Postup : 2010/0204(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0076/2011

Predkladané texty :

A7-0076/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/09/2011 - 8.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0405

SPRÁVA     ***I
PDF 464kWORD 237k
22.3.2011
PE 454.357v02-00 A7-0076/2011

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o profesionálnej cezhraničnej preprave eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny

(KOM(2010)0377 – C7‑0186/2010 – 2010/0204(COD))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajkyňa: Sophie Auconie

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o profesionálnej cezhraničnej preprave eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny

(KOM(2010)0377 – C7‑0186/2010 – 2010/0204(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0377),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 133 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0186/2010),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 5. októbra 2010(1),

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0076/2011),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Vzhľadom na špecifické ohrozenie zdravia a života zamestnancov CIT aj širokej verejnosti, ktoré je spojené s činnosťou prepravy hotovosti, je vhodné, aby cezhraničná preprava hotovosti podliehala udeleniu osobitnej cezhraničnej licencie CIT. Táto licencia by mala dopĺňať vnútroštátnu licenciu CIT, ktorá sa vyžaduje vo väčšine zúčastnených členských štátov a ktorá sa v tomto nariadení neharmonizuje. V niekoľkých členských štátoch, ktoré pre spoločnosti CIT nemajú osobitný schvaľovací postup nad rámec všeobecných pravidiel v oblasti bezpečnosti alebo dopravy, a s cieľom zvýšiť vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi je okrem toho vhodné, aby spoločnosti CIT so sídlom v týchto členských štátoch preukázali skúsenosti s pravidelnou prepravou hotovosti bez porušenia vnútroštátnych právnych predpisov minimálne počas dvanástich mesiacov v členskom štáte, v ktorom majú sídlo, a to ešte predtým, ako im môže daný členský štát udeliť cezhraničnú licenciu.

(4) Vzhľadom na špecifické ohrozenie zdravia a života zamestnancov CIT aj širokej verejnosti, ktoré je spojené s činnosťou prepravy hotovosti, je vhodné, aby cezhraničná preprava hotovosti podliehala udeleniu osobitnej cezhraničnej licencie CIT. Táto licencia by mala dopĺňať vnútroštátnu licenciu CIT, ktorá sa vyžaduje vo väčšine zúčastnených členských štátov a ktorá sa v tomto nariadení neharmonizuje. V niekoľkých členských štátoch, ktoré pre spoločnosti CIT nemajú osobitný schvaľovací postup nad rámec všeobecných pravidiel v oblasti bezpečnosti alebo dopravy, a s cieľom zvýšiť vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi je okrem toho vhodné, aby spoločnosti CIT so sídlom v týchto členských štátoch preukázali skúsenosti s pravidelnou prepravou hotovosti bez porušenia vnútroštátnych právnych predpisov minimálne počas dvadsiatich štyroch mesiacov v členskom štáte, v ktorom majú sídlo, a to ešte predtým, ako im môže daný členský štát udeliť cezhraničnú licenciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Na zlepšenie bezpečnosti zamestnancov, ako aj verejnosti pri preprave peňažnej hotovosti (CIT) je potrebné nabádať na využívanie inteligentného systému na znehodnotenie bankoviek (systém ISZB) a po dôkladnom hodnotení vplyvu zo strany Komisie by malo byť možné rozvíjať využívanie tohto systému spôsobom, ktorý by znamenal zosúladenie systémov ISZB medzi zúčastnenými členskými štátmi, a to bez toho, aby boli dotknuté pravidlá stanovené v tomto nariadení o vnútroštátnych povoleniach pre určité druhy prepravy hotovosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty vedú evidenciu o všetkých spoločnostiach, ktorým vydali cezhraničnú licenciu CIT, a navzájom sa informujú o jej obsahu. Túto evidenciu aktualizujú pri každej zmene, ktorá sa jej týka, vrátane akéhokoľvek rozhodnutia o pozastavení platnosti licencie alebo jej odobratí podľa článku 22 a bezodkladne sa o tejto aktualizácii navzájom informujú.

2. Členské štáty vedú evidenciu o všetkých spoločnostiach, ktorým vydali cezhraničnú licenciu CIT, navzájom sa informujú a informujú Komisiu o jej obsahu. Túto evidenciu aktualizujú pri každej zmene, ktorá sa jej týka, vrátane akéhokoľvek rozhodnutia o pozastavení platnosti licencie alebo jej odobratí podľa článku 22 a bezodkladne sa o tejto aktualizácii navzájom informujú a informujú o nej Komisiu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Členské štáty uverejňujú a vzájomne sa informujú o adresách a ďalších kontaktných údajoch vnútroštátnych kontaktných miest uvedených v článku 6 ods. 5 a ďalších príslušných vnútroštátnych právnych predpisoch.

5. Členské štáty uverejňujú adresy a ďalšie kontaktné údaje vnútroštátnych kontaktných miest uvedených v článku 6 ods. 5 a ďalšie príslušné vnútroštátne právne predpisy, vzájomne sa o nich informujú a informujú o nich Komisiu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Spoločnosť, ktorá je držiteľkou cezhraničnej licencie CIT, informuje udeľujúci orgán s dostatočným časovým predstihom o názve(-och) členského(-ých) štátu(-ov), v ktorom(-ých) bude vykonávať prepravu CIT. Členský štát pôvodu následne bezodkladne oznamuje dotknutému(-ým) členskému(-ým) štátu(-om), že sa má začať cezhraničná činnosť.

1. Spoločnosť, ktorá je držiteľkou cezhraničnej licencie CIT, informuje udeľujúci orgán najmenej tri mesiace pred začiatkom svojej cezhraničnej činnosti o názve(-och) členského(-ých) štátu(-ov), v ktorom(-ých) bude vykonávať prepravu CIT. Členský štát pôvodu následne bezodkladne oznamuje dotknutému(-ým) členskému(-ým) štátu(-om), že sa má začať cezhraničná činnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Článok 12a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 12a

 

Vnútroštátne povolenia pre určité druhy prepravy hotovosti

1. Pokiaľ ide o cezhraničnú cestnú prepravu eurobankoviek vykonávanú na vlastnom území, každý členský štát povoľuje:

 

a) najmenej jednu z možností uvedených v článkoch 13, 14, 15, 16 a 17; a

 

b) možnosti uvedené v článkoch 13, 14, 15, 16 a 17, ktoré sú podobné ako spôsoby prepravy povolené pre vnútroštátnu prepravu hotovosti.

 

Článok 16 sa uplatňuje na všetky členské štáty, pokiaľ ide o prepravu z bodu A do bodu B.

 

2. Pokiaľ ide o cezhraničnú cestnú prepravu euromincí vykonávanú na vlastnom území, každý členský štát povoľuje:

 

a) najmenej jednu z možností uvedených v článkoch 18 a 19; a

 

b) možnosti uvedené v článkoch 18 a 19, ktoré sú podobné ako spôsoby prepravy povolené pre vnútroštátnu prepravu hotovosti.

 

3. Prepravné operácie týkajúce sa mincí, ako aj bankoviek spadajú pod spôsoby cezhraničnej prepravy bankoviek.

 

4. Pokiaľ ide o uplatňovanie článkov 13, 14, 15 a 17, členský štát môže rozhodnúť, že na jeho území sa môže na obsluhu vonkajších bankomatov použiť iba koncový systém ISZB za predpokladu, že rovnaké pravidlá sa uplatňujú na vnútroštátnu prepravu hotovosti.

 

5. Členské štáty informujú Komisiu o spôsoboch prepravy uplatňovaných v súlade s týmto článkom. Komisia uverejní príslušné oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatniteľné spôsoby prepravy sa môžu vykonávať mesiac po uverejnení oznámenia. Členské štáty uplatňujú rovnaký postup v prípade, že sa nové spôsoby prepravy stanú uplatniteľné v súlade s týmto článkom.

 

6. Ak hostiteľský členský štát alebo tranzitný členský štát zistí, že systém ISZB má vážne nedostatky, pokiaľ ide o bežne požadované technické vlastnosti, t. j. že prístup k hotovosti je možný bez spustenia mechanizmu znehodnotenia alebo že systém ISZB bol po homologizácii upravený tak, že už nespĺňa kritériá homologizácie, informuje o tom Komisiu a členský štát, ktorý systém ISZB homologizoval, a môže požiadať, aby sa na tomto systéme ISZB vykonali nové testy. Predtým, ako budú známe výsledky týchto nových testov, môžu členské štáty dočasne zakázať používanie tohto systému ISZB na svojom území. Bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, o takomto dočasnom zákaze.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Článok 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 20

vypúšťa sa

Vnútroštátne výnimky

 

a) Členský štát môže rozhodnúť, že články 13, 14, 15, 16 alebo 17 sa uplatňujú/neplatňujú na cezhraničnú prepravu bankoviek cestnou dopravou, ktorá sa prevádzkuje na jeho území, za predpokladu, že porovnateľné spôsoby prepravy nepovoľuje ani pri vnútroštátnej preprave CIT a že na jeho území platí aspoň jeden z týchto článkov. Prípadná výnimka z uplatňovania článku 16 sa nesmie vzťahovať na priamu prepravu z bodu A do bodu B.

 

b) Členský štát sa môže rozhodnúť, že článok 18 alebo článok 19 sa na jeho území neuplatňuje na cezhraničnú prepravu euromincí cestnou dopravou za predpokladu, že porovnateľné spôsoby prepravy nepovoľuje ani pri vnútroštátnej preprave CIT.

 

c) Pokiaľ ide o uplatňovanie článkov 13, 14, 15 a 17, členský štát môže rozhodnúť, že na jeho území sa môže na obsluhu vonkajších bankomatov použiť iba koncový systém ISZB za predpokladu, že sa rovnaké pravidlá uplatňujú pri vnútroštátnej preprave CIT.

 

d) Príslušný členský štát oznamuje svoje rozhodnutie o uplatnení akejkoľvek z výnimiek uvedených v tomto článku Komisii, ktorá zabezpečuje, aby sa príslušné oznámenie uverejnilo v Úradnom vestníku Európskej únie. Táto výnimka nadobúda účinnosť jeden mesiac po uverejnení oznámenia. Členské štáty môžu zrušiť výnimku rovnakým postupom.

 

e) Ak hostiteľský členský štát alebo tranzitný členský štát zistí, že systém ISZB má vážne nedostatky, pokiaľ ide o bežne požadované technické vlastnosti, t. j. že prístup k hotovosti je možný bez spustenia mechanizmu znehodnotenia alebo že systém ISZB bol po homologizácii upravený takým spôsobom, že už nespĺňa kritériá homologizácie, informuje o tom Komisiu a členský štát, ktorý systém ISZB homologizoval, a môže požiadať, aby sa na tomto systéme ISZB vykonali nové testy. Predtým, ako budú známe výsledky týchto nových testov, môžu členské štáty dočasne zakázať používanie tohto systému ISZB na svojom území. Bezodkladne o tom informujú Komisiu a ostatné členské štáty, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Článok 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto nariadenia najneskôr do dvoch rokov po nadobudnutí jeho účinnosti a potom raz za päť rokov. Na tento účel uskutočňuje konzultácie so zainteresovanými stranami v sektore vrátane sociálnych partnerov. Správa musí obsahovať predovšetkým posúdenie možnosti stanovenia spoločných požiadaviek na školenia v súvislosti s nosením zbraní zamestnancami CIT, zohľadniť technologický pokrok v oblasti systémov ISZB a posúdiť, či treba nariadenie zodpovedajúcim spôsobom zrevidovať.

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto nariadenia najneskôr do štyroch rokov po nadobudnutí jeho účinnosti a potom raz za päť rokov. Na tento účel uskutočňuje konzultácie so zainteresovanými stranami v sektore vrátane sociálnych partnerov. Správa musí obsahovať predovšetkým posúdenie možnosti stanovenia spoločných požiadaviek na školenia v súvislosti s nosením zbraní zamestnancami CIT, zohľadňuje technologický pokrok v oblasti systémov ISZB, skúma, aký prínos by mohlo mať udeľovanie európskych licencií na prepravu hotovosti na skupinovom základe, a posudzuje, či treba nariadenie zodpovedajúcim spôsobom zrevidovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Článok 28a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 28a

Konzultácie so sociálnymi partnermi

Komisia uskutoční pred prijatím delegovaných aktov konzultácie so sociálnymi partnermi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Európsky parlament a Rada môžu voči delegovanému aktu vzniesť námietky v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o jeden mesiac.

1. Európsky parlament a Rada môžu voči delegovanému aktu vzniesť námietky v lehote troch mesiacov odo dňa jeho oznámenia. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

(1)

Ú. v. EÚ C 278, 15.10.2010, s. 1.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Účel navrhovaného nariadenia

Aj keď eurobankovky a euromince boli zavedené v roku 2002, trh s prepravou hotovosti v eurách je stále veľmi roztrieštený. Veľký rozdiel medzi vnútroštátnymi pravidlami v tejto oblasti spôsobuje, že poskytovanie cezhraničných služieb je pre profesionálnych prepravcov hotovosti veľmi zložité. Účelom tohto nariadenia je preto zjednodušenie regulačných obmedzení s cieľom umožniť lepší obeh eurobankoviek a euromincí medzi členskými štátmi, ktoré prijali túto menu.

Pozícia spravodajkyne

Návrh vypracovaný Európskou komisiou, založený na dlhodobých konzultáciách, je vyrovnaný. Mal by umožniť uľahčenie cezhraničnej prepravy hotovosti v eurách bez toho, aby boli dotknuté rozličné spôsoby regulácie, ktoré si členské štáty zvolili v oblasti prepravy hotovosti.

Spravodajkyňa sa domnieva, že v tomto prípade sú podstatné tri ciele:

– Po prvé, keďže predmetom tohto nariadenia je uľahčenie cezhraničnej prepravy hotovosti, je dôležité zabezpečiť, aby pravidlá, ktoré stanovuje, boli dostatočne jasné a využiteľné prepravcami hotovosti a vnútroštátnymi orgánmi. Pokiaľ teda ide o rozličné spôsoby prepravy hotovosti, členské štáty musia mať možnosť vybrať si toľko možností, koľko si želajú z piatich spôsobov prepravy bankoviek a dvoch spôsobov prepravy mincí, ktoré sú uvedené v nariadení. Spravodajkyňa sa však domnieva, že v súčasnosti nie je vhodné žiadať od štátov, ktoré si to neželajú, aby využívali viaceré spôsoby prepravy hotovosti v bankovkách a minciach, čo v niektorých prípadoch znamená podstatnú revíziu pravidiel v oblasti bezpečnosti.

– Po druhé, keďže preprava hotovosti niekedy predstavuje osobitné nebezpečenstvo, toto nariadenie musí prispieť k posilneniu nárokov na bezpečnosť tak zamestnancov v oblasti prepravy hotovosti, ako aj verejnosti. Spravodajkyňa sa preto domnieva, že od spoločností v cezhraničnom sektore je treba vyžadovať, aby mali dostatočnú minimálnu skúsenosť. Okrem toho spravodajkyňa zdôrazňuje, že využívanie inteligentného systému na znehodnotenie bankoviek (ISZB) by sa malo v budúcnosti podporovať, pretože umožní vyhnúť sa narastaniu násilia, ktoré je v súčasnosti príznačné pre niektoré útoky na vozidlá prepravujúce hotovosť.

– Po tretie, nariadenie nesmie vyvolať zhoršenie podmienok zamestnancov v sektore prepravy hotovosti. Spravodajkyňa sa domnieva, že návrh Európskej komisie je v tomto smere uspokojujúci.


POSTUP

Názov

Profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny

Referenčné čísla

KOM(2010)0377 – C7-0186/2010 – 2010/0204(COD)

Dátum predloženia v EP

14.7.2010

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

7.9.2010

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

7.9.2010

TRAN

7.9.2010

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

EMPL

22.9.2010

TRAN

2.9.2010

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Sophie Auconie

6.9.2010

 

 

Prerokovanie vo výbore

17.1.2011

 

 

 

Dátum prijatia

16.3.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

35

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Íñigo Méndez de Vigo, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sophie Auconie, Elena Băsescu, Saïd El Khadraoui, Danuta Jazłowiecka, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Sirpa Pietikäinen, Catherine Stihler

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia