VERSLAG over transporttoepassingen van de globale navigatiesatellietsystemen - EU-beleid op korte en middellange termijn

24.3.2011 - (2010/2208(INI))

Commissie vervoer en toerisme
Rapporteur: Silvia-Adriana Ţicău

Procedure : 2010/2208(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0084/2011
Ingediende teksten :
A7-0084/2011
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over transporttoepassingen van de globale navigatiesatellietsystemen - EU-beleid op korte en middellange termijn

(2010/2208(INI))

Het Europees Parlement,

–   gezien de mededeling van 14 juni 2010 van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's inzake een Actieplan inzake toepassingen van het wereldwijd satellietnavigatiesysteem (GNSS) (COM(2010)0308),

–   gezien de conclusies van de Raad van 1 oktober 2010 inzake dat actieplan (14146/10),

   gezien de mededeling van de Commissie van 16 oktober 2010 aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over het Europa 2020-vlaggeschipinitiatief: Innovatie-Unie" (COM(2010)546),

   gezien het verslag van de Commissie van 18 januari 2011 aan het Europees Parlement en de Raad over de tussentijdse evaluatie van de Europese programma's voor radionavigatie per satelliet (COM(2011)0005), waarin wordt opgemerkt dat er aanzienlijke middelen nodig zijn om de infrastructuur voor radiosatellietnavigatie te voltooien,

–   gezien Verordening (EG) nr. 683/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende de voortzetting van de uitvoering van de Europese programma’s voor navigatie per satelliet (Egnos en Galileo)[1],

–   gezien Verordening (EG) nr. 1321/2004 van de Raad van 12 juli 2004 inzake de beheersstructuren van de Europese programma's voor radionavigatie per satelliet[2],

–   gezien het Groenboek van de Commissie van 8 december 2006 betreffende satellietnavigatietoepassingen (COM(2006)0769),

–   gezien Verordening (EU) nr. 912/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2010 tot oprichting van het Europese GNSS-Agentschap, tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1321/2004 van de Raad inzake de beheersstructuren van de Europese programma’s voor radionavigatie per satelliet en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 683/2008 van het Europees Parlement en de Raad[3],

–   onder verwijzing naar zijn resolutie van 29 januari 2004 over de mededeling van de Commissie aan het Parlement en de Raad over de voortgang van het programma Galileo[4],

–   gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme en het advies van de Commissie industrie, onderzoek en energie(A7-0084/2011),

A. overwegende dat GNSS-toepassingen thans een centraal en onmisbaar element vormen in elke vorm van vervoer en overwegende dat de efficiënte en doelmatige toepassing ervan het vervoer veiliger, milieuvriendelijker en zuiniger maakt;

B.  overwegende dat vervoerstoepassingen verantwoordelijk zijn voor 20% van het volume en voor 44% van de waarde van alle GNSS-toepassingen en dat veiligheidsoperaties - die meestal met het vervoer samenhangen - verantwoordelijk zijn voor nog eens 5 %,

C. overwegende dat de Europese Unie niet voor onbeperkte duur afhankelijk kan blijven van een basisinfrastructuur voor de werking van GNSS die berust op systemen die aanvankelijk door andere landen voor andere doeleinden werden ontwikkeld;

D. overwegende dat EGNOS een autonoom systeem is ter aanvulling op GPS, dat van de GPS-signalen afhankelijk is om berekeningen en correcties te kunnen uitvoeren; overwegende dat er geen volledig onafhankelijk GNSS zal zijn totdat Galileo is uitgevoerd,

E.  overwegende dat het EGNOS-systeem van Europa ontworpen is om te kunnen voldoen aan de grote en gevarieerde huidige en toekomstige vraag van de industrie in Europa en de wereld, bijvoorbeeld op het gebied van transport, veiligheid en traceerbaarheid, overeenkomstig de doelstellingen van het proactievere nieuwe Europese industriebeleid, en overwegende dat dit systeem ook compatibel met GPS is en aanmerkelijk nauwkeuriger dan het Galileosysteem;

F. overwegende dat de commerciële vervoerstoepassingen van GNSS en Galileo een groeiende wereldwijde markt vertegenwoordigen, die zoveel mogelijk moet worden aangeboord in het belang van de Europese industrie en ten einde meer gekwalificeerde werkgelegenheid te creëren,

G. overwegende dat GNSS een essentiële rol zal vervullen bij de ondersteuning en bevordering van het gebruik van Intelligente Vervoerssystemen (ITS),

H. overwegende dat de ontwikkeling van GNSS-toepassingen en -diensten van essentieel belang is, wil gewaarborgd zijn dat de investeringen in infrastructuur die GALILEO meebrengt, ten volle worden geëxploiteerd en dat de volledige capaciteit van het GALILEO-systeem wordt benut,

I.   overwegende dat investeringen in deze sector gevolgen hebben voor alle beleidsvormen van de EU en dat de uitbreiding en toepassing ervan rechtstreeks van invloed zal zijn op de verwezenlijking van de Europa 2020-strategie en de ontwikkeling van het potentieel van de Europese markt voor GNSS-toepassingen en diensten, ten einde banen te creëren en het Europese concurrentievermogen te stimuleren,

J.   overwegende dat het GNSS- en het Galileo-project een aanzienlijke toegevoegde waarde voor het Europese industriebeleid meebrengen en dat het belangrijk is om het welslagen ervan te waarborgen,

1.  is ingenomen met de mededeling van de Commissie over een actieplan voor de toepassingen van Wereldwijde Satellietnavigatiesystemen (GNSS) en de daarin voorgestelde reeks van specifieke sectorale, regelgevende en horizontale acties;

2.  is het met de Commissie erover eens dat het voorgenomen actieplan op dit tijdstip de beste optie is om een verdere impuls te geven aan de ontwikkeling en toepassing van EGNOS en Galileo, met name op transportgebied; onderstreept dat satellietnavigatiesystemen interoperabiliteit tussen verschillende systemen (waaronder ook conventionele) zouden moeten inhouden, en daarnaast intermodaal gebruik ten behoeve van zowel passagiers- als vrachtvervoersdiensten zouden moeten omvatten;

3.  merkt op dat van de vijftien sectorspecifieke voorstellen in het actieplan negen rechtstreeks verband houden met het transport en dat de meeste andere ook nodig zijn ter ondersteuning van voor het transport relevante toepassingen;

4.  verzoekt de Commissie te zorgen voor onverwijlde certificering van EGNOS voor de burgerluchtvaart door de bevoegde autoriteiten;

5.  is het ermee eens dat acties ter bevordering van het gebruik van EGNOS in de burgerluchtvaart een strategische vereiste zijn voor de totstandkoming van SESAR (Single European Sky ATM Research), vooral wat betreft de toepassing ervan bij landingsprocedures en op kleine luchthavens;

6.  betreurt het dat op dit tijdstip nog niet het gehele gebied van de Europese Unie door EGNOS wordt gedekt en dringt erop aan om dit systeem met grote urgentie uit te breiden tot zuidelijk, oostelijk en zuidoostelijk Europa, zodat het systeem in heel Europa in elke vervoerssector kan worden gebruikt; en acht het van groot belang om de reikwijdte ervan uit te breiden tot de MEDA-landen en tot het Midden-Oosten en Afrika;

7.  onderstreept hoe belangrijk GNSS is voor de ontwikkeling van Intelligente Vervoerssystemen (ITS); herinnert eraan dat ITS efficiëntere, schonere en veiligere vervoersoplossingen kan bieden, en dat voor een correcte toepassing van een aantal ITS-diensten goed functionerende GNSS nodig zijn;

8.  ondersteunt het standpunt dat EGNOS een belangrijke bijdrage kan leveren aan het beheer van het wegverkeer en dat er een bewustmakingscampagne in die sector moet worden gevoerd om beter gebruik te maken van de kansen die dit biedt bij het ophalen van tolgelden, eCall, het online boeken van veilige parkeergelegenheid voor vrachtwagens en naspeuring in real time, waardoor een bijdrage kan worden geleverd aan een veiliger en milieuvriendelijker wegtransport;

9.  dringt er daarom bij de Commissie op aan om de nodige regelgevende voorstellen in te dienen om GNSS in staat te stellen zijn toegevoegde waarde te leveren aan de veiligheid van alle vormen van vervoer, met name het wegverkeer, en bij te dragen tot een doelmatiger vervoer van goederen;

10. dringt er bij de Commissie op aan de industriële samenwerking met derde landen op te voeren, ten einde de ontwikkeling en de compatibiliteit van EGNOS- en Galileo-diensten en -toepassingen te bevorderen;

11. is het erover eens dat de Commissie een zorgvuldige evaluatie moet verrichten van de noodzaak tot wijziging van de bestaande wetgeving inzake digitale tachograven, om ervoor te zorgen dat op correcte wijze gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die GNSS biedt voor het verzamelen van informatie over positie en snelheid van voertuigen;

12. is het erover eens dat GNSS een belangrijk bijdrage kan leveren tot grotere veiligheid en doelmatigheid in de scheepvaart en dat de Commissie stappen moet doen om een grotere bewustwording te bewerkstelligen van de mogelijke toepassingen van GNSS in de zeevaart en de binnenvaart en om op EGNOS gebaseerde toepassingen te doen aanvaarden op het niveau van de IMO en de ICAO;

13. schaart zich achter het voornemen van de Commissie om bewustwordingscampagnes onder de verschillende belanghebbenden te houden, zodat de Europese industrie voldoende vertrouwen krijgt om te investeren in het commerciële potentieel van de satellietnavigatieprojecten van de EU;

14. verzoekt de Commissie de in het actieplan genoemde uitgebreide maatregelen voor bewustmakingscampagnes op efficiënte wijze uit te voeren, ten einde in Europa tot een uitvoerig gebruik van EGNOS op alle toepassingsgebieden te komen en aldus meer complexe benaderingen te waarborgen;

15. dringt er bij de Commissie op aan om, in het kader van de begrotingsprocedure en de toekomstige meerjarige financiële kaders, voorstellen te doen om een toereikend niveau van financiering te garanderen voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van GNSS, en ook voor de tenuitvoerlegging van de resultaten daarvan; onderstreept dat er toch al weinig EU-middelen voor de transportsector beschikbaar zijn, en dat extra middelen voor GNSS dan ook niet tot gevolg mogen hebben dat er in andere prioriteiten op het gebied van het gemeenschappelijk vervoerbeleid wordt gesneden; herhaalt zijn verzoek aan de Commissie om specifiek voor dit project, maar ook voor vergelijkbare projecten zoals de TEN-T, een meerjarig financieringsvoorstel voor te leggen voor een langere termijn dan de zeven jaar van de financiële vooruitzichten, ten einde tot een stabiel en betrouwbaar financieel kader te komen voor Europese projecten die een ambitieuzer karakter hebben dan nu het geval is;

16. verzoekt de Commissie de mogelijkheid te overwegen om de inkomsten uit commerciële Galileo-activiteiten in de EU-begroting op te nemen;

17. verzoekt de Commissie het Parlement mee te delen hoe de jaarlijkse onderhoudskosten, die op 800 miljoen euro worden geraamd, zullen worden bekostigd als Galileo operationeel is geworden;

18. roept de Commissie op een breed opgezette financieringsstrategie te ontwikkelen die in aanvulling op adequate bijdragen van de EU en de lidstaten bijvoorbeeld gecoördineerde belastingprikkels, vereenvoudigde procedures voor het aanvragen van subsidie en regelingen voor het sluizen van risicodragend kapitaal naar het MKB en het vergemakkelijken van de ontwikkeling en marketing van EGNOS- en Galileo-toepassingen omvatten, en wel in samenwerking met de Europese Investeringsbank en het Europees Investeringsfonds;

19. verzoekt de Commissie te waarborgen dat de 100 miljoen euro aan betalingskredieten voor onderzoek die wellicht niet zullen worden uitgegeven in het kader van het Zevende kaderprogramma, beschikbaar worden gesteld voor de ontwikkeling van GNSS-toepassingen;

20. verzoekt de Commissie om te onderzoeken hoe vereenvoudigde procedures zouden kunnen bijdragen tot een efficiëntere en transparante uitbetaling van deze middelen ter ondersteuning van het onderzoek op het gebied van met GNSS ondersteund transport voor allen, met bijzondere aandacht voor het MKB;

21. verzoekt de Commissie de toegang van het MKB tot Europese subsidie te vergemakkelijken om innovatie rondom GNSS-toepassingen te stimuleren, met name in het kader van het zevende en het achtste kaderprogramma voor O&O;

22. dringt er bij de Commissie op aan na te gaan welke vragen er bij het gebruik van GNSS-toepassingen en -diensten met betrekking tot de bescherming van de privacy kunnen rijzen, en alles in het werk te stellen om hierop een antwoord te geven;

23. neemt kennis van de behoefte die er bestaat aan investeringen in onderzoek naar GNSS-specifieke toepassingen en diensten – met bijzondere aandacht voor de specifieke behoeften van gehandicapten, hetgeen van cruciaal belang is voor een juiste voorbereiding en gebruikmaking van GNSS diensten;

24. verzoekt de Commissie daarom tevens steun te bieden aan initiatieven ter ontwikkeling van sectorspecifieke dienstencentra, met name voor de zeevaart;

25. betreurt het feit dat het tekort aan middelen voor onderzoek en innovatie op het gebied van toepassingen op basis van EGNOS en Galileo een rem vormt voor de technologische vooruitgang en de groei van de industriële capaciteit in de Europese Unie en een vanuit ecologisch opzicht effectieve tenuitvoerlegging en dringt er dan ook bij de Commissie op aan regelingen in te voeren waarmee kleine en middelgrote ondernemingen gemakkelijker toegang krijgen tot subsidies;

26. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

  • [1]  PB L 196 van 24.7.2008, blz. 1.
  • [2]  PB L 246 van 20.07.04, blz. 1.
  • [3]  PB L 276 van 20.10.2010, blz. 11.
  • [4]  PB C 96 E van 21.4.2004, blz. 128.

TOELICHTING

Inleiding

Op 14 juni 2010 publiceerde de Commissie haar Actieplan voor Wereldwijde Satellietnavigatiesystemen (GNSS), dat 24 specifieke aanbevelingen voor actie omvatte. De algemene achtergrond voor het actieplan is de algemene installatie van wereldwijde satellietnavigatiesystemen, en meer inzonderheid de ontwikkeling en installatie van EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service). EGNOS is de voorloper van het systeem Galileo. De sector in zijn geheel heeft een enorme expansie doorgemaakt sinds in 2000 voor het eerst GPS-diensten werden verleend d.m.v. Amerikaanse satellietfaciliteiten. De wereldwijde marktwaarde wordt voor 2008 geraamd op 124 miljard euro, een cijfer dat tegen 2025 vermoedelijk zal toenemen tot 230 miljard euro. Van dit bedrag is 20% bestemd voor Intelligente Transportsystemen (ITS) en 5% voor veiligheidstoepassingen, met inbegrip van toepassingen voor de transportveiligheid.

De EU heeft het initiatief genomen tot het EGNOS-project (en tot Galileo) om signalen te verstrekken dat het hier gaat om civiel gebruik en om te verzekeren dat de Europese industrie op alle niveaus de gelegenheid heeft om te concurreren op deze markt, die van toenemend strategisch belang is: Het huidige Europese marktaandeel van 25 % ligt beneden de verwachtingen. EGNOS is compatibel met GPS, maar zal nog grotere mogelijkheden bieden wanneer Galileo in 2013 operationeel zal worden. EGNOS is tien maal nauwkeuriger dan GPS.

De overeenkomst tussen de EU en de VS inzake samenwerking op het gebied van GPS en Galileo draagt zorg voor interoperabiliteit, en naarmate het aantal satellieten toeneemt en er geavanceerde GPS systemen operationeel worden, kunnen de huidige niveaus van snelheid en nauwkeurigheid worden verbeterd. In de nabije toekomst kan een nauwkeurigheid van 45 cm worden bereikt bij gebruikmaking van de meest geavanceerde civiele systemen.

Inhoud van het actieplan

Het actieplan schetst de stappen die naar de mening van de Commissie nodig zijn om aan GNSS een "kritische massa" te geven, een punt waarboven het succes zal zijn verzekerd. De Commissie verkiest het voorleggen van een doelgericht actieplan boven een alomvattend actieplan, dat het risico met zich brengt van versnippering in een groot aantal initiatieven en boven een eenvoudige raadpleging, waarvan waarschijnlijk onvoldoende impact zal uitgaan. Het tijdplan voor het actieplan is 2010-2013.

Transport in het Actieplan

Van de vijftien sectorale acties in het actieplan hebben er negen een onmiddellijke en belangrijke toepassing op transportgebied. Dit zijn:

- de certificatie van EGNOS in de burgerluchtvaart om de totstandkoming van een Enkel Europees Luchtruim te vergemakkelijken,

- de oprichting van een instantie voor certificatie en certificatieprocedures, in samenwerking met de fabrikanten van Intelligente Transportsystemen (ITS), met inbegrip van Geavanceerde Systemen voor assistentie aan de chauffeur,

- de goedkeuring van de toepassingen van EGNOS en GALILEO voor het zeevervoer, in overleg met de Internationale Maritieme Organisatie, om de afhandeling van het zeevervoer te verbeteren, met name in havens en kustgebieden en op drukke zeevaartroutes Een andere toepassing zou de binnenwateren betreffen,

- een bewustmakingscampagne om de voordelen van EGNOS voor de sector wegvervoer aan te tonen, vooral in gebieden die reeds onder de EU-wetgeving vallen, zoals de interoperabiliteit van de elektronische inning van tolgelden of diertransporten, of ook andere gebieden zoals eCall en het in real time vaststellen van de locatie van containers,

- in samenwerking met Eurocontrol zal de Commissie

een bewustmakings- en marktontwikkelingscampagne voeren, die gericht is op de vliegtuigfabrikanten,

de algemene luchtvaart en kleine luchthavens, zodra EGNOS zal zijn gecertificeerd voor gebruik in de luchtvaart,

- de Europese Commissie zal eveneens een bewustmakingscampagne voeren

die gericht is op fabrikanten van apparatuur en scheepsbouwers, havenautoriteiten en scheepseigenaars

met betrekking tot het feit dat EGNOS beschikbaar is voor de zeevaartsector,

- aangezien bepaalde regelgevende maatregelen nodig zouden kunnen zijn om te verzekeren dat GNSS een toegevoegde waarde oplevert voor de veiligheid van het wegverkeer (b.v. controle op het transport van gevaarlijke goederen, of openbaar vervoer over de lange afstand) of voor een beter beheer van het verkeer, zal de Commissie de wenselijkheid onderzoeken om voorstellen te doen inzake op GNSS gebaseerde controle op bussen die over lange afstand rijden en op GNSS gebaseerde multimodale logistiek,

De Europese Commissie zal onderzoeken of het wenselijk is de verordening inzake digitale tachografen te wijzigen, met name om de beschikbaarheid van geauthenticeerde, op GNSS gebaseerde plaats- en tijdsbepalings- en snelheidsinformatie te benutten,

De Europese Commissie zal de wenselijkheid onderzoeken van een richtlijn inzake het uitrusten van voertuigen met een voor GNSS en radiofrequentie-identificatie (RFID) geschikte functionele eenheid aan boord van het voertuig, die zowel de exacte geauthenticeerde positie als de elektronische identificatie van het voertuig kan overbrengen, waarbij naar behoren rekening wordt gehouden met de regels inzake privacy en gegevensbescherming.

De negen horizontale acties die in het actieplan zijn opgenomen zullen, net als de bevordering van EGNOS in derde landen of een toegenomen bewustwording in die derde landen, ook gevolgen hebben voor de transportsector. Het is duidelijk dat wanneer we het potentiële effect van al deze acties tezamen voor alle vormen van vervoer in overweging nemen, dit effect op de middellange en langere termijn zeer aanzienlijk zal blijken te zijn.

Wat is nu nodig?

De Commissie is het best geplaatsts om de uitviering van het actieplan te coördineren en daarbij dubbel werk op het niveau van de lidstaten te voorkomen en te zorgen voor algemene vooruitgang op de beleidsvelden van de EU die door GNSS toepassingen worden gedekt,

In verband hiermee en gezien de belangrijke positieve economische effecten die EGNOS voor de Europese economie in ruimere zin kan hebben, indien het systeem op optimale wijze wordt ontwikkeld en geïnstalleerd, zijn er twee stappen vereist. Allereerst moet de Commissie prioriteiten vaststellen onder de in het actieplan voorgestelde maatregelen.

EGNOS moet het gehele grondgebied van de Europese Unie dekken en het moet dus een prioriteit zijn het systeem uit te breiden tot noordelijk, oostelijk en zuidoostelijk Europa. Will EGNOS volledig effectief zijn vanuit transportoogpunt, dan moet de reikwijdte ervan worden uitgebreid tot de gehele Europese Unie en ook nog daarbuiten, tot onze naaste buurlanden.

Op het gebied van de burgerluchtvaart moeten de lidstaten de ontwikkeling en toepassing bevorderen van op EGNOS gebaseerde landingsprocedures en aan de certificatie van op EGNOS gebaseerde procedures en diensten moet voor de burgerluchtvaart een hoge prioriteit worden gegeven. Dit is een strategische vereiste voor een werkelijk Enkel Europees Luchtruim.

Het is ook duidelijk dat EGNOS en GNSS in het algemeen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verwezenlijking van doelstellingen op veiligheids- en milieugebied, alsook tot een vrijere doorstroming van het verkeer in het wegtransport, door de mogelijkheden die het biedt voor de inrekeningbrenging van tolgelden.

Niet alleen moet het bewustzijn ten aanzien van EGNOS en GALILEO worden verhoogd in de sectoren zeevaart en burgerluchtvaart, maar ook moet de weg worden gebaand voor de acceptatie door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en de Internationale Organisatie voor de burgerluchtvaart (ICAO) van op deze systemen gebaseerde toepassingen, die uiterst belangrijk zijn voor de veiligheid.

Het is evenwel duidelijk dat dit alles niet kan worden bereikt zonder voldoende investeringen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Op dit punt kan er een zorgwekkende financieringskloof worden geconstateerd.

In verband met deze kwestie en de voornoemde kwesties heeft de Commissie vervoer en toerisme van het EP op 1 december 201 een kleinschalige hoorzitting georganiseerd en daarbij uiteenzettingen aangehoord van twee experts op het gebied van de commerciële aspecten van GNSS, respectievelijk een vertegenwoordiger van een relatief jonge technologische onderneming en een specialist op het gebied van de financiering van nieuwe ondernemingen op dit gebied. Zij stelden vast dat er sprake is van een financieringskloof op het gebied van risicodragend kapitaal in de EU voor kleine en middelgrote ondernemingen en dat er behoefte bestaat aan vereenvoudigde procedures voor FK7 en FK8 om deze aantrekkelijker te maken voor commerciële entiteiten. Bovendien moet de industrie zekerheid krijgen ten aanzien van de voortzetting van financiering voor onderzoek en ontwikkeling, waarbij de betrokken bedragen moeten worden verhoogd tot de oorspronkelijk niveaus van het FK7. De EU is het enige handelsblok dat geen rechtstreekse financiële steun verleent aan zijn GNSS-programma.

ADVIES van de Commissie industrie, onderzoek en energie (28.1.2011)

aan de Commissie vervoer en toerisme

inzake vervoerstoepassingen van de wereldwijde satellietnavigatiesystemen – EU-beleid op korte en middellange termijn
(2010/2208(INI))

Rapporteur voor advies: Norbert Glante

SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie vervoer en toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat wereldwijde satellietnavigatiesystemen (GNSS) een groot marktpotentieel hebben voor wat hun downstreamtoepassingen betreft, waarvan ongeveer 25% betrekking heeft op de vervoersector,

B.  overwegende dat de technologie van de satellietnavigatiesystemen een revolutie in alle soorten van verkeer teweegbrengt, in het bijzonder in het verkeer te land, ter zee en in de lucht, wat tot optimalisering van het verkeer en tot minder uitstoot van kooldioxide leidt en logistiek en veiligheid verbetert,

C. overwegende dat de technologie van de satellietnavigatiesystemen gesynchroniseerd moet worden voor alle vormen van transport zodat deze probleemloos kunnen worden gecombineerd, bijvoorbeeld in logistieke centra waar het vlotte transport van goederen centraal staat;

1.  is ingenomen met het actieplan van de Commissie inzake GNSS-toepassingen (COM(2010)308), dat zich richt op de bevordering van de ontwikkeling van downstreamtoepassingen door middel van certificatie, standaardisatie en coördinatie met het bedrijfsleven en met andere landen, en op voorlichting en bewustmaking, bestuurlijke maatregelen en een intensievere financiering;

2.  vraagt dat prioriteit wordt gegeven aan de ontwikkeling van GNSS-toepassingen die tot doel hebben voor meer duurzaamheid op het vlak van transport te zorgen, zoals efficiënt transportbeheer en efficiënte logistiek, betaling voor het weggebruik, planning van een duurzaam bodemgebruik en duurzaam grondstoffenbeheer, handhaving van milieuwetgeving en milieutoezicht (bescherming van bossen en zeeën);

3.  beklemtoont dat het wereldwijde satellietnavigatiesysteem deel uitmaakt van de kerndoelstellingen inzake innovatie van de EU 2020-strategie, aangezien het bijdraagt tot de verwezenlijking van een economie en groei die milieuvriendelijker zijn en meer samenhang vertonen en van een duurzamere mobiliteit, en eveneens een rol speelt bij het aanpakken van de klimaatverandering;

4.  merkt op dat het wereldwijde satellietnavigatiesysteem – net zoals het internet – niet zozeer een zelfstandige dienst vormt als wel de verstrekking van diensten mogelijk maakt, doordat het dienstdoet als een katalysator voor economische activiteiten en op die manier bijdraagt tot een grotere toegevoegde waarde en werkgelegenheid in een brede waaier van gerelateerde sectoren (upstream en downstream markten) en aldus op macro-economisch niveau sociaaleconomische voordelen oplevert voor de samenleving in haar geheel;

5.  benadrukt dat een gemiddeld bedrag van 15 miljoen euro per jaar voor onderzoek en ontwikkeling op het vlak van GNSS-toepassingen en -diensten ontoereikend is, en vraagt de Commissie en de lidstaten om dit bedrag aanzienlijk te verhogen en zo de noodzakelijke middelen beschikbaar te maken voor de ontwikkeling van het wereldwijde satellietnavigatiesysteem;

6.  is van mening dat stabiliteit, berekenbaarheid en transparantie bij de invoering van het GNSS-programma van doorslaggevend belang zijn voor de ontwikkeling van de toepassingen; is van mening dat efficiëntie, compatibiliteit en interoperabiliteit essentiële eigenschappen zijn van een goed werkend systeem en goed werkende toepassingen;

7.  vraagt in dit verband om betere interne coördinatie met betrekking tot Egnos en Galileo, wat noodzakelijk is om de ontwikkeling van een efficiënt EU-systeem te garanderen; vraagt eveneens om externe coördinatie en samenwerking met andere systemen (zoals GPS en GLONASS), zowel voor het gebruik van infrastructuur als voor de ontwikkeling van toepassingen, met als doel een win-winsituatie te creëren en de gepaste compatibiliteit en interoperabiliteit te garanderen;

8.  is verheugd over de plannen van de Commissie om een programma van GNSS-innovatievouchers in te voeren om ontwikkelaars van toepassingen met technische kennis en economisch advies ter zijde te staan en de toegang tot bestaande test- en simulatiemogelijkheden van Galileo te vergemakkelijken;

9.  verzoekt de Commissie en de Toezichthoudende Autoriteit Galileo (GSA) om via daarvoor geschikte aanbestedingen, bewustmakingscampagnes en mechanismen voor de overdracht van technologie contact te zoeken met lokale en regionale autoriteiten en MKB's - zowel bedrijven die zich met de ruimtevaart bezighouden als ondernemingen die wel rechtstreeks op het gebied van de ruimtevaarttechnologie werkzaam zijn - als potentiële eindgebruikers van GNSS-toepassingen;

10. vraagt de Commissie en de lidstaten de uitwisseling tussen potentiële ontwikkelaars, investeerders en gebruikers van GNSS-toepassingen te vergemakkelijken.

11. verzoekt de Commissie te overwegen om meer communautaire middelen uit te trekken voor O&O betreffende GNSS-toepassingen, met als doel de ontwikkeling van toepassingen op basis van Egnos en Galileo aan te moedigen en ervoor te zorgen dat Europa onafhankelijk is van buitenlandse systemen die onder militaire controle staan;

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

27.1.2011

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

46

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ioan Enciu, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Antonio Cancian, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Oriol Junqueras Vies, Bernd Lange, Vladko Todorov Panayotov, Silvia-Adriana Ţicău, Catherine Trautmann

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Marit Paulsen

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

15.3.2011

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

34

1

4

Bij de eindstemming aanwezige leden

Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Philip Bradbourn, Spyros Danellis, Isabelle Durant, Tanja Fajon, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Ioan Mircea Paşcu, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils