ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2012 - τμήμα Ι - Κοινοβούλιο

25.3.2011 - (2011/2018(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών
Εισηγητής: José Manuel Fernandes


Διαδικασία : 2011/2018(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0087/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0087/2011
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2012 - τμήμα Ι - Κοινοβούλιο,

(2011/2018(BUD))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – προϋπολογισμός)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[1], και ιδίως το άρθρο 31,

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[2],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2012, Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Τμήμα II - Συμβούλιο, Τμήμα IV - Δικαστήριο, Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο, Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών, Τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, Τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, Τμήμα Χ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης[3],

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα προς το Προεδρείο σχετικά με την κατάρτιση του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2012,

–   έχοντας υπόψη το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων που κατάρτισε το Προεδρείο στις 23 Μαρτίου 2011 σύμφωνα με τα άρθρα 23, παράγραφος 7, και 79, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο κατάστασης προβλέψεων που κατάρτισε η Επιτροπή Προϋπολογισμών σύμφωνα με το άρθρο 79, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 79 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0087/2011),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση της ΕΕ υποχρεώνει τα θεσμικά όργανα να ανταποκριθούν με την απαιτούμενη ποιότητα και αποτελεσματικότητα και να εφαρμόσουν αυστηρές διαδικασίες διαχείρισης, ώστε να επιτευχθούν εξοικονομήσεις· εκτιμά ότι αυτές οι εξοικονομήσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν σε γραμμές του προϋπολογισμού που έχουν σχέση με τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να τεθούν στη διάθεση των θεσμικών οργάνων επαρκείς πόροι οι οποίοι εντούτοις, στην παρούσα οικονομική συγκυρία, πρέπει να τύχουν αυστηρής και αποτελεσματικής διαχείρισης,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί διακαή επιθυμία της Επιτροπής Προϋπολογισμών και του Προεδρείου η συνέχιση της ενισχυμένης συνεργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 79 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ορίζουν ότι το Προεδρείο ρυθμίζει τα οικονομικά, οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα που αφορούν την εσωτερική οργάνωση του Κοινοβουλίου και καταρτίζει το προσχέδιο της κατάστασης των προβλεπομένων δαπανών και εσόδων του Κοινοβουλίου ενώ η Επιτροπή Προϋπολογισμών είναι αρμόδια για την υποβολή στην ολομέλεια έκθεσης σχετικά με τις δημοσιονομικές προβλέψεις του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προνόμια της ολομέλειας σε σχέση με την έγκριση της κατάστασης προβλέψεων και του τελικού προϋπολογισμού θα διατηρηθούν πλήρως, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Συνθήκης και του Κανονισμού,

E.   λαμβάνοντας υπόψη ότι προσυνδιαλλακτική συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπειών του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου και στις 22 Μαρτίου 2011,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, με πρόσφατή επιστολή του, ο αρμόδιος για το δημοσιονομικό προγραμματισμό και τον προϋπολογισμό Επίτροπος κάλεσε όλα τα θεσμικά όργανα να προβούν σε κάθε δυνατή προσπάθεια μείωσης δαπανών κατά την εκπόνηση των δικών τους προβλέψεων δαπανών για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2012·

Γενικό πλαίσιο και συνολικός προϋπολογισμός

1.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την μέχρι τούδε καλή συνεργασία μεταξύ του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών κατά τη διάρκεια της τρέχουσας διαδικασίας του προϋπολογισμού και για τη συμφωνία μεταξύ του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών κατά την προσυνδιαλλακτική συνάντηση στις 22 Μαρτίου 2011·

2.   επισημαίνει ότι το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων για τον προϋπολογισμό του 2012 που εισηγήθηκε ο Γενικός Γραμματέας στο Προεδρείο ανέρχεται σε 1.773.560.543 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 20,26% του τομέα 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)· σημειώνει δε ότι το προτεινόμενο ποσοστό αύξησης είναι 5,20% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2011·

3.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε εξοικονομήσεις σε σχέση με το αρχικά προταθέν προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων στο προσχέδιο κατάστασής προβλέψεών του όπως αυτό εγκρίθηκε στη συνεδρίασή του της 23ης Μαρτίου 2011, μετά την προσυνδιαλλαγή του με την Επιτροπή Προϋπολογισμών· επιβεβαιώνει την πρόταση του Προεδρείου και ορίζει το συνολικό επίπεδο του σχεδίου κατάστασης προβλέψεων για το 2012 σε 1.724. 575.043 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 19,70 % του τομέα 5 του ΠΔΠ· σημειώνει δε ότι το προτεινόμενο ποσοστό αύξησης είναι 2,30% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2011·

4.  ζητεί να γίνει μακροπρόθεσμα αναθεώρηση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· ζητεί να προσδιοριστούν ενδεχόμενες μελλοντικές εξοικονομήσεις με στόχο την περικοπή των δαπανών και την αύξηση των εσόδων σε ένα πλαίσιο μακρόπνοης θεώρησης της λειτουργίας του Κοινοβουλίου ως μέρους νομοθετικής αρχής·

5.   διατυπώνει εκ νέου την άποψή του ότι, δεδομένων των δύσκολων οικονομικών και δημοσιονομικών συνθηκών που επικρατούν στα κράτη μέλη, το Κοινοβούλιο οφείλει να αποδείξει τη δημοσιονομική του υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση παραμένοντας κάτω από τον τρέχοντα δείκτη πληθωρισμού[4]· σύμφωνα με τη διοργανική αντίληψη, οι ανάγκες που σχετίζονται με τη διεύρυνση θα πρέπει να ενσωματωθούν είτε με διορθωτική επιστολή είτε με διορθωτικό προϋπολογισμό· επισημαίνει επίσης ότι οι ανάγκες που σχετίζονται με τους 18 νέους βουλευτές σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας θα ενσωματωθούν επίσης είτε με διορθωτική επιστολή είτε με διορθωτικό προϋπολογισμό·

6.  παροτρύνει τη διοίκηση να υποβάλει αντικειμενική αξιολόγηση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να εντοπιστούν δυνατές εξοικονομήσεις σε όλη του την έκταση και να υποβάλει την εν λόγω αξιολόγηση στην Επιτροπή Προϋπολογισμών εγκαίρως πριν από το πέρας της διαδικασίας του προϋπολογισμού·

7.  υπενθυμίζει ότι το ανώτατο όριο για τον τομέα 5 του ΠΔΠ για τον προϋπολογισμό της ΕΕ το 2012 ανέρχεται σε 8.754 εκατ. ευρώ

8.  φρονεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα λοιπά θεσμικά όργανα οφείλουν να επιδείξουν πνεύμα δημοσιονομικής ευθύνης και αυτοσυγκράτησης στο τρέχον κλίμα οικονομικής κρίσης, δυσβάστακτου δημόσιου χρέους και περιορισμών λόγω των συνεχιζόμενων προσπαθειών εθνικής δημοσιονομικής εξυγίανσης, χωρίς εντούτοις να επιτρέψουν να τεθεί υπό αμφισβήτηση ο στόχος της νομοθετικής αριστείας· δηλώνει έτοιμο να αποδεχτεί αναθεώρηση του ανώτατου ορίου του τομέα 5 του ΠΔΠ, σύμφωνα με το σημείο 23 της διοργανικής συμφωνίας· εκτιμά δε ότι η εν λόγω αναθεώρηση πρέπει να προβλέπει αντιστάθμιση της μείωσης του ανώτατου ορίου του τομέα 5 (διοίκηση) κατά 100 εκ. ευρώ με αντίστοιχη αύξηση σε άλλες κατηγορίες υπέρ της νεολαίας·

Επιμέρους ζητήματα

9.  παροτρύνει το Κοινοβούλιο να υιοθετήσει αυστηρή προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων πριν από τη δημιουργία νέων θέσεων στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

10. εκτιμά ότι οι συνεχιζόμενες προσπάθειες εκσυγχρονισμού και εκλογίκευσης της διοίκησης και οι προτάσεις για το 2012 αναμένεται ότι θα συμβάλουν στη μείωση της εξωτερικής παροχής υπηρεσιών και προσβλέπει στην επίτευξη σημαντικών εξοικονομήσεων σε αυτό τον τομέα με στόχο την επίτευξη επιπέδου δαπανών συγκρίσιμου τουλάχιστον με εκείνο του 2010·

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση του Γενικού Γραμματέα να συνεχίσει να εφαρμόζει την περιβαλλοντική πολιτική του Κοινοβουλίου, να κηρύξει την έναρξη ενημερωτικής εκστρατείας, να στηρίξει την πολυετή στρατηγική στον τομέα της ΤΠΕ και να συνεχίσει την προσπάθεια εκσυγχρονισμού και εξορθολογισμού της διοίκησης·

12. οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού και εκλογίκευσης της διοίκησης πρέπει να συμπεριλαμβάνουν επίσης την ασφάλεια του Κοινοβουλίου· ζητεί τη δημιουργία αποθεματικού 3 εκατ. ευρώ το οποίο θα χρησιμοποιηθεί εφόσον κατατεθεί βιώσιμο σχέδιο βελτιώσεων και προβλέψεων δαπανών·

13. υπενθυμίζει τη σημασία όλων των σημείων που αναφέρονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2012, όπως ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων λογισμικού συμπεριλαμβανομένων της ψηφιακής στρατηγικής για το Web 2.0 και των κοινωνικών δικτύων, το νεφελοειδές υπολογιστικό σύστημα και το Wifi, η πολιτική ενημέρωσης και επικοινωνίας, τα συστήματα διαχείρισης γνώσης, η μετάφραση και η διερμηνεία, η πολιτική περιβάλλοντος και το EMAS και οι ενεργές πολιτικές κατά των διακρίσεων·

14. εκτιμά ότι κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2012 θα μπορούσαν να επιτευχθούν περαιτέρω εξοικονομήσεις κυρίως με τον περιορισμό της κατανάλωσης ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος και χαρτιού και ότι θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για τη μείωση του κόστους μεταφοράς που σχετίζεται με τις επίσημες αποστολές και τις μετακινήσεις·

15. επισημαίνει την ανάγκη διαρκούς και ισότιμα κατανεμημένης ενημέρωσης των ευρωπαίων πολιτών και καλεί τις διοικητικές υπηρεσίες να παρακολουθούν διαρκώς τις εξελίξεις όσον αφορά υφιστάμενες αλλά και δυνητικές τοποθεσίες για τα γραφεία ενημέρωσης του κοινού, με έμφαση σε περιπτώσεις όπου η στέγαση προσφέρεται δωρεάν·

Κτίρια υπό κατασκευή

16. υπενθυμίζει τη θέση του, την οποία εξέφρασε στο ψήφισμά του σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία προϋπολογισμού 2012[5]· εκτιμά ότι η επίσεπευση της πληρωμής, με στόχο τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης, παραμένει μία από τις βασικές προτεραιότητες για το μέλλον· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, βέλτιστη χρήση των πόρων του προϋπολογισμού στο τέλος του έτους, που θα παρέχει πρόσθετους πόρους για μακρόπνοα σχέδια στον τομέα των ακινήτων μέσω της μεταφοράς μη χρησιμοποιηθεισών πιστώσεων που θα εγκρίνεται από την Επιτροπή Προϋπολογισμών, με παράλληλη τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

17. εκφράζει την ικανοποίηση του για τις λεπτομερείς πληροφορίες που έλαβε σχετικά με την εν εξελίξει υλοποίηση του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας· έχει υπόψη του τις εκτιμήσεις σχετικά με το συνολικό κόστος της δημιουργίας του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας και τις προβλέψεις για το κόστος λειτουργίας και τη στελέχωση· ζητεί από το Προεδρείο να μειώσει το εκτιμώμενο κόστος λειτουργίας· ζητεί, προκειμένου να μπορεί να διεξάγει διαφανή και εποικοδομητικό διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη, να του υποβληθεί το επιχειρηματικό σχέδιο που θα παρουσιάζει τη μακροπρόθεσμη επιχειρηματική στρατηγική του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας και ζητεί να ενημερώνεται το συντομότερο δυνατό για το οικοδομικό σχέδιο, σύμφωνα με το άρθρο 179, παράγραφος 3, του δημοσιονομικού κανονισμού· προτείνει δημιουργία αποθεματικού 2 εκατ. ευρώ μέχρι να του υποβληθεί το εν λόγω επιχειρηματικό σχέδιο·

18. αντιτάσσεται στη δημιουργία νέας γραμμής του προϋπολογισμού σε αυτό το στάδιο ειδικά για το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας· ζητεί, ως εκ τούτου, το 1 εκατ. ευρώ που έχει διατεθεί στη νέα γραμμή "3247" (Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας) να μεταφερθεί στη γραμμή 101 (αποθεματικό για απρόβλεπτα)· εκτιμά ωστόσο ότι η τυχόν δημιουργία παρόμοιας γραμμής πρέπει να αποτελέσει τμήμα διαφανούς διαδικασίας και να εγκριθεί από την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή·

Τελικές παρατηρήσεις

19. εγκρίνει το συνημμένο σχέδιο κατάστασης προβλέψεων για το οικονομικό έτος 2012 και υπενθυμίζει ότι θα εγκρίνει τη θέση του επί του σχεδίου προϋπολογισμού, όπως θα τροποποιηθεί από το Συμβούλιο, τον Οκτώβριο του 2011, σύμφωνα με τη διαδικασία ψηφοφορίας που καθορίζεται στη Συνθήκη·

o

o        o

20. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 • [1]  ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
 • [2]  ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
 • [3]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0088.
 • [4]  Δελτίο τύπου Eurostat αριθ. 41/2011, 16 Μαρτίου 2011.
 • [5]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0088.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συνεισφορά των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στη χρηματοδότηση των δαπανών

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2012

Ονομασία

Ποσό

 

 

Δαπάνες

1.724.575.043

Ίδια έσοδα

129.610.967

Συνεισφορά προς είσπραξη

1.594.964.076

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2012

Προϋπολογισμός 2011

Εκτέλεση 2010

 

4

 

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

 

 

 

4 0

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 

 

 

4 0 0

Προϊόν του φόρου επί των μισθών, ημερομισθίων και επιδομάτων των μελών των οργάνων, των υπαλλήλων, του λοιπού προσωπικού και των δικαιούχων συντάξεως

48.103.216

47.464.953

59.149.990,85

4 0 3

Προϊόν της προσωρινής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία

p.m.

p.m.

7.030,91

4 0 4

Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αμοιβών των μελών των οργάνων, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία

8.130.225

8.109.730

6.901.334,6

 

 

Κεφάλαιο 4 0 — Σύνολο

56.233.441

55.574.683

66.058.356,36

4 1

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

 

 

4 1 0

Εισφορές του προσωπικού στη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

63.032.588

58.631.602

55.583.611,27

4 1 1

Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

9.134.938

9.134.938

9.451.168,22

4 1 2

Εισφορά των μόνιμων υπαλλήλων και των εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα

10.000

10.000

0,00

 

 

Κεφάλαιο 4 1 — Σύνολο

72.177.526

67.776.540

65.034.779,49

4 2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

 

 

4 2 1

Eισφορά των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο συνταξιοδοτικό σύστημα

p.m.

p.m.

73.671,19

 

Κεφάλαιο 4 2 — Σύνολο

p.m.

p.m.

73.671,19

 

 

Τίτλος 4 — Σύνολο

128.410.967

123.351.223

131.166.807,04

5

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

 

 

 

5 0

 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

 

 

5 0 0

Προϊόν πώλησης κινητών αγαθών (προμηθειών)

 

 

 

5 0 0 0

Προϊόν πώλησης μέσων μεταφοράς — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

93.942,73

5 0 0 1

Προϊόν πώλησης λοιπών κινητών αγαθών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

2.000,00

5 0 0 2

Έσοδα που προέρχονται από την προμήθεια αγαθών σε άλλα όργανα ή οργανισμούς — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

0,00

5 0 1

Προϊόν πώλησης ακινήτων

p.m.

p.m.

0,00

5 0 2

Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

300.137,25

 

Κεφάλαιο 5 0 — Σύνολο

p.m.

p.m.

396.079,98

5 1

ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

 

 

 

5 1 1

Προϊόν των εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων και επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης

 

 

 

5 1 1 0

Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

1.319.875,47

5 1 1 1

Επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

4.964,60

 

Κεφάλαιο 5 1 — Σύνολο

p.m.

p.m.

1.324.840,07

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

 

 

 

5 2 0

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι που προέρχονται από τους λογαριασμούς του οργάνου

1.200.000

1.300.000

1.082.116,96

 

Κεφάλαιο 5 2 — Σύνολο

1.200.000

1.300.000

1.082.116,96

5 5

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

 

 

5 5 0

Έσοδα που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών και εργασιών που πραγματοποιήθηκαν υπέρ άλλων οργάνων ή οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των αποζημιώσεων αποστολής που κατεβλήθησαν για λογαριασμό άλλων οργάνων ή οργανισμών και επεστράφησαν από αυτά — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

3.087.737,58

5 5 1

Έσοδα προερχόμενα από τρίτους για την παροχή υπηρεσιών ή εργασιών που πραγματοποιούνται τη αιτήσει τους — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

3.949.888,58

 

Κεφάλαιο 5 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

7.037.626,16

5 7

ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

 

 

 

5 7 0

Έσοδα που προέρχονται από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

1.707.401,88

5 7 1

Έσοδα που αντιστοιχούν σε καθορισμένο προορισμό όπως οι πρόσοδοι ιδρυμάτων, οι επιχορηγήσεις, οι δωρεές ή τα κληροδοτήματα, συμπεριλαμβανομένων και των ιδίων εσόδων για ειδικό προορισμό κάθε οργάνου — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

0,00

5 7 2

Επιστροφή των κοινωνικών δαπανών που έγιναν για λογαριασμό άλλου οργάνου

p.m.

p.m.

0,00

5 7 3

Άλλες εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

89.528.615,35

 

Κεφάλαιο 5 7 — Σύνολο

p.m.

p.m.

91.236.017,23

5 8

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

 

 

 

5 8 1

Έσοδα που προέρχονται από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

149.785,46

 

Κεφάλαιο 5 8 — Σύνολο

p.m.

p.m.

149.785,46

 

 

Τίτλος 5 — Σύνολο

1.200.000

1.300.000

101.226.465.86

6

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

 

 

6 6

ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

 

 

 

6 6 0

Άλλες εισφορές και επιστροφές

 

 

 

6 6 0 0

Άλλες εισφορές και επιστροφές με ειδικό προορισμό — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

10.155.209,29

6 6 0 1

Άλλες εισφορές και επιστροφές χωρίς ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

0,00

 

Κεφάλαιο 6 6 — Σύνολο

p.m.

p.m.

10.155.209,29

 

Τίτλος 6 — Σύνολο

p.m.

p.m.

10.155.209,29

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

 

 

 

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

 

 

 

9 0 0

Διάφορα έσοδα

p.m.

p.m.

545.721,64

 

Κεφάλαιο 9 0 — Σύνολο

p.m.

p.m.

545.721,64

 

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

545.721,64

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

129.610.967

124.651.223

243.094.203,83

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Γενική ανακεφαλαίωση των πιστώσεων (2012 και 2011) και της εκτέλεσης (2010)

Τίτλος Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

 

1

 

1 0

 

ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

 

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

209.597.938

221.289.598

207.680.219,98

1 2

ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

576.397.354

569.844.235

532.628.081,59

1 4

ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

125.346.520

122.260.343

85.755.019,65

1 6

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ

17.926.450

15.635.500

13.339.918,84

 

 

Τίτλος 1 — Σύνολο

929.268.262

929.029.676

860.233.683,63

 

2

 

 

2 0

 

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

207.730.999

183.188.366

186.396.512,82

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ

129.855.624

113.787.071

137.467.641,39

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

13.620.000

15.567.000

10.373.434,80

 

Τίτλος 2 — Σύνολο

351.206.623

312.542.437

334.237.589,01

 

3

 

 

3 0

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

38.822.350

39.499.769

30.180.428,11

3 2

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

111.367.836

103.974.776

97.821.408,11

 

 

Τίτλος 3 — Σύνολο

150.190.186

143.474.545

128.001.836,22

 

 

4

 

 

4 0

 

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

86.850.000

83.650.000

76.088.321,79

4 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

186.197.000

176.043.709

153.418.840,93

4 4

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

340.000

340.000

310.000,00

 

 

Τίτλος 4 — Σύνολο

273.387.000

260.033.709

229.817.162,72

 

 

10

 

10 0

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

5.000.000

25.914.026

0,00

10 1

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

14.522.972

14.000.000

0,00

10 3

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ

p.m.

835.000

0,00

10 4

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

p.m.

p.m.

0,00

10 5

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

p.m.

p.m.

0,00

10 6

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

p.m.

p.m.

0,00

10 8

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ EMAS

1.000.000

p.m.

0,00

 

Τίτλος 10 — Σύνολο

20.522.972

40.749.026

0,00

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.724.575.043

1.685.829.393

1.552.290.271,58

ΤΜΗΜΑ I — ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Εσοδα — Ιδια εσοδα

Τιτλοσ 4 — ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Κεφαλαιο 4 0 – Διαφοροι φοροι και κρατησεις

Άρθρο 4 0 0 — Προϊόν του φόρου επί των μισθών, ημερομισθίων και επιδομάτων των μελών των οργάνων, των υπαλλήλων, του λοιπού προσωπικού και των δικαιούχων συντάξεως

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Προϋπολογισμός 2011

Εκτέλεση 2010

48 103 216

47 464 953

59 149 990,85

Παρατηρήσεις

Πρωτόκολλο περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 12.

Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 260/68 του Συμβουλίου της 29ης Φεβρουαρίου 1968 περί καθορισμού των όρων και της διαδικασίας επιβολής του φόρου του θεσπισθέντος υπέρ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 8).

Άρθρο 4 0 3 — Προϊόν της προσωρινής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Προϋπολογισμός 2011

Εκτέλεση 2010

p.m.

p.m.

7 030,91

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (EKAX, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 3831/91 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1991 που τροποποιεί τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού αυτών των Κοινοτήτων για τη θέσπιση προσωρινής συνεισφοράς (ΕΕ L 361 της 31.12.1991, σ. 7).

Άρθρο 4 0 4 — Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αμοιβών των μελών των οργάνων, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Προϋπολογισμός 2011

Εκτέλεση 2010

8 130 225

8 109 730

6 901 334,60

Παρατηρήσεις

Καθεστώς υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 66 α.

Κεφαλαιο 4 1 — Εισφορεσ στο συνταξιοδοτικο συστημα

Άρθρο 4 1 0 — Εισφορές του προσωπικού στη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Προϋπολογισμός 2011

Εκτέλεση 2010

63 032 588

58 631 602

55 583 611,27

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 83, παράγραφος 2.

Άρθρο 4 1 1 — Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Προϋπολογισμός 2011

Εκτέλεση 2010

9 134 938

9 134 938

9 451 168,22

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4, το άρθρο 11, παράγραφοι 2 και 3 και το άρθρο 48 του παραρτήματος VIII.

Άρθρο 4 1 2 — Εισφορά των μόνιμων υπαλλήλων και των εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Προϋπολογισμός 2011

Εκτέλεση 2010

10 000

10 000

0,00

Κεφαλαιο 4 2 — Λοιπεσ εισφορεσ στο συνταξιοδοτικο συστημα

Άρθρο 4 2 1 — Eισφορά των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο συνταξιοδοτικό σύστημα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Προϋπολογισμός 2011

Εκτέλεση 2010

p.m.

p.m.

73 671,19

Παρατηρήσεις

Διατάξεις που αφορούν τα έξοδα και τις αποζημιώσεις των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το παράρτημα III.

Τιτλοσ 5 — Εσοδα από τη διοικητικη λειτουργια του οργανου

Κεφαλαιο 5 0 — ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Άρθρο 5 0 0 — Προϊόν πώλησης κινητών αγαθών (προμηθειών)

Θέση 5 0 0 0 — Προϊόν πώλησης μέσων μεταφοράς — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Προϋπολογισμός 2011

Εκτέλεση 2010

p.m.

p.m.

93 942,73

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να δεχθεί τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση ή την εξαγορά μέσων μεταφοράς που ανήκουν στα όργανα.

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται ως έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Θέση 5 0 0 1 — Προϊόν πώλησης λοιπών κινητών αγαθών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Προϋπολογισμός 2011

Εκτέλεση 2010

p.m.

p.m.

2 000,00

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να δεχθεί τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση ή την επιστροφή κινητών αγαθών που ανήκουν στα όργανα εκτός από τα μέσα μεταφοράς.

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται ως έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Θέση 5 0 0 2 — Έσοδα που προέρχονται από την προμήθεια αγαθών σε άλλα όργανα ή οργανισμούς — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Προϋπολογισμός 2011

Εκτέλεση 2010

p.m.

p.m.

0,00

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται ως έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις δαπάνες και τα έσοδα που απορρέουν από δάνεια, μισθώματα ή παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του κονδυλίου αυτού εμφαίνονται σε παράρτημα στον παρόντα προϋπολογισμό.

Άρθρο 5 0 1 – Προϊόν πώλησης ακινήτων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Προϋπολογισμός 2011

Εκτέλεση 2010

p.m.

p.m.

0,00

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να δεχθεί τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση ακινήτων που ανήκουν στα όργανα.

Άρθρο 5 0 2 — Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Προϋπολογισμός 2011

Εκτέλεση 2010

p.m.

p.m.

300 137,25

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται ως έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει επίσης τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση των προϊόντων αυτών με ηλεκτρονικά μέσα.

Κεφαλαιο 5 1 — Προϊον εκμισθωσεων

Άρθρο 5 1 1 — Προϊόν των εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων και επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης

Θέση 5 1 1 0 — Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Προϋπολογισμός 2011

Εκτέλεση 2010

p.m.

p.m.

1 319 875,47

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται ως έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις δαπάνες και τα έσοδα που απορρέουν από δάνεια, μισθώματα ή παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του κονδυλίου αυτού εμφαίνονται σε παράρτημα στον παρόντα προϋπολογισμό.

Θέση 5 1 1 1 – Επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Προϋπολογισμός 2011

Εκτέλεση 2010

p.m.

p.m.

4 964,60

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται ως έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Κεφαλαιο 5 2 — Προσοδοι από τοποθετησεις κεφαλαιων Ή χορηγηθεντα δανεια, τραπεζικοι και αλλοι τοκοι

Άρθρο 5 2 0 — Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι που προέρχονται από τους λογαριασμούς του οργάνου

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Προϋπολογισμός 2011

Εκτέλεση 2010

1 200 000

1 300 000

1 082 116,96

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να δεχθεί τα έσοδα που προέρχονται από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικούς και άλλους τόκους από τους λογαριασμούς του οργάνου.

Κεφαλαιο 5 5 — Εσοδα που προερχονται από την παροχη υπηρεσιων και εργασιων

Άρθρο 5 5 0 — Έσοδα που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών και εργασιών που πραγματοποιήθηκαν υπέρ άλλων οργάνων ή οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των αποζημιώσεων αποστολής που κατεβλήθησαν για λογαριασμό άλλων οργάνων ή οργανισμών και επεστράφησαν από αυτά — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Προϋπολογισμός 2011

Εκτέλεση 2010

p.m.

p.m.

3 087 737,58

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται ως έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Άρθρο 5 5 1 — Έσοδα προερχόμενα από τρίτους για την παροχή υπηρεσιών ή εργασιών που πραγματοποιούνται τη αιτήσει τους — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Προϋπολογισμός 2011

Εκτέλεση 2010

p.m.

p.m.

3 949 888,58

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται ως έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Κεφαλαιο 5 7 — Άλλες εισφορεσ και επιστροφεσ συνδεομενες με τη διοικητικη λειτουργια του οργανου

Άρθρο 5 7 0 — Έσοδα που προέρχονται από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Προϋπολογισμός 2011

Εκτέλεση 2010

p.m.

p.m.

1 707 401,88

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται ως έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Άρθρο 5 7 1 — Έσοδα που αντιστοιχούν σε καθορισμένο προορισμό όπως οι πρόσοδοι ιδρυμάτων, οι επιχορηγήσεις, οι δωρεές ή τα κληροδοτήματα, συμπεριλαμβανομένων και των ιδίων εσόδων για ειδικό προορισμό κάθε οργάνου — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Προϋπολογισμός 2011

Εκτέλεση 2010

p.m.

p.m.

0,00

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται ως έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Άρθρο 5 7 2 — Επιστροφή των κοινωνικών δαπανών που έγιναν για λογαριασμό άλλου οργάνου

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Προϋπολογισμός 2011

Εκτέλεση 2010

p.m.

p.m.

0,00

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να δεχθεί τα έσοδα που συνδέονται με την επιστροφή των κοινωνικών δαπανών που έγιναν για λογαριασμό άλλου οργάνου.

Άρθρο 5 7 3 — Άλλες εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Προϋπολογισμός 2011

Εκτέλεση 2010

p.m.

p.m.

89 528 615,35

Κεφαλαιο 5 8 — Διαφορεσ αποζημιωσεις

Άρθρο 5 8 1 — Έσοδα που προέρχονται από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Προϋπολογισμός 2011

Εκτέλεση 2010

p.m.

p.m.

149 785,46

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο η) του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται ως έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει επίσης την επιστροφή από τις ασφάλειες των αποδοχών των υπαλλήλων λόγω ατυχήματος.

Τιτλοσ 6 — Εσφορεσ και επιστροφεσ στο πλαισιο των συμφωνιων και προγραμματων της Ενωσης

Κεφαλαιο 6 6 —Αλλες εισφορες και επιστροφεσ

Άρθρο 6 6 0 —Άλλες εισφορές και επιστροφές

Θέση 6 6 0 0 — Άλλες εισφορές και επιστροφές με ειδικό προορισμό — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Προϋπολογισμός 2011

Εκτέλεση 2010

p.m.

p.m.

10 155 209,29

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να δεχθεί, σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού, τα ενδεχόμενα έσοδα που δεν έχουν προβλεφθεί στα άλλα μέρη του τίτλου 6 και οδηγούν σε άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προοριζομένων να χρηματοδοτήσουν τις δαπάνες για τις οποίες προορίζονται τα έσοδα αυτά.

Θέση 6 6 0 1 — Άλλες εισφορές και επιστροφές χωρίς ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Προϋπολογισμός 2011

Εκτέλεση 2010

p.m.

p.m.

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 9 – ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

Κεφαλαιο 9 0 — Διαφορα εσοδα

Άρθρο 9 0 0 — Διάφορα έσοδα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Προϋπολογισμός 2011

Εκτέλεση 2010

p.m.

p.m.

545 721,64

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να δεχθεί διάφορα έσοδα.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις δαπάνες και τα έσοδα που απορρέουν από δάνεια, μισθώματα ή παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του άρθρου αυτού εμφαίνονται σε παράρτημα στον παρόντα προϋπολογισμό.

Δαπανεσ — ΔΑΠΑΝΕΣ

Τιτλοσ 1 — ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Κεφαλαιο 1 0 — ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Άρθρο 1 0 0 — Αποζημιώσεις και επιδόματα

Θέση 1 0 0 0 — Αποζημιώσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

68 130 000

67 755 185

67 712 998,56

Παρατηρήσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 9 και 10.

Μέτρα εφαρμογής για το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 1 και 2.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αποζημίωση που προβλέπεται από το καθεστώς των βουλευτών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5.000 ευρώ.

Θέση 1 0 0 4 — Συνήθη έξοδα ταξιδίου

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

77 657 238

75 396 756

75 133 000,00

Παρατηρήσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 20.

Μέτρα εφαρμογής για το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 10 έως 21 και 24.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την επιστροφή εξόδων ταξιδίου και διαμονής για μετακινήσεις μεταξύ των τόπων εργασίας και άλλες μετακινήσεις στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει επίσης τις δαπάνες για ενδεχόμενες αντισταθμίσεις λόγω εκπομπών άνθρακα, όπως ορίζονται στο πρόγραμμα δράσης του Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) που ενέκρινε το Προεδρείο.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 10.000 ευρώ.

Θέση 1 0 0 5 — Λοιπά έξοδα ταξιδίου

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

5 399 718

9 396 317

5 293 962,21

Παρατηρήσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 20.

Μέτρα εφαρμογής για το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 22, 23 και 29.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την επιστροφή πρόσθετων εξόδων ταξιδίου, εξόδων ταξιδίου στο κράτος μέλος εκλογής και εξόδων επαναπατρισμού, περιλαμβανομένου του ασφαλιστηρίου.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει επίσης τις δαπάνες για ενδεχόμενες αντισταθμίσεις λόγω εκπομπών άνθρακα, όπως ορίζονται στο πρόγραμμα δράσης της EMAS που ενέκρινε το Προεδρείο.

Θέση 1 0 0 6 — Αποζημιώσεις γενικών εξόδων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

38 944 212

38 330 147

36 966 241,00

Παρατηρήσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 20.

Μέτρα εφαρμογής για το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 25 έως 28.

Η αποζημίωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που απορρέουν από την κοινοβουλευτική δραστηριότητα των βουλευτών, σύμφωνα με τα ως άνω άρθρα των μέτρων εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 25.000 ευρώ.

Θέση 1 0 0 7 — Αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

181 000

179 000

172 428,79

Παρατηρήσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 20.

Απόφαση του Προεδρείου της 16ης-17ης Ιουνίου 2009.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις κατ’ αποκοπή αποζημιώσεις διαμονής και παράστασης που έχουν σχέση με τα καθήκοντα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άρθρο 1 0 1 — Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις

Θέση 1 0 1 — Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

3 233 770

3 477 040

1 928 101,01

Παρατηρήσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 18 και 19.

Μέτρα εφαρμογής για το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 3 έως 9.

Κοινές διατάξεις σχετικά με την κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Κοινές διατάξεις σχετικά με την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Απόφαση της Επιτροπής που ορίζει γενικές διατάξεις εφαρμογής σχετικά με την επιστροφή ιατρικών εξόδων.

Διατάξεις περί καταβολής των εξόδων και αποζημιώσεων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως το άρθρο 21 και το παράρτημα IV (μεταβατική εφαρμογή επί 18 μήνες μετά τη λήξη της VI κοινοβουλευτικής περιόδου).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τους κινδύνους ατυχήματος, την επιστροφή των ιατρικών εξόδων των βουλευτών και τους κινδύνους απώλειας και κλοπής των προσωπικών αντικειμένων των βουλευτών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 140.000 ευρώ.

Θέση 1 0 1 2 — Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με αναπηρία

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

384 000

380 000

153 259,40

Παρατηρήσεις

Μέτρα εφαρμογής για το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 30.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει ορισμένες δαπάνες απαραίτητες για την παροχή βοήθειας σε βουλευτή με σοβαρή αναπηρία.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5.000 ευρώ.

Άρθρο 1 0 2 — Μεταβατικές αποζημιώσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

490 000

1 510 000

6 250 465,65

Παρατηρήσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 13.

Μέτρα εφαρμογής για το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 45 έως 48 και 77.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μεταβατική αποζημίωση μετά τη λήξη της θητείας των βουλευτών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5.000 ευρώ.

Άρθρο 1 0 3 — Συντάξεις

Θέση 1 0 3 0 — Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

11 084 000

11 131 000

10 182 164,82

Παρατηρήσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 14 και 28.

Μέτρα εφαρμογής για το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 49, 50 και 75.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την καταβολή συντάξεων γήρατος μετά τη λήξη της θητείας των βουλευτών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 50.000 ευρώ.

Θέση 1 0 3 1 — Συντάξεις αναπηρίας

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

418 000

406 742

344 044,77

Παρατηρήσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 15.

Μέτρα εφαρμογής για το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 51 έως 57 και 75.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την καταβολή συντάξεως σε βουλευτή στην περίπτωση αναπηρίας που επέρχεται κατά τη διάρκεια της εντολής του.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 20.000 ευρώ.

Θέση 1 0 3 2 — Συντάξεις επιζώντων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

2 930 000

3 072 147

2 797 599,03

Παρατηρήσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 17.

Μέτρα εφαρμογής για το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 58 έως 60 και 75.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την καταβολή συντάξεως επιζώντων ή/και ορφανού παιδιού στην περίπτωση θανάτου βουλευτή ή πρώην βουλευτή.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 15.000 ευρώ.

Θέση 1 0 3 3 — Προαιρετικό καθεστώς συντάξεως των βουλευτών

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

46 000

55 000

45 954,74

Παρατηρήσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 27.

Μέτρα εφαρμογής για το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 76.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το μερίδιο του οργάνου για το καθεστώς προαιρετικής συμπληρωματικής συντάξεως των μελών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5.000 ευρώ.

Άρθρο 1 0 5 — Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

700 000

800 000

700 000,00

Παρατηρήσεις

Μέτρα εφαρμογής για το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 44.

Απόφαση του Προεδρείου της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με τα μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής των βουλευτών.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μαθημάτων γλωσσών και μαθημάτων πληροφορικής των βουλευτών.

Άρθρο 1 0 8 — Συναλλαγματικές διαφορές

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις συναλλαγματικές διαφορές που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται για τις αποζημιώσεις γενικών εξόδων.

Άρθρο 1 0 9 — Προσωρινή πίστωση

Θέση 1 0 9 0 — Προσωρινή πίστωση

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επιπτώσεις των ενδεχόμενων αναπροσαρμογών των υπηρεσιών που παρέχονται στα μέλη του θεσμικού οργάνου.

Έχει καθαρά προσωρινό χαρακτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον αφού μεταφερθεί στα προσήκοντα κονδύλια, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού.

Θέση 1 0 9 1 –– Προσωρινή πίστωση για τους 18 πρόσθετους βουλευτές – Συνθήκη της Λισαβόνας

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

p.m.

9 400 264

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που συνδέονται με την έλευση των 18 προσθέτων βουλευτών κατ' εφαρμογήν της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Έχει καθαρά προσωρινό χαρακτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον αφού μεταφερθεί στα προσήκοντα κονδύλια, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού.

Κεφαλαιο 1 2 — ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Άρθρο 1 2 0 — Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα

Θέση 1 2 0 0 — Αποδοχές και αποζημιώσεις

Αριθμητικά δεδομένα

 

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

1 2 0 0

569.408.154

562 435 035

525 864 796,40

Αποθεματικό

 

714 026

 

Σύνολο

569.408.154

563 149 061

525 864 796,40

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πίστωση αυτή προορίζεται κατά κύριο λόγο να καλύψει, για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους που κατέχουν θέση η οποία προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού:

 τους μισθούς, τις αποζημιώσεις και τα επιδόματα που συνδέονται με τους μισθούς,

 την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας, ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου και λοιπές επιβαρύνσεις κοινωνικής ασφαλίσεως,

 κατ’ αποκοπή αποζημιώσεις υπερωριών,

 τα λοιπά επιδόματα και τις διάφορες αποζημιώσεις,

 την πληρωμή των εξόδων ταξιδίου από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής για τον μόνιμο ή έκτακτο υπάλληλο, τον (την) σύζυγό του και τα συντηρούμενα από αυτόν πρόσωπα,

 την επίπτωση από την εφαρμογή του διορθωτικού συντελεστή στις αποδοχές και στο μέρος των απολαβών που μεταφέρονται σε χώρα διαφορετική εκείνης του τόπου διορισμού,

 τον κίνδυνο ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων καθώς και τα ποσά που καταβάλλονται από το όργανο υπέρ αυτών για τη σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων στη χώρα καταγωγής τους.

Η πίστωση αυτή προορίζεται επίσης να καλύψει τις δαπάνες για την ασφάλιση έναντι ατυχήματος κατά την άσκηση αθλητικής δραστηριότητας για τους χρήστες του αθλητικού κέντρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο.

Μέρος της πίστωσης αυτής θα χρησιμοποιηθεί για την πρόσληψη ως εκτάκτων υπαλλήλων ατόμων με αναπηρία με πείρα στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και τις πολιτικές κατά των διακρίσεων, κατ’ εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης 2009-2013 για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της διαφορετικότητας στη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο ενέκρινε το Προεδρείο (PE413.568/ΠΡΟΕΔΡ) σύμφωνα με το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρο 26, και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Θα εκπονείται ετήσια έκθεση για τη χρήση των σχετικών πιστώσεων.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 1.800.000 ευρώ.

Θέση 1 2 0 2 — Υπερωρίες επ’ αμοιβή

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

455 200

455 200

300 000,00

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 56 και το παράρτημα VI.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την πληρωμή των υπερωριών, υπό τους όρους που ορίζονται στις προαναφερθείσες διατάξεις.

Θέση 1 2 0 4 — Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση, λήξη καθηκόντων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

5 035 000

5 034 000

3 700 000,00

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

 τα έξοδα ταξιδιού των υπαλλήλων και έκτακτων υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογενείας τους) με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων τους, της εξόδου από την υπηρεσία ή της μετάθεσής τους σε άλλον τόπο διορισμού,

 τα έξοδα εγκατάστασης/επανεγκατάστασης και τα έξοδα μετακόμισης που οφείλει το όργανο στους υπαλλήλους και εκτάκτους υπαλλήλους όταν είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν κατοικία μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή κατά τη μετάθεσή τους σε νέο τόπο υπηρεσίας, καθώς και κατά την οριστική λήξη καθηκόντων η οποία ακολουθείται από επανεγκατάσταση σε άλλο οικισμό,

 τις ημερήσιες αποζημιώσεις των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων που αποδεικνύουν ότι λόγω της ανάληψης των καθηκόντων τους ή λόγω τοποθέτησής τους σε νέο τόπο υπηρεσίας είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας,

 την αποζημίωση που καταβάλλεται σε ασκούμενο υπάλληλο απολυόμενο λόγω προφανούς ανικανότητας,

 την αποζημίωση καταγγελίας της σύμβασης εκτάκτου υπαλλήλου από το όργανο,

 τη διαφορά μεταξύ των εισφορών που καταβάλλουν οι επί συμβάσει υπάλληλοι σε συνταξιοδοτικό καθεστώς κράτους μέλους και εκείνων που καταβάλλουν στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό καθεστώς στην περίπτωση μετατροπής σύμβασης.

Άρθρο 1 2 2 — Αποζημιώσεις μετά την πρόωρη λήξη καθηκόντων

Θέση 1 2 2 0 — Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης από την υπηρεσία προς το συμφέρον της υπηρεσίας

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

402 000

530 000

697 937,85

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 41 και 50 και το παράρτημα IV.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους υπαλλήλους:

 που τίθενται σε διαθεσιμότητα συνεπεία μείωσης του αριθμού των θέσεων εντός του οργάνου,

 που κατέχουν θέση AD 16 ή AD 15 οι οποίοι απομακρύνονται προς το συμφέρον της υπηρεσίας.

Καλύπτει επίσης τις εργοδοτικές εισφορές για την ασφάλιση κατά των κινδύνων ασθενείας και τις συνέπειες των συντελεστών αναπροσαρμογής που εφαρμόζονται στις ως άνω αποζημιώσεις.

Θέση 1 2 2 2 — Αποζημιώσεις για οριστική λήξη καθηκόντων και ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

1 097 000

1 390 000

2 065 347,34

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 64 και 72.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

 τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται δυνάμει του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης ή του κάτωθι κανονισμού,

 τις εργοδοτικές εισφορές για την ασφάλιση κατά των κινδύνων ασθενείας για τους λαμβάνοντες τις αποζημιώσεις,

 τις συνέπειες των συντελεστών αναπροσαρμογής οι οποίοι εφαρμόζονται στις διάφορες αποζημιώσεις.

Νομική βάση

Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 2689/95 του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 1995, για τη θέσπιση ειδικών μέτρων που αφορούν την οριστική λήξη των καθηκόντων έκτακτων υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την ευκαιρία της προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας (ΕΕ L 280 της 23.11.1995, σ. 4).

Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1748/2002 του Συμβουλίου, της 30ής Σεπτεμβρίου 2002, για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του οργάνου, των ιδιαιτέρων μέτρων που αφορούν την οριστική λήξη καθηκόντων υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οι οποίοι έχουν διορισθεί σε μόνιμη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έκτακτων υπαλλήλων των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΕ L 264 της 2.10.2002, σ. 9).

Άρθρο 1 2 4 — Προσωρινή πίστωση

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

p.m.

p.m.

 

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επιπτώσεις των ενδεχόμενων αναπροσαρμογών των αποδοχών που θα αποφασίσει το Συμβούλιο στη διάρκεια του οικονομικού έτους.

Έχει προσωρινό χαρακτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον αφού μεταφερθεί στα προσήκοντα κονδύλια του παρόντος κεφαλαίου.

Νομική βάση

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 65 και το παράρτημα XI.

Κεφαλαιο 1 4 — ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Άρθρο 1 4 0 — Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες

Θέση 1 4 0 0 — Λοιπό προσωπικό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

33 120 000

32 579 343

25 212 376,41

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πίστωση αυτή προορίζεται, ιδίως, να καλύψει:

 τις αποδοχές, περιλαμβανομένων των επιδομάτων και αποζημιώσεων, του λοιπού προσωπικού, συγκεκριμένα προσωπικού επί συμβάσει, τοπικών υπαλλήλων, ειδικών συμβούλων (κατά την έννοια του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης), τις εισφορές εργοδότη στα διάφορα καθεστώτα κοινωνικών ασφαλίσεων καθώς και τις συνέπειες των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές αυτού του προσωπικού,

 την απασχόληση προσωρινού προσωπικού μέσω εταιρειών εύρεσης εργασίας.

Μέρος της πίστωσης αυτής θα χρησιμοποιηθεί για την πρόσληψη ως επί συμβάσει προσωπικού ατόμων με αναπηρία με πείρα στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και τις πολιτικές κατά των διακρίσεων, κατ’ εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης 2009-2013 για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της διαφορετικότητας στη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο ενέκρινε το Προεδρείο (PE413.568/ΠΡΟΕΔΡ) σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρο 26 και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Θα εκπονείται ετήσια έκθεση για τη χρήση των σχετικών πιστώσεων.

Θέση 1 4 0 2 — Διερμηνείς συνεδριάσεων

Αριθμητικά δεδομένα

 

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

1 4 0 2

60.480.000

58 000 000

54 990 000,00

Αποθεματικό

 

2 000 000

 

Σύνολο

60 480 000

60 000 000

54 990 000,00

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμβαση περί επικουρικών διερμηνέων συνεδριάσεων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες στο πλαίσιο της διοργανικής συνεργασίας:

 τις αμοιβές, τις ασφαλιστικές εισφορές, τα έξοδα ταξιδίου και τις ημερήσιες αποζημιώσεις των επικουρικών διερμηνέων συνεδριάσεων τους οποίους καλεί το Κοινοβούλιο για συνεδριάσεις που είτε διοργανώνει το ίδιο είτε διοργανώνουν άλλα θεσμικά όργανα, όταν δεν μπορεί να εξασφαλισθεί κάλυψη των απαιτούμενων υπηρεσιών από τους διερμηνείς μονίμους ή εκτάκτους υπαλλήλους του Κοινοβουλίου,

 τις δαπάνες για υπεύθυνους λειτουργίας, τεχνικούς και διαχειριστές συνεδριάσεων για τις ως άνω συνεδριάσεις, όταν δεν μπορεί να εξασφαλισθεί κάλυψη των υπηρεσιών από μονίμους υπαλλήλους του Κοινοβουλίου ή εκτάκτους υπαλλήλους ή λοιπό προσωπικό,

 τις υπηρεσίες που παρέχουν στο Κοινοβούλιο οι διερμηνείς μόνιμοι ή έκτακτοι υπάλληλοι των άλλων θεσμικών οργάνων,

 τα έξοδα ταξιδίου και τις ημερήσιες αποζημιώσεις που σχετίζονται με υπηρεσίες που παρέχουν στο Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας διερμηνείς οι οποίοι είναι υπάλληλοι διεθνών θεσμικών οργάνων,

 τις δραστηριότητες διοργανικής συνεργασίας στον γλωσσικό κλάδο.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 200.000 ευρώ.

Θέση 1 4 0 4 — Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

7 961 520

7 138 000

5 552 643,24

Παρατηρήσεις

Διατάξεις που διέπουν τη διάθεση μονίμων υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκτάκτων υπαλλήλων των πολιτικών ομάδων στις δημόσιες διοικήσεις των κρατών μελών, τους φορείς που εξομοιούνται προς αυτές και τους διεθνείς οργανισμούς.

Διατάξεις που διέπουν την απόσπαση εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Εσωτερικοί κανόνες περί περιόδων ασκήσεως και επισκέψεων μελέτης στη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

 αποζημίωση και έξοδα ταξιδίου για την έναρξη και λήξη της περιόδου ασκήσεως για τους ασκούμενους,

 το κόστος ασφάλισης έναντι των κινδύνων ατυχήματος και ασθενείας κατά την περίοδο ασκήσεως για τους ασκούμενους,

 τις δαπάνες που προκύπτουν από τη διάθεση προσωπικού μεταξύ του Κοινοβουλίου και του δημόσιου τομέα των κρατών μελών ή άλλων χωρών που προβλέπονται από τις διατάξεις,

 τα έξοδα που σχετίζονται με την απόσπαση εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 τις ενέργειες στον τομέα της κατάρτισης των διερμηνέων συνεδριάσεων και μεταφραστών, ιδίως σε συνεργασία με τις σχολές διερμηνείας και με πανεπιστήμια που παρέχουν κατάρτιση στη μετάφραση, καθώς και τη χορήγηση υποτροφιών για την κατάρτιση και την επαγγελματική τελειοποίηση διερμηνέων και μεταφραστών, την αγορά διδακτικού υλικού και τα συναφή έξοδα,

 τα πρόσθετα έξοδα των ασκούμενων του προτύπου προγράμματος περιόδων ασκήσεως για τα άτομα με αναπηρία τα οποία συνδέονται άμεσα με την αναπηρία τους, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 8 των εσωτερικών κανόνων περί περιόδων ασκήσεως και επισκέψεων μελέτης στη Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Θέση 1 4 0 6 — Παρατηρητές

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για να καλυφθούν οι δαπάνες σε σχέση με τους παρατηρητές, σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Θέση 1 4 0 7 — Αποζημίωση επαγγελματικής εκπαίδευσης (πρόγραμμα μαθητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αμοιβή της εργασίας των ασκούμενων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μαθητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άρθρο 1 4 2 — Ανάθεση υπηρεσιών εκτός οργάνου

Άρθρο 1 4 2 — Ανάθεση υπηρεσιών εκτός οργάνου

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

23 402 000

24 200 000

20 494 609,37

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις εργασίες για μεταφράσεις, δακτυλογραφήσεις, κωδικοποίηση και τεχνική συνδρομή που ανατίθενται σε τρίτους.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 200.000 ευρώ.

Θέση 1 4 2 2 — Δραστηριότητες διοργανικής συνεργασίας στον γλωσσικό κλάδο

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

383 000

343 000

335 834,20

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

 τις δαπάνες που σχετίζονται με τις δράσεις που αποφασίζει η διοργανική επιτροπή μετάφρασης και διερμηνείας με στόχο την προώθηση της διοργανικής συνεργασίας στον γλωσσικό κλάδο,

 τις δημοσιεύσεις, τις δραστηριότητες πληροφόρησης, τις δημόσιες σχέσεις, τη συμμετοχή σε δημόσιες εκδηλώσεις, εκθέσεις και εμποροπανηγύρεις των γλωσσών.

Άρθρο 1 4 4 — Προσωρινή πίστωση

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

p.m.

p.m.

 

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επιπτώσεις των ενδεχόμενων αναπροσαρμογών των αποδοχών που θα αποφασίσει το Συμβούλιο στη διάρκεια του οικονομικού έτους.

Έχει προσωρινό χαρακτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον αφού μεταφερθεί στα προσήκοντα κονδύλια του παρόντος κεφαλαίου.

Νομική βάση

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κεφαλαιο 1 6 — ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ

Άρθρο 1 6 1 — Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού

Θέση 1 6 1 0 — Δαπάνες πρόσληψης

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

402 775

515 500

348 408,75

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και 33 και το παράρτημα ΙII.

Απόφαση 2002/620/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, της 25ης Ιουλίου 2002, για την ίδρυση της Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 197 της 26.7.2002, σ. 53) και απόφαση 2002/621/ΕΚ των Γενικών Γραμματέων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του Γραμματέα του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και του αντιπροσώπου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, της 25ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της υπηρεσίας επιλογής του προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 197 της 26.7.2002, σ. 56).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

 τις δαπάνες διοργάνωσης των διαγωνισμών που προβλέπει το άρθρο 3 της απόφασης 2002/621/ΕΚ, καθώς και τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής των υποψηφίων που καλούνται σε συνεντεύξεις πρόσληψης και των ιατρικών εξετάσεων πρόσληψης,

 το κόστος διοργάνωσης διαδικασιών για την επιλογή προσωπικού.

Σε περιπτώσεις που δικαιολογούνται δεόντως από τις λειτουργικές ανάγκες και αφού ληφθεί η γνώμη της Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η πίστωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί εν μέρει για τη διοργάνωση διαγωνισμών από το ίδιο το όργανο.

Θέση 1 6 1 2 — Επαγγελματική επιμόρφωση

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

4 400 000

4 100 000

3 680 849,76

Παρατηρήσεις

Καθεστώς υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 24α.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την επιμόρφωση, με στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων του προσωπικού και της επίδοσης και αποτελεσματικότητας του θεσμικού οργάνου, για παράδειγμα με γλωσσικά μαθήματα για τις επίσημες γλώσσες εργασίας.

Άρθρο 1 6 3 — Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου

Θέση 1 6 3 0 — Κοινωνική υπηρεσία

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

711 500

650 000

517 840,38

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 9, παράγραφος 3, τρίτο εδάφιο και το άρθρο 76.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

 στο πλαίσιο μιας διοργανικής πολιτικής υπέρ των ατόμων με αναπηρίες που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

 εν ενεργεία μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι,

 σύζυγοι των εν ενεργεία μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων,

 συντηρούμενα τέκνα κατά την έννοια του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την επιστροφή, στο βαθμό που επιτρέπεται από τον προϋπολογισμό και μετά την εξάντληση των ποσών που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος στη χώρα κατοικίας ή στη χώρα καταγωγής του, των εξόδων (πλην των ιατρικών) που αναγνωρίζονται ως αναγκαία και απορρέουν από την αναπηρία, στοιχειοθετούνται δεόντως και δεν επιστρέφονται από το κοινό σύστημα ασφαλίσεως κατά των κινδύνων ασθενείας,

 τις παρεμβάσεις υπέρ υπαλλήλων και λοιπού προσωπικού που ευρίσκονται σε ιδιαιτέρως δύσκολη κατάσταση,

 τη χορήγηση επιδοτήσεως υπέρ της Επιτροπής Προσωπικού και μικρών δαπανών της κοινωνικής υπηρεσίας· οι συνεισφορές ή αναλήψεις δαπανών οι οποίες παρέχονται από την Επιτροπή Προσωπικού στους συμμετέχοντες σε μια κοινωνική δραστηριότητα στόχο θα έχουν τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων με κοινωνική, πολιτιστική ή γλωσσική διάσταση, ωστόσο δεν θα χορηγούνται επιδοτήσεις σε μεμονωμένα μέλη του προσωπικού ή νοικοκυριών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 8.000 ευρώ.

Θέση 1 6 3 1 — Κινητικότητα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

996 000

825 000

196 954,06

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών σχετικών με την κινητικότητα στους τόπους εργασίας.

Θέση 1 6 3 2 — Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

310 400

310 000

309 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την ενθάρρυνση και την οικονομική ενίσχυση κάθε πρωτοβουλίας που στοχεύει στην αναβάθμιση των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ υπαλλήλων διαφορετικών εθνικοτήτων, όπως επιδοτήσεις στις λέσχες, τα αθλητικά σωματεία και τους πολιτιστικούς συλλόγους του προσωπικού, καθώς και ως συνεισφορά στο κόστος μόνιμου εντευκτηρίου για τον ελεύθερο χρόνο (με πολιτιστικές δραστηριότητες, ψυχαγωγία, εστιατόριο).

Καλύπτει επίσης τη χρηματοδοτική συμμετοχή στις διοργανικές κοινωνικές δραστηριότητες.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 800 000 ευρώ.

Άρθρο 1 6 5 — Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου

Θέση 1 6 5 0 — Ιατρική υπηρεσία

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

1 135 000

1 285 000

810 000,00

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 59 και το άρθρο 8 του παραρτήματος II.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας της ιατρικής υπηρεσίας στους τρεις τόπους εργασίας, στα οποία περιλαμβάνονται επίσης οι αγορές υλικού, φαρμακευτικών προϊόντων κ.λπ., οι δαπάνες για τις προληπτικές ιατρικές εξετάσεις, οι δαπάνες λειτουργίας της επιτροπής κρίσης αναπηριών, καθώς και οι δαπάνες που σχετίζονται με την παροχή εξωτερικών υπηρεσιών από ειδικούς ιατρούς όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τους ιατρούς-συμβούλους.

Καλύπτει επίσης τις δαπάνες αγοράς ορισμένων εργαλείων που κρίνονται ιατρικώς απαραίτητα και τις δαπάνες για ιατρικό ή παραϊατρικό προσωπικό που εμπίπτει σε διευθετήσεις παροχής υπηρεσιών ή στο οποίο ανατίθενται καθήκοντα βραχείας διαρκείας προς αναπλήρωση άλλων εργαζομένων.

Θέση 1 6 5 2 — Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

3 960 000

2 600 000

2 313 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των εκμεταλλεύσεων των εστιατορίων και κυλικείων.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 2.000.000 ευρώ.

Θέση 1 6 5 4 — Κέντρο παιδικής μέριμνας και επιδοτούμενοι βρεφονηπιακοί σταθμοί

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

6 010 775

5 350 000

5 163 865,89

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στο σύνολο των δαπανών του κέντρου παιδικής μέριμνας και των εξωτερικών βρεφονηπιακών σταθμών με τους οποίους έχει συνάψει συμφωνία.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού που προέρχεται από εισφορές των γονέων εκτιμάται σε 2.200.000 ευρώ.

Τιτλοσ 2 — ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Παρατηρήσεις

Δεδομένου ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες ακύρωσαν τη σχετική κάλυψη, οι κίνδυνοι εργασιακών συγκρούσεων και τρομοκρατικών επιθέσεων στους οποίους είναι εκτεθειμένα τα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να καλυφθούν από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά συνέπεια, οι πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στο συγκεκριμένο τίτλο καλύπτουν όλες τις δαπάνες λόγω ζημιών που οφείλονται σε εργασιακές συγκρούσεις και τρομοκρατικές επιθέσεις.

Κεφαλαιο 2 0 — ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

Άρθρο 2 0 0 — Κτίρια

Θέση 2 0 0 0 — Μισθώματα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

33 531 999

34 327 626

31 475 172,11

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα μισθώματα των κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων που καταλαμβάνει το Κοινοβούλιο.

Καλύπτει επίσης τους φόρους των ακινήτων. Οι μισθώσεις υπολογίζονται για δώδεκα μήνες και με βάση τα υπάρχοντα ή υπό προετοιμασία συμβόλαια που προβλέπουν κανονικά την προσαρμογή τους στο κόστος ζωής ή στο κατασκευαστικό κόστος.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 500.000 ευρώ.

Θέση 2 0 0 1 — Εμφυτευτικές δόσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

25 910 000

12 155 000

5 673 000,02

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την καταβολή των εμφυτευτικών δόσεων των σχετικών με τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων δυνάμει συμβάσεων που ισχύουν ή προετοιμάζονται.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100.000 ευρώ.

Θέση 2 0 0 3 — Απόκτηση ακινήτων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

p.m.

p.m.

19 101 687,92

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την απόκτηση ακινήτων. Οι επιδοτήσεις για τα οικόπεδα και ο χαρακτηρισμός τους ως οικοδομήσιμων θα εξετασθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100.000 ευρώ.

Θέση 2 0 0 5 — Ανέγερση κτιρίων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

6 995 000

7 644 000

4 642 954,40

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την ενδεχόμενη εγγραφή πίστωσης που προορίζεται για την ανέγερση κτιρίων.

Θέση 2 0 0 7 — Διαρρύθμιση των χώρων

Αριθμητικά δεδομένα

 

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

2 0 0 7

33 625 000

22 195 000

19 256 305,98

Αποθεματικό

2 000 000

2 500 000

 

Σύνολο

35 625 000

24 695 000

19 256 305,98

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης των χώρων, καθώς και τις λοιπές δαπάνες τις σχετικές με αυτές τις διαρρυθμίσεις, ειδικότερα τις αμοιβές αρχιτέκτονα ή μηχανικού κ.λπ.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 500.000 ευρώ.

Θέση 2 0 0 8 — Ειδική διαχείριση ακινήτων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

5 100 000

4 637 000

10 207 506,94

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες του τομέα διαχείρισης ακινήτων για τις οποίες δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη στα λοιπά άρθρα του παρόντος κεφαλαίου, συγκεκριμένα:

 τη διαχείριση και επεξεργασία των αποβλήτων,

 τους υποχρεωτικούς ελέγχους, τους ελέγχους ποιότητας, τις υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων, τους λογιστικούς ελέγχους, τη βάσει των διατάξεων εγρήγορση κλπ.,

 την τεχνική βιβλιοθήκη,

 την παροχή βοήθειας για τη διαχείριση (Building Helpdesk),

 τη διαχείριση των σχεδίων των κτιρίων και των μέσων αποθήκευσης πληροφοριών,

 τις λοιπές δαπάνες.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 10.000 ευρώ.

Άρθρο 2 0 2 — Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

Θέση 2 0 2 2 — Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των ακινήτων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

46 965 000

44 749 000

39 351 882,15

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διατήρησης, συντήρησης, τεχνικής παρακολούθησης και καθαρισμού, σύμφωνα με τις εν ισχύι συμβάσεις, των επ’ ενοικίω ή δικής του ιδιοκτησίας ακινήτων (χώροι και τεχνικοί εξοπλισμοί) που καταλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πριν από την ανανέωση ή τη σύναψη συμβάσεων, το θεσμικό όργανο συνεννοείται με τα άλλα θεσμικά όργανα σχετικά με τους όρους των συμβάσεων που επέτυχε έκαστο (τιμή, επιλεγέν νόμισμα, συντελεστής αναπροσαρμογής, διάρκεια, άλλες ρήτρες), σύμφωνα με το άρθρο 91, παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 75.000 ευρώ.

Θέση 2 0 2 4 — Καταναλώσεις ενεργείας

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

18 921 000

18 947 000

16 953 364,08

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα κατανάλωσης νερού, υγραερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει επίσης τις δαπάνες για ενδεχόμενες αντισταθμίσεις λόγω εκπομπών άνθρακα, όπως ορίζονται στο πρόγραμμα δράσης της EMAS που ενέκρινε το Προεδρείο.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 82.000 ευρώ.

Θέση 2 0 2 6 — Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων

Αριθμητικά δεδομένα

 

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

2 0 2 6

35 730 000

37 624 740

38 917 197,63

Αποθεματικό

3 000 000

 

 

Σύνολο

38 730 000

 

 

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει κυρίως τα έξοδα φύλαξης και επίβλεψης των κτιρίων που καταλαμβάνει το Κοινοβούλιο στους συνήθεις τρεις τόπους εργασίας και των γραφείων πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και των παραρτημάτων σε τρίτες χώρες

Πριν από την ανανέωση ή τη σύναψη συμβάσεων, το θεσμικό όργανο συνεννοείται με τα άλλα θεσμικά όργανα σχετικά με τους όρους των συμβάσεων που επέτυχε έκαστο (τιμή, επιλεγέν νόμισμα, συντελεστής αναπροσαρμογής, διάρκεια, άλλες ρήτρες), σύμφωνα με το άρθρο 91, παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 180.000 ευρώ.

Θέση 2 0 2 8 — Ασφαλίσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

953 000

909 000

817 441,59

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα ασφάλιστρα.

Κεφαλαιο 2 1 — ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ

Παρατηρήσεις

Επί θεμάτων δημοσίων συμβάσεων το θεσμικό όργανο συνεννοείται με τα άλλα θεσμικά όργανα σχετικά με τους συμβατικούς όρους που έχει επιτύχει έκαστο εξ αυτών.

Άρθρο 2 1 0 — Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες

Θέση 2 1 0 0 — Μηχανήματα και λογισμικό για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας

Αριθμητικά δεδομένα

 

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

2 1 0 0

37 392 000

32 674 000

56 626 299,47

Αποθεματικό

 

2 500 000

 

Σύνολο

37 392 000

35 174 000

56 626 299,47

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά, τη μίσθωση, τη διατήρηση και τη συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού που χρησιμοποιεί το όργανο και με τις σχετικές εργασίες. Το συγκεκριμένο υλικό και λογισμικό αφορούν τα συστήματα του κέντρου υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών, τη χρήση υπολογιστών ανά τμήματα και από τις πολιτικές ομάδες, καθώς και το σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 65.000 ευρώ.

Θέση 2 1 0 2 — Ανάθεση υπηρεσιών για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας εκτός οργάνου

Αριθμητικά δεδομένα

 

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

2 1 0 2

62.933 000

53 981 250

55 814 489,55

Αποθεματικό

 

2 500 000

 

Σύνολο

62.933 000

56 481 250

55 814 489,55

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την παροχή βοήθειας από εταιρείες παροχής υπηρεσιών και συμβουλών σε θέματα πληροφορικής, οι οποίες αφορούν τη λειτουργία του κέντρου υπολογιστών και του δικτύου, την υλοποίηση και τη συντήρηση εφαρμογών, τη συνδρομή στους χρήστες, περιλαμβανομένων των βουλευτών και των πολιτικών ομάδων, την εκπόνηση μελετών, τη σύνταξη και την ηλεκτρονική καταχώριση τεχνικής τεκμηρίωσης.

Προορίζεται επίσης να καλύψει τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στο κόστος του γραφείου υποστήριξης για το νέο λογισμικό του συστήματος μισθοδοσίας (NAP), γραφείου του οποίου τη σύσταση συμφώνησαν από κοινού τα θεσμικά όργανα.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 88.000 ευρώ.

Άρθρο 2 1 2 — Έπιπλα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

3 277 500

3 224 000

3 667 697,84

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά, μίσθωση, συντήρηση και επισκευή επίπλων, περιλαμβανομένης της αγοράς εργονομικών επίπλων, την αντικατάσταση πεπαλαιωμένων και εκτός χρήσεως επίπλων και μηχανών γραφείου. Προορίζεται επίσης να καλύψει τις διαφόρων ειδών δαπάνες διαχείρισης των κινητών αγαθών του οργάνου.

Σε σχέση με τα έργα τέχνης η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τόσο τις δαπάνες για την απόκτηση και την αγορά ειδικού υλικού όσο και τις σχετικές τρέχουσες δαπάνες, όπως είναι οι δαπάνες για εμπειρογνωμοσύνη, συντήρηση, κορνίζες, αποκατάσταση, καθαρισμό, ασφαλίσεις και οι δαπάνες για περιστασιακή μεταφορά.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5.000 ευρώ.

Άρθρο 2 1 4 — Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

19 983 124

17 407 821

15 468 717,32

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά, τη μίσθωση, τη συντήρηση, την επιδιόρθωση και τη διαχείριση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων, και ιδίως:

 διαφόρων τεχνικών υλικών και εγκαταστάσεων, σταθερών και κινητών, που αφορούν τις εκδόσεις, την ασφάλεια, τα εστιατόρια, τα ακίνητα κ.λπ.,

 ειδών εξοπλισμού του τυπογραφείου, της τηλεφωνικής υπηρεσίας, των κυλικείων, των καταστημάτων του προσωπικού, της ασφάλειας, της τεχνικής υπηρεσίας διασκέψεων και του οπτικοακουστικού τομέα, κ.λπ.,

 ειδικών υλικών (ηλεκτρονικών, υλικού πληροφορικής, ηλεκτρικών) και την εκτέλεση των σχετικών κατ' ανάθεση υπηρεσιών,

 δύο συμπληρωματικών τηλεφωνικών γραμμών προς εγκατάσταση, κατόπιν αιτήσεως, στα γραφεία των βουλευτών.

Καλύπτει επίσης τις δαπάνες δημοσιότητας για τη μεταπώληση και την απόσυρση αντικειμένων.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 205.000 ευρώ.

Άρθρο 2 1 6 — Μεταφορικά μέσα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

6 270 000

6 500 000

5 890 437,21

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά, συντήρηση, χρήση και επιδιόρθωση των μεταφορικών μέσων (αυτοκινήτων και δικύκλων) και τη μίσθωση οχημάτων, αγοραίων αυτοκινήτων, λεωφορείων και φορτηγών, με ή χωρίς οδηγό, καθώς και τις σχετικές ασφαλίσεις και άλλα έξοδα διαχείρισης. Κατά την αντικατάσταση του στόλου οχημάτων, την αγορά ή τη μίσθωση αυτοκινήτων, θα δίδεται προτεραιότητα στα λιγότερο ρυπογόνα για το περιβάλλον αυτοκίνητα, όπως τα υβριδικά.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 175.000 ευρώ.

Κεφαλαιο 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

Παρατηρήσεις

Επί θεμάτων δημοσίων συμβάσεων το θεσμικό όργανο συνεννοείται με τα άλλα θεσμικά όργανα σχετικά με τους συμβατικούς όρους που έχει επιτύχει έκαστο εξ αυτών.

Άρθρο 2 3 0 — Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

2 608 000

2 575 000

1 973 879,58

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά χαρτιού, φακέλων, ειδών γραφείου, προϊόντων για το τυπογραφείο και τα εργαστήρια αναπαραγωγής κ.λπ. καθώς και τα παρεπόμενα έξοδα διαχείρισης.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 15.000 ευρώ.

Άρθρο 2 3 1 — Χρηματοδοτικά έξοδα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

170 000

370 000

322 571,20

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τραπεζικά έξοδα [προμήθειες, επικαταλλαγές (agios), διάφορα έξοδα], τα λοιπά χρηματοδοτικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων δαπανών για τη χρηματοδότηση των κτιρίων.

Άρθρο 2 3 2 — Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

1 314 000

1 314 000

1 041 148,97

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

 το ποσό της ενδεχόμενης καταβολής δικαστικών δαπανών από το Κοινοβούλιο βάσει αποφάσεων του Δικαστηρίου, του Γενικού Δικαστηρίου, του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης ή των εθνικών δικαστηρίων,

 τα έξοδα πρόσληψης εξωτερικών δικηγόρων που εκπροσωπούν το Κοινοβούλιο σε δικαστήρια της Ένωσης και εθνικά δικαστήρια, και τα έξοδα πρόσληψης νομικών συμβούλων ή ειδικών για τη συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας,

 τις επιστροφές καταβληθέντων εξόδων σε δικηγόρους στο πλαίσιο διαδικασιών πειθαρχικών μέτρων και των εξομοιουμένων προς αυτές,

 τις δαπάνες που έχουν σχέση με τις αποζημιώσεις, τους τόκους, καθώς και τα ενδεχόμενα χρέη που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού,

 το ποσό των αποζημιώσεων που συμφωνούνται στο πλαίσιο φιλικών διακανονισμών κατ’ εφαρμογή των άρθρων 69 και 70 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης,

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5.000 ευρώ.

Άρθρο 2 3 5 — Τηλεπικοινωνίες

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

7 441 000

9 405 000

5 689 527,32

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με τα δίκτυα μετάδοσης δεδομένων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας, τα κέντρα υπολογιστή και τα γραφεία πληροφοριών καθώς και εκείνες που απορρέουν από τα πάγια τέλη και τα έξοδα για επικοινωνίες (σταθερή και κινητή τηλεφωνία, τηλεόραση).

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 20.000 ευρώ.

Άρθρο 2 3 6 — Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

352 500

422 000

222 579,14

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα γραμματοσήμανσης, επεξεργασίας και αποστολής με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες ή τις ιδιωτικές εταιρείες διανομής.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει επίσης την παροχή υπηρεσιών στον τομέα του ταχυδρομείου.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5.000 ευρώ.

Άρθρο 2 3 7 — Μετακομίσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

950 000

850 000

637 980,61

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με εργασίες μετακόμισης και διαρρύθμισης χώρων, για τις οποίες χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες εταιρειών μετακόμισης ή εταιρειών που προμηθεύουν προσωρινό προσωπικό διαρρύθμισης χώρων.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 40.000 ευρώ.

Άρθρο 2 3 8 — Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

784 500

631 000

485 748,98

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

 τις ασφάλειες που δεν προβλέπονται ειδικά σε άλλη θέση,

 την αγορά και συντήρηση στολών υπηρεσίας για κλητήρες, οδηγούς και μεταφορείς, τις ιατρικές υπηρεσίες και διάφορες τεχνικές υπηρεσίες,

 διάφορες δαπάνες λειτουργίας και διαχείρισης, αγορές αγαθών ή υπηρεσιών που δεν προβλέπονται ρητώς σε άλλη θέση,

 διάφορες αγορές που σχετίζονται με τις δραστηριότητες EMAS.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 50.000 ευρώ.

Τιτλοσ 3 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Κεφαλαιο 3 0 — ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

Άρθρο 3 0 0 — Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

29 820 000

29 820 000

23 842 500,00

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 71 και τα άρθρα 11 έως 13 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που συνδέονται με τις μετακινήσεις του προσωπικού του οργάνου, των αποσπασμένων εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη ή των ασκούμενων ανάμεσα στον τόπο διορισμού και έναν των τριών τόπων εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο και Στρασβούργο) και με τις αποστολές προς οιονδήποτε άλλον τόπο πέραν των ανωτέρω τριών τόπων εργασίας. Δαπάνες είναι τα έξοδα μεταφοράς, οι ημερήσιες αποζημιώσεις, τα έξοδα διαμονής και οι αποζημιώσεις αντιστάθμισης δεσμευτικών ωραρίων. Καλύπτονται επίσης τα παρεπόμενα έξοδα (περιλαμβανομένων της ακύρωσης εισιτηρίων και κρατήσεων διαμονής, των εξόδων που συνδέονται με το σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης τιμολογίου, των εξόδων που σχετίζονται με τη σύναψη ασφάλισης για την αποστολή).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει επίσης τις δαπάνες για ενδεχόμενες αντισταθμίσεις λόγω εκπομπών άνθρακα, όπως ορίζονται στο πρόγραμμα δράσης της EMAS που ενέκρινε το Προεδρείο.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100.000 ευρώ.

Άρθρο 3 0 2 — Έξοδα υποδοχής και παράστασης

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

1 361 350

2 047 450

813 419,17

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

 τις δαπάνες που αφορούν τις υποχρεώσεις που βαρύνουν το όργανο στον τομέα της υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων των εκδηλώσεων που σχετίζονται με τις εργασίες της ομάδας εργασίας STOA (αξιολόγηση επιστημονικών και τεχνολογικών επιλογών), και της παράστασης για τα μέλη του οργάνου,

 τα έξοδα παράστασης του Προέδρου κατά τις μετακινήσεις του εκτός των τόπων εργασίας,

 τα έξοδα παράστασης και τη συμμετοχή στα έξοδα γραμματείας του ιδιαιτέρου γραφείου του Προέδρου,

 τα έξοδα δεξιώσεων και παράστασης της Γενικής Γραμματείας, περιλαμβανομένης και της αγοράς αντικειμένων και μεταλλείων για τους υπαλλήλους που συμπληρώνουν δεκαπενταετή ή/και εικοσιπενταετή υπηρεσία,

 τα διάφορα έξοδα πρωτοκόλλου όπως σημαίες, προθήκες, προσκλητήρια, εκτύπωση καταλόγων εστιατορίων κ.λπ.,

 τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής που συνδέονται με την επίσκεψη υψηλών προσώπων στο όργανο,

 τα έξοδα υποδοχής και παράστασης και τα λοιπά ειδικά έξοδα για τους βουλευτές που επιτελούν επίσημα καθήκοντα εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άρθρο 3 0 4 — Διάφορα έξοδα συνεδριάσεων

Θέση 3 0 4 0 — Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

2 600 000

2 594 000

2 650 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα αναψυκτικών και άλλων ποτών, περιστασιακά και πρόχειρου φαγητού, που σερβίρονται κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του οργάνου, καθώς και τα έξοδα διαχείρισης της παροχής αυτων των υπηρεσιών.

Θέση 3 0 4 2 — Συνεδριάσεις, συνέδρια και διασκέψεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

1 396 000

1 350 000

905 991,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, ιδίως:

 τα έξοδα τα σχετικά με τη διοργάνωση συνεδριάσεων εκτός των τόπων εργασίας (κοινοβουλευτικές επιτροπές ή αντιπροσωπείες τους, πολιτικές ομάδες), περιλαμβανομένων, σε ορισμένες περιπτώσεις, των εξόδων παράστασης,

 τις συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς των οποίων είναι μέλος το Κοινοβούλιο ή ένα από τα όργανά του (Διακοινοβουλευτική Ένωση, Σύνδεσμος Γενικών Γραμματέων των Κοινοβουλίων, Groupe 12 + εντός της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης).

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 20.000 ευρώ.

Θέση 3 0 4 4 — Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και άλλων συναντήσεων διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, ειδικών αντιπροσωπειών και του ΠΟΕ

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

860 000

858 000

435 159,91

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται ιδίως να καλύψει τα έξοδα, πλην αυτών που καλύπτουν το κεφάλαιο 1 0 και το άρθρο 3 0 0, που σχετίζονται με τη διοργάνωση συνεδριάσεων διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, ειδικών αντιπροσωπειών, μεικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών, κοινοβουλευτικών επιτροπών συνεργασίας και του ΠΟΕ, καθώς και με τη διοργάνωση συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης για τον ΠΟΕ και της διευθύνουσας επιτροπής του.

Θέση 3 0 4 6 — Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα των συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

400 000

451 000

120 187,59

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται ιδίως να καλύψει τα έξοδα, πλην αυτών που καλύπτουν το κεφάλαιο 1 0 και το άρθρο 3 0 0, που σχετίζονται με τη διοργάνωση των συνεδριάσεων αντιπροσωπειών στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.

Θέση 3 0 4 7 — Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα των συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΕΕ-Λατινικής Αμερικής

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

82 000

80 000

54 825,44

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται ιδίως να καλύψει τα έξοδα, πλην αυτών που καλύπτουν το κεφάλαιο 1 0 και το άρθρο 3 0 0, που σχετίζονται με τη διοργάνωση των συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ευρώπης-Λατινικής Αμερικής, των επιτροπών της και του Προεδρείου της.

Θέση 3 0 4 8 — Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα των συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

220 000

216 319

6 595,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται ιδίως να καλύψει τα έξοδα, πλην αυτών που καλύπτουν το κεφάλαιο 1 0 και το άρθρο 3 0 0 που σχετίζονται με τη διοργάνωση των συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο, των επιτροπών της και του Προεδρείου της και τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον προϋπολογισμό της αυτόνομης γραμματείας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο ή την άμεση κάλυψη των εξόδων που αντιπροσωπεύουν το ποσοστό συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον προϋπολογισμό της αυτόνομης γραμματείας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο.

Θέση 3 0 4 9 — Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

2 083 000

2 083 000

1 351 750,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση προορίζεται να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας του γραφείου ταξιδίων που έχει συνάψει σύμβαση με το Κοινοβούλιο.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 50.000 ευρώ.

Κεφαλαιο 3 2 — ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

Άρθρο 3 2 0 — Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης

Αριθμητικά δεδομένα

 

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

3 2 0

11 420 000

10 082 500

7 565 986,37

Αποθεματικό

 

1 500 000

 

Σύνολο

11 420 000

11 582 500

7 565 986,37

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

 το κόστος των συμβάσεων με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και ερευνητικά ιδρύματα για τις μελέτες και τις άλλες ερευνητικές δραστηριότητες (εργαστήρια, στρογγυλές τράπεζες, ομάδες εμπειρογνωμόνων, διασκέψεις) που πραγματοποιούνται για τα όργανα του Κοινοβουλίου και για τη διοίκηση, περιλαμβανομένης και της υλοποίησης του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας,

 το κόστος αξιολόγησης μελετών και τη συμμετοχή του STOA στις δραστηριότητες επιστημονικών φορέων,

 τα έξοδα ταξιδίου, έξοδα διαμονής και παρεπόμενα έξοδα των εμπειρογνωμόνων και άλλων προσωπικοτήτων —συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν υποβάλει αναφορά στο Κοινοβούλιο— που έχουν κληθεί να συμμετάσχουν στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, τις αντιπροσωπείες και τις ομάδες μελέτης και εργασίας,

 τις δαπάνες μετακλήσεως ατόμων εκτός του θεσμικού οργάνου για να συμμετάσχουν στις εργασίες οργάνων όπως είναι το πειθαρχικό συμβούλιο και η ειδικευμένη ομάδα οικονομικών παρατυπιών.

Άρθρο 3 2 2 — Απόκτηση πληροφοριών και αρχειοθέτηση

Θέση 3 2 2 0 — Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

4 516 686

4 593 826

3 908 448,93

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

 τη διεύρυνση και ανανέωση του τομέα των γενικών και συμβουλευτικών βιβλίων και την ανανέωση του συνόλου των βιβλίων της βιβλιοθήκης,

 τις συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά, πρακτορεία ειδήσεων, τηλεματικές εκδόσεις και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε περίπτωση αναπαραγωγής και διάδοσης με γραπτή ή/και ηλεκτρονική μορφή των συνδρομών αυτών και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για τις ανασκοπήσεις τύπου και τα αποκόμματα τύπου,

 τις συνδρομές ή συμβάσεις υπηρεσιών για την προμήθεια περιλήψεων και αναλύσεων του περιεχομένου των περιοδικών ή τη σε οπτικά μέσα αντιγραφή άρθρων που είναι δημοσιευμένα στα περιοδικά αυτά,

 τις δαπάνες χρήσεως των εξωτερικών βάσεων στατιστικών δεδομένων ή τεκμηρίωσης (πλην του κόστους του μηχανογραφικού υλικού και των τηλεπικοινωνιών),

 την κάλυψη του κόστους του σχετικού με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της διεθνούς ή/και διοργανικής συνεργασίας,

 την αγορά ή τη μίσθωση υλικών, συμπεριλαμβανομένων και υλικών ή/και συστημάτων ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και πληροφορικής για τη βιβλιοθήκη, την τεκμηρίωση, τη βιβλιοθήκη πολυμέσων, καθώς και για εξωτερικές παροχές υπηρεσιών για την προμήθεια, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση, την εκμετάλλευση και τη συντήρηση των υλικών και των συστημάτων αυτών,

 το κόστος υπηρεσιών που συνδέονται με τις δραστηριότητες της βιβλιοθήκης, ιδίως σε σχέση με τους πελάτες (έρευνα, ανάλυση), το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας κ.λπ.,

 τα υλικά και τις εργασίες βιβλιοδεσίας και συντήρησης για τη βιβλιοθήκη, την τεκμηρίωση και τη βιβλιοθήκη πολυμέσων,

 τις δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου και του υλικού, για εσωτερικές δημοσιεύσεις (φυλλάδια, μελέτες κ.λπ.), καθώς και για τις ανάγκες επικοινωνίας (δελτία τύπου, βίντεο, CD-ROM κ.λπ.),

 την αγορά νέων ή την ανανέωση λεξικών, γλωσσαρίων επί παντός μέσου και για τις νέες γλωσσικές υπηρεσίες, καθώς και άλλων έργων που προορίζονται για τις γλωσσικές υπηρεσίες και για την υπηρεσία νομοθετικών πράξεων.

Θέση 3 2 2 2 — Δαπάνες για υλικό των αρχείων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

1 932 500

1 895 000

1 855 577,56

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43), καθώς και τα μέτρα εφαρμογής του που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με την ενίσχυση της ενημέρωσης και της διαφάνειας: τα αρχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Κανόνες σχετικά με την επεξεργασία των αρχείων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε με απόφαση του Προεδρείου στις 10 Οκτωβρίου 2007, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση του Προεδρείου της 21ης Απριλίου 2009.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος των υπηρεσιών αρχειοθέτησης που ανατίθενται εκτός οργάνου, όπως είναι:

 η μεταφορά αρχειακού υλικού σε διάφορα μέσα (μικροφίλμ, δίσκους, κασέτες κ.λπ.), η αγορά, μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση ειδικού υλικού (ηλεκτρονικού, υλικού πληροφορικής, ηλεκτρικού, βιβλίων, περιοδικών) και η εκτέλεση των σχετικών κατ' ανάθεση υπηρεσιών,

 οι δαπάνες δημοσιεύσεων υπό οιαδήποτε μορφή (φυλλάδια, CD-ROM κ.λπ.),

 το κόστος των εκτός οργάνου δραστηριοτήτων απόκτησης πηγών αρχειακού υλικού πρωτογενούς (μαρτυρίες, υλικό από τη δραστηριότητα δημοσιογράφων και/ή ιστορικών και/ή αρχειοθετών κ.λπ.) ή δευτερογενούς (έγγραφα επί παντός είδους μέσων).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει επίσης τα έξοδα επεξεργασίας των αρχείων που οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συγκεντρώνουν κατά την άσκηση της εντολής τους.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 20.000 ευρώ.

Άρθρο 3 2 3 — Σχέσεις με τα κοινοβούλια τρίτων κρατών και παροχή στήριξης για την κοινοβουλευτική δημοκρατία

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

535 000

520 000

458 853,07

Παρατηρήσεις

Συμπεράσματα της Προεδρίας, Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων της ΕΕ, Κοπεγχάγη 2006 και Μπρατισλάβα 2007.

Απόφαση του Προεδρείου της 18ης Ιουνίου 2007.

Γεωγραφική περιοχή που καλύπτεται: χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη εξαιρέσει των υποψηφίων προς ένταξη χωρών και των δυνάμει υποψηφίων προς ένταξη χωρών.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με: τις δαπάνες που αναλαμβάνονται προς προώθηση των σχέσεων ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα δημοκρατικά εκλεγμένα κοινοβούλια τρίτων χωρών καθώς και με αντίστοιχα κοινοβουλευτικά σε περιφερειακό επίπεδο σώματα. Σχετίζονται κυρίως με δραστηριότητες που αποσκοπούν να ενδυναμώσουν την κοινοβουλευτική ικανότητα σε νέες και νεοεμφανιζόμενες δημοκρατίες και να προωθήσουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας από τα κοινοβούλια.

Άρθρο 3 2 4 — Παραγωγή και διάδοση

Θέση 3 2 4 0 — Επίσημη Εφημερίδα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

5 056 000

5 359 450

4 150 500,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το μερίδιο του θεσμικού οργάνου στις δαπάνες δημοσίευσης, διάδοσης και άλλα παρεπόμενα έξοδα της Υπηρεσίας Εκδόσεων για τα κείμενα προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα  της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 500.000 ευρώ.

Θέση 3 2 4 1 — Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

5 010 000

4 224 000

4 367 052,11

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

 το σύνολο των εξόδων έκδοσης με ψηφιακά (θέσεις στο ενδοδίκτυο) και παραδοσιακά μέσα (έγγραφα, διάφορα έντυπα με υπεργολαβία), περιλαμβανομένης και της διανομής,

 την επικαιροποίηση και εξελικτική και διορθωτική συντήρηση των συστημάτων εκδόσεων και μετάφρασης.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 210.000 ευρώ.

Θέση 3 2 4 2 — Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

21 626 000

19 615 000

13 633 132,71

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τις δημοσιεύσεις ενημέρωσης, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής διάθεσης εκδόσεων, τις δραστηριότητες πληροφόρησης, τις δημόσιες σχέσεις, τη συμμετοχή σε δημόσιες εκδηλώσεις, εκθέσεις και εμποροπανηγύρεις στα κράτη μέλη και στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες και τις χώρες στις οποίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει γραφείο συνδέσμου, καθώς και την ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Θεσμικών και Νομοθετικών Θεμάτων (OEIL).

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5.000 ευρώ.

Θέση 3 2 4 3 — Parlamentarium – Κέντρο Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

3 600 000

2 000 000

12 725 985,24

Παρατηρήσεις

Η πίστωση προορίζεται να χρηματοδοτήσει το Parlamentarium - Κέντρου Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Θέση 3 2 4 4 — Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

28 940 000

29 710 000

24 534 586,63

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επιδοτήσεις ομάδων επισκεπτών, καθώς και τα παρεπόμενα έξοδα πλαισίωσης και υποδομής, τις δαπάνες λειτουργίας του προγράμματος Εurοscοla, και τη χρηματοδότηση περιόδων πρακτικής άσκησης για παράγοντες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης σε τρίτες χώρες (EUVP). Θα αυξάνεται κατ’ έτος χρησιμοποιώντας έναν αποπληθωριστικό συντελεστή που λαμβάνει υπόψη τις αλλαγές στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα και τις τιμές.

Κάθε βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει το δικαίωμα να καλεί ανά ημερολογιακό έτος πέντε ομάδες επισκεπτών κατ’ ανώτατο όριο, συνολικά 110 επισκέπτες. Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε επίσκεψη μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 10 κατ’ ελάχιστο και 110 κατ’ ανώτατο όριο.

Ένα αρμόζον ποσό θα διατεθεί για επισκέπτες με αναπηρίες.

Θέση 3 2 4 5 — Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

3 696 650

2 475 000

2 165 974,73

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

—       τις δαπάνες ή επιδοτήσεις για τη διοργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων σε εθνικό ή πολυεθνικό επίπεδο, για τους παράγοντες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τα κράτη μέλη και τα υποψήφια προς ένταξη κράτη, καθώς και τα έξοδα για τη διοργάνωση κοινοβουλευτικών ημερίδων και συμποσίων και τη χρηματοδότηση πολιτιστικών πρωτοβουλιών ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως είναι το Βραβείο Ζαχάρωφ, οι κοινές συναντήσεις ευρωπαίων, ισραηλινών και παλαιστίνιων νέων πολιτικών ηγετών και το Βραβείο LUX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο

—       τις δαπάνες που σχετίζονται με την πραγματοποίηση «εκδηλώσεων στα ημικύκλια» στο Στρασβούργο και τις Βρυξέλλες, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα που εγκρίνει το Προεδρείο,

—       μέτρα στήριξης της πολυγλωσσίας όπως σεμινάρια και συνέδρια, συναντήσεις με παρόχους υπηρεσιών κατάρτισης στη διερμηνεία, μέτρα και ενέργειες ευαισθητοποίησης για την πολυγλωσσία και το επάγγελμα του διερμηνέα, ενέργειες και μέτρα στο πλαίσιο της διοργανικής και διεθνούς συνεργασίας, καθώς επίσης τη συμμετοχή σε παρόμοιες ενέργειες και μέτρα που οργανώνονται από κοινού με άλλες υπηρεσίες στο πλαίσιο της διοργανικής και διεθνούς συνεργασίας,

—       τις επιχειρησιακές δαπάνες του Δικτύου του Βραβείου Ζαχάρωφ και τα έξοδα αποστολών των μελών του.

Η πίστωση καλύπτει επίσης τα έξοδα διοργάνωσης αυτών των δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένων της προσφυγής σε πατροχές υπηρεσιών και των εξόδων εστίασης.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5.000 ευρώ.

Θέση 3 2 4 6 — Τηλεοπτικό κανάλι του Κοινοβουλίου (web TV)

Αριθμητικά δεδομένα

 

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

3 2 4 6

8 500 000

8 000 000

8 991 999,80

Αποθεματικό

 

1 000 000

 

Σύνολο

8 500 000

9 000 000

8 991 999,80

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για τη χρηματοδότηση του τηλεοπτικού καναλιού του Κοινοβουλίου (Web TV).

Θα διεξαχθεί αξιολόγηση του πειραματικού καναλιού. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να λάβει υπόψη το περιεχόμενο και το κόστος του έργου περιλαμβανομένων των δομών και του επιπέδου συμμετοχής πολιτικών ομάδων και του προσδιορισμού του περιεχομένου των προγραμμάτων.

Θέση 3 2 4 8 — Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

14 760 000

13 600 000

12 137 103,25

Παρατηρήσεις

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2002 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2003 (ΕΕ C 47 Ε της 27.2.2003, σ. 72).

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2002 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2003 (ΕΕ C 180 Ε της 31.7.2003, σ. 150).

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2003 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2004 (ΕΕ C 67 Ε της 17.3.2004, σ. 179).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

 τον προϋπολογισμό λειτουργίας του οπτικοακουστικού τομέα (με ίδια μέσα ή με εξωτερική συνδρομή, όπως τεχνική συνδρομή προς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, σκηνοθεσία, παραγωγή, συμπαραγωγή και διανομή οπτικοακουστικών προγραμμάτων, ενοικίαση συχνοτήτων και μετάδοση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, και άλλες ενέργειες για την ανάπτυξη των σχέσεων του οργάνου με τους οργανισμούς οπτικοακουστικών μέσων),

 τις δαπάνες για την απευθείας μετάδοση των συνεδριάσεων της ολομέλειας και των κοινοβουλευτικών επιτροπών στο Διαδίκτυο,

 την εγγραφή της διεξαγωγής των συνόδων σε DVD-ROM,

 τη δημιουργία κατάλληλων αρχείων καθώς και μηχανής αναζήτησης που θα εξασφαλίζει στους πολίτες διαρκή πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 13.000 ευρώ.

Θέση 3 2 4 9 — Ανταλλαγές πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

675 000

700 000

291 207,71

Παρατηρήσεις

Διασκέψεις των προέδρων των ευρωπαϊκών κοινοβουλευτικών συνελεύσεων (Ιούνιος 1977) και των κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σεπτέμβριος 2000, Μάρτιος 2001). Γεωγραφική περιοχή που καλύπτεται: χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποψήφιες προς ένταξη χώρες και δυνάμει υποψήφιες προς ένταξη χώρες.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

 τις δαπάνες για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κοινοβουλίων των κρατών μελών. Οι δαπάνες αυτές αφορούν τις κοινοβουλευτικές σχέσεις εκτός των σχέσεων που καλύπτονται από τα κεφάλαια 1 0 και 3 0, τις ανταλλαγές πληροφοριών και τεκμηρίωσης, καθώς και τη συνδρομή για την ανάλυση και τη διαχείριση των πληροφοριών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (CERDP),

 τη χρηματοδότηση προγραμμάτων συνεργασίας και δραστηριοτήτων για την κατάρτιση υπαλλήλων από τα ως άνω κοινοβούλια και εν γένει δραστηριότητες προς ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων αυτών των κοινοβουλίων.

Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν επισκέψεις ενημέρωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, στο Λουξεμβούργο ή στο Στρασβούργο. Οι πιστώσεις καλύπτουν πλήρως ή εν μέρει τα έξοδα των συμμετεχόντων, ιδίως έξοδα ταξιδίου, μετακινήσεων, στέγασης, καθώς και τις ημερήσιες αποζημιώσεις.

 τις δράσεις συνεργασίας, που έχουν σχέση κυρίως με τη νομοθετική δραστηριότητα, καθώς και τις δράσεις που έχουν σχέση με την τεκμηρίωση, την ανάλυση και την πληροφόρηση, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που επιτελούνται εντός του Ευρωπαϊκού Κέντρου Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (CERDP).

Άρθρο 3 2 5 — Δαπάνες για τα γραφεία πληροφοριών

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

1 100 000

1 200 000

1 035 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη όλων των δαπανών (είδη γραφείου, τηλεπικοινωνίες, έξοδα αποστολής, συντήρηση, μεταφορές, διάφορες μικροδαπάνες) που αφορούν τα γραφεία πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τιτλοσ 4 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Κεφαλαιο 4 0 — ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

Άρθρο 4 0 0 — Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, ενημερωτικές δραστηριότητες και δαπάνες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

55 800 000

54 850 000

53 355 141,79

Παρατηρήσεις

Ρύθμιση την οποία ενέκρινε το Προεδρείο με απόφασή του την 1η Φεβρουαρίου 2001, όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 20 Σεπτεμβρίου 2010.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει για τις πολιτικές ομάδες και τα μη εγγεγραμμένα μέλη:

 τις δαπάνες γραμματείας, τις διοικητικές δαπάνες και τις λειτουργικές δαπάνες,

 τις δαπάνες που συνδέονται με τις πολιτικές και ενημερωτικές τους δραστηριότητες στο πλαίσιο των πολιτικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 50.000 ευρώ.

Άρθρο 4 0 2 — Εισφορές σε ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

18 900 000

17 400 000

13 954 330,00

Παρατηρήσεις

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρθρο 10, παράγραφος 4.

Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρο 224.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ΕΕ L 297 της 15.11.2003, σ. 1).

Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαρτίου 2004 για τον καθορισμό των όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Άρθρο 4 0 3 — Συνεισφορές σε ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

12 150 000

11 400 000

8 778 850,00

Παρατηρήσεις

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρθρο 10, παράγραφος 4.

Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρο 224.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ΕΕ L 297 της 15.11.2003, σ. 1).

Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαρτίου 2004 για τον καθορισμό των όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για τη χρηματοδότηση των πολιτικών ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

κεφαλαιο 4 2 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Άρθρο 4 2 2 — Επικούρηση των βουλευτών

Θέση 4 2 2 0 — Επικούρηση των βουλευτών

Αριθμητικά δεδομένα

 

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

4 2 2 0

185 697 000

175 793 709

152 645 162,53

Αποθεματικό

 

13 200 000

 

Σύνολο

185 697 000

188 993 709

152 645 162,53

Παρατηρήσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 21.

Μέτρα εφαρμογής για το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 33 έως 44.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 160/2009 του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2009, για την τροποποίηση του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 55 της 27.2.2009 σ. 1).

Μέτρα εφαρμογής για τον τίτλο VII του Καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα οποία εγκρίθηκαν από το Προεδρείο.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα κοινοβουλευτικής επικουρίας.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 400.000 ευρώ.

Θέση 4 2 2 2 — Συναλλαγματικές διαφορές

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

500 000

250 000

773 678,40

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις συναλλαγματικές διαφορές που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται για τις αποζημιώσεις εξόδων επικούρησης των βουλευτών.

Κεφαλαιο 4 4 — ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Άρθρο 4 4 0 — Δαπάνες για συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες πρώην βουλευτών

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

200 000

200 000

170 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για συνεδριάσεις του συνδέσμου πρώην βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και άλλες ενδεχόμενες δαπάνες.

Άρθρο 4 4 2 — Κόστος των συνεδριάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

140 000

140 000

140 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου, καθώς και άλλες ενδεχόμενες δαπάνες στο αυτό πλαίσιο.

Τιτλοσ 10 — ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Κεφαλαιο 10 0 — ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

5 000 000

25 914 026

0,—

Παρατηρήσεις

1.

Θέση

2 0 0 7

Διαρρύθμιση των χώρων

2.000.000

2.

Θέση

2 0 2 6

Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων

3.000.000

 

 

 

Σύνολο

5.000.000

Κεφαλαιο 10 1 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

14 522 972

14 000 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες που δεν μπορούν να προβλεφθούν προς το παρόν, οι οποίες απορρέουν από αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

Κεφαλαιο 10 3 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

p.m.

835 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος της προετοιμασίας του θεσμικού οργάνου για τη διεύρυνση.

Κεφαλαιο 10 4 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την πολιτική πληροφόρησης και επικοινωνίας.

Κεφαλαιο 10 5 — ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για επενδύσεις του οργάνου σε ακίνητα και για έργα προς διαρρύθμιση χώρων. Ζητείται από το Προεδρείο του Κοινοβουλίου να εγκρίνει συνεκτική και υπεύθυνη μακρόπνοη στρατηγική στον τομέα της ιδιοκτησίας και των κτιρίων, η οποία θα λαμβάνει υπόψη το ιδιαίτερο πρόβλημα του αυξανομένου κόστους για τη συντήρηση, των αναγκών για ανακαίνιση και του κόστους για την ασφάλεια και θα εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου.

Κεφαλαιο 10 6 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με τα υπό ανάπτυξη έργα προτεραιότητας του οργάνου.

Κεφαλαιο 10 8 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ EMAS

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

1 000 000

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Εν συνεχεία των αποφάσεων που θα ληφθούν από το Προεδρείο για την εφαρμογή του έργου EMAS, ιδίως μετά την κατάρτιση ισοζυγίου άνθρακα του Κοινοβουλίου, η πίστωση αυτή προορίζεται να τροφοδοτήσει τα σχετικά επιχειρησιακά κονδύλια.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κατηγορία και βαθμός

2011

Θέσεις μονίμων υπαλλήλων

Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων

Λοιπές θέσεις

Θέσεις πολιτικών ομάδων

Εκτός κατηγορίας

1

 

 

 

AD 16

11

 

1

7

AD 15

35

 

1

4

AD 14

149

2

6

23

AD 13

279

8

2

34

AD 12

443

 

10

67

AD 11

131

 

5

37

AD 10

191

 

7

28

AD 9

155

 

6

17

AD 8

130

 

7

21

AD 7

304

 

 

22

AD 6

269

 

5

30

AD 5

382

 

3

119

Σύνολο θέσεων AD

2 479

10

53

409

AST 11

151

10

 

33

AST 10

71

 

17

21

AST 9

115

 

3

30

AST 8

365

 

5

34

AST 7

753

 

1

55

AST 6

384

 

6

68

AST 5

325

 

7

66

AST 4

206

 

11

67

AST 3

184

 

14

59

AST 2

225

 

5

64

AST 1

151

 

1

98

Σύνολο θέσεων AST

2 930

10

70

595

Σύνολο

5 410[1]

20[2]

123[3]

1004

Γενικό σύνολο

6 537[4]

Κατηγορία και βαθμός

2012

Θέσεις μονίμων υπαλλήλων

Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων

Λοιπές θέσεις

Θέσεις πολιτικών ομάδων

Εκτός κατηγορίας

1

 

 

 

AD 16

11

 

1

7

AD 15

35

 

1

4

AD 14

184

2

6

24

AD 13

449

8

2

34

AD 12

238

 

11

67

AD 11

131

 

6

36

AD 10

191

 

5

28

AD 9

155

 

6

21

AD 8

167

 

7

18

AD 7

472

 

5

29

AD 6

214

 

1

48

AD 5

247

 

10

99

Σύνολο θέσεων AD

2 494

10

61

415

AST 11

151

10

 

33

AST 10

71

 

17

24

AST 9

165

 

3

28

AST 8

500

 

5

39

AST 7

568

 

1

58

AST 6

424

 

6

65

AST 5

285

 

7

63

AST 4

206

 

22

70

AST 3

239

 

7

68

AST 2

205

 

1

59

AST 1

138

 

1

93

Σύνολο θέσεων AST

2 952

10

70

600

Σύνολο

5 447[5]

20[6]

131

1.015

Γενικό σύνολο

6 593[7]

Παράρτημα

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Ονομασία

Πραγματοποιηθέντα έσοδα

Προβλέψεις

2010

2012

5000

Προϊόν πώλησης μέσων μεταφοράς

93.942,73

150.000

5001

Προϊόν πώλησης λοιπών κινητών αγαθών

2.000,00

5.000

5002

Έσοδα που προέρχονται από την προμήθεια αγαθών σε άλλα όργανα ή οργανισμούς

0,00

15.000

502

Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών

300.137,25

213.000

5110

Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων

1.319.875,47

1.155.000

5111

Επιστροφή εξόδων εκμίσθωσης

4.964,60

400.000

550

Έσοδα που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών και εργασιών που πραγματοποιήθηκαν υπέρ άλλων Οργάνων ή οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των αποζημιώσεων αποστολής που κατεβλήθησαν για λογαριασμό άλλων Οργάνων ή οργανισμών και επεστράφησαν από αυτά

3.087.737,58

1.530.000

551

Έσοδα προερχόμενα από τρίτους για την παροχή υπηρεσιών ή εργασιών που πραγματοποιούνται τη αιτήσει τους

3.949.888,58

p.m.

570

Έσοδα που προέρχονται από επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

1.707.401,88

90.000

571

Έσοδα που αντιστοιχούν σε καθορισμένο προορισμό όπως οι πρόσοδοι ιδρυμάτων, οι επιχορηγήσεις, οι δωρεές ή τα κληροδοτήματα, συμπεριλαμβανομένων και των ιδίων εσόδων για ειδικό προορισμό κάθε οργάνου

0,00

p.m.

573

Άλλες εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

89.528.615,35

p.m.

581

Έσοδα που προέρχονται από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις

149.785,46

25.000

6600

Άλλες εισφορές και επιστροφές για ειδικό προορισμό

10.155.209,29

2.203.000

 

ΣΥΝΟΛΟ

110.299.558,19

5.786.000

 • [1]  Εκ των οποίων πέντε προαγωγές επί προσωπικής βάσεως (τρεις θέσεις AD 14 σε AD 15, μία θέση AST 10 σε AST 11 και μία AST 4 σε AST 5) που χορηγούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε άξιους υπαλλήλους.
   
 • [2]  Εικονικό αποθεματικό για τους μόνιμους υπαλλήλους που βρίσκονται σε απόσπαση προς το συμφέρον της υπηρεσίας το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο γενικό σύνολο.
   
 • [3]  Εκ των οποίων τέσσερις AD (καθηγητές γλωσσών) με ημιαπασχόληση και μία θέση AD 10 (ΓΔ-IPOL) που περιορίζεται σε 5 έτη.
   
 • [4]  Μία θέση AD 5 και τέσσερις AST 3 (επαγγελματική κατάρτιση) καθώς και δύο AD 5 και δύο AST 1 (μετάφραση) έχουν εγγραφεί στο αποθεματικό στον πίνακα προσωπικού χωρίς εγγραφή πιστώσεων, έξι AD 5 και δύο AST 1 (βιβλιοθήκη) έχουν εγγραφεί στον πίνακα προσωπικού χωρίς εγγραφή πιστώσεων· 30 διοικητικές θέσεις (έξι AD 5 και είκοσι τέσσερις AST 1) εγγράφονται στον πίνακα προσωπικού και οι αντίστοιχες πιστώσεις τίθενται στο αποθεματικό.
 • [5]  Εκ των οποίων πέντε προαγωγές επί προσωπικής βάσεως (τρεις θέσεις AD 14 σε AD 15, μία θέση AST 10 σε AST 11 και μία AST 4 σε AST 5) που χορηγούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε άξιους υπαλλήλους.
   
 • [6]  Εικονικό αποθεματικό για τους μόνιμους υπαλλήλους που βρίσκονται σε απόσπαση προς το συμφέρον της υπηρεσίας το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο γενικό σύνολο.
   
 • [7]  Εκ των οποίων μία θέση AD5 και τέσσερις AST3 (επαγγελματική κατάρτιση), δύο AD5 και δύο AST1 (μετάφραση).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.3.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

7

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Miguel Portas, László Surján, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz, Ивайло Калфин, Надежда Нейнски

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Philippe Boulland, Maria Da Graça Carvalho, Hynek Fajmon, Edit Herczog, Jürgen Klute, Peter Šťastný, Γεώργιος Σταυρακάκης

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pervenche Berès, Francesco De Angelis, Petra Kammerevert, Vittorio Prodi