Procedūra : 2010/0206(APP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0077/2011

Iesniegtie teksti :

A7-0077/2011

Debates :

Balsojumi :

PV 07/06/2011 - 8.5
CRE 07/06/2011 - 8.5
Balsojumu skaidrojumi
PV 27/09/2011 - 8.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0400

IETEIKUMS     ***
PDF 151kWORD 62k
22.3.2011
PE 454.641v02-00 A7-0077/2011

par projektu Padomes regulai, ar ko paplašina darbības jomu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. .../... par euro skaidras naudas profesionāliem pārrobežu autotransporta pārvadājumiem starp euro zonas dalībvalstīm

(17787/2010 – C7‑0025/2011– 2010/0206(APP))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referente: Sophie Auconie

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes regulai, ar ko paplašina darbības jomu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. .../... par euro skaidras naudas profesionāliem pārrobežu autotransporta pārvadājumiem starp euro zonas dalībvalstīm

(17787/2010 – C7‑0025/2011– 2010/0206(APP))

(Īpašā likumdošanas procedūra — piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes regulas projektu (17787/2010)

–   ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 352. pantu (C7‑0025/2011),

–   ņemot vērā Reglamenta 81. panta 1. punktu,

–   ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ieteikumu (A7‑0077/2011),

1.  sniedz piekrišanu Padomes regulas projektam;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


PASKAIDROJUMS

Regulas priekšlikuma mērķis

Šīs regulas mērķis ir paplašināt darbības jomu regulas priekšlikumam attiecībā uz euro skaidras naudas pārrobežu autotransporta pārvadājumiem starp euro zonas dalībvalstīm (galvenais priekšlikums) to dalībvalstu teritorijā, kuras gatavojas ieviest euro. Laikposmā pirms šīs valūtas ieviešanas ir palielināta nepieciešamība veikt euro skaidras naudas pārvadājumus.

Referentes nostāja

Referente, kas ir referente arī galvenajam priekšlikumam, atzinīgi vērtē šādu darbības jomas paplašināšanu. Referente uzsver, ka priekšlikuma juridiskais pamats ir LESD 352. pants, un tas nozīmē, ka Eiropas Parlamentam ir tikai piekrišanas pilnvaras.


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

16.3.2011

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

35

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Íñigo Méndez de Vigo, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Sophie Auconie, Elena Băsescu, Saïd El Khadraoui, Danuta Jazłowiecka, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Sirpa Pietikäinen, Catherine Stihler

Juridisks paziņojums - Privātuma politika