Procedură : 2009/0165(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0085/2011

Texte depuse :

A7-0085/2011

Dezbateri :

PV 04/04/2011 - 14
CRE 04/04/2011 - 14

Voturi :

PV 06/04/2011 - 8.9
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0136

RAPORT     ***I
PDF 884kWORD 699k
24.3.2011
PE 452.774v02-00 A7-0085/2011

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind standardele minime cu privire la procedurile din statele membre de acordare și retragere a protecției internaționale (reformare)

(COM(2009)0554 – C7‑0248/2009 – 2009/0165(COD))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportoare: Sylvie Guillaume

(Reformare – articolul 87 din Regulamentul de procedură)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE
 ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind standardele minime cu privire la procedurile din statele membre de acordare și retragere a protecției internaționale (reformare)

(COM(2009)0554 – C7‑0248/2009 – 2009/0165(COD))

(Procedura legislativă ordinară – reformare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2009)0554),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 63 primul paragraf punctul (1) litera (d) și punctul (2) litera (a) din Tratatul de instituire a Comunității Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0248/2009),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 78 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative(1),

–   având în vedere Rezoluția sa din 10 martie 2009 referitoare la viitorul sistemului european comun de azil(2),

–   având în vedere scrisoarea din 2 februarie 2010 a Comisiei pentru afaceri juridice, adresată Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în conformitate cu articolul 87 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere articolele 87 și 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0085/2011),

A. întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea respectivă nu cuprinde nicio modificare substanțială în plus față de cele identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor rămase nemodificate din documentele anterioare cu modificările respective, propunerea conține o codificare simplă a textelor existente, fără nicio modificare de fond,

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare, ținând seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Resursele Fondului european pentru refugiați și ale Biroului European de Sprijin pentru Azil trebuie mobilizate în vederea sprijinirii în mod adecvat a eforturilor depuse de statele membre pentru punerea în aplicare a standardelor stabilite în a doua fază a sistemului european comun de azil, în special statele membre ale căror sisteme de azil fac obiectul unor presiuni specifice și disproporționate, în principal din cauza poziției lor geografice sau a situației demografice.

(8) Este necesar ca resursele Fondului european pentru refugiați și ale Biroului European de Sprijin pentru Azil să fie mobilizate, printre altele, în vederea sprijinirii în mod adecvat a eforturilor depuse de statele membre pentru punerea în aplicare a standardelor stabilite în a doua fază a sistemului european comun de azil, în special statele membre ale căror sisteme de azil fac obiectul unor presiuni specifice și disproporționate, în principal din cauza poziției lor geografice sau a situației demografice. Este necesar ca, în statele membre care acceptă un număr disproporționat de mare de cereri de azil în comparație cu mărimea populației lor, să se mobilizeze imediat sprijin financiar, precum și sprijin administrativ/tehnic în cadrul Fondului european pentru refugiați și al Biroului European de Sprijin pentru Azil, pentru a le permite să respecte prezenta directivă.

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În special, prezenta directivă încearcă să promoveze aplicarea articolelor 1, 18, 19, 21, 24 și 47 din cartă și trebuie aplicată corespunzător.

(13) Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În special, prezenta directivă încearcă să promoveze aplicarea articolelor 1, 4, 18, 19, 21, 24 și 47 din cartă și trebuie aplicată corespunzător.

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a) Statele membre sunt obligate să respecte pe deplin principiul nereturnării și dreptul la azil, care include accesul la procedura de azil pentru orice persoană care dorește să solicite azil și care se află sub jurisdicția acestora, inclusiv cele care se află sub controlul efectiv al unui organism al UE sau al unui stat membru.

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Este esențial ca hotărârile privind toate cererile de protecție internațională  să fie luate pe baza faptelor și, în primul rând, de autorități al căror personal are cunoștințe corespunzătoare sau beneficiază de formarea necesară în materie de azil și refugiați.

(15) Este esențial ca hotărârile privind toate cererile de protecție internațională să fie luate pe baza faptelor și, în primul rând, de autorități al căror personal are cunoștințe corespunzătoare și beneficiază de formarea necesară în materie de azil și refugiați.

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) În interesul unei corecte recunoașteri a acelor persoane care au nevoie de protecție ca refugiați în sensul articolului 1 din Convenția de la Geneva sau ca persoane care pot beneficia de protecție subsidiară  , fiecare solicitant ar trebui să aibă acces efectiv la proceduri, posibilitatea de a coopera și de a comunica în mod adecvat cu autoritățile competente astfel încât să poată prezenta faptele relevante ale cazului său, precum și garanții procedurale suficiente pentru a-și putea susține cazul în toate etapele procedurii. În plus, pe parcursul procedurii în cadrul căreia este examinată o cerere de protecție internațională  , în mod normal, solicitantul ar trebui să aibă cel puțin dreptul de a rămâne pe teritoriu până când autoritatea decizională adoptă o hotărâre, accesul la serviciile unui interpret pentru a-și prezenta argumentele în cazul în care este intervievat de autorități, posibilitatea de a comunica cu un reprezentant al Înaltului Comisariat al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați (ICONUR) și cu organizațiile care oferă asistență sau consiliere solicitanților de protecție internațională  , dreptul la notificarea corectă a unei hotărâri, o motivare a hotărârii respective în drept și în fapt, posibilitatea de a consulta un consilier juridic sau un alt consilier, precum și dreptul de a fi informat despre situația sa juridică în momente decisive din cursul procedurii, într-o limbă pe care se presupune în mod rezonabil că o înțelege și, în cazul unei decizii negative, dreptul la o cale de atac efectivă în fața unei instanțe judecătorești  .

(18) În interesul unei corecte recunoașteri a acelor persoane care au nevoie de protecție ca refugiați în sensul articolului 1 din Convenția de la Geneva sau ca persoane care pot beneficia de protecție subsidiară, fiecare solicitant ar trebui să aibă acces efectiv la proceduri, posibilitatea de a coopera și de a comunica în mod adecvat cu autoritățile competente astfel încât să poată prezenta faptele relevante ale cazului său, precum și garanții procedurale efective pentru a-și putea susține cazul în toate etapele procedurii. În plus, pe parcursul procedurii în cadrul căreia este examinată o cerere de protecție internațională, în mod normal, solicitantul trebuie să aibă cel puțin dreptul de a rămâne pe teritoriu până când autoritatea decizională adoptă o hotărâre definitivă, și, în cazul unei hotărâri negative, timpul necesar pentru a face apel în instanță, precum și, dacă instanța sau tribunalul competent autorizează acest lucru, accesul la serviciile unui interpret pentru a-și prezenta argumentele în cazul în care este intervievat de autorități, posibilitatea de a comunica cu un reprezentant al Înaltului Comisariat al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați (ICONUR) și cu organizațiile care oferă asistență sau consiliere solicitanților de protecție internațională, dreptul la notificarea corectă a unei hotărâri, o motivare a hotărârii respective în drept și în fapt, posibilitatea de a consulta un consilier juridic sau un alt consilier, precum și dreptul de a fi informat despre situația sa juridică în momente decisive din cursul procedurii, într-o limbă pe care o înțelege sau pe care se poate presupune în mod rezonabil că o înțelege, și, în cazul unei decizii negative, dreptul la o cale de atac efectivă în fața unei instanțe judecătorești.

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) În vederea asigurării unui acces eficace la procedura de examinare, funcționarii care vin în primul rând în contact cu persoane care solicită protecție internațională, în special acei funcționari care desfășoară activități de supraveghere a frontierei terestre sau maritime sau efectuează controale la frontieră, ar trebui să primească instrucțiunile și formarea necesară privind modul de recunoaștere și de tratare a cererilor de protecție internațională. Aceștia ar trebui să poată furniza resortisanților țărilor terțe sau apatrizilor care sunt prezenți pe teritoriul acestor state membre, inclusiv la frontieră, în apele teritoriale sau în zonele de tranzit și care doresc să solicite protecție internațională, toate informațiile referitoare la locul și modalitățile de prezentare a cererilor de protecție internațională. Atunci când respectivele persoane se află în apele teritoriale ale unui stat membru, acestea ar trebui debarcate, iar cererile lor ar trebui examinate în conformitate cu prezenta directivă.

(19) În vederea asigurării unui acces eficace la procedura de examinare, funcționarii care vin în primul rând în contact cu persoane care solicită protecție internațională, în special acei funcționari care desfășoară activități de supraveghere a frontierei terestre sau maritime sau efectuează controale la frontieră, ar trebui să primească instrucțiunile și formarea necesară privind modul de recunoaștere, de înregistrare și de transmitere către autoritatea decizională competentă a cererilor de protecție internațională. Aceștia ar trebui să poată furniza resortisanților țărilor terțe sau apatrizilor care sunt prezenți pe teritoriul acestor state membre, inclusiv la frontieră, în apele teritoriale sau în zonele de tranzit și care doresc să solicite protecție internațională, toate informațiile referitoare la locul și modalitățile de prezentare a cererilor de protecție internațională. Atunci când respectivele persoane se află în apele teritoriale ale unui stat membru, acestea ar trebui debarcate, iar cererile lor ar trebui examinate în conformitate cu prezenta directivă.

Justificare

Semnificația sintagmei „tratarea cererilor de protecție internațională” este foarte vagă. Ar trebui precizat că nicio autoritate în afara celei decizionale nu are competența de a înregistra cererea și de a o transmite către autoritatea decizională însărcinată cu examinarea.

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) În plus, ar trebui stabilite garanții procedurale speciale pentru solicitanții vulnerabili precum minorii, minorii neînsoțiți, persoanele care au fost supuse torturii, violului sau altor acte de violență serioasă sau pentru persoanele cu handicap, pentru a le crea condițiile necesare pentru ca acestea să aibă un acces efectiv la proceduri și pentru a prezenta elementele necesare în sprijinul cererii de protecție internațională.

(20) În plus, ar trebui stabilite garanții procedurale speciale pentru solicitanții vulnerabili precum minorii, minorii neînsoțiți, femeile însărcinate, persoanele care au fost supuse torturii, violului sau altor acte de violență gravă, cum ar fi violențele bazate pe gen sau pe practicile tradiționale vătămătoare, sau pentru persoanele cu handicap, pentru a le crea condițiile necesare pentru ca acestea să aibă un acces efectiv la proceduri și pentru a prezenta elementele necesare în sprijinul cererii de protecție internațională.

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22) În vederea asigurării unei egalități reale între cererile depuse de femei și cele depuse de bărbați, procedurile de examinare ar trebui să țină cont de specificitatea fiecărui sex. Ar trebui organizate în special interviuri personale, de o manieră care să le permită atât solicitanților femei, cât și bărbați, să vorbească despre experiențele lor anterioare în cazuri care implică persecuții în funcție de sex. Complexitatea plângerilor fondate pe diferențele dintre sexe ar trebui luată în considerare în mod corespunzător în cadrul procedurilor bazate pe conceptul de țară terță sigură, pe conceptul de țară de origine sigură sau pe noțiunea de cereri ulterioare.

(22) În vederea asigurării unei egalități reale între cererile depuse de femei și cele depuse de bărbați, procedurile de examinare ar trebui să țină cont de specificitatea fiecărui sex. Ar trebui organizate în special interviuri personale, de o manieră care să le permită atât solicitanților femei, cât și bărbați, să vorbească despre experiențele lor anterioare, în cazuri care implică persecuții în funcție de gen, unui intervievator de același sex, dacă solicită acest lucru, care să aibă formare specifică pentru realizarea de interviuri referitoare la persecuțiile de gen. Complexitatea plângerilor fondate pe diferențele dintre sexe ar trebui luată în considerare în mod corespunzător în cadrul procedurilor bazate pe conceptul de țară terță sigură, pe conceptul de țară de origine sigură sau pe noțiunea de cereri ulterioare.

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) Procedurile de examinare a nevoilor de protecție internațională ar trebui organizate de o manieră care să facă posibilă pentru autoritățile competente realizarea unei analize riguroase a cererilor de protecție internațională.

(24) Procedurile de examinare a nevoilor de protecție internațională ar trebui organizate de o manieră care să facă posibilă pentru autoritățile decizionale realizarea unei analize riguroase a cererilor de protecție internațională.

Amendamentul  10

Propunere de directivă

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30) Statele membre ar trebui să examineze pe fond toate cererile, și anume să evalueze dacă solicitantul respectiv îndeplinește condițiile necesare pentru a obține protecție internațională  în conformitate cu , Directiva […/../CE] [Directiva privind standardele minime] cu excepția cazului în care prezenta directivă cuprinde dispoziții contrare, în special atunci când se poate presupune în mod rezonabil că o altă țară ar efectua examinarea sau ar asigura protecție suficientă. Statele membre ar trebui, în special, să nu aibă obligația de a evalua pe fond o cerere de protecție internațională  atunci când o primă țară de azil a acordat solicitantului statutul de refugiat sau o protecție suficientă în alt mod și solicitantul va fi readmis în acea țară.

(30) Statele membre ar trebui să examineze pe fond toate cererile, și anume să evalueze dacă solicitantul respectiv îndeplinește condițiile necesare pentru a obține protecție internațională în conformitate cu, Directiva […/../UE] [Directiva privind standardele minime] cu excepția cazului în care prezenta directivă cuprinde dispoziții contrare, în special atunci când se poate asigura faptul că o altă țară ar efectua examinarea sau ar asigura protecție efectivă. Statele membre ar trebui, în special, să nu aibă obligația de a evalua pe fond o cerere de protecție internațională atunci când o primă țară de azil a acordat solicitantului statutul de refugiat sau o protecție accesibilă și efectivă în alt mod și solicitantul va fi readmis în acea țară. Statele membre ar trebui să acționeze în acest mod numai atunci când solicitantul în cauză ar fi în siguranță în respectiva țară terță.

Justificare

Sintagma „protecție suficientă” nu este definită în mod clar în propunere. Or, protecția de care trebuie să poată beneficia un solicitant dacă este retrimis într-o altă țară trebuie să fie efectivă și, în practică, accesibilă.

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32) Pe de altă parte, cu privire la anumite țări terțe europene, care respectă standarde foarte înalte în ceea ce privește drepturile omului și protecția refugiaților, statelor membre ar trebui să li se permită să nu examineze sau să nu examineze în totalitate cererile solicitanților care intră pe teritoriul lor din respectivele țări terțe europene.

eliminat

Justificare

Conceptul de „țară terță europeană sigură” este inacceptabil în această formă. Această noțiune nu este însoțită de nicio garanție și de niciun principiu minim, accesul pe teritoriu și accesul la procedura de azil putând fi ambele refuzate. O serie de studii recente au demonstrat că la ora actuală niciun stat membru nu recurge în practică la această noțiune.

Amendamentul  12

Propunere de directivă

Articolul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) „solicitant” sau „solicitant de protecție internațională  ” înseamnă un resortisant al unei țări terțe sau un apatrid care a depus o cerere de protecție internațională  cu privire la care nu a fost adoptată încă o hotărâre definitivă;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul  13

Propunere de directivă

Articolul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) „solicitant cu nevoi speciale” înseamnă un solicitant care din cauza vârstei, a sexului, a unui handicap, a unor probleme de sănătate mintală sau urmare a torturii, violului sau altor forme grave de violență psihologică, fizică sau sexuală au nevoie de garanții speciale pentru a beneficia de drepturi și a-și îndeplini obligațiile în conformitate cu prezenta directivă;

(d) „solicitant cu nevoi speciale” înseamnă un solicitant care din cauza vârstei, a genului, a orientării sexuale, a identității sale de gen, a unei dizabilități, a unor boli fizice sau psihice sau urmare a torturii, violului sau altor forme grave de violență psihologică, fizică sau sexuală au nevoie de garanții speciale pentru a beneficia de drepturi și a-și îndeplini obligațiile în conformitate cu prezenta directivă;

Justificare

Ar trebui, în același timp, să se menționeze și cazurile legate de orientarea sexuală și de identitatea de gen pentru a permite acestor solicitanți să beneficieze, dacă este cazul, de garanții speciale.

Amendamentul  14

Propunere de directivă

Articolul 2 – litera pa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(pa) „membri ai familiei” înseamnă membrii familiei solicitantului menționați la punctele (i) - (v) care sunt prezenți în același stat membru, în legătură cu cererea de protecție internațională:

 

(i) soțul solicitantului sau partenerul său necăsătorit cu care se află într-o relație stabilă, atunci când legislația sau practica statului membru în cauză tratează cuplurile necăsătorite într-un mod comparabil cu cel al cuplurilor căsătorite, în temeiul legislației sale privind străinii;

 

(ii) copiii minori ai cuplurilor menționate la punctul (i) sau ai solicitantului, cu condiția să fie necăsătoriți, indiferent dacă sunt născuți din căsătorie ori în afara căsătoriei sau dacă au fost adoptați, în conformitate cu legislația internă;

 

(iii) copiii minori căsătoriți ai cuplurilor menționate la punctul (i) sau ai solicitantului, indiferent dacă sunt născuți din căsătorie, în afara căsătoriei sau dacă au fost adoptați, în conformitate cu legislația internă, în cazul în care este în interesul superior al acestora să locuiască împreună cu solicitantul;

 

(iv) tatăl, mama sau tutorele solicitantului, în cazul în care acesta din urmă este minor și necăsătorit sau în cazul în care acesta este minor și căsătorit, dar este în interesul său superior să locuiască împreună cu tatăl, mama sau tutorele;

 

(v) frații sau surorile solicitantului, care sunt minori necăsătoriți, în cazul în care solicitantul este minor și necăsătorit sau în cazul în care solicitantul sau frații sau surorile acestuia sunt minori și căsătoriți, dar este în interesul superior al unuia sau mai multora dintre ei să locuiască împreună.

Justificare

Conceptul de „membri de familie” nu este definit la articolul 2, consacrat definițiilor, iar textul revizuit îl menționează totuși în mai multe rânduri. Prin urmare, este esențial să se insereze această definiție și, pentru o mai bună armonizare, să se reia definițiile din propunerile de revizuire a directivelor privind condițiile de primire și calificarea și a regulamentului de la Dublin. Totuși, în acest demers este necesar să se modifice această definiție, respectarea unității familiale netrebuind să depindă de faptul că familia exista sau nu înainte de fuga din țara de origine.

Amendamentul  15

Propunere de directivă

Articolul 2 – litera pb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(pb) „noi fapte și circumstanțe” înseamnă fapte care susțin fondul cererii, care ar putea contribui la o revizuire a unei decizii anterioare;

Amendamentul  16

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) solicitanți cu nevoi speciale, astfel cum sunt definiți la articolul 2 litera (d);

Amendamentul  17

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) campanii de sensibilizare privind sexul, traumele sau vârsta;

(b) campanii de sensibilizare privind genul, traumele sau vârsta, acordându-se o atenție deosebită minorilor neînsoțiți;

Amendamentul  18

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În cazul în care o autoritate este desemnată  în conformitate cu alineatul (3), statele membre se asigură că personalul autorității  respective are cunoștințele corespunzătoare sau beneficiază de formarea necesară pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin în aplicarea prezentei directive.

(4) În cazul în care o autoritate este desemnată în conformitate cu alineatul (3), statele membre se asigură că personalul autorității respective are cunoștințele corespunzătoare și beneficiază de formarea necesară pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin în aplicarea prezentei directive.

Amendamentul  19

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că persoana care dorește să depună o cerere de protecție internațională are posibilitatea efectivă de a introduce cererea la autoritatea competentă în cel mai scurt timp.

(2) Statele membre se asigură că persoana care dorește să depună o cerere de protecție internațională are posibilitatea efectivă de a introduce cererea la autoritatea competentă în cel mai scurt timp. În cazul în care solicitanții nu pot depune cererea în persoană, statele membre se asigură că cererea poate fi depusă în numele lor de către un reprezentat legal.

Justificare

Este important ca cererile să poată fi depuse de reprezentanți legali în numele solicitanților care nu au posibilitatea de a face acest lucru (de exemplu, din motive medicale).

Amendamentul  20

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că orice minor are dreptul să introducă o cerere de protecție internațională fie în nume propriu, fie prin intermediul părinților sau al altor persoane majore, membrii ai familiei.

(5) Statele membre se asigură că orice minor are dreptul să introducă o cerere de protecție internațională fie în nume propriu, în cazul în care acesta are dreptul, conform legislației naționale, să declanșeze procedura, fie prin intermediul reprezentanților săi legali sau al împuterniciților acestora. În restul situațiilor, se aplică dispozițiile articolului 6 alineatul (6).

Amendamentul  21

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 7 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) cazurile în care depunerea unei cereri de protecție internațională  este considerată ca reprezentând și depunerea unei cereri de protecție internațională  pentru orice minor necăsătorit.

eliminat

Justificare

Formularea neclară a acestui amendament pare în contradicție cu textul revizuit al articolului 6 alineatul (7) litera (c), care acordă oricărui minor, căsătorit sau necăsătorit, posibilitatea de a prezenta o cerere de protecție internațională, fie în numele său, fie prin intermediul părinților sau al altor membri adulți ai familiei sale. Nu există niciun motiv pentru care minorii căsătoriți să nu poată, de asemenea, beneficia de această garanție procedurală. Căsătoria nu are nicio legătură cu gradul de maturitate sau de autonomie a minorului.

Amendamentul  22

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Statele membre se asigură că polițiștii de frontieră, autoritățile de poliție și cele competente în materie de imigrație, precum și personalul din locurile de reținere primesc instrucțiuni și formarea necesară pentru a trata cereri de protecție internațională. Dacă aceste autorități sunt desemnate autorități competente în sensul alineatului (1), instrucțiunile includ obligația de a înregistra cererea. În alte cazuri, instrucțiunile impun trimiterea cererii și a tuturor informațiilor relevante către autoritatea competentă pentru înregistrare.

(8) Statele membre se asigură că polițiștii de frontieră, autoritățile de poliție și cele competente în materie de imigrație, precum și personalul din locurile de reținere primesc instrucțiuni și formarea necesară pentru a recunoaște, înregistra și transmite cereri de protecție internațională. Dacă aceste autorități sunt desemnate autorități competente în sensul alineatului (1), instrucțiunile includ obligația de a înregistra cererea. În alte cazuri, instrucțiunile impun trimiterea cererii și a tuturor informațiilor relevante către autoritatea competentă pentru înregistrare.

Justificare

Sintagma „tratarea cererilor de protecție internațională” putând crea confuzii, este necesar să se precizeze că nicio autoritate în afara celei decizionale nu are competența de a înregistra cererea și de a o transmite către autoritatea decizională însărcinată cu examinarea.

Amendamentul  23

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că organizațiile care oferă consultanță și consiliere solicitanților de protecție internațională au acces în punctele de trecere a frontierelor, inclusiv în zonele de tranzit, și în locurile de reținere, sub rezerva unui acord cu autoritățile competente ale statului membru.

(3) Statele membre se asigură că organizațiile care oferă asistență și/sau reprezentare juridică solicitanților de protecție internațională au acces rapid în punctele de trecere a frontierelor, inclusiv în zonele de tranzit, și în locurile de reținere.

Amendamentul  24

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot prevedea norme care să reglementeze prezența unor astfel de organizații în zonele menționate în prezentul articol.

Statele membre pot prevedea norme care să reglementeze prezența unor astfel de organizații în zonele menționate în prezentul articol, în măsura în care acestea nu limitează accesul solicitanților la consultanță și consiliere.

Amendamentul  25

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Solicitanților li se permite să rămână în statul membru, numai în scopul procedurii, până la adoptarea unei hotărâri de către autoritatea decizională în conformitate cu procedurile în primă instanță prevăzute la capitolul III. Prezentul drept de a rămâne în statul membru nu constituie un drept de a primi permis de ședere.

(1) Solicitanților li se permite să rămână în statul membru, numai în scopul procedurii, până la adoptarea unei hotărâri finale de către autoritatea decizională, inclusiv în cazurile în care solicitantul face apel și pe întreaga perioadă autorizată de către o instanță competentă. Prezentul drept de a rămâne în statul membru nu constituie un drept de a primi permis de ședere.

Amendamentul  26

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Un stat membru poate extrăda un solicitant către o țară terță în temeiul alineatului (2) numai în cazul în care autoritățile competente sunt convinse că o decizie de extrădare nu va reprezenta o returnare directă sau indirectă, încălcându-se obligațiile internaționale ale statului membru.

(3) Un stat membru poate extrăda un solicitant către o țară terță în temeiul alineatului (2) numai în cazul în care o decizie de extrădare nu reprezintă o returnare directă sau indirectă, încălcându-se obligațiile internaționale ale statului membru și nu expune solicitantul unui tratament inuman sau degradant la sosirea în țara terță.

Justificare

Asigurările diplomatice s-au demonstrat insuficiente pentru a garanta că situația de pe teren este sigură pentru solicitant. Implicarea ICONUR și a BESA în acest proces ar remedia această situație.

Amendamentul  27

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) se obțin informații precise și actualizate din surse diferite, cum ar fi Înaltul Comisariat al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați (ICONUR) și Biroul European de Sprijin pentru Azil , cu privire la situația generală existentă în țările de origine ale solicitanților și, acolo unde este necesar, în țările pe care aceștia le-au tranzitat, iar aceste informații sunt puse la dispoziția personalului care examinează cererile și adoptă hotărârile și, atunci când autoritatea decizională le ia în considerare în luarea deciziilor, la dispoziția solicitantului și a consilierului său juridic  ;

(b) se obțin informații precise și actualizate din surse diferite, cum ar fi Înaltul Comisariat al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați (ICONUR), Biroul European de Sprijin pentru Azil și organizațiile internaționale pentru protejarea drepturilor omului, cu privire la situația generală existentă în țările de origine ale solicitanților și, acolo unde este necesar, în țările pe care aceștia le-au tranzitat, iar aceste informații sunt puse la dispoziția personalului care examinează cererile și adoptă hotărârile și, atunci când autoritatea decizională le ia în considerare în luarea deciziilor, la dispoziția solicitantului și a consilierului său juridic;

Amendamentul  28

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) personalul care examinează cererile și adoptă hotărârile cunoaște standardele relevante aplicabile în domeniul legislației privind azilul și refugiații;

(c) personalul care examinează cererile și adoptă hotărârile cunoaște standardele relevante aplicabile în domeniul legislației privind azilul și refugiații, precum și privind drepturile omului și au participat la programele de formare inițială și continuă menționate la articolul 4 alineatul (1);

Amendamentul  29

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) personalul care examinează cererile și adoptă deciziile este format și are posibilitatea, de fiecare dată când consideră necesar, de a consulta experți în legătură cu anumite aspecte, precum cele medicale, culturale, legate de minori sau de egalitate între sexe.

(d) personalul care examinează cererile și adoptă deciziile este format și are posibilitatea, de fiecare dată când consideră necesar, de a consulta experți în legătură cu anumite aspecte, precum cele medicale, culturale, legate de minori, de gen, religie sau de orientare sexuală.

Amendamentul  30

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) solicitantul și consilierul său juridic au acces la informațiile oferite de experți menționate la litera (d).

Justificare

Respectând principiul egalității mijloacelor și aplicând jurisprudența CJUE, propunerea de reformare a Comisiei prevede la articolul 9 alineatul (3) litera (b) că solicitantul și consilierul juridic al acestuia trebuie să aibă acces la informațiile privind țările de origine. Astfel, din motive de consecvență și rigoare, este necesar să se adauge și posibilitatea accesului solicitantului și al consilierului juridic al acestuia la informațiile privind avizele experților solicitate de autoritatea decizională.

Amendamentul  31

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) De asemenea, statele membre se asigură că, în cazul respingerii unei cereri în ceea ce privește acordarea statutului de refugiat și/sau de beneficiar de protecție subsidiară , hotărârea este motivată în fapt și în drept și se comunică în scris informații despre posibilitățile de a ataca o hotărâre negativă.

(2) De asemenea, statele membre se asigură că, în cazul respingerii sau acordării unei cereri în ceea ce privește acordarea statutului de refugiat și/sau de beneficiar de protecție subsidiară, hotărârea este motivată clar în fapt și în drept și se comunică în scris informații despre posibilitățile de a ataca o hotărâre negativă în același timp cu emiterea hotărârii, predându-se destinatarului pe semnătură.

Justificare

Adăugarea acestei dispoziții va garanta că solicitantul va primi informația rapid permițându-i să respecte termenele pentru continuarea acțiunii administrative.

Amendamentul  32

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre nu sunt obligate să comunice în scris, cu privire la o hotărâre, informații despre modul în care poate fi contestată o hotărâre negativă atunci când solicitantul a fost informat într-o etapă anterioară fie în scris, fie printr-un mijloc electronic la care acesta are acces.

eliminat

Justificare

Obligația de a informa solicitanții cu privire la posibilitățile de recurs împotriva unei decizii negative constituie o garanție procedurală fundamentală, care nu poate face obiectul unei astfel de restricții. Este dificil în fapt să se asigure că posibilitățile de recurs comunicate pe cale electronică sunt efectiv accesibile solicitanților.

Amendamentul  33

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Alineatul (3) nu se aplică acelor cazuri în care divulgarea circumstanțelor speciale ale unei persoane către membrii familiei acesteia poate pune în pericol interesele persoanei în cauză, inclusiv cazurilor de persecuție pe motive legate de sex și/sau vârstă. În astfel de cazuri se emite o decizie separată pentru persoana în cauză.

(4) Alineatul (3) nu se aplică acelor cazuri în care divulgarea circumstanțelor speciale ale unei persoane către membrii familiei acesteia poate pune în pericol interesele persoanei în cauză, inclusiv cazurilor de persecuție pe motive legate de sex sau de orientare sexuală, de identitate de gen și/sau de vârstă. În astfel de cazuri se emite o decizie separată pentru persoana în cauză.

Amendamentul  34

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) sunt informați, într-o limbă pe care se presupune în mod rezonabil că o înțeleg, despre procedura de urmat și despre drepturile și obligațiile lor în cursul procedurii, precum și despre posibilele consecințe ale nerespectării acestor obligații și ale lipsei de cooperare cu autoritățile. Sunt informați despre termene, precum și despre mijloacele pe care le au la dispoziție pentru a-și îndeplini obligația de a prezenta elementele menționate la articolul 4 din Directiva […./../CE] [Directiva privind standardele minime]. Respectivele informații li se comunică în timp util pentru a le permite să își exercite drepturile garantate de prezenta directivă și să se conformeze obligațiilor prezentate la articolul 12;

(a) sunt informați, într-o limbă pe care o înțeleg sau se poate presupune în mod rezonabil că o înțeleg, despre procedura de urmat și despre drepturile și obligațiile lor în cursul procedurii, precum și despre posibilele consecințe ale nerespectării acestor obligații și ale lipsei de cooperare cu autoritățile. Sunt informați despre termene, precum și despre mijloacele pe care le au la dispoziție pentru a-și îndeplini obligația de a prezenta elementele menționate la articolul 4 din Directiva […./../CE] [Directiva privind standardele minime]. Respectivele informații li se comunică în timp util pentru a le permite să își exercite drepturile garantate de prezenta directivă și să se conformeze obligațiilor prezentate la articolul 12;

Justificare

Este esențial ca aceste informații să fie comunicate într-o limbă pe care solicitanții o înțeleg, pentru a li se oferi posibilitatea adecvată și reală, odată demarată procedura, de a înțelege în cel mai scurt timp posibil procedura pe care trebuie să o urmeze, precum și drepturile și obligațiile pe care le au.

Amendamentul  35

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) sunt informați despre rezultatul hotărârii adoptate de autoritatea decizională într-o limbă pe care se presupune în mod rezonabil că o înțeleg în cazul în care nu sunt asistați sau reprezentați de un consilier juridic sau alt consilier. Informațiile comunicate includ date despre modul cum pot contesta o hotărâre negativă în conformitate cu dispozițiile articolului 10 alineatul (2).

(e) sunt informați despre rezultatul hotărârii adoptate de autoritatea decizională într-o limbă pe care o înțeleg sau se poate presupune în mod rezonabil că o înțeleg în cazul în care nu sunt asistați sau reprezentați de un consilier juridic sau alt consilier. Informațiile comunicate includ date despre modul cum pot contesta o hotărâre negativă în conformitate cu dispozițiile articolului 10 alineatul (2).

 

Justificare

Pentru a asigura accesul la un recurs efectiv, este indispensabil ca solicitanții să fie informați într-o limbă pe care aceștia o înțeleg cu privire la decizia luată în ceea ce îi privește și să dispună de informațiile necesare pentru a formula un recurs susținut într-un mod corespunzător.

Amendamentul  36

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Solicitanții de protecție internațională cooperează cu autoritățile competente pentru stabilirea identității lor și a altor elemente menționate în articolul 4 alineatul (2) din Directiva […./../CE] [Directiva privind standardele minime]. Statele membre pot impune solicitanților alte obligații de a coopera cu autoritățile competente în măsura în care acestea sunt necesare pentru prelucrarea cererii.

(1) Solicitanții de protecție internațională au obligația de a coopera cu autoritățile competente, în măsura în care starea lor fizică și psihică le permite acest lucru, la clarificarea situației și la revelarea identității și naționalității lor, precum și a altor elemente menționate în articolul 4 alineatul (2) din Directiva […./../CE] [Directiva privind standardele minime]. În cazul în care nu deține un pașaport de călătorie valabil sau un document care înlocuiește pașaportul, solicitantul este obligat să coopereze la întocmirea unui act de identitate; Pe perioada verificării cererii de protecție internațională, în care solicitantul poate rămâne în statul membru, acesta nu este obligat să intre în contact cu autoritățile din statul de origine în situația în care există riscul unor acte de persecuție din partea statului. Statele membre pot impune solicitanților alte obligații de a coopera cu autoritățile competente în măsura în care acestea sunt necesare pentru prelucrarea cererii.

Amendamentul  37

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) autoritățile competente pot efectua o percheziție a solicitantului și a obiectelor pe care le are asupra sa, cu condiția ca percheziția să fie efectuată de o persoană de același sex;

(d) autoritățile competente pot efectua o percheziție a solicitantului și a obiectelor pe care le are asupra sa, cu condiția ca percheziția să fie efectuată de o persoană de același sex, care acordă atenția cuvenită vârstei și culturii solicitantului și respectă pe deplin principiul demnității umane și integritatea fizică și mentală;

Amendamentul  38

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Înainte de adoptarea unei hotărâri de către autoritatea decizională, solicitantului i se dă posibilitatea de a avea un interviu personal cu privire la cererea sa de protecție internațională  cu o persoană competentă, în temeiul legislației interne, să efectueze acest interviu. Interviurile care privesc fondul cererii de protecție internațională sunt efectuate întotdeauna de către personalul autorității decizionale.

(1) Înainte de adoptarea unei hotărâri de către autoritatea decizională, solicitantului i se dă posibilitatea de a avea un interviu personal cu privire la cererea sa de protecție internațională într-o limbă pe care acesta o înțelege, cu o persoană competentă, în temeiul legislației interne, să efectueze acest interviu. Interviurile care privesc admisibilitatea unei cereri de protecție internațională și cele care privesc fondul cererii de protecție internațională sunt efectuate întotdeauna de către personalul autorității decizionale.

Justificare

Având în vedere eventualele consecințe grave ale unei decizii de neadmisibilitate, interviul personal privind admisibilitatea cererii trebui realizat de către autoritatea decizională, care, în conformitate cu articolul 4 din propunerea Comisiei, beneficiază de formarea necesară pentru a pune în aplicare concepte complexe, cum ar fi cele de țară terță sigură și de primă țară de azil.

Amendamentul  39

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot determina în legislația internă cazurile în care unui minor i se oferă posibilitatea unui interviu personal.

Statele membre determină în legislația internă cazurile în care unui minor i se oferă posibilitatea unui interviu personal, ținând seama în modul cuvenit de interesul superior al copilului și de nevoile speciale ale acestuia.

Justificare

Pentru consolidarea principiului interesului superior al copilului, statele membre trebuie să includă în legislația lor națională dreptul tuturor copiilor de a fi audiați, cu condiția ca acest interviu să fie în interesul superior al copilului și să fie realizat de către un personal care posedă cunoștințele adecvate necesare privind nevoile speciale ale minorilor [a se vedea, de asemenea, articolul 21 alineatul (3) litera (b)].

Amendamentul  40

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) autoritatea competentă consideră că solicitantul nu poate sau nu este în măsură să fie intervievat din cauza unor circumstanțe durabile independente de voința sa. Atunci când există îndoieli, autoritatea competentă consultă un expert în domeniul medical pentru a stabili dacă această stare este temporară sau permanentă.

(b) autoritatea decizională consideră că solicitantul nu poate sau nu este în măsură să fie intervievat din cauza unor circumstanțe durabile independente de voința sa. Atunci când există îndoieli, autoritatea decizională consultă un expert în domeniul medical pentru a stabili dacă această stare este temporară sau permanentă.

Justificare

Această referire la autoritatea decizională asigură coerența propunerii Comisiei în ceea ce privește prevalența principiului unei autorități decizionale unice.

Amendamentul  41

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care statul membru nu oferă solicitantului sau, după caz, persoanei aflate în întreținere, posibilitatea unui interviu personal în temeiul punctului (b), se fac eforturi rezonabile pentru a permite solicitantului sau persoanei aflate în întreținere să prezinte noi informații.

În cazul în care autoritatea decizională nu oferă solicitantului sau, după caz, persoanei aflate în întreținere, posibilitatea unui interviu personal în temeiul punctului (b), autoritatea decizională permite solicitantului sau persoanei aflate în întreținere să reprogrameze interviul personal și să prezinte noi informații.

Amendamentul  42

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Lipsa unui interviu personal în conformitate cu prezentul articol nu împiedică autoritatea decizională să adopte o hotărâre cu privire la o cerere de protecție internațională.

eliminat

Amendamentul  43

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) se asigură că persoana care conduce interviul este competentă pentru a ține seama de situația personală sau generală în care se înscrie cererea, inclusiv de originea culturală, sexul sau de vulnerabilitatea solicitantului

(a) se asigură că persoana care conduce interviul este calificată, instruită și competentă pentru a ține seama de situația personală și generală în care se înscrie cererea, inclusiv de originea culturală, genul, orientarea sexuală și gradul de vulnerabilitate a solicitantului;

Amendamentul  44

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) aleg un interpret competent , capabil să asigure o comunicare corespunzătoare între solicitant și persoana care conduce interviul. Comunicarea nu trebuie să aibă loc neapărat în limba pe care o preferă solicitantul atunci când există o altă limbă pe care o înțelege și în care poate comunica în mod clar . În măsura posibilului, statele membre pun la dispoziție un interpret de același sex, dacă solicitantul cere acest lucru;

(c) aleg un interpret competent, capabil să asigure o comunicare corespunzătoare între solicitant și persoana care conduce interviul, și care are obligația de a respecta un cod de conduită care definește drepturile și obligațiile interpretului. Comunicarea nu trebuie să aibă loc neapărat în limba pe care o preferă solicitantul atunci când există o altă limbă pe care o înțelege și în care poate comunica în mod clar . În măsura posibilului, statele membre pun la dispoziție un interpret de același sex, dacă solicitantul cere acest lucru;

Justificare

Având în vedere în special lacunele evidențiate recent în ceea ce privește calificarea interpreților, este esențial să se prevadă, la nivel național, un cod de conduită pentru interpreți. Această deontologie le va oferi solicitanților o posibilitate adecvată și reală să-și susțină cererea și va asigura o mai bună înțelegere și colaborare între interpreți și personalul responsabil de realizarea interviului. Biroul European de Sprijin pentru Azil (BEA) va putea, de asemenea, să contribuie la elaborarea unui cod de conduită a interpreților.

Amendamentul  45

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) se asigură că interviurile cu minori se efectuează într-o formă adaptată acestora.

(e) se asigură că interviurile cu minori se efectuează într-o formă adaptată acestora și de către o persoană care are cunoștințele necesare cu privire la nevoile speciale și la drepturile minorilor.

Amendamentul  46

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Statele membre asigură condițiile adecvate pentru a pune la dispoziție o expertiză medicală imparțială și calificată în scopul examenului medical menționat la alineatul (2).

(3) Statele membre asigură condițiile adecvate pentru garanta că se pune la dispoziție o expertiză medicală imparțială și calificată în scopul examenului medical menționat la alineatul (2) și că se alege cel mai puțin invaziv examen medical în cazul în care solicitantul este minor.

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 18 – Titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dreptul la asistență judiciară și la reprezentare

Dreptul la consiliere pentru aspectele procedurale și juridice, la asistență judiciară și la reprezentare

Amendamentul  48

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) acordă asistență judiciară gratuită pe parcursul procedurii în conformitate cu capitolul III. Aceasta include cel puțin oferirea de informații privind procedura de urmat de către solicitant în funcție de circumstanțele sale particulare și furnizarea de explicații privind motivele de fapt și de drept în cazul unei decizii negative;

(a) acordă consiliere gratuită în privința aspectelor procedurale și juridice pe parcursul procedurii, în conformitate cu capitolul III. Aceasta include cel puțin oferirea de informații privind procedura de urmat de către solicitant în funcție de circumstanțele sale particulare, pregătirea documentelor de procedură necesare, inclusiv în timpul interviului personal, și furnizarea de explicații privind motivele de fapt și de drept în cazul unei decizii negative; Consultanța poate fi acordată de un organism neguvernamental sau de personal calificat;

Amendamentul  49

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) acordă asistență judiciară gratuită sau reprezentare pe parcursul procedurii în conformitate cu capitolul V. Aceasta include cel puțin pregătirea documentelor procedurale necesare și participarea la ședința de judecată în fața unei instanțe de fond în numele solicitantului.

(b) acordă asistență judiciară gratuită și reprezentare pe parcursul procedurii în conformitate cu capitolul V. Aceasta include cel puțin pregătirea documentelor procedurale necesare și participarea la ședința de judecată în fața unei instanțe de fond în numele solicitantului.

Amendamentul  50

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) numai consilierilor juridici sau altor consilieri special desemnați de legislația internă pentru a asista și/sau reprezenta solicitanții de protecție internațională.

(b) numai pentru serviciile oferite de consilieri juridici sau alți consilieri special desemnați de legislația internă pentru a asista și/sau reprezenta solicitanții de protecție internațională.

Justificare

Această clarificare este necesară, având în vedere stângăcia formulării inițiale.

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În ceea ce privește procedurile prevăzute în capitolul V, statele membre pot alege ca solicitanții să beneficieze de asistență juridică gratuită și/sau de reprezentare în măsura în care o astfel de asistență este necesară pentru a le asigura accesul efectiv la justiție. Statele membre se asigură că asistența judiciară și/sau reprezentarea acordată în temeiul prezentului alineat nu este limitată în mod arbitrar.

În ceea ce privește procedurile prevăzute în capitolul V, statele membre pot alege ca solicitanții să beneficieze de asistență juridică gratuită și/sau de reprezentare în măsura în care o astfel de asistență este necesară pentru a le asigura accesul efectiv la justiție. Statele membre se asigură că asistența judiciară și/sau reprezentarea acordată în temeiul prezentului alineat nu este limitată în mod arbitrar. Statele membre pot acorda asistență juridică și/sau reprezentare de acest tip numai dacă există instanța judiciară evaluează pozitiv șansele de succes.

Amendamentul  52

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Statele membre pot permite organizațiilor neguvernamentale să ofere asistență judiciară gratuită și/sau reprezentare solicitanților de protecție internațională în cadrul procedurilor prevăzute în capitolul III și/sau capitolul V.

(5) Statele membre permit și facilitează organizațiilor neguvernamentale acordarea de asistență judiciară gratuită și/sau reprezentare solicitanților de protecție internațională în cadrul procedurilor prevăzute în capitolul III și/sau capitolul V.

Amendamentul  53

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Statele membre permit solicitantului să se prezinte la interviul personal însoțit de un consilier juridic sau alt consilier recunoscut ca atare sau autorizat în acest scop de legislația internă.

(3) Statele membre permit solicitantului să se prezinte la interviul personal însoțit de un consilier juridic sau alt consilier recunoscut ca atare sau autorizat în acest scop de legislația internă, ori de un expert calificat.

Amendamentul  54

Propunere de directivă

Articolul 20 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1) În conformitate cu articolul 21 din Directiva […/…/UE] [de stabilire a standardelor minime pentru primirea solicitanților de azil] (Directiva privind condițiile de primire), statele membre prevăd în legislația lor națională proceduri care permit să se verifice, încă de la depunerea unei cereri de protecție internațională, dacă solicitantul are nevoi speciale, precum și să se indice natura acestor nevoi.

Justificare

Garanțiile speciale introduse în propunerea Comisiei în favoarea solicitanților cu nevoi speciale nu vor putea fi puse în aplicare în mod efectiv dacă nu se implementează un mecanism sistematic care să permită identificarea acestor solicitanți.

Amendamentul  55

Propunere de directivă

Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În cazurile în care autoritatea decizională consideră că un solicitant a făcut obiectul torturii, violului sau altor forme grave de violență psihologică, fizică sau sexuală, astfel cum se prevede în articolul 21 din Directiva […/…/CE] [de stabilire a standardelor minime pentru primirea solicitanților de azil (Directiva privind condițiile de primire)], solicitantul beneficiază de timp suficient și de sprijin corespunzător pentru pregătirea unui interviu personal privind fondul cererii sale.

(2) În cazurile în care autoritatea decizională consideră că un solicitant a făcut obiectul torturii, violului sau altor forme grave de violență psihologică, fizică sau sexuală, astfel cum se prevede în articolul 21 din Directiva […/…/CE] [de stabilire a standardelor minime pentru primirea solicitanților de azil (Directiva privind condițiile de primire)], solicitantul beneficiază de timp suficient și de sprijin corespunzător pentru pregătirea unui interviu personal privind fondul cererii sale. Se acordă o atenție deosebită solicitanților care nu au menționat direct orientarea lor sexuală.

Amendamentul  56

Propunere de directivă

Articolul 20 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Conform condițiilor stabilite la articolul 18, solicitanții cu nevoi speciale beneficiază de asistență juridică gratuită în toate procedurile prevăzute în prezenta directivă.

Justificare

Acest amendament urmărește punerea efectivă în aplicare a garanțiile consolidate prevăzute la articolul 20.

Amendamentul  57

Propunere de directivă

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) iau măsuri de îndată ce este posibil pentru a asigura reprezentarea și asistarea minorului neînsoțit de către un reprezentant cu privire la introducerea și  examinarea cererii. Reprezentantul trebuie să fie imparțial și să aibă expertiza necesară în domeniul îngrijirii copilului. Reprezentantul respectiv poate fi și reprezentantul menționat în Directiva […./../CE][Directiva privind condițiile de primire];

(a) iau imediat măsuri pentru a asigura reprezentarea și asistarea minorului neînsoțit de către un reprezentant cu privire la introducerea și examinarea cererii. Reprezentantul trebuie să fie imparțial și să aibă expertiza necesară în domeniul îngrijirii copilului. Reprezentantul respectiv poate fi și reprezentantul menționat în Directiva […./../CE] [Directiva privind condițiile de primire];

Amendamentul  58

Propunere de directivă

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) se asigură că reprezentantului i se dă posibilitatea de a-l informa pe minorul neînsoțit despre semnificația și posibilele consecințe ale interviului personal și, după caz, despre modul în care trebuie să se pregătească pentru interviul personal. Statele membre se asigură că  un reprezentant și/sau un consilier juridic sau un alt consilier autorizat în acest scop în conformitate cu legislația internă  asistă la interviu și are posibilitatea  să adreseze întrebări sau să formuleze observații, în cadrul stabilit de persoana care conduce interviul.

(b) se asigură că reprezentantului i se dă posibilitatea de a-l informa pe minorul neînsoțit despre semnificația și posibilele consecințe ale interviului personal și, după caz, despre modul în care trebuie să se pregătească pentru interviul personal. Statele membre se asigură că un reprezentant și/sau un consilier juridic sau un alt consilier autorizat în acest scop ori o persoană de specialitate calificată în conformitate cu legislația internă asistă la interviu și are posibilitatea să adreseze întrebări sau să formuleze observații, în cadrul stabilit de persoana care conduce interviul.

Amendamentul  59

Propunere de directivă

Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre pot să nu desemneze un reprezentant în cazul în care minorul neînsoțit:

eliminat

(a) după toate probabilitățile va ajunge la majorat înainte de adoptarea unei hotărâri în primă instanță; or

 

(b) este sau a fost căsătorit.

 

Justificare

Articolul 21 alineatul (2) litera (a) trebuie eliminat pentru a se evita posibilitatea ca statele membre să fie tentate să întârzie luarea unei decizii în primă instanță; în schimb, trebuie promovată o abordare generoasă - și nediscriminatorie - pentru copiii care ar deveni efectiv majori în cursul procedurii. Același lucru este valabil pentru articolul 21 alineatul (2) litera (b). În anumite țări, vârsta legală pentru căsătorie poate fi foarte mică, însă nu are nicio legătură cu gradul de maturitate sau de autonomie a minorului.

Amendamentul  60

Propunere de directivă

Articolul 21 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) în cazul în care un minor neînsoțit participă la un interviu personal referitor la cererea sa de protecție internațională  în conformitate cu articolele 13, 14 și 15 interviul respectiv este condus de o persoană care are cunoștințele necesare privind nevoile speciale ale minorilor;

(a) în cazul în care un minor neînsoțit participă la un interviu personal referitor la cererea sa de protecție internațională în conformitate cu articolele 13, 14 și 15 interviul respectiv este condus de o persoană care are cunoștințele necesare privind nevoile speciale și drepturile minorilor;

Amendamentul  61

Propunere de directivă

Articolul 21 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) un funcționar care are cunoștințele necesare privind nevoile speciale ale minorilor redactează hotărârea autorității decizionale cu privire la cererea de azil a unui minor neînsoțit.

(b) un funcționar care are cunoștințele necesare privind nevoile speciale și drepturile minorilor redactează hotărârea autorității decizionale cu privire la cererea de azil a unui minor neînsoțit.

Amendamentul  62

Propunere de directivă

Articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Sub rezerva condițiilor menționate la articol 18, minorii neînsoțiți beneficiază de asistență judiciară gratuită în ceea ce privește toate procedurile prevăzute de prezenta directivă.

(4) Sub rezerva condițiilor menționate la articolul 18, minorii neînsoțiți și reprezentanții numiți ai acestora beneficiază, cu respectarea tuturor procedurilor prevăzute în prezenta directivă, de consiliere judiciară gratuită în privința aspectelor procedurale și juridice, precum și de reprezentare gratuită.

Amendamentul  63

Propunere de directivă

Articolul 21 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Statele membre pot recurge la examene medicale pentru a determina vârsta minorilor neînsoțiți în cadrul examinării unei cereri de protecție internațională  în cazul în care, ca urmare a declarațiilor lor generale sau a altor circumstanțe relevante, statele membre au încă îndoieli în legătură cu vârsta acestora .

(5) Statele membre pot recurge la examene medicale pentru a determina vârsta minorilor neînsoțiți în cadrul examinării unei cereri de protecție internațională  în cazul în care, ca urmare a declarațiilor lor generale sau a altor circumstanțe relevante, statele membre au încă îndoieli în legătură cu vârsta acestora . Dacă rămân îndoieli după examenul medical, hotărârea se ia întotdeauna în beneficiul minorului neînsoțit.

Amendamentul  64

Propunere de directivă

Articolul 21 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Orice consultație medicală se efectuează cu respectarea deplină a demnității individuale, alegându-se examenele cele mai puțin invazive.

(Nu privește versiunea în limba română.).

Justificare

Amendament lingvistic în versiunea germană, care aduce textul mai aproape de versiunea engleză („less invasive”).

Amendamentul  65

Propunere de directivă

Articolul 21 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Orice consultație medicală se efectuează cu respectarea deplină a demnității individuale, alegându-se examenele cele mai puțin invazive.

Orice consultație medicală se efectuează cu respectarea deplină a demnității individuale, alegându-se examenele cele mai fiabile și mai puțin invazive, și este realizată de experți calificați și imparțiali din domeniul medical.

Amendamentul  66

Propunere de directivă

Articolul 21 – alineatul 5 – paragraful 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) minorii neînsoțiți sunt informați, înainte de examinarea cererii lor de protecție internațională  , într-o limbă pe care o înțeleg, despre posibilitatea determinării vârstei lor printr-un examen medical. Aceasta trebuie să cuprindă informații despre metoda de examinare și posibilele consecințe ale rezultatului examenului medical pentru examinarea cererii de protecție internațională  , precum și despre consecințele refuzului minorului neînsoțit de a se supune examenului medical;

(a) minorii neînsoțiți sunt informați, înainte de examinarea cererii lor de protecție internațională, într-o limbă pe care se poate presupune în mod rezonabil că o înțeleg, despre posibilitatea determinării vârstei lor printr-un examen medical. Aceasta trebuie să cuprindă informații despre metoda de examinare și posibilele consecințe ale rezultatului examenului medical pentru examinarea cererii de protecție internațională  , precum și despre consecințele refuzului minorului neînsoțit de a se supune examenului medical;

Justificare

Din motive practice și din cauza dificultății de a atesta cunoștințele lingvistice este de preferat formularea din directiva aflată în prezent în vigoare.

Amendamentul  67

Propunere de directivă

Articolul 21 – alineatul 5 – paragraful 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) hotărârea de respingere a cererii de protecție internațională  a unui minor neînsoțit care a refuzat să se supună examenului medical nu se întemeiază exclusiv pe acest refuz.

(c) hotărârea de respingere a cererii de protecție internațională a unui minor neînsoțit care a refuzat să se supună examenului medical nu se întemeiază pe acest refuz.

Justificare

Refuzul unui minor neînsoțit de a se supune acestui examen medical poate fi justificat de multiple motive fără legătură cu vârsta sa sau cu motivele cererii sale de protecție.

Amendamentul  68

Propunere de directivă

Articolul 22a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 22a

 

Reținerea minorilor

Reținerea minorilor este strict interzisă în orice circumstanță.

Amendamentul  69

Propunere de directivă

Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În măsura în care statele membre prevăd posibilitatea retragerii explicite a cererii în conformitate cu legislația internă, atunci când un solicitant își retrage în mod explicit cererea de protecție internațională , statele membre se asigură că autoritatea responsabilă cu determinarea adoptă o hotărâre fie în sensul încetării examinării cererii, fie al respingerii acesteia.

(1) În măsura în care statele membre prevăd posibilitatea retragerii explicite a cererii în conformitate cu legislația internă, atunci când un solicitant își retrage în mod explicit cererea de protecție internațională , statele membre se asigură că autoritatea responsabilă cu determinarea adoptă o hotărâre în sensul încetării examinării cererii, și explică solicitantului consecințele retragerii cererii.

Justificare

O retragere explicită a cererii ar trebui să conducă la încetarea procedurii, și nu la respingerea cererii. O decizie de respingere nu ar trebui luată, de fapt, decât după examinarea fondului cererii.

Amendamentul  70

Propunere de directivă

Articolul 24 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că solicitantul care se prezintă din nou la autoritatea competentă după adoptarea hotărârii de încetare menționate la alineatul (1) din prezentul articol are dreptul să solicite redeschiderea cazului său, .

(2) Statele membre se asigură că solicitantul care se prezintă din nou la autoritatea competentă după adoptarea hotărârii de încetare menționate la alineatul (1) din prezentul articol are dreptul să solicite redeschiderea cazului său, . În cadrul procedurii de azil nu se poate solicita decât o singură dată redeschiderea procedurii.

Amendamentul  71

Propunere de directivă

Articolul 26 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) nu obțin informații de la autorul (sau autorii) presupus (presupuși) al (ai) persecuției sau vătămării grave  într-un mod care ar putea duce la informarea directă a acestuia (acestora) despre faptul că solicitantul în cauză a depus o cerere și care ar periclita integritatea fizică a solicitantului și a persoanelor aflate în întreținerea acestuia sau libertatea și siguranța membrilor familiei sale care se află încă în țara de origine.

(b) nu obțin informații de la autorul (sau autorii) presupus (presupuși) al (ai) persecuției sau vătămării grave într-un mod care ar putea duce la informarea acestuia (acestora) despre faptul că solicitantul în cauză a depus o cerere și care ar periclita integritatea fizică a solicitantului și a persoanelor aflate în întreținerea acestuia sau libertatea și siguranța membrilor familiei sale care se află încă în țara de origine.

Justificare

Prin acest amendament se urmărește asigurarea consecvenței cu cerința prevăzută la litera (a) a articolului.

Amendamentul  72

Propunere de directivă

Articolul 27 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Consecințele neadoptării unei decizii în termenul menționat la alineatul (3) se definesc în conformitate cu legislația internă.

La sfârșitul perioadei prevăzute la alineatul (3), în cazul neadoptării unei decizii, sarcina probei pentru contestarea acordării de protecție către solicitant îi revine autorității decizionale.

Justificare

Pentru a limita interpretările și aplicările divergente, contrare obiectivului privind armonizarea sistemului european comun de azil, este important să se determine consecințele în cazul neadoptării unei decizii în termenele stabilite.

Amendamentul  73

Propunere de directivă

Articolul 27 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Statele membre pot acorda prioritate oricărei examinări a unei cereri de protecție internațională  în conformitate cu principiile și garanțiile fundamentale din capitolul II:

(5) Autoritățile decizionale pot acorda prioritate oricărei examinări a unei cereri de protecție internațională în conformitate cu principiile și garanțiile fundamentale din capitolul II:

Amendamentul  74

Propunere de directivă

Articolul 27 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) atunci când solicitantul are nevoi speciale;

(b) atunci când solicitantul are nevoi speciale, în special în cazul minorilor neînsoțiți;

Amendamentul  75

Propunere de directivă

Articolul 27 – alineatul 6 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) solicitantul a furnizat date în mod evident incoerente, contradictorii, neverosimile, incomplete sau false care în mod evident nu constituie o argumentație convingătoare a afirmației sale de a fi o persoană persecutată în sensul Directivei […./../CE] [Directiva privind standardele minime]; or

Justificare

Se asigură conformitatea cu articolul 23 alineatul (4) litera (d) din Directiva 2005/85/CE. Posibilitatea respingerii în procedura accelerată trebuie prevăzută și în situațiile în care argumentația solicitantului este în mod evident neverosimilă și lipsită de credibilitate.

Amendamentul  76

Propunere de directivă

Articolul 27 – alineatul 6 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) cererea a fost făcută de un minor necăsătorit căruia i se aplică articolul 6 alineatul (7) litera (c), după ce cererea părintelui sau a părinților în răspunderea cărora se află minorul a fost respinsă și nu au fost aduse elemente noi cu privire la situația personală a solicitantului sau la situația din țara sa de origine;

eliminat

Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentul 9.

Amendamentul  77

Propunere de directivă

Articolul 27 – alineatul 6 – litera fc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fc) solicitantul reprezintă un pericol grav pentru securitatea statului membru sau din motive serioase de securitate națională și de menținere a ordinii publice a fost expulzat din țară în conformitate cu legislația națională.

Justificare

Se asigură conformitatea cu articolul 23 alineatul (4) litera (m) din Directiva 2005/85/CE. Posibilitatea expulzării imediat din motive de securitate este imperios necesară într-o perioadă în care rețelele teroriste acționează la nivel global.

Amendamentul  78

Propunere de directivă

Articolul 27 – alineatul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Faptul că o cerere de protecție internațională a fost prezentată în urma unei intrări ilegale pe teritoriu sau la graniță, inclusiv zonele de tranzit, precum și lipsa documentelor sau utilizarea unor documente false, nu provoacă per se adoptarea automată a unei proceduri accelerate de examinare.

(9) Faptul că o cerere de protecție internațională a fost prezentată în urma unei intrări ilegale pe teritoriu sau la graniță, inclusiv zonele de tranzit, precum și lipsa documentelor la intrarea în țară sau utilizarea unor documente false, nu provoacă per se adoptarea automată a unei proceduri accelerate de examinare.

Justificare

Solicitanții de azil pot fi constrânși să părăsească statul în care sunt persecutați cu documente de călătorie false sau falsificate. În același timp, ei trebuie să își declare adevărata identitate în fața autorităților decizionale din țara de destinație. Dovada persecuției într-un caz individual nu se poate stabili decât în condițiile cunoașterii identității și cetățeniei solicitantului de azil. Acceptarea sejurului persoanelor a căror identitate nu este elucidată din cauza lipsei de cooperare reprezintă un risc important pentru securitatea națională.

Amendamentul  79

Propunere de directivă

Articolul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere articolului 23, statele membre pot considera o cerere de protecție internațională ca neîntemeiată numai în cazul în care autoritatea decizională a stabilit că solicitantul nu îndeplinește condițiile necesare pentru obținerea protecției internaționale în temeiul Directivei […./../CE] [Directiva cu privire la standardele minime].

Statele membre pot considera o cerere de protecție internațională ca neîntemeiată numai în cazul în care autoritatea decizională a stabilit că solicitantul nu îndeplinește condițiile necesare pentru obținerea protecției internaționale în temeiul Directivei […./../UE] [Directiva cu privire la standardele minime].

Justificare

O cerere de protecție internațională ar trebui să fie considerată nefondată dacă și numai dacă autoritatea decizională a stabilit că solicitantul nu îndeplinește cerințele necesare pentru a beneficia de aceasta.

Amendamentul  80

Propunere de directivă

Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre permit solicitanților să-și prezinte opiniile cu privire la cerere pe baza motivelor menționate la articolul 29 în situațiile lor speciale, înaintea luării deciziei de a considera cererea ca inadmisibilă. În acest scop, statele membre organizează interviuri personale privind admisibilitatea cererii. Statele membre pot face excepții numai în cazul cererilor ulterioare în conformitate cu articolul 36.

(1) Statele membre permit solicitanților să-și prezinte opiniile cu privire la cerere pe baza motivelor menționate la articolul 29 în situațiile lor speciale, înaintea luării deciziei de a considera cererea ca inadmisibilă. În acest scop, autoritatea decizională organizează interviuri personale privind admisibilitatea cererii. Statele membre pot face excepții numai în cazul cererilor ulterioare în conformitate cu articolul 36.

Justificare

Având în vedere eventualele consecințe grave ale unei decizii de neadmisibilitate, interviul personal privind admisibilitatea cererii trebui realizat de către autoritatea decizională, care, în conformitate cu articolul 4 din propunerea Comisiei, beneficiază de formarea necesară pentru a pune în aplicare concepte complexe, cum ar fi cele de țară terță sigură și de primă țară de azil.

Amendamentul  81

Propunere de directivă

Articolul 30 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Statele membre se asigură că membrii personalului autorității decizionale care conduc interviul privind admisibilitatea cererii nu poartă uniformă.

Justificare

Din motive de consecvență, o obligație similară referitoare la interdicția purtării de uniformă de către personalul care efectuează interviul privind fondul unei cereri trebuie respectată și de către personalul care efectuează interviul cu privire la admisibilitatea cererii. Purtarea unei uniforme poate crea, de fapt, confuzie în rândul solicitanților în ceea ce privește funcția exactă a interlocutorului său și ar putea astfel afecta percepția de confidențialitate și imparțialitate, indispensabilă pentru buna derulare a interviului.

Amendamentul  82

Propunere de directivă

Articolul 31 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) beneficiază, cu alt titlu, de o protecție suficientă în țara respectivă, inclusiv de principiul nereturnării,

(b) beneficiază, cu alt titlu, de o protecție efectivă în țara respectivă, inclusiv de principiul nereturnării,

Justificare

Sintagma „protecție suficientă” nu este definită aici în mod clar. Or, protecția de care trebuie să poată beneficia un solicitant, dacă este trimis într-o primă țară de azil, trebuie să fie efectivă și, în practică, accesibilă.

Amendamentul  83

Propunere de directivă

Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La aplicarea conceptului de primă țară de azil la situația personală a unui solicitant de protecție internațională , statele membre pot lua în considerare articolul 32 alineatul (1).

La aplicarea conceptului de primă țară de azil la situația personală a unui solicitant de protecție internațională, statele membre iau în considerare articolul 32 alineatul (1). Solicitantului i se permite să atace aplicarea conceptului de primă țară de azil pe motiv că prima țara nu este sigură în situația sa personală.

Justificare

Pentru a consolida garanțiile împotriva nerespectării principiului nereturnării, statele membre trebuie să ia în considerare criteriile de securitate introduse la articolul 32 alineatul (1) cu privire la țara terță sigură. De asemenea, dacă articolul 30 garantează dreptul la un interviu personal, articolul 31 alineatul (2) trebuie, de asemenea, să ofere o posibilitate efectivă ca solicitantul să refuze, în situația sa personală, prezumția de siguranță, astfel cum este garantată la articolul 32 alineatul (2) litera (c) privind aplicarea conceptului de țară terță sigură.

Amendamentul  84

Propunere de directivă

Articolul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Conceptul de țară terță sigură

eliminat

(1) Statele membre pot să aplice conceptul de țară terță sigură numai atunci când autoritățile competente au certitudinea că în țara terță respectivă un solicitant de protecție internațională  va fi tratat în conformitate cu următoarele principii:

 

(a) viața și libertatea solicitanților de azil nu sunt amenințate din motive de rasă, religie, cetățenie, apartenență la un grup social sau opinii politice;

 

(b) nu există niciun risc de vătămări grave astfel cum se menționează în [Directiva …./../CE] [Directiva privind standardele minime];

 

(c) principiul nereturnării este respectat în conformitate cu Convenția de la Geneva;

 

(d) interdicția expulzării, prevăzută de dreptul internațional, cu încălcarea dreptului de a nu fi torturat și supus unor tratamente crude, inumane sau degradante, este respectată și

 

(e) există posibilitatea de a solicita recunoașterea statutului de refugiat și, în cazul în care acest statut este acordat, de a beneficia de protecție în conformitate cu Convenția de la Geneva.

 

(2) Aplicarea conceptului de țară terță sigură se supune normelor prevăzute de legislația internă, inclusiv:

 

(a) norme care prevăd necesitatea existenței unei legături între solicitantul de protecție internațională  și țara terță în cauză, în baza căreia ar fi rezonabil ca persoana respectivă să se ducă în țara respectivă;

 

(b) norme privind metodologia prin care autoritățile competente se asigură că unei anumite țări sau unui anumit solicitant i se poate aplica conceptul de țară terță sigură. Această metodologie include examinarea de la caz la caz a siguranței țării pentru un anumit solicitant și/sau desemnarea de către statul membru a țărilor considerate, în general, sigure;

 

(c) norme conforme cu dreptul internațional, care permit o examinare individuală pentru a stabili dacă respectiva țară terță este sigură pentru un anumit solicitant, ceea ce, cel puțin, permite solicitantului să atace aplicarea conceptului de țară terță sigură pe motivul că țara terță nu este sigură în situația sa personală. De asemenea, i se permite solicitantului să pună în cauză existența unei legături între acesta și țara terță în conformitate cu punctul (a) . Atunci când pun în aplicare o hotărâre bazată exclusiv pe prezentul articol, statele membre:

 

(3) Atunci când pun în aplicare o hotărâre bazată exclusiv pe prezentul articol, statele membre:

 

(a) îl informează pe solicitant în mod corespunzător; și

 

(b) îi furnizează un document prin care autoritățile țării terțe sunt informate, în limba țării respective, despre faptul că cererea nu a fost examinată pe fond.

 

(4) În cazul în care țara terță nu permite solicitantului de protecție internațională  să intre pe teritoriul său, statele membre se asigură că are acces la o procedură în conformitate cu principiile și garanțiile fundamentale prevăzute la capitolul II.

 

(5) Statele membre informează periodic Comisia despre țările cărora li se aplică acest concept în conformitate cu dispozițiile prezentului articol.

 

Amendamentul  85

Propunere de directivă

Articolul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Desemnarea la nivel național a țărilor terțe ca țări de origine sigure

eliminat

(1) Statele membre pot menține sau adopta dispoziții legislative care le permit, în conformitate cu anexa II, desemnarea la nivel național a unor țări de origine sigure în scopul examinării cererilor de protecție internațională  . .

 

(2) Statele membre se asigură că există revizuiri periodice ale situației în țările terțe desemnate ca sigure în conformitate cu prezentul articol.

 

(3) Evaluarea unei țări ca țară de origine sigură în conformitate cu prezentul articol trebuie să se bazeze pe o serie de surse de informație, incluzând în special informații de la alte state membre, Biroul European de Sprijin pentru Azil  , ICONUR, Consiliul Europei și alte organizații internaționale relevante.

 

(4) Statele membre notifică Comisiei țările care sunt desemnate ca țări de origine sigure în conformitate cu prezentul articol.

 

Justificare

Scopul directivei este crearea unui sistem european comun de azil. De aceea, trebuie stabilită o definiție unitară a statelor terțe sigure în toate statele membre.

Amendamentul  86

Propunere de directivă

Articolul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Conceptul de țară de origine sigură

eliminat

(1) O țară terță desemnată ca țară de origine sigură în conformitate cu prezenta directivă  poate fi considerată țară de origine sigură pentru un anumit solicitant , după o examinare individuală a solicitării, numai în cazul în care:

 

(a) acesta este resortisant al țării respective

 

(b) acesta este un apatrid și anterior a avut reședința stabilă în țara respectivă;

 

(c) și nu a prezentat motive serioase pentru ca țara să nu fie considerată țară de origine sigură în situația sa personală, ținând cont de condițiile pe care trebuie să la îndeplinească pentru a obține statutul de refugiat sau statutul unei persoane eligibile pentru protecție subsidiară  în conformitate cu [Directiva …./../CE] [Directiva privind standardele minime] .

 

(2) Statele membre prevăd în legislația internă noi norme și modalități de aplicare a conceptului de țară de origine sigură.

 

Justificare

Scopul directivei este crearea unui sistem european comun de azil. De aceea, trebuie stabilită o definiție unitară a statelor terțe sigure în toate statele membre.

Amendamentul  87

Propunere de directivă

Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cazul în care o persoană care a depus o cerere de protecție internațională  într-un stat membru face declarații noi sau depune o cerere ulterioară în același stat membru, statul membru respectiv examinează  aceste noi declarații sau elementele cererii ulterioare în cadrul examinării cererii anterioare sau în cadrul examinării deciziei care face obiectul unei căi de atac judiciare sau administrative, în măsura în care, în acest cadru, autoritățile competente pot lua în considerare și ține seama de toate elementele care stau la baza noilor declarații sau cererii ulterioare.

(1) În cazul în care o persoană care a depus o cerere de protecție internațională într-un stat membru face declarații noi sau depune o cerere ulterioară în același stat membru, statul membru respectiv examinează aceste noi declarații sau elementele cererii ulterioare în cadrul examinării cererii anterioare sau în cadrul examinării deciziei care face obiectul unei căi de atac judiciare sau administrative, în măsura în care, în acest cadru, autoritatea decizională poate lua în considerare și ține seama de toate elementele care stau la baza noilor declarații sau cererii ulterioare.

Justificare

Numai autoritatea decizională are competența de a evalua toate elementele care stau la baza noilor declarații sau a cererii ulterioare. În plus, această clarificare contribuie la eforturile de raționalizare a procedurii și de îmbunătățire a calității procesului decizional.

Amendamentul  88

Propunere de directivă

Articolul 35 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Statele membre pot decide să examineze în continuare cererea numai în cazul în care solicitantul respectiv s-a aflat, independent de voința sa, în incapacitatea de a declara situațiile menționate la alineatele (3), (4) și (5) din prezentul articol în cadrul procedurii anterioare, în special prin exercitarea dreptului său la o cale de atac efectivă în temeiul articolului 41.

eliminat

Justificare

Statele membre nu ar trebui să refuze în mod sistematic examinarea unei cereri ulterioare pe motiv că solicitantul ar fi putut prezenta elemente sau fapte noi în cadrul procedurii anterioare sau în cadrul recursului său. Această tratare automată ar putea duce la încălcarea principiului nereturnării.

Amendamentul  89

Propunere de directivă

Articolul 37 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) admisibilitatea unei  cereri depuse în aceste locuri; și/sau

(a) admisibilitatea unei cereri, în sensul articolului 29, în aceste locuri; și/sau

Justificare

Având în vedere eventualele consecințe grave ale unei decizii de neadmisibilitate, interviul personal privind admisibilitatea cererii trebui realizat de către autoritatea decizională, care, în conformitate cu articolul 4 din propunerea Comisiei, beneficiază de formarea necesară pentru a pune în aplicare concepte complexe, cum ar fi cele de țară terță sigură și de primă țară de azil. Propunerea Comisiei reafirmă faptul că procedurile la frontieră trebuie, de asemenea, să respecte principiile de bază și garanțiile fundamentale menționate în capitolul II.

Amendamentul  90

Propunere de directivă

Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că, în cadrul procedurilor prevăzute la alineatul (1), se ia o hotărâre într-un termen rezonabil. În cazul în care nu a fost luată o hotărâre în termen de patru săptămâni, solicitantului îi este permisă intrarea pe teritoriul statelor membre pentru ca cererea sa de azil să fie soluționată în conformitate cu celelalte dispoziții ale prezentei directive.

(2) Statele membre se asigură că, în cadrul procedurilor prevăzute la alineatul (1), se ia o hotărâre într-un termen rezonabil. În cazul în care nu a fost luată o hotărâre în termen de patru săptămâni, solicitantului îi este permisă intrarea pe teritoriul statelor membre pentru ca cererea sa de azil să fie soluționată în conformitate cu celelalte dispoziții ale prezentei directive. Menținerea solicitanților la frontiera statelor membre sau în zonele lor de tranzit este echivalentă unei rețineri, astfel cum este menționată la articolul 22.

Justificare

Menținerea solicitanților la frontiera statelor membre sau în zonele lor de tranzit este echivalentă unei rețineri în condițiile stabilite la articolul 5 alineatul 1 litera (f) din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și de jurisprudența dezvoltată de Curte, responsabilă pentru punerea sa în aplicare. Menținerea solicitantului la frontiera statelor membre sau în zonele lor de tranzit ar trebui, prin urmare, să respecte dispozițiile stabilite în materie în cadrul propunerii Comisiei de stabilire a standardelor minime pentru primirea solicitanților de azil în statele membre (COM(2008)815 final).

Amendamentul  91

Propunere de regulament

Articolul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Conceptul de țară terță europeană sigură

Conceptul de țară terță sigură

(1) Statele membre pot prevedea ca nici o examinare sau nici o examinare completă a cererii de azil și a siguranței solicitantului în situația sa personală, în conformitate cu capitolul II, să nu aibă loc în cazurile în care o autoritate competentă a stabilit, pe baza faptelor, că solicitantul de protecție internațională  încearcă să intre sau a intrat ilegal pe teritoriul său venind dintr-o țară terță sigură în conformitate cu alineatul (2).

 

(2) O țară terță poate fi considerată ca țară terță sigură în sensul alineatului (1) numai în cazul în care:

(1) O țară terță poate fi considerată ca țară terță sigură numai în cazul în care o persoană care solicită protecție internațională este tratată în țara respectivă în conformitate cu următoarele principii și condiții:

(a) a ratificat și respectă dispozițiile Convenției de la Geneva fără nici un fel de limitări geografice;

(a) viața și libertatea solicitanților de azil nu sunt amenințate din motive de rasă, religie, cetățenie, apartenență la un grup social sau opinii politice;

(b) dispune de o procedură de azil prevăzută prin lege; și

(b) nu există niciun risc de vătămări grave astfel cum se menționează în [Directiva …./../CE] [Directiva privind standardele minime];

(c) a ratificat Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și respectă dispozițiile acesteia, inclusiv standardele cu privire la căile de atac efective.

(c) principiul nereturnării este respectat în conformitate cu Convenția de la Geneva;

 

(d) interdicția expulzării, prevăzută de dreptul internațional, cu încălcarea dreptului de a nu fi torturat și supus unor tratamente crude, inumane sau degradante, este respectată și

 

(e) există posibilitatea de a solicita recunoașterea statutului de refugiat sau a unei alte forme de protecție complementară, comparabilă cu cea acordată în sensul Directivei […/../CE] [Directiva privind standardele minime] și, în cazul în care unul dintre aceste statute este acordat, de a beneficia de protecție comparabilă cu cea acordată în sensul Directivei […/../UE] [Directiva privind standardele minime];

 

(f) a ratificat și respectă dispozițiile Convenției de la Geneva fără nici un fel de limitări geografice;

 

(g) dispune de o procedură de azil prevăzută prin lege; și

 

(h) a fost desemnată ca atare de către Consiliu și Parlament, în conformitate cu alineatul (2).

 

(2) Parlamentul European și Consiliul, acționând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă sau modifică o listă comună a țărilor terțe considerate țări terțe sigure în sensul alineatului (1).

(3) Statele membre interesate prevăd în legislația internă normele de punere în aplicare a dispozițiilor de la alineatul (1) și consecințele hotărârilor adoptate în temeiul acestor dispoziții cu respectarea principiului nereturnării, prevăzând inclusiv derogări de la aplicarea prezentului articol din motive umanitare sau politice sau din motive referitoare la dreptul internațional public.

(3) Statele membre interesate prevăd în legislația internă normele de punere în aplicare a dispozițiilor de la alineatul (1) și norme care prevăd:

 

(a) necesitatea existenței unei legături între solicitantul de protecție internațională  și țara terță în cauză, în baza căreia ar fi rezonabil ca persoana respectivă să se ducă în țara respectivă;

 

(b) metodele prin care autoritățile competente se asigură că unei anumite țări sau unui anumit solicitant i se poate aplica conceptul de țară terță sigură. Aceste metode includ examinarea în fiecare caz a siguranței țării pentru un solicitant anume;

 

(c) norme conforme cu dreptul internațional, care permit o examinare individuală pentru a stabili dacă respectiva țară terță este sigură pentru un anumit solicitant, ceea ce, cel puțin, permite solicitantului să atace aplicarea conceptului de țară terță sigură pe motivul că țara terță nu este sigură în situația sa personală. De asemenea, i se permite solicitantului să pună în cauză existența unei legături între acesta și țara terță în conformitate cu punctul (a).

(4) Atunci când pun în aplicare o hotărâre exclusiv în temeiul prezentului articol, respectivele state membre:

(4) Atunci când pun în aplicare o hotărâre în temeiul prezentului articol, respectivele state membre:

(a) îl informează pe solicitant în mod corespunzător; și

 

(b) îi furnizează un document prin care autoritățile țării terțe sunt informate, în limba țării respective, despre faptul că cererea nu a fost examinată pe fond.

 

(5) În cazul în care o țară terță sigură nu îl readmite pe solicitantul de azil, statele membre se asigură că i se dă acces la o procedură în conformitate cu principiile și garanțiile fundamentale din capitolul II.

(5) În cazul în care o țară terță sigură nu îl readmite pe solicitantul de azil, statele membre se asigură că i se dă acces la o procedură în conformitate cu principiile și garanțiile fundamentale din capitolul II.

 

(5a) Statele membre nu fixează liste naționale ale țărilor de origine sigure sau liste naționale ale țărilor terțe sigure.

Amendamentul  92

Propunere de directivă

Articolul 41 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Statele membre prevăd termene rezonabile și alte norme necesare pentru exercitarea de către solicitant a dreptului său la o cale de atac efectivă în temeiul alineatului (1).

(4) Statele membre prevăd termene minime și alte norme necesare pentru exercitarea de către solicitant a dreptului său la o cale de atac efectivă în temeiul alineatului (1).

Justificare

Având în vedere marea diversitate a termenelor stabilite de statele membre și necesitatea realizării unui sistem european comun de azil, astfel cum este stipulat în articolul 78 din TFUE, este necesară introducerea unui termen minim comun, dând, astfel, posibilitatea solicitantului să beneficieze, de fapt și de drept, de accesul la o cale de atac efectivă.

Amendamentul  93

Propunere de directivă

Articolul 41 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Termenele nu împiedică sau îngreunează excesiv accesul solicitanților la o cale de atac efectivă în sensul alineatului (1). Statele membre pot, de asemenea, să prevadă o revizuire ex officio a deciziilor luate în temeiul articolului 37.

Statele membre stabilesc un termen minim de patruzeci și cinci de zile lucrătoare în care solicitanții își pot exercita dreptul la calea de atac efectivă. Pentru solicitanții care intră sub incidența procedurii accelerate menționate la articolul 27 alineatul (6), statele membre prevăd un termen minim de treizeci de zile lucrătoare. Termenele nu împiedică sau îngreunează excesiv accesul solicitanților la o cale de atac efectivă în sensul alineatului (1). Statele membre pot, de asemenea, să prevadă o revizuire ex officio a deciziilor luate în temeiul articolului 37.

Justificare

Având în vedere marea diversitate a termenelor stabilite de statele membre și necesitatea realizării unui sistem european comun de azil, astfel cum este stipulat în articolul 78 din TFUE, este necesară introducerea unui termen minim comun, dând, astfel, posibilitatea solicitantului să beneficieze, de fapt și de drept, de accesul la o cale de atac efectivă. Termenul stabilit variază în funcție de procedura care trebuie aplicată cazului în speță.

Amendamentul  94

Propunere de directivă

Articolul 41 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) În cazul unei decizii luate în cadrul unei proceduri accelerate în sensul articolului 27 alineatul (6) și a unei decizii de a considera o cerere inadmisibilă în sensul articolului 29 alineatul (2) litera (d) și în cazul în care dreptul de a rămâne în statul membru în cauză, în așteptarea soluționării, nu este prevăzut în legislația internă, o curte sau un tribunal are competența de a decide dacă solicitantul poate rămâne sau nu pe teritoriul statului membru, fie la cererea solicitantului în cauză, fie prin decizie proprie a acestuia.

(6) În cazul unei decizii luate în cadrul unei proceduri accelerate în sensul articolului 27 alineatul (6) și a unei decizii de a considera o cerere inadmisibilă în sensul articolului 29 alineatul (2) litera (d) și dacă, în acest caz, dreptul de a rămâne în statul membru în cauză, în așteptarea soluționării, nu este prevăzut în legislația internă, o curte sau un tribunal are competența de a decide dacă solicitantul poate rămâne sau nu pe teritoriul statului membru, fie la cererea solicitantului în cauză, fie prin decizie proprie a acestuia.

Justificare

Clarificarea este necesară, deoarece formularea poate crea confuzii.

Amendamentul  95

Propunere de directivă

Articolul 45

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la […]  , Comisia raportează Parlamentului European și Consiliului cu privire la aplicarea prezentei directive în statele membre și propune modificările necesare. Statele membre transmit Comisiei toate informațiile utile pentru întocmirea raportului. După prezentarea raportului, Comisia raportează Parlamentului European și Consiliului cu privire la aplicarea prezentei directive în statele membre cel puțin la fiecare cinci ani .

Până la […] , Comisia raportează Parlamentului European și Consiliului cu privire la aplicarea prezentei directive în statele membre și la costurile financiare pe care le implică și propune modificările necesare. Statele membre transmit Comisiei toate informațiile și datele financiare utile pentru întocmirea raportului. După prezentarea raportului, Comisia raportează Parlamentului European și Consiliului cu privire la aplicarea prezentei directive în statele membre cel puțin o la fiecare doi ani.

Amendamentul  96

Propunere de directivă

Articolul 46 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma articolului 27 alineatul (3), până la [3 ani de la data transpunerii]. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte, precum și un tabel de corespondență între respectivele acte și prezenta directivă.

Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma articolului 27 alineatul (3), până la [2 ani de la data transpunerii]. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte, precum și un tabel de corespondență între respectivele acte și prezenta directivă.

(1)

JO C 77, 28.3.2002, p. 1.

(2)

JO C 87 E, 1.4.2010, p.10.


EXPUNERE DE MOTIVE

Context

Demersurile pentru crearea unui sistem european comun de azil (SECA) au demarat imediat după intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam în mai 1999, pe baza principiilor aprobate de Consiliul European de la Tampere. În cursul primei faze a SECA (1999-2005), obiectivul a fost de a armoniza cadrul juridic al statelor membre, pe baza unor standarde minime. Adoptată la 1 decembrie 2005, Directiva 2005/85/CE a Consiliului privind procedurile de azil (denumită în continuare „directiva” sau „Directiva privind procedurile de azil”) a fost ultima dintre cele cinci elemente legislative ale Uniunii Europene (UE) în materie de azil.

La sfârșitul acestei prime faze, așa cum prevedeau concluziile Consiliului European de la Tampere și cum se reafirma în Programul de la Haga, Comisia a înaintat Parlamentului European și Consiliului propuneri pentru remedierea deficiențelor constatate și pentru garantarea unor standarde de protecție mai stricte și mai armonizate în cadrul Uniunii. Astfel, la 21 octombrie 2009, Comisia a prezentat celor doi colegislatori o propunere de reformare a Directivei privind procedurile de azil.

Așa cum s-a subliniat clar în programul de la Stockholm, scopul celei de-a doua faze a activității legislative privind azilul este instituirea, până în 2012, a unui spațiu comun de protecție și solidaritate, bazat, între altele, pe o procedură de azil comună. prin intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, noțiunea de „standarde minime”, menționată la articolul 63 din Tratatul CE, a fost înlocuită cu noțiunea, mai ambițioasă, de „proceduri comune de acordare și de retragere a regimului unitar de azil sau de protecție subsidiară” [articolul 78 alineatul (2) litera (d) din TFUE].

Provocările noii faze de armonizare

În ciuda eforturilor de armonizare depuse în ultimii zece ani în domeniul azilului, continuă să existe divergențe importante între dispozițiile naționale, precum și cu privire la aplicarea acestora. Astfel de discrepanțe sunt incompatibile cu un sistem european comun de azil și reprezintă obstacole în calea creării acestuia. Acestea contrazic unul dintre principiile de bază ale sistemului de la Dublin care se bazează pe prezumția potrivit căreia sistemele de azil ale statelor membre sunt comparabile; indiferent de statul membru în care persoanele prezintă o cerere de azil, acestea trebuie să beneficieze de un nivel de protecție ridicat și echivalent în întreaga Uniune. Dacă armonizarea legislativă nu va fi suficientă pentru reducerea acestor diferențe și va trebui completată de o consolidare a cooperării practice între statele membre, adoptarea unui cadru juridic european solid este o condiție sine qua non dacă Uniunea dorește să pună în aplicare un sistem european comun de azil într-un mod adecvat și efectiv, așa cum s-a angajat în mod repetat.

Deci, astăzi, provocările sunt clare: numai îmbunătățirea și armonizarea procedurilor și a garanțiilor asociate acestora vor permite realizarea unui sistem comun. În acest context, o revizuire fundamentală a directivei privind procedurile de azil este absolut necesară pentru a asigura o procedură accesibilă, echitabilă și eficientă, atât în interesul solicitanților de azil, cât și în interesul statelor membre.

O propunere a Comisiei Europene pragmatică și ambițioasă

Comisia pleacă de la o premisă clară, și anume cea că, favorizând o abordare minimalistă, directiva anterioară a încurajat nu doar proliferarea unor aranjamente procedurale diferite la nivel național, dar și o serie de deficiențe în privința garanțiilor procedurale pentru solicitanții de azil.

În ansamblu, raportoarea estimează că activitatea de reformare propusă de către Comisie este cu adevărat în măsură să:

- continue armonizarea, mărind coerența între instrumentele din domeniul azilului, clarificând și consolidând conceptele juridice și mecanismele procedurale și simplificând, astfel, aplicarea acestora;

- să îmbunătățească standardele de protecție internațională în cadrul Uniunii, în special prin introducerea de noi garanții procedurale pentru a asigura o compatibilitate deplină și totală între normele acquis-ului UE și cele derivate din jurisprudența Curții de Justiției a Uniunii Europene (CJUE) și a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) și

- să amelioreze calitatea și eficiența procedurilor de azil, prin depunerea, încă de la început, a unor eforturi semnificative în materie de servicii, consiliere și expertiză și prin încurajarea statelor membre să furnizeze, într-un termen rezonabil, decizii bine fundamentate în primă instanță. Concentrarea pe faza inițială, propusă de Comisie, ar permite în special o mai bună identificare a cazurilor de aplicări motivate, nemotivate sau abuzive, ameliorarea posibilităților de recurs în cazul deciziilor negative și reducerea riscului ca acestea să fie anulate de instanțele de apel, precum și diminuarea costurilor de primire și a celor procedurale ale statelor membre. Existența unor norme comune, aplicate mai eficient și mai coerent, ar trebui, de asemenea, să împiedice sau să reducă mișcările secundare pe teritoriul Uniunii și să crească încrederea reciprocă între statele membre.

Amendamentele propuse

Amendamentele propuse de raportoare se înscriu în linia propunerii Comisiei și a abordării sale de „frontloading” pentru obținerea de proceduri armonizate, echitabile și eficiente în cadrul sistemului european comun de azil.

Printre acestea se numără:

- consolidarea coerenței aplicării conceptelor de autoritate „decizională” și autoritate „competentă” în conformitate cu principiului unei autorități decizionale unice;

- îmbunătățirea coerenței între instrumentele din domeniul azilului (în materie de definiții și mecanisme de punere în aplicare;

- consolidarea garanțiilor procedurale minime derivate din jurisprudența CJUE și a CEDO (cu privire în special la principiul egalității mijloacelor, la dreptul de a fi informat, la dreptul de a fi audiat și la dreptul la asistență juridică gratuită) și a coerenței aplicării lor în cadrul textului;

- asigurarea unei examinări efective a nevoilor solicitanților vulnerabili și a interesului superior al copilului;

- revizuirea instrumentelor procedurale esențiale, cum ar fi conceptele de țară de origine sigură, de țară terță sigură și de țară terță europeană sigură, pentru a asigura o aplicare omogenă și care respectă garanțiile și principiile drepturilor minime.

Conștientă de faptul că persistă rezerve semnificative cu privire la această propunere în cadrul Consiliului, raportoarea consideră totuși că este esențial ca Parlamentul European, de această dată colegislator în cadrul celei de-a doua faze a lucrărilor legislative, să profite de această ocazie pentru a crea un sistem european comun de azil echitabil și eficient. Politicile privind azilul au un impact direct asupra persoanelor aflate în căutarea protecției, dar și asupra capacității Uniunii Europene de a dezvolta și de a crea un veritabil spațiu de libertate, securitate și justiție.


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE

COMISIA PENTRU AFACERI JURIDICE

PREȘEDINTE

Ref.: D(2010)5201

Dl Fernando LOPEZ AGUILAR

Președintele Comisiei pentru libertăți civile, justiție

și afaceri interne

ASP 11G306

Bruxelles

Ref.:         Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind standardele minime cu privire la procedurile din statele membre de acordare și retragere a protecției internaționale (reformare)

           COM(2009) 554 final din 21.10.2009 - 2009/0165 (COD)

Stimate dle Președinte,

Comisia pentru afaceri juridice, pe care am onoarea să o prezidez, a examinat propunerea menționată anterior, în conformitate cu articolul 87 privind reformarea, introdus în Regulamentul de procedură al Parlamentului.

Alineatul (3) al articolului respectiv are următorul conținut:

„În cazul în care comisia competentă pentru chestiunile juridice consideră că propunerea nu implică nicio modificare de fond în afara celor identificate ca atare, aceasta informează comisia competentă în fond cu privire la acest lucru.

În acest caz, în afara condițiilor stabilite la articolele 156 și 157, în cadrul comisiei competente în fond sunt admisibile doar amendamentele referitoare la acele părți din propunere care conțin modificări.

Cu toate acestea, dacă, în conformitate cu punctul 8 din Acordul interinstituțional, comisia competentă în fond intenționează să depună amendamente referitoare la părțile codificate ale propunerii Comisiei, aceasta notifică imediat intenția sa Consiliului și Comisiei, iar aceasta din urmă informează comisia, înainte de votul în temeiul articolului 54, cu privire la poziția sa privind aceste amendamente și dacă intenționează sau nu să retragă propunerea de reformare.”

În urma avizului Serviciului juridic al Parlamentului European, ai cărui reprezentanți au participat la reuniunile grupului de lucru consultativ care a examinat propunerea de reformare, și ținând cont de recomandările raportorului pentru aviz, Comisia pentru afaceri juridice a considerat că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere sau în avizul grupului de lucru și că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora.

În plus, Comisia pentru afaceri juridice a considerat, în conformitate cu articolul 87, că adaptările tehnice sugerate în avizul grupului de lucru menționat anterior au fost necesare pentru a asigura conformitatea propunerii cu regulile de reformare.

În concluzie, în urma dezbaterii subiectului în cadrul reuniunii sale din 27 ianuarie 2010, Comisia pentru afaceri juridice, cu 22 voturi pentru și nicio abținere(1), recomandă comisiei dvs., competentă în fond, să înceapă examinarea propunerii de mai sus în conformitate cu sugestiile prezentate și cu articolul 87.

Cu stimă,

Klaus-Heiner LEHNE

Anexă: Avizul grupului de lucru consultativ

(1)

Klaus-Heiner Lehne, Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Alajos Mészáros, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian Engström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Arlène McCarthy, Toine Manders, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim.


ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI

 

 

 

GRUPUL DE LUCRU CONSULTATIV

AL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles, 23 noiembrie 2009

AVIZ

                                      ÎN ATENȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

                                                              CONSILIULUI

                                                              COMISIEI

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind standardele minime cu privire la procedurile din statele membre de acordare și retragere a protecției internaționale

COM(2009)554 of 21.10.2009 – 2009/0165(COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, în special punctul 9, grupul consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, s-a întrunit la 29 noiembrie și 4 noiembrie 2009 în vederea examinării, printre altele, a propunerii susmenționate prezentate de Comisie.

În cadru acestor reuniuni(1), în urma examinării propunerii de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de reformare a Directivei 2005/85/CE a Consiliului din 1 decembrie 2005 privind standardele minime cu privire la procedurile din statele membre de acordare și retragere a protecției internaționale, grupul de lucru consultativ a stabilit de comun acord următoarele:

1) Următoarele părți ale textului propunerii de reformare ar fi trebuit identificate prin utilizarea fondului gri care se folosește în general pentru marcarea modificărilor de substanță:

- la considerentul 30, înlocuirea propusă a textului „statutul de refugiat” cu textul „protecție internaționale”;

- la articolul 13 alineatul (4), cuvintele „alineatului 2 litera (b)” și eliminarea propusă a cuvintelor „și (c) și al alineatului (3)”;

- la articolul 21 alineatul (1), teza introductivă, iar la articolul 21 alineatul (3) litera (a), eliminarea propusă a cuvintelor „și 14” și adăugarea propusă a cuvintelor „și 15”;

- la articolul 24 alineatul (1) litera (a), adăugarea propusă a numărului de articol 15 și înlocuirea propusă a numărului de articol 14 cu numărul de articol 16;

- la articolul 36 alineatul (3) litera (b), eliminarea propusă a numărului de articol „32 alineatul (2)” și adăugarea propusă a numărului de articol „35 alineatul (3)”;

- la articolul 40 alineatul (1) primul paragraf litera (b), adăugarea propusă a cuvintelor „și 15”;

- la articolul 46 primul paragraf, teza finală „Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte, precum și un tabel de corespondență între respectivele acte și prezenta directivă”;

- la articolul 46 al patrulea paragraf, textul final „precum și un tabel de corespondență între acele dispoziții și prezenta directivă”.

2) La articolul 50, textul final al articolului 46 din Directiva 2005/85/CE a Consiliului („în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Europene”) ar trebui reintrodus.

Prin urmare, în urma examinării propunerii, grupul de lucru consultativ a ajuns de comun acord la concluzia că propunerea nu cuprinde modificări de substanță, altele decât cele identificate ca atare în cadrul său sau în prezentul aviz. De asemenea, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate ale actelor anterioare cu modificările de substanță efectuate, grupul de lucru consultativ a ajuns la concluzia că propunerea se limitează la o simplă codificare a textului existent, fără să aducă modificări de substanță acestuia.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           L. ROMERO REQUENA

Jurisconsult                                       Jurisconsult                            Director general

(1)

Grupul de lucru consultativ a avut la dispoziție versiunile în limbile engleză, franceză și germană ale propunerii și a lucrat pe baza versiunii în limba engleză, versiunea lingvistică originală a textului examinat.


PROCEDURĂ

Titlu

Standardele minime referitoare la condițiile de acordare și de retragere a protecției internaționale în statele membre (reformare)

Referințe

COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD)

Data prezentării la PE

21.10.2009

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

LIBE

12.11.2009

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

JURI

12.11.2009

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Sylvie Guillaume

11.1.2010

 

 

Examinare în comisie

1.12.2009

16.3.2010

27.9.2010

10.1.2011

 

28.2.2011

17.3.2011

 

 

Data adoptării

17.3.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

22

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Philipp Albrecht, Mario Borghezio, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Daniël van der Stoep, Axel Voss, Renate Weber

Membri supleanți prezenți la votul final

Michael Cashman, Ioan Enciu, Elisabetta Gardini, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Marian-Jean Marinescu, Kyriacos Triantaphyllides, Cecilia Wikström

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Cătălin Sorin Ivan, Traian Ungureanu, Sabine Verheyen, Åsa Westlund, Anna Záborská, Csaba Őry

Aviz juridic - Politica de confidențialitate