SPRAWOZDANIE w sprawie sprawozdania rocznego Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) za 2009 r.

22.3.2011 - (2010/2248(INI))

Komisja Gospodarcza i Monetarna
Sprawozdawca: George Sabin Cutaş


Procedura : 2010/2248(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0073/2011

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie sprawozdania rocznego Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) za 2009 r.

(2010/2248(INI))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając sprawozdanie roczne grupy EBI za 2009 r. (sprawozdanie w sprawie działalności i społecznej odpowiedzialności, sprawozdanie finansowe i sprawozdanie statystyczne),

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2008[1],

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie rocznych sprawozdań Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju za rok 2007[2],

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie strategii UE 2020[3],

–       uwzględniając art. 48 Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji Kontroli Budżetowej (A7–0073/2011),

Nowy Statut EBI

1.      z zadowoleniem przyjmuje zmiany wprowadzone traktatem lizbońskim zapewniające więcej elastyczności w finansowaniu EBI, w tym: udziały kapitałowe jako uzupełnienie normalnej działalności banku; możliwość tworzenia podmiotów zależnych i innych podmiotów celem uregulowania tak zwanych działań specjalnych i zapewnienia szerszych usług z zakresu pomocy technicznej i wzmocnienie Komitetu Kontroli i Audytu;

2.      przywołuje zmiany wprowadzone traktatem lizbońskim precyzujące cele w zakresie finansowania z EBI w krajach trzecich, które to cele muszą popierać nadrzędne zasady określone w art. 3 ust. 5 TUE, jakimi UE kieruje się w stosunkach z partnerami zewnętrznymi, i które w ramach gwarancji muszą popierać cele działań zewnętrznych UE określone w art. 21 TUE;

3.      jest świadomy wniosków wysuwanych przez niektóre państwa członkowskie o to, aby EBI podejmował więcej ryzyka w ramach operacji finansowych, ale zwraca uwagę na fakt, że nie powinno to niekorzystnie wpływać na rating AAA posiadany przez EBI, który stanowi jeden z kluczowych czynników umożliwiających EBI udzielanie pożyczek na najlepszych warunkach;

4.      przypomina, że zadaniem EBI jest wspieranie celów politycznych UE oraz że instytucja ta jest odpowiedzialna przed Trybunałem Obrachunkowym, OLAF-em i państwami członkowskimi UE, jak również, na zasadzie dobrowolności, przed Parlamentem Europejskim;

5.      zaleca jednak rozważenie propozycji polegającej na wprowadzeniu ostrożnościowego nadzoru regulacyjnego dotyczącego kondycji finansowej EBI, dokładnego pomiaru wyników jego działań i zgodności z zasadami dobrej praktyki zawodowej;

6.      proponuje, aby nadzór regulacyjny był prowadzony:

         i) przez Europejski Bank Centralny na podstawie art. 127 ust. 6 TFUE

         ii) lub, jeżeli jest to niemożliwe i za zgodą EBI, przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego z udziałem lub bez udziału jednego krajowego organu regulacyjnego lub kilku krajowych organów regulacyjnych, lub przez niezależnego audytora;

7.   domaga się od Komisji przedłożenia Parlamentowi do dnia 30 listopada 2011 r. analizy prawnej dotyczącej potencjalnych możliwości objęcia EBI nadzorem ostrożnościowym;

8.   proponuje, aby Komisja, we współpracy z EBI – z uwagi na jakość jego zasobów ludzkich oraz doświadczenie w finansowaniu dużych projektów infrastrukturalnych – uczestniczyła w procesie strategicznej oceny finansowania inwestycji, bez wykluczania jakiejkolwiek z następujących możliwości: dotacje, uwolnienie kwot wpłaconych przez państwa członkowskie na poczet kapitału EBI, udziały Unii Europejskiej w kapitale EBI, pożyczki, instrumenty innowacyjne, inżynieria finansowa przystosowana do projektów długoterminowych nieprzynoszących natychmiastowego zysku, rozwój systemów gwarancyjnych, utworzenie sekcji inwestycji w budżecie Unii Europejskiej, konsorcja finansowe między europejskimi, krajowymi i lokalnymi organami władzy, partnerstwa publiczno-prywatne itp.;

9.   niemniej jednak przypomina o swych ostrzeżeniach i obawach dotyczących faktu, iż część zarządzanych przez EBI europejskich programów i funduszy została wykluczona z procedury udzielania absolutorium, co stwarza szczególne wymagania w odniesieniu do koordynacji pomiędzy Komisją i EBI oraz utrudnia uzyskanie pełnego przeglądu osiągniętych wyników; domaga się, by EBI przedkładał pełne informacje o wynikach, tzn. o wyznaczonych i osiągniętych celach, powodach ewentualnych braków i wynikach przeprowadzonych ocen; wzywa Komisję do przedłożenia szczegółowych informacji dotyczących procedur koordynacji z EBI i ich skuteczności;

10. wzywa Komisję do zobowiązania EBI do wydania oświadczenia dotyczącego działań o dużych efektach mnożnikowych, które finansowane są z budżetu UE;

11. podkreśla, że na koniec 2009 r. gwarancje budżetowe UE dla pożyczek udzielonych przez EBI osiągnęły kwotę 19,2 mld EUR; podkreśla że kwota ta jest nie bez znaczenia dla budżetu UE i oczekuje szczegółowych wyjaśnień dotyczących wiążącego się z tym ryzyka; uważa, że EBI powinien również wyjaśnić przeznaczenie odsetek od pożyczek pochodzących z tych dużych gwarancji;

12. domaga się szczegółowego wyjaśnienia opłaty administracyjnej, którą EBI otrzymał z budżetu UE;

13. potwierdza swą propozycję, której celem jest to, by Unia Europejska mogła stać się członkiem EBI;

Finansowanie ze środków EBI w obrębie UE

Światowy kryzys finansowy i jego wpływ na EBI

14.    z zadowoleniem odnosi się do skupienia działań EBI na trzech obszarach, które najbardziej ucierpiały w Europie z powodu kryzysu, tj. małych i średnich przedsiębiorstwach, regionach konwergencji i działaniach związanych ze zmianą klimatu;

15.    dostrzega istotną rolę, jaką EBI odgrywa we wspieraniu MŚP, zwłaszcza w czasach kryzysu finansowego i spowolnienia gospodarczego, oraz apeluje do EBI o ułatwienie powiązania systemu pożyczek globalnych EBI z dotacjami z funduszy strukturalnych;

16.    podkreśla znaczenie MŚP dla europejskiej gospodarki i dlatego z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie finansowania oferowanego MŚP przez EBI w okresie od 2008 do 2010 r., którego łączna kwota wyniosła 30,8 mld EUR, jak również uznaje, że kwota ta przekracza roczną kwotę docelową na ten okres w wysokości 7,5 mld EUR; z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie w marcu 2010 r. europejskiego instrumentu mikrofinansowego Progress dysponującego środkami finansowymi w wysokości ok. 200 mln EUR pochodzącymi z Komisji i EBI; podkreśla jednak trudności napotykane przez MŚP przy ubieganiu się o kredyt i wzywa w tym kontekście EBI do dalszego zwiększania przejrzystości kredytowania przez pośredników finansowych; wzywa w tym celu do ustanowienia jasnych warunków finansowania i surowszych kryteriów skuteczności kredytowej dla pośredników finansowych; apeluje o ustanowienie obowiązku, by EBI składał coroczne sprawozdania dotyczące kredytowania MŚP, wraz z oceną dostępności i skuteczności tego kredytowania oraz środków mających na celu zwiększenie liczby kredytobiorców;

17.    zaleca, by rola EBI była bardziej ukierunkowana, selektywna i efektywna oraz nakierowana na wyniki; uważa, że przy ukierunkowaniu na małe i średnie przedsiębiorstwa EBI powinien współpracować zwłaszcza z działającymi w sposób przejrzysty i odpowiedzialny pośrednikami finansowymi powiązanymi z lokalną gospodarką; uważa, że w odniesieniu do udzielania kredytów MŚP, EBI powinien aktywnie ujawniać informacje na swych stronach internetowych, w szczególności dotyczące kwoty pożyczki, liczby przyznanych dotychczas pożyczek oraz regionów i sektorów przemysłu, które takie pożyczki otrzymały; uważa, że należy również podać informacje dotyczące warunków, jakie muszą spełniać pośrednicy finansowi;

18.    z zadowoleniem przyjmuje uzgodnienie dostępu EBI do płynności EBC za pośrednictwem Banku Centralnego Luksemburga celem usprawnienia programów kredytowych EBI oraz zarządzania płynnością;

19.    zauważa, że jednym z głównych celów EBI jest cel konwergencji polityki spójności UE; podkreśla dodatkową wartość działań podejmowanych przez EBI wspólnie z Komisją w dziedzinie pomocy technicznej (JASPERS), które stanowią dodatkowe wsparcie i dźwignię dla interwencji wykorzystujących fundusze strukturalne;

20.    zachęca EBI do dalszego zapewniania regionom objętym celem konwergencji pomocy technicznej i współfinansowania, których potrzebują, aby móc podjąć większą część środków im udostępnionych, w szczególności z przeznaczeniem na projekty w sektorach priorytetowych, takich jak sektor infrastruktury transportowej, oraz inne projekty wspierające rozwój i zwiększanie zatrudnienia, a także projekty wchodzące w zakres strategii Europa 2020, zgodnie z wysokimi normami społecznymi oraz standardami w zakresie przejrzystości i ochrony środowiska;

21.    wzywa EBI do pełnego dostosowania swoich operacji do celu UE polegającego na szybkim przejściu na gospodarkę niskoemisyjną oraz do przyjęcia planu stopniowego wycofania pożyczek na projekty z zakresu paliw kopalnych, w tym pożyczek udzielanych elektrowniom zasilanym węglem, a także do zdwojenia wysiłków mających na celu zwiększenie poziomu transferu technologii w zakresie energii odnawialnej oraz technologii energooszczędnych;

22.    wyraża zaniepokojenie ciągłym brakiem przejrzystości w zakresie sposobu udzielania i monitorowania „pożyczek globalnych” pod względem polityki podatkowej i w związku z tym uważa, że należy koniecznie zagwarantować, że pożyczkobiorcy nie będą korzystać z usług rajów podatkowych ani stosować innych praktyk w celu uchylania się od zobowiązań podatkowych;

23.    domaga się większej spójności pomiędzy działaniami EBI i EFI, zwłaszcza w celu ukierunkowania EFI w większym stopniu na cele strategii Europa 2020, i zwraca się w tym kontekście o optymalizację podziału zadań pomiędzy podmioty oraz wykorzystania ich poszczególnych zestawień bilansowych;

24.    pozytywnie ocenia decyzję grupy EBI o ściślejszej współpracy z Komisją w ramach polityki spójności w odniesieniu do trzech wspólnych inicjatyw: JESSICA, JEREMIE i JASMINE, które mają na celu zwiększenie wydajności i skuteczności polityki spójności oraz wzmocnienie funkcji dźwigni funduszy strukturalnych; przyznaje, że współpraca ta okazała się pożyteczna i korzystna, zwłaszcza w kontekście kryzysu gospodarczego;

Finansowanie ze środków EBI po 2013 r.

25.    uważa, że nadszedł czas na znaczne zwiększenie długoterminowych inwestycji strategicznych w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych obszarów europejskiej infrastruktury i spójności; w związku z tym domaga się:

         – większej przejrzystości w stosunku do Parlamentu Europejskiego w odniesieniu działalności EBI,

         – wyraźnych uregulowań dotyczących odpowiedzialności EBI przed Parlamentem Europejskim,

         – ukierunkowanego wykorzystania instrumentów finansowych;

26.    zachęca EBI do opracowania strategii operacyjnej po roku 2013 r. zgodnie ze strategią Europa 2020;

27.    uważa, że strategia Europa 2020 podchodzi w sposób interesujący i pozytywny do instrumentów finansowych; celem wzmocnienia ich wydajności zwraca się do EBI i Komisji o uwzględnienie następujących celów: uproszczenia procedur i maksymalizacji czynników mnożnikowych oraz efektu katalitycznego grupy EBI w celu przyciągnięcia inwestorów prywatnych i publicznych;

28.    zwraca się do EBI, aby nadal przypisywał inicjatywom realizowanym wspólnie z Komisją priorytetowe znaczenie w kontekście dwustronnej współpracy, w szczególności w zakresie polityki spójności; uznaje rolę, jaką inicjatywy te odgrywają w ułatwianiu dalszego rozwoju, między innymi w odniesieniu do przygotowania następnego okresu programowania po roku 2013;

29.    zachęca EBI, aby w odniesieniu do swoich projektów inwestycyjnych ustalił kolejność priorytetów, stosując przy tym metodologię taką jak analiza kosztów i korzyści, w celu osiągnięcia możliwie najwyższego efektu mnożnikowego PKB;

30.    wspiera podmioty finansujące wysokiej jakości inwestycje, do których należy EBI, głównie ze względu na jego wiedzę fachową w zakresie stosowania instrumentów innowacyjnych, takich jak program finansowania strukturalnego, mechanizm finansowania oparty na podziale ryzyka i europejski program ekologicznego transportu;

31.    zachęca do szerszego łączenia dotacji UE i pożyczek EBI, co stanowi sposób na zwiększenie dźwigni dostępnych zasobów, o ile nowe instrumenty finansowe będą inteligentne, zintegrowane i elastyczne;

32.    uważa, że rozległe doświadczenie w zakresie tworzenia i stosowania instrumentów finansowych w bieżącym okresie programowania powinno pozwolić Komisji i EBI na wyjście poza obecny zakres i obecne stosowanie tych instrumentów oraz na innowacyjność poprzez rozszerzenie gamy oferowanych produktów;

33.    jest zdania, że w przypadku obligacji EBI emitowanych celem samofinansowania, jak również przyszłych obligacji na finansowanie projektów potrzebne są jasne i odrębne cele oraz ramy prawne;

34.    zwraca uwagę na fakt, że EBI sam się finansuje poprzez skuteczną emisję wspólnych obligacji wspieraną przez wszystkie państwa członkowskie UE;

35.    z zadowoleniem przyjmuje koncepcję obligacji na finansowanie projektów, których celem jest zwiększenie ratingu kredytowego obligacji emitowanych przez same przedsiębiorstwa w ramach strategii Europa 2020 oraz finansowanie europejskiej infrastruktury transportowej, energetycznej oraz infrastruktury technologii informacyjnych, jak też ekologizacji gospodarki; uważa, że taka emisja obligacji na finansowanie projektów pozytywnie wpłynęłaby na dostępność kapitału przeznaczonego na trwałe inwestycje wspierające rozwój i tworzenie miejsc pracy oraz uzupełniłaby inwestycje ze środków krajowych i z Funduszu Spójności; uważa, że ten instrument powinien zwiększyć rating kredytowy wybranych projektów oraz przyciągnąć środki prywatne stanowiące uzupełnienie inwestycji ze środków krajowych i z Funduszu Spójności;

36.    zwraca się zatem do Komisji i EBI o przedstawienie konkretnych propozycji celem stworzenia obligacji na finansowanie projektów; podkreśla, że Parlament winien być w pełni zaangażowany w tworzenie takich instrumentów i zwraca się o rozważenie możliwości wykorzystania w przyszłych wieloletnich ramach finansowych budżetu UE jako pierwszego ograniczonego bufora ryzyka w przypadku strat, z EBI jako podporządkowanym podmiotem finansującym;

37.    uważa, że istnieje wyraźna potrzeba dodatkowego wsparcia ze strony EBI w następujących obszarach: MŚP, przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji oraz projekty infrastrukturalne lub inne kluczowe projekty wspierające rozwój i tworzenie miejsc pracy będące częścią strategii Europa 2020;

38.    wzywa EBI do inwestowania w europejski sektor kolejowego transportu towarów oraz w inne transeuropejskie sieci transportu towarów, z naciskiem na porty śródziemnomorskie, czarnomorskie i bałtyckie, aby połączyć je na stałe z rynkami europejskimi;

39.    apeluje do EBI o większe wsparcie budowy sieci TEN-T w celu osiągnięcia efektu dźwigni sprzyjającego większym inwestycjom zarówno ze strony sektora publicznego, jak i prywatnego; uważa, że również w tym przypadku „obligacje na finansowanie projektów” mogą stanowić instrument uzupełniający obok budżetu z funduszu TEN-T; wzywa do koncentracji przyszłych inwestycji na transgranicznych odcinkach sieci TEN-T, by w optymalny sposób wykorzystać wytworzoną europejską wartość dodaną;

40.    domaga się, aby EBI zainwestował w gazociąg Nabucco i inne ważne projekty TEN-E, które pozwolą na zaspokojenie przyszłego popytu na energię w UE, dywersyfikując jednocześnie europejską pulę krajów będących dostawcami, poprawiając zestaw strategii politycznych UE i pomagając wypełnić zobowiązania Unii w dziedzinie ochrony środowiska;

Finansowanie ze środków EBI poza UE

Rola EBI w krajach przystępujących

41.    uważa, że w ramach swojej działalności w krajach przystępujących EBI powinien w większym stopniu skupić się na środkach na rzecz wydajności energetycznej, energii odnawialnej, infrastrukturze środowiskowej, sieciach TEN, TEN-E i partnerstwach publiczno-prywatnych zgodnie z wysokimi normami społecznymi i standardami w zakresie przejrzystości i ochrony środowiska oraz jest zdania, że zgodnie z celami klimatycznymi UE, EBI powinien traktować priorytetowo zrównoważone rodzaje transportu, w szczególności kolej;

42.    uważa, że EBI powinien zapewnić pomoc techniczną krajom przystępującym, zgodnie z postanowieniami nowego art. 18 Statutu EBI;

Rola EBI w dziedzinie rozwoju

43.    z zadowoleniem przyjmuje zmiany wprowadzone traktatem lizbońskim w art. 209 WE, w powiązaniu z art. 208 WE, wedle których EBI przyczynia się, na warunkach przewidzianych w jego Statucie, do realizacji środków niezbędnych do wdrażania celów polityki Unii w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju;

44.    przypomina, że strategia i operacje finansowania EBI powinny wnosić wkład w stosowanie ogólnych zasad leżących u podstaw polityki zewnętrznej UE, o których mowa w art. 21TUE, w realizację celu rozwoju i utrwalania demokracji oraz rządów prawa, celu poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz przestrzegania międzynarodowych umów w zakresie środowiska naturalnego, których Unia Europejska lub jej państwa członkowskie są stronami; przypomina, że na poszczególnych odpowiednich etapach realizowania projektów EBI powinien zapewnić zgodność z postanowieniami Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska;

45.    z zadowoleniem przyjmuje wnioski komitetu sterującego złożonego z ekspertów, że należy rozważyć możliwość utworzenia „platformy UE na rzecz współpracy zewnętrznej i rozwoju”; jednak wzywa EBI oraz inne europejskie instytucje, by dokładnie rozważyły możliwość wprowadzenia tego nowego podejścia oraz jego długofalowy wpływ na skuteczność ogólnych działań zewnętrznych UE, aby uniknąć sytuacji, w której ogólne strategie i cele rozwojowe ulegną rozmyciu w wyniku utworzenia instrumentów bez dokonania wstępnej oceny priorytetów i celów, którym będą one służyć;

46.    pozytywnie odnosi się do zaproponowanej nowej decyzji, która wzmocniłaby możliwości EBI w zakresie wspierania celów rozwoju UE, zastępowania celów regionalnych celami horyzontalnymi wyższego szczebla i opracowywania wytycznych operacyjnych dla każdego regionu w ramach mandatu do prowadzenia działalności zewnętrznej; przypomina o potrzebie ustalenia jasnych priorytetów obejmujących m.in. energię odnawialną, infrastrukturę miejską, rozwój gmin i instytucje finansowe będące własnością podmiotów lokalnych;

47.    celem wzmocnienia roli EBI w dziedzinie rozwoju zaleca następujące działania:

(a)    przydzielenie większej liczby zaangażowanych i wyspecjalizowanych pracowników mających doświadczenie w zakresie zagadnień związanych z rozwojem i krajami rozwijającymi się, jak również zwiększenie obecności personelu w krajach trzecich na poziomie lokalnym,

(b)    zwiększenie udziału podmiotów lokalnych w projektach,

(c)    przeznaczenie dodatkowego kapitału na rzecz projektów ukierunkowanych na rozwój,

(d)    przyznanie większej liczby dotacji,

(e)    rozważenie możliwości zgrupowania działań EBI w krajach trzecich i objęcie ich przez jeden odrębny pomiot;

48.    zaleca, aby EBI skoncentrował się na inwestycjach w projekty w dziedzinie odnawialnych źródeł energii w krajach rozwijających się, w szczególności w Afryce subsaharyjskiej;

Współpraca pomiędzy EBI a instytucjami finansowymi na szczeblu międzynarodowym, regionalnym i krajowym

49.    uważa, że należy zwiększyć współpracę pomiędzy EBI a wielostronnymi bankami rozwoju, bankami rozwoju obszarów wiejskich, europejskimi agencjami rozwoju dwustronnego oraz publicznymi i prywatnymi instytucjami finansowymi z krajów rozwijających się w celu wspierania polityki UE;

50.    uważa, że konieczna jest szersza, oparta na wzajemności współpraca na tych samych warunkach z regionalnymi i krajowymi instytucjami finansowymi celem zapewnienia bardziej skutecznego wykorzystania zasobów i ukierunkowania na konkretne potrzeby lokalne;

51.    zachęca do podpisania protokołu ustaleń, będącego obecnie przedmiotem negocjacji pomiędzy EBI, EBOR i Komisją, tak aby zacieśnić współpracę we wszystkich krajach spoza UE, w których instytucje te prowadzą działania, czemu przyświeca dwojaki cel: zapewnienie spójności samych udzielanych przez nie pożyczek oraz spójności tych pożyczek z celami polityki UE takimi jak spójność społeczna i ochrona środowiska;

Centra finansowe offshore

52.    wzywa EBI do ustanowienia jasnych warunków finansowych dla pośredników finansowych oraz do informowania o postępach w odniesieniu do przejrzystości i zwiększonej odpowiedzialności, szczególnie jeśli chodzi o kredytowanie przez pośredników finansowych; uważa, że EBI powinien zaktualizować swoją politykę dotyczącą ośrodków finansowych typu offshore i uczynić ją bardziej surową oraz wychodzić poza istniejące równe warunki obejmujące wykazy OECD, uwzględniając wszystkie systemy prawne, które mogą umożliwiać unikanie opodatkowania i uchylanie się od niego;

53.    jest zdania, że poleganie na liście centrów finansowych offshore przygotowanej przez OECD nie jest wystarczające i że do czasu opracowania przez UE własnej listy należy korzystać ze wszystkich list uznanych na szczeblu międzynarodowym; jest jednak zdania, że EBI powinien przeprowadzić własną niezależną ocenę i własny niezależny monitoring odpowiednich jurysdykcji odmawiających współpracy oraz regularnie podawać do wiadomości publicznej ich wyniki, które stanowiłyby uzupełnienie analiz znajdujących się w międzynarodowych i unijnych wykazach referencyjnych;

54.    jest zdania, że EBI nie powinien brać udziału w jakichkolwiek operacjach realizowanych przez odmawiającą współpracy jurysdykcję wskazaną przez OECD, Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz inne właściwe organizacje międzynarodowe oraz że EBI powinien przeprowadzać niezależną ocenę i niezależny monitoring;

55.    uważa, że EBI powinien stosować swoją uaktualnioną i opublikowaną politykę na temat jurysdykcji odmawiających współpracy i centrów finansowych offshore w sposób bardzo rygorystyczny, tak aby upewnić się, że prowadzone przez Bank operacje finansowania nie przyczyniają się do jakiejkolwiek formy unikania opodatkowania lub prania pieniędzy;

56.    zwraca się do EBI, aby w swoim rocznym sprawozdaniu przedkładanym PE zawierał szczegóły dotyczące realizacji swojej polityki w zakresie centrów finansowych offshore, w szczególności poprzez podawanie informacji na temat liczby wniosków odrzuconych z powodu niezgodności z przepisami oraz liczby wniosków o przeniesienie i zrealizowanych przeniesień w celu zgodności z przepisami;

57.    wzywa EBI do dalszej poprawy w zakresie aktywnego i terminowego ujawniania informacji o projektach, w tym własnych ocen dotyczących wpływu projektu na środowisko, kwestie społeczne, prawa człowieka i rozwój, a także sprawozdań z monitoringu i sprawozdań z oceny ex post;

58. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, Grupie Banku Światowego, wszystkim regionalnym bankom rozwoju oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

OPINIA Komisji Kontroli Budżetowej (1.3.2011)

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie sprawozdania rocznego Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) za 2009 r.
(2010/2248(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jean-Pierre Audy

WSKAZÓWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. uważa, że nadszedł czas na znaczne zwiększenie długoterminowych inwestycji strategicznych w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych obszarów europejskiej infrastruktury i spójności; w związku z tym domaga się:

- większej przejrzystości w stosunku do Parlamentu Europejskiego w odniesieniu działalności banku,

- wyraźnych uregulowań dotyczących odpowiedzialności EBI przed Parlamentem Europejskim,

- ukierunkowanego wykorzystania instrumentów finansowych;

2. wspiera podmioty finansujące wysokiej jakości inwestycje, do których należy EBI, głównie ze względu na jego wiedzę fachową w zakresie stosowania instrumentów innowacyjnych, takich jak program finansowania strukturalnego, mechanizm finansowania oparty na podziale ryzyka i europejski program ekologicznego transportu;

3. popiera bezwzględną konieczność zachowania przez EBI oceny AAA;

4. ponownie wzywa o objęcie EBI ostrożnościowym nadzorem regulacyjnym, by czuwać nad jakością kondycji finansowej banku oraz zapewnić dokładny pomiar jego wyników i przestrzeganie zasad dobrej praktyki zawodowej;

5. proponuje, aby nadzór regulacyjny był prowadzony:

i) przez Europejski Bank Centralny na podstawie art. 127 ust. 6 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

ii) lub, jeżeli jest to niemożliwe i za zgodą EBI, przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego z udziałem lub bez udziału jednego krajowego organu regulacyjnego lub kilku krajowych organów regulacyjnych, lub przez niezależnego audytora;

6. domaga się od Komisji przedłożenia Parlamentowi do 30 listopada 2011 r. analizy prawnej dotyczącej potencjalnych możliwości objęcia EBI nadzorem ostrożnościowym;

7. proponuje, aby Komisja, we współpracy z EBI – z uwagi na jakość jego zasobów ludzkich oraz doświadczenie w finansowaniu dużych projektów infrastrukturalnych – realizowała misję strategicznej refleksji nad finansowaniem inwestycji, bez wykluczania jakiejkolwiek z następujących możliwości: dotacje, uwolnienie kwot wpłaconych przez państwa członkowskie na poczet kapitału EBI, udziały Unii Europejskiej w kapitale EBI, pożyczki, instrumenty innowacyjne, inżynieria finansowa przystosowana do projektów długoterminowych nieprzynoszących natychmiastowego zysku, rozwój systemów gwarancyjnych, utworzenie sekcji inwestycji w budżecie Unii Europejskiej, konsorcja finansowe między europejskimi, krajowymi i lokalnymi organami władzy, partnerstwa publiczno-prywatne itp.

8. niemniej jednak przypomina o swych ostrzeżeniach i obawach dotyczących faktu, iż część zarządzanych przez EBI europejskich programów i funduszy nie podlega procedurze udzielania absolutorium, co stwarza szczególne wymagania w odniesieniu do koordynacji pomiędzy Komisją i EBI oraz utrudnia uzyskanie pełnego przeglądu osiągniętych wyników; domaga się, by EBI przedkładał pełne informacje o wynikach, tzn. o wyznaczonych i osiągniętych celach, powodach ewentualnych zmian i wynikach przeprowadzonych ocen; wzywa Komisję do przedłożenia szczegółowych informacji dotyczących procedur koordynacji z EBI i ich skuteczności;

9. wzywa Komisję do zobowiązania EBI do wydania oświadczenia dotyczącego działań o dużych efektach mnożnikowych, które finansowane są z budżetu UE;

10. podkreśla, że gwarancje budżetowe UE na koniec 2009 r. osiągnęły kwotę 19,2 mld EUR dla pożyczek udzielonych przez EBI; podkreśla że kwota ta jest nie bez znaczenia dla budżetu UE i oczekuje szczegółowych wyjaśnień dotyczących wiążącego się z tym ryzyka; uważa, że EBI powinien również wyjaśnić przeznaczenie odsetek od pożyczek pochodzących z tych dużych gwarancji;

11. domaga się szczegółowego wyjaśnienia opłaty administracyjnej, którą EBI otrzymał z budżetu UE;

12. z zadowoleniem przyjmuje zmiany wprowadzone traktatem lizbońskim zgodnie z art. 209 WE, w powiązaniu z art. 208 WE, wedle których EBI przyczynia się, na warunkach przewidzianych w jego Statucie, do realizacji środków niezbędnych do wdrażania celów polityki Unii w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju;

13. przypomina, że strategia i operacje finansowania EBI powinny wnosić wkład w stosowanie zasad leżących u podstaw polityki zewnętrznej UE, o których mowa w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej, w realizację celu rozwoju i utrwalania demokracji oraz rządów prawa, celu poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz przestrzegania międzynarodowych umów w zakresie środowiska naturalnego, których Wspólnota Europejska lub jej państwa członkowskie są stronami; na poszczególnych odpowiednich etapach realizowania projektów EBI powinien zapewnić zgodność z postanowieniami Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska;

14. zaleca, by rola EBI była bardziej ukierunkowana, selektywna i efektywna oraz nakierowana na wyniki; uważa, że przy ukierunkowaniu na małe i średnie przedsiębiorstwa EBI powinien współpracować zwłaszcza z działającymi w sposób przejrzysty i odpowiedzialny pośrednikami finansowymi ściśle powiązanymi z lokalną gospodarką; uważa, że w odniesieniu do udzielania kredytów MŚP, EBI powinien aktywnie ujawniać informacje na swych stronach internetowych, w szczególności dotyczące kwoty pożyczki, liczby przyznanych dotychczas pożyczek oraz regionów i sektorów przemysłu, które takie pożyczki otrzymały; uważa, że należy również podać informacje dotyczące warunków, jakie muszą spełniać pośrednicy finansowi;

15. domaga się, by za gwarancje, które Unia Europejska przejmuje od niego w przypadku strat powstałych w wyniku kredytów i gwarancji dla projektów realizowanych poza Unią, EBI uiszczał średnią wartość kosztów gwarancji na rynku finansowym; uważa, że gwarancje które Unia udziela EBI i rekompensata wynikających z tego kosztów powinny podlegać kontroli przez Trybunał Obrachunkowy;

16. potwierdza swą propozycję, której celem jest to, by Unia Europejska mogła stać się członkiem EBI;

17. wzywa EBI do ustanowienia jasnych warunków finansowych dla pośredników finansowych oraz do informowania o postępach w odniesieniu do przejrzystości i zwiększonej odpowiedzialności, szczególnie jeśli chodzi o kredytowanie przez pośredników finansowych; uważa, że EBI powinien zaktualizować swoją politykę dotyczącą ośrodków finansowych typu offshore i uczynić ją bardziej surową oraz wychodzić poza istniejące równe warunki obejmujące wykazy OECD, uwzględniając wszystkie systemy prawne, które mogą umożliwiać unikanie opodatkowania i uchylanie się od niego.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

28.2.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Søren Bo Søndergaard

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Zuzana Brzobohatá, Derk Jan Eppink, Christofer Fjellner, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Derek Vaughan

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

László Surján

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

16.3.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

32

0

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Íñigo Méndez de Vigo, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Sophie Auconie, Elena Băsescu, Saïd El Khadraoui, Danuta Jazłowiecka, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Sirpa Pietikäinen, Catherine Stihler