Διαδικασία : 2010/2278(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0072/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0072/2011

Συζήτηση :

PV 06/04/2011 - 4
PV 06/04/2011 - 6
CRE 06/04/2011 - 4
CRE 06/04/2011 - 6

Ψηφοφορία :

PV 06/04/2011 - 8.19
CRE 06/04/2011 - 8.19
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0145

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 305kWORD 330k
24.3.2011
PE 456.691v02-00 A7-0072/2011

σχετικά με την ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίους

(2010/2278(INI))

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Εισηγητής: António Fernando Correia De Campos

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αναφορών
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίους

(2010/2278(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως ενσωματώθηκε στις Συνθήκες με το άρθρο 6 της Συνθήκης ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 26 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ορίζει ότι ‘Η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων σύμφωνα με τις διατάξεις των Συνθηκών’,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 3, παράγραφος 3, της Συνθήκης ΕΕ, το οποίο υποχρεώνει την Ένωση να εργάζεται για ‘την άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και το υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος’,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 9 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ορίζει ότι ‘κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, με τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας’,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 11 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ορίζει ότι ‘οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να ενταχθούν στον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, ιδίως προκειμένου να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη’,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 12 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ορίζει ότι ‘Οι απαιτήσεις προστασίας του καταναλωτή λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή άλλων πολιτικών και δραστηριοτήτων της Ένωσης’,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 14 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πρωτόκολλο 26 αυτής για τις υπηρεσίες γενικού (οικονομικού) ενδιαφέροντος,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την ‘ΕΥΡΩΠΗ 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη’ (COM(2010)2020),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής ‘Προς μια Πράξη για την Ενιαία αγορά – Για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας’ (COM(2010)0608),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής ‘Ένα πρόγραμμα δράσης με βάση τα αιτήματα των πολιτών – παράγοντας αποτελέσματα για την Ευρώπη’ (COM(2006)0211),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής ‘Ενιαία αγορά για την Ευρώπη του 21ου αιώνα’ (COM(2007)0724) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας του προσωπικού της Επιτροπής με τίτλο ‘Ενιαία αγορά: επανεξέταση των επιτευγμάτων’ (SEC(2007)1521), το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 4ης Σεπτεμβρίου 2007 για την επανεξέταση της ενιαίας αγοράς(1) και το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο ‘Η επανεξέταση της ενιαίας αγοράς: ένα έτος μετά’ (SEC(2008)3064),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής ‘Ευκαιρίες, πρόσβαση και αλληλεγγύη: ένα νέο κοινωνικό όραμα για την Ευρώπη του 21ου αιώνα’ (COM(2007)0726), την ανακοίνωση της Επιτροπής ‘Υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, περιλαμβανομένων των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος: Μια νέα ευρωπαϊκή δέσμευση’ (COM(2007)0725) και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με το Λευκό Βιβλίο της Επιτροπής για τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας(2),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2009 σχετικά με μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς(3) και τη σύσταση της Επιτροπής της 12ης Ιουλίου 2004 για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο οδηγιών που επηρεάζουν την εσωτερική αγορά(4),

–   έχοντας υπόψη τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς του Ιουλίου 2009 (SEC(2009)1007) και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2010(5) και της 23ης Σεπτεμβρίου 2008(6) για τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή με τίτλο ‘Στρατηγική της ΕΕ για την πολιτική καταναλωτών 2007-2013 - Ενδυνάμωση των καταναλωτών, προώθηση της ευημερίας τους και αποτελεσματική προστασία τους’ και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 20ής Μαΐου 2008 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την πολιτική καταναλωτών 2007-2013(7),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Ιανουαρίου 2009 με τίτλο ‘Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές στην ενιαία αγορά - Δεύτερη έκδοση του πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές’(COM(2009)0025) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής για τον ‘Δεύτερο πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές’ (SEC(2009)0076),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2009 σχετικά με την επιβολή του κοινοτικού καταναλωτικού κεκτημένου (COM(2009)0330) και την έκθεση της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2009 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών («κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών») (COM(2009)0336),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για τις ‘διασυνοριακές ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών στην ΕΕ’ (COM(2009)0557),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2010 για την προστασία των καταναλωτών(8),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Καθηγητή Mario Monti προς την Επιτροπή για την αναζωογόνηση της ενιαίας αγοράς,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2010 για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς για τους καταναλωτές και τους πολίτες(9),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση(10),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής ‘Νεολαία σε κίνηση’ (COM(2010)0477),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου(11),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής ‘Έκθεση 2010 για την ιθαγένεια της ΕΕ: Άρση των εμποδίων στα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ’ (COM(2010)0603),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, Τμήμα ενιαίας αγοράς, παραγωγής και κατανάλωσης, σχετικά με τα ‘Εμπόδια στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά 2008’(12),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του SOLVIT 2008 για την εξέλιξη και απόδοση του δικτύου SOLVIT (SEC(2009)0142), το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 8ης Μαΐου 2008 σχετικά με σχέδιο δράσης για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών συνδρομής για την ενιαία αγορά προς πολίτες και επιχειρήσεις (SEC(2008)1882) και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2010 για το SOLVIT(13),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων, ο οποίος επιδιώκει να θεσπίσει ένα συνολικό πλαίσιο κανόνων και αρχών για τη διαπίστευση και εποπτεία της αγοράς(14),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπή Αναφορών (A7-0072/2011),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια λειτουργική Ενιαία Αγορά είναι ο κινητήριος μοχλός που θα δώσει την ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητές της από άποψη ανταγωνιστικότητας, έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, δημιουργίας περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, προσπαθειών για τη δημιουργία συνθηκών ισοτιμίας για τις επιχειρήσεις κάθε είδους, θέσπισης ίσων δικαιωμάτων για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και ενίσχυσης μιας άκρως ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πράξη για την ενιαία αγορά αφορά τους Ευρωπαίους ως ενεργούς παράγοντες της ευρωπαϊκής οικονομίας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ενιαία Αγορά δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με αμιγώς οικονομικούς όρους, αλλά θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εντάσσεται σε ένα ευρύτερο νομοθετικό πλαίσιο, παρέχοντας συγκεκριμένα θεμελιώδη δικαιώματα στους πολίτες, τους καταναλωτές, τους εργαζομένους, τους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα δε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάθε είδους (ΜΜΕ),

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπερβολικά πολλά εμπόδια παρεμποδίζουν τους πολίτες να σπουδάσουν ή να εργασθούν ή να μετακινηθούν σε άλλο κράτος μέλος ή να πραγματοποιήσουν διασυνοριακές αγορές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να εγκατασταθούν σε άλλο κράτος μέλος ή να προβούν σε διασυνοριακό εμπόριο· ότι τα εμπόδια αυτά προέρχονται, μεταξύ άλλων, από ανεπαρκώς εναρμονισμένες εθνικές νομοθεσίες, περιορισμένη δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και υπερβολική γραφειοκρατία, που παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίου στην Ένωση,

E.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς απαιτεί μια ολιστική θεώρηση για την περαιτέρω ενίσχυση της ανάπτυξής της, όπως τόνιζε η έκθεση Monti και το ψήφισμα για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς για τους καταναλωτές και τους πολίτες, περιλαμβάνοντας την ενσωμάτωση όλων των σχετικών πολιτικών σε ένα ενιαίο στρατηγικό στόχο αγοράς, στον οποίο θα μετέχει όχι μόνον η πολιτική ανταγωνισμού, αλλά και, μεταξύ άλλων, η βιομηχανική, καταναλωτική, ενεργειακή, μεταφορική, ψηφιακή, περιβαλλοντική, κλιματικής αλλαγής, εμπορίου, περιφερειακή, δικαιοσύνης και ιθαγένειας, προκειμένου να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο ενσωμάτωσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά πρέπει να προσφέρει στους Ευρωπαίους καταναλωτές μεγαλύτερες δυνατότητες επιλογής σε χαμηλότερες τιμές, ιδίως σε όσους ζουν σε δύσκολα προσπελάσιμες περιοχές, όπως οι νησιωτικές, οι ορεινές και οι αραιοκατοικημένες περιφέρειες, και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, συχνά, το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό που δημοσιεύεται από την Επιτροπή είναι είτε υπερβολικά θεωρητικό είτε υπερβολικά σύνθετο για να παράσχει κίνητρα συμμετοχής στους πολίτες και να αποκτήσει ένα ευρύ αναγνωστικό κοινό,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό η Πράξη για την Ενιαία Αγορά να μην αποτελείται από μια σειρά μεμονωμένων μέτρων και ότι όλες οι προτάσεις πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη ενός συνεκτικού στόχου,

I.   Εισαγωγή

1.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο ‘Προς μια Πράξη για την ενιαία αγορά’, και ιδίως το Κεφάλαιο II, ‘Οι Ευρωπαίοι στο επίκεντρο της ενιαίας αγοράς για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης’, που περιέχει 19 πρωτοβουλίες με στόχο τους ευρωπαίους πολίτες·

2.   πιστεύει ότι οι προτάσεις της Επιτροπής συνάδουν εν γένει με τις προσδοκίες του Κοινοβουλίου, αλλά πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω ώστε να τεθούν οι πολίτες στο επίκεντρο του σχεδίου της ενιαίας αγοράς·

3.   εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η Ανακοίνωση υποδιαιρείται σε τρία κεφάλαια που εστιάζουν στους Ευρωπαίους, τις επιχειρήσεις και την διακυβέρνηση, και όχι σε μια ανάλυση στο πλαίσιο ενός ενιαίου θέματος αναφοράς· επισημαίνει ότι η ανταγωνιστικότητα της ενιαίας αγοράς και η αποδοχή της από τους πολίτες δεν θα πρέπει να θεωρούνται αντιφατικές έννοιες, αλλά αλληλοενισχυόμενοι στόχοι· θεωρεί, ωστόσο, ότι τα τρία κεφάλαια της Ανακοίνωσης είναι εξίσου σημαντικά και συνδέονται μεταξύ τους, και θα πρέπει να εξετασθούν με βάση συνεκτική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη προτάσεις που έγιναν και προβληματισμούς που εκφράστηκαν από ενδιαφερόμενους σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών·

4.   πιστεύει ακράδαντα ότι η Πράξη για την Ενιαία Αγορά θα πρέπει να αποτελέσει μια συνεκτική και ισορροπημένη δέσμη μέτρων στο πνεύμα την έκθεσης Grech (A7-0132/2010) και της έκθεσης Monti, που θέτει τα θεμέλια για μια Ευρώπη Προστιθέμενης Αξίας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις·

5.   θεωρεί ότι η επαναπροώθηση και η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς είναι ουσιώδη στοιχεία στο πλαίσιο των πολιτικών της ΕΕ για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής και της οικονομικής κρίσης, και ως τμήμα της Στρατηγικής ΕΕ 2020·

6.   φρονεί ότι οι Ευρωπαίοι δεν έχουν ακόμα πλήρως αξιοποιήσει τις δυνατότητες της Ενιαίας Αγοράς σε πολλούς τομείς, όπως η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών και υπηρεσιών και ότι χρειάζονται νέα κίνητρα, για να διασφαλιστεί, συγκεκριμένα, η κατάλληλη γεωγραφική κινητικότητα των εργαζομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη·

7.   φρονεί ότι η στρατηγική για την Ενιαία Αγορά πρέπει να ενισχύσει την κοινωνική πρόνοια και τα δικαιώματα των εργαζομένων και να διασφαλίσει δίκαιες συνθήκες εργασίας για όλους τους Ευρωπαίους·

8.  στηρίζει την ιδέα της Επιτροπής για την έναρξη, μέσω της Πράξης για την ενιαία αγορά, καθολικού και ρεαλιστικού διαλόγου σε ολόκληρη την Ευρώπη σχετικά με τα οφέλη και το κόστος της εσωτερικής αγοράς, και ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς που μειώνουν τον διοικητικό φόρτο για τους πολίτες·

9.  συμμερίζεται την πεποίθηση ότι η πλήρης υλοποίηση της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς θα πρέπει να διαμορφώσει τη βάση για την περάτωση της διαδικασίας της πολιτικής και οικονομικής ολοκλήρωσης·

10. τονίζει ειδικότερα τη δέσμευση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της ανωτέρω ανακοίνωσης, υπέρ της προώθησης νέων προσεγγίσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

11. τονίζει ότι δεν πρόκειται μόνο για τη νομοθεσία για την ενιαία αγορά που υλοποιείται και εφαρμόζεται πλημμελώς στα κράτη μέλη, αλλά και για άλλου είδους νομοθεσία που επηρεάζει τα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών και άλλων νόμιμων κατοίκων· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν συγκεκριμένα την καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία (2004/38/ΕΚ)·

12. θεωρεί ότι οι προσπάθειες για την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς θα πρέπει να επικεντρωθούν στους προβληματισμούς και τα δικαιώματα των πολιτών, των καταναλωτών, των χρηστών δημόσιων υπηρεσιών και των επιχειρήσεων και να τους προσφερθούν απτά οφέλη ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η εμπιστοσύνη τους στην Ενιαία Αγορά και να ενημερωθούν καλύτερα για τις ευκαιρίες που προσφέρει·

13. παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενώσουν τις δυνάμεις τους ώστε να μεταδώσουν στους πολίτες το μήνυμα της Ενιαίας Αγοράς και να εξασφαλίσουν ότι αναγνωρίζονται τα οφέλη της και ότι τα δικαιώματα των πολιτών ως καταναλωτών είναι δεόντως και ευρέως κατανοητά και σεβαστά· αναγνωρίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη για καλύτερες επικοινωνιακές στρατηγικές που προσελκύουν πραγματικά το ενδιαφέρον της πλειοψηφίας των πολιτών και για εκτεταμένη και δημιουργική χρησιμοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας·

14. τονίζει ότι η Ενιαία Αγορά για τους Ευρωπαίους αφορά κατά κύριο λόγο θέσεις απασχόλησης και τη δημιουργία νέων θέσεων και ότι είναι ζωτικής σημασίας να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον, στο οποίο επιχειρήσεις και πολίτες θα μπορούν να ασκούν στο ακέραιο τα δικαιώματά τους·

15. τονίζει ότι η Ενιαία Αγορά προσφέρει τεράστιο δυναμικό από άποψη απασχόλησης, ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας και ότι πρέπει να εγκριθούν ισχυρές διαρθρωτικές πολιτικές προκειμένου να αξιοποιηθεί στο ακέραιο το δυναμικό αυτό·

16. τονίζει ότι οι δημογραφικές προκλήσεις απαιτούν στρατηγική η οποία θα συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας που θα καλύπτουν τα κενά που υπάρχουν στην αγορά εργασίας της ΕΕ·

17. επαναλαμβάνει την άποψη που διατυπώνεται στο ψήφισμα της 20ής Μαΐου 2010 για τη δημιουργία μιας Ενιαίας Αγοράς για τους καταναλωτές και τους πολίτες, σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή θα πρέπει να προαγάγει τη «φιλική προς τον καταναλωτή» νομοθεσία για την ενιαία αγορά, ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι συνυπολογίζονται πλήρως τα συμφέροντα των καταναλωτών στις διεργασίες της ενιαίας αγοράς·

18. τονίζει ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών και των καταναλωτών έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς και δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη αλλά πρέπει να καλλιεργείται· φρονεί, ειδικότερα, ότι, για την εκπλήρωση των υποσχέσεών τους, τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ οφείλουν να διασφαλίσουν την πλήρη λειτουργικότητα του υφιστάμενου πλαισίου της Ενιαίας Αγοράς· υπογραμμίζει ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών συνιστά εξίσου αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς όσο και ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις· φρονεί ότι η οικονομική ολοκλήρωση θα πρέπει να συνδυάζεται με κατάλληλα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και προστασίας του καταναλωτή μέτρα για την επίτευξη αμφότερων των στόχων·

19. θεωρεί, επιπλέον ότι, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για τους ευρωπαίους πολίτες, οι προτάσεις της Ενιαίας Αγοράς πρέπει να τηρούν τις αρχές της επικουρικότητας και της κυριαρχίας των κρατών μελών, καθώς και να προάγουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών·

20. τονίζει την έλλειψη άμεσης επικοινωνίας με τους πολίτες και πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί στις αντιπροσωπείες της ΕΕ στα κράτη μέλη εντολή να αντιδρούν άμεσα στα αρνητικά και παραπλανητικά δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, προβάλλοντας τα πραγματικά γεγονότα, και να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη νομοθεσία, τα σχέδια και τα προγράμματα της Ένωσης, συμβάλλοντας έτσι επίσης στην προώθηση του τεκμηριωμένου διαλόγου για τα ευρωπαϊκά θέματα· τάσσεται, επιπλέον, υπέρ της διαδεδομένης και δημιουργικής χρήσης της σύγχρονης τεχνολογίας, όπως π.χ. στα βιντεοπαιχνίδια ρόλων, στα οποία μπορούν να συμμετέχουν οι νέοι υπό τη μορφή διαγωνισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. στο πλαίσιο ενός διαγωνισμού μεταξύ σχολείων της ΕΕ), αποκτώντας συγχρόνως γνώσεις για τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας και της ΕΕ·

21. επισημαίνει ότι η αποτελεσματικότητα και η δημοκρατική νομιμότητα της διευρυμένης ΕΕ μπορούν και πρέπει να βελτιωθούν, δεδομένου ότι είναι σαφές ότι έχει διαβρωθεί η υποστήριξη των Ευρωπαίων πολιτών στην ΕΕ· είναι της άποψης ότι καταβάλλονται ελάχιστες προσπάθειες και αφιερώνεται ελάχιστος χρόνος ή χρησιμοποιείται εσφαλμένη μέθοδος για την προσέγγιση μεταξύ των πολιτών της Ευρώπης, κάτι που θα έπρεπε να αποτελεί το κυριότερο καθήκον της ΕΕ· ζητεί, συνεπώς, από τα κράτη μέλη και τα όργανα της ΕΕ να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες ώστε να δημιουργηθεί ευνοϊκό κλίμα έναντι της ΕΕ και να πεισθούν οι ευρωπαίοι πολίτες για τη σημασία των αξιών της ΕΕ και για τη χρησιμότητα και τα οφέλη της ΕΕ·

22. θεωρεί την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος ουσιώδους σημασίας για την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν το έργο τους στον τομέα αυτόν, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα, συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου·

23. τονίζει την ανάγκη συνυπολογισμού των στόχων του προγράμματος της Στοκχόλμης, ιδιαίτερα των ανοικτών συνόρων και της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών, κεφαλαίου, υπηρεσιών και προσώπων, στην εκπόνηση της Πράξης για την Ενιαία Αγορά·

24. επαναβεβαιώνει ότι τα κράτη μέλη έχουν καθήκον να εγκρίνουν και να εφαρμόζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την εσωτερική αγορά, καθώς και τα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών που συνδέονται με αυτήν·

25. τονίζει ότι η υλοποίηση της Ενιαίας Αγοράς πρέπει να προχωρήσει με πλήρη σεβασμό προς τα δικαιώματα των πολιτών και των κατοίκων της Ένωσης, όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

26. εκτιμά ότι η διαδικασία υποβολής αναφορών μπορεί να συμβάλει θετικά στο να βοηθήσει τους πολίτες να επωφεληθούν από την εσωτερική αγορά·

27. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει σαφή και εύκολα προσβάσιμο «καταστατικό χάρτη πολιτών» σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών να διαμένουν και να εργάζονται οπουδήποτε στην ΕΕ, και να αναπτύξει μια στοχοθετημένη, πολύγλωσση εκστρατεία ενημέρωσης για τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες όταν μετακινούνται, προβαίνουν σε αγορές ή πωλήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και για τα πρότυπα κοινωνικής προστασίας, προστασίας της υγείας και του καταναλωτή και του περιβάλλοντος στα οποία μπορούν να βασίζονται·

28. θεωρεί ότι οι 19 δράσεις που προτείνονται από την Επιτροπή θα πρέπει να τεθούν κατά προτεραιότητα σύμφωνα με τον αντίκτυπό τους στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την παροχή απτών πλεονεκτημάτων και τη δυνατότητα εφαρμογής τους για τους Ευρωπαίους πολίτες σε εύλογο χρονικό διάστημα·

29. υπενθυμίζει ότι, στο ψήφισμά του για την κοινωνική οικονομία, ζήτησε καλύτερη αναγνώριση των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων της γενικευμένης ενσωμάτωσης της έννοιας αυτής στις πολιτικές της ΕΕ, του εντατικότερου διαλόγου με τους εκπροσώπους της κοινωνικής οικονομίας, της καλύτερης στήριξης των επιχειρήσεων και της αναγνώρισής τους στον κοινωνικό διάλογο· υπενθυμίζει ότι, στο ίδιο ψήφισμα, ζήτησε να ληφθούν υπόψη οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας στα εθνικά μητρώα, και να εκπονηθούν ειδικές στατιστικές σχετικά με τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας·

30. ζητεί τη διοργάνωση τηλεοπτικού ευρωπαϊκού διαγωνισμού για την ανακήρυξη της ευρωπαϊκής διασυνοριακής επιχείρησης της χρονιάς, ούτως ώστε να καταστούν αντιληπτές στους πολίτες τόσο οι δυνατότητες και τα οφέλη της Ενιαίας Αγοράς όσο και οι δυνατότητες των νέων με ιδέες· φρονεί ότι η ελκυστική εικόνα ανθρώπων που συγκεντρώνονται από διαφορετικά σημεία της Ευρώπης για να καταρτίσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο, να αντλήσουν χρηματοδοτικούς πόρους και να κάνουν από κοινού ένα θετικό ξεκίνημα θα μπορούσε να συμβάλει στην προαγωγή της ιδέας της Ευρώπης και της Ενιαίας Αγοράς, και της ιδέας της επιχειρηματικότητας· φρονεί περαιτέρω ότι η παρακολούθηση της νικήτριας επιχείρησης κατά τη διάρκεια του έτους –εστιάζοντας εξίσου στο προσωπικό της, τους φίλους και τις οικογένειές τους– θα μπορούσε να αναδείξει τα πλεονεκτήματα και τις ελλείψεις της Ενιαίας Αγοράς και τα αντίστοιχα μέτρα αντιμετώπισης των ελλείψεων αυτών, προκειμένου να συνειδητοποιήσουν οι πολίτες τι σημαίνει πραγματικά η Ευρώπη, μεταξύ άλλων, και για τον ανθρώπινο παράγοντα·

31. υπενθυμίζει την ανάγκη να συνυπολογισθεί, στα πλαίσια των ολοκληρωμένων πολιτικών της ΕΕ, η κατάσταση περιφερειών με ειδικά εδαφικά χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα δε των άκρως απόκεντρων περιφερειών όπως ορίζονται στο Άρθρο 349 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τρόπον ώστε εκείνες οι περιφέρειες, οι επιχειρήσεις τους, το εργατικό δυναμικό και οι πολίτες τους να μπορούν να ενσωματωθούν πλήρως στην εσωτερική αγορά της ΕΕ και κατά συνέπεια να ωφεληθούν πλήρως από αυτή· ενθαρρύνει την Επιτροπή να διατηρήσει και να αναπτύξει περαιτέρω τις ειδικές διατάξεις για τις περιφέρειες αυτές· υπενθυμίζει την ανάγκη θέσπισης του σχεδίου δράσης για την ευρύτερη γειτνίαση που αναφέρεται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2004)0343, ως συμπληρωματική δράση για την ενσωμάτωση στην Ενιαία Αγορά· ζητεί, τέλος, οι προτάσεις του κεφαλαίου ‘ενίσχυση της αλληλεγγύης στην ενιαία αγορά’ να επεκταθούν και να υποστηριχθούν, και συγκεκριμένα, να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις της Ενιαίας Αγοράς στις πλέον μειονεκτούσες περιφέρειες, προκειμένου να επισπευθούν και να στηριχθούν οι προσπάθειες προσαρμογής των περιφερειών αυτών·

II. Γενική Αξιολόγηση

32. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει κατεπείγουσα δράση προκειμένου να ενθαρρυνθεί η κινητικότητα των πολιτών με στόχο την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης, και απευθύνει έκκληση για τη δημιουργία «πίνακα αποτελεσμάτων για την κινητικότητα» για την καταμέτρηση της κινητικότητας στην ΕΕ· στο πλαίσιο αυτό, επικροτεί τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, την πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση», το «Ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων», την πρόταση για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών, την πρωτοβουλία για την πρόσβαση σε ορισμένες βασικές τραπεζικές υπηρεσίες και την προτεινόμενη πρωτοβουλία για την βελτίωση της διαφάνειας και της συγκρισιμότητας των τραπεζικών επιβαρύνσεων· προτείνει στην Επιτροπή, στην εκτίμησή της του αντικτύπου, να προβεί σε ανάλυση του κόστους-ωφέλειας για τις συνέργειες μεταξύ των προαναφερομένων πρωτοβουλιών· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει και να διευρύνει την συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας, ιδιαίτερα των νέων, και να αναβαθμίσει την προβολή αυτών των προγραμμάτων·

33.  επισημαίνει ότι τα ζητήματα που συνδέονται με την ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς είναι υψίστης σημασίας για τους ευρωπαίους πολίτες· επιδοκιμάζει, ως εκ τούτου, το πολυετές πρόγραμμα δράσης της Επιτροπής για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής εποπτείας της αγοράς που θα βασίζεται σε κατευθυντήριες γραμμές για τους τελωνειακούς ελέγχους και την ασφάλεια των προϊόντων, και παροτρύνει την Επιτροπή να θεσπίσει σύστημα εποπτείας της Ενιαίας Αγοράς για όλα τα προϊόντα, βάσει μίας ενιαίας νομοθετικής πράξης η οποία θα καλύπτει τόσο την οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΟΓΑΠ) όσο και τον κανονισμό για την εποπτεία της αγοράς· καλεί την Επιτροπή να διαδραματίσει πιο δραστήριο ρόλο στο συντονισμό και την ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών μεταξύ των εθνικών τελωνειακών αρχών και των αρχών εποπτείας της αγοράς προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των συνοριακών ελέγχων προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διαθέσουν τους πόρους που χρειάζονται ώστε να είναι αποτελεσματικές οι δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς·

34. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από τα κράτη μέλη τα οποία εξακολουθούν να επιβάλλουν περιορισμούς στις αγορές εργασίας τους να αναθεωρήσουν τις μεταβατικές τους διατάξεις ώστε να ανοίξουν τις αγορές εργασίας τους σε όλους τους Ευρωπαίους εργαζόμενους·

35. θεωρεί την εισροή μεταναστών υψηλής ειδίκευσης και εποχιακών εργαζομένων ωφέλιμη για την ευρωπαϊκή οικονομία· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να επισπεύσουν την άρση των περιορισμών που ισχύουν στην αγορά εργασίας τους για όλους τους πολίτες της ΕΕ· επιπλέον, καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω τη μεταναστευτική πολιτική της όσον αφορά σε αυτές τις ομάδες, μεριμνώντας ώστε να μην στερήσει από τις χώρες προέλευσης το ζωτικό ανθρώπινο δυναμικό τους, και βελτιώνοντας, παράλληλα, τα μέτρα για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης·

36. επαναλαμβάνει ότι η αρχή της ισότιμης αντιμετώπισης στην εσωτερική αγορά καταργεί την απαίτηση που επιβάλλεται σε πολίτες άλλου κράτους μέλους, να προσκομίζουν πρωτότυπα έγγραφα, επικυρωμένα αντίγραφα, πιστοποιητικά ιθαγένειας ή επίσημες μεταφράσεις εγγράφων, προκειμένου να τους παρασχεθεί μια υπηρεσία ή να λάβουν πιο ευνοϊκούς όρους ή τιμές·

37. είναι της άποψης ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες δημιουργεί το θεμελιώδες πλαίσιο για την εξασφάλιση ενός υψηλότερου βαθμού ελευθερίας στην κυκλοφορία των παρόχων υπηρεσιών, αποβλέποντας παράλληλα στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών ως αποδεκτών υπηρεσιών και στην αύξηση της διαθεσιμότητας των πληροφοριών, της παροχής βοήθειας και της διαφάνειας όσον αφορά τους παρόχους υπηρεσιών και τις υπηρεσίες τους·

38. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρακτικές προτάσεις για την επέκταση της προστασίας των καταναλωτών έναντι της άσκησης αθέμιτων εμπορικών πρακτικών σε βάρος μικρών επιχειρήσεων·

39 επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει νομοθετική πρωτοβουλία για τη μεταρρύθμιση του συστήματος αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση του κεκτημένου και να δημοσιεύσει μια Πράσινη Βίβλο έως τον Σεπτέμβριο του 2011· εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να εξασφαλισθεί η δυνατότητα μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων· ζητεί από τα κράτη μέλη να συντονίσουν τις συνταξιοδοτικές πολιτικές τους με αποτελεσματικότερο τρόπο και να καθιερώσουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

40. ζητεί την καθιέρωση σαφέστερης σύνδεσης μεταξύ των προγραμμάτων δευτεροβάθμιας και ανώτερης εκπαίδευσης και των αναγκών της αγοράς θέσεων εργασίας, και τονίζει τη σημασία του ρόλου των περιόδων μαθητείας· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την τυπική και άτυπη εκπαίδευση· θεωρεί ότι οι επαγγελματικές ταυτότητες θα μπορούσαν να αποτελέσουν απτό μέτρο για τη διευκόλυνση της κινητικότητας των επαγγελματιών εντός της Ενιαίας Αγοράς, τουλάχιστον σε ορισμένους κλάδους· παροτρύνει την Επιτροπή να διενεργήσει, εγκαίρως πριν από την ανωτέρω αναθεώρηση, εκτίμηση του αντικτύπου από την εισαγωγή ευρωπαϊκών επαγγελματικών ταυτοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα, την προστιθέμενη αξία, τις απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων και το κόστος τους·

41. θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να γίνει χορηγός σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής δεξιοτήτων στο πλαίσιο του οποίου μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν να επωφελούνται από δεξιότητες που είναι διαθέσιμες σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, προωθώντας κατ' αυτόν τον τρόπο τις συνεργίες και την καθοδήγηση·

42. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να εκδώσει ανακοίνωση σχετικά με τις ενεργειακές προτεραιότητες για την περίοδο έως το 2020/2030· καλεί την Επιτροπή να επιληφθεί του προβλήματος της έλλειψης υποδομών διασύνδεσης και να διευκολύνει την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε να δημιουργηθεί μια πλήρως λειτουργική εσωτερική αγορά ενέργειας·

43. επικροτεί την εξαγγελθείσα νομοθετική πρωτοβουλία για την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την απόσπαση των εργαζομένων (96/71/ΕΚ), ενόψει της διασφάλισης του σεβασμού των δικαιωμάτων των αποσπασμένων εργαζομένων και της αποσαφήνισης των υποχρεώσεων των εθνικών αρχών και των επιχειρήσεων. καλεί τα κράτη μέλη να διορθώσουν τις ελλείψεις όσον αφορά την εφαρμογή και επιβολή της οδηγίας·

44. επικροτεί την αναγγελία μέτρου από την Επιτροπή για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ορισμένες βασικές τραπεζικές υπηρεσίες· επισημαίνει ότι τα μέτρα ελέγχου που εφαρμόζονται για τους πελάτες που υποτίθεται ότι παρουσιάζουν υψηλότερους κινδύνους για τις τράπεζες θα πρέπει να δικαιολογούνται αντικειμενικά και να είναι αναλογικά· επιδοκιμάζει την προτεινόμενη πρωτοβουλία για τη βελτίωση της διαφάνειας και της συγκρισιμότητας των τραπεζικών επιβαρύνσεων·

45. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στο πρόγραμμά της σημαντικές πρωτοβουλίες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (πχ Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) και μεγαλύτερη νομική ασφάλεια των κινητών αξιών) οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την Ενιαία Αγορά· τονίζει ότι ένα κατακερματισμένο σύστημα πληρωμών αποτελεί εμπόδιο στο διασυνοριακό εμπόριο· ζητεί από την Επιτροπή να εξακολουθήσει να βελτιώνει το σύστημα SEPA προκειμένου να καθορίσει μια βασική υπηρεσία πληρωμών που θα είναι διαθέσιμη για όλες τις πιστωτικές κάρτες αυξάνοντας τη διαφάνεια όσον αφορά το κόστος των συναλλαγών και μειώνοντας τις διατραπεζικές προμήθειες στο εσωτερικό της ΕΕ·

46. ζητεί να ληφθούν μέτρα για τη δημιουργία κατάλληλου νομικού πλαισίου για ιδρύματα, αλληλασφαλιστικά ταμεία και ενώσεις ούτως ώστε να τους δοθεί ευρωπαϊκό καθεστώς, να αποφευχθεί η νομική ανασφάλεια και να προωθηθούν άλλες επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας και άλλα κοινωνικά σχέδια· επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής να αναθεωρήσει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1435/2003 περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας, και ζητεί, στα πλαίσια αυτής της αναθεώρησης, τη δημιουργία ενός πραγματικά αυτόνομου καταστατικού· τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η διασυνοριακή πρόσβαση για τις επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας και να αξιοποιηθεί τα μέγιστα το επιχειρηματικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και καινοτόμο δυναμικό τους στα πλαίσια της Ενιαίας Αγοράς· 

47. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να λαμβάνει υπόψη τον κοινωνικό αντίκτυπο των νομοθετικών προτάσεων σχετικά με την Ενιαία Αγορά όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η λήψη πιο τεκμηριωμένων και βασισμένων σε στοιχεία πολιτικών αποφάσεων· ενθαρρύνει την Επιτροπή να προτείνει ένα σύνολο δεικτών οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση του κοινωνικού αντικτύπου της νομοθεσίας· φρονεί ότι αυτή η εκτίμηση του αντικτύπου θα πρέπει να διενεργείται στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης εκτίμησης, η οποία θα εξετάζει όλες τις συναφείς επιπτώσεις μίας πρότασης (ήτοι τις χρηματοοικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ανάπτυξη)·

48. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει νομοθετική πρόταση για ενυπόθηκα δάνεια προκειμένου να ανταποκριθεί στην τρέχουσα έλλειψη προστασίας του καταναλωτή, τη νομική ανασφάλεια σε σχέση με τα ενυπόθηκα δάνεια και την ανεπαρκή συγκρισιμότητα των συνθηκών και των επιλογών που προσφέρονται από τους παρόχους ενυπόθηκων δανείων, να διασφαλίσει τη σταθερότητα του οικονομικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος και να μειώσει τους φραγμούς ούτως ώστε οι πάροχοι ενυπόθηκων δανείων να μπορούν να επιχειρούν και οι πολίτες να μπορούν να λαμβάνουν δάνειο σε άλλο κράτος μέλος·

49. εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι στην Ανακοίνωση της Επιτροπής για την Πράξη για την ενιαία αγορά δεν προβλέπεται καμία δράση σχετικά με τα τέλη περιαγωγής, παρά τον απτό χαρακτήρα αυτών των μέτρων και τις υψηλές προσδοκίες των πολιτών στον συγκεκριμένο τομέα· παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει την χρονική παράταση – έως τον Ιούνιο 2015 – και την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ισχύοντος κανονισμού περιαγωγής, εισάγοντας ανώτατα όρια τιμών λιανικής για την περιαγωγή δεδομένων· είναι της άποψης ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ψηφιακής ατζέντας, η πρωτοβουλία αυτή πρέπει να συμπεριληφθεί στο πλαίσιο της Πράξης για την Ενιαία Αγορά· απευθύνει έκκληση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών να προωθήσουν ένα επιχειρηματικό μοντέλο που θα βασίζεται στην κατ’ αποκοπή επιβάρυνση για την διαβίβαση δεδομένων, τη φωνητική μετάδοση μηνυμάτων, και την περιαγωγή γραπτών μηνυμάτων σε όλη την ΕΕ·

50. καλεί την Επιτροπή να λάβει επείγοντα μέτρα για την σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών, διασφαλίζοντας ότι οι αγορές αυτές ενεργούν προς όφελος της πραγματικής οικονομίας, και να δημιουργήσει μια κατάλληλα ρυθμιζόμενη και εποπτευόμενη ενιαία λιανική αγορά, με τον διπλό σκοπό να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και να διασφαλιστεί χρηματοπιστωτική σταθερότητα ώστε να αποφεύγονται οι κερδοσκοπικές φούσκες, ιδιαίτερα στον τομέα των ακινήτων·

51. ζητεί από την Επιτροπή να προβεί στον προσδιορισμό και την άρση των φορολογικών εμποδίων που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι πολίτες· ζητεί εντονότερη δράση προς αποφυγή της διπλής φορολόγησης των ευρωπαίων πολιτών·

52. επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής να δρομολογήσει διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση και τη βελτίωση της διαφάνειας της ενημέρωσης από τις επιχειρήσεις όσον αφορά τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές και τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, υπογραμμίζει όμως ότι είναι σημαντικό να ληφθούν περαιτέρω ειδικά μέτρα τα οποία να προωθούν υγιείς και υπεύθυνες μισθολογικές πολιτικές, την επαρκή συμμετοχή των γυναικών σε διοικητικά συμβούλια και εκτελεστικά γραφεία, την αξιοποίηση της μακροπρόθεσμης δέσμευσης των μετόχων και την ενίσχυση των συστημάτων διαβούλευσης και συμμετοχής των εργαζομένων καθώς και συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο· ζητεί, ειδικότερα, την προώθηση της κατοχής μετοχών από εργαζόμενους, την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης δέσμευσης των μετόχων και την προαγωγή των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των αντιπροσώπων τους στην πληροφόρηση και τη διαβούλευση, καθώς και των δικαιωμάτων συμμετοχής στις συνεδριάσεις των διοικητικών συμβουλίων· υπογραμμίζει ότι η αυξημένη διαφάνεια, οι καλές σχέσεις με το προσωπικό και οι παραγωγικές διαδικασίες που συνάδουν με τη βιώσιμη ανάπτυξη, είναι επίσης προς όφελος των επιχειρήσεων, των ιδιοκτητών τους και των ατόμων που επενδύουν σ' αυτές·

53. επισημαίνει την πρόταση της Επιτροπής για την πρωτοβουλία κοινωνικής επιχειρηματικότητας και συνιστά την έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης σχετικά με το εν λόγω εγχείρημα, με στόχο την αξιολόγηση των δυνατοτήτων αυτού του μέτρου από πλευράς οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης·

54. πιστεύει ότι η πράξη για την Ενιαία Αγορά θα έπρεπε να προτείνει τρόπους βάσει των οποίων ο δημόσιος τομέας θα μπορεί να εξασφαλίσει καλύτερα τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στην προώθηση καινοτόμων ρυθμίσεων για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών· ενθαρρύνει την Επιτροπή στις προσπάθειές της να καθορίσει ένα πλαίσιο ποιότητας για υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, παρέχοντας στις δημόσιες αρχές μία «εργαλειοθήκη» για την αξιολόγηση της ποιότητας τέτοιων υπηρεσιών και την εκπόνηση διατομεακών και διεθνικών συγκρίσεων·

55. καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ, αποσαφηνίζοντας τα κριτήρια που διέπουν την συμβατότητα των κρατικών ενισχύσεων και των δημόσιων συμβάσεων για τις κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας (ΚΥΚΩ) με την εσωτερική αγορά·

56. απευθύνει έκκληση για την στρατηγική και κατάλληλη χρήση των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, και την επέκταση των Διευρωπαϊκών Δικτύων με στόχο την ανάπτυξη της Ενιαίας Αγοράς·

57. εφιστά την προσοχή στην προστιθέμενη αξία του δικτύου TEN-T, ειδικά των σχεδίων εκείνων που έχουν διεθνικό χαρακτήρα και που μετριάζουν τη συμφόρηση της κυκλοφορίας· επισημαίνει ότι το δίκτυο TEN-T προσφέρει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για την κυκλοφορία ανθρώπων και αγαθών στην ΕΕ, και τονίζει ότι η στρατηγική Ευρώπη 2020 αναγνωρίζει την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της επίσπευσης στρατηγικών σχεδίων που διέρχονται σύνορα, εξαλείφουν κόμβους συμφόρησης και στηρίζουν διατροπικούς κόμβους (πόλεις, λιμάνια, αεροδρόμια, πλατφόρμες υλικοτεχνικής υποστήριξης)·

58. στηρίζει την έννοια ενός βασικού δικτύου αποτελούμενου από σχέδια με προτεραιότητα που υιοθετούν αυτές τις αρχές, τα οποία θα πρέπει στη συνέχεια να είναι οι κύριοι δικαιούχοι της χρηματοδότησης της ΕΕ, και παροτρύνει ώστε οι επενδύσεις με ευρωπαϊκή στήριξη στον τομέα των μεταφορών να συνδυάζονται με άλλα παρεμφερή σχέδια υποδομών στις μεταφορές που λαμβάνουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από άλλες πηγές·

59. επικροτεί την εισαγωγή πραγματικών δικαιωμάτων για τους επιβάτες που ταξιδεύουν στο εσωτερικό της ΕΕ, στους τομείς των αερομεταφορών, των σιδηροδρομικών μεταφορών, των θαλάσσιων μεταφορών και των οδικών μεταφορών με λεωφορεία και πούλμαν, και αναγνωρίζει τη θεμελιώδη σημασία των εν λόγω δικαιωμάτων για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων εντός της Ενιαίας Αγοράς·

60. ζητεί την αναθεώρηση της αναγκαστικής εκτέλεσης των δικαιωμάτων αυτών στον τομέα της αεροπλοΐας, εν συνεχεία της οποίας να ακολουθήσουν, αν κριθεί αναγκαίο, νομοθετικές προτάσεις προκειμένου να διασαφηνισθούν και να παγιωθούν αυτά τα δικαιώματα ώστε να εξασφαλισθεί η ομοιόμορφη εφαρμογή τους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να εξαλειφθεί ο κίνδυνος στρέβλωσης του ανταγωνισμού εντός της Ενιαίας Αγοράς τόσο στα πλαίσια των μέσων μεταφοράς όσο και μεταξύ των μέσων αυτών· ζητεί να περιλαμβάνουν οι προτάσεις αυτές επαρκή προστασία για τους καταναλωτές σε τομείς όπως τα οργανωμένα ταξίδια, η κήρυξη πτώχευσης και οι υπερβολικές χρεώσεις παροχής υπηρεσιών·

61. επισημαίνει ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για τη ρύθμιση των δικαιωμάτων των επιβατών των αεροπορικών μεταφορών απαιτεί καλύτερα μέτρα επιβολής, ούτως ώστε οι πολίτες, ιδιαίτερα τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, να μπορούν να κάνουν πλήρη χρήση των δικαιωμάτων τους· ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών, προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των καταναλωτών, και να εκδώσει ανακοίνωση για τα δικαιώματα επιβατών που χρησιμοποιούν άλλα μέσα μεταφοράς, την οποία θα ακολουθήσουν νομοθετικές προτάσεις·

62. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε απολογισμό της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί έως τώρα στον τομέα των δικαιωμάτων των επιβατών, να προσδιορίσει κοινά πρότυπα μεταξύ των μέσων και να ορίσει γενικούς πολιτικούς προσανατολισμούς για τα επόμενα έτη, εστιάζοντας ιδιαίτερα στο πώς να αυξηθεί η συνειδητοποίηση των δικαιωμάτων τους από τους επιβάτες και στο πώς να τα ασκήσουν·

63. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών με αποτελεσματικό, έξυπνο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών το οποίο θα συνδράμει τους επιβάτες με τη στήριξη ολοκληρωμένου συστήματος έκδοσης εισιτηρίων·

64. τονίζει την ανάγκη να ολοκληρωθεί η Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, και επισημαίνει ότι τα οφέλη της θα έχουν άμεση επίπτωση στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων· ζητεί να ληφθούν μέτρα για την προώθηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον τομέα της υγείας, καθώς και της καθολικής πρόσβασης στις ευρυζωνικές υπηρεσίες σε προσιτές τιμές· επικροτεί την πρόταση απόφασης σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος δράσης για το ευρωπαϊκό ραδιοφάσμα, και ειδικότερα την ελευθέρωση της ζώνης του ψηφιακού μερίσματος των 800 MHz έως το 2013 ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί η αγορά των ασύρματων ευρυζωνικών υπηρεσιών και να εξασφαλιστεί η ταχεία πρόσβαση όλων των πολιτών στο Διαδίκτυο, ιδιαίτερα εκείνων που κατοικούν σε λιγότερο προσπελάσιμες περιοχές της Ευρώπης, όπως νησιωτικές, ορεινές, αγροτικές και αραιοκατοικημένες περιοχές·

65. παροτρύνει τα κράτη μέλη να μην εξετάσουν την πρόταση της Επιτροπής για μια οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων (COM(2008)0426) μόνο από την άποψη του κόστους, αλλά και από την άποψη των πιθανών οφελών, όταν οι άνθρωποι που προηγουμένως δεν ένιωθαν ασφάλεια σε ορισμένες περιοχές θα αρχίσουν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες εκεί·

66. υποστηρίζει σθεναρά τις "25 δράσεις για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών της ΕΕ" που περιλαμβάνονται στην έκθεση 2010 για την ιθαγένεια στην ΕΕ (COM(2010)0603), ιδίως τις δράσεις που σχετίζονται με την αύξηση της προστασίας των θυμάτων, των υπόπτων και των κατηγορουμένων·

67. επικροτεί την οδηγία για τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και καλεί τα κράτη μέλη να την εφαρμόσουν πλήρως·

III. Στρατηγικές προτεραιότητες

68. ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει τις προτάσεις που απαριθμούνται κατωτέρω ως στρατηγικές προτεραιότητες του Κοινοβουλίου:

1.        καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για να αυξήσει την κινητικότητα των Ευρωπαίων πολιτών, και συγκεκριμένα με τη δημοσίευση, έως τον Σεπτέμβριο του 2011, Πράσινης Βίβλου σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, στην οποία θα περιλαμβάνεται αξιολόγηση του υφιστάμενου πλαισίου, και να προτείνει, εφόσον κριθεί απαραίτητο, νομοθετική πρωτοβουλία σχετικά με τη μεταρρύθμιση του εν λόγω πλαισίου το 2012, συγχρόνως δε να αξιολογεί την σκοπιμότητα και την προστιθέμενη αξία των ευρωπαϊκών επαγγελματικών ταυτοτήτων, του «ευρωπαϊκού διαβατηρίου ικανοτήτων» το 2011 καθώς και τη θέσπιση «πίνακα αποτελεσμάτων για την κινητικότητα» για την καταμέτρηση της κινητικότητας εντός της ΕΕ·

2.        ζητεί από την Επιτροπή να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στον συντονισμό των δραστηριοτήτων των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς και των τελωνειακών αρχών, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των συνοριακών ελέγχων σε εμπορεύματα που εισάγονται από τρίτες χώρες, και να εκπονήσει το 2011 πολυετές σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη πανευρωπαϊκού αποτελεσματικού συστήματος εποπτείας της αγοράς για όλα τα προϊόντα, επιτρέποντας συγχρόνως στα κράτη μέλη περιθώρια ευελιξίας στην εκπλήρωση των νομικών τους υποχρεώσεων·

3.        παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει την χρονική παράταση – έως τον Ιούνιο 2015 – και την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ισχύοντος κανονισμού περιαγωγής, εισάγοντας ανώτατα όρια τιμών λιανικής για την περιαγωγή δεδομένων προκειμένου να μειωθούν τα έξοδα περιαγωγής για το κοινό και τις επιχειρήσεις·

4.        καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έως τον Ιούνιο 2011 νομοθετική πρόταση για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε ορισμένες βασικές τραπεζικές υπηρεσίες και να βελτιωθεί η διαφάνεια και η συγκρισιμότητα των τραπεζικών εξόδων έως τα τέλη του 2011·

5.        καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι προκειμένου να εξασφαλισθεί πλήρως η δυνατότητα μεταφοράς των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων·

69. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ C 187E, 24.7.2008, σ.80.

(2)

ΕΕ C 306E, 15.12.2006, σ. 277.

(3)

ΕΕ L 176 της 7.7.2009, σ. 17.

(4)

ΕΕ L 98 της 16.4.2005, σ. 47.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0051.

(6)

ΕΕ C 309E, 4.12.2008, σ. 46.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0210.

(8)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0046.

(9)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0186.

(10)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0376.

(11)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0320.

(12)

http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.

(13)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0047.

(14)

ΕΕ L 218, 13.8.2008, σ. 30.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 11 Νοεμβρίου 2010, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση ανακοίνωσης για την ανανέωση της εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων στην ενιαία αγορά. Η πράξη για την ενιαία αγορά θα συζητηθεί μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2011. Η συνολική προσέγγιση που προτείνει η Επιτροπή αποτελεί συνέχεια της έκθεσης Mario Monti προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ‘Μια νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά’. Στόχος της, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι να εργάζεται η Ένωση για ‘την άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και το υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος’ τοποθετώντας τις επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα τις ΜΜΕ, και τους Ευρωπαίους στο επίκεντρο της ενιαίας αγοράς.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής ‘Προς μια Πράξη για την Ενιαία αγορά για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας – 50 προτάσεις για βελτίωση της συνεργασίας, της από κοινού ανάληψης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των συναλλαγών’ και ιδίως το κεφάλαιο II ‘Οι Ευρωπαίοι στο επίκεντρο της ενιαίας αγοράς για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης’ περιέχουν 19 πρωτοβουλίες σχετικά με την κοινωνική διάσταση της ενιαίας αγοράς.

Η έκθεση Grech που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο το Μάιο του 2010, συνιστούσε μια αυθεντικά ολιστική προσέγγιση της αναζωογόνησης και ενίσχυσης της εσωτερικής αγοράς, που να καλύπτει βασικούς τομείς όπως οι πολιτικές για τη βιομηχανία, την ενέργεια και τις υποδομές. Όμως, η ανακοίνωση της Επιτροπής για τη συσχέτιση με τη στρατηγική ΕΕ 2020 είναι αδύναμη και ασαφής, και επικαλύπτει διάφορες εμβληματικές πρωτοβουλίες. Χρειάζεται μεγαλύτερη συνέπεια, αποτελεσματικότητα και χρηστή διακυβέρνηση για να μπορέσει μια ανανεωμένη ενιαία αγορά να προωθήσει την ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και για να ενδυναμώσει τους πολίτες και καταναλωτές. Το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη οφείλουν να προωθήσουν την ευρωπαϊκή δέσμευση και την εθνική ευθύνη με στόχο την ενίσχυση και εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς.

Οι προσπάθειες προς επίτευξη της ενιαίας αγοράς έχουν επικεντρωθεί στην αγορά και την οργάνωσή της, αγνοώντας σε μεγάλο βαθμό τις ανησυχίες και τα δικαιώματα των πολιτών, εργαζομένων και καταναλωτών της, γεγονός που εξηγεί την ευρωπαϊκή απροθυμία και κόπωση όσον αφορά την εσωτερική αγορά. Οι πολίτες πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο της ενιαίας αγοράς. Αυτό ορίζεται σαφώς στην εισαγωγή του εγγράφου· όμως, οι προτάσεις για την υλοποίηση του στόχου αυτού δεν είναι αρκετά δυνατές ώστε να το πετύχουν.

Η Επιτροπή προτείνει ένα σύμφωνο για την ταυτόχρονη βελτίωση των τριών συστατικών στοιχείων της ενιαίας αγοράς: οικονομικό, κοινωνικό και διακυβέρνηση. Αυτή η συνεκτική προσέγγιση διαρθρώνεται πράγματι σε τρία μέρη και σε 50 συγκεκριμένες προτάσεις νομοθετικής ή λειτουργικής φύσεως:

1. Ισχυρή, βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη των επιχειρήσεων (24 προτάσεις)

2. Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης με την τοποθέτηση των Ευρωπαίων στο επίκεντρο της ενιαίας αγοράς (19 προτάσεις)

3. Διάλογος, σύμπραξη, αξιολόγηση: τα κλειδιά για τη χρηστή διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς (7 προτάσεις).

Η παρούσα έκθεση εξετάζει τις 19 προτάσεις του κεφαλαίου 2 της Πράξης για την ενιαία αγορά, εμβαθύνοντας μερικά θέματα προτεραιότητας και ιδίως τις εργασίες που επιτελέστηκαν με την έκθεση του κ. Grech και το έγγραφο του κ. Monti.

Βασικά κοινωνικά δικαιώματα

Πρέπει να περιλαμβάνεται μια κοινωνική ρήτρα σε όλα τα νομοθετήματα της ενιαίας αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 9 ΣΕΕΛ και το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να είναι οι αναπτυσσόμενες πολιτικές πραγματικά επικεντρωμένες στον πολίτη, να αποφεύγονται οι διαστρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να διασφαλίζεται η συνοχή με τον απόλυτο σεβασμό των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων.

Η ενσωμάτωση κοινωνικής ρήτρας σε όλα τα νομοθετήματα της ενιαίας αγοράς με στόχο τη διαφύλαξη του εργασιακού δικαίου, των συνθηκών απασχόλησης και των δικαιωμάτων των εργαζομένων μπορεί να βασιστεί στο θετικό κεκτημένο που εκπροσωπούν τα άρθρα 1.6 και 1.7 και η αιτιολογική σκέψη 14 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.

Η Επιτροπή οφείλει να πετύχει το στόχο της ενδελεχούς εκτίμησης των κοινωνικών επιπτώσεων κατά την εκπόνηση νομοθεσίας σχετικά με την ενιαία αγορά. Στην πράξη, χρειαζόμαστε πιο φιλόδοξη προσέγγιση όσον αφορά την οδηγία για τις αποσπάσεις εργαζομένων, με στόχο μια αναθεώρησή της που να διασφαλίζει, εκ παραλλήλου προς τις οικονομικές ελευθερίες, και την προστασία των πλέον προηγμένων εργασιακών νομοθετημάτων, προτύπων και πρακτικών στον τομέα των βιομηχανικών σχέσεων, καθώς και το σεβασμό των δικαιωμάτων της συλλογικής εκπροσώπησης και συλλογικών διαπραγματεύσεων, της συλλογικής δράσης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην απεργία, και της πλήρους εφαρμογής της αρχής της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας.

Η αποτυχία της Επιτροπής να ικανοποιήσει το αίτημα που εξέφρασε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του τού Οκτωβρίου 2010 για την οικονομική κρίση, ήτοι να θεσπίσει νομοθεσία και να επιτύχει την ασφάλεια δικαίου στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος συνιστά λόγο ανησυχίας, δεδομένου ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας θέσπισε νέα νομική βάση ειδικά για το σκοπό αυτό.

Η ανακοίνωση δεν περιλαμβάνει πρόταση για τις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, όπως είχε υποσχεθεί ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πράξη για την ενιαία αγορά έπρεπε να δίνει έμφαση και στις κοινωνικές υπηρεσίες. Η ανακοίνωση περιέχει αναφορά σε νομοθετικές προτάσεις μόνο για τις παραχωρήσεις και συμβάσεις του δημοσίου.

Είναι αξιέπαινη η διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων προς δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου για τον εκ των προτέρων προγραμματισμό της βιομηχανικής αναδιάρθρωσης: η βιώσιμη βιομηχανική αναδιάρθρωση και η ύπαρξη ευρωπαϊκού πλαισίου διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων είναι ζωτικά για τη δημιουργία μιας κοινωνικά φιλικής ενιαίας αγοράς.

Δικαιώματα των καταναλωτών

Είναι ευπρόσδεκτη η νομοθετική πρόταση για την πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες και ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια. Η διαφάνεια όσον αφορά τα τραπεζικά τέλη και το πραγματικό κόστος και τους όρους των δανείων είναι ζωτική τόσο για την προστασία των καταναλωτών και των επενδυτών, όσο και για την εξασφάλιση υγιών και σταθερών χρηματοπιστωτικών θεσμών, διασφαλίζοντας την πρόσβαση των πολιτών και των μικρών επιχειρήσεων σε δάνεια.

Η ενισχυμένη εποπτεία των ευρωπαϊκών αγορών όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων τονίζει την ανάγκη αποτελεσματικού νομικού πλαισίου για την ασφάλεια των προϊόντων στην ΕΕ. Υποστηρίζει επίσης την ανάγκη αναθεώρησης της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και του συστήματος σήμανσης ΕΚ προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές θα μπορούν να το θεωρούν σήμα ασφαλείας.

Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων

Η ανάγκη αντιμετώπισης των θεμάτων που εκκρεμούν όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων είναι όλο και πιο επιτακτική σε τομείς όπως: η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων· τα συνταξιοδοτικά ταμεία των μετακινούμενων εργαζομένων· η κατάρτιση εκτός των αιθουσών διδασκαλίας και το διαβατήριο ικανοτήτων· η κάρτα ‘Νεολαία σε κίνηση’ καθώς και η ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών και άλλων μεταφορών.

Είναι επίσης ευπρόσδεκτη η πρόταση της Επιτροπής για την επανεξέταση της οδηγίας και την ανάπτυξη του Πράσινου Βιβλίου για τις συντάξεις. Η πρόταση τονίζει τη σημασία των επαρκών συντάξεων και ενός βιώσιμου συνταξιοδοτικού συστήματος που θα επιτευχθεί ευκολότερα με ένα στέρεο τριμερές σύστημα, που θα περιλαμβάνει τα δημόσια, τα επαγγελματικά και τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα, εγγυημένο με ειδικό κανονισμό και με εποπτεία προς προστασία των επενδυτών.

Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων μπορεί να υποστηριχθεί με μια ευρωπαϊκή κοινή πολιτική για την ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου με βάση τη γνώση και τη δια βίου μάθηση, καθώς και της απασχολησιμότητας των εργαζομένων που μπορούν να προσαρμόζονται σε μεταβαλλόμενα μοντέλα παραγωγής και στην οικονομική δυναμική.

Η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς για μια Ευρώπη προστιθέμενης αξίας

Είναι πλέον σαφής μια ενιαία αγορά ενέργειας ικανή να τονώσει την ευρωπαϊκή οικονομία και ανταγωνιστικότητα, να μειώσει την εξωτερική εξάρτηση και να καταστήσει τις τιμές της ενέργειας πιο προσιτές· οι νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ενέργεια πρέπει να αποσκοπούν τόσο στην εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού μέσω διαφοροποιημένου ενεργειακού δικτύου, νέων υποδομών ανανεώσιμης ενέργειας και συντονισμένης έρευνας, όσο και στην εξασφάλιση νέων ενεργειακών πηγών· τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει να αναλαμβάνονται με στενό συντονισμό της Επιτροπής, των κρατών μελών και των σχετικών τομέων της βιομηχανίας.

Η πραγματική εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων και της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας εξαρτάται από την ικανότητα ανάπτυξης σχεδίων ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας σε υλικές και άυλες υποδομές που θα κατευθύνονται και χρηματοδοτούνται σε επίπεδο ΕΕ· η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να υποβάλει κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις.

Είναι ευπρόσδεκτη η πρόθεση δημιουργίας ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών με κοινό πλαίσιο ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, που θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα και ολοκλήρωση και θα διευκολύνει την κινητικότητα πολιτών και εργαζομένων μέσω προσιτών υπηρεσιών· είναι όλο και πιεστικότερη η ανάγκη για μια δημόσια σιδηροδρομική υπηρεσία υψηλής ταχύτητας που θα συνδέει όλα τα κράτη μέλη, καθώς και για σχέδια διευκόλυνσης των επενδύσεων για την υλική και χρηματοοικονομική υποδομή της.

Εταιρικοί θεσμοί με κοινωνικό προσανατολισμό

Η Πρωτοβουλία Κοινωνικής Επιχείρησης (Social Business Initiative) προς ανάπτυξη και υποστήριξη κοινωνικώς καινοτόμων εταιρικών προγραμμάτων εντός της ενιαίας αγοράς είναι άκρως ενδιαφέρουσα και καινοτόμος· εφιστά την προσοχή στη συμβολή της κοινωνικής οικονομίας υπέρ μιας ισορροπημένης ανάπτυξης της ενιαίας αγοράς, ενισχύοντας την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη.

Η ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης μέτρων με στόχο την υπεύθυνη και υπόλογη εταιρική διαχείριση και διακυβέρνηση αποτελεί ένα τρόπο για θετική συνεισφορά στην πραγματική οικονομία και κοινωνία· στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων και των επακόλουθων νομοθετικών μέτρων πρέπει να βρίσκονται βασικοί στόχοι όπως η υγιής και υπεύθυνη πολιτική αμοιβών, η ικανοποιητική συμμετοχή γυναικών στα συμβούλια διοίκησης και λήψης αποφάσεων, η αξιοποίηση της μακροπρόθεσμης δέσμευσης των μετόχων, η ενίσχυση της διαβούλευσης των εργαζομένων και τα προγράμματα συμμετοχής και απόκτησης μετοχών.

Η αναθεώρηση ή θέσπιση νέας νομοθεσίας που αφορά τους συνεταιρισμούς, τα ιδρύματα και τις αλληλασφαλιστικές ενώσεις πρέπει να συνοδεύεται από ειδικές ρυθμίσεις όσον αφορά την κοινωνία και τα εργασιακά δικαιώματα της πληροφόρησης και διαβούλευσης με την πρόβλεψη κοινοτικών και εργασιακών συμβουλίων.

Εκκρεμούντα ζητήματα εξακολουθούν να απαιτούν μια υγιή στρατηγική επικοινωνίας: πώς μπορούν οι πολίτες να συμμετέχουν καλύτερα και να είναι πιο υπεύθυνοι μέσω βελτιωμένης πρόσβασης στην πληροφορία· πώς μπορούμε να απευθυνθούμε ευρύτερα στους πολίτες προς διασφάλιση της πληροφόρησης σχετικά με τα δικαιώματά τους στην ενιαία αγορά, συμπεριλαμβανομένης της συλλογικής νομικής προστασίας· πώς να βελτιώσουμε τις διασυνοριακές επαφές· πώς να επιταχύνουμε την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων προς ενίσχυση της κινητικότητας· πώς να αυξήσουμε την έρευνα για περισσότερη καινοτομία.

Η παρούσα πράξη εγκρίνεται ταυτόχρονα με την έκθεση για την ιθαγένεια της ΕΕ το 2010: Η άρση των εμποδίων για τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, η οποία εστιάζεται στην εξάλειψη των εμποδίων που συναντούν οι πολίτες όταν ταξιδεύουν, σπουδάζουν, παντρεύονται, παίρνουν σύνταξη, αγοράζουν ή κληρονομούν ακίνητα ή ψηφίζουν σε άλλο κράτος μέλος. Η πράξη για την ενιαία αγορά και η έκθεση για την ιθαγένεια αλληλοσυμπληρώνονται, δεδομένου ότι αποσκοπούν στο να ξεπεραστεί ο συνεχιζόμενος κατακερματισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τομείς που ενδιαφέρουν άμεσα τους πολίτες, ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια Ευρώπη των πολιτών και μια αποτελεσματική ενιαία αγορά προς ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών πολιτών και επιχειρήσεων.

Θέσπιση προτεραιοτήτων

Υπάρχει στην πράξη η ανάγκη προσδιορισμού προτεραιοτήτων μεταξύ των 19 προτάσεων. Πρέπει να επιλεγούν βάσει πέντε ζωτικών αξιών – των βασικών κοινωνικών δικαιωμάτων, της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, της ελεύθερης διακίνησης των εμπορευμάτων, των εταιρικών θεσμών με κοινωνικό προσανατολισμό και των δικαιωμάτων του καταναλωτή. Πάντως, χρειαζόμαστε ταχέως πρακτικά αποτελέσματα για τους πολίτες. Η τελική θέσπιση προτεραιοτήτων στη δράση θα λαμβάνει υπόψη προτάσεις που μπορούν να επιφέρουν απτά οφέλη για τους πολίτες και καταναλωτές (απτότητα) και είναι εύκολα εφικτές σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα (εφικτότης).

Χρειαζόμαστε πράγματι έναν έλεγχο πολιτικής για την απτότητα όλων των μέτρων για τον πολίτη· αποτελεί επίσης βασική ανησυχία η αξιολόγηση της ευκολίας εφαρμογής των μέτρων αυτών (εφικτότης), αρχίζοντας από το σχέδιο του 2011. Εν τη απουσία τέτοιων μηχανισμών, προσδιορίσαμε πέντε τομείς άμεσης εφαρμογής κατά το 2011:

I.                       Ενίσχυση της εποπτείας της ευρωπαϊκής αγοράς, καλύτερη πρόσβαση σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες, ενιαία ολοκληρωμένη αγορά ενυπόθηκων πιστώσεων, άρση φορολογικών εμποδίων και της διπλής φορολόγησης.

II.                      Ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικής ηλεκτρονικού εμπορίου προς ενίσχυση της εμπιστοσύνης πολιτών και καταναλωτών στις επιγραμμικές αγορές.

III.         Σχέδιο δράσης κατά της παραποίησης και πειρατείας προϊόντων ως σημαντικό προληπτικό εργαλείο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα εμπορεύματα που κυκλοφορούν στην ενιαία αγορά είναι ασφαλή για την κατανάλωση, είναι νόμιμα και πληρούν τα κατάλληλα πρότυπα.

IV.         Ανάπτυξη, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, αποτελεσματικής πολιτικής επικοινωνίας για την πράξη της ενιαίας αγοράς, με βάση πολιτικό έλεγχο της απτότητας για τους πολίτες.

V.          Σύστημα σημείων αναφοράς, βάσει της οριζόντιας κοινωνικής ρήτρας, προς αξιολόγηση της σχετικότητας όλων των μέτρων της ενιαίας αγοράς, βάσει της κοινωνικής τους επίπτωσης, της απτότητας και της εφικτότητας, που θα χρησιμοποιηθούν ως βάση της μελλοντικής πολιτικής.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (16.2.2011)

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με την ενιαία αγορά των Ευρωπαίων

(2010/2278(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: José Manuel García-Margallo y Marfil

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.   πιστεύει ακράδαντα ότι η Πράξη για την Ενιαία Αγορά θα πρέπει να αποτελέσει μια συνεκτική και ισορροπημένη δέσμη μέτρων στο πνεύμα την έκθεσης Grech (A7-0132/10) και της έκθεσης Monti, που θέτει τα θεμέλια για μια Ευρώπη Προστιθέμενης Αξίας τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις·

2.   θεωρεί ότι η επαναπροώθηση και η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς είναι ουσιώδη στοιχεία στο πλαίσιο των πολιτικών της ΕΕ για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής και της οικονομικής κρίσης, και ως τμήμα της Στρατηγικής ΕΕ 2020·

3.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξαλείψουν τα εμπόδια στην κινητικότητα των εργαζομένων που προέρχονται από τα νέα κράτη μέλη, έχοντας κατά νου τις θετικές συνέπειες της κινητικότητας των εργαζομένων στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης·

4.   χαιρετίζει τν πρωτοβουλία σχετικά με την Πράξη για την Ενιαία Αγορά και την ισορροπία της μεταξύ οικονομικών, κοινωνικών στόχων και στόχων στον τομέα της διακυβέρνησης, πιστεύει όμως ότι ο συμπληρωματικός χαρακτήρας των διαφόρων μέτρων που περιέχει η έκθεση Monti δεν αντικατοπτρίζεται πλήρως στην ΠΕΑ·

5.   χαιρετίζει τη συμπερίληψη αναθεώρησης της οδηγίας ΙΕΣΠ και καλεί την Επιτροπή να προσθέσει στις προτάσεις της την ολοκλήρωση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ·

6.   χαιρετίζει την έκδοση Πράσινης Βίβλου για την εταιρική διακυβέρνηση, υπογραμμίζει όμως ότι είναι σημαντικό να ληφθούν περαιτέρω ειδικά μέτρα τα οποία να προωθούν υγιείς και υπεύθυνες μισθολογικές πολιτικές, την επαρκή συμμετοχή των γυναικών σε διοικητικά συμβούλια και όργανα λήψεως αποφάσεων, την αξιοποίηση της μακροπρόθεσμης δέσμευσης των μετόχων και την ενίσχυση των συστημάτων διαβούλευσης και συμμετοχής των εργαζομένων καθώς και συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο·

7.   καλεί την Επιτροπή να λάβει επείγοντα μέτρα για την σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών, διασφαλίζοντας ότι οι αγορές αυτές ενεργούν προς όφελος της πραγματικής οικονομίας, και να δημιουργήσει μια κατάλληλα ρυθμιζόμενη και εποπτευόμενη ενιαία λιανική αγορά, με τον διπλό σκοπό να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και να διασφαλιστεί χρηματοπιστωτική σταθερότητα ώστε να αποφεύγονται οι κερδοσκοπικές φούσκες (bubbles), ιδιαίτερα στον τομέα των ακινήτων·

8.   καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την πρόσβαση σε αγορές επιχειρηματικού κεφαλαίου, προκειμένου να παρασχεθούν οι πολύ αναγκαίες πιστώσεις σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, κυρίως ΜΜΕ, που επενδύουν στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία, και να τονωθούν οι ευρωπαϊκές εξαγωγές·

9.   καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει την πρόταση σχετικά με ένα απλοποιημένο σύστημα φορολογίας για ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά·

10. σημειώνει ότι η πρωτοβουλία που αφορά την Πράξη για την Ενιαία Αγορά περιλαμβάνει μια δέσμευση για την υποβολή, εντός του 2011, μιας σειράς μέτρων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος και, υπενθυμίζοντας τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο Πρόεδρος Barroso, καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει τομεακά ποιοτικά πλαίσια·

11. υπενθυμίζει την ανάγκη να αποσαφηνιστεί το νομικό περιβάλλον στον τομέα των υπηρεσιών γενικού συμφέροντος και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει εις βάθος το ζήτημα του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης σε σχέση με τα άτομα που χαρακτηρίζονται από υψηλή μετακίνηση και με αυτά των οποίων η μετακίνηση θα πρέπει να ενθαρρυνθεί·

12. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Πρωτοβουλία για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα θα δώσει έμφαση σε χρηματοοικονομικές λύσεις για επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, οι οποίες έχει αποδειχθεί ότι είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές σε περιόδους οικονομικής κρίσης και με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουν στη βιώσιμη απασχόληση και ανάπτυξη, και υπενθυμίζει ότι σε κράτη μέλη εφαρμόζονται ήδη διάφορες πρωτοβουλίες διάδοσης της βέλτιστης πρακτικής, ιδιαίτερα όσον αφορά την εισφορά στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δάνεια στις εν λόγω επιχειρήσεις·

13. ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τον αντίκτυπο των κρατικών ενισχύσεων και των διαρθρωτικών μέτρων επί του ανταγωνισμού στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής κρίσης·

14. σημειώνει ότι κάθε πρόταση περί συλλογικής προσφυγής για παραβιάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού πρέπει να είναι συνεπής προς τη θέση που εξέφρασε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 26ης Μαρτίου 2009 περί των αγωγών αποζημιώσεων για παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ, και τονίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει στην έγκριση κάθε τέτοιας πράξης διά της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει γενικότερα την υπόθεση των ελάχιστων προτύπων σε συνάρτηση με το δικαίωμα αποζημίωσης για ζημία που προκάλεσε η παραβίαση του δικαίου της ΕΕ·

15. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τη φορολογία των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, που θα περιλαμβάνει και θα συντονίζει όλες τις εισφορές και τους φόρους που βρίσκονται επί του παρόντος υπό εξέταση, ενώ παράλληλα θα σέβεται τα προνόμια των κρατών μελών, και να αξιολογήσει την περίπτωση και τη σκοπιμότητα ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ο οποίος θα ισχύει για όλους τους οικονομικούς παράγοντες που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

16. ζητεί εντονότερη δράση προς αποφυγή της διπλής φορολόγησης των ευρωπαίων πολιτών·

17. χαιρετίζει την πρόταση για καθολική πρόσβαση όλων των πολιτών της ΕΕ στις βασικές τραπεζικές υπηρεσίες·

18. ζητεί από την Επιτροπή να ερευνήσει κατά πόσον τα ευρωομόλογα αποτελούν κατάλληλο μέτρο για την εξασφάλιση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, επιπροσθέτως της προώθησης μιας καλύτερα ισορροπημένης ανάπτυξης·

19. ζητεί οι πόροι των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής να χρησιμοποιούνται κατά τον κατάλληλο στρατηγικό τρόπο και τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα να εξαπλωθούν με στόχο την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς·

20. καλεί την Επιτροπή να δημοσιοποιήσει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Πράξης για την Ενιαία Αγορά και να δημοσιεύει τακτικά τα συγκεκριμένα βήματα προόδου που επιτυγχάνονται προκειμένου να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την υλοποίηση της Πράξης και να τονισθούν τα οφέλη της·

21. τονίζει τη σημασία των μέτρων που έχουν ως στόχο να πεισθούν οι πολίτες ότι η ενιαία αγορά είναι προς το συμφέρον τους·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

14.2.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

6

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Νικόλαος Χουντής, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Íñigo Méndez de Vigo, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Άννυ Ποδηματά, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool.

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sophie Auconie, Elena Băsescu, Arturs Krišjānis Kariņš, Andreas Schwab, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (16.2.2011)

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με μια ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίους

(2010/2278(INI))

Εισηγητής: Liisa Jaakonsaari

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.   φρονεί ότι οι Ευρωπαίοι δεν έχουν ακόμα πλήρως αξιοποιήσει τις δυνατότητες της Ενιαίας Αγοράς σε πολλούς τομείς, όπως η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών και υπηρεσιών και ότι χρειάζονται νέα κίνητρα, για να διασφαλιστεί, συγκεκριμένα, η κατάλληλη γεωγραφική κινητικότητα των εργαζομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη·

2.   τονίζει ότι η Ενιαία Αγορά για τους Ευρωπαίους αφορά πρωταρχικά θέσεις απασχόλησης και τη δημιουργία νέων θέσεων και ότι είναι ζωτικής σημασίας να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον, όπου επιχειρήσεις και πολίτες θα μπορούν να ασκούν στο ακέραιο τα δικαιώματά τους·

3.   τονίζει ότι η Ενιαία Αγορά προσφέρει σημαντικές δυνατότητες όσον αφορά την απασχόληση, την ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό και ότι πρέπει να υιοθετηθούν ισχυρές διαρθρωτικές πολιτικές προκειμένου οι δυνατότητες αυτές να αξιοποιηθούν πλήρως·

4.   επικροτεί την πρόταση 29 και την προθυμία της Επιτροπής να θέσει σε εφαρμογή τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και την κοινωνική ρήτρα (άρθρο 9 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης)· επιμένει ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι αποτελεσματικά·

5.   ζητεί, σε όλες τις νομοθετικές προτάσεις, να γίνεται σεβαστό το άρθρο 9 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα όσον αφορά την προώθηση υψηλού επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση κατάλληλης κοινωνικής προστασίας και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και τους στόχους της Ένωσης όσον αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση·

6.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνούν ώστε οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος να είναι εξασφαλισμένες εντός ενός πλαισίου καθολικής πρόσβασης, υψηλής ποιότητας, οικονομικά προσιτού χαρακτήρα και σαφών δημοσιονομικών κανόνων, πιστεύει δε ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες, χρησιμοποιώντας όλες τις δυνατότητες επιλογής που έχει στη διάθεσή της, με βάση και σύμφωνα με το άρθρο 14, πρωτόκολλο 26 και τις διατάξεις της Συνθήκης σχετικά με την επικουρικότητα και την αναλογικότητα, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί για τους παρόχους νομική βεβαιότητα εν προκειμένω· τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης υποδομών για τις μεγάλες συνδεδεμένες με δίκτυο βιομηχανίες και δημόσιες υπηρεσίες, που καλύπτουν μεταξύ άλλων τον ενεργειακό τομέα, τις υπηρεσίες μεταφορών, όπως τα διευρωπαϊκά σιδηροδρομικά δίκτυα και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, όπως την ευρυζωνική πρόσβαση σε ολόκληρη την ΕΕ·

7.   επικροτεί την προταθείσα απόφαση σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος δράσης για το ευρωπαϊκό ραδιοφάσμα, και ειδικότερα την ελευθέρωση της ζώνης του ψηφιακού μερίσματος των 800 MHz έως το 2013 για να εξασφαλιστεί η ευρυζωνική κάλυψη των αγροτικών περιοχών και η ταχεία πρόσβαση όλων των πολιτών στο Διαδίκτυο·

8.   καλεί την Επιτροπή να εγγυηθεί την αρχή της επικουρικότητας και να μην προτείνει οδηγία για συμβάσεις παραχώρησης, λαμβανομένων υπόψη των ουσιαστικών πολιτιστικού χαρακτήρα διαφορών μεταξύ των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα·

9.   φρονεί ότι η Πράξη για την Ενιαία Αγορά πρέπει να ενισχύσει την κοινωνική πρόνοια και τα δικαιώματα των εργαζομένων και να διασφαλίσει θεμιτές συνθήκες εργασίας για όλους τους Ευρωπαίους·

10. επικροτεί την ανακοινωθείσα νομοθετική πρωτοβουλία για την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων (96/71/EΚ(1)), η οποία πρέπει να διασφαλίζει σεβασμό για τα συστήματα βιομηχανικών σχέσεων των κρατών μελών, ισότιμη μεταχείριση όλων των εργαζομένων, συλλογική διαπραγματευτική δράση, ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και διάφορες μορφές συλλογικής δράσης· καλεί τα κράτη μέλη να διορθώσουν τις ελλείψεις όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας·

11. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε εμπεριστατωμένη έρευνα του φαινομένου του "κοινωνικού ντάμπιγκ" ως προς τους όρους αμοιβής και εργασίας εντός της εσωτερικής αγοράς· υπογραμμίζει ότι οι κοινωνικοί εταίροι και οι εθνικές αρχές επιθεώρησης εργασίας πρέπει να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην έρευνα αυτή· αναμένει από την Επιτροπή να προτείνει νέες νομοθετικές δράσεις ή συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής, όπου ενδείκνυται·

12. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου να επιτραπεί στα κράτη μέλη να εγκρίνουν και να εφαρμόζουν υψηλότερα κοινωνικά και οικονομικά πρότυπα σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο·

13. πιστεύει ότι τα συνταξιοδοτικά συστήματα θα πρέπει σε γενικές γραμμές να συνεχίσουν να ρυθμίζονται σε εθνικό επίπεδο και ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να αποσκοπούν στην ενίσχυση και συμπλήρωση του πρώτου πυλώνα· καλεί τα κράτη μέλη να συντονίσουν αποτελεσματικότερα τις συνταξιοδοτικές τους πολιτικές και να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο· ζητεί να αξιολογήσει η Επιτροπή κατά πόσο χρειάζονται διαφορετικοί κανόνες που θα διέπουν τα συνταξιοδοτικά ταμεία και πρέπει να βελτιωθεί η δυνατότητα μεταφοράς συντάξεων, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, στα οποία συγκαταλέγονται τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα σε περίπτωση αλλαγής εργοδότη· καλεί την Επιτροπή να καταστήσει αυστηρότερους τους κανόνες για τη διαφάνεια των συνταξιοδοτικών συστημάτων, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας·

14. λαμβάνει υπό σημείωση την προθυμία της Επιτροπής να υποστηρίξει αποτελεσματικότερα τον κοινωνικό διάλογο· χαιρετίζει, κατά συνέπεια, την πρόταση 32 της Πράξης για την Ενιαία Αγορά· καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει ουσιαστική διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και τους λοιπούς ενδιαφερόμενους παράγοντες, η οποία να συμπεριλαμβάνει προτάσεις εκ μέρους των κοινωνικών εταίρων για τη διαπραγμάτευση κώδικα συμπεριφοράς που να διασφαλίζει τον κοινωνικό διάλογο, την πρόβλεψη και την έγκαιρη επικοινωνία, τη συμμετοχή πολλαπλών ενδιαφερομένων παραγόντων, την επαγγελματική μετάβαση για όλους, συνεκτίμηση της διάστασης της υγείας στην αλλαγή απασχόλησης και να αποσκοπεί στη δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού για τη βιομηχανική αναδιάρθρωση, ούτως ώστε να μπορούν οι πόροι να αναπροσανατολίζονται αποτελεσματικότερα προς αναδυόμενους κλάδους και να προσφέρονται περισσότερες και καλύτερες νέες ευκαιρίες στους εργαζομένους·

15. τονίζει τη ζωτική σημασία της κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων που συνιστούν θεμελιώδεις παράγοντες για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την κοινωνική ένταξη και, κατά συνέπεια, για την επιτυχία της Ενιαίας Αγοράς·

16. επικροτεί τις προτάσεις 32 και 35 σχετικά με την αναγνώριση των προσόντων και την επικύρωση της αποκτηθείσας πείρας· ζητεί αυτή η αναγνώριση και η επικύρωση να ενσωματωθούν στο ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων και να λαμβάνονται υπόψη στις συλλογικές συμφωνίες των κλάδων και/ή επιχειρήσεων σύμφωνα με τις διαδικασίες των επιμέρους κρατών μελών·

17. εκφράζει επιδοκιμασία για την πρόθεση της Επιτροπής να αναθεωρήσει την οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα (2005/36/ΕΚ(2))· καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει μελέτη σχετικά με την καθιέρωση επαγγελματικής ταυτότητας που μπορεί να περιέχει - μεταξύ άλλων - πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα, την επαγγελματική εμπειρία και την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων και, ταυτόχρονα, να σέβεται τους κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων· προτείνει να εξετασθεί η δυνατότητα συνδυασμού του διαβατηρίου δεξιοτήτων με την επαγγελματική ταυτότητα, ούτως ώστε να υπάρχει ενιαία και ομοιόμορφη ταυτότητα σε επίπεδο ΕΕ·

18. επικροτεί την "Κάρτα Νέων σε Κίνηση", που αποβλέπει στη βελτίωση των συνθηκών σπουδής, κατάρτισης και απασχόλησης νέων στο εξωτερικό· επισημαίνει το γεγονός ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν επαρκεί καθόλου για να καταπολεμηθεί το ανησυχητικό επίπεδο ανεργίας μεταξύ των νέων στην Ευρώπη·

19. εκφράζει επιδοκιμασία για τις προτάσεις που υποστηρίζουν το καινοτόμο δυναμικό της κοινωνικής οικονομίας και επιμένει ότι η εσωτερική αγορά πρέπει να σέβεται την πολυμορφία των νομικών οντοτήτων· θεωρεί την ποικιλομορφία των επιχειρησιακών προτύπων, όπως, μεταξύ άλλων, οι συνεταιρισμοί και οι εταιρείες αλληλασφάλισης, ως κοινό αγαθό που έχει αποδείξει την αντοχή του στην κρίση και που πρέπει να εκτιμηθεί· εφιστά την προσοχή στο τμήμα της πράσινης κοινωνικής οικονομίας που περιλαμβάνει τους συνεταιρισμούς, τις ασφαλιστικές εταιρείες, τις ενώσεις και τα ιδρύματα και το οποίο διαδραματίζει ιδιαίτερα πολύτιμο ρόλο στα πεδία της δημιουργίας βιώσιμης απασχόλησης και ανάπτυξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και του αποκλεισμού· ζητεί τη λήψη μέτρων ενόψει της δημιουργίας ξεχωριστών ευρωπαϊκών καθεστώτων για ιδρύματα, αλληλασφαλιστικές εταιρείες και σωματεία, προκειμένου να αποφευχθεί η νομική ανασφάλεια, να διευκολυνθούν οι διασυνοριακές συναλλαγές και να διασφαλιστεί ότι παρόμοιες καινοτόμες εταιρείες με κοινωνικό προσανατολισμό θα είναι σε θέση να αξιοποιούν τα μέγιστα το οικονομικό και κοινωνικό τους δυναμικό στην Ενιαία Αγορά·

20. ζητεί να ενσωματωθεί η κοινωνική οικονομία σε πληρέστερο βαθμό στα εθνικά σχέδια δράσης που αναπτύσσονται υπό την αιγίδα διεθνών οργανισμών στον τομέα της κοινωνικής ένταξης και να προαχθεί περισσότερο η κοινωνική οικονομία μέσω προγραμμάτων διαρθρωτικής χρηματοδότησης και κοινωνικής καινοτομίας· επικροτεί το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας αναγνωρίζονται ως μέρος των πόρων της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και ζητεί να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση της διασυνοριακής τους πρόσβασης και την μεγιστοποίηση του δυναμικού τους από άποψη επιχειρηματικότητας και απασχόλησης στην ενιαία αγορά· προτείνει ως εκ τούτου την καθιέρωση στενής συνεργασίας και κοινών διαβουλεύσεων στην περίπτωση των αποφάσεων των Συμβουλίων EPSCO και ECOFIN·

21. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την πραγματοποίηση διαβούλευσης για το θέμα του Καθεστώτος μιας Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρίας, προκειμένου να καταστεί ελκυστικότερο για τους επιχειρηματίες·

22. υπενθυμίζει ότι, στο ψήφισμά του για την κοινωνική οικονομία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε την καλύτερη αναγνώριση των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων της γενικευμένης ενσωμάτωσης της έννοιας αυτής στις πολιτικές της ΕΕ, του εντατικότερου διαλόγου με τους εκπροσώπους της κοινωνικής οικονομίας, της καλύτερης στήριξης των επιχειρήσεων και της αναγνώρισής τους στον κοινωνικό διάλογο· υπενθυμίζει ότι στο ίδιο ψήφισμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να ληφθούν υπόψη οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας στα εθνικά μητρώα, και να εκπονηθούν ειδικές στατιστικές σχετικά με τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας·

23. εκφράζει επιδοκιμασία για την πρόταση 38 και την πρωτοβουλία της Επιτροπής για ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και της κοινωνικής ευθύνης, με ειδικό στόχο την αύξηση της συμμετοχής των εργαζομένων και τη βελτίωση της διαφάνειας των πληροφοριών που παρέχουν οι επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων της υποβολής εκθέσεων σχετικά με κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα, των αμοιβών των διευθυντικών στελεχών και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί, ειδικότερα, την προώθηση της κατοχής μετοχών από εργαζόμενους, την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης δέσμευσης των μετόχων και την προαγωγή των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των αντιπροσώπων τους στην πληροφόρηση και τη διαβούλευση, καθώς και των δικαιωμάτων συμμετοχής στις συνεδριάσεις των διοικητικών συμβουλίων· υπογραμμίζει ότι η αυξημένη διαφάνεια, οι καλές σχέσεις με το προσωπικό και οι παραγωγικές διαδικασίες που συμβαδίζουν με τη βιώσιμη ανάπτυξη, είναι επίσης προς όφελος των επιχειρήσεων, των ιδιοκτητών τους και των ατόμων που επενδύουν σ' αυτές·

24. τονίζει την ανάγκη υιοθέτησης μιας φιλόδοξης ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής με στόχο την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας και την επίτευξη της μετάβασης σε ευφυέστερη και περισσότερο βιώσιμη οικονομία·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

14.2.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

13

18

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Συλβάνα Ράπτη, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Raffaele Baldassarre, Françoise Castex, Jelko Kacin, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Emilie Turunen

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 187, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Catherine Bearder

(1)

ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 271 της 16.10.2007, σ. 18.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (1.3.2011)

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με μια Ενιαία Αγορά για τους Ευρωπαίους

(2010/2278(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Toine Manders

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  Πιστεύει ακράδαντα ότι ο μόνος τρόπος για να διατηρηθεί η κοινωνική οικονομία της αγοράς είναι η αναζωογόνηση του τομέα των επιχειρήσεων και ειδικότερα των μικρών επιχειρήσεων και η ύπαρξη ενιαίας νομοθεσίας, ώστε να προσφέρεται ασφάλεια δικαίου στα κράτη μέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, κατά προτίμηση μέσω κανονισμών· πιστεύει ότι αυτό που χρειάζεται είναι ευρύτεροι ορίζοντες και μεγαλύτερη φαντασία από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα·

2.  θεωρεί ότι προκειμένου να διασφαλιστεί πως τα μέτρα της ενιαίας αγοράς είναι πραγματικά επικεντρωμένα στον πολίτη, είναι σημαντικό να ενσωματωθεί κοινωνική ρήτρα σε όλα τα νομοθετικά μέτρα για την ενιαία αγορά, όπως προβλέπεται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, με στόχο την προώθηση υψηλού επιπέδου απασχόλησης, επαρκούς κοινωνικής προστασίας (με την προάσπιση του εργατικού δικαίου, των συνθηκών απασχόλησης και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, με βάση το θετικό κεκτημένο που αντιπροσωπεύουν η οδηγία αριθ. 2006/123/ΕΚ και ο κανονισμός αριθ. 1998/2679/ΕΚ του Συμβουλίου· εξαίρει τη σημασία των υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος (ΥΓΟΣ) για τη συμβολή τους στη γενική ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και στις αναπτυσσόμενες αγορές και τεχνολογίες, καθώς και για τον ουσιαστικό και καθολικό ρόλο τους ως βασικών δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών· υπογραμμίζει την ανάγκη να αναληφθεί περαιτέρω δράση στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης και της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη πολιτικών που οδηγούν σε υγιείς και υπεύθυνες μισθολογικές πολιτικές, στη διαβούλευση και τη συμμετοχή των εργαζομένων, και στην αξιοποίηση της μακροπρόθεσμης δέσμευσης των μετόχων· εξαίρει τον ρόλο των φορέων της κοινωνικής οικονομίας, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ένα πολύτιμο εναλλακτικό επιχειρηματικό μοντέλο που λειτουργεί με επιτυχία στην αγορά, προσφέροντας υπηρεσίες, απασχόληση και κοινωνική ένταξη· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει προτάσεις σχετικά με τη θέσπιση διαφόρων ευρωπαϊκών καταστατικών για τις ενώσεις, τα αλληλασφαλιστικά ταμεία και τα ιδρύματα, και να λάβει μέτρα για τη στήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας , προκειμένου να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού με άλλους τύπους επιχειρήσεων·

3.  επισημαίνει ότι παρόλο που η ανακοίνωση της Επιτροπής δεν καλύπτει τα μη οικονομικά δικαιώματα των ατόμων που έχουν ασκήσει τα δικαιώματα τα οποία τους παρέχει η ενιαία αγορά, οι υπεσχημένες προσπάθειες για βελτίωση της σημερινής κατάστασης όσον αφορά τα πιστοποιητικά ατομικών στοιχείων ανταποκρίνονται στην ιδέα της Επιτροπής για τη θέσπιση ευρωπαϊκού διαβατηρίου δεξιοτήτων και κάρτας «Νεολαίας σε κίνηση»· εκτιμά ιδιαίτερα την ιδέα της θέσπισης ευρωπαϊκών δανείων κινητικότητας φοιτητών προκειμένου να μπορέσουν περισσότεροι νέοι Ευρωπαίοι, ιδίως όσοι βρίσκονται σε μειονεκτικότερη θέση, να αποκτήσουν την εμπειρία των σπουδών, της κατάρτισης ή της εργασίας σε άλλη χώρα, και υποστηρίζει ένθερμα την ανάπτυξη της ιστοθέσης της Επιτροπής «Νεολαία σε κίνηση», που θα πρέπει να εξελιχτεί σε κύρια πηγή πληροφόρησης για τους νέους που αναζητούν ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης στην Ευρώπη· θεωρεί ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπορούν εδώ να δώσουν το παράδειγμα, αυξάνοντας τον αριθμό και το φάσμα των περιόδων άσκησης και καταργώντας την άμισθη άσκηση δεδομένου ότι δημιουργεί διακρίσεις·

4.  τονίζει περαιτέρω ότι τοπικές αρχές ανησυχούν για την νομική αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει το πλαίσιο στο οποίο είναι υποχρεωμένες να παρεμβαίνουν υπέρ των ΥΓΟΕ και των ΚΥΚΩ που έχουν υπό την ευθύνη τους·

5.  επικροτεί την πρόταση 29 και την πρόθεση της Επιτροπής να θέσει σε εφαρμογή τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και την κοινωνική ρήτρα (άρθρο 9 της ΣΛΕΕ)·

6.  τονίζει την έλλειψη άμεσης επικοινωνίας με τους πολίτες και πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί στις αντιπροσωπείες της ΕΕ στα κράτη μέλη εντολή να αντιδρούν άμεσα στα αρνητικά και παραπλανητικά δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, προβάλλοντας τα πραγματικά γεγονότα, και να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη νομοθεσία, τα σχέδια και τα προγράμματα της Ένωσης, συμβάλλοντας έτσι επίσης στην προώθηση του τεκμηριωμένου διαλόγου για τα ευρωπαϊκά θέματα· τάσσεται επίσης υπέρ της χρήσης της σύγχρονης τεχνολογίας στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση και με φαντασία, όπως π.χ. με βιντεοπαιχνίδια ρόλων όπου οι νέοι θα μπορούν διαγωνίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. στο πλαίσιο ευρωπαϊκών διαγωνισμών μεταξύ σχολείων), καθώς και με άλλες αλληλεπιδραστικές μεθόδους, προκειμένου τα παιδιά να βοηθούνται να μάθουν για τη λειτουργία της οικονομίας και της ΕΕ·

7.  θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να γίνει χορηγός σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής δεξιοτήτων στο πλαίσιο του οποίου μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν να επωφελούνται από δεξιότητες που είναι διαθέσιμες σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, προωθώντας κατ' αυτόν τον τρόπο τις συνεργίες και την καθοδήγηση·

8.  επισημαίνει περαιτέρω, στο πλαίσιο αυτό, ότι στο σημερινό οικονομικό κλίμα, οι επιχειρήσεις και ο δημόσιος τομέας προσφεύγουν όλο και περισσότερο σε συμβάσεις μη αμειβόμενης πρακτικής και επαγγελματικής άσκησης για να αποφεύγουν την πρόσληψη νέων ανθρώπων με σύμβαση απασχόλησης· πιστεύει, χωρίς να αμφισβητεί με οποιονδήποτε τρόπο τη χρησιμότητα τέτοιων μέτρων για την προσφορά επαγγελματικής πείρας σε νέους ανθρώπους, ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα πρότυπο ευρωπαϊκού καθεστώτος διασυνοριακής σύμβασης μικρής διάρκειας για να μπορούν οι νέοι να αποκτούν πείρα στον τομέα της επιλογής τους έξω από τη χώρα τους, χωρίς κίνδυνο για τον εργοδότη· θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή ανταλλαγή δεξιοτήτων που προτείνεται στην προηγούμενη παράγραφο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τη διαχείριση του καθεστώτος αυτού, με την επιλογή κατάλληλων υποψήφιων για κατάλληλους εργοδότες, την παροχή βοήθειας για τις διοικητικές διατυπώσεις και τη χορήγηση επιδοτήσεων στις συμμετέχουσες ΜΜΕ· πιστεύει ακράδαντα ότι θα επιτευχθούν ουσιαστικά οφέλη, τόσο για τους ενδιαφερόμενους νέους (επαγγελματική πείρα και ενδεχόμενη δυνατότητα μόνιμης θέσης εργασίας, εκμάθηση γλωσσών, απόκτηση ικανοτήτων, κλπ), όσο και για τις επιχειρήσεις (ανάπτυξη του διασυνοριακού εμπορίου, αύξηση του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού, κλπ.), αλλά και για την ΕΕ στο σύνολό της (οφέλη ως προς την κοινωνική συνοχή, θετικός αντίκτυπος στο ενδοενωσιακό εμπόριο και στην απασχόληση, αυξημένη γεωγραφική κινητικότητα)·

9.  επισημαίνει ότι οι πολίτες αποθαρρύνονται από τους χαμηλούς τόκους που δίνουν οι τράπεζες για λογαριασμούς ταμιευτηρίου, ότι δε μικρές επιχειρήσεις δυσκολεύονται στην άντληση κεφαλαίων, πολύ περισσότερο με συμφέρον επιτόκιο· θεωρεί ως εκ τούτου ότι πρέπει να προωθηθεί η αλληλοδανειοδότηση, εν ανάγκη μέσω νομοθεσίας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο· θεωρεί επίσης ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει πώς θα μπορούσαν να ενθαρρυνθούν και να προωθηθούν τα συστήματα του «επιχειρηματικού αγγέλου» και της καθοδήγησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο· είναι της άποψης ότι όλα αυτά τα μέτρα μπορούν να συνδυαστούν με διαδικτυακή πύλη των πολιτών για τις μικρές επιχειρήσεις·

10. πιστεύει ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει να αποκτήσουν την ικανότητα να κάνουν εκτεταμένη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν πρόκειται να υποβάλει πρόταση ευρωπαϊκού συστήματος διευθέτησης διαδικτυακών διαφορών για τις ψηφιακές συναλλαγές πριν από το 2012, δηλ. δώδεκα χρόνια μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος από το Κοινοβούλιο, τον Σεπτέμβριο του 2000·

11. υποστηρίζει την παροχή περισσότερης πρακτικής στήριξης για διασυνοριακούς ευρωπαϊκούς συνεταιρισμούς και άλλα μέσα προώθησης της συνεργασίας μεταξύ ΜΜΕ, και ευελπιστεί ότι θα τεθούν εκ νέου επί τάπητος οι προτάσεις κανονισμών για τα καθεστώτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του ευρωπαϊκού σωματείου, που είχαν αποσυρθεί από την Επιτροπή παρά την αντίθετη γνώμη του Κοινοβουλίου· πιστεύει ακράδαντα ότι παρόμοιες πρωτοβουλίες, μαζί με εκείνες που προαναφέρθηκαν, μπορούν να προσφέρουν στους ανθρώπους τα μέσα για να αξιοποιούν τις κλίσεις και τη δημιουργικότητά τους, και να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης και κλίμα αισιοδοξίας και ελπίδας·

12. τονίζει ότι, για την καλύτερη κατανόηση και γνώση της λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να μπορούν να ζητούν να τους παρέχεται επαρκής μετάφραση για κάθε είδους τηλεματική πληροφορία, μέσω προσιτών και εύχρηστων τηλεματικών μηχανισμών μετάφρασης, έτσι ώστε να μπορούν να διαβάζουν τις ζητούμενες πληροφορίες στην γλώσσα τους·

13. επισημαίνει πως η αποτελεσματικότητα και η δημοκρατική νομιμότητα της διευρυμένης ΕΕ μπορούν και πρέπει να βελτιωθούν, δεδομένου ότι είναι σαφές πως διαβρώνεται σταδιακά η υποστήριξη των Ευρωπαίων πολιτών στην ΕΕ· είναι της άποψης ότι δεν αφιερώνεται αρκετός χρόνος ούτε καταβάλλονται αρκετές προσπάθειες, και ότι δεν εφαρμόζεται η κατάλληλη μέθοδος για να έλθουν σε επαφή μεταξύ τους οι πολίτες της Ευρώπης, πράγμα που θα έπρεπε να αποτελεί το κύριο αντικείμενο της ΕΕ· ζητεί ως εκ τούτου να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες από τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, για να δημιουργηθεί κλίμα υποστήριξης της ΕΕ και οι Ευρωπαίοι πολίτες να παροτρυνθούν να ασπαστούν τις αξίες της ΕΕ και να πειστούν για τη χρησιμότητα, τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα της ΕΕ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.2.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Sajjad Karim, Toine Manders, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (1.3.2011)

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με μία ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίους

(2010/2278(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Wim van de Camp

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Προς μια Πράξη για την Ενιαία Αγορά" αλλά εκφράζει λύπη για το μη ικανοποιητικό ρυθμό υλοποίησης της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά· καλεί τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τη σχετική διαδικασία και να εφαρμόσουν πλήρως και ορθά την υφιστάμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας για τις υπηρεσίες και της δέσμης μέτρων για τα εμπορεύματα·

2.  τονίζει ότι δεν πρόκειται μόνο για τη νομοθεσία για την ενιαία αγορά που υλοποιείται και εφαρμόζεται πλημμελώς στα κράτη μέλη, αλλά και για άλλου είδους νομοθεσία που επηρεάζει τα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών και άλλων νόμιμων κατοίκων· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία (2004/38/ΕΚ) συγκεκριμένα·

3.  ζητεί μεγαλύτερη συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών στη διαδικασία δημιουργίας μίας ενιαίας αγοράς· καλεί τα εθνικά κοινοβούλια, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές και τους κοινωνικούς εταίρους να αναλάβουν ενεργό δράση για τη διάδοση των πλεονεκτημάτων της ενιαίας αγοράς·

4.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι πολίτες συμμετέχουν ενεργά σε διαβουλεύσεις, συζητήσεις και ομάδες εμπειρογνωμόνων για την ενιαία αγορά, διασφαλίζοντας παράλληλα την ισόρροπη εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων·

5.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να μην εξετάσουν την πρόταση της Επιτροπής για μια οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων (COM(2008)0426) μόνο από την άποψη του κόστους, αλλά και από την άποψη των πιθανών οφελών, όταν οι άνθρωποι που προηγουμένως δεν ένιωθαν ασφάλεια σε ορισμένες περιοχές θα αρχίσουν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες εκεί·

6.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν αναγνωρίζουν την πλήρη ισότητα των συντρόφων του ίδιου φύλου όταν αυτοί επιχειρούν να ασκήσουν τα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας τους και ελπίζει ότι αυτό θα προκαλεί αίσθημα ντροπής στους αυριανούς ηγέτες των χωρών αυτών·

7.  υποστηρίζει σθεναρά τις "25 δράσεις για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών της ΕΕ" που περιλαμβάνονται στην έκθεση 2010 για την ιθαγένεια στην ΕΕ (COM(2010)0603), ιδίως τις δράσεις που σχετίζονται με την αύξηση της προστασίας των θυμάτων, των υπόπτων και των κατηγορουμένων·

8.  καλεί την Επιτροπή να παρέχει περισσότερες πληροφορίες στα θύματα, τους υπόπτους και τους κατηγορουμένους μέσω της πύλης της e-Justice και να διασφαλίσει ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας σύνδεσμος για τις εν λόγω πληροφορίες στην πύλη Your Europe της Επιτροπής ώστε να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα μονοαπευθυντικής θυρίδας·

9.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ταχύτερα την οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και να διαμορφώσουν γρήγορα την οδηγία πλαίσιο για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος·

10. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ύπαρξη πραγματικής ελεύθερης κυκλοφορίας για τους πολίτες, ιδιαίτερα μέσω της αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων και των τίτλων σπουδών, καθώς και μέσω της δυνατότητας μεταφοράς των κοινωνικών παροχών ανά τα σύνορα·

11. υπογραμμίζει την ανάγκη αποτίμησης της προόδου της εφαρμογής όλης της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά από τα κράτη μέλη με πιο γρήγορες και σαφείς μεθόδους·

12. επικροτεί την οδηγία για τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και καλεί τα κράτη μέλη να την εφαρμόσουν πλήρως·

13. τονίζει ότι οι δημογραφικές προκλήσεις απαιτούν στρατηγική η οποία θα συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας που θα καλύπτουν τα κενά που υπάρχουν στην αγορά εργασίας της ΕΕ·

14. υπογραμμίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και των υπηρεσιών είναι μία από τις βασικές αρχές της ενιαίας αγοράς από τη Συνθήκη της Ρώμης και μετά· θεωρεί ότι η απομάκρυνση των υπόλοιπων φραγμών όσον αφορά την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού της ΕΕ θα συνεισέφερε στην πλήρη αξιοποίηση όλων των ελευθεριών της ενιαίας αγοράς και θα συνέβαλλε στη μείωση της αδήλωτης εργασίας και της ανεργίας·

15. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από τα κράτη μέλη που εξακολουθούν να εφαρμόζουν περιορισμούς στις αγορές εργασίας τους να αναθεωρήσουν τις μεταβατικές τους διατάξεις προκειμένου να ανοίξουν τις αγορές εργασίας για όλους τους ευρωπαίους εργαζομένους, διατηρώντας έτσι την απασχόληση στην ΕΕ κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης·

16. θεωρεί την εισροή μεταναστών και εποχιακών εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης ωφέλιμη για την ευρωπαϊκή οικονομία· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να επισπεύσουν ενεργά την άρση των περιορισμών που ισχύουν στην αγορά εργασίας τους για όλους τους πολίτες της ΕΕ· επιπλέον, καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω τη μεταναστευτική πολιτική της όσον αφορά σε αυτές τις ομάδες, προσέχοντας να μην χάσουν οι χώρες προέλευσης το ζωτικό ανθρώπινο δυναμικό τους, και βελτιώνοντας, παράλληλα, τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης·

17. επαναλαμβάνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να απορρίπτουν αιτήσεις απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης από υπηκόους τρίτων χωρών στους τομείς της αγοράς εργασίας για τους οποίους υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση για εργαζόμενους από άλλα κράτη μέλη βάσει μεταβατικών διατάξεων· η επίδειξη προτίμησης σε εργαζομένους της ΕΕ θα συνέβαλλε στην αποφυγή ασυνεπειών στον τομέα της ενιαίας αγοράς της ΕΕ·

18. θεωρεί την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος ουσιώδους σημασίας για την ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν το έργο τους στον τομέα αυτόν, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα, συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου·

19. τονίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης των στόχων του προγράμματος της Στοκχόλμης, ιδιαίτερα των ανοικτών συνόρων και της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών, κεφαλαίου, υπηρεσιών και προσώπων, στην εκπόνηση της Πράξης για την Ενιαία Αγορά.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.2.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Rita Borsellino, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Véronique Mathieu, Louis Michel, Claude Moraes, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Daniël van der Stoep, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Γεώργιος Παπανικολάου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Leonidas Donskis, Monika Hohlmeier, Franziska Keller, Cecilia Wikström, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marina Yannakoudakis


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αναφορών (2.2.2011)

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με μια ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίους

(2010/2278(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Erminia Mazzoni

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  στηρίζει την ιδέα της Επιτροπής για την έναρξη, μαζί με την «Πράξη για την ενιαία αγορά», καθολικού και ρεαλιστικού διαλόγου σε ολόκληρη την Ευρώπη σχετικά με τα οφέλη και το κόστος της εσωτερικής αγοράς, και ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς που μειώνουν τον διοικητικό φόρτο για τους πολίτες·

2.  επικροτεί τον στόχο για την τοποθέτηση των ευρωπαίων πολιτών στο επίκεντρο της ενιαίας αγοράς ως πρωταγωνιστών της τόνωσης της οικονομικής ανάκαμψης στην Ευρώπη, με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ενιαία αγορά·

3.  συμμερίζεται την πεποίθηση ότι η πλήρης υλοποίηση της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς θα πρέπει να διαμορφώσει τη βάση για την περάτωση της διαδικασίας της πολιτικής και οικονομικής ολοκλήρωσης·

4.  συμφωνεί με τον στόχο για την από κοινού ανάπτυξη μιας ενιαίας ανταγωνιστικής αγοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο και της επιδίωξης για μια πιο φιλόδοξη κοινωνική οικονομία της αγοράς, ικανή να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα, να δημιουργήσει νέες δυνατότητες θέσεων απασχόλησης και να προαγάγει την έξυπνη, πράσινη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη προς όφελος τόσο των επιχειρήσεων όσο και των πολιτών·

5.  επικροτεί την έκκληση που απευθύνει η Επιτροπή στα κράτη μέλη να μειώσουν το έλλειμμά τους ως προς τη μεταφορά των οδηγιών της ενιαίας αγοράς στο εσωτερικό δίκαιο σε 0,5% και να κοινοποιήσουν τους πίνακες αντιστοιχίας με τα μέτρα μεταφοράς τους στο εθνικό δίκαιο·

6.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για δραστική μείωση της διάρκειας των διαδικασιών επί παραβάσει τις οποίες κινεί η Επιτροπή για τη συμμόρφωση των κρατών μελών προς το δίκαιο της ΕΕ, αλλά αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι διαδικασίες αυτού του είδους δεν έχουν άμεσο αντίκτυπο στους πολίτες ή τους κατοίκους της ΕΕ που ενδέχεται να έχουν πέσει θύματα πλημμελούς επιβολής της νομοθεσίας της ΕΕ·

7.  επαναβεβαιώνει ότι τα κράτη μέλη έχουν καθήκον να εγκρίνουν και να εφαρμόζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την εσωτερική αγορά, καθώς και τα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών που συνδέονται με αυτήν·

8.  υποστηρίζει την επιθυμία της Επιτροπής να ενισχύσει τις διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών (ενδιαφερόμενους φορείς, ΜΚΟ, συνδικαλιστικές οργανώσεις, εργοδοσία κ.λπ.) στο πλαίσιο της κατάρτισης νομοθετικών κειμένων σχετικά με την εσωτερική αγορά·

9.  εκτιμά ότι η διαδικασία υποβολής αναφορών μπορεί να συμβάλει θετικά στο να βοηθήσει τους πολίτες να επωφεληθούν από την ενιαία αγορά·

10. θεωρεί ότι η ΕΕ οφείλει να αλλάξει τις αντιλήψεις των πολιτών έναντι της ενιαίας αγοράς, ενημερώνοντας το κοινό για τα οφέλη που προσφέρει και παρέχοντάς του τη δυνατότητα να τα κατανοήσει·

11. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει σαφή και εύκολα προσβάσιμο «καταστατικό χάρτη πολιτών» σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών να διαμένουν και να εργάζονται οπουδήποτε στην ΕΕ και να αναπτύξει μια πολύγλωσση στοχοθετημένη εκστρατεία επικοινωνίας για τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες όταν μετακινούνται, προβαίνουν σε αγορές ή πωλήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και για τα πρότυπα κοινωνικής προστασίας, προστασίας της υγείας και του καταναλωτή και του περιβάλλοντος στα οποία μπορούν να στηρίζονται·

12. ζητεί μια πραγματική δράση για την προώθηση των μονοαπευθυντικών θυρίδων για τους πολίτες που ζητούν συμβουλές για τα δικαιώματα στην ΕΕ, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την πραγματικότητα της εσωτερικής αγοράς, και πιστεύει ότι και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει άμεσα στην προσπάθεια αυτή, στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας του·

13. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρακτικές προτάσεις για την επέκταση της προστασίας των καταναλωτών έναντι της άσκησης αθέμιτων εμπορικών πρακτικών σε βάρος μικρών επιχειρήσεων και ιδιωτών·

14. ενθαρρύνει την προσφυγή σε εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης των διαφορών, στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, με τη δυνατότητα προσφυγής στους εν λόγω μηχανισμούς μέσω επιγραμμικής διαδικασίας·

15. επισημαίνει τον θετικό ρόλο του SOLVIT στην εξοικονόμηση δαπανών για τους ευρωπαίους πολίτες και στην άτυπη επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν για πολίτες και επιχειρήσεις συνεπεία της πλημμελούς εφαρμογής της νομοθεσίας της εσωτερικής αγοράς από τις δημόσιες αρχές·

16. σημειώνει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλες τις προσπάθειες που αποβλέπουν στον εξοπλισμό της ΕΕ με σύγχρονο, αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο δίκτυο μεταφορών, το οποίο με την εκμηδένιση των αποστάσεων, θα φέρει πιο κοντά τους ευρωπαίους πολίτες και θα συνδράμει στην ενίσχυση του αισθήματος του ανήκειν και της ιδιότητας του πολίτη·

17. θεωρεί ότι η βελτίωση των καθεστώτων προστασίας των καταναλωτών και της προστασίας δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ είναι ένα μέσο διασφάλισης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις επιγραμμικές διασυνοριακές συναλλαγές·

18. τονίζει ότι η υλοποίηση της ενιαίας αγοράς πρέπει να προχωρήσει με πλήρη σεβασμό προς τα δικαιώματα των πολιτών και των κατοίκων της Ένωσης, όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.2.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elena Băsescu, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Simon Busuttil, Michael Cashman, Giles Chichester, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Roger Helmer, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr, Miguel Angel Martínez Martínez, Erminia Mazzoni, Judith A. Merkies, Willy Meyer, Adina-Ioana Vălean, Jarosław Leszek Wałęsa, Rainer Wieland

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Tamás Deutsch, Axel Voss


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.3.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

3

13

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Kurt Lechner, Hans-Peter Mayer, Gianni Pittella, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Eva-Britt Svensson, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Илиaна Ивaнова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Canfin, Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, George Lyon, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Amalia Sartori, Olga Sehnalová

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου