ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o profesionální přeshraniční silniční přepravě eurohotovosti mezi členskými státy eurozóny

22. 3. 2011 - (KOM(2010)0377 – C7‑0186/2010 – 2010/0204(COD)) - ***I

Hospodářský a měnový výbor
Zpravodajka: Sophie Auconie


Postup : 2010/0204(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0076/2011
Předložené texty :
A7-0076/2011
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o profesionální přeshraniční silniční přepravě eurohotovosti mezi členskými státy eurozóny

(KOM(2010)0377 – C7‑0186/2010 – 2010/0204(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (KOM(2010)0377),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 133 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0186/2010),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 5. října 2010[1],

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A7-0076/2011),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) S ohledem na zvláštní nebezpečí pro zdraví a život pracovníků odvětví CIT i široké veřejnosti, která jsou s přepravou hotovosti spojena, je vhodné, aby přeshraniční přeprava hotovosti podléhala zvláštní přeshraniční licenci CIT. Tato licence by měla doplňovat vnitrostátní licenci CIT, která je vyžadována ve většině zúčastněných členských států a kterou toto nařízení neharmonizuje. V malém počtu členských států, které nezavedly zvláštní postup pro schvalování společností CIT nad rámec všeobecných pravidel pro bezpečnost nebo přepravu, a za účelem zvýšení vzájemné důvěry mezi členskými státy je navíc vhodné, aby společnosti CIT usazené v těchto členských státech doložily, že prováděly pravidelnou přepravu hotovosti v členském státě usazení po dobu nejméně dvanácti měsíců bez porušení vnitrostátních právních předpisů, než jim bude moci být udělena přeshraniční licence tímto členským státem.

(4) S ohledem na zvláštní nebezpečí pro zdraví a život pracovníků odvětví CIT i široké veřejnosti, která jsou s přepravou hotovosti spojena, je vhodné, aby přeshraniční přeprava hotovosti podléhala zvláštní přeshraniční licenci CIT. Tato licence by měla doplňovat vnitrostátní licenci CIT, která je vyžadována ve většině zúčastněných členských států a kterou toto nařízení neharmonizuje. V malém počtu členských států, které nezavedly zvláštní postup pro schvalování společností CIT nad rámec všeobecných pravidel pro bezpečnost nebo přepravu, a za účelem zvýšení vzájemné důvěry mezi členskými státy je navíc vhodné, aby společnosti CIT usazené v těchto členských státech doložily, že prováděly pravidelnou přepravu hotovosti v členském státě usazení po dobu nejméně dvaceti čtyř měsíců bez porušení vnitrostátních právních předpisů, než jim bude moci být udělena přeshraniční licence tímto členským státem.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4a) Za účelem zlepšení bezpečnosti CIT pro zaměstnance i pro veřejnost by mělo být podporováno používání inteligentního systému neutralizace bankovek a po důkladném posouzení dopadů ze strany Komise by mělo být možno jej rozvíjet způsobem, který zahrne harmonizaci inteligentního systému neutralizace bankovek mezi zúčastněnými členskými státy, aniž by tím byla dotčena pravidla pro vnitrostátní povolení pro některé druhy CIT stanovená tímto nařízením.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy vedou evidenci všech společností, jimž vydaly přeshraniční licenci CIT, a vzájemně se informují o jejím obsahu. Aktualizují evidenci po každé relevantní změně včetně rozhodnutí pozastavit nebo odejmout licenci podle článku 22 a neprodleně se vzájemně o aktualizacích informují.

2. Členské státy vedou evidenci všech společností, jimž vydaly přeshraniční licenci CIT, a o jejím obsahu informují Komisi i sebe vzájemně. Aktualizují evidenci po každé relevantní změně včetně rozhodnutí pozastavit nebo odejmout licenci podle článku 22 a neprodleně o aktualizacích informují Komisi i sebe vzájemně.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Členské státy zveřejní adresy a jiné kontaktní údaje národních kontaktních bodů uvedených v čl. 6 odst. 5, jakož i jiné příslušné vnitrostátní právní předpisy, a vzájemně se o nich informují.

5. Členské státy zveřejní adresy a jiné kontaktní údaje národních kontaktních bodů uvedených v čl. 6 odst. 5, jakož i jiné příslušné vnitrostátní právní předpisy, a informují o nich Komisi i sebe vzájemně.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Společnost, která je držitelem přeshraniční licence CIT, oznámí udělujícímu orgánu v dostatečném předstihu členský stát (členské státy), v němž bude vykonávat přepravu CIT. Členský stát původu následně neprodleně informuje dotyčný členský stát (členské státy), že bude zahájena přeshraniční činnost.

1. Společnost, která je držitelem přeshraniční licence CIT, oznámí udělujícímu orgánu nejméně tři měsíce před zahájením své přeshraniční činnosti členský stát (členské státy), v němž bude vykonávat přepravu CIT. Členský stát původu následně neprodleně informuje dotyčný členský stát (členské státy), že bude zahájena přeshraniční činnost.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 12a

 

Vnitrostátní povolení pro některé druhy CIT

1. V souvislosti s přeshraniční silniční přepravou eurobankovek na svém území každý členský stát povolí:

 

a) alespoň jednu z možností uvedených v článcích 13, 14, 15, 16 nebo 17; a

 

b) ty možnosti uvedené v článcích 13, 14, 15, 16 nebo 17, které jsou srovnatelné s podmínkami přepravy povolenými pro domácí přepravu CIT.

 

Článek 16 platí pro všechny členské státy, co se týče přepravy z bodu do bodu.

 

2. V souvislosti s přeshraniční silniční přepravou euromincí na svém území každý členský stát povolí:

 

a) alespoň jednu z možností uvedených v článcích 18 nebo 19; a

 

b) ty možnosti uvedené v článcích 18 a 19, které jsou srovnatelné s podmínkami přepravy povolenými pro domácí přepravu CIT.

 

3. Pro přepravu, která zahrnuje mince i bankovky, platí stejné přepravní podmínky jako pro přeshraniční přepravu bankovek.

 

4. Co se týče používání článků 13, 14, 15 a 17, může členský stát rozhodnout, že na jeho území může být k obsluze venkovních bankomatů používán pouze systém IBNS „end-to-end“ za předpokladu, že se tatáž pravidla vztahují na domácí přepravu CIT.

 

5. Členské státy informují Komisi o přepravních podmínkách platných v souladu s tímto článkem. Komise zajistí zveřejnění stanoviska k této otázce v Úředním věstníku Evropské unie. Příslušné přepravní podmínky vstupují v platnost jeden měsíc po zveřejnění tohoto stanoviska. Členské státy použijí stejný postup v případě, že začnou používat nové přepravní podmínky v souladu s tímto článkem.

 

6. Jestliže hostitelský členský stát nebo členský stát tranzitu zjistí, že IBNS vykazuje vážné nedostatky, pokud jde o běžně požadované technické parametry, tzn. že k hotovosti lze získat přístup bez spuštění neutralizačního mechanismu nebo že systém IBNS byl po homologaci upraven takovým způsobem, že již nesplňuje homologační kritéria, informuje o tom Komisi a členský stát, který udělil homologaci tohoto systému, a může požadovat provedení nových zkoušek uvedeného systému IBNS. Před získáním výsledků těchto nových zkoušek mohou členské státy dočasně zakázat používání uvedeného systému IBNS na svém území. Bezodkladně o takovém dočasném zákazu informují Komisi a ostatní členské státy, na které se vztahuje toto nařízení.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Článek 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 20

vypouští se

Vnitrostátní odchylky

 

a) Členský stát může rozhodnout, že články 13, 14, 15, 16 nebo 17 se nevztahují na přeshraniční silniční přepravu bankovek na jeho území, pokud to neumožňují srovnatelné podmínky přepravy pro domácí přepravu CIT a pokud se na jeho území použije alespoň jeden z těchto článků. Případná odchylka od článku 16 se nesmí vztahovat na přepravu z bodu do bodu.

 

b) Členský stát může rozhodnout, že článek 18 nebo 19 se nevztahuje na přeshraniční silniční přepravu mincí na jeho území, pokud to neumožňují srovnatelné podmínky přepravy pro domácí přepravu CIT.

 

c) Co se týče používání článků 13, 14, 15 a 17, může členský stát rozhodnout, že na jeho území může být k obsluze venkovních bankomatů používán pouze systém IBNS „end-to-end“ za předpokladu, že se tatáž pravidla vztahují na domácí přepravu CIT.

 

d) Dotyčný členský stát oznámí své rozhodnutí využít jakoukoli odchylku uvedenou výše v tomto článku Komisi, která zajistí zveřejnění informačního oznámení v Úředním věstníku Evropské unie. Odchylka nabude účinku jeden měsíc od zveřejnění informačního oznámení. Týmž postupem mohou členské státy odchylku zrušit.

 

e) Jestliže hostitelský členský stát nebo členský stát tranzitu zjistí, že IBNS vykazuje vážné nedostatky, pokud jde o běžně požadované technické parametry, tzn. že k hotovosti lze získat přístup bez spuštění neutralizačního mechanismu nebo že systém IBNS byl po homologaci upraven takovým způsobem, že již nesplňuje homologační kritéria, informuje o tom Komisi a členský stát, který udělil homologaci tohoto systému, a může požadovat provedení nových zkoušek uvedeného systému IBNS. Před získáním výsledků těchto nových zkoušek může členský stát dočasně zakázat používání uvedeného systému IBNS na svém území. Bezodkladně o tom informuje Komisi a ostatní členské státy, na které se vztahuje toto nařízení.

 

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Článek 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise podá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení nejpozději dva roky od jeho nabytí účinnosti a poté každých pět let. Za tímto účelem provede konzultaci se zúčastněnými stranami v odvětví včetně sociálních partnerů. Zpráva se zejména zabývá možností stanovit společné požadavky na odbornou přípravu v oblasti nošení zbraní pracovníky odvětví CIT, vezme náležitě v úvahu technologický pokrok v oblasti IBNS a posoudí, zda má být nařízení příslušným způsobem zrevidováno.

Komise podá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení nejpozději čtyři roky od jeho nabytí účinnosti a poté každých pět let. Za tímto účelem provede konzultaci se zúčastněnými stranami v odvětví včetně sociálních partnerů. Zpráva se zejména zabývá možností stanovit společné požadavky na odbornou přípravu v oblasti nošení zbraní pracovníky odvětví CIT. Vezme náležitě v úvahu technologický pokrok v oblasti IBNS. Vyhodnotí přínos, který by mohlo mít vydávání skupinové evropské licence CIT. Posoudí, zda má být nařízení příslušným způsobem zrevidováno.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Článek 28 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 28a

Konzultace se sociálními partnery

Komise před přijetím aktů v přenesené pravomoci konzultuje se sociálními partnery.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne oznámení. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o jeden měsíc.

1. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne oznámení. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

  • [1]  Úř. věst. C 278, 15.10.2010, s. 1.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Účel návrhu nařízení

Ačkoliv eurobankovky a euromince byly zavedeny již v roce 2002, trh přepravy eurohotovosti zůstává i nadále velmi roztříštěný. Obrovské rozdíly mezi vnitrostátními pravidly v této oblasti profesionálním přepravcům hotovosti velmi ztěžují přeshraniční poskytování služeb. Účelem tohoto nařízení je tedy zjednodušit tato pravidla, a tak umožnit lepší pohyb eurobankovek a euromincí mezi členskými státy, které tuto měnu přijaly.

Postoj zpravodajky

Návrh vypracovaný Evropskou komisí, který je výsledkem dlouhých konzultací, je vyvážený. Měl by usnadnit přeshraniční přepravu eurohotovosti, aniž by jakkoliv omezoval různé způsoby regulace, které si členské státy v oblasti přepravy hotovosti zvolily.

Zpravodajka považuje za zásadní tři cíle:

– Za prvé, jelikož účelem tohoto nařízení je usnadnit přeshraniční přepravu hotovosti, je třeba zajistit, aby pravidla, která zavádí, byla pro přepravce hotovosti a státní orgány dostatečně jasná a funkční. Co se týče různých způsobů přepravy hotovosti, musí tedy mít členské státy možnost vybrat si z pěti způsobů přepravy bankovek a dvou způsobů přepravy mincí uvedených v tomto nařízení tolik možností, kolik si přejí. Naproti tomu se však zpravodajka domnívá, že není vhodné nutit nyní státy, které si to nepřejí, aby zavedly několik způsobů přepravy hotovosti pro bankovky a mince, a musely tak zásadně měnit svá pravidla v oblasti bezpečnosti.

– Za druhé, vzhledem ke zvláštním rizikům, která přeprava hotovosti představuje, musí toto nařízení přispět k posílení požadavků na veřejnou bezpečnost pracovníků přepravy i občanů. Zpravodajka se proto domnívá, že minimální praxe, kterou musí každá společnost prokázat, aby mohla pracovat v přeshraniční přepravě hotovosti, musí být dostatečná. Zpravodajka dále zdůrazňuje, že by mělo být do budoucna podporováno používání inteligentního systému neutralizace bankovek, neboť pomůže vymanit se z eskalace násilí při útocích na vozidla přepravující hotovost.

– Za třetí, nařízení nesmí vést ke zhoršení sociálních podmínek zaměstnanců v odvětví přepravy hotovosti. Zpravodajka se domnívá, že návrh Evropské komise je v tomto ohledu uspokojivý.

POSTUP

Název

Profesionální přeshraniční silniční přeprava eurohotovosti mezi členskými státy eurozóny

Referenční údaje

KOM(2010)0377 – C7-0186/2010 – 2010/0204(COD)

Datum předložení EP

14.7.2010

Příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

ECON

7.9.2010

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

EMPL

7.9.2010

TRAN

7.9.2010

 

 

Nezaujetí stanoviska

Datum rozhodnutí

EMPL

22.9.2010

TRAN

2.9.2010

 

 

Zpravodaj(ové)

Datum jmenování

Sophie Auconie

6.9.2010

 

 

Projednání ve výboru

17.1.2011

16.3.2011

 

 

Datum přijetí

16.3.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

35

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Íñigo Méndez de Vigo, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Sophie Auconie, Elena Băsescu, Saïd El Khadraoui, Danuta Jazłowiecka, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Sirpa Pietikäinen, Catherine Stihler