Ziņojums - A7-0087/2011Ziņojums
A7-0087/2011

ZIŅOJUMS par Eiropas Parlamenta 2012. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi, I iedaļa — Parlaments

25.3.2011 - (2011/2018(BUD))

Budžeta komiteja
Referents: José Manuel Fernandes


Procedūra : 2011/2018(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0087/2011

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Parlamenta 2012. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi, I iedaļa — Parlaments

(2011/2018(BUD))

(Īpašā likumdošanas procedūra — budžets)

Eiropas Parlaments,

–    ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–    ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam,[1] un jo īpaši tās 31. pantu,

–    ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību[2],

–    ņemot vērā 2011. gada 9. marta rezolūciju par 2012. finanšu gada budžeta procedūras pamatnostādnēm — I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX un X iedaļa[3],

–    ņemot vērā ģenerālsekretāra ziņojumu Prezidijam par Parlamenta 2012. finanšu gada tāmes provizorisko projektu,

–    ņemot vērā tāmes provizorisko projektu, ko Prezidijs sagatavojis 2011. gada 23. martā saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 23. panta 7. punktu un 79. panta 1. punktu,

–    ņemot vērā tāmes projektu, ko Budžeta komiteja sagatavojusi saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 79. panta 2. punktu,

–    ņemot vērā Reglamenta 79. pantu,

–    ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7‑0087/2011),

A. tā kā ES pašreizējā finanšu, ekonomikas un sociālajā situācijā iestādēm ir jāreaģē, rīkojoties kvalitatīvi un efektīvi, un jāizmanto stingras pārvaldības procedūras, lai nodrošinātu, ka tiek panākti ietaupījumi; uzskata, ka ietaupījumi būtu jānodrošina arī tajās budžeta pozīcijās, kuras attiecas uz Eiropas Parlamenta deputātiem;

B.  tā kā būtu nepieciešams nodrošināt iestādēm pietiekamus resursus, lai gan pašreizējā ekonomiskajā situācijā šie resursi ir jāpārvalda stingri un efektīvi;

C. tā kā ir īpaši vēlams, lai Budžeta komiteja un Prezidijs arī turpmāk ciešāk sadarbotos visos ikgadējās budžeta procedūras posmos, ņemot vērā Parlamenta Reglamenta 23. un 79. pantu, kuros noteikts, ka Prezidijs pieņem finansiālus, organizatoriskus un administratīvus lēmumus par Parlamenta iekšējo organizāciju, kā arī sagatavo Parlamenta provizorisko budžeta tāmes projektu un ka Budžeta komiteja saistībā ar budžeta procedūru sagatavo iesniegšanai plenārsēdē ziņojumu par Parlamenta budžeta tāmi;

D. tā kā saskaņā ar Līguma noteikumiem un Reglamentu Parlamenta pilnvaras attiecībā uz tāmes un galīgā budžeta pieņemšanu tiks pilnībā saglabātas;

E.  tā kā 2011. gada 15. un 22. martā notika iepriekšējas saskaņošanas sanāksme, kurā piedalījās Prezidija un Budžeta komitejas delegācijas;

F.  tā kā par budžetu atbildīgā komisāra nesenajā vēstulē iestādes tiek aicinātas darīt visu iespējamo, lai, izstrādājot savas izdevumu tāmes 2012. gada budžeta projektam, ierobežotu izdevumus,

Vispārēji pamatprincipi un kopējais budžets

1.  atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta Prezidija un Budžeta komitejas līdz šim veiksmīgo sadarbību, īstenojot pašreizējo budžeta procedūru, kā arī Prezidija un Budžeta komitejas 2011. gada 22. marta iepriekšējas saskaņošanas sanāksmē panākto vienošanos;

2.  norāda, ka 2012. gada budžeta provizoriskā tāmes projekta kopsumma, ko Prezidijam ierosinājis ģenerālsekretārs, ir EUR 1 773 560 543 jeb 20,26 % no daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 5. izdevumu kategorijas; konstatē, ka salīdzinājumā ar 2011. gada budžetu ir ierosināts palielinājums par 5,2 %;

3.   atzinīgi vērtē to, ka pēc iepriekšējas saskaņošanas ar Budžeta komiteju Eiropas Parlamenta Prezidijs 2011. gada 23. marta sanāksmē ir pieņēmis 2012. gada budžeta provizorisko tāmes projektu, nodrošinot ietaupījumus salīdzinājumā ar sākotnēji ierosināto provizorisko tāmes projektu; apstiprina Prezidija priekšlikumu un nosaka, ka 2012. gada tāmes projekta kopsumma ir EUR 1 724 575 043 jeb 19,7 % no DFS 5. izdevumu kategorijas; konstatē, ka salīdzinājumā ar 2011. gada budžetu ir ierosināts palielinājums par 2,3 %;

4.  prasa pārskatīt Eiropas Parlamenta budžetu, ņemot vērā ilgtermiņa perspektīvu; prasa noteikt, kādus ietaupījumus turpmāk būtu iespējams panākt, lai samazinātu izmaksas un nodrošinātu resursus Parlamenta ilgtspējīgai darbībai, pildot likumdevējas iestādes pienākumus;

5.  vēlreiz apstiprina, ka, ņemot vērā grūto ekonomikas un budžeta stāvokli dalībvalstīs, Parlamentam būtu atbildīgi jārīkojas ar budžeta līdzekļiem un jāierobežo savi izdevumi, nepārsniedzot inflācijas līmeni[4]; ņemot vērā iestāžu kopīgo nostāju, uzskata, ka līdzekļi ar paplašināšanos saistītām vajadzībām budžetā ir jāiekļauj ar grozījumu vēstules vai budžeta grozījuma palīdzību; tāpat ar grozījumu vēstuli vai attiecīgu budžeta grozījumu budžetā tiks iekļauti līdzekļi, kas nepieciešami 18 jaunajiem Parlamenta deputātiem, kuri sāk savu pienākumu izpildi pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā;

6.  turklāt mudina administrāciju sagatavot Eiropas Parlamenta budžeta objektīvu novērtējumu, lai noteiktu visus iespējamos ietaupījumus, un savlaicīgi iesniegt šo novērtējumu Budžeta komitejai, pirms beigusies budžeta procedūras īstenošana;

7.  atgādina, ka DFS 5. izdevumu kategorijas maksimālais apjoms ES 2012. gada budžetam ir EUR 8754 miljoni;

8.  uzskata, ka, ņemot vērā ekonomikas krīzi, valsts parādu smago slogu un ierobežojumus laikā, kad notiek valstu budžeta konsolidācija, Eiropas Parlamentam un pārējām iestādēm būtu atbildīgi jārīkojas ar budžeta līdzekļiem un jāierobežo savi izdevumi, tomēr nemazinot iespējas sasniegt mērķi — veikt izcilu darbu likumdošanas jomā; tādēļ ir gatavs piekrist tam, ka saskaņā ar Iestāžu nolīguma 23. punktu tiek pārskatīts DFS 5. izdevumu kategorijas maksimālais apjoms; pārskatīšanai vajadzētu būt kompensējošai darbībai, par EUR 100 miljoniem samazinot 5. izdevumu kategorijas (Administrācija) maksimālo apjomu un attiecīgi palielinot apjomus citās izdevumu kategorijās, lai veicinātu ar jaunatni saistītu uzdevumu izpildi;

Konkrēti jautājumi

9.  mudina Prezidiju īstenot stingru pieeju attiecībā uz cilvēkresursu pārvaldību, pirms tiek veidotas jaunas amata vietas Eiropas Parlamentā;

10. uzskata, ka ar pasākumiem, kas pašlaik tiek veikti administrācijas modernizēšanas un racionalizēšanas nolūkā, un priekšlikumiem, kuri ierosināti attiecībā uz 2012. gadu, būtu jāveicina ārpakalpojumu apjoma samazināšanās, un sagaida, ka šajā jomā tiks panākti nozīmīgi ietaupījumi, lai nodrošinātu, ka izdevumu apjoms ir vismaz 2010. gada līmenī;

11. atzinīgi vērtē ģenerālsekretāra ierosinājumu turpināt Parlamenta vides politikas īstenošanu, sākt informācijas kampaņu, atbalstīt IKT daudzgadu stratēģiju un turpināt administrācijas modernizēšanu un racionalizēšanu;

12. cenšoties modernizēt un racionalizēt administrāciju, ir jāveic arī pasākumi Parlamenta drošības garantēšanai; pieprasa iekļaut rezervē EUR 3 miljonus, ko varētu izmantot, tiklīdz būtu iesniegta praksē īstenojama uzlabojumu koncepcija un izmaksu plānojums;

13. atgādina, ka ir svarīgi visi 2012. gada budžeta pamatnostādnēs minētie elementi, t. i., lietojumprogrammu sistēmu modernizācija, cita starpā arī digitālā stratēģija attiecībā uz Web 2.0 instrumentiem un sociālajiem tīkliem, mākoņdatošanas sistēma un bezvadu internets (WiFi), informācijas un komunikācijas politika, zināšanu pārvaldības sistēma, rakstiskās un mutiskās tulkošanas pakalpojumi, vides politika un EMAS, kā arī aktīva nediskriminēšanas politika;

14. uzskata, ka 2012. gada budžeta izpildes procesā būtu jānodrošina vēl vairāk ietaupījumu, samazinot ūdens, elektrības un papīra patēriņu, un ka būtu jācenšas samazināt ar dienesta komandējumiem un ceļojumiem saistītās transporta izmaksas;

15. uzsver nepieciešamību pastāvīgi informēt Eiropas iedzīvotājus, nodrošinot informācijas vienmērīgu sadalījumu, un pieprasa Parlamenta administrācijai pastāvīgi pārraudzīt gan esošās, gan potenciālās informācijas biroju atrašanās vietas, sevišķi tās, kur telpas tiek piedāvātas, neprasot atlīdzību;

Ēku būvniecība

16. atgādina par nostāju, ko Parlaments paudis rezolūcijā par 2012. finanšu gada budžeta procedūras pamatnostādnēm[5]; uzskata, ka arī turpmāk viena no galvenajām prioritātēm būs iepriekšēja nomaksa, lai samazinātu finansēšanas izmaksas, šajā sakarībā pieprasa optimāli izmantot budžeta līdzekļus gada beigās, nodrošinot papildu līdzekļus ilgtermiņa būvniecības projektiem ar neizlietoto apropriāciju pārvietojuma palīdzību, kurš jāapstiprina Budžeta komitejai, vienlaikus ievērojot pārredzamības un pareizas finanšu pārvaldības principus;

17. atzinīgi vērtē izsmeļošo informāciju, kas saņemta par Eiropas vēstures nama izveides gaitu; ņem vērā Eiropas vēstures nama izveides kopējo izmaksu tāmi, kā arī ekspluatācijas izmaksu tāmi un nepieciešamo nodrošinājumu ar personālu; prasa, lai Prezidijs samazinātu tāmē iekļautās ekspluatācijas izmaksas; lai dialogs ar iesaistītajām personām joprojām būtu pārredzams un rezultatīvs, prasa iesniegt darbības plānu, kurā izklāstīta Eiropas vēstures nama ilgtermiņa darbības stratēģija, un prasa saskaņā ar Finanšu regulas 179. panta 3. punktu iespējami drīz sniegt informāciju par šo būvniecības projektu; ierosina EUR 2 miljonus iekļaut rezervē, kamēr nav saņemts minētais darbības plāns;

18. neatbalsta jaunas budžeta pozīcijas izveidi šajā posmā, sevišķi Eiropas vēstures nama vajadzībām; tādēļ pieprasa EUR 1 miljonu, kas iekļauts jaunajā 3247. pozīcijā (Eiropas vēstures nams), pārvietot uz 101. nodaļu (rezerve neparedzētiem izdevumiem); tomēr uzskata, ka šāda pozīcija jebkurā gadījumā būtu jāveido, īstenojot pārredzamu procedūru, un budžeta lēmējinstitūcijai šī pozīcija būtu jāapstiprina;

Noslēguma apsvērumi

19. pieņem 2012. finanšu gada tāmes projektu, kas pievienots šai rezolūcijai, un atgādina, ka Parlaments savu nostāju attiecībā uz Padomes grozīto budžeta projektu pieņems 2011. gada oktobrī, ievērojot Līgumā noteikto procedūru;

o

o        o

20. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju un tāmi Padomei un Komisijai.

 • [1]  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
 • [2]  OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
 • [3]  Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0088.
 • [4]  Eiropas Savienības Statistikas biroja 2011. gada 16. marta paziņojums presei (41/2011).
 • [5]  Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0088.

PIELIKUMS

Eiropas Kopienu iemaksa Parlamenta izdevumu finansēšanai

2012. finanšu gadā

Nosaukums

Summa

 

 

Izdevumi

1 724 575 043

Pašu resursi

129 610 967

Saņemamā iemaksa

1 594 964 076

IEŅĒMUMI

Sadaļa Nodaļa Pants Postenis

Nosaukums

2012. gada budžets

2011. gada budžets

Izpilde 2010. gadā

 

4

 

IEŅĒMUMI NO SAVIENĪBAS IESTĀDĒS UN CITĀS STRUKTŪRĀS STRĀDĀJOŠAJIEM

 

 

 

4 0

DAŽĀDI NODOKĻI UN ATSKAITĪJUMI

 

 

 

4 0 0

Nodokļu ieņēmumi no iestāžu locekļu, ierēdņu, pārējo darbinieku un pensijas saņēmēju algām un piemaksām

48 103 216

47 464 953

59 149 990,85

4 0 3

Ieņēmumi no pagaidu iemaksas, ko piemēro iestāžu locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam

p.m.

p.m.

7 030,91

4 0 4

Ieņēmumi no īpašās nodevas, ko piemēro iestāžu locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam

8 130 225

8 109 730

6 901 334,6

 

 

4 0. nodaļa — Kopā

56 233 441

55 574 683

66 058 356,36

4 1

IEMAKSAS PENSIJU SHĒMĀ

 

 

 

4 1 0

Personāla iemaksas pensiju shēmā

63 032 588

58 631 602

55 583 611,27

4 1 1

Personāla veiktā pensijas tiesību pārņemšana vai atgūšana

9 134 938

9 134 938

9 451 168,22

4 1 2

To ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju shēmā, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ

10 000

10 000

0,00

 

 

4 1. nodaļa — Kopā

72 177 526

67 776 540

65 034 779,49

4 2

CITAS IEMAKSAS PENSIJU SHĒMĀ

 

 

 

4 2 1

Parlamenta locekļu iemaksas vecuma pensiju shēmā

p.m.

p.m.

73 671,19

 

4 2. nodaļa — Kopā

p.m.

p.m.

73 671,19

 

 

4. sadaļa — Kopā

128 410 967

123 351 223

131 166 807,04

5

IEŅĒMUMI NO IESTĀDES ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS

 

 

 

5 0

 

IEŅĒMUMI NO KUSTAMĀ ĪPAŠUMA (PREČU PIEGĀDE) UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS

 

 

 

5 0 0

Ieņēmumi no kustamā īpašuma pārdošanas (preču piegāde)

 

 

 

5 0 0 0

Ieņēmumi no transportlīdzekļu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

93 942,73

5 0 0 1

Ieņēmumi no transportlīdzekļu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

2 000,00

5 0 0 2

Ieņēmumi no preču piegādes citām iestādēm vai struktūrām – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

0,00

5 0 1

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas

p.m.

p.m.

0,00

5 0 2

Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

300 137,25

 

5 0. nodaļa — Kopā

p.m.

p.m.

396 079,98

5 1

IEŅĒMUMI NO IZĪRĒŠANAS

 

 

 

5 1 1

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un apakšizīrēšanas, un ar izīrēšanu saistīto maksājumu atmaksāšanas

 

 

 

5 1 1 0

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un apakšizīrēšanas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

1 319 875,47

5 1 1 1

Ar izīrēšanu saistīto maksājumu atmaksāšana – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

4 964,60

 

5 1. nodaļa — Kopā

p.m.

p.m.

1 324 840,07

5 2

IEŅĒMUMI NO IEGULDĪJUMIEM VAI PIEŠĶIRTIEM AIZDEVUMIEM, BANKAS UN CITIEM PROCENTIEM

 

 

 

5 2 0

Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem

1 200 000

1 300 000

1 082 116,96

 

5 2. nodaļa — Kopā

1 200 000

1 300 000

1 082 116,96

5 5

IEŅĒMUMI NO PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS UN DARBU VEIKŠANAS

 

 

 

5 5 0

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas citām iestādēm vai struktūrām, ieskaitot šādu citu iestāžu vai struktūru atmaksātās summas par komandējuma naudu, kas samaksāta to labā – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

3 087 737,58

5 5 1

Ieņēmumi no trešām personām par pakalpojumu sniegšanu un darbiem, kas veikti pēc to pieprasījuma – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

3 949 888,58

 

5 5. nodaļa — Kopā

p.m.

p.m.

7 037 626,16

5 7

CITAS IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDES ADMINISTRATĪVO DARBĪBU

 

 

 

5 7 0

Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksāšanas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

1 707 401,88

5 7 1

Īpašam mērķim iezīmēti ieņēmumi, piemēram, ieņēmumi no fondiem, subsīdijas, dāvinājumi un novēlējumi, tostarp arī iezīmēti ieņēmumi, kas ir specifiski katrai iestādei – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

0,00

5 7 2

Tādu sociālo izdevumu atmaksāšana, kas radušies citas iestādes vārdā

p.m.

p.m.

0,00

5 7 3

Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

89 528 615,35

 

5 7. nodaļa — Kopā

p.m.

p.m.

91 236 017,23

5 8

Dažādi maksājumi

 

 

 

5 8 1

Ieņēmumi no saņemtajiem apdrošināšanas maksājumiem – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

149 785,46

 

5 8. nodaļa — Kopā

p.m.

p.m.

149 785,46

 

 

5. sadaļa — Kopā

1 200 000

1 300 000

101 226 465,86

6

 

IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI SAISTĪBĀ AR KOPIENAS NOLĪGUMIEM UN PROGRAMMĀM

 

 

 

6 6

CITAS IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI

 

 

 

6 6 0

Citas iemaksas un atmaksājumi

 

 

 

6 6 0 0

Citas piešķirtās iemaksas un atmaksājumi – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

10 155 209,29

6 6 0 1

Citas nepiešķirtās iemaksas un atmaksājumi

p.m.

p.m.

0,00

 

6 6. nodaļa — Kopā

p.m.

p.m.

10 155 209,29

 

6. sadaļa — Kopā

p.m.

p.m.

10 155 209,29

9

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

 

 

 

9 0

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

 

 

 

9 0 0

Dažādi ieņēmumi

p.m.

p.m.

545 721,64

 

9 0. nodaļa — Kopā

p.m.

p.m.

545 721,64

 

9. sadaļa — Kopā

p.m.

p.m.

545 721,64

 

 

PAVISAM KOPĀ

129 610 967

124 651 223

243 094 203,83

IZDEVUMI

Vispārējs kopsavilkums par apropriācijām (2012. un 2011. gads) un izpildi (2010. gads)

Sadaļa Nodaļa

Nosaukums

Apropriācijas 2012. gadam

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

 

1

 

1 0

 

IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE

 

IESTĀDES LOCEKĻI

209 597 938

221 289 598

207 680 219,98

1 2

IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI

576 397 354

569 844 235

532 628 081,59

1 4

PĀRĒJIE DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI

125 346 520

122 260 343

85 755 019,65

1 6

CITI IZDEVUMI, KAS IR SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM

17 926 450

15 635 500

13 339 918,84

 

1. sadaļa — Kopā

929 268 262

929 029 676

860 233 683,63

 

2

 

 

2 0

 

ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI

 

ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

207 730 999

183 188 366

186 396 512,82

2 1

DATU APSTRĀDE, IEKĀRTAS UN MĒBELES

129 855 624

113 787 071

137 467 641,39

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

13 620 000

15 567 000

10 373 434,80

 

2. sadaļa — Kopā

351 206 623

312 542 437

334 237 589,01

 

3

 

 

3 0

 

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDES VISPĀRĪGAJIEM UZDEVUMIEM

 

SANĀKSMES UN KONFERENCES

38 822 350

39 499 769

30 180 428,11

3 2

EKSPERTĪZES UN INFORMĀCIJA: IEGUVE, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA

111 367 836

103 974 776

97 821 408,11

 

3. sadaļa — Kopā

150 190 186

143 474 545

128 001 836,22

4

 

 

4 0

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDES ĪPAŠAJIEM UZDEVUMIEM

 

ATSEVIŠĶU IESTĀŽU UN STRUKTŪRU ĪPAŠIE IZDEVUMI

86 850 000

83 650 000

76 088 321,79

4 2

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR PARLAMENTĀRO PALĪDZĪBU

186 197 000

176 043 709

153 418 840,93

4 4

SANĀKSMES UN CITAS PAŠREIZĒJO UN BIJUŠO DEPUTĀTU DARBĪBAS

340 000

340 000

310 000,00

 

4. sadaļa — Kopā

273 387 000

260 033 709

229 817 162,72

10

 

10 0

CITI IZDEVUMI

 

PROVIZORISKAS APROPRIĀCIJAS

5 000 000

25 914 026

0,00

10 1

REZERVE NEPAREDZĒTIEM IZDEVUMIEM

14 522 972

14 000 000

0,00

10 3

PAPLAŠINĀŠANĀS REZERVE

p.m.

835 000

0,00

10 4

Rezerve informācijas un KOMUNIKĀCIJAs politikai

p.m.

p.m.

0,00

10 5

PROVIZORISKA APROPRIĀCIJA NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM

p.m.

p.m.

0,00

10 6

REZERVE PRIORITĀRIEM PROJEKTIEM SAGATAVOŠANAS POSMĀ

p.m.

p.m.

0,00

10 8

EMAS REZERVE

p.m.

p.m.

0,00

 

10. sadaļa — Kopā

20 522 972

40 749 026

0,00

 

PAVISAM KOPĀ

1 724 575 043

1 685 829 393

1 552 290 271,58

I IEDAĻA — PARLAMENTS

Ieņēmumi — Pašu resursi

4. sadaļa — Ieņēmumi no Savienības iestādēs un citās struktūrās strādājošajiem

4 0. nodaļa — Dažādi nodokļi un atskaitījumi

4 0 0. pants — Nodokļu ieņēmumi no iestāžu locekļu, ierēdņu, pārējo darbinieku un pensijas saņēmēju algām un piemaksām

Skaitļi

2012. gada budžets

2011. gada budžets

Izpilde 2010. gadā

48 103 216

47 464 953

59 149 990,85

Piezīmes

Protokols par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā un jo īpaši tā 12. pants.

Padomes 1968. gada 29. februāra Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 260/68, ar ko paredz Eiropas Kopienu nodokļa piemērošanas nosacījumus un procedūru (OV L 56, 4.3.1968., 8. lpp.).

4 0 3. pants — Ieņēmumi no pagaidu iemaksas, ko piemēro iestāžu locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam

Skaitļi

2012. gada budžets

2011. gada budžets

Izpilde 2010. gadā

p.m.

p.m.

7 030,91

Piezīmes

Padomes 1991. gada 19. decembra Regula (EOTK, EEK, Euratom) Nr. 3831/91, ar ko groza Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, lai ieviestu pagaidu iemaksu (OV L 361, 31.12.1991., 7. lpp.).

4 0 4. pants — Ieņēmumi no īpašās nodevas, ko piemēro iestāžu locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam

Skaitļi

2012. gada budžets

2011. gada budžets

Izpilde 2010. gadā

8 130 225

8 109 730

6 901 334,60

Piezīmes

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 66.a pants.

4 1. nodaļa — Iemaksas pensiju shēmā

4 1 0. pants — Personāla iemaksas pensiju shēmā

Skaitļi

2012. gada budžets

2011. gada budžets

Izpilde 2010. gadā

63 032 588

58 631 602

55 583 611,27

Piezīmes

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 83. panta 2. punkts.

4 1 1. pants — Personāla veiktā pensijas tiesību pārņemšana vai atgūšana

Skaitļi

2012. gada budžets

2011. gada budžets

Izpilde 2010. gadā

9 134 938

9 134 938

9 451 168,22

Piezīmes

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to VIII pielikuma 4. pants, 11. panta 2. un 3. punkts un 48. pants.

4 1 2. pants — To ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju shēmā, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ

Skaitļi

2012. gada budžets

2011. gada budžets

Izpilde 2010. gadā

10 000

10 000

0,00

4 2. nodaļa — Citas iemaksas pensiju shēmā

4 2 1. pants — Parlamenta locekļu iemaksas vecuma pensiju shēmā

Skaitļi

2012. gada budžets

2011. gada budžets

Izpilde 2010. gadā

p.m.

p.m.

73 671,19

Piezīmes

Noteikumi par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām un jo īpaši to III pielikums.

5. sadaļa — Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības

5 0. nodaļa — Ieņēmumi no kustamā īpašuma (preču piegāde) un nekustamā īpašuma pārdošanas

5 0 0. pants — Ieņēmumi no kustamā īpašuma pārdošanas (preču piegāde)

5 0 0 0. postenis — Ieņēmumi no transportlīdzekļu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2012. gada budžets

2011. gada budžets

Izpilde 2010. gadā

p.m.

p.m.

93 942,73

Piezīmes

Šajā postenī paredzēts iegrāmatot ieņēmumus no iestādēm piederošu transportlīdzekļu pārdošanas vai apmaiņas.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 0 0 1. postenis — Ieņēmumi no transportlīdzekļu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2012. gada budžets

2011. gada budžets

Izpilde 2010. gadā. gadā

p.m.

p.m.

2 000,00

Piezīmes

Šajā postenī paredzēts iegrāmatot ieņēmumus no iestādēm piederoša kustamā īpašuma, izņemot transportlīdzekļus, pārdošanas vai apmaiņas.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 0 0 2. postenis — Ieņēmumi no preču piegādes citām iestādēm vai struktūrām – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2012. gada budžets

2011. gada budžets

Izpilde 2010. gadā. gadā

p.m.

p.m.

0,00

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta g) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

Sīkāku informāciju par izdevumiem un ieņēmumiem no aizdevumiem, nomas un pakalpojumu sniegšanas saskaņā ar šo budžeta posteni norādīs šā budžeta pielikumā.

5 0 1. pants — Ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas

Skaitļi

2012. gada budžets

2011. gada budžets

Izpilde 2010. gadā

p.m.

p.m.

0,00

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts iegrāmatot ieņēmumus no iestādēm piederoša nekustamā īpašuma pārdošanas.

5 0 2. pants — Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2012. gada budžets

2011. gada budžets

Izpilde 2010. gadā

p.m.

p.m.

300 137,25

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta j) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

Šajā pantā iekļauti arī ieņēmumi no šādu darbu pārdošanas elektroniskajos informācijas nesējos.

5 1. nodaļa — Ieņēmumi no izīrēšanas

5 1 1. pants — Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un apakšizīrēšanas, un ar izīrēšanu saistīto maksājumu atmaksāšanas

5 1 1 0. postenis — Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un apakšizīrēšanas – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2012. gada budžets

2011. gada budžets

Izpilde 2010. gadā

p.m.

p.m.

1 319 875,47

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

Sīkāku informāciju par izdevumiem un ieņēmumiem no aizdevumiem, nomas un pakalpojumu sniegšanas saskaņā ar šo budžeta posteni norādīs šā budžeta pielikumā.

5 1 1 1. postenis — Ar izīrēšanu saistīto maksājumu atmaksāšana – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2012. gada budžets

2011. gada budžets

Izpilde 2010. gadā

p.m.

p.m.

4 964,60

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 2. nodaļa — Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem

5 2 0. pants — Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem

Skaitļi

2012. gada budžets

2011. gada budžets

Izpilde 2010. gadā

1 200 000

1 300 000

1 082 116,96

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts iegrāmatot ieņēmumus no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem.

5 5. nodaļa — Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas

5 5 0. pants — Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas citām iestādēm vai struktūrām, ieskaitot šādu citu iestāžu vai struktūru atmaksātās summas par komandējuma naudu, kas samaksāta to labā – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2012. gada budžets

2011. gada budžets

Izpilde 2010. gadā

p.m.

p.m.

3 087 737,58

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta g) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 5 1. pants — Ieņēmumi no trešajām personām par pakalpojumu sniegšanu un darbiem, kas veikti pēc to pieprasījuma – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2012. gada budžets

2011. gada budžets

Izpilde 2010. gadā

p.m.

p.m.

3 949 888,58

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 7. nodaļa — Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību

5 7 0. pants — Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksāšanas – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2012. gada budžets

2011. gada budžets

Izpilde 2010. gadā

p.m.

p.m.

1 707 401,88

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta f) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 7 1. pants — Īpašam mērķim iezīmēti ieņēmumi, piemēram, ieņēmumi no fondiem, subsīdijas, dāvinājumi un novēlējumi, tostarp arī iezīmēti ieņēmumi, kas ir specifiski katrai iestādei – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2012. gada budžets

2011. gada budžets

Izpilde 2010. gadā

p.m.

p.m.

0,00

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta c) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 7 2. pants — Tādu sociālo izdevumu atmaksāšana, kas radušies citas iestādes vārdā

Skaitļi

2012. gada budžets

2011. gada budžets

Izpilde 2010. gadā

p.m.

p.m.

0,00

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts iegrāmatot ieņēmumus no tādu sociālo izdevumu atmaksāšanas, kas radušies citas iestādes vārdā.

5 7 3. pants — Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2012. gada budžets

2011. gada budžets

Izpilde 2010. gadā

p.m.

p.m.

89 528 615,35

5 8. nodaļa — Dažādi maksājumi

5 8 1. pants — Ieņēmumi no saņemtajiem apdrošināšanas maksājumiem – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2012. gada budžets

2011. gada budžets

Izpilde 2010. gadā

p.m.

p.m.

149 785,46

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta h) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

Šis pants ietver arī apdrošināšanas sabiedrību veikto algojuma atmaksāšanu tiem ierēdņiem, kuri bijuši iesaistīti nelaimes gadījumos.

6. sadaļa — Iemaksas un atmaksājumi saistībā ar Savienības nolīgumiem un programmām

6 6. nodaļa — Citas iemaksas un atmaksājumi

6 6 0. pants — Citas iemaksas un atmaksājumi

6 6 0 0. postenis — Citas piešķirtās iemaksas un atmaksājumi – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2012. gada budžets

2011. gada budžets

Izpilde 2010. gadā

p.m.

p.m.

10 155 209,29

Piezīmes

Šajā postenī saskaņā ar Finanšu regulas 18. pantu paredzēts iegrāmatot ieņēmumus, kuri nav noteikti citās 6. sadaļas daļās, un to izmanto, lai noteiktu papildu apropriācijas to izdevumu finansēšanai, kam šie ieņēmumi ir piešķirti.

6 6 0 1. postenis — Citas piešķirtās iemaksas un atmaksājumi – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2012. gada budžets

2011. gada budžets

Izpilde 2010. gadā

p.m.

p.m.

0,00

9. sadaļa — Dažādi ieņēmumi

9 0. nodaļa — Dažādi ieņēmumi

9 0 0. pants — Dažādi ieņēmumi

Skaitļi

2012. gada budžets

2011. gada budžets

Izpilde 2010. gadā

p.m.

p.m.

545 721,64

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts iegrāmatot dažādus ieņēmumus.

Sīkāku informāciju par izdevumiem un ieņēmumiem no aizdevumiem, nomas un pakalpojumu sniegšanas saskaņā ar šo pantu norādīs šā budžeta pielikumā.

Izdevumi — IZDEVUMI

1. sadaļa — Iestādē strādājošie

1 0. nodaļa — Iestādes locekļi

1 0 0. pants — Algas un piemaksas

1 0 0 0. postenis — Algas

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

68 130 000

67 755 185

67 712 998,56

Piezīmes

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 9. un 10. pants.

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 1. un 2. pants.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu Deputātu nolikumā noteikto algu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 5000.

1 0 0 4. postenis — Parastie ceļa izdevumi

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

77 657 238

75 396 756

75 133 000,00

Piezīmes

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 20. pants.

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 10. līdz 21. pants un 24. pants.

Šī apropriācija paredzēta, lai atmaksātu ceļa un uzturēšanās izdevumus saistībā ar braucieniem uz darba vietām un no tām un citiem dienesta komandējumiem.

Tā arī paredzēta, lai segtu ar oglekļa emisiju kompensāciju saistītos izdevumus, kā paredzēts Prezidija pieņemtajā rīcības plānā par Vides pārvaldības un audita sistēmu (EMAS).

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 10 000.

1 0 0 5. postenis — Citi ceļa izdevumi

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

5 399 718

9 396 317

5 293 962,21

Piezīmes

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 20. pants.

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 22., 23. un 29. pants.

Šī apropriācija paredzēta, lai atmaksātu papildu ceļa izdevumus, ceļa izdevumus, kas radušies dalībvalstī, no kuras deputāts ievēlēts, un repatriācijas izdevumus, tostarp atbilstīgu apdrošināšanas polisi.

Tā arī paredzēta, lai segtu ar oglekļa emisiju kompensāciju saistītos izdevumus, kā paredzēts Prezidija pieņemtajā EMAS rīcības plānā.

1 0 0 6. postenis — Piemaksa par vispārējiem izdevumiem

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

38 944 212

38 330 147

36 966 241,00

Piezīmes

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 20. pants.

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 25. līdz 28. pants.

Šī piemaksa paredzēta, lai saskaņā ar Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma īstenošanas noteikumu iepriekš minētajiem pantiem segtu izdevumus saistībā ar deputātu parlamentāro darbību.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 25 000.

1 0 0 7. postenis — Piemaksas saistībā ar pienākumu veikšanu

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

181 000

179 000

172 428,79

Piezīmes

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 20. pants.

Prezidija 2007. gada 16.–17. jūnija Lēmums.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu vienotu noteiktas likmes komandējuma dienas naudu un reprezentācijas naudu saistībā ar Parlamenta priekšsēdētāja pienākumu izpildi.

1 0 1. pants — Apdrošināšana nelaimes gadījumiem, veselības apdrošināšana un citi sociālie pasākumi

1 0 1 0. postenis — Apdrošināšana nelaimes gadījumiem, veselības apdrošināšana un citas sociālās apdrošināšanas izmaksas

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

3 233 770

3 477 040

1 928 101,01

Piezīmes

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 18. un 19. pants.

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 3. līdz 9. pants.

Kopīgie noteikumi par Eiropas Savienības ierēdņu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumu un arodslimību risku.

Kopīgie noteikumi par Eiropas Savienības ierēdņu apdrošināšanu slimības gadījumiem.

Komisijas Lēmums, ar ko nosaka medicīnisko izdevumu atmaksāšanas vispārējos īstenošanas noteikumus.

Noteikumi par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām un jo īpaši to 21. pants un IV pielikums (pagaidu piemērošana 18 mēnešus pēc sestā Parlamenta sasaukuma darbības beigām).

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem un medicīnisko izdevumu atmaksāšanu, kā arī nozaudēšanas un zādzības riska apdrošināšanu, kas attiecas uz deputātu personiskās lietošanas priekšmetiem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 140 000.

1 0 1 2. postenis — Īpaši pasākumi deputātiem ar invaliditāti

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

384 000

380 000

153 259,40

Piezīmes

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 30. pants.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu atsevišķus izdevumus par palīdzības sniegšanu deputātiem ar smagu invaliditāti.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 5000.

1 0 2. pants — Pagaidu pabalsti

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

490 000

1 510 000

6 250 465,65

Piezīmes

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 13. pants.

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 45. līdz 48. pants un 77. pants.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu pārejas posma pabalstu pēc deputāta pilnvaru termiņa beigām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 5000.

1 0 3. pants — Pensijas

1 0 3 0. postenis — Vecuma pensijas

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

11 084 000

11 131 000

10 182 164,82

Piezīmes

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 14. un 28. pants.

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 49., 50. un 75. pants.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu vecuma pensiju pēc deputāta pilnvaru termiņa beigām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 50 000.

1 0 3 1. postenis — Invaliditātes pensijas

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

418 000

406 742

344 044,77

Piezīmes

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 15. pants.

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 51. līdz 57. pants un 75. pants.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu pensiju deputātiem, kas zaudējuši darbspējas pilnvaru termiņa laikā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 20 000.

1 0 3 2. postenis — Apgādnieka zaudējuma pensijas

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

2 930 000

3 072 147

2 797 599,03

Piezīmes

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 17. pants.

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 58. līdz 60. pants un 75. pants.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu apgādnieka zaudējuma pensiju un bāreņa pensiju deputāta vai bijušā deputāta nāves gadījumā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 15 000.

1 0 3 3. postenis — Locekļu brīvprātīgā pensiju shēma

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

46 000

55 000

45 954,74

Piezīmes

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 27. pants.

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 76. pants.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu iestādes iemaksu locekļiem paredzētajā brīvprātīgajā papildu pensiju shēmā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 5000.

1 0 5. pants — Valodu kursi un datorkursi

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

700 000

800 000

700 000,00

Piezīmes

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 44. pants.

Prezidija 2009. gada 4. maija Lēmums par deputātu valodu kursiem un datorkursiem.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu deputātu valodu kursu un IT kursu izmaksas.

1 0 8. pants — Atšķirības, kas rodas valūtas maiņas rezultātā

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

p.m.

p.m.

0,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu atšķirības, kuras rodas valūtas maiņas rezultātā un kuras jāsedz no Eiropas Parlamenta budžeta atbilstoši noteikumiem, ko piemēro piemaksai par vispārējiem izdevumiem.

1 0 9. pants — Provizoriska apropriācija

1 0 9 0. postenis — Provizoriska apropriācija

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

p.m.

p.m.

0,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu iestādes locekļiem paredzēto maksājumu pielāgojumus.

Apropriācija ir provizoriska, un to var izmantot tikai pēc pārvietošanas uz citām pozīcijām saskaņā ar Finanšu regulu.

1 0 9 1. postenis — Provizoriska apropriācija 18 papildu deputātiem — Lisabonas līgums

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

p.m.

9 400 264

0,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar 18 papildu deputātu stāšanos amatā, ko paredz Lisabonas līgums.

Apropriācija ir provizoriska, un to var izmantot tikai pēc pārvietošanas uz citām pozīcijām saskaņā ar Finanšu regulu.

1 2. nodaļa — Ierēdņi un pagaidu darbinieki

1 2 0. pants — Atalgojums un citas tiesības

1 2 0 0. postenis — Atalgojums un piemaksas

Skaitļi

 

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

1 2 0 0

569 408 154

562 435 035

525 864 796,40

Rezerve

 

714 026

 

Kopsumma

569 408 154

563 149 061

525 864 796,40

Piezīmes

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi.

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

Šī apropriācija galvenokārt paredzēta, lai amatu sarakstā paredzētajiem ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem segtu:

 algas, piemaksas un ar algām saistītus maksājumus,

 apdrošināšanu pret slimībām, nelaimes gadījumiem un arodslimībām, kā arī citas sociālās apdrošināšanas iemaksas,

 fiksētas likmes piemaksas par virsstundu darbu,

 dažādus pabalstus un piemaksas,

 ierēdņa vai pagaidu darbinieka, kā arī viņa laulātā un apgādībā esošo personu ceļa izdevumus braucienam no darba vietas uz izcelsmes vietu,

 izdevumus saistībā ar korekcijas koeficientiem, ko piemēro algām un tai atalgojuma daļai, kuru pārskaita uz valsti, kas nav darba vieta,

 bezdarba apdrošināšanu pagaidu darbiniekiem un iestādes maksājumus pagaidu darbiniekiem, lai izveidotu un uzturētu tiesības uz pensiju viņu izcelsmes valstī.

Šī apropriācija arī paredzēta, lai segtu apdrošināšanas prēmijas apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem sporta nodarbību laikā Eiropas Parlamenta sporta centru izmantotājiem Briselē un Strasbūrā.

Daļa šo apropriāciju jāizmanto, lai pieņemtu darbā pagaidu darbiniekus ar invaliditāti un pagaidu darbiniekus ar specializētām zināšanām par tiesībām invaliditātes jomā un politiku nediskriminēšanas jomā, īstenojot Prezidija pieņemto Rīcības plānu dzimumu līdztiesības un dažādības veicināšanai Eiropas Parlamenta Sekretariātā 2009.–2013. gadam (PE 413.568)/BUR) atbilstoši Eiropas Savienības Pamattiesību hartai, un jo īpaši tās 26. pantam, un ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām. Tiks sagatavots gada ziņojums par apropriāciju izlietojumu šiem mērķiem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 1 800 000.

1 2 0 2. postenis — Apmaksāts virsstundu darbs

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

455 200

455 200

300 000,00

Piezīmes

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 56. pants un VI pielikums.

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

Šī apropriācija paredzēta virsstundu darba apmaksai saskaņā ar iepriekš minētajiem noteikumiem.

1 2 0 4. postenis — Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

5 035 000

5 034 000

3 700 000,00

Piezīmes

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi.

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 ierēdņu un pagaidu darbinieku (arī ģimenes locekļu) ceļa izdevumus, stājoties amatā, beidzot darbu iestādē vai saistībā ar pārcelšanu citā amatā, kas ietver darba vietas maiņu,

 pabalstus par iekārtošanos / iekārtošanos citā dzīvesvietā un pārcelšanās izdevumus ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuriem jāmaina dzīvesvieta, stājoties amatā, tiekot pārceltiem uz citu darba vietu, beidzot darbu iestādē un pārceļoties citur,

 dienas naudu ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kas sniedz pierādījumu, ka viņiem ir jāmaina dzīvesvieta, stājoties amatā vai tiekot pārceltiem uz citu darba vietu,

 atlaišanas pabalstu ierēdņiem uz pārbaudes laiku, kurus atlaiž acīmredzamas neatbilstības dēļ,

 atlaišanas pabalstu darbiniekiem uz noteiktu laiku, ar kuriem iestāde lauž līgumu,

 starpību par iemaksām, ko dalībvalsts pensiju shēmā veikuši līgumdarbinieki, un iemaksām, kuras jāmaksā Kopienas pensiju shēmā darba līguma pārskatīšanas gadījumā.

1 2 2. pants — Pabalsti saistībā ar dienesta attiecību priekšlaicīgu izbeigšanos

1 2 2 0. postenis — Pabalsti darbiniekiem, kurus atceļ no amata dienesta interesēs

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

402 000

530 000

697 937,85

Piezīmes

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 41. un 50. pants, kā arī IV pielikums.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar piemaksām, ko maksā ierēdņiem:

 kuriem piešķirts neaktīvs statuss saistībā ar darba vietu skaita samazināšanu iestādē,

 kuri ieņem AD 16 vai AD 15 amata vietu un kuri ir atcelti no amata dienesta interesēs.

No tās sedz arī darba devēja iemaksu veselības apdrošināšanas shēmā un izdevumus saistībā ar korekcijas koeficientu piemērošanu šīm piemaksām.

1 2 2 2. postenis — Pabalsti par dienesta attiecību izbeigšanos un ierēdņu un pagaidu darbinieku īpašo pensiju shēma

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

1 097 000

1 390 000

2 065 347,34

Piezīmes

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 64. un 72. pants.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 piemaksas, ko maksā saskaņā ar Civildienesta noteikumiem vai zemāk minētajām regulām,

 darba devēja iemaksu attiecīgo piemaksu saņēmēju veselības apdrošināšanas shēmā,

 izdevumus saistībā ar korekcijas koeficientu piemērošanu dažādajām piemaksām.

Juridiskais pamats

Padomes 1995. gada 17. novembra Regula (EK, EOTK, Euratom) Nr. 2689/95, ar ko ievieš īpašus pasākumus Eiropas Kopienu pagaidu darbinieku dienesta attiecību izbeigšanai sakarā ar Austrijas, Somijas un Zviedrijas pievienošanos (OV L 280, 23.11.1995., 4. lpp.).

Padomes 2002. gada 30. septembra Regula (EK, Euratom) Nr. 1748/2002, kas iestādes modernizācijas sakarā ievieš īpašus pasākumus attiecībā uz Eiropas Parlamentā pastāvīgā darbā iecelto Eiropas Kopienu ierēdņu un Eiropas Parlamenta politiskajās grupās strādājošo pagaidu darbinieku darba attiecību pārtraukšanu (OV L 264, 2.10.2002., 9. lpp.).

1 2 4. pants — Provizoriska apropriācija

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

p.m.

p.m.

 

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu visus algu pielāgojumus, par kuriem Padome lemj finanšu gada laikā.

Tā ir provizoriska, un to var izmantot tikai pēc pārvietošanas uz attiecīgajām šīs nodaļas pozīcijām.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 65. pants un XI pielikums.

1 4. nodaļa — Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi

1 4 0. pants — Pārējie darbinieki un ārštata darbinieki

1 4 0 0. postenis — Pārējie darbinieki

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

33 120 000

32 579 343

25 212 376,41

Piezīmes

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu šādus izdevumus:

 pārējo darbinieku, tostarp līgumdarbinieku, vietējo darbinieku un īpašu padomdevēju (Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības nozīmē) atalgojumu, ietverot piemaksas un pabalstus, darba devēja iemaksas dažādās sociālās drošības sistēmās, kā arī izdevumus saistībā ar šādu darbinieku atalgojumam piemērojamiem korekcijas koeficientiem,

 izdevumi, kas saistīti ar aģentūru pagaidu darbinieku nodarbināšanu.

Daļa šo apropriāciju jāizmanto, lai pieņemtu darbā līgumdarbiniekus ar invaliditāti un līgumdarbiniekus ar specializētām zināšanām par tiesībām invaliditātes jomā un politiku nediskriminēšanas jomā, īstenojot Prezidija pieņemto Rīcības plānu dzimumu līdztiesības un dažādības veicināšanai Eiropas Parlamenta Sekretariātā 2009.–2013. gadam (PE 413.568)/BUR) atbilstoši Eiropas Savienības Pamattiesību hartai, un jo īpaši tās 26. pantam, un ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām. Tiks sagatavots gada ziņojums par apropriāciju izlietojumu šiem mērķiem.

1 4 0 2. postenis — Konferenču tulki

Skaitļi

 

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

1 4 0 2

60 480 000

58 000 000

54 990 000,00

Rezerve

 

2 000 000

 

Kopsumma

60 480 000

60 000 000

54 990 000,00

Piezīmes

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

Vienošanās par konferenču palīgtulkiem.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu šādus izdevumus saistībā ar iestāžu sadarbību:

 samaksu, sociālās iemaksas, ceļa izdevumus un dienas naudu konferenču palīgtulkiem, kurus uzaicina Parlaments uz Parlamenta vai citu iestāžu organizētām sanāksmēm, ja tulki, kas ir ierēdņi vai pagaidu darbinieki, nevar nodrošināt vajadzīgos pakalpojumus,

 izdevumus saistībā ar konferenču aģentūrām, tehniskajiem darbiniekiem un konferenču vadību iepriekš minētajām sanāksmēm, ja Parlamenta ierēdņi, pagaidu darbinieki vai pārējie darbinieki nevar nodrošināt šādus pakalpojumus,

 pakalpojumus, ko Parlamentam sniedz pārējo iestāžu tulki, kuri ir ierēdņi vai pagaidu darbinieki,

 ceļa izdevumus un dienas naudu saistībā ar pakalpojumiem, ko starptautiskas sadarbības ietvaros Parlamentam sniedz tulki, kas ir starptautisku institūciju štata darbinieki,

 iestāžu sadarbību valodu jomā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 200 000.

1 4 0 4. postenis — Stažēšanās, stipendijas un ierēdņu apmaiņa

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

7 961 520

7 138 000

5 552 643,24

Piezīmes

Noteikumi par Eiropas Parlamenta ierēdņu un politisko grupu pagaidu darbinieku norīkošanu uz valsts pārvaldes iestādēm, tām pielīdzinām iestādēm un starptautiskām organizācijām.

Noteikumi par valstu ekspertu norīkošanu uz Eiropas Parlamentu.

Iekšējie noteikumi par praksi Eiropas Parlamenta Ģenerālsekretariātā un mācību braucieniem turp.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 stažieriem piemaksu un ceļa izdevumus stažēšanās sākumā un beigās,

 stažieru apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem un veselības apdrošināšanu stažēšanās laikā,

 izdevumus, kas radušies darbinieku apmaiņā starp Eiropas Parlamentu un dalībvalstu valsts sektoru vai citām noteikumos paredzētajām valstīm,

 izdevumus saistībā ar valstu ekspertu norīkošanu uz Eiropas Parlamentu,

 konferenču tulku un tulkotāju apmācību organizēšanu, it īpaši sadarbībā ar tulku skolām un universitātēm, kuras nodrošina tulkotāju apmācību, kā arī stipendiju piešķiršanu tulku un tulkotāju profesionālajai apmācībai un tālākapmācībai, mācību palīglīdzekļu pirkšanu un saistītus izdevumus,

 papildu izmaksas stažieriem, kuri iesaistīti izmēģinājuma programmā, kas paredz stažēšanās iespējas cilvēkiem ar invaliditāti, saskaņā ar 20. panta 8. punktu Iekšējos noteikumos par praksi Eiropas Parlamenta Ģenerālsekretariātā un mācību braucieniem turp.

1 4 0 6. postenis — Novērotāji

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

p.m.

p.m.

0,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai novērotājiem atmaksātu izdevumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamenta 11. pantu.

1 4 0 7. postenis — Apmācības pabalsts (Eiropas Parlamenta māceklības programma)

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

p.m.

p.m.

0,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai atalgotu to stažieru darbu, kuri piedalās Eiropas Parlamenta māceklības programmā.

1 4 2. pants — Ārējie pakalpojumi

1 4 2 0. postenis — Ārējie pakalpojumi

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

23 402 000

24 200 000

20 494 609,37

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu rakstiskās tulkošanas, mašīnrakstīšanas, kodēšanas un tehniskas palīdzības darbus, ko veic ārēji pakalpojumu sniedzēji.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 200 000.

1 4 2 2. postenis — Iestāžu sadarbības pasākumi valodu jomā

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

383 000

343 000

335 834,20

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 izdevumus saistībā ar pasākumiem, kurus Iestāžu rakstiskās un mutiskās tulkošanas komiteja nolēmusi veikt, lai sekmētu iestāžu sadarbību valodu jomā,

 izdevumus par publicēšanu, informatīviem pasākumiem, sabiedrisko attiecību veidošanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos, izstādēs un valodniecībai veltītos gadatirgos.

1 4 4. pants — Provizoriska apropriācija

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

p.m.

p.m.

 

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu visus algu pielāgojumus, par kuriem Padome lemj finanšu gada laikā.

Tā ir provizoriska, un to var izmantot tikai pēc pārvietošanas uz attiecīgajām šīs nodaļas pozīcijām.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

1 6. nodaļa — Citi izdevumi, kas ir saistīti ar iestādē strādājošajiem

1 6 1. pants — Izdevumi saistībā ar personāla vadību

1 6 1 0. postenis — Izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

402 775

515 500

348 408,75

Piezīmes

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 27. līdz 31. pants, 33. pants un III pielikums.

Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas, Tiesas, Revīzijas palātas, Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, Reģionu komitejas un Eiropas ombuda 2002. gada 25. jūlija Lēmums 2002/620/EK par Eiropas Kopienu Personāla atlases biroja izveidi (OV L 197, 26.7.2002., 53. lpp.) un Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas ģenerālsekretāru, Tiesas sekretāra, Revīzijas palātas, Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas ģenerālsekretāru un Eiropas ombuda pārstāvja 2002. gada 25. jūlija Lēmums 2002/621/EK par Eiropas Kopienu Personāla atlases biroja uzbūvi un darbību (OV L 197, 26.7.2002., 56. lpp.).

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 izdevumus par Lēmuma 2002/621/EK 3. pantā noteikto konkursu organizēšanu, kā arī to kandidātu ceļa un uzturēšanās izdevumus, kuri ir uzaicināti uz intervijām un medicīnisko apskati,

 izdevumus par darbinieku atlases procedūru organizēšanu.

Pienācīgi pamatotos gadījumos, kad tas nepieciešams iestādes darbībai, un pēc apspriešanās ar Personāla atlases biroju to var izlietot arī pašas iestādes rīkoto konkursu finansēšanai.

1 6 1 2. postenis — Kvalifikācijas celšana

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

4 400 000

4 100 000

3 680 849,76

Piezīmes

Eiropas Savienības ierēdņu Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 24.a pants.

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu apmācības izdevumus personāla prasmju un attiecīgās institūcijas darbības un efektivitātes uzlabošanai, piemēram, valodu kursi oficiālo darba valodu apguvei.

1 6 3. pants — Pasākumi iestādes personāla atbalstam

1 6 3 0. postenis — Sociālais dienests

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

711 500

650 000

517 840,38

Piezīmes

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 9. panta 3. punkta trešā daļa un 76. pants.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 saskaņā ar iestāžu politiku šādām personām ar invaliditāti:

 aktīvi nodarbinātajiem ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem,

 aktīvi nodarbināto ierēdņu un pagaidu darbinieku laulātajiem,

 apgādībā esošajiem bērniem saskaņā ar Eiropas Savienības Civildienesta noteikumiem,

pēc tam, kad ir beigušās tiesības saņemt iespējamo atmaksu, kas šādos gadījumos noteikta mītnes valstī vai izcelsmes valstī, nepārsniedzot budžetā noteiktos limitus, tādu izdevumu atmaksāšanu, kuri nav medicīniska rakstura izdevumi un kurus kopīgā veselības apdrošināšanas shēma neatmaksā, bet kuri ir atzīti par nepieciešamiem, ir radušies sakarā ar invaliditāti un ir pienācīgi pamatoti,

 pasākumus, lai atbalstītu ierēdņus un pārējos darbiniekus, kas nonākuši īpaši grūtos apstākļos,

 dotācijas piešķiršanai Personāla komitejai un sociālā dienesta papildu izdevumiem. To iemaksu vai izdevumu segšana, ko Personāla komiteja nodrošina sociālā atbalsta pasākumos iesaistītajiem, būs paredzēta sociālas, kultūras vai valodnieciskas ievirzes pasākumu finansēšanai, bet netiks piešķirtas subsīdijas personāla locekļiem vai mājsaimniecībām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 8000.

1 6 3 1. postenis — Mobilitāte

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

996 000

825 000

196 954,06

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu ar mobilitāti saistītos izdevumus dažādajās darba vietās.

1 6 3 2. postenis — Darbinieku sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

310 400

310 000

309 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai veicinātu un finansiāli atbalstītu darbības, kas sekmē sociālos kontaktus starp dažādu tautību darbiniekiem, piemēram, lai dotētu darbinieku klubus, sporta un kultūras apvienības, kā arī lai piedalītos brīvā laika pavadīšanas centra pastāvīgas darbības finansēšanā (kultūras pasākumi, vaļasprieki, restorāni).

No tās sedz arī izdevumus par piedalīšanos vairākām iestādēm kopīgu sociālo pasākumu finansēšanā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 800 000.

1 6 5. pants — Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem

1 6 5 0. postenis — Medicīnas dienests

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

1 135 000

1 285 000

810 000,00

Piezīmes

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 59. pants un II pielikuma 8. pants.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu medicīnas dienesta darbības izdevumus trijās darba vietās, tai skaitā materiālu un farmaceitisko preparātu un citus iepirkumus, izdevumus par profilaktisko medicīnisko izmeklēšanu, darba nespējas komisijas darbības izdevumus, kā arī izdevumus par pakalpojumiem, ko sniedz pieaicinātie medicīnas speciālisti, ja iestādes mediķi to uzskata par vajadzīgu.

No tās sedz arī izdevumus par dažu aprīkojumu iegādi, kas ir vajadzīgi medicīnisku apsvērumu dēļ, kā arī samaksu medicīnas darbiniekiem un medicīnas palīgdarbiniekiem, kuri veic darbu saskaņā ar noteikumiem par pakalpojumu sniegšanu vai īstermiņa pagaidu uzdevumus.

1 6 5 2. postenis — Restorānu un ēdnīcu kārtējie darbības izdevumi

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

3 960 000

2 600 000

2 313 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu restorānu un ēdnīcu pārvaldības un darbības izdevumus.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 2 000 000.

1 6 5 4. postenis — Mazbērnu novietne un silītes, ar kurām ir noslēgti līgumi

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

6 010 775

5 350 000

5 163 865,89

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu Eiropas Parlamenta daļu no visiem izdevumiem par mazbērnu novietni un ārējām silītēm, ar kurām ir noslēgts līgums.

Ir paredzams, ka saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa no vecāku iemaksām būs EUR 2 200 000.

2. sadaļa — Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi

Piezīmes

Tā kā apdrošināšanas sabiedrības ir atsaukušas to risku apdrošināšanu, kas saistīti ar darba strīdiem un ar terora aktiem, kuriem ir pakļautas Eiropas Parlamenta ēkas, tie jāsedz no Eiropas Savienības budžeta.

Tādējādi šajā sadaļā iekļautās apropriācijas paredzētas visu to izmaksu segšanai, kas radušās no zaudējumiem sakarā ar darba strīdiem un terora aktiem.

2 0. nodaļa — Ēkas un saistītie izdevumi

2 0 0. pants — Ēkas

2 0 0 0. postenis — Īres maksa

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

33 531 999

34 327 626

31 475 172,11

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu īres maksājumus par ēkām vai ēku daļām, kuras iestāde izmanto.

No tās sedz arī nodokļus saistībā ar ēkām. Īres maksu aprēķina divpadsmit mēnešiem, pamatojoties uz īres līgumiem, kuri ir noslēgti vai kurus gatavo un kuri parasti paredz arī indeksāciju saskaņā ar dzīves dārdzību vai celtniecības izmaksām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 500 000.

2 0 0 1. postenis — Ilgtermiņa nomas maksājumi

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

25 910 000

12 155 000

5 673 000,02

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu ilgtermiņa nomas maksājumus par ēkām vai ēku daļām saskaņā ar noslēgtajiem vai sagatavošanā esošajiem līgumiem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 100 000.

2 0 0 3. postenis — Nekustamā īpašuma iegāde

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

p.m.

p.m.

19 101 687,92

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu nekustamā īpašuma iegādi. Subsīdijām zemes gabalu iegādei un to sagatavošanai būvdarbiem piemēro Finanšu regulas noteikumus.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 100 000.

2 0 0 5. postenis — Ēku celtniecība

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

6 995 000

7 644 000

4 642 954,40

Piezīmes

Šajā postenī var iekļaut apropriāciju ēku celtniecībai.

2 0 0 7. postenis — Telpu iekārtošana

Skaitļi

 

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

2 0 0 7

33 625 000

22 195 000

19 256 305,98

Rezerve

2 000 000

2 500 000

 

Kopsumma

35 625 000

24 695 000

19 256 305,98

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par telpu iekārtošanu, kā arī citas izmaksas, kas ar šo iekārtošanu saistītas, it īpaši samaksu arhitektam vai inženierim u. c.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 500 000.

2 0 0 8. postenis — Citi īpaši pasākumi īpašuma pārvaldības jomā

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

5 100 000

4 637 000

10 207 506,94

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu šādus nekustamā īpašuma pārvaldības izdevumus, kas nav īpaši paredzēti citos šīs nodaļas pantos:

 atkritumu apsaimniekošana un pārstrāde,

 obligātās inspekcijas, kvalitātes pārbaudes, ekspertu atzinumi, revīzijas, atbilstības uzraudzību u. c.,

 tehniskā bibliotēka,

 atbalsts ēku pārvaldībai (ēku palīdzības dienests),

 ēku plānu un informācijas nesēju administratīva pārvaldība,

 citi izdevumi.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 10 000.

2 0 2. pants — Citi izdevumi saistībā ar ēkām

2 0 2 2. postenis — Ēku uzturēšana, apsaimniekošana, ekspluatācija un uzkopšana

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

46 965 000

44 749 000

39 351 882,15

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem segtu Eiropas Parlamenta nomāto vai īpašumā esošo ēku (biroju, citu telpu un instalāciju) uzturēšanas, apsaimniekošanas, ekspluatācijas un uzkopšanas izmaksas.

Pirms līgumu noslēgšanas vai atjaunošanas iestāde apspriežas ar pārējām iestādēm par līguma nosacījumiem, kurus tās ir panākušas (cena, izraudzītā valūta, indeksācija, ilgums, citi nosacījumi), ņemot vērā Finanšu regulas 91. panta 3. punktu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 75 000.

2 0 2 4. postenis — Enerģijas patēriņš

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

18 921 000

18 947 000

16 953 364,08

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai it īpaši segtu izdevumus par ūdensapgādi, gāzi, elektrību un apkuri.

Tā arī paredzēta, lai segtu ar oglekļa emisiju kompensāciju saistītos izdevumus, kā paredzēts Prezidija pieņemtajā EMAS rīcības plānā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 82 000.

2 0 2 6. postenis — Ēku drošība un novērošana

Skaitļi

 

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

2 0 2 6

35 730 000

37 624 740

38 917 197,63

Rezerve

3 000 000

 

 

Kopsumma

38 730 000

 

 

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu galvenokārt tos izdevumus, kas saistīti ar Eiropas Parlamenta lietoto ēku apsardzi un novērošanu tā trijās parastajās darba vietās, informācijas birojos Eiropas Savienībā un birojos trešās valstīs.

Pirms līgumu noslēgšanas vai atjaunošanas iestāde apspriežas ar pārējām iestādēm par līguma nosacījumiem, kurus tās ir panākušas (cena, izraudzītā valūta, indeksācija, ilgums, citi nosacījumi), ņemot vērā Finanšu regulas 91. panta 3. punktu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 180 000.

2 0 2 8. postenis — Apdrošināšana

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

953 000

909 000

817 441,59

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par apdrošināšanas prēmijām.

2 1. nodaļa — Datu apstrāde, iekārtas un mēbeles

Piezīmes

Saistībā ar iepirkumiem iestāde apspriežas ar pārējām iestādēm par katras iestādes panāktajiem līgumu nosacījumiem.

2 1 0. pants — Datu elektroniska apstrāde un telekomunikācijas

2 1 0 0. postenis — Iekārtas un programmatūra informācijas un jauninājumu tehnoloģiju jomā

Skaitļi

 

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

2 1 0 0

37 392 000

32 674 000

56 626 299,47

Rezerve

 

2 500 000

 

Kopsumma

37 392 000

35 174 000

56 626 299,47

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar iestādei domāto iekārtu un programmatūru pirkšanu, nomu, apkalpošanu un uzturēšanu un ar tām saistītos darbus. Šīs iekārtas un programmatūras it īpaši attiecas uz datu apstrādes centra un telekomunikāciju sistēmām, datoriekārtām nodaļās un politiskajās grupās, kā arī elektronisko balsošanas sistēmu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 65 000.

2 1 0 2. postenis — Ārējie pakalpojumi informācijas un jauninājumu tehnoloģiju jomā

Skaitļi

 

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

2 1 0 2

62 933 000

53 981 250

55 814 489,55

Rezerve

 

2 500 000

 

Kopsumma

62 933 000

56 481 250

55 814 489,55

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par pakalpojumu uzņēmumu un IT konsultāciju firmu sniegtiem ārējiem pakalpojumiem Informātikas centra un tīkla ekspluatācijā, lietojumprogrammu izstrādē un uzturēšanā, par lietotājiem, tostarp deputātiem un politiskajām grupām, sniegto palīdzību, par izpēti un tehniskās dokumentācijas izstrādi un ievadi.

Tā arī paredzēta, lai segtu Parlamenta daļu no izmaksām saistībā ar NAP algu saraksta lietojumprogrammas palīdzības dienestu, kas izveidots saskaņā ar iestāžu kopīgo vienošanos.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 88 000.

2 1 2. pants — Mēbeles

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

3 277 500

3 224 000

3 667 697,84

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu mēbeļu iegādi, nomu, uzturēšanu un labošanu, it īpaši ergonomisku biroja mēbeļu iegādi, nolietotu un salauztu mēbeļu un biroja iekārtu aizstāšanu. Tā paredzēta, lai segtu arī dažādus izdevumus saistībā ar visu Parlamenta mēbeļu pārvaldību.

Attiecībā uz mākslas darbiem šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par noteiktu darbu iegādi un pirkšanu, kā arī ar tiem saistītos kārtējos izdevumus, piemēram, ekspertu izmaksas, konservāciju, ierāmēšanu, restaurāciju, tīrīšanu, apdrošināšanu, kā arī neregulārus transporta izdevumus.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 5000.

2 1 4. pants — Tehniskās iekārtas un aprīkojums

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

19 983 124

17 407 821

15 468 717,32

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta tehnisko iekārtu un aprīkojuma iegādei, nomai, uzturēšanai, labošanai un pārvaldībai, it īpaši:

 dažādām fiksētām un mobilām iekārtām un tehniskajam aprīkojumam saistībā ar publicēšanu, drošību, ēdināšanu, ēkām u. c.,

 iekārtām saistībā ar iespieddarbiem, telefona pakalpojumiem, ēdnīcām, veikaliem, drošību, konferenču tehnisko aprīkojumu, audiovizuālo nozari u. c.,

 īpašām iekārtām (elektroniskām, informātikas un elektriskām) un ar to saistītiem ārpakalpojumiem,

 divu papildu telefona līniju ierīkošanai deputātu birojos (pēc pieprasījuma).

No šīs apropriācijas sedz arī izdevumus par reklāmu saistībā ar norakstītā īpašuma tālākpārdošanu vai izmantošanu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 205 000.

2 1 6. pants — Transportlīdzekļi

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

6 270 000

6 500 000

5 890 437,21

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu transportlīdzekļu (autoparks un velosipēdi) iegādi, uzturēšanu, izmantošanu, labošanu, kā arī izdevumus par automašīnu, taksometru, autobusu un kravas mašīnu nomu ar šoferi vai bez tā, kā arī ar to saistīto apdrošināšanu un citas pārvaldības izmaksas. Atjaunojot autoparku un pērkot vai īrējot automašīnas, priekšroka tiks dota automašīnām, kuras vismazāk piesārņo vidi, piemēram, hibrīdautomobiļiem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 175 000.

2 3. nodaļa — Kārtējie administratīvie izdevumi

Piezīmes

Saistībā ar iepirkumiem iestāde apspriežas ar pārējām iestādēm par katras iestādes panāktajiem līgumu nosacījumiem.

2 3 0. pants — Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

2 608 000

2 575 000

1 973 879,58

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par papīra, aplokšņu, biroja aprīkojuma, drukāšanas un kopēšanas iekārtu u. c. palīglīdzekļu pirkšanu, kā arī ar to saistītās pārvaldības izmaksas.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 15 000.

2 3 1. pants — Finansiālas izmaksas

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

170 000

370 000

322 571,20

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu maksājumus par bankas pakalpojumiem (komisijas maksas, ažio un citas maksas) un citas finansiālas izmaksas, to skaitā saistītos izdevumus par ēku finansēšanu.

2 3 2. pants — Tiesāšanās izdevumi un zaudējumu atlīdzība

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

1 314 000

1 314 000

1 041 148,97

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 summas, ko Tiesa, Vispārējā tiesa, Civildienesta tiesa vai dalībvalstu tiesas var piespriest Parlamentam maksāt,

 izmaksas saistībā ar pieaicināto juristu pakalpojumiem, lai pārstāvētu Parlamentu Savienības un dalībvalstu tiesās, un izmaksas par juriskonsultu vai ekspertu pakalpojumiem, lai sniegtu palīdzību Juridiskajam dienestam,

 samaksu juristiem saistībā ar disciplinārlietām vai līdzvērtīgām lietām,

 zaudējumu atlīdzību, procentus un iespējamus parādus saskaņā ar Finanšu regulas 8. panta 3. punktu,

 saskaņā ar Civildienesta tiesas Reglamenta 69. un 70. pantu izlīguma ceļā panāktas kompensācijas.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 5 000.

2 3 5. pants — Telekomunikācijas

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

7 441 000

9 405 000

5 689 527,32

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par datu pārraides tīkliem trijās darba vietās, datorcentriem un informācijas birojiem, kā arī telekomunikāciju abonēšanas un lietošanas izmaksas (fiksētie un mobilie telefonsakari, televīzija).

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 20 000.

2 3 6. pants — Izdevumi par pastmarkām un sūtījumiem

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

352 500

422 000

222 579,14

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par pastmarkām, sūtījumu apstrādi, nogādāšanu un piegādi, ko veic valsts pasts vai kurjeru pakalpojumu uzņēmumi.

Tā arī paredzēta, lai segtu izdevumus par sūtījumu apstrādes pakalpojumiem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 5000.

2 3 7. pants — Pārvadājumi

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

950 000

850 000

637 980,61

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar pārvadāšanas un iekraušanas/izkraušanas darbiem, ko veic ar pārvadājumu uzņēmumu starpniecību vai izmantojot ar aģentūru starpniecību pieejamus iekrāvēju/izkrāvēju pakalpojumus.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 40 000.

2 3 8. pants — Citi administratīvie izdevumi

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

784 500

631 000

485 748,98

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 apdrošināšanu, kas nav īpaši paredzēta citā postenī,

 sēžu zāles apkalpojošo darbinieku, šoferu, pārvadātāju, medicīnas darbinieku un dažādu tehnisko darbinieku darba apģērba iegādi un kopšanu,

 citas ar komitejas darbību un pārvaldību saistītas izmaksas, kā arī preču vai pakalpojumu iegāde, kas nav paredzēta citā pozīcijā,

 dažādus pirkumus saistībā ar EMAS pasākumiem

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 50 000.

3. sadaļa — Izdevumi saistībā ar iestādes vispārīgajiem uzdevumiem

3 0. nodaļa — Sanāksmes un konferences

3 0 0. pants — Izdevumi par personāla komandējumiem un dienesta braucieniem starp trim darba vietām

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

29 820 000

29 820 000

23 842 500,00

Piezīmes

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 71. pants un VII pielikuma 11. līdz 13. pants.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par iestādes personāla, valsts norīkotu ekspertu un stažieru dienesta braucieniem starp nodarbinātības vietu un jebkuru no trim Eiropas Parlamenta darba vietām (Brisele, Luksemburga un Strasbūra) un par komandējumiem uz jebkuru citu vietu, kas nav viena no Parlamenta darba vietām. Izdevumu veido transporta izmaksas, dienas naudas, uzturēšanās izmaksas un kompensācijas par neērtu darba laiku. Tiek segtas arī saistītās izmaksas (tostarp biļešu un viesnīcu rezervāciju atcelšana, elektronisko rēķinu izmaksas un komandējumu apdrošināšanas izmaksas).

Tā arī paredzēta, lai segtu ar oglekļa emisiju kompensāciju saistītos izdevumus, kā paredzēts Prezidija pieņemtajā EMAS rīcības plānā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 100 000.

3 0 2. pants — Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

1 361 350

2 047 450

813 419,17

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 izdevumus, kas saistīti ar iestādes pienākumiem rīkot pieņemšanas, tai skaitā saistībā ar iestādes Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšanas (STOA) nodaļas darbu, un iestādes locekļu reprezentācijas izdevumus,

 Parlamenta priekšsēdētāja reprezentācijas izdevumus braucienos ārpus darba vietām,

 reprezentācijas izdevumus un daļu no Parlamenta priekšsēdētāja kabineta sekretariāta izdevumiem,

 ģenerālsekretāra rīkoto pieņemšanu un reprezentācijas izdevumus, tostarp dažādu priekšmetu un medaļu iegādi ierēdņiem, kuru darba stāžs iestādē ir 15 vai 25 gadi,

 dažādus protokola izdevumus, piemēram, izdevumus karogiem, stendiem, ielūgumiem, ēdienkartēm utt.,

 īpaši svarīgu iestādes apmeklētāju ceļa un uzturēšanās izdevumus,

 pieņemšanu un reprezentācijas izdevumus un citus īpašus izdevumus deputātiem, kas ieņem oficiālus amatus Eiropas Parlamentā.

3 0 4. pants — Dažādi izdevumi par sanāksmēm

3 0 4 0. postenis — Dažādi izdevumi par iekšējām sanāksmēm

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

2 600 000

2 594 000

2 650 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par atspirdzinošiem un citiem dzērieniem, atsevišķos gadījumos uzkodām, ko pasniedz iestādes sanāksmju laikā, kā arī šo pakalpojumu pārvaldības izmaksas.

3 0 4 2. postenis — Sanāksmes, kongresi un konferences

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

1 396 000

1 350 000

905 991,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai it īpaši segtu:

 izdevumus saistībā ar sanāksmju organizēšanu ārpus darba vietām (komitejas vai to delegācijas, politiskās grupas), tostarp attiecīgā gadījumā reprezentācijas izdevumus,

 maksas par dalību starptautiskās organizācijās, kurās Eiropas Parlaments ir biedrs (Parlamentu savienība, Parlamentu ģenerālsekretāru asociācija, Parlamentu savienības “Divpadsmit plus” grupa).

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 20 000.

3 0 4 4. postenis — Dažādi izdevumi saistībā ar PTO veltītās parlamentārās konferences, kā arī parlamentu sadarbības delegāciju, ad hoc delegāciju un PTO delegāciju sanāksmju organizēšanu

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

860 000

858 000

435 159,91

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai it īpaši segtu 1 0. nodaļā un 3 0 0. pantā neiekļautos izdevumus saistībā ar parlamentu sadarbības delegāciju, ad hoc delegāciju, apvienoto parlamentāro komiteju, parlamentārās sadarbības komiteju un PTO delegāciju sanāksmju, kā arī PTO veltītās parlamentārās konferences un tās vadības komitejas sanāksmju organizēšanu.

3 0 4 6. postenis — Dažādi izdevumi saistībā ar ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas sanāksmju organizēšanu

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

400 000

451 000

120 187,59

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai it īpaši segtu 1 0. nodaļā un 3 0 0. pantā neiekļautos izdevumus saistībā ar ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas delegāciju sanāksmju organizēšanu.

3 0 4 7. postenis — Dažādi izdevumi saistībā ar Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārās asamblejas sanāksmju organizēšanu

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

82 000

80 000

54 825,44

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus, kas nav iekļauti 1 0. nodaļā un 3 0 0. pantā, saistībā ar Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārās asamblejas (Eurolat), tās komiteju un prezidija sanāksmju organizēšanu.

3 0 4 8. postenis — Dažādi izdevumi saistībā ar Savienības Vidusjūrai parlamentārās asamblejas sanāksmju organizēšanu

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

220 000

216 319

6 595,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu 1 0. nodaļā un 3 0 0. pantā neiekļautos izdevumus saistībā ar Savienības Vidusjūrai parlamentārās asamblejas, tās komiteju un Prezidija sanāksmju organizēšanu un Eiropas Parlamenta ieguldījumu asamblejas autonomā sekretariāta budžetā vai tiešai to izmaksu segšanai, kas ir Eiropas Parlamenta daļa asamblejas budžetā.

3 0 4 9. postenis — Izdevumi par ceļojumu aģentūras pakalpojumiem

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

2 083 000

2 083 000

1 351 750,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta ceļojumu aģentūras darbības izmaksu segšanai saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar Parlamentu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 50 000.

3 2. nodaļa — Ekspertīzes un informācija: ieguve, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

3 2 0. pants — Ekspertīžu ieguve

Skaitļi

 

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

3 2 0

11 420 000

10 082 500

7 565 986,37

Rezerve

 

1 500 000

 

Kopsumma

11 420 000

11 582 500

7 565 986,37

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 izdevumus par līgumiem, ko slēdz ar ekspertiem un pētījumu institūtiem saistībā ar pētījumiem un citām ar pētniecību saistītām darbībām (semināriem, apaļajiem galdiem, speciālistu grupām, konferencēm), kuras rīko Parlamenta struktūrvienībām un administrācijai, tostarp Eiropas vēstures nama un Eiropas neintegrācijas izmaksu biroja izveidei,

 pētījumu novērtēšanas izmaksas un iestādes Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšanas (STOA) nodaļas dalību zinātniskās organizācijās,

 ceļa, uzturēšanās un ar tiem saistītos izdevumus ekspertiem un citām personām, ieskaitot tās personas, kas iesniegušas lūgumrakstu Eiropas Parlamentam, ja šīs personas ir uzaicinātas piedalīties komiteju, delegāciju, pētījumu vai darba grupu darbā,

 izdevumus par ārēju personu uzaicināšanu piedalīties tādu struktūru darbā kā Disciplinārā padome vai Īpašā finanšu pārkāpumu komisija.

3 2 2. pants — Informācijas ieguve un arhivēšana

3 2 2 0. postenis — Izdevumi par dokumentāciju un bibliotēku

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

4 516 686

4 593 826

3 908 448,93

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 vispārējās uzziņu literatūras fondu paplašināšanu un atjaunošanu, kā arī bibliotēkas fondu atjaunošanu,

 avīžu, periodisko izdevumu, ziņu aģentūru pakalpojumu un to publikāciju un tiešsaistes pakalpojumu abonēšanu, tai skaitā maksu par autortiesībām par šādā veidā iegūtu materiālu rakstisku un/vai elektronisku reproducēšanu un izplatīšanu, kā arī pakalpojumu līgumus par preses apskatiem un izgriezumiem,

 abonēšanu vai pakalpojumu līgumus par periodisko izdevumu pārskatiem vai analīzēm vai par šajos periodiskajos izdevumos publicēto materiālu saglabāšanu optiskajos informācijas nesējos,

 dokumentu un statistikas ārējo datubāzu izmantošanu, izņemot informātikas iekārtas un telekomunikāciju izmaksas,

 izmaksas saistībā ar Eiropas Parlamenta uzdevumiem starptautiskajā un/vai iestāžu sadarbībā,

 izdevumus par īpašu iekārtu, ieskaitot elektrisko, elektronisko un informātikas iekārtu un/vai sistēmu, iepirkšanu vai īri bibliotēkas, dokumentācijas un mediatēkas vajadzībām, kā arī par ārējiem pakalpojumiem saistībā ar šo iekārtu un/vai sistēmu iegādi, attīstīšanu, instalāciju, lietošanu un uzturēšanu,

 izdevumus par pakalpojumiem saistībā ar bibliotēkas darbībām, it īpaši attiecībā uz tās klientiem (pētījumi, analīze), kvalitātes vadības sistēmu u. c.,

 bibliotēkai, dokumentācijai un mediatēkai domātas iekārtas un darbus saistībā ar iesiešanu un glabāšanu,

 izdevumus, tai skaitā iekārtu izmaksas, saistībā ar iekšējām publikācijām (brošūrām, pētījumiem u. c.) un informāciju (informatīvām vēstulēm, videomateriāliem, CD-ROM u. c.),

 jaunu vārdnīcu un leksikonu iegādi, to aizstāšanu neatkarīgi no informācijas nesēja, tostarp jaunajām valodu nodaļām, kā arī citu valodu dienestiem un Tiesību aktu kvalitātes nodaļām domātu darbu iegādi.

3 2 2 2. postenis — Izdevumi saistībā ar arhīvu resursiem

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

1 932 500

1 895 000

1 855 577,56

Piezīmes

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.), kā arī Eiropas Parlamenta noteikumi par tās piemērošanu.

Eiropas Parlamenta Prezidija 2002. gada 16. decembra Lēmums par informēšanas veicināšanu un pārredzamību attiecībā uz Eiropas Parlamenta arhīviem.

Ar Prezidija 2007. gada 10. oktobra Lēmumu apstiprinātie Noteikumi par Eiropas Parlamenta deputātu dokumentu apstrādi, kas grozīti ar Prezidija 2009. gada 21. aprīļa Lēmumu.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par ārējiem arhivēšanas pakalpojumiem, proti:

 arhīvu fondu pārnešanu uz dažādiem informācijas nesējiem (mikrofilmām, diskiem, kasetēm utt.), īpašu materiālu un iekārtu (elektroniski materiāli, elektriskas un informātikas iekārtas, grāmatas un žurnāli) pirkšanu, īri, uzturēšanu un labošanu, tostarp attiecīgiem ārējiem pakalpojumiem,

 izdevumus par publicēšanu visu veidu informācijas nesējos (brošūras, CD-ROM u. c.),

 ārējiem pasākumiem, lai iegūtu primārus arhīva materiālu (žurnālistu un/vai vēsturnieku, un/vai arhivāru u. c. savāktas tiešas liecības) vai sekundārus arhīva materiālus (dokumenti jebkādā informācijas nesējā).

Tā arī paredzēta, lai segtu izdevumus par Eiropas Parlamenta deputātu tādu dokumentu apstrādi, kuri uzkrāti viņu pilnvaru laikā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 20 000.

3 2 3. pants — Attiecības ar trešo valstu parlamentiem un atbalsts parlamentārajai demokrātijai

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

535 000

520 000

458 853,07

Piezīmes

ES Parlamentu spīkeru konferences 2006. gadā Kopenhāgenā un 2007. gadā Bratislavā prezidentvalsts secinājumi.

Prezidija 2007. gada 18. jūnija Lēmums.

Ģeogrāfiskais apgabals, uz ko attiecas minētais: valstis ārpus Eiropas Savienības, izņemot Eiropas Savienības kandidātvalstis un pirmspievienošanās valstis.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus, lai veicinātu Eiropas Parlamenta attiecības ar trešo valstu demokrātiski ievēlētiem parlamentiem un attiecīgajām reģionālajām parlamentārajām organizācijām. Tā attiecas uz darbībām, kuru mērķis ir sekmēt parlamentu darbību jaunās demokrātijas valstīs un veicināt jaunu IT tehnoloģiju izmantošanu parlamentos.

3 2 4. pants — Sagatavošana un izplatīšana

3 2 4 0. postenis — Oficiālais Vēstnesis

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

5 056 000

5 359 450

4 150 500,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu iestādes daļu Publikāciju biroja izdevumos par tādu tekstu publicēšanu un izplatīšanu, kuri jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un citās ar to saistītajās izmaksās.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 500 000.

3 2 4 1. postenis — Digitālas un tradicionālas publikācijas

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

5 010 000

4 224 000

4 367 052,11

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 visas izmaksas saistībā ar digitālo publicēšanu (iekštīkla (Intranet) vietnēs) un tradicionālo publicēšanu (dažādi dokumenti un iespieddarbi, par kuriem noslēgti apakšlīgumi), tostarp izplatīšanu,

 redaktorisko un tulkošanas sistēmu koriģējošu atjaunināšanu un uzturēšanu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 210 000.

3 2 4 2. postenis — Izdevumi par publikācijām, informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

21 626 000

19 615 000

13 633 132,71

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par informatīvu materiālu publicēšanu, tostarp publicēšanu elektroniskā formātā, informatīviem pasākumiem, sabiedrisko attiecību veidošanu, dalību sabiedriskos pasākumos, izstādēs un gadatirgos ES dalībvalstīs un kandidātvalstīs, kā arī valstīs, kurās Eiropas Parlamentam ir sadarbības biroji, un Likumdošanas observatorijas (OEIL) atjaunināšanu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 5000.

3 2 4 3. postenis — “Parlamentarium” — Eiropas Parlamenta Apmeklētāju centrs

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

3 600 000

2 000 000

12 725 985,24

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai finansētu „Parlamentarium” — Eiropas Parlamenta Apmeklētāju centru.

3 2 4 4. postenis — Apmeklētāju grupu uzņemšana, programma Euroscola un viedokļu izplatītāju uzaicināšana no trešām valstīm

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

28 940 000

29 710 000

24 534 586,63

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu grupu apmeklējumiem piešķirtās subsīdijas, kā arī papildu izdevumus saistībā ar to pārvaldību un infrastruktūrām, programmas Euroscola darbības izdevumus, kā arī lai finansētu stažēšanos viedokļu izplatītājiem no trešām valstīm (EUVP). To palielinās katru gadu, pamatojoties uz deflatoru, ņemot vērā NKI un cenu svārstības.

Katram Eiropas Parlamenta deputātam ir tiesības katrā kalendārajā gadā uzaicināt ne vairāk kā piecas apmeklētāju grupas, kuru dalībnieku kopējais skaits nepārsniedz 110. Apmeklētāju skaits vienā apmeklējuma reizē var būt no 10 līdz 110 cilvēkiem.

Attiecīga summa ir iekļauta apmeklētājiem ar invaliditāti.

3 2 4 5. postenis — Kolokviju, semināru un kultūras pasākumu organizēšana

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

3 696 650

2 475 000

2 165 974,73

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

— izdevumus vai subsīdijas saistībā ar valsts vai starptautiska līmeņa simpoziju un semināru rīkošanu viedokļu izplatītājiem no dalībvalstīm un pievienošanās sarunvalstīm, kā arī izmaksas saistībā ar parlamentāro simpoziju un semināru organizēšanu un lai finansētu Eiropas nozīmes kultūras projektus, piemēram, Saharova balvu, Eiropas, Izraēlas un Palestīnas jauno politisko līderu apvienotās sanāksmes un Eiropas Parlamenta Eiropas kino LUX balvu;

— izdevumus saistībā ar speciālajiem plenārsēžu zāļu pasākumiem Strasbūrā vai Briselē atbilstoši Prezidija pieņemtajai gada programmai;

— izmaksas saistībā ar daudzvalodības atbalsta pasākumiem, piemēram, semināriem un konferencēm, sanāksmēm ar tulku apmācības organizētājiem, pasākumiem un darbībām, lai veicinātu izpratni par daudzvalodību un tulka profesiju, darbībām un pasākumiem, ko veic saistībā ar iestāžu un starptautisko sadarbību un dalību līdzīgās darbībās un pasākumos, kurus organizē kopīgi ar citiem dienestiem iestāžu un starptautiskās sadarbības kontekstā;

— Saharova balvas tīkla darbības izdevumus un tā locekļu komandējuma izdevumus.

No šīs apropriācijas sedz arī minēto pasākumu organizēšanas izmaksas, tostarp ēdināšanas pakalpojumus un izmaksas.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 5000.

3 2 4 6. postenis — Parlamenta televīzijas kanāls (Web TV)

Skaitļi

 

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

3 2 4 6

8 500 000

8 000 000

8 991 999,80

Rezerve

 

1 000 000

 

Kopsumma

8 500 000

9 000 000

8 991 999,80

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai finansētu Parlamenta televīzijas kanālu (Web TV).

Tiks izvērtēts prototips. Šajā izvērtējumā jāņem vērā projekta saturs un izmaksas, tostarp politisko grupu struktūras un iesaistīšanās pakāpe, kā arī programmu satura noteikšana.

3 2 4 8. postenis — Izdevumi saistībā ar audiovizuālo informāciju

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

14 760 000

13 600 000

12 137 103,25

Piezīmes

Eiropas Parlamenta 2002. gada 12. marta Rezolūcija par 2003. gada budžeta procedūras pamatnostādnēm (OV C 47 E, 27.2.2003., 72. lpp.).

Eiropas Parlamenta 2002. gada 14. maija Rezolūcija par Eiropas Parlamenta ieņēmumu un izdevumu tāmi 2003. finanšu gadam (OV C 180 E, 31.7.2003., 150. lpp.).

Eiropas Parlamenta 2003. gada 14. maija Rezolūcija par Eiropas Parlamenta ieņēmumu un izdevumu tāmi 2004. finanšu gadam (OV C 67 E, 17.3.2004., 179. lpp.).

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 audiovizuālās informācijas nozares darbības budžetu (pašu vadības nodrošināšana un tāda ārējā palīdzība kā tehniskie pakalpojumi radio un televīzijas raidstacijām, audiovizuālo programmu nodrošinājums, produkcija un kopprodukcija, televīzijas un radio līniju īre, televīzijas un radio programmu raidīšana, kā arī citi pasākumi, lai attīstītu attiecības starp iestādi un raidorganizācijām),

 izdevumus par plenārsēžu un Parlamenta komiteju sanāksmju tiešraidi internetā,

 sesiju ierakstīšanu DVD-ROM,

 attiecīgu arhīvu izveidi, kā arī meklētājprogrammu, kas iedzīvotājiem nodrošinātu pastāvīgu pieeju šai informācijai.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 13 000.

3 2 4 9. postenis — Informācijas apmaiņa ar valstu parlamentiem

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

675 000

700 000

291 207,71

Piezīmes

Eiropas parlamentāro asambleju priekšsēdētāju konference (1977. gada jūnijs), Eiropas Savienības parlamentu konference (2000. gada septembris, 2001. gada marts). Ģeogrāfiskais apgabals, uz ko attiecas minētais: Eiropas Savienības dalībvalstis un Eiropas Savienības kandidātvalstis un pirmspievienošanās valstis.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 izdevumus saistībā ar Eiropas Parlamenta attiecību veicināšanu ar dalībvalstu parlamentiem. Tā attiecas arī uz parlamentārajām attiecībām, izņemot 1 0. un 3 0. nodaļā noteiktās attiecības, informācijas apmaiņu un dokumentāciju, palīdzību šīs informācijas analīzei un pārvaldībai, tostarp apmaiņu ar Eiropas Pētniecības un parlamentārās dokumentācijas informācijas centru (EPPDIC),

 iepriekš minēto parlamentu ierēdņu sadarbības programmu finansēšanu un apmācības darbības, kā arī vispārējus pasākumus šo ierēdņu parlamentārās darbības sekmēšanai.

Šīs darbības ietver arī Eiropas Parlamenta Briselē, Luksemburgā vai Strasbūrā informatīvos apmeklējumus. Šī apropriācija pilnībā vai daļēji sedz dalībnieku izdevumus, it īpaši ceļa, braucienu un uzturēšanās izdevumus, kā arī dienas naudas,

 darbības saistībā ar sadarbību likumdošanas jomā, kā arī darbībām dokumentācijas, analīzes un informēšanas jomā, ieskaitot tās darbības, kuras organizē EPPDIC.

3 2 5. pants — Izdevumi saistībā ar informācijas birojiem

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

1 100 000

1 200 000

1 035 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu visus izdevumus (biroja piederumi, telekomunikācijas, piegādes izmaksas, apstrāde, transports, dažādi papildu izdevumi), kas saistīti ar Eiropas Parlamenta informācijas birojiem.

4. sadaļa — Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem

4 0. nodaļa — Atsevišķu iestāžu un struktūru īpašie izdevumi

4 0 0. pants — Administratīvie darbības izdevumi, politisko grupu un pie grupām nepiederošo deputātu politiskā darbība un informācijas pasākumi

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

55 800 000

54 850 000

53 355 141,79

Piezīmes

Ar Prezidija 2001. gada 1. februāra Lēmumu apstiprinātie Noteikumi, kuros jaunākie grozījumi izdarīti 2010. gada 20. septembrī.

Šī apropriācija paredzēta, lai politiskajām grupām un pie grupām nepiederošiem deputātiem segtu šādus izdevumus:

 sekretariāta, administratīvos un darbības izdevumus,

 izdevumus saistībā ar šo grupu/deputātu politisko darbību un informācijas pasākumiem saistībā ar Eiropas Savienības politiskajām darbībām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 50 000.

4 0 2. pants — Iemaksas Eiropas līmeņa politiskajām partijām

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

18 900 000

17 400 000

13 954 330,00

Piezīmes

Līguma par Eiropas Savienību 10. panta 4. punkts.

Līguma par Eiropas Savienības darbību 224. pants.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Regula (EK) Nr. 2004/2003 par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu (OV L 297, 15.11.2003., 1. lpp.).

Eiropas Parlamenta Prezidija 2004. gada 29. marta lēmums attiecībā uz piemērošanas noteikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 2004/2003 par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu.

Šī apropriācija paredzēta, lai finansētu politiskās partijas Eiropas līmenī.

4 0 3. pants — Iemaksas Eiropas politiskajiem fondiem

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

12 150 000

11 400 000

8 778 850,00

Piezīmes

Līguma par Eiropas Savienību 10. panta 4. punkts.

Līguma par Eiropas Savienības darbību 224. pants.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Regula (EK) Nr. 2004/2003 par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu (OV L 297, 15.11.2003., 1. lpp.).

Eiropas Parlamenta Prezidija 2004. gada 29. marta lēmums attiecībā uz piemērošanas noteikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 2004/2003 par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu.

Šī apropriācija paredzēta, lai finansētu politiskos fondus Eiropas līmenī.

4 2. nodaļa — Izdevumi saistībā ar parlamentāro palīdzību

422. pants — Parlamentārā palīdzība

4 2 2 0. postenis — Parlamentārā palīdzība

Skaitļi

 

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

4 2 2 0

185 697 000

175 793 709

152 645 162,53

Rezerve

 

13 200 000

 

Kopsumma

185 697 000

188 993 709

152 645 162,53

Piezīmes

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 21. pants.

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 33. līdz 44. pants.

Padomes 2009. gada 23. februāra Regula (EK) Nr. 160/2009, ar ko groza Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (OV L 55, 27.2.2009., 1. lpp.).

Prezidija pieņemtie Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības VII sadaļas īstenošanas noteikumi.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par parlamentāro palīdzību.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 400 000.

4 2 2 2. postenis — Atšķirības, kas rodas valūtas maiņas rezultātā

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

500 000

250 000

773 678,40

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu atšķirības, kuras rodas valūtas maiņas rezultātā un kuras jāsedz no Eiropas Parlamenta budžeta atbilstoši noteikumiem, ko piemēro ar parlamentāro palīdzību saistīto izdevumu atmaksāšanai.

4 4. nodaļa — Sanāksmes un citas pašreizējo un bijušo deputātu darbības

4 4 0. pants — Izdevumi saistībā ar bijušo deputātu sanāksmēm un citām viņu darbībām

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

200 000

200 000

170 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai finansētu Eiropas Parlamenta bijušo deputātu asociācijas sanāksmju izdevumus, kā arī vajadzības gadījumā citus izdevumus šajā sakarā.

4 4 2. pants — Izdevumi saistībā ar Eiropas Parlamentu asociācijas sanāksmēm un citām tās darbībām

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

140 000

140 000

140 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai finansētu Eiropas Parlamentu asociācijas sanāksmju izdevumus, kā arī vajadzības gadījumā citus izdevumus šajā sakarā.

10. sadaļa — Citi izdevumi

10 0. nodaļa — Provizoriskas apropriācijas

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

5 000 000

25 914 026

0,00

Piezīmes

1.

Postenis

2 0 0 7

Telpu iekārtošana

2 000 000

2.

Postenis

2 0 2 6

Ēku drošība un novērošana

3 000 000

 

 

 

Kopā:

5 000 000

10 1. nodaļa — Rezerve neparedzētiem izdevumiem

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

14 522 972

14 000 000

0,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu neparedzētus izdevumus, ko nosaka ar budžetu saistītos lēmumos, kurus pieņem finanšu gada laikā (izdevumu apjomu nav iespējams aplēst).

10 3. nodaļa — Paplašināšanās rezerve

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

p.m.

835 000

0,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar iestādes gatavošanos paplašināšanai.

10 4. nodaļa — Rezerve informācijas un saziņas politikai

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

p.m.

p.m.

0,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus informācijas un saziņas politikai.

10 5. nodaļa — Provizoriska apropriācija nekustamajam īpašumam

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

p.m.

p.m.

0,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu iestādes izdevumus par ieguldījumiem nekustamajā īpašumā un aprīkošanas darbiem. Parlamenta Prezidijam ir jāpieņem saskaņota un atbildīga ilgtermiņa stratēģija nekustamā īpašuma un ēku apsaimniekošanas jomā, tajā ņemot vērā īpašās problēmas, ko rada uzturēšanās izmaksu pieaugums, remontdarbu nepieciešamība un drošības izmaksas, kā arī nodrošinot Parlamenta budžeta ilgtspējību.

10 6. nodaļa — Rezerve prioritāriem projektiem sagatavošanas posmā

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

p.m.

p.m.

0,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar iestādes prioritārajiem projektiem sagatavošanas posmā.

10 8. nodaļa — EMAS rezerve

Skaitļi

2012. gada budžets

Apropriācijas 2011. gadam

Izpilde 2010. gadā

p.m.

p.m.

0,00

Piezīmes

Ņemot vērā lēmumus, ko Prezidijs plāno pieņemt saistībā ar EMAS plāna īstenošanu, jo īpaši pēc oglekļa emisijas audita Parlamentā, šī apropriācija paredzēta, lai nodrošinātu attiecīgās darbības pozīcijas.

AMATU SARAKSTS

Funkciju grupa un pakāpe

2011

Pastāvīgās amata vietas

Pagaidu amata vietas

Citas

Politiskās grupas

Ārpus kategorijas

1

 

 

 

AD 16

11

 

1

7

AD 15

35

 

1

4

AD 14

149

2

6

23

AD 13

279

8

2

34

AD 12

443

 

10

67

AD 11

131

 

5

37

AD 10

191

 

7

28

AD 9

155

 

6

17

AD 8

130

 

7

21

AD 7

304

 

 

22

AD 6

269

 

5

30

AD 5

382

 

3

119

Kopā AD

2479

10

53

409

AST 11

151

10

 

33

AST 10

71

 

17

21

AST 9

115

 

3

30

AST 8

365

 

5

34

AST 7

753

 

1

55

AST 6

384

 

6

68

AST 5

325

 

7

66

AST 4

206

 

11

67

AST 3

184

 

14

59

AST 2

225

 

5

64

AST 1

151

 

1

98

Kopā AST

2930

10

70

595

Kopā

5410[1]

20[2]

123[3]

1004

Pavisam kopā

6537[4]

Funkciju grupa un pakāpe

2012

Pastāvīgās amata vietas

Pagaidu amata vietas

Citas

Politiskās grupas

Ārpus kategorijas

1

 

 

 

AD 16

11

 

1

7

AD 15

35

 

1

4

AD 14

184

2

6

24

AD 13

449

8

2

34

AD 12

238

 

11

67

AD 11

131

 

6

36

AD 10

191

 

5

28

AD 9

155

 

6

21

AD 8

167

 

7

18

AD 7

472

 

5

29

AD 6

214

 

1

48

AD 5

247

 

10

99

Kopā AD

2494

10

61

415

AST 11

151

10

 

33

AST 10

71

 

17

24

AST 9

165

 

3

28

AST 8

500

 

5

39

AST 7

568

 

1

58

AST 6

424

 

6

65

AST 5

285

 

7

63

AST 4

206

 

22

70

AST 3

239

 

7

68

AST 2

205

 

1

59

AST 1

138

 

1

93

Kopā AST

2952

10

70

600

Kopā

5447[5]

20[6]

131

1015

Pavisam kopā

6593[7]

Pielikums

PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI

Budžeta pozīcija

Nosaukums

Saņemtie ieņēmumi

Prognozes

2010. gads

2012. gads

5000

Ieņēmumi no transportlīdzekļu pārdošanas

93 942,73

150 000

5001

Ieņēmumi no cita kustamā īpašuma pārdošanas

2 000,00

5 000

5002

Ieņēmumi no preču piegādes citām iestādēm vai struktūrām

0,00

15 000

502

Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas

300 137,25

213 000

5110

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un apakšizīrēšanas

1 319 875,47

1 155 000

5111

Ar izīrēšanu saistīto maksājumu atmaksāšana

4 964,60

400 000

550

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas citām iestādēm vai struktūrām, ieskaitot šādu citu iestāžu vai struktūru atmaksātās summas par komandējuma naudu, kas samaksāta to labā

3 087 737,58

1 530 000

551

Ieņēmumi no trešajām personām par pakalpojumu sniegšanu un darbiem, kas veikti pēc to pieprasījuma

3 949 888,58

p.m.

570

Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksāšanas

1 707 401,88

90 000

571

Īpašam mērķim iezīmēti ieņēmumi, piemēram, ieņēmumi no fondiem, subsīdijas, dāvinājumi un novēlējumi, tostarp arī iezīmēti ieņēmumi, kas ir specifiski katrai iestādei

0,00

p.m.

573

Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību

89 528 615,35

p.m.

581

Ieņēmumi no saņemtajiem apdrošināšanas maksājumiem

149 785,46

25 000

6600

Citas piešķirtās iemaksas un atmaksājumi

10 155 209,29

2 203 000

 

KOPĀ

110 299 558,19

5 786 000

 • [1]  No tām piecas ad personam paaugstinājumi (trijām AD 14 amata vietām uz AD 15, vienai AST 10 uz AST 11 un vienai AST 4 uz AST 5), ko izņēmuma gadījumos piešķir ierēdņiem par izciliem sasniegumiem.
 • [2]  Nosacīta rezerve attiecībā uz ierēdņiem, kas ir norīkoti darbā dienesta interesēs un kas nav iekļauti kopējā skaitā.
 • [3]  No tām četras AD kategorijas amata vietas uz pusslodzi (valodu skolotāji) un viena AD 10 amata vieta (DG IPOL) uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus.
 • [4]  Viena AD 5 un četras AST 3 (profesionālā apmācība), divas AD 5 un divas AST 1 (rakstiskā tulkošana) ir iekļautas amatu sarakstā, nepiešķirot apropriācijas; sešas AD 5 un divas AST 1 (Bibliotēka) ir iekļautas amatu sarakstā, nepiešķirot apropriācijas; 30 administratīvas amata vietas (sešas AD 5 un divdesmit četras AST 1) ir iekļautas amatu sarakstā, tām paredzētās apropriācijas iekļaujot rezervē.
 • [5]  No tām piecas ad personam paaugstinājumi (trijām AD 14 amata vietām uz AD 15, vienai AST 10 uz AST 11 un vienai AST 4 uz AST 5), ko izņēmuma gadījumos piešķir ierēdņiem par izciliem sasniegumiem.
 • [6]  Nosacīta rezerve attiecībā uz ierēdņiem, kas ir norīkoti darbā dienesta interesēs un kas nav iekļauti kopējā skaitā.
 • [7]  Viena AD 5 un četras AST 3 (profesionālā apmācība), divas AD 5 un divas AST 1 (rakstiskā tulkošana) ir iekļautas amatu sarakstā, nepiešķirot apropriācijas.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

24.3.2011

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

33

7

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, László Surján, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Philippe Boulland, Maria Da Graça Carvalho, Hynek Fajmon, Edit Herczog, Jürgen Klute, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pervenche Berès, Francesco De Angelis, Petra Kammerevert, Vittorio Prodi