Pranešimas - A7-0076/2011Pranešimas
A7-0076/2011

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl profesionalaus tarpvalstybinio grynųjų eurų vežimo kelių transportu iš vienos euro zonos valstybės narės į kitą

22.3.2011 - (COM(2010)0377 – C7‑0186/2010 – 2010/0204(COD)) - ***I

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Pranešėja: Sophie Auconie


Procedūra : 2010/0204(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0076/2011
Pateikti tekstai :
A7-0076/2011
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl profesionalaus tarpvalstybinio grynųjų eurų vežimo kelių transportu iš vienos euro zonos valstybės narės į kitą

(COM(2010)0377 – C7‑ 0186/2010 – 2010/0204(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0377),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 133 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0186/2010),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 5 d. Europos centrinio banko nuomonę[1],

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A7-0076/2011),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) Atsižvelgiant į tam tikrus pavojus grynuosius pinigus vežančių darbuotojų ir plačiosios visuomenės, susijusių su grynųjų pinigų vežimo veikla, sveikatai ir gyvybei, tikslinga nustatyti, kad norint užsiimti tarpvalstybiniu grynųjų pinigų vežimu reikėtų gauti specialią tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo licenciją. Šią licenciją reikėtų gauti papildomai prie nacionalinės grynųjų pinigų vežimo licencijos, kurios reikalaujama daugumoje dalyvaujančių valstybių narių – šios licencijos reglamente nėra derinamos. Tose keliose valstybėse narėse, kurios neturi nustatytos konkrečios grynųjų pinigų vežimo įmonių patvirtinimo tvarkos neskaitant bendrų saugumo ar transporto sektoriaus taisyklių, ir siekiant padidinti valstybių narių savitarpio pasitikėjimą, taip pat būtų tikslinga nustatyti, kad tose valstybėse narėse įsisteigusios grynųjų pinigų vežimo įmonės, prieš jų valstybei narei joms suteikiant tarpvalstybinę licenciją, privalėtų įrodyti, jog turi bent dvylikos mėnesių reguliaraus grynųjų pinigų vežimo valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigusios, patirtį ir nebuvo padariusios nacionalinių teisės aktų pažeidimų.

(4) Atsižvelgiant į tam tikrus pavojus grynuosius pinigus vežančių darbuotojų ir plačiosios visuomenės, susijusių su grynųjų pinigų vežimo veikla, sveikatai ir gyvybei, tikslinga nustatyti, kad norint užsiimti tarpvalstybiniu grynųjų pinigų vežimu reikėtų gauti specialią tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo licenciją. Šią licenciją reikėtų gauti papildomai prie nacionalinės grynųjų pinigų vežimo licencijos, kurios reikalaujama daugumoje dalyvaujančių valstybių narių – šios licencijos reglamente nėra derinamos. Tose keliose valstybėse narėse, kurios neturi nustatytos konkrečios grynųjų pinigų vežimo įmonių patvirtinimo tvarkos neskaitant bendrų saugumo ar transporto sektoriaus taisyklių, ir siekiant padidinti valstybių narių savitarpio pasitikėjimą, taip pat būtų tikslinga nustatyti, kad tose valstybėse narėse įsisteigusios grynųjų pinigų vežimo įmonės, prieš jų valstybei narei joms suteikiant tarpvalstybinę licenciją, privalėtų įrodyti, jog turi bent dvidešimt keturių mėnesių reguliaraus grynųjų pinigų vežimo valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigusios, patirtį ir nebuvo padariusios nacionalinių teisės aktų pažeidimų.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4a) Siekiant pagerinti su grynųjų pinigų vežimu susijusias saugumo sąlygas juos vežantiems darbuotojams ir visuomenei turėtų būti skatinamas pažangios banknotų neutralizavimo sistemos taikymas ir, Komisijai atlikus išsamų poveikio vertinimą, ji turėtų būti taip plėtojama, kad, nepažeidžiant šiame reglamente nustatytų taisyklių dėl nacionalinių leidimų, susijusių su tam tikrų rūšių grynųjų pinigų vežimu, dalyvaujančios valstybės narės galėtų vienodai taikyti pažangią banknotų neutralizavimo sistemą.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės sudaro visų įmonių, kurioms išduota tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo licencija, registrą ir informuoja viena kitą apie jo turinį. Jos atnaujina registrą, kai jis pasikeičia, be kita ko, priėmus sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą arba panaikinti licenciją pagal 22 straipsnį, ir nedelsdamos informuoja viena kitą apie pakeitimus.

2. Valstybės narės sudaro visų įmonių, kurioms išduota tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo licencija, registrą, ir informuoja viena kitą ir Komisiją apie jo turinį. Jos atnaujina registrą, kai jis pasikeičia, be kita ko, priėmus sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą arba panaikinti licenciją pagal 22 straipsnį, ir nedelsdamos informuoja viena kitą ir Komisiją apie pakeitimus.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Valstybės narės skelbia ir praneša viena kitai 6 straipsnio 5 punkte nurodytų nacionalinių kontaktinių centrų adresus ir kitus kontaktinius duomenis, taip pat kitus susijusius nacionalinius teisės aktus.

5. Valstybės narės skelbia ir praneša viena kitai ir Komisijai 6 straipsnio 5 punkte nurodytų nacionalinių kontaktinių centrų adresus ir kitus kontaktinius duomenis, taip pat kitus susijusius nacionalinius teisės aktus.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Įmonė, turinti tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo licenciją, pakankamai iš anksto informuoja licencijas išduodančią instituciją apie tai, kurioje (-iose) valstybėje (-ėse) narėje (-ėse) ji vykdys grynųjų pinigų vežimo operaciją. Tada kilmės valstybė narė nedelsdama informuoja atitinkamą (-as) valstybę (-es) narę (-es) apie prasidėsiančią tarpvalstybinę veiklą.

1. Įmonė, turinti tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo licenciją, likus mažiausiai trims mėnesiams iki tarpvalstybinės veiklos pradžios informuoja licencijas išduodančią instituciją apie tai, kurioje (- iose) valstybėje (-ėse) narėje (-ėse) ji vykdys grynųjų pinigų vežimo operaciją. Tada kilmės valstybė narė nedelsdama informuoja atitinkamą (-as) valstybę (-es) narę (-es) apie prasidėsiančią tarpvalstybinę veiklą.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a straipsnis

 

Nacionaliniai leidimai, susiję su tam tikros rūšies grynųjų pinigų vežimu

1. Tarpvalstybiniam eurų banknotų vežimui kelių transportu savo teritorijoje kiekviena valstybė narė suteikia leidimą:

 

a) bent vienai iš 13, 14, 15, 16 ir 17 straipsnyje nurodytų galimybių ir

 

b) 13, 14, 15, 16 ir 17 straipsniuose nurodytoms galimybėms, kurios atitinka transporto sąlygas, kuriomis leidžiama grynuosius pinigus vežti šalies viduje.

 

16 straipsnis taikomas visoms valstybėms narėms vežimo iš punkto į punktą atveju.

 

2. Tarpvalstybiniam eurų monetų vežimui kelių transportu savo teritorijoje kiekviena valstybė narė suteikia leidimą:

 

a) bent vienai iš 18 ir 19 straipsnyje nurodytų galimybių ir

 

(b) 18 ir 19 straipsniuose nurodytoms galimybėms, kurios atitinka transporto sąlygas, kuriomis leidžiama grynuosius pinigus vežti šalies viduje.

 

3. Ir monetų, ir banknotų vežimui taikomos tarpvalstybinio banknotų vežimo sąlygos.

 

4. Dėl 13, 14, 15 ir 17 straipsnių taikymo valstybė narė gali nuspręsti, kad jos teritorijoje ne patalpose esantiems bankomatams aptarnauti gali būti naudojama tik viso proceso metu veikianti pažangi banknotų neutralizavimo sistema, su sąlyga, kad tokios pačios taisyklės taikomos grynųjų pinigų vežimui šalies viduje.

 

5. Valstybės narės informuoja Komisiją apie pagal šį straipsnį taikomas vežimo sąlygas. Komisija atitinkamą informacinį pranešimą skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Taikomos vežimo sąlygos įsigalioja per mėnesį nuo informacinio pranešimo paskelbimo. Valstybės narės taiko tą pačią procedūrą tada, kai pagal šį straipsnį pradedamos taikyti naujos vežimo sąlygos.

 

6. Jeigu priimančioji valstybė narė arba pervažiuojama valstybė narė nustato, kad pažangi banknotų neutralizavimo sistema turi didelių trūkumų, palyginti su techninėmis charakteristikomis, kurių įprastai reikalaujama, t. y. prie grynųjų pinigų galima prieiti neįsijungus neutralizavimo mechanizmui arba pažangi banknotų neutralizavimo sistema ją patvirtinus buvo pakeista taip, kad nebeatitinka patvirtinimo kriterijų, ji apie tai informuoja Komisiją ir pažangią banknotų neutralizavimo sistemą patvirtinusią valstybę narę ir gali paprašyti, kad būtų atlikti nauji tos sistemos tyrimai. Laukdamos šių naujų tyrimų rezultatų, valstybės narės gali laikinai uždrausti savo teritorijoje naudoti šią pažangią banknotų neutralizavimo sistemą. Jos nedelsdamos apie tokį laikiną draudimą informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares, kurioms taikomas šis reglamentas.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

20 straipsnis

Išbraukta.

Nacionalinės leidžiančios nukrypti nuostatos

 

a) Valstybė narė gali nuspręsti, kad 13, 14, 15, 16 arba 17 straipsnis (-iai) netaikomas (-i) jos teritorijoje vykdomam tarpvalstybiniam banknotų vežimui kelių transportu, su sąlyga, kad panašiomis transporto sąlygomis neleidžiama grynųjų pinigų vežti šalies viduje ir kad bent vienas iš šių straipsnių taikomas jos teritorijoje. Galima nuo 16 straipsnio leidžianti nukrypti nuostata gali nebūti taikoma vežimui iš punkto į punktą.

 

b) Valstybė narė gali nuspręsti, kad 18 arba 19 straipsnis netaikomas jos teritorijoje vykdomam tarpvalstybiniam monetų vežimui kelių transportu, su sąlyga, kad panašiomis transporto sąlygomis neleidžiama grynųjų pinigų vežti šalies viduje.

 

c) Dėl 13, 14, 15 ir 17 straipsnių taikymo valstybė narė gali nuspręsti, kad jos teritorijoje ne patalpose esantiems bankomatams aptarnauti gali būti naudojama tik viso proceso metu veikianti pažangi banknotų neutralizavimo sistema, su sąlyga, kad tokios pačios taisyklės taikomos grynųjų pinigų vežimui šalies viduje.

 

d) Atitinkama valstybė narė apie savo sprendimą taikyti bet kurią iš šiame straipsnyje numatytų leidžiančių nukrypti nuostatų praneša Komisijai, kuri užtikrina, kad atitinkamas informacinis pranešimas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Leidžianti nukrypti nuostata įsigalioja per mėnesį nuo informacinio pranešimo paskelbimo. Valstybės narės gali panaikinti leidžiančią nukrypti nuostatą taikydamos tą pačią procedūrą.

 

e) Jeigu priimančioji valstybė narė arba pervažiuojama valstybė narė nustato, kad pažangi banknotų neutralizavimo sistema turi didelių trūkumų, palyginti su techninėmis charakteristikomis, kurių įprastai reikalaujama, t. y. prie grynųjų pinigų galima prieiti neįsijungus neutralizavimo mechanizmui arba pažangi banknotų neutralizavimo sistema ją patvirtinus buvo pakeista taip, kad nebeatitinka patvirtinimo kriterijų, ji apie tai informuoja Komisiją ir pažangią banknotų neutralizavimo sistemą patvirtinusią valstybę narę ir gali paprašyti, kad būtų atlikti nauji tos sistemos tyrimai. Laukdamos šių naujų tyrimų rezultatų, valstybės narės gali laikinai uždrausti savo teritorijoje naudoti šią pažangią banknotų neutralizavimo sistemą. Jos nedelsdamos informuoja apie tai Komisiją ir kitas valstybes nares, kurioms taikomas šis reglamentas.

 

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą ne vėliau kaip po dvejų metų nuo jo įsigaliojimo, o vėliau – kartą per penkerius metus. Šiuo tikslu ji surengia konsultacijas su sektoriaus suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant socialinius partnerius. Ataskaitoje visų pirma nagrinėjama galimybė nustatyti bendrus grynuosius pinigus vežančių darbuotojų mokymo, kad jie galėtų nešiotis ginklą, reikalavimus, deramai atsižvelgiama į technologijų pažangą tobulinant pažangią banknotų neutralizavimo sistemą ir įvertinama, ar reikia atitinkamai persvarstyti reglamentą.

Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą ne vėliau kaip po ketverių metų nuo jo įsigaliojimo, o vėliau – kartą per penkerius metus. Šiuo tikslu ji surengia konsultacijas su sektoriaus suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant socialinius partnerius. Ataskaitoje visų pirma nagrinėjama galimybė nustatyti bendrus grynuosius pinigus vežančių darbuotojų mokymo, kad jie galėtų nešiotis ginklą, reikalavimus. Ataskaitoje deramai atsižvelgiama į technologijų pažangą tobulinant pažangią banknotų neutralizavimo sistemą. Komisija ištiria galimą europinės grynųjų pinigų vežimo licencijos suteikimo grupės pagrindu naudą. Komisija įvertina, ar reikia atitinkamai persvarstyti reglamentą.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

28 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

28a straipsnis

Konsultacijos su socialiniais partneriais

Prieš priimdama deleguotuosius teisės aktus Komisija konsultuojasi su socialiniais partneriais.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Europos Parlamentas ir Taryba gali pareikšti prieštaravimą dėl deleguotojo teisės akto per tris mėnesius nuo pranešimo dienos. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas vienam mėnesiui.

1. Europos Parlamentas ir Taryba gali pareikšti prieštaravimą dėl deleguotojo teisės akto per tris mėnesius nuo pranešimo dienos. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trims mėnesiams.

  • [1]  OL C 278, 2010 10 15, p. 1.

AIŠKINAMOJI DALIS

Pasiūlymo dėl reglamento tikslas

Nors eurų banknotai ir monetos pradėti naudoti 2002 m., tačiau grynųjų eurų vežimo rinka išlieka labai suskaidyta. Dėl didelių nacionalinių taisyklių šioje srityje skirtumų profesionaliems grynųjų pinigų vežėjams labai sunku teikti tarpvalstybines paslaugas. Taigi šio reglamento tikslas – supaprastinti šiuos reguliavimo apribojimus, kad būtų sudarytos sąlygos geresniam eurų banknotų ir monetų judėjimui tarp valstybių narių, kurios įsivedė eurą.

Pranešėjos nuomonė

Europos Komisijos parengtas pasiūlymas – ilgų konsultacijų rezultatas – yra subalansuotas. Juo turėtų būti sudarytos geresnės sąlygos tarpvalstybiniam grynųjų eurų vežimui nepažeidžiant įvairių grynųjų pinigų vežimo reglamentavimo valstybėse narėse sąlygų.

Pranešėja mano, kad šioje srityje svarbiausi trys tikslai.

– Pirma, kadangi šio reglamento tikslas – sudaryti geresnes sąlygas tarpvalstybiniam grynųjų pinigų vežimui, svarbu užtikrinti, kad jame nustatomos taisyklės būtų pakankamai aiškios ir veiksmingos grynųjų pinigų vežimo įmonėms ir valstybinėms institucijoms. Taigi įvairių grynųjų pinigų vežimo sąlygų srityje valstybės narės iš reglamente pateiktų penkių rūšių banknotų vežimo ir dviejų rūšių monetų vežimo turi galėti pasirinkti tiek galimybių, kiek jos pageidauja. Kita vertus, pranešėja mano, kad šiuo metu nederėtų reikalauti, kad valstybės, kurios to nepageidauja, naudotų daugelio rūšių grynųjų pinigų banknotais ir monetomis vežimą kai kuriais atvejais jas įpareigojant iš esmės pakeisti jų saugumo taisykles.

– Antra, kadangi grynųjų pinigų vežimas kelia ypač didelį pavojų, šiuo reglamentu turi būti prisidedama prie viešojo saugumo reikalavimų, susijusių su grynuosius pinigus vežančiais darbuotojais ir visuomene, griežtinimo. Taigi pranešėja laikosi nuomonės, jog tam, kad įmonė galėtų veikti tarpvalstybiniame sektoriuje, ji turi turėti atitinkamą minimalią patirtį. Be to, pranešėja pabrėžia, kad ateityje reikėtų skatinti taikyti pažangią banknotų neutralizavimo sistemą tose srityse, kur ji leidžia išvengti smurto protrūkių, kurie pastebimi išpuolių prieš grynųjų pinigų transporto priemones atvejais.

– Trečia, reglamentu neturėtų būti skatinamas grynųjų pinigų vežimo sektoriaus darbuotojų socialinių sąlygų bloginimas. Pranešėja mano, kad šiuo atžvilgiu Europos Komisijos pasiūlymas yra patenkinamas.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Profesionalus tarpvalstybinis grynųjų eurų vežimas kelių transportu iš vienos euro zonos valstybės narės į kitą

Nuorodos

COM(2010)0377 – C7-0186/2010 – 2010/0204(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

14.7.2010

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

7.9.2010

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

7.9.2010

TRAN

7.9.2010

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

EMPL

22.9.2010

TRAN

2.9.2010

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Sophie Auconie

6.9.2010

 

 

Svarstymas komitete

17.1.2011

16.3.2011

 

 

Priėmimo data

16.3.2011

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

35

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Íñigo Méndez de Vigo, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Sophie Auconie, Elena Băsescu, Saïd El Khadraoui, Danuta Jazłowiecka, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Sirpa Pietikäinen, Catherine Stihler