Betänkande - A7-0077/2011Betänkande
A7-0077/2011

REKOMMENDATION om utkastet till rådets förordning om utvidgningen av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets förordning nr .../... om yrkesmässig gränsöverskridande vägtransport av kontanter i euro mellan medlemsstaterna i euroområdet

22.3.2011 - (17787/2010 – C7‑0025/2011 – 2010/0206(APP)) - ***

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: Sophie Auconie

Förfarande : 2010/0206(APP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0077/2011
Ingivna texter :
A7-0077/2011
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets förordning om utvidgningen av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets förordning nr .../... om yrkesmässig gränsöverskridande vägtransport av kontanter i euro mellan medlemsstaterna i euroområdet

(17787/2010 – C7‑0025/2011 – 2010/0206(APP))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av utkastet till rådets förordning (17787/2010),

–   med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 352 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7‑0025/2011),

–   med beaktande av artikel 81.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av rekommendationen från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7‑0077/2011).

1.  Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets förordning.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

MOTIVERING

Syftet med förslaget till förordning

Denna förordning syftar till att utvidga tillämpningsområdet för förslaget till förordning om gränsöverskridande vägtransport av kontanter i euro mellan medlemsstaterna i euroområdet (huvudförslaget) till en medlemsstat som är i färd att införa euron. I upptakten inför övergången kommer det att finnas ett ökat behov av gränsöverskridande transporter av kontanter i euro.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden, som också är föredraganden för huvudförslaget, är positiv till denna utvidgning av tillämpningsområdet. Föredraganden understryker att den rättsliga grunden i detta fall är artikel 352 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, vilket innebär att Europaparlamentet bara har en godkännandebefogenhet.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

16.3.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

35

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Íñigo Méndez de Vigo, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Sophie Auconie, Elena Băsescu, Saïd El Khadraoui, Danuta Jazłowiecka, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Sirpa Pietikäinen, Catherine Stihler