ПРОЕКТОДОКЛАД относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2012 година – Раздел I – Парламент

25.3.2011 - (A7-0087/2011(BUD))

Комисия по бюджети
Докладчик: José Manuel Fernandes


Процедура : 2011/2018(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0087/2011
Внесени текстове :
A7-0087/2011
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2012 г. -Раздел I - Парламент

(A7-0087/2011(BUD))

Европейският парламент,

–    като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[1], и по-специално член 31 от него,

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление[2],

–   като взе предвид своята резолюция от 9 март 2011 г. относно насоките за бюджетната процедура за 2012 година – раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX и Х[3],

–   като взе предвид доклада на генералния секретар до Бюрото относно изготвянето на предварителния проект на бюджетна прогноза на Европейския парламент за финансовата 2012 година,

–   като взе предвид предварителния проект на бюджетна прогноза, изготвен от Бюрото на 23 март 2011 г. съгласно член 23, параграф 7 и член 79, параграф 1 от Правилника за дейността на Европейския парламент,

–   като взе предвид проекта на бюджетна прогноза, изготвен от комисията по бюджети съгласно член 79, параграф 2 от Правилника за дейността на Европейския парламент,

–   като взе предвид член 79 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7‑0087/2011),

A. като има предвид, че настоящото финансово, икономическо и социално състояние на ЕС задължава институциите да отговорят с необходимото качество и ефективност и да прилагат строги процедури на управление, за да се реализират икономии; счита, че тези икономии следва да включват бюджетни редове, свързани с членовете на Европейския парламент,

Б.  като има предвид, че институциите следва да разполагат с достатъчно ресурси, въпреки че в настоящата икономическа обстановка тези ресурси следва да бъдат управлявани строго и ефективно,

В.  като има предвид, че е особено желателно комисията по бюджети и Бюрото да продължат засиленото сътрудничество по време на годишната бюджетна процедура съгласно членове 23 и 79 от Правилника за дейността на Европейския парламент, съгласно които Бюрото отговаря за вземането на финансови, организационни и административни решения относно вътрешната организация на Парламента, както и за изготвянето на предварителния проект на бюджетна прогноза на Европейския парламент, докато комисията по бюджети докладва в пленарна зала относно бюджетната прогноза на Парламента в контекста на годишната процедура,

Г.   като има предвид, че прерогативите на пленарните заседания по отношение на приемането на бюджетната прогноза и окончателния бюджет ще бъдат запазени напълно, в съответствие с разпоредбите на Договора и Правилника за дейността,

Д.  като има предвид, че на 15 и 22 март 2011 г. беше проведено заседание за предварително съгласуване между делегации на Бюрото и комисията по бюджети,

Е.   като има предвид, че в свое писмо, изпратено неотдавна, членът на Комисията, отговарящ за бюджета, призова всички институции да положат всички възможни усилия за ограничаване на разходите при изготвянето на своите прогнози за разходите във връзка с проектобюджета за 2012 г.,

Обща рамка и общ бюджет

1.   приветства доброто до момента сътрудничество между Бюрото на Европейския парламент и комисията по бюджети по време на текущата бюджетна процедура и споразумението между Бюрото и комисията по бюджети, постигнато на заседанието за предварително съгласуване от 22 март 2011 г.;

2.   отбелязва, че размерът на предварителния проект на бюджетна прогноза за 2012 г., предложен на Бюрото от генералния секретар, възлиза на 1 773 560 543 евро, което представлява 20,26 % от функция 5 от многогодишната финансова рамка (МФР); отбелязва, че размерът на предложеното увеличение е 5,20 % спрямо бюджета за 2011 г.;

3.   приветства факта, че Бюрото на Европейския парламент прие икономии спрямо първоначално предложения предварителен проект на бюджетна прогноза за 2012 г., приет на неговото заседание от 23 март 2011 г. след предварително съгласуване с комисията по бюджети; потвърждава предложението на Бюрото и определя общия размер на проекта на бюджетната прогноза за 2012 г. на 1 724 575 043 евро, което представлява 19,7 % от функция 5 от МФР; отбелязва, че размерът на предложеното увеличение е 2,30 % спрямо бюджета за 2011 г.;

4.  призовава за дългосрочен преглед на бюджета на Европейския парламент; призовава за определяне на потенциалните възможности за бъдещи икономии с цел намаляване на разходите и създаване на ресурси за дългосрочното функциониране на Парламента като част от законодателен орган;

5.   отново потвърждава, че в контекста на трудните икономически и бюджетни условия в държавите-членки, Парламентът следва да демонстрира своята бюджетна отговорност и да предприеме самоограничения, като се задържи под текущия процент на инфлация[4]; съгласно междуинституционалната позиция потребностите във връзка с разширяването следва да бъдат включени посредством писмо за внасяне на корекции или коригиращ бюджет; потребностите във връзка с 18-те нови членове на ЕП вследствие на Договора от Лисабон също ще бъдат включени посредством писмо за внасяне на корекции или коригиращ бюджет;

6.  освен това настоятелно призовава администрацията да представи обективна оценка на бюджета на Европейския парламент с цел определяне на всички възможности за икономии, както и да предостави тази оценка на комисията по бюджети своевременно, преди края на бюджетната процедура;

7.  припомня, че таванът по функция 5 от МФР за бюджета на ЕС през 2012 г. е 8 754 милиона евро;

8.  счита, че Европейският парламент и другите институции следва да демонстрират бюджетна отговорност и да предприемат самоограничения в условията на икономическа криза, тежко бреме на държавния дълг и ограничения в момент, когато продължават да се полагат усилия за бюджетна консолидация на национално равнище, без да възпрепятстват стремежа към отлична законодателна работа; поради това изразява готовност да приеме преразглеждане на тавана по функция 5 от МФР съгласно точка 23 от Междуинституционалното споразумение (МИС); промените в резултат на прегледа следва да се компенсират – намаление на тавана на функция 5 (администрация) със 100 милиона евро и съответно увеличение на други функции в полза на младежта;

Специфични въпроси

9. насърчава Бюрото да приложи строг подход на управление на човешките ресурси, преди да създаде нови длъжности в Европейския парламент;

10. счита, че продължаващите усилия за модернизиране и рационализиране на администрацията, както и предложенията за 2012 г. следва да допринасят за намаляване на доставките на услуги от външни изпълнители и очаква реализирането на значителни икономии в тази област, за да се постигне равнище на разходите, сравнимо най-малкото с това от 2010 г.;

11. приветства предложението на генералния секретар да се продължи изпълнението на политиката на Парламента в областта на околната среда, да се започне информационна кампания, да се осигури подкрепа за многогодишната стратегия в областта на ИКТ и да се продължи модернизацията и рационализацията на администрацията;

12. усилията да се модернизира и рационализира администрацията трябва също да включват сигурността на Парламента; изисква резерв от 3 милиона евро, който да бъде освободен при представянето на надеждна концепция за подобрения и план на разходите;

13. припомня значението на всички споменати въпроси в насоките за бюджета за 2012 г., като например модернизацията на системите за софтуерни приложения, в това число стратегията за цифровите технологии по отношение на инструментите на Web 2.0 и социалните мрежи, системата за изчислителни облаци и Wifi, информационната и комуникационната политика, системата за управление на знанията, писмения и устния превод, политиката в областта на околната среда и СОУОСО, както и активните политики на недискриминация;

14. счита, че при изпълнението на бюджета за 2012 г. следва да се постигнат допълнителни икономии чрез намаляване по-специално на потреблението на вода, електроенергия и хартия, както и че следва да бъде положено усилие за намаляване на транспортните разходи във връзка с официални мисии и пътувания;

15. изтъква потребността от постоянно и равномерно разпространяване на информация за европейските граждани и изисква от своята администрация непрекъснато да наблюдава съществуващите и потенциалните местоположения на информационните бюра на ЕП, особено когато се предлагат безплатни помещения;

Сгради в строеж

16. припомня своята позиция, изразена в резолюцията на Парламента относно насоките за бюджетната процедура за 2012 година[5]; счита, че предсрочното изплащане, с оглед намаляване на финансовите разходи, остава един от ключовите приоритети за бъдещето; при тези обстоятелства изисква оптимално използване на бюджетните ресурси в края на годината, като се предоставят допълнителни ресурси за дългосрочните строителни проекти чрез трансфер на неусвоени бюджетни кредити, след одобрение от комисията по бюджети и при спазване на принципите на прозрачност и добро финансово управление;

17. приветства получената подробна информация относно продължаването на изграждането на Дома на европейската история; отбелязва прогнозата за общите разходи за създаването на Дома на европейската история, очакваните текущи разходи и потребностите от персонал; изисква от Бюрото да намали очакваните текущи разходи; изисква – с цел поддържането на прозрачен и ползотворен диалог със заинтересованите страни – да му бъде представен бизнес план, определящ дългосрочната бизнес стратегия на Дома на европейската история и изисква да бъде информиран възможно най-скоро относно проекта за строеж съгласно член 179, параграф 3 от Финансовия регламент; предлага резерв от 2 милиона евро до получаването на споменатия бизнес план;

18. не подкрепя създаването на нов бюджетен ред на този етап, особено за Дома на европейската история; по тази причина изисква сумата от 1 милион евро, която беше разпределена за новата позиция „3247“ (Дом на европейската история), да бъде пренесена по позиция 101 (резерв за непредвидени разходи); счита все пак, че създаването на такъв бюджетен ред следва да бъде част от прозрачна процедура и да бъде одобрено от бюджетния орган;

Заключителни съображения

19. приема проекта на бюджетната прогноза за финансовата 2012 година, както е представен в приложението, и припомня, че позицията на Парламента относно проектобюджета във вида, в който е изменен от Съвета, ще бъде приета през октомври 2011 г. съгласно процедурата, посочена в Договора;

o

o        o

20. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и бюджетната прогноза на Съвета и на Комисията.

 • [1]  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стp. 1.
 • [2]  ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
 • [3]  Приети текстове от тази дата, P7_TA(2011)0088.
 • [4]  Съобщение за пресата на Евростат 41/2011, 16 март 2011 г.
 • [5]  Приети текстове, P7_TA(2011)0088.

ПРИЛОЖЕНИЕ

2012 г. Вноска на Европейските общности за финансиране на разходите

на Европейския парламент за финансовата 2012 година

Наименование

Сума

 

 

Разходи

1 724 575 043

Собствени ресурси

129 610 967

Дължима вноска

1 594 964 076

ПРИХОДНА ЧАСТ

Дял Глава Статия Позиция

Наименование

Бюджет 2012

Бюджет 2011

Резултат от изпълнението за 2010

 

4

 

ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИИТЕ И ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА ОБЩНОСТТА

 

 

 

4 0

ДАНЪЦИ И ДРУГИ УДРЪЖКИ

 

 

 

4 0 0

Постъпления от облагане на възнагражденията, заплатите и надбавките на членовете на институциите, длъжностните лица, другите служители и лицата, получаващи пенсия

48 103 216

47 464 953

59 149 990,85

4 0 3

Постъпления от временните вноски от възнагражденията на членовете на институцията, длъжностните лица и другите служители в активна заетост

p.m.

p.m.

7 030,91

4 0 4

Постъпления от специалния налог върху възнагражденията на членове на институциите, длъжностни лица и други служители в активна заетост

8 130 225

8 109 730

6 901 334,6

 

 

Глава 4 0 — Общо

56 233 441

55 574 683

66 058 356,36

4 1

ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА

 

 

 

4 1 0

Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

63 032 588

58 631 602

55 583 611,27

4 1 1

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

9 134 938

9 134 938

9 451 168,22

4 1 2

Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини

10 000

10 000

0,00

 

 

Глава 4 1 — Общо

72 177 526

67 776 540

65 034 779,49

4 2

ДРУГИ ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА

 

 

 

4 2 1

Вноски на членовете на Парламента към пенсионноосигурителна схема за прослужено време

p.m.

p.m.

73 671,19

 

Глава 4 2 — Общо

p.m.

p.m.

73 671,19

 

 

Дял 4 — Общо

128 410 967

123 351 223

131 166 807,04

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

 

 

 

5 0

 

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ (ДОСТАВКА НА СТОКИ) И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

 

 

 

5 0 0

Постъпления от продажба на движими вещи (доставка на стоки)

 

 

 

5 0 0 0

Постъпления от продажбата на превозни средства — целеви приходи

p.m.

p.m.

93 942,73

5 0 0 1

Постъпления от продажбата на други движими вещи — целеви приходи

p.m.

p.m.

2 000,00

5 0 0 2

Приходи от доставката на стоки за други институции или органи — целеви приходи

p.m.

p.m.

0,00

5 0 1

Постъпления от продажбата на недвижимо имущество

p.m.

p.m.

0,00

5 0 2

Постъпления от продажбата на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи

p.m.

p.m.

300 137,25

 

Глава 5 0 — Общо

p.m.

p.m.

396 079,98

5 1

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

 

 

 

5 1 1

Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество и възстановяване на разноски, свързани с отдаване под наем

 

 

 

5 1 1 0

Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество — целеви приходи

p.m.

p.m.

1 319 875,47

5 1 1 1

Възстановяване на разноски, свързани с отдаване под наем — целеви приходи

p.m.

p.m.

4 964,60

 

Глава 5 1 — Общо

p.m.

p.m.

1 324 840,07

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ

 

 

 

5 2 0

Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията

1 200 000

1 300 000

1 082 116,96

 

Глава 5 2 — Общо

1 200 000

1 300 000

1 082 116,96

5 5

ПРИХОДИ ОТ ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА

 

 

 

5 5 0

Приходи от предоставени услуги и извършена работа в полза на други институции или органи, включително възстановяване на средства от други институции или органи за командировъчни разходи, платени от тяхно име — целеви приходи

p.m.

p.m.

3 087 737,58

5 5 1

Приходи от трети лица във връзка с доставени услуги или работи по тяхно искане — целеви приходи

p.m.

p.m.

3 949 888,58

 

Глава 5 5 — Общо

p.m.

p.m.

7 037 626,16

5 7

ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ, СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

 

 

 

5 7 0

Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи

p.m.

p.m.

1 707 401,88

5 7 1

Приходи с определено предназначение — доходи от фондации, субсидии, дарения и завещания, включително заделените приходи, специфични за всяка институция — целеви приходи

p.m.

p.m.

0,00

5 7 2

Възстановяване на разходи за социално обслужване, направени за сметка на друга институция

p.m.

p.m.

0,00

5 7 3

Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията — целеви приходи

p.m.

p.m.

89 528 615,35

 

Глава 5 7 — Общо

p.m.

p.m.

91 236 017,23

5 8

РАЗНИ ПЛАЩАНИЯ

 

 

 

5 8 1

Приходи от получени застрахователни обезщетения — целеви приходи

p.m.

p.m.

149 785,46

 

Глава 5 8 — Общо

p.m.

p.m.

149 785,46

 

 

Дял 5 — Общо

1 200 000

1 300 000

101 226 465 86

6

 

ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПОРАЗУМЕНИЯ И ПРОГРАМИ НА ОБЩНОСТТА

 

 

 

6 6

ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ

 

 

 

6 6 0

Други вноски и възстановени суми

 

 

 

6 6 0 0

Други целеви вноски и възстановени суми — целеви приходи

p.m.

p.m.

10 155 209,29

6 6 0 1

Други нецелеви вноски и възстановени суми

p.m.

p.m.

0,00

 

Глава 6 6 — Общо

p.m.

p.m.

10 155 209,29

 

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

10 155 209,29

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

 

 

 

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

 

 

 

9 0 0

Разни приходи

p.m.

p.m.

545 721,64

 

Глава 9 0 — Общо

p.m.

p.m.

545 721,64

 

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

545 721,64

 

 

ОБЩА СУМА

129 610 967

124 651 223

243 094 203,83

РАЗХОДНА ЧАСТ

Обобщена справка за бюджетните кредити (2012 и 2011 г.) и за изпълнението (2010 г.)

Дял Глава

Наименование

Бюджетни кредити 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

 

1

 

1 0

 

ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

 

ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

209 597 938

221 289 598

207 680 219,98

1 2

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

576 397 354

569 844 235

532 628 081,59

1 4

ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

125 346 520

122 260 343

85 755 019,65

1 6

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

17 926 450

15 635 500

13 339 918,84

 

 

Дял 1 — Общо

929 268 262

929 029 676

860 233 683,63

 

2

 

 

2 0

 

СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

 

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

207 730 999

183 188 366

186 396 512,82

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ

129 855 624

113 787 071

137 467 641,39

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

13 620 000

15 567 000

10 373 434,80

 

Дял 2 — Общо

351 206 623

312 542 437

334 237 589,01

 

3

 

 

3 0

 

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИ ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

 

ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

38 822 350

39 499 769

30 180 428,11

3 2

ЕКСПЕРТЕН ОПИТ И ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ:

111 367 836

103 974 776

97 821 408,11

 

 

Дял 3 — Общо

150 190 186

143 474 545

128 001 836,22

 

 

4

 

 

4 0

 

 

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

 

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЯКОИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

86 850 000

83 650 000

76 088 321,79

4 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪТРУДНИЦИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

186 197 000

176 043 709

153 418 840,93

4 4

ЗАСЕДАНИЯ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НА НАСТОЯЩИ И БИВШИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕП

340 000

340 000

310 000,00

 

 

Дял 4 — Общо

273 387 000

260 033 709

229 817 162,72

 

 

10

 

10 0

 

 

ДРУГИ РАЗХОДИ

 

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

5 000 000

25 914 026

0,00

10 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

14 522 972

14 000 000

0,00

10 3

РЕЗЕРВ ЗА РАЗШИРЯВАНЕТО НА ЕС

p.m.

835 000

0,00

10 4

Резерв за информационната и комуникационната политика

p.m.

p.m.

0,00

10 5

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА СГРАДИ

p.m.

p.m.

0,00

10 6

РЕЗЕРВ ЗА НОВИ ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛИ

p.m.

p.m.

0,00

10 8

РЕЗЕРВ ЗА EMAS

1 000 000

p.m.

0,00

 

Дял 10 — Общо

20 522 972

40 749 026

0,00

 

ОБЩА СУМА

1 724 575 043

1 685 829 393

1 552 290 271,58

РАЗДЕЛ I — ПАРЛАМЕНТ

Приходи — Собствени ресурси

Дял 4 — Приходи от лица, работещи в институциите и другите органи на Съюза

Глава 4 0 — Данъци и други удръжки

Статия 4 0 0 — Постъпления от облагане на възнагражденията, заплатите и надбавките на членовете на институциите, длъжностните лица, другите служители и лицата, получаващи пенсия

Цифри

Бюджет 2012

Бюджет 2011

Резултат от изпълнението за 2010

48 103 216

47 464 953

59 149 990,85

Забележки

Протокол за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, и по-специално член 12 от него.

Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 260/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. относно определяне на условията и процедурата за данъчно облагане в полза на Европейските общности (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 8).

Статия 4 0 3 — Постъпления от временните вноски от възнагражденията на членовете на институцията, длъжностните лица и другите служители в активна заетост

Цифри

Бюджет 2012

Бюджет 2011

Резултат от изпълнението за 2010

p.m.

p.m.

7 030,91

Забележки

Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 3831/91 на Съвета от 19 декември 1991 г. за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и на Условията за работа на другите служители на Европейските общности с оглед въвеждане на временна вноска (ОВ L 361, 31.12.1991 г., стр. 7).

Статия 4 0 4 — Постъпления от специалния налог върху възнагражденията на членове на институциите, длъжностни лица и други служители в активна заетост

Цифри

Бюджет 2012

Бюджет 2011

Резултат от изпълнението за 2010

8 130 225

8 109 730

6 901 334,60

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 66а от него.

Глава 4 1 — Вноски към пенсионноосигурителната схема

Статия 4 1 0 — Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

Цифри

Бюджет 2012

Бюджет 2011

Резултат от изпълнението за 2010

63 032 588

58 631 602

55 583 611,27

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 83, параграф 2 от него.

Статия 4 1 1 — Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

Цифри

Бюджет 2012

Бюджет 2011

Резултат от изпълнението за 2010

9 134 938

9 134 938

9 451 168,22

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 4, член 11, параграфи 2 и 3 и приложение VІІІ, член 48 от него.

Статия 4 1 2 — Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини

Цифри

Бюджет 2012

Бюджет 2011

Резултат от изпълнението за 2010

10 000

10 000

0,00

Глава 4 2 — Други вноски към пенсионноосигурителната схема

Статия 4 2 1 — Вноски на членовете на Парламента към пенсионноосигурителна схема за прослужено време

Цифри

Бюджет 2012

Бюджет 2011

Резултат от изпълнението за 2010

p.m.

p.m.

73 671,19

Забележки

Правилник за изплащане на разноски и надбавки на членовете на Европейския парламент, и по-специално приложение III към него.

Дял 5 — Приходи от административна дейност на институцията

Глава 5 0 — Постъпления от продажбата на движими вещи (доставка на стоки) и недвижимо имущество

Статия 5 0 0 — Постъпления от продажба на движими вещи (доставка на стоки)

Позиция 5 0 0 0 — Постъпления от продажбата на превозни средства — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2012

Бюджет 2011

Резултат от изпълнението за 2010

p.m.

p.m.

93 942,73

Забележки

Тази позиция е предназначена за вписване на приходите от продажбата или връщането на превозни средства, принадлежащи на институциите.

В съответствие с член 18, параграф 1, буква д) от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Позиция 5 0 0 1 — Постъпления от продажбата на други движими вещи — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2012

Бюджет 2011

Резултат от изпълнението за 2010

p.m.

p.m.

2 000,00

Забележки

Тази позиция е предназначена за вписване на приходите от продажбата или връщането на движимо имущество, различно от превозни средства, принадлежащо на институциите.

В съответствие с член 18, параграф 1, буква д) от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Позиция 5 0 0 2 — Приходи от доставката на стоки за други институции или органи — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2012

Бюджет 2011

Резултат от изпълнението за 2010

p.m.

p.m.

0,00

Забележки

В съответствие с член 18, параграф 1, буква ж) от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Подробната информация за разходите и приходите от заеми, отдаване под наем или от предоставяне на услуги по тази бюджетна позиция е дадена като приложение към настоящия бюджет.

Статия 5 0 1 — Постъпления от продажбата на недвижимо имущество

Цифри

Бюджет 2012

Бюджет 2011

Резултат от изпълнението за 2010

p.m.

p.m.

0,00

Забележки

Тази статия е предназначена за вписване на приходите от продажбата на недвижимо имущество, принадлежащо на институциите.

Статия 5 0 2 — Постъпления от продажбата на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2012

Бюджет 2011

Резултат от изпълнението за 2010

p.m.

p.m.

300 137,25

Забележки

В съответствие с член 18, параграф 1, буква й) от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

В тази статия се записват също така приходите от продажбата на подобни продукти на електронен носител.

Глава 5 1 — Постъпления от наемни правоотношения

Статия 5 1 1 — Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество и възстановяване на разноски, свързани с отдаване под наем

Позиция 5 1 1 0 — Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2012

Бюджет 2011

Резултат от изпълнението за 2010

p.m.

p.m.

1 319 875,47

Забележки

В съответствие с член 18, параграф 1, буква д) от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Подробната информация за разходите и приходите от заеми, отдаване под наем или от предоставяне на услуги по тази бюджетна позиция е дадена като приложение към настоящия бюджет.

Позиция 5 1 1 1 — Възстановяване на разноски, свързани с отдаване под наем — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2012

Бюджет 2011

Резултат от изпълнението за 2010

p.m.

p.m.

4 964,60

Забележки

В съответствие с член 18, параграф 1, буква д) от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Глава 5 2 — Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви

Статия 5 2 0 — Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията

Цифри

Бюджет 2012

Бюджет 2011

Резултат от изпълнението за 2010

1 200 000

1 300 000

1 082 116,96

Забележки

В тази статия се записват приходите от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията.

Глава 5 5 — Приходи от постъпленията от предоставени услуги и извършена работа

Статия 5 5 0 — Приходи от предоставени услуги и извършена работа в полза на други институции или органи, включително възстановяване на средства от други институции или органи за командировъчни разходи, платени от тяхно име — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2012

Бюджет 2011

Резултат от изпълнението за 2010

p.m.

p.m.

3 087 737,58

Забележки

В съответствие с член 18, параграф 1, буква ж) от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Статия 5 5 1 — Приходи от трети лица във връзка с доставени услуги или работи по тяхно искане — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2012

Бюджет 2011

Резултат от изпълнението за 2010

p.m.

p.m.

3 949 888,58

Забележки

В съответствие с член 18, параграф 1, буква д) от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Глава 5 7 — Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията

Статия 5 7 0 — Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2012

Бюджет 2011

Резултат от изпълнението за 2010

p.m.

p.m.

1 707 401,88

Забележки

В съответствие с член 18, параграф 1, буква е) от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Статия 5 7 1 — Приходи с определено предназначение — доходи от фондации, субсидии, дарения и завещания, включително заделените приходи, специфични за всяка институция — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2012

Бюджет 2011

Резултат от изпълнението за 2010

p.m.

p.m.

0,00

Забележки

В съответствие с член 18, параграф 1, буква в) от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Статия 5 7 2 — Възстановяване на разходи за социално обслужване, направени за сметка на друга институция

Цифри

Бюджет 2012

Бюджет 2011

Резултат от изпълнението за 2010

p.m.

p.m.

0,00

Забележки

Тази статия е предназначена за вписване на приходи от възстановяване на разходи за социално обслужване, направени за сметка на друга институция.

Статия 5 7 3 — Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2012

Бюджет 2011

Резултат от изпълнението за 2010

p.m.

p.m.

89 528 615,35

Глава 5 8 — Разни плащания

Статия 5 8 1 — Приходи от получени застрахователни обезщетения — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2012

Бюджет 2011

Резултат от изпълнението за 2010

p.m.

p.m.

149 785,46

Забележки

В съответствие с член 18, параграф 1, буква з) от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

В тази статия се записват и обезщетенията от страна на застрахователни компании във връзка с възнаграждения на длъжностни лица, претърпели злополуки.

Дял 6 — Вноски и възстановени суми във връзка със споразумения и програми на Съюза

Глава 6 6 — Други вноски и възстановени суми

Статия 6 6 0 — Други вноски и възстановени суми

Позиция 6 6 0 0 — Други целеви вноски и възстановени суми — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2012

Бюджет 2011

Резултат от изпълнението за 2010

p.m.

p.m.

10 155 209,29

Забележки

В съответствие с член 18 от Финансовия регламент тази позиция е предназначена за вписване на всички приходи, непредвидени в другите части от дял 6, които са използвани за осигуряване на допълнителни бюджетни кредити за финансиране на разходите, към които са разпределени тези приходи.

Позиция 6 6 0 1 — Други нецелеви вноски и възстановени суми

Цифри

Бюджет 2012

Бюджет 2011

Резултат от изпълнението за 2010

p.m.

p.m.

0,00

Дял 9 — РАЗНИ ПРИХОДИ

Глава 9 0 — РАЗНИ ПРИХОДИ

Статия 9 0 0 — Разни приходи

Цифри

Бюджет 2012

Бюджет 2011

Резултат от изпълнението за 2010

p.m.

p.m.

545 721,64

Забележки

В тази статия се записват разни приходи.

Подробната информация за разходите и приходите от заеми, отдаване под наем или предоставяне на услуги по тази статия е дадена като приложение към настоящия бюджет.

Разходи — Разходи

Дял 1 — Лица, работещи в институцията

Глава 1 0 — Членове на институцията

Статия 1 0 0 — Възнаграждения и надбавки

Позиция 1 0 0 0 — Надбавки

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

68 130 000

67 755 185

67 712 998,56

Забележки

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 9 и 10 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 1 и 2 от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за надбавката, предвидена в Устава на членовете на Европейския парламент.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент се изчислява на 5.000 EUR.

Позиция 1 0 0 4 — Обикновени пътни разноски

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

77 657 238

75 396 756

75 133 000,00

Забележки

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 20 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 10—21 и член 24 от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за възстановяването на пътните разноски и разноските за престой, свързани с пътуванията до и от местата на работа и други командировки.

Той е предназначен също за покриване на разходите, свързани с евентуални въглеродни компенсации, както предвижда планът за действие "Схема за екологично управление и одит" (EMAS), приет от Бюрото.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент се изчислява на 10.000 EUR.

Позиция 1 0 0 5 — Други пътни разноски

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

5 399 718

9 396 317

5 293 962,21

Забележки

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 20 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 22, 23 и 29 от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за възстановяването на допълнителни пътни разноски, пътни разноски, направени в държавата-членка, в която членът на ЕП е избран, и разходи за репатриране, включително застрахователна полица.

Бюджетният кредит е предназначен също така за покриване на разноските, свързани с евентуални компенсации на въглеродните емисии, така както са определени в плана за действие EMAS, приет от Бюрото.

Позиция 1 0 0 6 — Надбавка за общи разходи

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

38 944 212

38 330 147

36 966 241,00

Забележки

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 20 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 25—28 от тях.

Тази надбавка е предназначена за покриване на разходите, направени във връзка с парламентарната дейност на членовете на ЕП, в съответствие с горепосочените членове от Мерките за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент се изчислява на 25.000 EUR.

Позиция 1 0 0 7 — Надбавки, свързани с изпълнение на служебните задължения

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

181 000

179 000

172 428,79

Забележки

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 20 от него.

Решение на Бюрото от 16—17 юни 2009 г.

Този бюджетен кредит е предназначен за изплащане на фиксираните надбавки за престой и представителните разходи, свързани със служебните задължения на председателя на Европейския парламент.

Статия 1 0 1 — Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване

Позиция 1 0 1 0 — Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

3 233 770

3 477 040

1 928 101,01

Забележки

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 18 и 19 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 3–9 от тях.

Общностен правилник относно покриването на рисковете от злополука и професионални заболявания на длъжностните лица на Европейския съюз.

Общностен правилник относно покриването на рисковете от заболявания на длъжностните лица на Европейския съюз.

Решение на Комисията за определяне на общи изпълнителни разпоредби, свързани с възстановяването на медицински разноски.

Правилник за изплащането на разноски и надбавки на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 21 от него и приложение IV към него (временно прилагане за срок от 18 месеца след края на шестия парламентарен мандат).

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на рискове от злополука, за възстановяване на медицинските разноски и за застраховка «Загуба и кражба на лични вещи» на членовете на ЕП.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент се изчислява на 140.000 EUR.

Позиция 1 0 1 2 — Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

384 000

380 000

153 259,40

Забележки

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 30 от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на някои разходи, необходими за осигуряване на помощ за член на ЕП със сериозни увреждания.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент се изчислява на 5.000 EUR.

Статия 1 0 2 — Преходни надбавки

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

490 000

1 510 000

6 250 465,65

Забележки

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 13 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 45—48 и член 77 от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на преходни надбавки при приключване на мандата на член на ЕП.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент се изчислява на 5.000 EUR.

Статия 1 0 3 — Пенсии

Позиция 1 0 3 0 — Пенсии за осигурителен стаж и възраст

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

11 084 000

11 131 000

10 182 164,82

Забележки

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 14 и 28 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 49, 50 и 75 от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за изплащане на пенсия за осигурителен стаж и възраст след прекратяване на мандата на член на ЕП.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент се изчислява на 50.000 EUR.

Позиция 1 0 3 1 — Пенсии за инвалидност

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

418 000

406 742

344 044,77

Забележки

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 15 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 51—57 и член 75 от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за изплащане на пенсия за инвалидност на член на ЕП, настъпила по време на мандата му.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент се изчислява на 20.000 EUR.

Позиция 1 0 3 2 — Наследствени пенсии

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

2 930 000

3 072 147

2 797 599,03

Забележки

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 17 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 58—60 и член 75 от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за изплащане на съответната наследствена пенсия в случай на смърт на член на ЕП или на бивш член на ЕП.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент се изчислява на 15.000 EUR.

Позиция 1 0 3 3 — Схема за доброволно пенсионно осигуряване на членове на ЕП

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

46 000

55 000

45 954,74

Забележки

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 27 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 76 от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на вноската на институцията към схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване за членове на ЕП.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент се изчислява на 5.000 EUR.

Статия 1 0 5 — Езикови и компютърни курсове

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

700 000

800 000

700 000,00

Забележки

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 44 от тях.

Решение на Бюрото от 4.5.2009 г. относно езиковите и компютърните курсове за членовете на ЕП.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за езикови курсове и курсове по информационни технологии за членовете на ЕП.

Статия 1 0 8 — Загуби от разлики в обменния курс

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разликите от промяната на валутни курсове за сметка на бюджета на Европейския парламент съгласно разпоредбите за изплащане на надбавката за общи разходи.

Статия 1 0 9 — Временни бюджетни кредити

Позиция 1090 — Временни бюджетни кредити

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на отражението на евентуални корекции в заплащането на членовете на институцията.

Този бюджетен кредит е изцяло временен и може да се използва само след като бъде прехвърлен по други бюджетни редове в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент.

Позиция 1091 — Временни бюджетни кредити за 18 допълнителни членове на ЕП — Договор от Лисабон

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

p.m.

9 400 264

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с пристигането на 18 допълнителни членове на ЕП, в приложение на Договора от Лисабон.

Този бюджетен кредит е изцяло временен и може да се използва само след като бъде прехвърлен по други бюджетни редове в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент.

Глава 1 2 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

Статия 1 2 0 — Възнаграждения и други права

Позиция 1 2 0 0 — Възнаграждения и надбавки

Цифри

 

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

1 2 0 0

569.408.154

562 435 035

525 864 796,40

Резерв

 

714 026

 

Прогнози

569.408.154

563 149 061

525 864 796,40

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Този бюджетен кредит е предназначен основно за покриване на следните плащания на длъжностни лица и срочно наети служители, заемащи длъжност, включена в щатното разписание:

 заплати, надбавки и други свързани със заплатите плащания,

 осигуряване за болест, злополука и професионално заболяване и други разходи за социално осигуряване,

 фиксирани надбавки за извънреден труд,

 различни надбавки и безвъзмездни средства,

 плащане на пътните разноски за длъжностните лица или срочно наетите служители, техните съпрузи или лицата на тяхна издръжка, от местоработата им до мястото на произход,

 отражение на корекционните коефициенти, приложими към възнаграждението и към частта от възнагражденията, преведени в държава, различна от държавата на месторабота,

 осигуряване за безработица за срочно наетите служители, както и плащания, извършвани от институцията в полза на срочно наети служители за учредяване или запазване на пенсионните им права в страната им на произход.

Този бюджетен кредит е предназначен и за покриване на застрахователните премии «Спортни злополуки» за лицата, ползващи спортния център на Европейския парламент в Брюксел и Страсбург.

Част от бюджетните кредити се използват за набиране на временно наети служители с увреждания и опит в областта на правата на хората с увреждания и политиките на недискриминация, за прилагане на плана за действие за периода 2009—2013 г. за насърчаване на равенството между половете и разнообразието в Секретариата на ЕП, приет от Бюрото (PE413.568/BUR) в съответствие с член 26 от Хартата на основните права на ЕС и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Ще се изготви годишен доклад относно използването на бюджетни кредити за тази цел.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент се изчислява на 1.800.000 EUR.

Позиция 1 2 0 2 — Заплащане на извънреден труд

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

455 200

455 200

300 000,00

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 56 от него и приложение VI към него.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Този бюджетен кредит е предназначен за заплащането на извънреден труд в съответствие с горепосочените разпоредби.

Позиция 1 2 0 4 — Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

5 035 000

5 034 000

3 700 000,00

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

 пътните разноски, изплащани на длъжностните лица и срочно наетите служители (включително членовете на техните семейства) при встъпване или напускане на длъжност или преместване на друго място на работа,

 надбавките за настаняване/пренастаняване и разноските за преместване, дължими на длъжностните лица и срочно наетите служители, които са длъжни да променят местопребиваването си при встъпване в длъжност или при преместване на друго място на работа, както и при окончателно напускане на институцията и установяване другаде,

 дневните, дължими на длъжностните лица и срочно наетите служители, които представят доказателства за необходимостта от промяна на обичайното си местопребиваване при встъпване в длъжност или след преместване на нова месторабота,

 обезщетение при уволнение за длъжностно лице, назначено с изпитателен срок, чието правоотношение е прекратено на основание очевидно несправяне със служебните задължения,

 обезщетение на срочно нает служител при едностранно прекратяване на неговия договор от страна на институцията,

 разликата между вноските, платени от персонала към пенсионна схема на държава-членка, и тези, дължими към схемата на Общността при промяна на класификацията на даден договор.

Статия 1 2 2 — Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение

Позиция 1 2 2 0 — Обезщетения при предсрочно пенсиониране в интерес на службата

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

402 000

530 000

697 937,85

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 41 и 50 от него и приложение IV към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на обезщетенията, които следва да бъдат изплатени на длъжностните лица:

 преминали в неактивна заетост във връзка със съкращения в щатното разписание на институцията,

 заемащи длъжност AD 16 или AD 15, предсрочно пенсионирани в интерес на службата.

Този бюджетен кредит покрива също така здравноосигурителната вноска за сметка на работодателя и отражението на корекционните коефициенти, приложими към тези надбавки.

Позиция 1 2 2 2 — Обезщетения при окончателно прекратяване на служебното правоотношение и специална система за пенсиониране на длъжностни лица и срочно наети служители

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

1 097 000

1 390 000

2 065 347,34

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 64 и 72 от него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

 обезщетенията, дължими съгласно Правилника за длъжностните лица или регламентите, посочени по-долу,

 здравноосигурителните вноски, плащани от работодателя за лицата, получаващи обезщетения,

 отражението на корекционните коефициенти, приложими за отделните обезщетения.

Правно основание

Регламент (EО, Евратом, ЕОВС) № 2689/95 на Съвета от 17 ноември 1995 г. за въвеждане на специални мерки при окончателно прекратяване на служебното правоотношение на срочно наети служители на Европейските общности във връзка с присъединяването на Австрия, Финландия и Швеция (OВ L 280, 23.11.1995 г., стр. 4).

Регламент (ЕО, Евратом) № 1748/2002 на Съвета от 30 септември 2002 г. за въвеждане на специални мерки при окончателно прекратяване на служебното правоотношение на длъжностни лица на Европейските общности, назначени на постоянна длъжност в Европейския парламент, и срочно наети служители на политическите групи на Европейския парламент в контекста на модернизацията на институцията (ОВ L 264, 2.10.2002 г., стр. 9).

Статия 1 2 4 — Временни бюджетни кредити

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

p.m.

p.m.

 

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на отражението на евентуалните корекции във възнагражденията, за които е взето решение от Съвета по време на финансовата година.

Този бюджетен кредит е временен и може да се използва само след като бъде прехвърлен по подходящите бюджетни редове от настоящата глава.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 65 от него и приложение XI към него.

Глава 1 4 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

Статия 1 4 0 — Друг персонал и външен персонал

Позиция 1 4 0 0 — Друг персонал

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

33 120 000

32 579 343

25 212 376,41

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Този бюджетен кредит е предназначен основно за покриване на следните разходи:

 възнаграждението, включително отпусканите суми и надбавките, на другите служители, в т.ч. договорно наетите и местните служители и специалните консултанти (по смисъла на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз), вноските за сметка на работодателя към различните социалноосигурителни системи и отражението на корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на тези служители,

 наемането на работа на срочно наети служители.

Част от бюджетните кредити се използват за набиране на договорно наети служители с увреждания и опит в областта на правата на хората с увреждания и политиките на недискриминация, за прилагане на плана за действие за периода 2009—2013 г. за насърчаване на равенството между половете и разнообразието в Секретариата на ЕП, приет от Бюрото (PE413.568/BUR) в съответствие с член 26 от Хартата на основните права на ЕС и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Ще се изготви годишен доклад относно използването на бюджетни кредити за тази цел.

Позиция 1 4 0 2 — Конферентни преводачи

Цифри

 

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

1 4 0 2

60.480.000

58 000 000

54 990 000,00

Резерв

 

2 000 000

 

Прогнози

60 480 000

60 000 000

54 990 000,00

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Споразумение за конферентните преводачи със спомагателни функции.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи в рамките на междуинституционалното сътрудничество:

 възнагражденията, социалноосигурителните вноски, пътните разноски и надбавките за дневни разноски на конферентните преводачи със спомагателни функции, използвани от Парламента за обслужване на заседания, организирани от Парламента или от други институции, които не могат да бъдат обслужени от устните преводачи на Парламента (длъжностни лица или срочно наети служители),

 разходите за агенции за организиране на конференции, за техници и администратори, обслужващи горепосочените заседания, когато последните не могат да бъдат обслужени от длъжностни лица, срочно наети служители или друг персонал,

 услуги, предоставени на Парламента от устни преводачи, които са длъжностни лица или срочно наети служители от други институции,

 пътните разноски и надбавките за престой, свързани с услуги, предоставяни на Парламента в контекста на международното сътрудничество от страна на устни преводачи, работещи за международни институции,

 междуинституционалното сътрудничество в езиковата област.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент се изчислява на 200.000 EUR.

Позиция 1 4 0 4 — Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

7 961 520

7 138 000

5 552 643,24

Забележки

Правила, уреждащи преместването на длъжностни лица от Европейския парламент и на срочно наети служители от политическите групи в национални администрации, други подобни на тях органи и международни организации.

Правила, уреждащи командироването на национални експерти в Европейския парламент.

Вътрешни правила относно стажовете и учебните посещения в генералния секретариат на Европейския парламент.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

 надбавка и пътните разноски на стажантите при започване и при приключване на стажа,

 разходите за осигуряване срещу злополука и болест по време на стажа,

 разходите, свързани с преместването на персонал между Европейския парламент и публичния сектор в държавите-членки или други държави, посочени в правилата,

 командировъчните разходи на национални експерти, командировани в Европейския парламент,

 организирането на дейности по обучение на конферентни и писмени преводачи, и по-специално в сътрудничество с школите за устни преводачи и университетите, обучаващи писмени преводачи, както и отпускането на стипендии за професионално обучение и допълнителна квалификация на устните и писмените преводачи, закупуването на учебни пособия и други свързани с това разходи,

 допълнителните разходи на стажантите в рамките на пилотната програма за стажове за хора с увреждания, които са пряко свързани със съответното увреждане, в съответствие с член 20, параграф 8 от вътрешните правила относно стажовете и учебните посещения в генералния секретариат на Европейския парламент.

Позиция 1 4 0 6 — Наблюдатели

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Бюджетният кредит е предназначен за покриване на изплащането на разходите, свързани с наблюдателите, в съответствие с член 11 от Правилника за дейността на Европейския парламент.

Позиция 1 4 0 7 — Надбавка за обучение (стажантска програма на Европейския парламент)

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за заплащане на работата на стажантите, участващи в стажантската програма на Европейския парламент.

Статия 1 4 2 — Външни услуги

Позиция 1 4 2 0 — Външни услуги

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

23 402 000

24 200 000

20 494 609,37

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за услуги по превод, машинопис, кодиране и техническа помощ, извършени от трети лица.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент се изчислява на 200.000 EUR.

Позиция 1 4 2 2 — Дейности, свързани с междуинституционалното сътрудничество в езиковата област

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

383 000

343 000

335 834,20

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

 разходите във връзка с мерките, приети от Междуинституционалния комитет по писмен и устен превод (ICTI), за насърчаване на междуинституционалното сътрудничество по езиковите въпроси;

 публикации, дейности по разпространение на информация, връзки с обществеността, участие в обществени мероприятия, езикови изложения и панаири.

Статия 1 4 4 — Временни бюджетни кредити

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

p.m.

p.m.

 

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на отражението на евентуалните корекции във възнагражденията, за които е взето решение от Съвета по време на финансовата година.

Този бюджетен кредит е временен и може да се използва само след като бъде прехвърлен по подходящите бюджетни редове от настоящата глава.

Правно основание

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Глава 1 6 — ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

Статия 1 6 1 — Разходи за управление на персонала

Позиция 1 6 1 0 — Разходи за набиране на персонал

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

402 775

515 500

348 408,75

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 27—31 и член 33 от него, както и приложение III към него.

Решение 2002/620/ЕО на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на Съда на Европейските общности, на Сметната палата, на Икономическия и социален комитет, на Комитета на регионите и на Европейския омбудсман от 25 юли 2002 г. относно създаване на Служба за подбор на персонал на Европейските общности (ОВ L 197, 26.7.2002 г., стр. 53) и Решение 2002/621/ЕО на генералните секретари на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията, на секретаря на Съда на Европейските общности, на генералните секретари на Сметната палата, на Икономическия и социален комитет и на Комитета на регионите и на представителя на Европейския омбудсман от 25 юли 2002 г. относно организацията и дейността на Службата за подбор на персонал на Европейските общности (ОВ L 197, 26.7.2002 г., стр. 56).

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

 разходите за организиране на конкурси, предвидени в член 3 от Решение 2002/621/ЕО, и разходите за пътуване и дневните разходи за кандидатите, поканени да се явят на събеседване и медицински прегледи,

 разходите за организиране на процедури за подбор на персонал.

В надлежно обосновани случаи във връзка с оперативни нужди и след консултация с Европейската служба за подбор на персонал, този бюджетен кредит може да бъде използван за конкурси, организирани от самата институция.

Позиция 1 6 1 2 — Повишаване на професионалната квалификация

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

4 400 000

4 100 000

3 680 849,76

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 24а от него.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за обучение с оглед подобряване на уменията на персонала и на качеството на работа и ефективността на институцията, например чрез езикови курсове за официалните работни езици.

Статия 1 6 3 — Мерки за подпомагане на персонала на институцията

Позиция 1 6 3 0 — Социално обслужване

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

711 500

650 000

517 840,38

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 9, параграф 3, трета алинея и член 76 от него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

 като част от междуинституционалната политика за подпомагане на лица с увреждания, попадащи в следните категории:

 длъжностни лица и срочно наети служители на активна служба,

 съпрузи на длъжностни лица и срочно наети служители на активна служба,

 деца на издръжка по смисъла на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз,

възстановяване, в рамките на бюджетните ограничения и след изчерпване на правата, евентуално предоставени в държавата по местопребиваване или произход, на признатите за необходими разходи от немедицинско естество, свързани с увреждането, надлежно оправдани и невъзстановени от общата здравноосигурителна схема,

 действия, предприети по отношение на длъжностни лица и други служители в особено затруднено положение,

 отпускане на безвъзмездни средства на Комитета по персонала и непредвидени разходи за социално обслужване. Плащане на вноски или покриване на разходи от Комитета по персонала за участниците в социална дейност се насочва към финансирането на дейности със социално, културно и езиково измерение, но няма да се предоставят субсидии за отделни служители или домакинства.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент се изчислява на 8.000 EUR.

Позиция 1 6 3 1 — Мобилност

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

996 000

825 000

196 954,06

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с мобилността на различните места на работа.

Позиция 1 6 3 2 — Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

310 400

310 000

309 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за поощряване и финансово подпомагане на инициативи, насочени към насърчаване на социалните контакти между служителите от различни националности, например субсидиране на клубове на служителите, спортни асоциации, културни общества и т.н., както и за вноска за разходите за постоянен център за отдих и развлечения (културни и спортни дейности, хобита, ресторант).

Този бюджетен кредит покрива също и финансовото участие в междуинституционални социални дейности.

Очакваният размер на целевите приходи съгласно член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент възлиза на 800 000 EUR.

Статия 1 6 5 — Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията

Позиция 1 6 5 0 — Медицинско обслужване

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

1 135 000

1 285 000

810 000,00

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 59 от него и член 8 от приложение ІІ към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на оперативните разходи на медицинската служба на трите места на работа на Парламента, включително закупуване на материали, фармацевтични продукти и т.н., на разходите за профилактични медицински прегледи, разходите във връзка с работата на Комитета по трудоустрояване, както и разходите за външни услуги, извършени от медицински специалисти, преценени като необходими от лекари консултанти.

Той включва и разходи за закупуване на определени работни инструменти за медицински нужди, както и разходи за медицински и сестрински персонал, изпълняващ договорености за предоставяне на услуги или за краткосрочно заместване.

Позиция 1 6 5 2 — Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

3 960 000

2 600 000

2 313 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за управление и ползване на ресторантите и столовото хранене.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент се изчислява на 2.000.000 EUR.

Позиция 1 6 5 4 — Детска градина и детски ясли, с които е сключен договор

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

6 010 775

5 350 000

5 163 865,89

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансовото участие на Парламента в общите разходи за детска градина и външни ясли, с които е сключен договор.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент се изчислява на 2 200 000 EUR.

Дял 2 — СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

Забележки

Застрахователният риск «Трудови спорове и терористични актове», на който са изложени сградите на Европейския парламент, трябва да бъде покрит от бюджета на Европейския съюз, доколкото покритието на този риск не се осигурява от застрахователните компании.

По тази причина бюджетните кредити, записани по този дял, покриват всички разходи, свързани с вреди, причинени от трудови спорове и терористични актове.

Глава 2 0 — Сгради и разходи, свързани с тях

Статия 2 0 0 — Сгради

Позиция 2 0 0 0 — Наем

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

33 531 999

34 327 626

31 475 172,11

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на наеми за сградите или частите от сгради, заемани от Парламента.

Той покрива също така данък сгради. Наемните цени са изчислени върху дванадесет месеца на база съществуващи или бъдещи договори, в които по правило се предвижда индексация на жизнения стандарт или разходите за строителство.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент се изчислява на 500.000 EUR.

Позиция 2 0 0 1 — Плащания по договори за дългосрочен наем

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

25 910 000

12 155 000

5 673 000,02

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на вноските за дългосрочен наем на сгради или части от сгради по силата на съществуващи или бъдещи договори.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент се изчислява на 100.000 EUR.

Позиция 2 0 0 3 — Придобиване на недвижими имоти

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

p.m.

p.m.

19 101 687,92

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за придобиване на недвижима собственост. Субсидиите за имоти и подготовката им за застрояване ще се определят съобразно разпоредбите на Финансовия регламент.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент се изчислява на 100.000 EUR.

Позиция 2 0 0 5 — Строителство на сгради

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

6 995 000

7 644 000

4 642 954,40

Забележки

По тази позиция евентуално могат да бъдат вписани бюджетни кредити за построяване на сгради.

Позиция 2 0 0 7 — Оборудване на помещения

Цифри

 

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

2 0 0 7

33 625 000

22 195 000

19 256 305,98

Резерв

2 000 000

2 500 000

 

Прогнози

35 625 000

24 695 000

19 256 305,98

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи по изпълнение на работа по оборудване, включително други разходи, свързани с тази работа, и по-специално възнаграждения на архитекти или инженери и т.н.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент се изчислява на 500.000 EUR.

Позиция 2 0 0 8 — Други специфични дейности за управление на сградния фонд

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

5 100 000

4 637 000

10 207 506,94

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за управление на сградния фонд, които не са специално предвидени в другите статии от настоящата глава, включително за:

 управление и третиране на отпадъците,

 задължителни проверки, проверки на качеството, експертни оценки, одити, контрол на спазването на нормативните изисквания и др.,

 техническа библиотека,

 съдействие за управлението (Building Helpdesk),

 управление на плановете на сградите и носителите на информация,

 други разходи.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент се изчислява на 10.000 EUR.

Статия 2 0 2 — Разходи за сгради

Позиция 2 0 2 2 — Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

46 965 000

44 749 000

39 351 882,15

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за поддръжка, ремонт, управление и почистване, на базата на действащи договори, на сградите (помещения и техническо оборудване), които са заети, наети или притежавани от Европейския парламент.

Преди продължаване или сключване на договори институцията ще се консултира с другите институции относно постигнатите от тях договорни условия (цени, избрана валута, индексиране, срок, други клаузи) и при спазване на разпоредбите на член 91, параграф 3 от Финансовия регламент.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент се изчислява на 75.000 EUR.

Позиция 2 0 2 4 — Потребление на енергия

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

18 921 000

18 947 000

16 953 364,08

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване по-специално на разходите за потребление на вода, газ, електричество и отопление.

Бюджетният кредит е предназначен също така за покриване на разноските, свързани с евентуални компенсации на въглеродните емисии, така както са определени в плана за действие EMAS, приет от Бюрото.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент се изчислява на 82.000 EUR.

Позиция 2 0 2 6 — Охрана и наблюдение на сградите

Цифри

 

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

2 0 2 6

35 730 000

37 624 740

38 917 197,63

Резерв

3 000 000

 

 

Прогнози

38 730 000

 

 

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване основно на разходите за охрана и наблюдение на сградите, заемани от Парламента на трите обичайни места на работа, и информационните бюра/помещенията на Европейския парламент в Домовете на Европа в ЕС и представителствата в трети държави.

Преди продължаване или сключване на договори институцията ще се консултира с другите институции относно постигнатите от тях договорни условия (цени, избрана валута, индексиране, срок, други клаузи) и при спазване на разпоредбите на член 91, параграф 3 от Финансовия регламент.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент се изчислява на 180.000 EUR.

Позиция 2 0 2 8 — Застраховки

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

953 000

909 000

817 441,59

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащания на застрахователни премии.

Глава 2 1 — ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ

Забележки

Във връзка с обществените поръчки институцията се консултира с другите институции относно договорните условия, постигнати от всяка от тях.

Статия 2 1 0 — Информационни технологии и телекомуникации

Позиция 2 1 0 0 — Хардуер и софтуерни продукти за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите

Цифри

 

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

2 1 0 0

37 392 000

32 674 000

56 626 299,47

Резерв

 

2 500 000

 

Прогнози

37 392 000

35 174 000

56 626 299,47

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за покупка, наем, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти за институцията и свързаните с тях монтажни дейности. Това оборудване и софтуерните продукти се отнасят, по-специално, към системите в информационния и телекомуникационен център, информационното обслужване на отделите и политическите групи, както и системата за електронно гласуване.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент се изчислява на 65.000 EUR.

Позиция 2 1 0 2 — Външни услуги за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите

Цифри

 

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

2 1 0 2

62.933 000

53 981 250

55 814 489,55

Резерв

 

2 500 000

 

Прогнози

62.933 000

56 481 250

55 814 489,55

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за външна помощ от страна на бюра за поддръжка и консултанти по информационни технологии във връзка с експлоатацията на информационния център и мрежата, разработването и поддръжката на приложения, обслужването на потребителите, в т.ч. членове на ЕП и политически групи, осъществяване на проучвания, съставяне и въвеждане на техническа документация.

Той е предназначен също така за покриване на вноската на Парламента за разходи, свързани с Help Desk NAP (ново приложение за плащане), установен по общо споразумение между институциите.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент се изчислява на 88.000 EUR.

Статия 2 1 2 — Обзавеждане

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

3 277 500

3 224 000

3 667 697,84

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за покупка, наем, поддръжка и поправка на обзавеждане, включително покупка на ергономично обзавеждане, подмяна на остаряло и счупено обзавеждане и офис техника. Той е предназначен също за покриване на различните разходи за управление на движимото имущество на институцията.

По отношение на произведенията на изкуството този бюджетен кредит е предназначен за покриване както на разноските за придобиване и покупка на специални материали, така и на свързаните с това текущи разходи като разноските за експертиза, съхраняване, рамкиране, реставрация, почистване, застраховка, както и разноските за превоз.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент се изчислява на 5.000 EUR.

Статия 2 1 4 — Техническо оборудване и инсталации

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

19 983 124

17 407 821

15 468 717,32

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покупка, наем, поддръжка, поправка и управление на техническо оборудване и инсталации, и по-специално:

 на различни подвижни и неподвижни технически инсталации и оборудване, свързани с публикуване, охрана, столови, сгради и т.н.,

 оборудване, по-специално на печатарска работилница, телефонна служба, столова, супермаркет, охрана, техническа служба за конференции, аудиовизуален сектор и т.н.,

 специални материали (електронни, компютърни, електрически), включително свързаните с тях външни услуги,

 инсталиране на два допълнителни телефонни поста в кабинетите на членовете, при поискване.

Този бюджетен кредит покрива също разноските за реклама относно препродажба и бракуване на амортизирани активи.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент се изчислява на 205.000 EUR.

Статия 2 1 6 — Превозни средства

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

6 270 000

6 500 000

5 890 437,21

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване разходите за закупуване, поддръжка, експлоатация и поправка на превозни средства (автомобилен парк и велосипеди) и наемане на коли, таксита, автобуси и камиони, със или без водач, включително необходимото застрахователно покритие и други разходи за управление. При подновяване на автомобилния парк и при закупуването или наемането на превозни средства се отдава предпочитание на най-малко замърсяващите превозни средства, като напр. хибридни автомобили.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент се изчислява на 175.000 EUR.

Глава 2 3 — ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

Забележки

Във връзка с обществените поръчки институцията се консултира с другите институции относно договорните условия, постигнати от всяка от тях.

Статия 2 3 0 — Хартия, канцеларски материали и разни консумативи

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

2 608 000

2 575 000

1 973 879,58

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по закупуване на хартия, пликове, канцеларски материали, материали за печатницата и копирните центрове и т.н., както и за свързаните с това разходи за управление.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент се изчислява на 15.000 EUR.

Статия 2 3 1 — Разходи за финансово обслужване

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

170 000

370 000

322 571,20

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на банкови такси (комисиони, ажио, различни разноски) и други финансови такси, в т.ч. допълнителни разноски за финансиране на сгради.

Статия 2 3 2 — Съдебни разноски и обезщетения

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

1 314 000

1 314 000

1 041 148,97

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

 сумите, които Европейският парламент е евентуално осъден да заплати за разноски, присъдени от Съда, от Общия съд, от Съда на публичната служба или от националните съдилища,

 за ангажиране на външни адвокати, които да представляват Парламента пред съдилищата на Съюза и пред националните съдилища, и за ангажиране на юридически съветници или експерти, които да подпомагат Правната служба,

 възстановяването на разходи за адвокатски хонорари, свързани с дисциплинарни или аналогични производства,

 обезщетения, лихви и евентуални задължения по смисъла на член 8, параграф 3 от Финансовия регламент,

 размера на договорените обезщетения при извънсъдебните споразумения съгласно членове 69 и 70 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба на Европейския съюз.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент се изчислява на 5.000 EUR.

Статия 2 3 5 — Телекомуникации

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

7 441 000

9 405 000

5 689 527,32

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за мрежи за пренос на данни между трите места на работа, изчислителните центрове и информационните бюра, както и на разходи и такси за абонамент и комуникации (стационарни и мобилни телефони, телевизия).

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент се изчислява на 20.000 EUR.

Статия 2 3 6 — Пощенски такси и разходи за доставка

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

352 500

422 000

222 579,14

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пощенски разноски, обработка и изпращане чрез националните пощенски или частни куриерски служби.

Този бюджетен кредит е предназначен също така за покриване на услуги в областта на съобщенията.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент се изчислява на 5.000 EUR.

Статия 2 3 7 — Пренасяне

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

950 000

850 000

637 980,61

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с дейности по пренасяне и поддръжка, извършвани от компании за пренасяне или чрез ползване на услуги от временен помощен персонал, предоставен от посреднически агенции.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент се изчислява на 40.000 EUR.

Статия 2 3 8 — Други административни разходи

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

784 500

631 000

485 748,98

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

 застраховки, които не са изрично предвидени в друга позиция,

 покупка на униформи за разпоредителите, шофьорите и служителите по пренасянията, медицинските служби и различните технически служби,

 различни оперативни разходи и разходи за управление, покупка на стоки или услуги, които не са изрично предвидени по друга позиция,

 различни покупки, свързани с дейността на EMAS.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент се изчислява на 50.000 EUR.

Дял 3 — РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИ ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

ГЛАВА 3 0 — ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

Статия 3 0 0 — Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите работни места на персонала

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

29 820 000

29 820 000

23 842 500,00

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 71 и приложение VІІ, членове 11—13 от него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите във връзка с пътуванията на персонала на институцията, на командированите национални експерти или на стажантите между местоработата им и едно от трите места на работа на Европейския парламент (Брюксел, Люксембург и Страсбург) и във връзка с командировки до места, различни от трите места на работа на Парламента. Тези разходи включват разходите за транспорт, дневни, квартира и надбавки за компенсиране на задължителни отработени часове. Допълнителните разноски (включително за анулиране на билети и резервации за хотели, разходи, свързани със системата за електронно фактуриране, разходи за застраховки при командировка) също така се покриват.

Бюджетният кредит е предназначен също така за покриване на разноските, свързани с евентуални компенсации на въглеродните емисии, така както са определени в плана за действие EMAS, приет от Бюрото.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент се изчислява на 100.000 EUR.

Статия 3 0 2 — Разходи за приеми и представителни разходи

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

1 361 350

2 047 450

813 419,17

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

 разходи, свързани със задълженията на институцията във връзка с приеми, включително във връзка с работа, извършена от звеното на институцията за Оценка на научно-технологичните възможности (STOA), и представителни разходи за членовете на институцията,

 представителни разходи на председателя на ЕП по време на неговите пътувания извън местата на работа на Парламента,

 представителни разходи и участие в разходите на секретариата на кабинета на председателя,

 разходи за приеми и представителни разходи на секретариата, включително покупка на подаръци и медали за длъжностните лица, които са навършили 15 или 25 години служба,

 различни протоколни разходи като знамена, рекламни щандове, покани, отпечатване на менюта и т.н.,

 пътни и дневни разноски на високопоставени лица при посещение на институцията,

 представителни разходи и други специфични разходи на членове, изпълняващи официални задължения към Парламента.

Статия 3 0 4 — Различни разходи във връзка със заседания

Позиция 3 0 4 0 — Различни разходи във връзка с вътрешни заседания

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

2 600 000

2 594 000

2 650 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с разхладителни и други напитки, и при определени случаи — кетъринг, предоставян по време на заседания на институцията, както и на разходи за управлението на тези услуги.

Позиция 3 0 4 2 — Заседания, конгреси и конференции

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

1 396 000

1 350 000

905 991,00

Забележки

Тази позиция е предназначена преди всичко за покриване на:

 разходи, свързани с организирането на заседания извън местата на работа на Парламента (комисии или техните делегации, политически групи), включително, по целесъобразност, представителни разходи,

 членски внос в международни организации, в които Парламентът или някой от неговите органи членува (Междупарламентарен съюз, Асоциация на генералните секретари на парламентите, групата «Дванадесет плюс» в Междупарламентарния съюз).

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент се изчислява на 20.000 EUR.

Позиция 3 0 4 4 — Различни разходи за организиране на заседания на Парламентарната конференция по въпросите на СТО, междупарламентарните делегации, делегациите ad hoc и делегациите на СТО

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

860 000

858 000

435 159,91

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване по-специално на разходи, различни от разходите, които се покриват по глава 1 0 и статия 3 0 0, свързани с организирането на заседания на междупарламентарни и ad hoc делегации, смесени парламентарни комитети, парламентарни комисии за сътрудничество и делегации към СТО, както и с организацията на заседанията на Парламентарната конференция по въпросите на СТО и на нейния координационен комитет.

Позиция 3 0 4 6 — Различни разходи за организиране на заседанията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

400 000

451 000

120 187,59

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване по-специално на разходите, различни от разходите, които се покриват по глава 1 0 и статия 3 0 0, свързани с организирането на заседанията на делегациите към Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС.

Позиция 3 0 4 7 — Различни разходи за организиране на заседанията на Парламентарната асамблея Eurolat

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

82 000

80 000

54 825,44

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване по-специално на разходите, различни от разходите, които се покриват по глава 1 0 и статия 3 0 0, свързани с организирането на заседанията на Парламентарната асамблея Eurolat, на нейните комисии и нейното бюро.

Позиция 3 0 4 8 — Различни разходи за организиране на заседанията на Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

220 000

216 319

6 595,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, различни от разходите, които се покриват по глава 1 0 и статия 3 0 0, свързани с организирането на заседанията на Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието, на нейните комисии и нейното бюро, както и на вноската на Европейския парламент към бюджета на независимия секретариат на Парламентарната асамблея — Съюз за Средиземноморието или на прякото поемане на разходите, които са вноската на Европейския парламент към бюджета на Парламентарната асамблея — Съюз за Средиземноморието.

Позиция 3 0 4 9 — Разходи за услуги на пътническата агенция

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

2 083 000

2 083 000

1 351 750,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на текущите разходи на пътническата агенция в изпълнение на договор с Парламента.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент се изчислява на 50.000 EUR.

ГЛАВА 3 2 — ЕКСПЕРТЕН ОПИТ И ИНФОРМАЦИЯ: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

Статия 3 2 0 — Придобиване на експертен опит

Цифри

 

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

3 2 0

11 420 000

10 082 500

7 565 986,37

Резерв

 

1 500 000

 

Прогнози

11 420 000

11 582 500

7 565 986,37

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

 разходи по договори с квалифицирани експерти и научноизследователски институти за проучвания и други научноизследователски дейности (работни заседания, кръгли маси, комисии от експерти, конференции), осъществявани за органите на Парламента и администрацията, включително за създаването на Дом на европейската история,

 разходи за оценка на проучванията и участие на звеното на институцията за Оценка на научно-технологичните възможности (STOA) в научни структури,

 пътни разноски, надбавки за престой и допълнителни разноски на експерти и други лица, в т.ч. лица, отправили петиции до Парламента, поканени да участват в комисии, делегации, проучвателни и работни групи,

 разходи, свързани с покана към външни лица за участие в работата на органи, като Дисциплинарния съвет и Специализирания орган в областта на финансовите нередности.

Статия 3 2 2 — Придобиване на информация и архивиране

Позиция 3 2 2 0 — Разходи за документация и библиотека

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

4 516 686

4 593 826

3 908 448,93

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

 обогатяването и обновяването на фонда «Общи справочни материали» и актуализацията на библиотечния фонд,

 абонамент за вестници, периодични издания, информационни агенции, за техните публикации и електронни емисии, включително разходи за авторски права за възпроизвеждане и разпространяване на горните в писмена и/или електронна форма и договори за услуги за преглед на печата и вестникарски публикации,

 абонаменти или договори за услуги за доставка на обобщения и анализ на съдържанието на периодични издания или съхраняване на оптични носители на статии от тези периодични издания,

 разходи, свързани с използването на външни документални и статистически бази данни, с изключение на информационни материали и разходи за телекомуникации,

 разходи, свързани със задължения, поети от Европейския парламент съгласно договорености за международно и/или междуинституционално сътрудничество,

 покупка или наем на специални материали, включително електрически, електронни и информационни материали и/или системи за библиотека, документация, медиатека, както и за външни услуги за покупка, разработване, инсталиране, използване и поддръжка на тези материали и системи,

 разходи за услуги, свързани с дейностите на библиотеката, и по-специално във връзка с нейните клиенти (анкети, анализи), система за управление на качеството и т.н.,

 разходи за дейности по подвързване и съхраняване на материали и библиотечния фонд, документацията и материалите на медиатеката,

 разходи за вътрешни публикации (брошури, проучвания и т.н.), включително оборудване, и комуникации (информационни писма, видео, CD-ROM и т.н.),

 покупка на нови речници и глосари или подмяната им, независимо от техния носител, в т.ч. за новите езикови отдели, и други произведения, предназначени за езиковите служби и за Отдела за качество на законодателството.

Позиция 3 2 2 2 — Разходи за архивни фондове

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

1 932 500

1 895 000

1 855 577,56

Забележки

Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, Съвета и Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43), както и приетите от Европейския парламент мерки за прилагане.

Решение на Бюрото на Европейския парламент от 16 декември 2002 г. относно повишаване на информираността и прозрачността: архиви на Европейския парламент.

Правилник относно обработката на архивни документи на членове на Европейския парламент, приет с решение на Бюрото от 10 октомври 2007 г., изменен с решение на Бюрото от 21 април 2009 г.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за външни архивни услуги като:

 прехвърлянето на архивни фондове на различни носители на информация (микрофилми, дискове, касети и т.н.), закупуването, наемането, поддръжката и поправката на специални материали (електронни, компютърни, електрически, книги и списания), включително свързаните с тях външни услуги

 разходите за издаването им на всякакъв вид носители на информация (брошури, CD-ROM и т.н.)

 разходите за външни дейности за придобиване на първични архивни източници (свидетелства, получени в хода на работата на журналисти и/или историци и/или архивари) или вторични архивни източници (документи на всякакъв вид носител).

Този бюджетен кредит е предназначен и за покриване на разходите за обработка на архивните документи на членовете на Европейския парламент, събрани по време на мандата им.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент се изчислява на 20.000 EUR.

Статия 3 2 3 — Връзки с парламентите на трети страни и подкрепа на парламентарната демокрация

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

535 000

520 000

458 853,07

Забележки

Заключения на председателството, Конференция на председателите на парламентите на ЕС, Копенхаген 2006 г. и Братислава 2007 г.

Решение на Бюрото от 18 юни 2007 г.

Обхванати географски територии: държави извън Европейския съюз с изключение на държавите кандидатки и държавите, на които предстои кандидатстване за членство в ЕС.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, извършени за насърчаване на връзките между Европейския парламент и демократично избраните национални парламенти от трети държави, както и със съответните регионални парламентарни организации. Той се отнася най-вече до дейности, насочени към укрепване на парламентарния капацитет в новите и нововъзникващите демокрации и към насърчаване на новите информационно-комуникационни технологии от страна на парламентите.

Статия 3 2 4 — Производство и разпространение

Позиция 3 2 4 0 — Официален вестник

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

5 056 000

5 359 450

4 150 500,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на участието на институцията в разноските по публикуване, разпространение и други свързани разходи на Службата за публикации във връзка с текстовете, които се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент се изчислява на 500.000 EUR.

Позиция 3 2 4 1 — Публикации на електронни и традиционни носители

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

5 010 000

4 224 000

4 367 052,11

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

 всички разходи за публикации в електронен формат (интранет сайтове) и традиционните публикации (различни документи и различни печатни издания, подготвени от подизпълнители), в т.ч. разпространение,

 актуализиране и поддръжка при отразяване на промените и поправките в системите за публикуване и за превод.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент се изчислява на 210.000 EUR.

Позиция 3 2 4 2 — Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

21 626 000

19 615 000

13 633 132,71

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за публикуване на информация, включително в електронен формат, дейностите по разпространение на информация, връзките с обществеността, участието в обществени мероприятия, изложения и панаири в държавите-членки и присъединяващите се държави, и в страните, в които Европейският парламент разполага с бюро за връзка, както и за осъвременяването на Законодателната обсерватория (OEIL).

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент се изчислява на 5.000 EUR.

Позиция 3 2 4 3 — Парламентариум — Център за посетители на Европейския парламент

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

3 600 000

2 000 000

12 725 985,24

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на Парламентариума – Центъра за посетители на Европейския парламент.

Позиция 3 2 4 4 — Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

28 940 000

29 710 000

24 534 586,63

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на безвъзмездните средства, отпуснати за групови посещения, както и свързаните с тях разходи за надзор и инфраструктура, оперативните разходи за програма Euroscola и финансирането на стажове за представители от трети страни, формиращи общественото мнение (програма на Европейския съюз за посетители – EUVP). Този бюджетен кредит се увеличава всяка година на базата на дефлатор, който отчита промените в БНП и цените.

Всеки член на Европейския парламент има право да покани най-много до пет групи през всяка календарна година, с общо 110 посетители. Броят на участниците в рамките на едно посещение може да бъде най-малко 10 и най-много 110.

Включена е съответна сума за посетителите с увреждания.

Позиция 3 2 4 5 — Организиране на симпозиуми, семинари и културни събития

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

3 696 650

2 475 000

2 165 974,73

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на:

—       разходи или субсидии за организиране на колоквиуми и семинари на национално и международно равнище, насочени към представители от държавите-членки и присъединяващите се държави, формиращи общественото мнение, както и разходите за организиране на парламентарни семинари и симпозиуми и финансирането на културни инициативи от европейски интерес, като наградата «Сахаров», съвместни срещи на млади европейски, израелски и палестински политически ръководители и наградата на Европейския парламент LUX за европейско кино.

—       разходите за провеждане на специални мероприятия в пленарните зали в Страсбург и Брюксел в съответствие с приетата от Бюрото годишна програма,

—       разходи във връзка с мерки за насърчаване на езиковото многообразие, като например семинари и конференции, срещи с отговарящи за обучение на устни преводачи, мерки и действия за повишаване на осведомеността за езиковото многообразие и професията «устен преводач», действия и мерки, предприети като част от междуинституционалното и международното сътрудничество, както и участие в такива действия и мерки, организирани съвместно с други служби в рамките на междуинституционалното и международното сътрудничество,

—       оперативните разходи на мрежата на наградата «Сахаров» и командировъчните разходи на нейните членове.

Този бюджетен кредит покрива също разходите за организиране на тези дейности, включително използването на услуги и разходите за храна.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент се изчислява на 5.000 EUR.

Позиция 3 2 4 6 — Парламентарен телевизионен канал (Web TV)

Цифри

 

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

3 2 4 6

8 500 000

8 000 000

8 991 999,80

Резерв

 

1 000 000

 

Прогнози

8 500 000

9 000 000

8 991 999,80

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на парламентарния телевизионен канал (Web TV).

Ще се извърши оценка на прототипа. При оценката трябва да се вземат под внимание съдържанието и стойността на проекта, структурата и степента на участие на политическите групи и определянето на съдържанието на програмите.

Позиция 3 2 4 8 — Разходи за аудиовизуална информация

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

14 760 000

13 600 000

12 137 103,25

Забележки

Резолюция на Европейския парламент от 12 март 2002 г. относно насоките на бюджетната процедура за 2003 г. (ОВ C 47 E, 27.2.2003 г., стр. 72).

Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2002 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Парламента за финансовата 2003 година (ОВ C 180 E, 31.7.2003 г., стр. 150).

Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2003 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2004 година (ОВ C 67 E, 17.3.2004 г., стр. 179).

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

 оперативния бюджет на аудиовизуалния сектор (включително услугите под контрола на Парламента и външната помощ, като технически услуги за радио- и телевизионни станции, създаване, продуциране, копродуциране и разпространение на аудиовизуални програми, наемане на линии, излъчване на телевизионни и радиопредавания и други мерки за развитие на отношенията между институцията и органите за аудиовизуално разпространение),

 разходите за преки предавания по Интернет на пленарните заседания и заседанията на парламентарните комисии,

 записване на сесиите на Парламента на DVD-ROM,

 създаване на съответни архиви, както и на програма за търсене, гарантираща постоянния достъп на гражданите до тази информация.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент се изчислява на 13.000 EUR.

Позиция 3 2 4 9 — Обмен на информация с националните парламенти

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

675 000

700 000

291 207,71

Забележки

Председателски съвет на европейските парламентарни асамблеи (юни 1977 г.) и на парламентите на държавите-членки на Европейския съюз (септември 2000 г., март 2001 г.) Обхванати географски територии: държавите от Европейския съюз, държавите кандидатки и държавите, на които предстои кандидатстване за членство в Европейския Съюз.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

 разходи, извършени за насърчаване на отношенията между Европейския парламент и националните парламенти. Те са свързани с парламентарните отношения извън тези, обхванати от глави 1 0 и 3 0, обмена на информация и документация, подпомагането на анализа и управлението на тази информация, включително обмена с Европейския център за парламентарни изследвания и документация (CERDP),

 финансиране на програми за сътрудничество и схеми за обучение за длъжностни лица на посочените по-горе парламенти, и като цяло на дейности за укрепване на парламентарния капацитет.

Тези дейности включват информационни посещения в Европейския парламент в Брюксел, Люксембург или Страсбург; бюджетните кредити покриват изцяло или частично разноските на участниците, и по-специално пътните и свързаните с тях разноски, нощувка и дневни пари,

 дейности по сътрудничество, свързани по-специално със законодателната дейност, както и дейности по документиране, анализ и разпространение на информация, включително дейностите, провеждани от Европейския център за парламентарни изследвания и документация (CERDP).

Статия 3 2 5 — Разходи, свързани с информационните бюра

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

1 100 000

1 200 000

1 035 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за финансирането на разходите (офис консумативи, телекомуникации, пощенски и куриерски разходи, поддръжка, транспорт, други оперативни разходи), свързани с информационните бюра на Европейския парламент.

Дял 4 — РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

ГЛАВА 4 0 — РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЯКОИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

Статия 4 0 0 — Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

55 800 000

54 850 000

53 355 141,79

Забележки

Правилник, приет с решение на Бюрото от 1 февруари 2001 г., последно изменен на 20 септември 2010 г.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи на политическите групи и независимите членове:

 разходи за секретариат, административни и оперативни разходи,

 разходи, свързани с политически и информационни дейности в рамките на политическите дейности на Европейския съюз.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент се изчислява на 50.000 EUR.

Статия 4 0 2 — Вноски за европейски политически партии

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

18 900 000

17 400 000

13 954 330,00

Забележки

Договор за Европейския съюз, член 10, параграф 4.

Договор за функционирането на Европейския съюз, член 224.

Регламент (ЕО) № 2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище (ОВ L 297, 15.11.2003 г., стр. 1).

Решение на Бюрото на Европейския парламент от 29 март 2004 г. за определяне на реда на прилагане на Регламент (ЕО) № 2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище.

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на политическите партии на европейско равнище.

Статия 4 0 3 — Помощи за европейски политически фондации

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

12 150 000

11 400 000

8 778 850,00

Забележки

Договор за Европейския съюз, член 10, параграф 4.

Договор за функционирането на Европейския съюз, член 224.

Регламент (ЕО) № 2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище (ОВ L 297, 15.11.2003 г., стр. 1).

Решение на Бюрото на Европейския парламент от 29 март 2004 г. за определяне на реда на прилагане на Регламент (ЕО) № 2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище.

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на политическите фондации на европейско равнище.

ГЛАВА 4 2 — РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪТРУДНИЦИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Статия 4 2 2 — Парламентарно съдействие

Позиция 4 2 2 0 — Парламентарно съдействие

Цифри

 

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

4 2 2 0

185 697 000

175 793 709

152 645 162,53

Резерв

 

13 200 000

 

Прогнози

185 697 000

188 993 709

152 645 162,53

Забележки

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 21 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 33—44 от тях.

Регламент (ЕО) № 160/2009 на Съвета от 23 февруари 2009 г. за изменение на Условията за работа на другите служители на Европейските общности (ОВ L 55, 27.2.2009 г., стр. 1).

Мерки за прилагане на дял VII от Условията за работа на другите служители на Европейските общности, приети от Бюрото.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за парламентарни сътрудници.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви д)—й) от Финансовия регламент се изчислява на 400 000 EUR.

Позиция 4 2 2 2 — Загуби от разлики в обменния курс

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

500 000

250 000

773 678,40

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разлики в обменния курс за сметка на бюджета на Европейския парламент съгласно разпоредбите за възстановяване на разходите за сътрудници на членовете на ЕП.

ГЛАВА 4 4 — ЗАСЕДАНИЯ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НА НАСТОЯЩИ И БИВШИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕП

Статия 4 4 0 — Разходи за заседания и други дейности на бивши членове на Европейския парламент

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

200 000

200 000

170 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на разходите за заседания на Асоциацията на бившите членове на Европейския парламент и при необходимост на други свързани с това разходи.

Статия 4 4 2 — Разходи за заседания и други дейности на Европейската парламентарна асоциация

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

140 000

140 000

140 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на разходите за заседания на Европейската парламентарна асоциация и при необходимост на други свързани с това разходи.

ДЯЛ 10 — ДРУГИ РАЗХОДИ

Глава 10 0 — ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

5 000 000

25 914 026

0,—

Забележки

1.

Позиция

2 0 0 7

Оборудване на помещения

2 000 000

2.

Позиция

2 0 2 6

Охрана и наблюдение на сградите

3 000 000

 

 

 

Общо

5 000 000

Глава 10 1 — РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

14 522 972

14 000 000

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на непредвидените разходи, произтичащи от решенията относно бюджета, взети през текущата финансова година (разходи, които не могат да бъдат изчислени).

Глава 10 3 — РЕЗЕРВ ЗА РАЗШИРЯВАНЕТО НА ЕС

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

p.m.

835 000

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за подготовка на институцията за разширяването на ЕС.

Глава 10 4 — РЕЗЕРВ ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА И КОМУНИКАЦИОННАТА ПОЛИТИКА

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за информационната и комуникационната политика.

Глава 10 5 — ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА СГРАДИ

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за инвестиции в недвижими имоти и дейности по оборудването на институцията. От Бюрото на Парламента се изисква да приеме последователна и отговорна дългосрочна стратегия в областта на имуществото и сградите, предвид специфичния проблем с увеличаването на разходите за поддръжка, нуждите от обновяване и разходите за сигурност, и се гарантира устойчивост на бюджета на Парламента.

Глава 10 6 — РЕЗЕРВ ЗА ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за приоритетни проекти на институцията, които са в процес на реализация.

Глава 10 8 — Резерв за EMAS

Цифри

Бюджет 2012

Бюджетни кредити 2011

Резултат от изпълнението за 2010

1 000 000

p.m.

0,—

Забележки

Във връзка с решенията, които следва да бъдат взети от Бюрото за изпълнение на плана EMAS, по-специално след въглеродния одит на Парламента, този бюджетен кредит е предназначен да обезпечи съответните бюджетни редове за оперативни разходи.

ЩАТНО РАЗПИСАНИЕ

Категория и степен

2011 г.

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Други

Други

Без категория

1

 

 

 

AD 16

11

 

1

7

AD 15

35

 

1

4

AD 14

149

2

6

23

AD 13

279

8

2

34

AD 12

443

 

10

67

AD 11

131

 

5

37

AD 10

191

 

7

28

AD 9

155

 

6

17

AD 8

130

 

7

21

AD 7

304

 

 

22

AD 6

269

 

5

30

AD 5

382

 

3

119

Общо AD

2 479

10

53

409

AST 11

151

10

 

33

AST 10

71

 

17

21

AST 9

115

 

3

30

AST 8

365

 

5

34

AST 7

753

 

1

55

AST 6

384

 

6

68

AST 5

325

 

7

66

AST 4

206

 

11

67

AST 3

184

 

14

59

AST 2

225

 

5

64

AST 1

151

 

1

98

Общо AST

2 930

10

70

595

Общо

5 410[1]

20[2]

123[3]

1004

Общо длъжности

6 537[4]

Категория и степен

2012 г.

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Други

Други

Без категория

1

 

 

 

AD 16

11

 

1

7

AD 15

35

 

1

4

AD 14

184

2

6

24

AD 13

449

8

2

34

AD 12

238

 

11

67

AD 11

131

 

6

36

AD 10

191

 

5

28

AD 9

155

 

6

21

AD 8

167

 

7

18

AD 7

472

 

5

29

AD 6

214

 

1

48

AD 5

247

 

10

99

Общо AD

2 494

10

61

415

AST 11

151

10

 

33

AST 10

71

 

17

24

AST 9

165

 

3

28

AST 8

500

 

5

39

AST 7

568

 

1

58

AST 6

424

 

6

65

AST 5

285

 

7

63

AST 4

206

 

22

70

AST 3

239

 

7

68

AST 2

205

 

1

59

AST 1

138

 

1

93

Общо AST

2 952

10

70

600

Общо

5 447[5]

20[6]

131

1.015

Общо длъжности

6 593[7]

Приложение

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

Бюджетен ред

Наименование

Реализирани приходи

Прогнози

2010 г.

2012 г.

5000

Постъпления от продажбата на превозни средства

93 942,73

150 000

5001

Постъпления от продажбата на други движими вещи

2 000,00

5 000

5002

Приходи от доставката на стоки за други институции или органи

0,00

15 000

502

Постъпления от продажбата на публикации, печатни издания и филми

300 137,25

213 000

5110

Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество

1 319 875,47

1 155 000

5111

Възстановяване на разноски, свързани с отдаване под наем

4 964,60

400 000

550

Приходи от предоставени услуги и извършена работа в полза на други институции или органи, включително възстановяване на средства от други институции или органи за командировъчни разходи, платени от тяхно име

3 087 737,58

1 530 000

551

Приходи от трети лица във връзка с доставени услуги или работи по тяхно искане

3 949 888,58

p.m.

570

Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми

1 707 401,88

90 000

571

Приходи с определено предназначение — доходи от фондации, субсидии, дарения и завещания, включително заделените приходи, специфични за всяка институция

0,00

p.m.

573

Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията

89 528 615,35

p.m.

581

Приходи от получени застрахователни обезщетения

149 785,46

25 000

6600

Други целеви вноски и възстановени суми

10 155 209,29

2 203 000

 

ОБЩО

110 299 558,19

5 786 000

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.3.2011

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

7

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ивайло Калфин, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Надежда Нейнски, Miguel Portas, László Surján, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Philippe Boulland, Maria Da Graça Carvalho, Hynek Fajmon, Edit Herczog, Jürgen Klute, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Pervenche Berès, Francesco De Angelis, Petra Kammerevert, Vittorio Prodi

 • [1]  От които 5 повишения «ad personam» (3 AD 14 в AD 15, 1 AST 10 в AST 11 и 1 AST 4 в AST 5), отпускани в изключителни случаи на заслужили длъжностни лица.
 • [2]  Виртуален резерв за длъжностните лица, командировани в интерес на службата, този резерв не се включва в общия брой длъжности.
 • [3]  От които 4 AD (преподаватели в езикови курсове) на непълен работен ден и 1 AD 10 (ГД «Вътрешни политики») за срок от 5 години.
 • [4]   От които 5 «ad personam» (3 AD 14 в AD 15, 1 AST 10 в AST 11 и 1 AST 4 в AST 5), отпускани в изключителни случаи на заслужили длъжностни лица. 30 административни длъжности (6 AD 5 и 24 AST 1 се вписват в щатното разписание, а съответните бюджетни кредити се поставят в резерва.
 • [5]             От които 5 «ad personam» (3 AD 14 в AD 15, 1 AST 10 в AST 11 и 1 AST 4 в AST 5), отпускани в изключителни случаи на заслужили длъжностни лица.
 • [6]             Виртуален резерв за длъжностните лица, командировани в интерес на службата, този резерв не се включва в общия брой длъжности.
 • [7]             1 AD5 и 4 AST3 (професионално обучение), 2 AD 5 и 2 AST 1 (писмен превод) се вписват в щатното разписание, без да се отпускат бюджетни кредити.