Процедура : 2010/0206(APP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0077/2011

Внесени текстове :

A7-0077/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 07/06/2011 - 8.5
CRE 07/06/2011 - 8.5
Обяснение на вота
PV 27/09/2011 - 8.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0400

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 165kWORD 60k
22.3.2011
PE 454.641v02-00 A7-0077/2011

относно проекта за регламент на Съвета за разширяване на обхвата на Регламент (ЕС) № .../… на Европейския парламент и на Съвета относно специализираното трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между държавите-членки в еврозоната

(17787/2010 – C7‑0025/2011– 2010/0206(APP))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Sophie Auconie

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта за регламент на Съвета за разширяване на обхвата на Регламент (ЕС) № …/… на Европейския парламент и на Съвета относно специализираното трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между държавите-членки в еврозоната

(17787/2010 – C7‑0025/2011– 2010/0206(APP))

(Специална законодателна процедура – одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид проекта за регламент на Съвета (17787/2010),

–   като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 352 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7-0025/2011),

–   като взе предвид член 81, параграф 1 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на комисията по икономически и парични въпроси (A7-0077/2011),

1.  дава своето одобрение относно проекта за регламент на Съвета;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предмет на предложението за регламент

С настоящото предложение се цели да се разшири обхватът на предложението за регламент относно трансграничното транспортиране на евро в брой по шосе между държавите-членки в еврозоната (главно предложение), като се включи територията на държавите-членки, на които предстои въвеждане на еврото, тъй като по време на подготовката на прехода обикновено нараства нуждата от транспортиране на евро в брой.

Позиция на докладчика

Докладчикът, който е също така докладчик по главното предложение, приветства разширяването на неговия обхват на приложение. Докладчикът подчертава, че правното основание в случая е член 352 от Договора за функционирането на ЕС, което означава, че Европейският парламент разполага единствено с правомощия за одобрение.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

16.3.2011

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Íñigo Méndez de Vigo, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Sophie Auconie, Elena Băsescu, Saïd El Khadraoui, Danuta Jazłowiecka, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Sirpa Pietikäinen, Catherine Stihler

Правна информация - Политика за поверителност