BETÆNKNING om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning 2009

22.3.2011 - (2010/2248(INI))

Økonomi- og Valutaudvalget
Ordfører: George Sabin Cutaş


Procedure : 2010/2248(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0073/2011

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning 2009

(2010/2248(INI))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til EIB-Gruppens årsberetning for 2009 (aktivitetsberetning og beretning om virksomhedsansvar, finansberetning og statistisk beretning),

–   der henviser til sin beslutning af 6. maj 2010 om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning 2008[1],

–   der henviser til sin beslutning af 25. marts 2009 om årsberetningerne for 2007 fra Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling[2],

–   der henviser til sin beslutning af 16. juni 2010 om EU 2020[3],

–   der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Budgetkontroludvalget (A7-0073/2011),

EIB's nye vedtægter

1.      glæder sig over ændringerne som følge af Lissabontraktaten, der indebærer mere fleksibilitet i EIB's finansiering, herunder erhvervelse af kapitalandele som supplement til bankens normale aktiviteter, muligheden af at etablere filialer og andre enheder for at regulere de såkaldte særlige aktiviteter og yde bredere faglig bistand og styrkelse af revisionsudvalget;

2.      minder om ændringerne som følge af Lissabontraktaten, der klarlægger målsætningerne for EIB's finansiering i tredjelande, som skal underbygge de overordnede principper for EU's forbindelser med den øvrige verden, jf. EU-traktatens artikel 3, stk. 5, og i henhold til denne garanti skal understøtte de målsætninger med EU's optræden på den internationale scene, som er fastsat i EU-traktatens artikel 21;

3.      har bemærket visse medlemsstaters ønske om, at EIB skal være mere risikovillig i sine finansielle transaktioner, men gør opmærksom på, at dette ikke bør bringe EIB's AAA-klassifikation i fare, da denne er afgørende for, at banken kan yde lån under de bedste vilkår;

4.      minder om, at EIB sigter mod at støtte EU's politiske mål og er ansvarlig over for Revisionsretten, OLAF og medlemsstaterne, samt på frivillig basis over for Europa-Parlamentet;

5.      anbefaler dog, at forslaget om indførelsen af myndighedstilsyn for at overvåge kvaliteten af EIB's finansielle situation og sikre en nøje måling af dens resultater samt overholdelse af reglerne for god arbejdspraksis overvejes;

6.      foreslår, at dette tilsyn

         i) føres af Den Europæiske Centralbank på grundlag af EUF-traktatens artikel 127, stk. 6

         ii) eller, hvis dette ikke er muligt og på grundlag af en fremgangsmåde baseret på EIB's frivillige initiativ, føres af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, med eller uden en eller flere nationale tilsynsmyndigheders deltagelse, eller af en uafhængig revisor;

7.   anmoder Kommissionen om senest den 30. november 2011 at forelægge Parlamentet en juridisk analyse af mulighederne for tilsyn med EIB;

8.   foreslår, at Kommissionen i samarbejde med EIB (i betragtning af kvaliteten af dennes menneskelige ressourcer og dens erfaringer med finansieringen af store infrastrukturer) indleder en proces med strategiske analyser af finansieringen af investeringer, uden at nogen muligheder udelukkes, herunder støtte, frigørelse af medlemsstaternes andele af EIB's kapital, tegninger af EIB's kapital fra EU's side, lån, innovative instrumenter, finansiering, der er tilpasset langsigtede ikke umiddelbart rentable projekter, udvikling af garantiordninger, oprettelse af en investeringssektion inden for EU-budgettet, finansieringskonsortier med deltagelse af europæiske, nationale og lokale myndigheder samt offentlig-private partnerskaber;

9.   gentager dog sine advarsler og sin bekymring over, at en del af EIB's forvaltning af europæiske programmer og fonde er blevet udelukket fra dechargeproceduren, hvilket nødvendiggør særlige krav om koordinering mellem Kommissionen og EIB og gør det svært at få et overblik over de opnåede resultater; fastholder sin anmodning til EIB om at give fuldstændige oplysninger om resultaterne: fastsatte og opfyldte mål, årsager til eventuelle afvigelser og resultater af foretagne vurderinger; opfordrer Kommissionen til at give detaljerede oplysninger om koordineringsprocedurerne med EIB og deres effektivitet;

10. opfordrer Kommissionen til at indhente en udtalelse fra EIB vedrørende aktiviteter med stor multiplikatoreffekt, der er garanteret af EU's budget;

11. understreger, at EU's budgetgarantier i slutningen af 2009 nåede et beløb på 19,2 mia. EUR for lån ydet af EIB; understreger, at dette beløb ikke er uden betydning for EU-budgettet, og forventer en detaljeret redegørelse for den involverede risiko; mener, at EIB også bør forklare, hvordan lånerenterne på disse omfattende garantier anvendes;

12. anmoder om en redegørelse for det detaljerede administrationsgebyr, som EIB modtog fra EU-budgettet;

13. gentager sit forslag, der sigter mod at EU kan blive medlem af EIB;

EIB-finansiering i EU

Den globale finanskrise og konsekvenserne for EIB

14.    bifalder bankens fokus på de tre områder, hvor krisen har ramt Europa hårdest, nemlig små og mellemstore virksomheder, konvergensregioner og klimaforanstaltninger;

15.    erkender den afgørende rolle, som EIB spiller i forbindelse med støtte til små og mellemstore virksomheder, navnlig i en periode med finanskrise og økonomisk tilbagegang, og opfordrer den til at fremme samspillet mellem dens globale låneordning og tilskud fra strukturfondene;

16.    påpeger betydningen af små og mellemstore virksomheder (SMV) for den europæiske økonomi og glæder sig derfor over stigningen i EIB's udlån til SMV mellem 2008 og 2010, der i alt beløber sig til 30,8 mia. EUR, og konstaterer, at dette beløb overstiger det årlige målbeløb på 7,5 mia. EUR for denne periode; glæder sig over indførelsen af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress i marts 2010 med en bevilling på 200 mio. EUR fra Kommissionen og banken; fremhæver dog de små og mellemstore virksomheders vanskeligheder med at opnå kreditter og opfordrer i denne forbindelse EIB til fortsat at øge gennemsigtigheden af dens udlån gennem finansielle mellemled; anmoder derfor om etablering af klare finansieringsvilkår og kriterier for udlånseffektivitet for dens finansielle mellemled; opfordrer EIB til at forpligte sig til årligt at aflægge rapport om sine lån til SMV, inklusive en evaluering af tilgængeligheden og effekten heraf og af de foranstaltninger, der har til formål at opnå en større udbredelse af långivning til SMV;

17.    henstiller, at EIB's rolle bliver mere fokuseret, selektiv og effektiv samt resultatorienteret; mener, at den for at nå de små og mellemstore virksomheder især bør samarbejde med gennemsigtige og ansvarlige finansielle mellemled, der er knyttet til den lokale økonomi; mener, at EIB, når den låner ud til SMV, aktivt bør give oplysninger på sit websted om navnlig det udbetalte beløb, antallet af lån, som hidtil er blevet bevilget, samt de regioner og industrisektorer, der er blevet udlånt til; mener, at der også bør gives oplysninger om de vilkår, som det finansielle mellemled skal opfylde;

18.    glæder sig over, at EIB's adgang til ECB-likviditet via Banque Centrale du Luxembourg er blevet vedtaget med henblik på at fremme EIB's udlånsprogram og likviditetsstyring;

19.    bemærker, at konvergensmålet i EU's samhørighedspolitik udgør et af de vigtigste mål for EIB; fremhæver merværdien af EIB's fælles aktioner med Kommissionen inden for teknisk assistance (Jaspers), som yderligere understøtter og fremmer strukturfondsintervention;

20.    tilskynder EIB til i højere grad at yde regioner, der er omfattet af konvergensmålsætningen, den tekniske bistand og medfinansiering, de har behov for for at kunne udnytte en større andel af de midler, der står til rådighed for dem, navnlig for så vidt angår projekter i prioriterede områder, som f.eks. transportinfrastruktursektoren og andre vækst- og beskæftigelsesfremmende projekter som led i Europa 2020-strategien i overensstemmelse med høje sociale og miljømæssige standarder og standarder for gennemsigtighed;

21.    opfordrer EIB til fuldt ud at bringe sine operationer i overensstemmelse med EU's målsætning om en hurtig overgang til en lavemissionsøkonomi og til at vedtage en plan for udfasning af lån vedrørende fossile brændstoffer, herunder lån til kulfyrede kraftværker, og til at intensivere indsatsen for øget overførsel af teknologier vedrørende vedvarende energi og energieffektivitet;

22.    giver udtryk for sin bekymring over den fortsat manglende åbenhed vedrørende den måde "globallån" tildeles og overvåges på, for så vidt angår skatteforvaltning, og finder det derfor nødvendigt at sikre, at låntagerne ikke gør brug af skattely eller skatteunddragelse;

23.    kræver større sammenhæng mellem EIB's og EIF's aktiviteter, navnlig for at orientere EIF mere i retning af Europa 2020-målsætningerne, og anmoder i så henseende om en arbejdsdeling mellem enhederne og en optimeret anvendelse af deres balancer;

24.    glæder sig over EIB-Gruppens beslutning om at indgå i et tættere samarbejde med Kommissionen om samhørighedspolitikken med hensyn til de tre fælles initiativer Jessica, Jeremie og Jasmine, der har til formål at gøre samhørighedspolitikken mere effektiv og styrke strukturfondenes løftestangsfunktion; erkender, at ovenstående samarbejde har vist sig nyttigt og gunstigt, navnlig i forbindelse med den økonomiske krise;

EIB-finansiering efter 2013

25.    mener, at tiden er inde til i betydeligt omfang at øge de langsigtede strategiske investeringer i Europa med særlig fokus på centrale områder inden for europæiske infrastruktur og samhørighed; anmoder i denne forbindelse om

         – større gennemsigtighed i bankens aktiviteter over for Europa-Parlamentet

         – klart ansvar over for Europa-Parlamentet fra EIB' side

         – målrettet anvendelse af finansielle instrumenter;

26.    tilskynder EIB til at udvikle sin egen operationelle strategi for tiden efter 2013 i overensstemmelse med Europa 2020-strategien;

27.    mener, at Europa 2020-strategien har en interessant og positiv tilgang til finansielle instrumenter; anmoder med henblik på en styrket effektivitet EIB og Kommissionen om at have følgende målsætninger for øje: forenkling af procedurer og maksimering af multiplikatorfaktorerne og EIB-Gruppens katalytiske effekt for at tiltrække investorer fra den offentlige og private sektor;

28.    opfordrer EIB til fortsat at lade de fælles initiativer med Kommissionen spille en hovedrolle i samarbejdet med Kommissionen, navnlig for så vidt angår samhørighedspolitikken; anerkender den rolle, som disse initiativer spiller som katalysator for yderligere udvikling, bl.a. i forbindelse med forberedelsen af den næste programmeringsperiode efter 2013;

29.    opfordrer EIB til at opstille en prioriteringsliste over sine investeringsprojekter ved at anvende metoder som f.eks. cost-benefit-analyser med henblik på at opnå den højst mulige multiplikationseffekt på BNP;

30.    støtter aktører, der foretager kvalitetsprægede investeringer, som f.eks. EIB, navnlig på grund af dens ekspertise inden for anvendelsen af innovative instrumenter, heriblandt faciliteten for struktureret finansiering, finansieringsfaciliteten for risikodeling (RSFF) og den europæiske facilitet for ren transport (ECTF);

31.    tilskynder til, at blandingen af EU-tilskud og EIB-lån udbredes med henblik på at øge løftestangseffekten af de tilgængelige ressourcer, for så vidt de nye finansielle instrumenter er intelligente, integrerede og fleksible;

32.    mener, at den omfattende erfaring med oprettelse og anvendelse af finansielle instrumenter under den indeværende programmeringsperiode bør gøre det muligt for Kommissionen og EIB at gå ud over det gældende anvendelsesområde for disse instrumenter og skabe fornyelse ved at udvide udvalget af produkter;

33.    er af den opfattelse, at der er behov for klare og særskilte målsætninger og retlige rammer for obligationer udstedt af EIB til finansiering af egne behov såvel som for fremtidige "projektobligationer";

34.    påpeger, at EIB er selvfinansierende, idet den med vellykkede resultater udsteder fælles obligationer, som understøttes af alle EU's medlemsstater;

35.    bifalder ideen om "projektobligationer", der sigter mod at øge kreditvurderingen af obligationer, som udstedes af virksomhederne selv inden for rammerne af Europa 2020-strategien, og anvendes til finansiering af europæiske transport-, energi- og it-infrastrukturer og omlægning til en grønnere økonomi; mener, at udstedelsen af projektobligationer ville have en positiv indvirkning på tilgængeligheden til kapital med henblik på vækst- og beskæftigelsesfremmende bæredygtige investeringer, som supplerer de nationale og Samhørighedsfondens investeringer; mener, at dette instrument vil øge kreditvurderingen af udvalgte projekter og tiltrække privat finansiering som supplement til de nationale og Samhørighedsfondens investeringer;

36.    anmoder derfor Kommissionen og EIB om at forelægge konkrete forslag om indførelse af "projektobligationer"; understreger, at Parlamentet i fuldt omfang skal inddrages i etableringen af sådanne instrumenter, og anmoder om, at man gør sig tanker om anvendelsen af EU-budgettet under den kommende flerårige finansielle ramme som risikovillig stødpude med EIB som underordnet finansieringskilde;

37.    mener, at der er et klart behov for yderligere støtte fra EIB inden for følgende områder: SMV, midcaps og infrastruktur og andre centrale vækst- og beskæftigelsesfremmende projekter som led i Europa 2020-strategien;

38.    opfordrer indtrængende EIB til at investere i godstransport i den europæiske jernbanesektor og i de transeuropæiske godstransportnetværk med fokus på havnene ved Middelhavet, Sortehavet og Østersøen for endegyldigt at forbinde disse med de europæiske markeder;

39.    opfordrer indtrængende EIB til at yde yderligere støtte til opbygning af TEN-T-netværket med henblik på at skabe en løftestangseffekt for flere investeringer, både fra den offentlige og den private sektor; mener, at "projektobligationer" også her kan fungere som et supplerende investeringsinstrument ved siden af budgettet for TEN-T-fonden; opfordrer indtrængende til at man koncentrerer fremtidige investeringer i grænseoverskridende sektioner af TEN-T-netværket for at optimere skabelsen af europæisk merværdi;

40.    henstiller indtrængende til EIB at investere i Nabucco-gasrørledningen og andre vigtige TEN-E projekter, der gør det muligt, at EU's fremtidige energibehov kan dækkes, spreder Europas beholdning af leverandørlande, forbedrer EU's politiksammensætning og bidrager til opfyldelsen af Unionens miljøforpligtelser;

EIB-finansiering uden for EU

EIB's rolle i tiltrædelseslande

41.    er af den opfattelse, at EIB som led i aktiviteterne i tiltrædelseslande bør øge fokus på energieffektivitetsforanstaltninger, vedvarende energi og miljømæssige infrastrukturer, TEN og TEN-E og OPP i overensstemmelse med høje sociale og miljømæssige standarder og standarder for gennemsigtighed, og at den i tråd med EU's klimamål bør prioritere bæredygtige transportformer, navnlig jernbanetransport;

42.    er af den opfattelse, at EIB bør yde teknisk bistand til tiltrædelseslande i overensstemmelse med den nye artikel 18 i bankens vedtægter;

EIB's rolle i udviklingen

43.    bifalder ændringerne som følge af Lissabontraktaten i artikel 209 EF, sammenholdt med artikel 208 EF, der fastsætter, at EIB på de betingelser, der er fastsat i dens vedtægter, bidrager til iværksættelsen af de foranstaltninger, der er nødvendige for at forfølge målene i Fællesskabets politik med hensyn til udviklingssamarbejde;

44.    gentager, at EIB's finansieringsstrategi og -transaktioner bør bidrage til de almindelige principper for EU's optræden på den internationale scene, som der henvises til i artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union, til målet om udvikling og konsolidering af demokratiet og af retsstatsprincippet, målet om at respektere menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder og overholdelsen af internationale miljøaftaler, som Den Europæiske Union eller dens medlemsstater er parter i; gentager, at EIB i projekternes forskellige relevante faser bør sikre overholdelsen af bestemmelserne i Århuskonventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet;

45.    glæder sig over konklusionerne fra vismandsstyringskomiteen (SCWP) om, at man bør overveje udviklingen af en "EU-platform for eksternt samarbejde og udvikling"; henstiller dog indtrængende til EIB og andre europæiske institutioner nøje at vurdere gennemførligheden af denne nye tilgang og dens langsigtede konsekvenser for effektiviteten af EU's eksterne aktioner, så de overordnede mål med udviklingspolitikken ikke udvandes af instrumenter, som iværksættes uden en forudgående vurdering af, hvilke mål og prioriteter de skal opfylde;

46.    glæder sig over den foreslåede nye afgørelse, der ville øge EIB's muligheder for at støtte EU's udviklingsmålsætninger, erstatte regionale målsætninger med horisontale målsætninger på højt niveau og udvikle operationelle retningslinjer for de enkelte regioner under det eksterne mandat; minder om behovet for at fastlægge klare prioriteter, herunder for vedvarende energi, urban infrastruktur, kommunal udvikling og lokalt ejede finansielle virksomheder;

47.    anbefaler følgende skridt for at styrke EIB's rolle i udviklingssamarbejde:

a)      tildeling af et større antal dedikerede specialister med ekspertise inden for udviklingsspørgsmål og udviklingslande samt øget lokal tilstedeværelse af personale i tredjelande

b)     forøgelse af antallet af lokale aktører, der deltager i projekter

c)      supplerende øremærket kapital inden for projekter, der er orienteret mod udvikling

d)     tildeling af mere bistand

e)      undersøgelse af mulighederne for at samle EIB's aktiviteter i tredjelande under en enkelt særskilt enhed;

48.    anbefaler, at EIB fokuserer på investeringer i projekter for vedvarende energi i udviklingslande, med særligt fokus på Afrika syd for Sahara;

Samarbejdet mellem EIB og internationale, regionale og nationale finansielle institutioner

49.    erkender, at samarbejdet mellem EIB, multilaterale udviklingsbanker, regionale udviklingsbanker, europæiske, bilaterale udviklingsagenturer og offentlige og private finansielle institutioner fra udviklingslande bør fremmes til støtte for EU's politikker;

50.    mener, at et tættere samarbejde med regionale og nationale finansielle institutioner på lige vilkår og på et gensidigt grundlag er nødvendigt for at sikre en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne og en målrettet indsats i forhold til specifikke lokale behov;

51.    tilskynder til undertegnelse af det aftalememorandum, der for øjeblikket er til forhandling mellem EIB, EBRD og Kommissionen med henblik på at styrke samarbejdet på alle fælles aktivitetsområder uden for EU med det dobbelte formål at få lånene til at hænge bedre sammen med hinanden og med EU's politiske målsætninger, som f.eks. social samhørighed og miljøbeskyttelse;

Offshore-finanscentre

52.    opfordrer EIB til at etablere klare finansieringsvilkår for finansielle mellemled og rapportere om fremskridt, hvad angår gennemsigtighed og øget ansvar, navnlig når det gælder udlån gennem finansielle mellemled; mener, at EIB bør ajourføre og skærpe sin politik vedrørende offshore-finanscentre og bevæge sig ud over OECD-listernes lige konkurrencevilkår og tage højde for alle de jurisdiktioner, som muligvis tillader skattetænkning og skatteunddragelse.

53.    er af den opfattelse, at det ikke er tilstrækkeligt at forlade sig på OECD's liste over offshore-finanscentre, og at alle internationalt anerkendte lister bør finde anvendelse, indtil EU har etableret sin egen liste; mener dog, at EIB bør lave sin egen uafhængige vurdering og overvågning af relevante ikke-samarbejdsvillige jurisdiktioner og regelmæssigt offentliggøre sine resultater, som ville supplere de analyser, der ligger til grund for internationale lister og EU-lister;

54.    er af den opfattelse, at EIB ikke må deltage i transaktioner, der gennemføres via en ikke-samarbejdsvillig jurisdiktion som identificeret af OECD, Den Finansielle Aktionsgruppe eller andre relevante internationale organisationer eller af bankens egen uafhængige vurdering og overvågning;

55.    mener, at EIB bør anvende sin ajourførte og offentliggjorte politik vedrørende ikke-samarbejdsvillige jurisdiktioner/offshore-finanscentre på en meget stringent måde for at sikre, at finanstransaktionerne ikke bidrager til nogen form for skatteunddragelse eller hvidvaskning af penge;

56.    anmoder EIB om i sin årsberetning til Europa-Parlamentet at medtage oplysninger om gennemførelsen af bankens politik over for offshore-finanscentre, navnlig ved at indberette antallet af ansøgninger, der er blevet afvist på grund af overtrædelse, og antallet af anmodninger om flytning, der er blevet indgivet og gennemført for at overholde kravene;

57.    opfordrer EIB til yderligere at styrke en proaktiv og rettidig formidling af oplysninger om projekter, herunder om egne vurderinger af projektets miljømæssige, sociale, menneskerettighedsrelaterede og udviklingsmæssige konsekvenser, overvågningsrapporter og efterfølgende evalueringsrapporter;

58.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Investeringsbank, Verdensbankgruppen og alle de regionale udviklingsbanker samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget (1.3.2011)

til Økonomi- og Valutaudvalget

om EIB's årsberetning 2009
(2010/2248(INI))

Ordfører for udtalelse: Jean-Pierre Audy

FORSLAG

Budgetkontroludvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. mener, at tiden er inde til i betydeligt omfang at øge de langsigtede strategiske investeringer i Europa med særlig fokus på centrale områder inden for europæiske infrastrukturer og samhørighed; anmoder i denne forbindelse om

- større gennemsigtighed i bankens aktiviteter over for Europa-Parlamentet

- klart ansvar over for Europa-Parlamentet fra EIB' side

- målrettet anvendelse af finansielle instrumenter;

2. støtter aktører, der foretager kvalitetsprægede investeringer, som f.eks. EIB, navnlig på grund af dens ekspertise inden for anvendelsen af innovative instrumenter, heriblandt faciliteten for struktureret finansiering, finansieringsfaciliteten for risikodeling (RSFF) og den europæiske facilitet for ren transport (ECTF);

3. erkender, at det er absolut nødvendigt for EIB at bevare sin AAA-status;

4. gentager sin opfordring til, at EIB underlægges et myndighedstilsyn med henblik på at overvåge kvaliteten af dens finansielle situation og sikre en nøje måling af dens resultater samt overholdelse af reglerne for god arbejdspraksis;

5. foreslår, at dette tilsyn

i)   føres af Den Europæiske Centralbank på grundlag af EUF-traktatens artikel 127, stk. 6

ii)  eller, hvis dette ikke er muligt og på grundlag af en fremgangsmåde baseret på EIB's frivillige initiativ, føres af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, med eller uden en eller flere nationale tilsynsmyndigheders deltagelse, eller af en uafhængig revisor;

6. anmoder Kommissionen om senest den 30. november 2011 at forelægge Parlamentet en juridisk analyse af mulighederne for tilsyn med EIB;

7. foreslår, at Kommissionen i samarbejde med EIB – i betragtning af kvaliteten af dennes menneskelige ressourcer og dens erfaringer med finansieringen af store infrastrukturer – foretager strategiske overvejelser omkring finansieringen af investeringer uden at udelukke nogen mulighed: støtte, frigørelse af medlemsstaternes andele af EIB's kapital, tegninger af EIB's kapital fra EU's side, lån, innovative instrumenter, finansiering, der er tilpasset langsigtede ikke umiddelbart rentable projekter, udvikling af garantiordninger, oprettelse af en investeringssektion inden for EU-budgettet, finansieringskonsortier med deltagelse af europæiske, nationale og lokale myndigheder, offentlig-private partnerskaber, osv.;

8. gentager dog sine advarsler og sin bekymring over, at en del af EIB's forvaltning hvad angår europæiske programmer og fonde er blevet udelukket fra dechargeproceduren, hvilket nødvendiggør særlige krav om koordinering mellem Kommissionen og EIB og gør det svært at få et overblik over de opnåede resultater; fastholder sin anmodning til EIB om at give fuldstændige oplysninger om resultaterne: fastsatte og opfyldte mål, årsager til eventuelle afvigelser og resultater af foretagne vurderinger; opfordrer Kommissionen til at give detaljerede oplysninger om koordineringsprocedurerne med EIB og deres effektivitet;

9. opfordrer Kommissionen til at indhente en udtalelse fra EIB vedrørende aktiviteter med stor multiplikatoreffekt, der er garanteret af EU's budget;

10. understreger, at EU's budgetgarantier i slutningen af 2009 nåede et beløb på 19,2 mia. EUR for lån ydet af EIB; understreger, at dette beløb ikke er uden betydning for EU-budgettet, og forventer en detaljeret redegørelse for den involverede risiko; mener, at EIB også bør forklare tildelingen af renterne på lån som følge af dette store antal garantier;

11. anmoder om en redegørelse for det detaljerede administrationsgebyr, som EIB modtog fra EU-budgettet;

12. bifalder ændringerne som følge af Lissabontraktaten i artikel 209 EF, sammenholdt med artikel 208 EF, der fastsætter, at EIB bidrager på de betingelser, der er fastsat i dens vedtægter, til iværksættelsen af de foranstaltninger, der er nødvendige for at forfølge målene i Fællesskabets politik med hensyn til udviklingssamarbejde;

13. gentager, at EIB's finansieringsstrategi og -transaktioner bør bidrage til de almindelige principper for EU's optræden udadtil, som der henvises til i artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union, til målet om udvikling og konsolidering af demokratiet og af retsstatsprincippet, målet om at respektere menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder og overholdelsen af internationale miljøaftaler, som Det Europæiske Fællesskab eller dets medlemsstater er parter i; EIB bør i projekternes forskellige relevante faser sikre overholdelsen af bestemmelserne i Århuskonventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet;

14. henstiller, at EIB's rolle bliver mere fokuseret, selektiv og effektiv samt resultatorienteret; mener, at den for at nå de små og mellemstore virksomheder bør samarbejde særligt med gennemsigtige og ansvarlige finansielle mellemled, der er knyttet til den lokale økonomi; mener, at EIB, når den låner ud til SMV, aktivt bør give oplysninger på sit websted om navnlig det udbetalte beløb, antallet af lån, som hidtil er blevet bevilget, samt de regioner og industrisektorer, der er blevet udlånt til; mener, at der også bør gives oplysninger om de vilkår, som det finansielle mellemled bør opfylde;

15. opfordrer til, at EIB med det gennemsnitlige vederlag for garantier, som konstateres på det finansielle marked, betaler den garanti, som Den Europæiske Union yder banken i tilfælde af tab som følge af lån og garantier til gavn for projekter, som gennemføres uden for Unionen; mener, at den garanti, som Unionen yder EIB, og dens vederlag, bør underkastes en revision foretaget af Revisionsretten;

16. gentager sit forslag, der sigter mod at EU kan blive medlem af EIB;

17. opfordrer EIB til at etablere klare finansieringsvilkår for finansielle mellemled og rapportere om fremskridt hvad angår gennemsigtighed og øget ansvar, navnlig når det gælder udlån gennem finansielle mellemled; mener, at EIB bør ajourføre og skærpe sin politik vedrørende offshorefinanscentrene og bevæge sig ud over OECD-listernes lige konkurrencevilkår og tage højde for alle de jurisdiktioner, som muligvis tillader skattetænkning og skatteunddragelse.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

28.2.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Søren Bo Søndergaard

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Zuzana Brzobohatá, Derk Jan Eppink, Christofer Fjellner, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Derek Vaughan

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

László Surján

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

16.3.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

32

0

4

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Íñigo Méndez de Vigo, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Sophie Auconie, Elena Băsescu, Saïd El Khadraoui, Danuta Jazłowiecka, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Sirpa Pietikäinen, Catherine Stihler