετικά ταμεία· συνιστά να υπάρξει εστίαση όχι μόνο στην κανονικότητα των δαπανών αλλά και στην ποιότητα των παρεμβάσεων, και θα πρέπει να υπάρχουν επαρκείς πόροι για την ενδυνάμωση της βοήθειας στην πλευρά της διαχείρισης·

7.  υπογραμμίζει ότι οι περιφέρειες που βρίσκονται στα εσωτερικά σύνορα της ενιαίας αγοράς είναι οι πρώτες που βιώνουν τις συνέπειες της εξάλειψης αυτών των συνόρων· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη της ανησυχίες που αφορούν το "φαινόμενο του κατωφλίου" μεταξύ μεθοριακών περιοχών οι οποίες απολαύουν συγκρίσιμων βαθμών ανάπτυξης αλλά λαμβάνουν εξαιρετικά διαφορετικά επίπεδα χρηματοδοτικής στήριξης στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής της Ένωσης· ζητεί να διεξαχθεί μια συζήτηση για την εξεύρεση λύσεων για την αντιστάθμιση αυτών των ανεπιθύμητων συνεπειών·

8.  τονίζει, προκειμένου να προωθηθεί η περιφερειακή ανταγωνιστικότητα, τη σημασία της "έξυπνης ειδίκευσης" των περιφερειών· η ενιαία αγορά της ΕΕ θα μπορέσει να ανθίσει ως σύνολο μόνο όταν συμμετάσχουν όλοι οι παράγοντες και όλες οι περιφέρειες, αλλά και οι ΜΜΕ σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου τομέα, της κοινωνικής οικονομίας και των ιδίων των πολιτών· όχι μόνο ορισμένοι τομείς υψηλής τεχνολογίας, αλλά όλες οι περιφέρειες στην Ευρώπη και κάθε κράτος μέλος πρέπει να συμμετέχουν, επικεντρωνόμενο το καθένα στις δικές του δυνατότητες ("έξυπνη ειδίκευση") στο εσωτερικό της Ευρώπης·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τη "μακροοικονομική αιρεσιμότητα" η οποία αναφέρεται στη συζήτηση για το μέλλον της περιφερειακής πολιτικής της Ένωσης και που, εάν δεν εφαρμοστεί σωστά, θα μπορούσε να οδηγήσει στην επιβολή καταστροφικών και περιττών κυρώσεων εις βάρος δυνητικών δικαιούχων στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής, π.χ. επιχειρήσεων και πολιτών της ΕΕ·

10. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής για επανεξέταση των κανόνων που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις με σκοπό την ευθυγράμμισή τους με τους στόχους και τις πολιτικές της ΕΕ, την απλοποίηση των διαδικασιών, ιδίως για τις μικρές τοπικές και περιφερειακές αρχές, και τη διευκόλυνση της καλύτερης πρόσβασης σε δημόσιες συμβάσεις για τις ΜΜΕ·

11. υπογραμμίζει ότι οι υπηρεσίες αποτελούν μοναδική πηγή ανάπτυξης για την ενιαία αγορά· τονίζει ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες αποτελεί ουσιώδες βήμα για μια πραγματικά ενιαία αγορά στον τομέα των υπηρεσιών, και ότι η διαδικασία μεταφοράς θα πρέπει να διεξαχθεί το συντομότερο δυνατόν και με διαφάνεια· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει εκείνα τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν προβλήματα ή καθυστερήσεις κατά την εφαρμογή της· υπογραμμίζει, ειδικότερα, την ανάγκη για μια κοινωνικά και περιφερειακά ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρονται μέσω της Συνθήκης της Λισαβόνας, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την επικουρικότητα και το δικαίωμα στην τοπική αυτοδιοίκηση των περιφερειακών και τοπικών αρχών·

12. τονίζει ότι η ενιαία αγορά απαιτεί μια κατάλληλα χρηματοδοτούμενη περιφερειακή πολιτική για την περίοδο μετά το 2013 και ότι ο προϋπολογισμός της δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι χαμηλότερος από εκείνον που ισχύει κατά την τρέχουσα περίοδο, 2007-2013·

13. υπογραμμίζει τη δυνατότητα των περιφερειών της ΕΕ να διαδραματίσουν τον σημαντικό ρόλο που διαθέτουν για να υποβοηθήσουν την πρόθεση της Επιτροπής για τη δημιουργία μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς· επισημαίνει, εν προκειμένω, τη σημασία που πρέπει να δοθεί στη χρησιμοποίηση των πόρων που έχουν στη διάθεσή τους οι περιφέρειες της ΕΕ, προκειμένου να υπερκερασθεί η έλλειψη ανάπτυξής τους στους τομείς του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν γόνιμη πηγή μελλοντικής ανάπτυξης στις περιφέρειες·

Μια ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίους

14. θεωρεί ότι η εδαφική συνεργασία (συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) και των μακρο-περιφερειακών στρατηγικών) συμβάλλει αποφασιστικά στην απάλειψη των ορατών και μη ορατών εσωτερικών συνόρων εντός της ενιαίας αγοράς και στην περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς αυτής, μεταξύ άλλων αξιοποιώντας στο έπακρο το δυναμικό των διασυνοριακών ανταγωνιστικών θυλάκων· τονίζει ότι είναι σημαντικό να παγιωθεί αυτός ο στόχος της πολιτικής για τη συνοχή, και ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να αυξηθεί ο μετά το 2013 προϋπολογισμός για την εδαφική συνεργασία, προκειμένου να προωθηθεί η πολυεπίπεδη συνεργασία πέραν των εθνικών συνόρων, να διασφαλισθεί η συνεκτική ανάπτυξη των διασυνοριακών περιφερειών και, ευρύτερα, να υπάρξει καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού εδαφικής συνεργασίας· θα επιθυμούσε την απλοποίηση της πρόσβασης στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της περιφερειακής συνεργασίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή, μεταξύ άλλων, από ιδιώτες·

15. υπενθυμίζει την ανάγκη να ληφθεί υπόψη, στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων πολιτικών της ΕΕ, η κατάσταση των περιφερειών με συγκεκριμένα εδαφικά χαρακτηριστικά, ιδίως δε των εξαιρετικά απόκεντρων περιφερειών όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να επιτραπεί στις εν λόγω περιφέρειες και τις επιχειρήσεις, το εργατικό δυναμικό και τους πολίτες τους να ενταχθούν πλήρως στην εσωτερική αγορά της ΕΕ και να επωφεληθούν επομένως στο έπακρο από αυτήν· ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει και να αναπτύξει περαιτέρω τις συγκεκριμένες διατάξεις που αφορούν τις εν λόγω περιφέρειες· υπενθυμίζει την ανάγκη θέσπισης του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για την ευρύτερη γειτνίαση που αναφέρεται στην ανακοίνωσή της COM(2004)0343, ως συμπλήρωμα στην ένταξη στην ενιαία αγορά· ζητεί, τέλος, να επεκταθούν και να ενισχυθούν οι προτάσεις στο κεφάλαιο "Ενίσχυση της αλληλεγγύης στην ενιαία αγορά", και ιδιαίτερα να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος της ενιαίας αγοράς στις πλέον μειονεκτούσες περιφέρειες, προκειμένου να προβλεφθούν και να υποστηριχθούν οι προσπάθειες προσαρμογής των περιφερειών αυτών·

16. επικροτεί την προτεινόμενη δημιουργία ενός Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος και επισημαίνει τη δέσμευση της Επιτροπής για την υποβολή κανονισμού έως τα τέλη του 2011· ζητεί τη δημιουργία ενός Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Εταιρείας, προκειμένου να διευκολυνθούν οι διασυνοριακές πρωτοβουλίες πολιτών και να υποβοηθηθεί η ανάπτυξη της ιθαγένειας της ΕΕ σε διασυνοριακό επίπεδο·

Διακυβέρνηση και εταιρική σχέση στην ενιαία αγορά

17. επικροτεί την πολυεπίπεδη προσέγγιση διακυβέρνησης και τις μεγαλύτερες προσπάθειες της Επιτροπής για συμμετοχή του κοινού στις διαδικασίες διαβουλεύσεων· τονίζει ότι η πολυεπίπεδη προσέγγιση πρέπει να εφαρμοσθεί δεόντως σε όλες τις πολιτικές συντρέχουσας αρμοδιότητας της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής συνοχής· υπενθυμίζει ότι τούτο είναι απαραίτητο προκειμένου να διασφαλισθεί η πραγματική συμμετοχή των πολιτικών και οικονομικών συντελεστών, περιφερειακών και τοπικών, στη λήψη των αποφάσεων· παρατηρεί ότι, στις διαβουλεύσεις αυτές, πρέπει να ληφθεί υπόψη ο νέος ειδικός ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών, καθώς αυτές είναι που εφαρμόζουν τους κανόνες της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη μεγαλύτερης συμμετοχής των περιφερειακών και τοπικών αρχών στην οικοδόμηση της ενιαίας αγοράς, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εταιρικής σχέσης, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων· προτείνει, προκειμένου να υπογραμμισθεί αυτή η αποκεντρωμένη προσέγγιση, τη σύσταση ενός "Εδαφικού συμφώνου τοπικών και περιφερειακών αρχών για τη στρατηγική Ευρώπη 2020" σε κάθε κράτος μέλος με σκοπό την ισχυρότερη ανάληψη ευθύνης κατά την εφαρμογή της στρατηγικής ΕΕ 2020· θεωρεί, τέλος, ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη και εξάπλωση του Συστήματος Πληροφοριών Εσωτερικής Αγοράς ύστερα από ενδελεχή αξιολόγηση των ωφελειών και των προβλημάτων που θα μπορούσε να προκαλέσει μια τέτοια εξάπλωση του συστήματος·

18. επικροτεί τον ρόλο που διαδραματίζει η Επιτροπή των Περιφερειών στην ένταξη φορέων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο στη συζήτηση σχετικά με την Πράξη για την Ενιαία Αγορά· ζητεί από την Επιτροπή τη συνεχή συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής των Περιφερειών, και να εργασθεί στενά με τα όργανα αυτά για τη διαρκή παρακολούθηση των δυνητικών και πραγματικών συνεπειών που θα έχει για τις περιφέρειες η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς· επικροτεί, συνεπώς, την ιδέα για ένα φόρουμ της ενιαίας αγοράς.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.2.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Jean-Paul Besset, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Γεώργιος Σταυρακάκης, Nuno Teixeira, Μιχάλης Τρεμόπουλος, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karima Delli, Karin Kadenbach, Andrey Kovatchev, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Patrice Tirolien, Derek Vaughan

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 187, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Stanimir Ilchev


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (1.3.2011)

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με μια ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη

(2010/2277(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Piotr Borys

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  δεδομένου ότι το Συμβούλιο δεν κατάφερε να λάβει ομόφωνη απόφαση για τη μεταφραστική ρύθμιση σχετικά με τις ευρεσιτεχνίες της ΕΕ, επικροτεί το αίτημα αρκετών κρατών μελών για εξουσιοδότηση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών για να μπορούν τα συμμετέχοντα κράτη μέλη να καθιερώσουν μια έγκυρη ευρεσιτεχνία σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες· καλεί δε όλα τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στην ενισχυμένη συνεργασία· ενθαρρύνει την ταχεία έγκριση και εφαρμογή προς στήριξη της καινοτομίας ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας ανά τον κόσμο·

2.  υπογραμμίζει τις εκκλήσεις στην έκθεση Mario Monti και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Μαΐου 2010 σχετικά με τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς για τους καταναλωτές και τους πολίτες (έκθεση Louis Grech), για μια πιο ολιστική προσέγγιση έναντι της εσωτερικής αγοράς, τόσο από πλευράς στρατηγικής όσο και αντίληψης, προκειμένου αυτή να καταστεί πιο αποτελεσματική αλλά και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κοινού· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η πρωτοβουλία για την "Πράξη περί Ενιαίας Αγοράς", αποτελούμενη από νομοθετικές και μη νομοθετικές προτάσεις, για την ενίσχυση και επικαιροποίηση της εσωτερικής αγοράς, για την ολοκλήρωση της ψηφιακής εσωτερικής αγοράς και για τον εντοπισμό και την εξάλειψη των φραγμών που απομένουν·

3.  συμφωνεί με τον κατάλογο μέτρων που όρισε η Επιτροπή για να προωθήσει και προστατεύσει τη δημιουργικότητα και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει χωρίς άλλη καθυστέρηση τις προτάσεις για νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα στον εν λόγω τομέα, που θα στηρίζονται από μια ενδελεχή αξιολόγηση του αντίκτυπου, και συγκεκριμένα την οδηγία πλαίσιο σχετικά με τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και ορφανών έργων· είναι δε της άποψης ότι η εκ μέρους της Επιτροπής αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για τα εμπορικά σήματα πρέπει να περιληφθεί στον κατάλογο αυτό·

4.  τονίζει πως χρειάζεται να προσαρμοστεί το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ σε ό,τι αφορά τον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στον ευρέως εξαπλωμένο χώρο επιγραμμικής επικοινωνίας (online), ενώ παράλληλα πρέπει να εξασφαλισθεί η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, η ασφάλεια δικαίου και η δίκαιη αποζημίωση των δικαιούχων δικαιωμάτων τόσο για επιγραμμικές όσο και μη επιγραμμικές χρήσεις· επισημαίνει ότι μια πιο αποδοτική και λιγότερο δαπανηρή διαδικασία αδειοδότησης μέσα από διαλειτουργικές τεχνολογικές πλατφόρμες αποτελεί στοιχείο κλειδί για τη δημιουργία μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

5.  επισημαίνει ότι ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα της εσωτερικής αγοράς υπήρξε η κατάργηση των φραγμών στην κινητικότητα και η εναρμόνιση των θεσμικών ρυθμίσεων, με αποτέλεσμα την προαγωγή της διαπολιτισμικής κατανόησης, της ολοκλήρωσης, της οικονομικής ανάπτυξης και της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης·

6.  ζητεί να υποβάλει η Επιτροπή προτάσεις που να αναθεωρούν τις λογιστικές οδηγίες προκειμένου να αποφευχθεί η δαπανηρή και αναποτελεσματική υπερρύθμιση, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ, ούτως ώστε να μπορέσουν να τύχουν αποτελεσματικότερης εκμετάλλευσης η ανταγωνιστικότητα και τα αναπτυξιακό τους δυναμικό·

7.  τονίζει πως χρειάζεται να διασυνδεθούν τα μητρώα επιχειρήσεων των 27 κρατών μελών μέσω ενός ενιαίου σημείο πρόσβασης ενώ τα σχετικά δεδομένα πρέπει να είναι αξιόπιστα, επικαιροποιημένα και να παρέχονται σε ένα βασικό μορφότυπο και σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ· επισημαίνει ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια στην εσωτερική αγορά θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένες διασυνοριακές επενδύσεις· είναι πεπεισμένο ότι η καλύτερη και ευχερέστερη πρόσβαση στις πληροφορίες είναι αναγκαία για να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν βασικό στοιχείο στη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και τον κύριο φορέα δημιουργίας θέσεων εργασίας, οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη, δεδομένου ότι συμβάλλει στη μείωση του διοικητικού άχθους των εν λόγω επιχειρήσεων·

8.  καλεί την Επιτροπή να προβεί στη λήψη αναγκαίων μέτρων για την υποβολή προτάσεων σχετικά με το ευρωπαϊκό καταστατικό για τις ενώσεις, τα αλληλασφαλιστικά ταμεία και τα ιδρύματα, να προτείνει δε την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και την εκτίμηση του αντίκτυπου σχετικά με το ευρωπαϊκό καταστατικό για τις ενώσεις και τα αλληλασφαλιστικά ταμεία, καθώς και να ολοκληρώσει την εκτίμηση του αντίκτυπου επί των σχετικών ιδρυμάτων σε εύθετο χρόνο·

9.  προειδοποιεί ενάντια στην ιδέα ότι η ευρωπαϊκή οικονομία μπορεί με κάποιον τρόπο να αναπτυχθεί και να μεγεθυνθεί χωρίς το ελεύθερο και θεμιτό εμπόριο με όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ που είναι ο βασικότερος εταίρος μας σήμερα, καθώς και των αναδυόμενων οικονομιών όπως η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία· εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βασιστεί και στις δικές της δυνάμεις, χρησιμοποιώντας καλύτερα την εσωτερική της αγορά, ιδίως αφού το σημαντικότερο μέρος της ανάπτυξής της συνδέεται με την εσωτερική ζήτηση·

10. επισημαίνει πως μια ανανεωμένη ενιαία αγορά πρέπει να λαμβάνει υπόψη της ειδικές ανάγκες των ατόμων με ειδικές ανάγκες και να χρησιμοποιεί το δυναμικό τους στην προσπάθεια για οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ· καλεί δε την Επιτροπή να αναλάβει περαιτέρω δράση για να καταστήσει ευκολότερη την πρόσβασή τους στην αγορά τόσο ως εργαζομένων όσο και ως καταναλωτών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.2.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Toine Manders


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.3.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

0

13

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Kurt Lechner, Hans-Peter Mayer, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Eva-Britt Svensson, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Илиaна Ивaнова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Canfin, Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Κωνσταντίνος Πουπάκης

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Luís Paulo Alves, Ivo Strejček

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.3.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

0

13

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Kurt Lechner, Hans-Peter Mayer, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Eva-Britt Svensson, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Илиaна Ивaнова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Canfin, Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Κωνσταντίνος Πουπάκης

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Luís Paulo Alves, Ivo Strejček

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου