Förfarande : 2010/0204(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0076/2011

Ingivna texter :

A7-0076/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/09/2011 - 8.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0405

BETÄNKANDE     ***I
PDF 278kWORD 226k
22.3.2011
PE 454.357v02-00 A7-0076/2011

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om yrkesmässig gränsöverskridande vägtransport av kontanter i euro mellan medlemsstaterna i euroområdet

(KOM(2010)0377 – C7‑0186/2010 – 2010/0204(COD))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Sophie Auconie

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om yrkesmässig gränsöverskridande vägtransport av kontanter i euro mellan medlemsstaterna i euroområdet

(KOM(2010)0377 – C7‑0186/2010 – 2010/0204(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0377),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 133 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0186/2010),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska centralbanken av den 5 oktober 2010(1),

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7‑0076/2011).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Med tanke på de särskilda faror för värdetransportpersonalens och allmänhetens hälsa och liv som är förenade med penningtransportverksamheten är det lämpligt att gränsöverskridande transport av kontanter omfattas av en särskild gränsöverskridande licens. Denna licens bör komplettera den nationella värdetransportlicens som krävs i flertalet deltagande medlemsstater och som inte harmoniseras genom denna förordning. I det fåtal medlemsstater som inte har något särskilt tillståndsförfarande för värdetransportföretag utöver de allmänna reglerna för säkerhets- eller transportsektorn, och för att öka det ömsesidiga förtroende mellan medlemsstaterna, är det vidare lämpligt att de värdetransportföretag som är etablerade i dessa medlemsstater bör kunna visa att de under minst tolv månader har utfört regelbundna penningtransporter i den medlemsstat där de är etablerade utan att ha överträtt den nationella lagstiftningen innan de kan beviljas en gränsöverskridande licens av denna medlemsstat.

(4) Med tanke på de särskilda faror för värdetransportpersonalens och allmänhetens hälsa och liv som är förenade med penningtransportverksamheten är det lämpligt att gränsöverskridande transport av kontanter omfattas av en särskild gränsöverskridande licens. Denna licens bör komplettera den nationella värdetransportlicens som krävs i flertalet deltagande medlemsstater och som inte harmoniseras genom denna förordning. I det fåtal medlemsstater som inte har något särskilt tillståndsförfarande för värdetransportföretag utöver de allmänna reglerna för säkerhets- eller transportsektorn, och för att öka det ömsesidiga förtroende mellan medlemsstaterna, är det vidare lämpligt att de värdetransportföretag som är etablerade i dessa medlemsstater bör kunna visa att de under minst tjugofyra månader har utfört regelbundna penningtransporter i den medlemsstat där de är etablerade utan att ha överträtt den nationella lagstiftningen innan de kan beviljas en gränsöverskridande licens av denna medlemsstat.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) I syfte att förbättra säkerhetsvillkoren i samband med värdetransporter, både för värdetransportpersonalen och allmänheten, bör införandet av det intelligenta systemet för neutralisering av sedlar (IBNS) uppmuntras, och efter att kommissionen utfört en omfattande konsekvensanalys bör systemet kunna utvecklas på ett sätt som bidrar till en harmonisering av IBNS mellan de deltagande medlemsstaterna, utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning om nationella tillstånd för vissa typer av värdetransporter.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska föra register över alla företag som de har beviljat licens för gränsöverskridande värdetransporter och ska informera varandra om dess innehåll. De ska uppdatera registret med eventuella ändringar, inklusive eventuella beslut om att ogiltigförklara eller dra tillbaka en licens enligt artikel 22 och ska omedelbart informera varandra om uppdateringen.

2. Medlemsstaterna ska föra register över alla företag som de har beviljat licens för gränsöverskridande värdetransporter och ska informera varandra samt kommissionen om dess innehåll. De ska uppdatera registret med eventuella ändringar, inklusive eventuella beslut om att ogiltigförklara eller dra tillbaka en licens enligt artikel 22 och ska omedelbart informera varandra samt kommissionen om uppdateringen.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska offentliggöra och informera varandra om adresser och andra kontaktuppgifter till de nationella kontaktpunkter som avses i artikel 6.5 och om annan relevant nationell lagstiftning.

5. Medlemsstaterna ska offentliggöra och informera varandra samt kommissionen om adresser och andra kontaktuppgifter till de nationella kontaktpunkter som avses i artikel 6.5 och om annan relevant nationell lagstiftning.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Ett företag som innehar en licens för gränsöverskridande värdetransporter ska i tillräcklig god tid i förväg informera den beviljande myndigheten om namnen på den eller de medlemsstater där det kommer att utföra värdetransporter. Hemmedlemsstaten ska därefter omedelbart meddela den eller de berörda medlemsstaterna om att de gränsöverskridande transporterna kommer att inledas.

1. Ett företag som innehar en licens för gränsöverskridande värdetransporter ska minst tre månader innan den gränsöverskridande transporten påbörjas informera den beviljande myndigheten om namnen på den eller de medlemsstater där det kommer att utföra värdetransporter. Hemmedlemsstaten ska därefter omedelbart meddela den eller de berörda medlemsstaterna om att de gränsöverskridande transporterna kommer att inledas.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12a

 

Nationella tillstånd för vissa typer av värdetransporter

 

1. När det gäller gränsöverskridande vägtransporter av eurosedlar som utförs på medlemsstaternas territorier ska varje medlemsstat tillåta

 

a) minst en av de transporttyper som avses i artiklarna 13, 14, 15, 16 och 17, och

 

b) de transporttyper som avses i artiklarna 13, 14, 15, 16 och 17 som är jämförbara med tillåtna transportsätt för inhemska värdetransporter.

 

Artikel 16 ska tillämpas på samtliga medlemsstater när det gäller punkt-till-punkt-transporter.

 

2. När det gäller gränsöverskridande vägtransporter av euromynt som utförs på medlemsstaternas territorier ska varje medlemsstat tillåta

 

a) minst en av de transporttyper som avses i artiklarna 18 och 19, och

 

b) de transporttyper som avses i artiklarna 18 och 19 som är jämförbara med tillåtna transportsätt för inhemska värdetransporter.

 

3. Samtidigt transport av både mynt och sedlar omfattas av transporttyperna för gränsöverskridande transport av sedlar.

 

4. När det gäller tillämpningen av artiklarna 13, 14, 15 och 17 får en medlemsstat besluta att endast IBNS från plats till plats får användas på dess territorium för att betjäna bankautomater utanför bankens lokaler, under förutsättning att samma regler gäller för inhemska värdetransporter.

 

5. Medlemsstaterna ska informera kommissionen om de transportsätt som används i enlighet med denna artikel. Kommissionen ska se till att ett meddelande om detta offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Rätten att använda de valda transportsätten ska träda i kraft en månad efter att meddelandet offentliggjorts. Medlemsstaterna ska tillämpa samma förfarande när nya transportsätt tas i bruk i enlighet med denna artikel.

 

6. Om en värdmedlemsstat eller en medlemsstat som passeras konstaterar allvarliga brister i ett IBNS i fråga om de tekniska prestanda som normalt krävs, dvs. att det är möjligt att komma åt kontanterna utan att neutraliseringsmekanismen utlöses eller att IBNS har modifierats efter godkännande så att det inte längre uppfyller kriterierna för godkännande, ska den informera kommissionen och den medlemsstat som har godkänt systemet om detta och kan begära att detta IBNSsystem testas på nytt. I avvaktan på dessa nya tester får medlemsstaterna tillfälligt förbjuda användningen av detta IBNS-system på sitt territorium. De ska utan dröjsmål informera kommissionen och de övriga medlemsstater som denna förordning är tillämplig på om ett sådant tillfälligt förbud.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 20

utgår

Nationella undantagsbestämmelser

 

a) En medlemsstat får besluta att artiklarna 13, 14, 15, 16 eller 17 ska vara tillämpliga respektive inte ska vara tillämpliga på gränsöverskridande vägtransporter av sedlar på dess territorium, under förutsättning att den inte tillåter jämförbara transportsätt för inhemska värdetransporter och under förutsättning att åtminstone en av dessa artiklar äger tillämpning på dessa territorium. Ett möjligt undantag från artikel 16 får inte omfatta punkt-till-punkt-transporter.

 

b) En medlemsstat får besluta att antingen artikel 18 eller 19 inte är tillämplig på gränsöverskridande vägtransporter av mynt som utförs på dess territorium, under förutsättning att den inte tillåter jämförbara transportsätt för inhemska värdetransporter.

 

c) När det gäller tillämpningen av artiklarna 13, 14, 15 och 17 får en medlemsstat besluta att endast IBNS från plats till plats får användas på dess territorium för att betjäna bankautomater utanför bankens lokaler, under förutsättning att samma regler gäller för inhemska värdetransporter.

 

d) Den berörda medlemsstaten ska meddela kommissionen sitt beslut att utnyttja en eller flera av de ovan nämnda undantagen i denna artikel, vilket ska säkerställa att ett motsvarande förhandsmeddelande om detta offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Undantaget ska träda i kraft en månad efter offentliggörandet av förhandsmeddelandet. Medlemsstaterna får häva ett undantag med användning av samma förfarande.

 

e) Om en värdmedlemsstat eller en medlemsstat som passeras konstaterar allvarliga brister i ett IBNS i fråga om de tekniska prestanda som normalt krävs, dvs. att det är möjligt att komma åt kontanterna utan att neutraliseringsmekanismen utlöses eller att IBNS har modifierats efter godkännande så att det inte längre uppfyller kriterierna för godkännande, ska den informera kommissionen och den medlemsstat som har godkänt systemet om detta och kan begära att det IBNSsystemet testas på nytt. I avvaktan på dessa nya tester får medlemsstaterna tillfälligt förbjuda användningen av det IBNS-systemet på sitt territorium. De ska utan dröjsmål informera kommissionen och de övriga medlemsstater som denna förordning är tillämplig på.

 

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska rapportera till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av denna förordning senast två år efter dess ikraftträdande och därefter var femte år. Den ska för detta ändamål samråda med intressenterna i branschen liksom med arbetsmarknadens parter. Rapporten ska bland annat innehålla en undersökning av möjligheten att införa gemensamma utbildningskrav för värdetransportpersonals bärande av vapen och noggrant beakta den tekniska utvecklingen på IBNS-området samt bedöma om förordningen behöver ändras i enlighet med detta.

Kommissionen ska rapportera till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av denna förordning senast fyra år efter dess ikraftträdande och därefter var femte år. Den ska för detta ändamål samråda med intressenterna i branschen liksom med arbetsmarknadens parter. Rapporten ska bland annat innehålla en undersökning av möjligheten att införa gemensamma utbildningskrav för värdetransportpersonals bärande av vapen. Den ska noggrant beakta den tekniska utvecklingen på IBNS-området. Den ska undersöka det mervärde som beviljandet av gruppbaserade europeiska värdetransportlicenser skulle kunna bidra med. Den ska bedöma om förordningen behöver ändras i enlighet med detta.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 28a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 28a

 

Samråd med arbetsmarknadens parter

 

Kommissionen ska samråda med arbetsmarknadens parter innan den antar delegerade akter.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Europaparlamentet och rådet får invända mot en delegerad akt inom en period på tre månader från delgivningsdagen. På Europaparlamentets eller rådets initiativ får fristen förlängas med en månad.

1. Europaparlamentet och rådet får invända mot en delegerad akt inom en period på tre månader från delgivningsdagen. På Europaparlamentets eller rådets initiativ får fristen förlängas med tre månader.

(1)

EUT C 278, 15.10. 2010, s. 1.


MOTIVERING

Syftet med förslaget till förordning

Trots att eurosedlar och euromynt infördes redan 2002 är marknaden för transport av kontanter i euro fortfarande mycket fragmenterad. De stora skillnaderna mellan de nationella reglerna på området gör det svårt för yrkesmässiga värdetransportföretag att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster. Syftet med denna förordning är därför att förenkla dessa krav i regelverket för att eurosedlar och euromynt bättre ska kunna cirkulera mellan de medlemsstater som infört denna valuta.

Föredragandens ståndpunkt

Det förslag som kommissionen utarbetat som ett resultat av ett långt samråd är balanserat. Det bör bidra till att underlätta den gränsöverskridande transporten av kontanter i euro utan att för den skull inskränka på de olika regleringsmodeller som medlemsstaterna valt när det gäller värdetransporter.

Föredraganden anser att följande tre mål är centrala:

– Eftersom syftet med denna förordning är att underlätta gränsöverskridande värdetransporter är det för det första viktigt att se till att de regler som införs är tillräckligt tydliga och fungerande för värdetransportföretagen och de statliga myndigheterna. När det gäller de olika värdetransporttyperna bör medlemsstaterna därför kunna välja så många alternativ de vill bland de fem typer av sedeltransporter och de två typer av mynttransporter som fastställs i förordningen. Föredraganden anser å andra sidan inte att det är lämpligt att i dagens läge ålägga de medlemsstater som inte önskar det att tillämpa flera transporttyper för sedlar och mynt, vilket ibland skulle tvinga dem att göra större ändringar i sina säkerhetsbestämmelser.

– För det andra, med hänsyn till att värdetransporterna utgör en särskild risk, bör denna förordning bidra till att skärpa kravet på allmän säkerhet, både för värdetransportpersonalen och allmänheten. Föredraganden anser följaktligen att den tid som krävs att ett företag ska ha bedrivit verksamhet innan det får verka inom den gränsöverskridande sektorn bör vara tillräckligt lång. Föredraganden understryker dessutom att införandet av det intelligenta systemet för neutralisering av sedlar i framtiden bör uppmuntras i den mån som det hindrar en upptrappning av det våld som man kunnat konstatera i samband med attacker mot värdetransportfordon.

– För det tredje för förordningen inte leda till en försämring av arbetsvillkoren för de anställda inom värdepapperstransportsektorn. På den punkten anser föredraganden att kommissionens förslag är tillfredsställande.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Yrkesmässiga gränsöverskridande vägtransporter av eurokontanter mellan medlemsstaterna i euroområdet

Referensnummer

KOM(2010)0377 – C7-0186/2010 – 2010/0204(COD)

Framläggande för parlamentet

14.7.2010

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

7.9.2010

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

7.9.2010

TRAN

7.9.2010

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

EMPL

22.9.2010

TRAN

2.9.2010

 

 

Föredragande

       Utnämning

Sophie Auconie

6.9.2010

 

 

Behandling i utskott

17.1.2011

16.3.2011

 

 

Antagande

16.3.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

35

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Vicky Ford, Ildikó Gáll‑Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean‑Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Íñigo Méndez de Vigo, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Sophie Auconie, Elena Băsescu, Saïd El Khadraoui, Danuta Jazłowiecka, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Sirpa Pietikäinen, Catherine Stihler

Ingivande

22.3.2011

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy