SPRAWOZDANIE w sprawie preliminarza wpływów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2012 – sekcja 1 – Parlament

25.3.2011 - (2011/2018(BUD))

Komisja Budżetowa
Sprawozdawca: José Manuel Fernandes


Procedura : 2011/2018(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0087/2011

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie preliminarza wpływów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2012 – sekcja 1 – Parlament

(2011/2018(BUD))

Parlament Europejski,

–    uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–    uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[1], w szczególności jego art. 31,

–    uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.[2],

–    uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej 2012 – sekcje 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10[3],

–    uwzględniając sprawozdanie sekretarza generalnego dla Prezydium dotyczące sporządzenia wstępnego projektu preliminarza budżetowego Parlamentu na rok budżetowy 2012,

–    uwzględniając wstępny projekt preliminarza budżetowego sporządzony przez Prezydium w dniu 23 marca 2011 r. zgodnie z art. 23 ust. 7 oraz art. 79 ust. 1 Regulaminu Parlamentu,

–    uwzględniając projekt preliminarza budżetowego sporządzony przez Komisję Budżetową zgodnie z art. 79 ust. 2 Regulaminu Parlamentu,

–    uwzględniając art. 79 Regulaminu Parlamentu,

–    uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0087/2011),

A. mając na uwadze, że w obecnej sytuacji finansowej, gospodarczej i społecznej w celu osiągnięcia oszczędności Unii Europejskiej niezbędna jest przemyślana i skuteczna reakcja instytucji oraz stosowanie przez nie rygorystycznych procedur zarządczych; uważa, że takie oszczędności powinny uwzględniać pozycje w budżecie dotyczące posłów do Parlamentu Europejskiego,

B.  mając na uwadze, że instytucje powinny dysponować wystarczającymi zasobami, chociaż w bieżącym kontekście gospodarczym zasobami tymi należy zarządzać w sposób zdyscyplinowany i wydajny,

C. mając na uwadze, że szczególnie pożądana jest dalsza ściślejsza współpraca między Komisją Budżetową a Prezydium podczas całej rocznej procedury budżetowej zgodnie z art. 23 i 79 Regulaminu Parlamentu, które stanowią, że Prezydium jest odpowiedzialne za podejmowanie decyzji finansowych, organizacyjnych i administracyjnych związanych z wewnętrzną organizacją Parlamentu oraz za opracowanie wstępnego projektu preliminarza budżetowego Parlamentu, a Komisja Budżetowa odpowiada za sporządzenie sprawozdania na posiedzenie plenarne dotyczącego preliminarza budżetowego Parlamentu w kontekście procedury rocznej,

D.  mając na uwadze, że zgodnie z zapisami w Traktacie i w Regulaminie prawa Parlamentu w zakresie przyjmowania preliminarza i budżetu w jego postaci końcowej zostaną w pełni utrzymane,

E.   mając na uwadze, że w dniach 15 i 22 marca 2011 r. odbyło się wstępne posiedzenie pojednawcze z udziałem delegacji Prezydium i Komisji Budżetowej,

F.   mając na uwadze, że komisarz odpowiedzialny za budżet wezwał niedawno wszystkie instytucje w wystosowanym do nich piśmie, aby przygotowując własne preliminarze wydatków do projektu budżetu na 2012 r., podjęły wszelkie możliwe starania, by ograniczyć wydatki,

Ogólne ramycałkowity budżet

1.   z zadowoleniem przyjmuje przebiegającą dotychczas sprawnie współpracę między Prezydium Parlamentu Europejskiego a Komisją Budżetową w ramach bieżącej procedury budżetowej oraz porozumienie osiągnięte przez Prezydium i Komisję Budżetową podczas wstępnego posiedzenia pojednawczego w dniu 22 marca 2011 r.;

2.   zauważa, że zgodnie z wstępnym projektem preliminarza budżetowego i propozycją sekretarza generalnego przedstawioną Prezydium wysokość budżetu na 2012 r. wynosi 1 773 560 543 EUR, co stanowi 20,26% działu 5 wieloletnich ram finansowych (WRF); zauważa, że sugerowana stopa wzrostu wynosi 5,20% w stosunku do budżetu na 2011 r.;

3.   wyraża zadowolenie, że Prezydium Parlamentu Europejskiego, na posiedzeniu w dniu 23 marca 2011 r. po wstępnym posiedzeniu pojednawczym z Komisją Budżetową, przyjęło w swoim wstępnym projekcie preliminarza budżetu na rok 2012 oszczędności zaproponowane początkowo we wstępnym projekcie preliminarza; zatwierdza propozycję Prezydium i ustala całkowity poziom budżetu w projekcie preliminarza budżetu na rok 2012 na 1 724 575 043 EUR, co stanowi 19,70% działu 5 WRF; zauważa, że sugerowana stopa wzrostu wynosi 2,30% w stosunku do budżetu na 2011 r.;

4.  apeluje o dokonanie długofalowego przeglądu budżetu Parlamentu Europejskiego; domaga się, by określić przyszłe potencjalne oszczędności w celu ograniczenia kosztów i zgromadzenia zasobów umożliwiających długookresowe funkcjonowanie Parlamentu będącego jednym z podmiotów w procesie prawodawczym;

5.   przypomina, że w obliczu trudnej sytuacji gospodarczej i finansowej w państwach członkowskich Parlament powinien wykazać się odpowiedzialnością i samokontrolą w kwestii budżetu, pozostając poniżej obecnej stopy inflacji[4]; zgodnie z linią międzyinstytucjonalną potrzeby związane z rozszerzeniem mają zostać uwzględnione w liście w sprawie poprawek albo budżecie korygującym; również w liście w sprawie poprawek albo budżecie korygującym zostaną uwzględnione potrzeby związane ze zwiększeniem o 18 liczby posłów na mocy traktatu lizbońskiego;

6.  ponadto wzywa administrację do przedstawienia obiektywnej oceny budżetu Parlamentu Europejskiego w celu określenia możliwych oszczędności i do przedłożenia tej oceny Komisji Budżetowej odpowiednio wcześnie przed zakończeniem procedury budżetowej;

7.  przypomina, że pułap działu 5 wieloletnich ram finansowych dla budżetu UE na rok 2012 wynosi 8 754 miliony EUR;

8.  podkreśla, że w kontekście kryzysu gospodarczego, dużych obciążeń związanych z zadłużeniem publicznym oraz ograniczeniami w czasach stałego podejmowania działań krajowych na rzecz konsolidacji budżetów Parlament Europejski i pozostałe instytucje powinny same wykazać się odpowiedzialnością budżetową i samokontrolą, nie narażając na szwank realizacji celu, którym jest doskonałość ustawodawcza; jest zatem gotowy zgodzić się na przegląd pułapu działu 5 WRF zgodnie z pkt 23 porozumienia międzyinstytucjonalnego; przegląd ten powinien polegać na obniżeniu pułapu działu 5 (administracja) o 100 milionów EUR i na odpowiednim zwiększeniu pułapów innych działów na korzyść młodzieży;

Kwestie szczegółowe

9. zachęca Prezydium, by stosowało rygorystyczne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi, zanim w Parlamencie Europejskim powstaną nowe stanowiska;

10. uważa, że aktualne wysiłki na rzecz modernizacji i racjonalizacji administracji oraz propozycje na 2012 r. powinny przyczynić się do obniżenia poziomu usług świadczonych przez usługodawców zewnętrznych, a ponadto oczekuje znacznych oszczędności w tym zakresie, tak by osiągnąć poziom wydatków porównywalny co najmniej z rokiem 2010;

11. z zadowoleniem przyjmuje zgłoszoną przez sekretarza generalnego propozycję dalszej realizacji polityki w dziedzinie środowiska, rozpoczęcia kampanii informacyjnej, wsparcia wieloletniej strategii w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz dalszej modernizacji i racjonalizacji administracji;

12. wysiłki na rzecz modernizacji i racjonalizacji administracji muszą obejmować także bezpieczeństwo Parlamentu; zwraca się o przewidzenie rezerwy w wysokości 3 mln EUR, która zostałaby uwolniona pod warunkiem przedstawienia wiarygodnej koncepcji usprawnień i planu kosztów;

13. przypomina o znaczeniu wszystkich punktów wyszczególnionych w wytycznych dotyczących budżetu na 2012 r. m.in. modernizacji systemów oprogramowania, w tym strategii cyfrowej w odniesieniu do narzędzi Web 2.0 i sieci społecznych, systemu tzw. „chmury obliczeniowej” (ang. cloud computing) i WIFI, polityki informacyjnej i komunikacyjnej, systemu zarządzania wiedzą, tłumaczenia pisemnego i ustnego, polityki w zakresie środowiska, EMAS i aktywnej niedyskryminacji;

14. uważa, że realizacji budżetu na 2012 r. powinno towarzyszyć poczynienie dalszych oszczędności poprzez zmniejszenie zużycia wody, energii elektrycznej i papieru oraz że należy podjąć starania, by obniżyć koszty transportu związane z oficjalnymi wyjazdami i podróżami;

15. podkreśla, że konieczne jest ciągłe i równomierne informowanie obywateli europejskich i zwraca się do swojej administracji o stałe monitorowanie istniejących i potencjalnych lokalizacji biur informacyjnych Parlamentu, w szczególności gdy oferowane jest nieodpłatne zakwaterowanie;

Budynkitrakcie budowy

16. przypomina swoje stanowisko wyrażone w rezolucji w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej na 2012 r.[5]; jest zdania, że jednym z głównych priorytetów na przyszłość pozostaje przedterminowa spłata mająca obniżyć koszty finansowania; w tym kontekście wzywa do optymalnego wykorzystania zasobów budżetowych do końca roku, zapewnienia dodatkowych zasobów na długoterminowe przedsięwzięcia budowlane poprzez przesunięcie niewykorzystanych środków po zatwierdzeniu przez Komisję Budżetową i przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad przejrzystości i należytego zarządzania finansami;

17. pozytywnie odnosi się do szczegółowych informacji uzyskanych na temat dalszej realizacji projektu „Dom Historii Europejskiej”; odnotowuje szacunkowe łączne koszty utworzenia Domu Historii Europejskiej, szacunkowe koszty jego utrzymania i potrzeby kadrowe; zwraca się do Prezydium o zmniejszenie szacunkowych kosztów utrzymania;celu podtrzymania przejrzystego i owocnego dialogu z zaangażowanymi stronami wnosi o przedstawienie mu planu biznesowego zawierającego informacje na temat długoterminowej strategii biznesowej Domu Historii Europejskiej, zwraca się o niezwłoczne uzyskanie informacji na temat projektu budowy zgodnie z art. 179 ust. 3 rozporządzenia finansowego oraz proponuje utworzenie rezerwy w wysokości 2 milionów EUR do czasu otrzymania tego planu biznesowego;

18. nie popiera na tym etapie stworzenia specjalnej linii budżetowej dla Domu Historii Europejskiej; wnosi zatem o przesunięcie kwoty 1 miliona EUR przyznanej n nową pozycję 3247 (Dom Historii Europejskiej) do pozycji 101 (rezerwa na nieprzewidziane wydatki); uważa jednak, że tworzenie takiej linii powinno być częścią przejrzystej procedury i zostać zatwierdzone przez władzę budżetową;

Uwagi końcowe

19. przyjmuje projekt preliminarza na rok budżetowy 2012 w wersji załączonej i przypomina, że przyjęcie stanowiska Parlamentu w sprawie projektu budżetu, ze zmianami Rady, nastąpi w październiku 2011 r. zgodnie z procedurą określoną w traktacie;

o

o        o

20. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji i preliminarza budżetowego Radzie i Komisji.

ZAŁĄCZNIK

Wkład Wspólnot Europejskichfinansowanie wydatków

Parlamentu Europejskiegoroku budżetowym 2012

Tytuł

Kwota

 

 

Wydatki

1.724.575.043

Środki własne

129.610.967

Kwota do pozyskania

1.594.964.076

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja

Tytuł

Budżet 2012

Budżet 2011

Wynik 2010

 

4

 

DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB ZWIĄZANYCHINSTYTUCJAMIINNYMI ORGANAMI WSPÓLNOTOWYMI

 

 

 

4 0

PODATKI I INNE POTRĄCENIA

 

 

 

4 0 0

Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników, innych pracowników oraz osób korzystających z rent i emerytur

48.103.216

47.464.953

59.149.990,85

4 0 3

Wpływy z tymczasowych składek od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników oraz innych czynnie zatrudnionych pracowników

p.m.

p.m.

7.030,91

4 0 4

Wpływy z potrącenia specjalnego od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników

8.130.225

8.109.730

6.901.334,6

 

 

Rozdział 4 0 — Ogółem

56.233.441

55.574.683

66.058.356,36

4 1

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

 

 

 

4 1 0

Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

63.032.588

58.631.602

55.583.611,27

4 1 1

Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników

9.134.938

9.134.938

9.451.168,22

4 1 2

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urlopach ze względów rodzinnych

10.000

10.000

0,00

 

 

Rozdział 4 1 — Ogółem

72.177.526

67.776.540

65.034.779,49

4 2

INNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

 

 

 

4 2 1

Składki posłów na ubezpieczenia emerytalne

p.m.

p.m.

73.671,19

 

Rozdział 4 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

73.671,19

 

 

Tytuł 4 – Ogółem

128.410.967

123.351.223

131.166.807,04

5

DOCHODYDZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

 

 

 

5 0

 

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTARCZENIE TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

5 0 0

Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostarczenie towarów)

 

 

 

5 0 0 0

Wpływy ze sprzedaży pojazdów — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

93.942,73

5 0 0 1

Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

2.000,00

5 0 0 2

Wpływy z tytułu dostaw na rzecz innych instytucji lub organów — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

0,00

5 0 1

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

p.m.

p.m.

0,00

5 0 2

Wpływy ze sprzedaży publikacji, dzieł drukowanych i filmów — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

300.137,25

 

Rozdział 5 0 — Ogółem

p.m.

p.m.

396.079,98

5 1

WPŁYWY Z NAJMU

 

 

 

5 1 1

Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości oraz zwrot opłat związanych z najmem

 

 

 

5 1 1 0

Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

1.319.875,47

5 1 1 1

Zwrot opłat związanych z najmem — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

4.964,60

 

Rozdział 5 1 — Ogółem

p.m.

p.m.

1.324.840,07

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK

 

 

 

5 2 0

Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji

1.200.000

1.300.000

1.082.116,96

 

Rozdział 5 2 — Ogółem

1.200.000

1.300.000

1.082.116,96

5 5

DOCHODY Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG I WYKONYWANIA PRAC

 

 

 

5 5 0

Wpływy z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych instytucji lub organów, w tym dokonanych przez takie instytucje zwrotów diet, które zostały wypłacone w ich imieniu — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

3.087.737,58

5 5 1

Wpływy pochodzące od osób trzecich z tytułu świadczonych usług lub prac wykonanych na ich życzenie — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

3.949.888,58

 

Rozdział 5 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

7.037.626,16

5 7

INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI

 

 

 

5 7 0

Wpływy pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

1.707.401,88

5 7 1

Dochody przeznaczone na określony cel, takie jak wpływy z fundacji, subwencje, darowizny i zapisy, wraz z dochodami przeznaczonymi na dany cel właściwymi dla każdej instytucji — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

0,00

5 7 2

Zwrot wydatków socjalnych poniesionych na rzecz innej instytucji

p.m.

p.m.

0,00

5 7 3

Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

89.528.615,35

 

Rozdział 5 7 — Ogółem

p.m.

p.m.

91.236.017,23

5 8

RÓŻNE ODSZKODOWANIA

 

 

 

5 8 1

Wpływy z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

149.785,46

 

Rozdział 5 8 — Ogółem

p.m.

p.m.

149.785,46

 

 

Tytuł 5 – Ogółem

1.200.000

1.300.000

101.226.465.86

6

 

SKŁADKIZWROTY ZWIĄZANEREALIZACJĄ POROZUMIEŃPROGRAMÓW WSPÓLNOTOWYCH

 

 

 

6 6

INNE SKŁADKI I ZWROTY

 

 

 

6 6 0

Inne składki i zwroty

 

 

 

6 6 0 0

Inne składki i zwroty przeznaczone na określony cel — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

10.155.209,29

6 6 0 1

Pozostałe składki i zwroty nieprzeznaczone na określone cele

p.m.

p.m.

0,00

 

Rozdział 6 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

10.155.209,29

 

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

10.155.209,29

9

DOCHODY RÓŻNE

 

 

 

9 0

DOCHODY RÓŻNE

 

 

 

9 0 0

Dochody różne

p.m.

p.m.

545.721,64

 

Rozdział 9 0 — Ogółem

p.m.

p.m.

545.721,64

 

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

545.721,64

 

 

ŁĄCZNIE

129.610.967

124.651.223

243.094.203,83

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Ogólne zestawienie środków (20122011) oraz wynik (2010)

Tytuł Rozdział

Tytuł

Środki 2012

Środki 2011

Wynik 2010

 

1

 

1 0

 

PRACOWNICY INSTYTUCJI

 

POSŁOWIE

209.597.938

221.289.598

207.680.219,98

1 2

URZĘDNICY I PRACOWNICY CZASOWI

576.397.354

569.844.235

532.628.081,59

1 4

INNI PRACOWNICY I ŚWIADCZENIA ZEWNĘTRZNE

125.346.520

122.260.343

85.755.019,65

1 6

INNE WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

17.926.450

15.635.500

13.339.918,84

 

 

Tytuł 1 – Ogółem

929.268.262

929.029.676

860.233.683,63

 

2

 

 

2 0

 

BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIERÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

 

BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

207.730.999

183.188.366

186.396.512,82

2 1

INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY

129.855.624

113.787.071

137.467.641,39

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

13.620.000

15.567.000

10.373.434,80

 

Tytuł 2 – Ogółem

351.206.623

312.542.437

334.237.589,01

 

3

 

 

3 0

 

WYDATKI ZWIĄZANEWYKONYWANIEM PRZEZ INSTYTUCJĘ JEJ ZADAŃ ZWYCZAJOWYCH

 

POSIEDZENIA I NARADY

38.822.350

39.499.769

30.180.428,11

3 2

DORADZTWO I INFORMACJA: ZAKUP, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

111.367.836

103.974.776

97.821.408,11

 

 

Tytuł 3 – Ogółem

150.190.186

143.474.545

128.001.836,22

 

 

4

 

 

4 0

 

 

WYDATKI ZWIĄZANEWYKONYWANIEM PRZEZ INSTYTUCJĘ ZADAŃ SPECJALNYCH

 

WYDATKI SPECJALNE NIEKTÓRYCH INSTYTUCJI I ORGANÓW

86.850.000

83.650.000

76.088.321,79

4 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ASYSTENTAMI POSŁÓW

186.197.000

176.043.709

153.418.840,93

4 4

POSIEDZENIA I NNA DZIAŁALNOŚĆ POSŁÓW ORAZ BYŁYCH POSŁÓW

340.000

340.000

310.000,00

 

 

Tytuł 4 – Ogółem

273.387.000

260.033.709

229.817.162,72

 

 

10

 

10 0

 

 

INNE WYDATKI

 

ŚRODKI TYMCZASOWE

5.000.000

25.914.026

0,00

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

14.522.972

14.000.000

0,00

10 3

REZERWA NA ROZSZERZENIE

p.m.

835.000

0,00

10 4

Rezerwa na politykę informacyjnąpolitykę komunikacji

p.m.

p.m.

0,00

10 5

ŚRODKI TYMCZASOWE NA BUDYNKI

p.m.

p.m.

0,00

10 6

REZERWA NA NOWE CELE PRIORYTETOWE

p.m.

p.m.

0,00

10 8

REZERWA NA EMAS

1.000.000

p.m.

0,00

 

Tytuł 10 – Ogółem

20.522.972

40.749.026

0,00

 

ŁĄCZNIE

1.724.575.043

1.685.829.393

1.552.290.271,58

Sekcja 1 — Parlament

DOCHODY — ŚRODKI WŁASNE

TYTUŁ 4 – Dochody pochodzące od osób związanych z instytucjami i innymi organami Unii

ROZDZIAŁ 4 0 – PODATKI I INNE POTRĄCENIA

Artykuł 4 0 0 – Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników, innych pracowników oraz osób korzystających z rent i emerytur

Dane liczbowe

Budżet 2012

Budżet 2011

Wynik 2010

48 103 216

47 464 953

59 149 990,85

Uwagi

Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 12.

Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWIS) nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 8).

Artykuł 4 0 3 – Wpływy z tymczasowych składek od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników oraz innych czynnie zatrudnionych pracowników

Dane liczbowe

Budżet 2012

Budżet 2011

Wynik 2010

p.m.

p.m.

7 030,91

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 3831/91 z dnia 19 grudnia 1991 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudniania innych pracowników Wspólnot Europejskich w celu wprowadzenia tymczasowej składki (Dz.U. L 361 z 31.12.1991, s. 7).

Artykuł 4 0 4 – Wpływy z potrącenia specjalnego od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników

Dane liczbowe

Budżet 2012

Budżet 2011

Wynik 2010

8 130 225

8 109 730

6 901 334,60

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 66a.

ROZDZIAŁ 4 1 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Artykuł 4 1 0 – Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dane liczbowe

Budżet 2012

Budżet 2011

Wynik 2010

63 032 588

58 631 602

55 583 611,27

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 83 ust. 2.

Artykuł 4 1 1 – Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników

Dane liczbowe

Budżet 2012

Budżet 2011

Wynik 2010

9 134 938

9 134 938

9 451 168,22

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 4, art. 11 ust. 2 i 3 oraz art. 48 załącznika VIII.

Artykuł 4 1 2 – Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urlopach ze względów rodzinnych

Dane liczbowe

Budżet 2012

Budżet 2011

Wynik 2010

10 000

10 000

0,00

ROZDZIAŁ 4 2 – INNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Artykuł 4 2 1 – Składki posłów na ubezpieczenia emerytalne

Dane liczbowe

Budżet 2012

Budżet 2011

Wynik 2010

p.m.

p.m.

73 671,19

Uwagi

Przepisy dotyczące zwrotu kosztów oraz diet posłów do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich załącznik III.

TYTUŁ 5 – Dochody z działalności administracyjnej instytucji

ROZDZIAŁ 5 0 – Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostarczenie towarów) i nieruchomości

Artykuł 5 0 0 – Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostarczenie towarów)

Pozycja 5 0 0 0 – Wpływy ze sprzedaży pojazdów — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2012

Budżet 2011

Wynik 2010

p.m.

p.m.

93 942,73

Uwagi

W pozycji tej przewidziane są dochody ze sprzedaży lub przejęcia pojazdów będących własnością instytucji.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e) rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Pozycja 5 0 0 1 – Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2012

Budżet 2011

Wynik 2010

p.m.

p.m.

2 000,00

Uwagi

W pozycji tej przewidziane są dochody ze sprzedaży lub przejęcia majątku ruchomego innego niż pojazdy, będącego własnością instytucji.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e) rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Pozycja 5 0 0 2 – Wpływy z tytułu dostaw na rzecz innych instytucji lub organów — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2012

Budżet 2011

Wynik 2010

p.m.

p.m.

0,00

Uwagi

Zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. g) rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów i wydatków związanych z udostępnieniem lub wynajmem oraz dostawą usług w ramach niniejszej pozycji zamieszczone są w załączniku do niniejszego budżetu.

Artykuł 5 0 1 – Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

Dane liczbowe

Budżet 2012

Budżet 2011

Wynik 2010

p.m.

p.m.

0,00

Uwagi

W pozycji tej przewidziane są dochody ze sprzedaży nieruchomości będących własnością instytucji.

Artykuł 5 0 2 – Wpływy ze sprzedaży publikacji, dzieł drukowanych i filmów — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2012

Budżet 2011

Wynik 2010

p.m.

p.m.

300 137,25

Uwagi

Zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. j) rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Artykuł ten obejmuje również dochody ze sprzedaży tych produktów zapisanych na nośnikach elektronicznych.

Rozdział 5 1 – Wpływy z najmu

ROZDZIAŁ 5 1 – WPŁYWY Z NAJMU Artykuł 5 1 1 – Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości oraz zwrot opłat związanych z najmem

Pozycja 5 1 1 0 – Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2012

Budżet 2011

Wynik 2010

p.m.

p.m.

1 319 875,47

Uwagi

Zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e) rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów i wydatków związanych z udostępnieniem lub wynajmem oraz dostawą usług w ramach niniejszej pozycji zamieszczone są w załączniku do niniejszego budżetu.

Pozycja 5 1 1 1 — Zwrot opłat związanych z najmem — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2012

Budżet 2011

Wynik 2010

p.m.

p.m.

4 964,60

Uwagi

Zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e) rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

ROZDZIAŁ 5 2 – Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek

Artykuł 5 2 0 – Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji

Dane liczbowe

Budżet 2012

Budżet 2011

Wynik 2010

1 200 000

1 300 000

1 082 116,96

Uwagi

W artykule tym przewidziane są dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji.

ROZDZIAŁ 5 5 – Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac

Artykuł 5 5 0 – Wpływy z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych instytucji lub organów, w tym dokonanych przez takie instytucje zwrotów diet, które zostały wypłacone w ich imieniu — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2012

Budżet 2011

Wynik 2010

p.m.

p.m.

3 087 737,58

Uwagi

Zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. g) rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Artykuł 5 5 1 – Wpływy pochodzące od osób trzecich z tytułu świadczonych usług lub prac wykonanych na ich życzenie — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2012

Budżet 2011

Wynik 2010

p.m.

p.m.

3 949 888,58

Uwagi

Zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e) rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

ROZDZIAŁ 5 7 – Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji

Artykuł 5 7 0 – Wpływy pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2012

Budżet 2011

Wynik 2010

p.m.

p.m.

1 707 401,88

Uwagi

Zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. f) rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Artykuł 5 7 1 – Dochody przeznaczone na określony cel, takie jak wpływy z fundacji, subwencje, darowizny i zapisy, wraz z dochodami przeznaczonymi na dany cel właściwymi dla każdej instytucji — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2012

Budżet 2011

Wynik 2010

p.m.

p.m.

0,00

Uwagi

Zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. c) rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Artykuł 5 7 2 – Zwrot wydatków socjalnych poniesionych na rzecz innej instytucji

Dane liczbowe

Budżet 2012

Budżet 2011

Wynik 2010

p.m.

p.m.

0,00

Uwagi

W artykule tym przewidziane są dochody związane ze zwrotem wydatków socjalnych poniesionych na rzecz innej instytucji.

Artykuł 5 7 3 – Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji – Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2012

Budżet 2011

Wynik 2010

p.m.

p.m.

89 528 615,35

ROZDZIAŁ 5 8 — RÓŻNE ODSZKODOWANIA

Artykuł 5 8 1 – Wpływy z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2012

Budżet 2011

Wynik 2010

p.m.

p.m.

149 785,46

Uwagi

Zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. h) rozporządzenia finansowego dochody te są traktowane jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Niniejszy artykuł obejmuje również zwrot wynagrodzeń urzędników, którzy ulegli wypadkom, dokonany przez firmy ubezpieczeniowe.

TYTUŁ 6 – Składki i zwroty w ramach porozumień i programów unijnych

ROZDZIAŁ 6 6 – INNE składki I ZWROTY

Artykuł 6 6 0 – Inne składki i zwroty

Pozycja 6 6 0 0 — Inne składki i zwroty przeznaczone na określony cel — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2012

Budżet 2011

Wynik 2010

p.m.

p.m.

10 155 209,29

Uwagi

Zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego pozycja niniejsza obejmuje ewentualne dochody nieprzypisane do określonego celu w ramach innych pozycji tytułu 6 i stanowiące podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Pozycja 6 6 0 1 — Inne składki i zwroty nieprzeznaczone na określone cele

Dane liczbowe

Budżet 2012

Budżet 2011

Wynik 2010

p.m.

p.m.

0,00

TYTUŁ 9 – DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 9 0 – DOCHODY RÓŻNE

Artykuł 9 0 0 – Dochody różne

Dane liczbowe

Budżet 2012

Budżet 2011

Wynik 2010

p.m.

p.m.

545 721,64

Uwagi

W artykule tym przewidziane są dochody różne.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków i dochodów związanych z udostępnieniem lub wynajmem oraz dostawą usług w ramach niniejszej pozycji zamieszczone są w załączniku do niniejszego budżetu.

Wydatki – WYDATKI

Tytuł 1 — PRACOWNICY INSTYTUCJI

Rozdział 1 0 — POSŁOWIE

Artykuł 1 0 0 — Wynagrodzenia i dodatki

Pozycja 1 0 0 0 — Wynagrodzenia

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

68 130 000

67 755 185

67 712 998,56

Uwagi

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 9 i 10.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 1 i 2.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotów kosztów przewidzianych w statucie posła.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5 000 EUR.

Pozycja 1 0 0 4 — Zwykłe koszty podróży

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

77 657 238

75 396 756

75 133 000,00

Uwagi

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 20.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 10–21 i 24.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu kosztów podróży do miejsc pracy PE i z powrotem oraz innych podróży służbowych.

Środki te są również przeznaczone na pokrycie wszelkich wydatków związanych z rekompensowaniem emisji dwutlenku węgla, tak jak to przewidziano w przyjętym przez Prezydium planie działania systemu ekologicznego zarządzania i audytu (EMAS).

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 10 000 EUR.

Pozycja 1 0 0 5 — Zwrot innych kosztów podróży

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

5 399 718

9 396 317

5 293 962,21

Uwagi

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 20.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 22, 23 i 29.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu dodatkowych kosztów podróży, kosztów podróży odbytych w państwie, w którym posłowie zostali wybrani oraz kosztów powrotu do kraju zamieszkania, w tym kosztów polisy ubezpieczeniowej.

Środki te są również przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z ewentualną kompensacją emisji dwutlenku węgla określoną w planie działania EMAS uchwalonym przez Prezydium.

Pozycja 1 0 0 6 — Zwrot kosztów ogólnych

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

38 944 212

38 330 147

36 966 241,00

Uwagi

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 20.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 25–28.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności parlamentarnej posłów, zgodnie z wyżej wymienionymi artykułami przepisów wykonawczych do statutu posła.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 25 000 EUR.

Pozycja 1 0 0 7 — Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

181 000

179 000

172 428,79

Uwagi

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 20.

Decyzja Prezydium z dnia 16–17 czerwca 2009 r.

Środki te przeznaczone są na ryczałt z tytułu pobytu służbowego i kosztów reprezentacyjnych związanych z pełnieniem funkcji przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Artykuł 1 0 1 — Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

Pozycja 1 0 1 0 — Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

3 233 770

3 477 040

1 928 101,01

Uwagi

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 18 i 19.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 3–9.

Wspólne przepisy dotyczące ubezpieczenia urzędników Unii Europejskiej od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych.

Wspólne przepisy dotyczące ubezpieczenia na wypadek choroby urzędników Unii Europejskiej.

Decyzja Komisji ustalająca ogólne przepisy wykonawcze dotyczące zwrotu kosztów opieki medycznej.

Przepisy dotyczące zwrotu kosztów oraz diet posłów do Parlamentu Europejskiego, w szczególności art. 21 i załącznik IV (zastosowanie przejściowe przez 18 miesięcy od zakończenia VI kadencji).

Środki te przeznaczone są na pokrycie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, zwrotu kosztów opieki medycznej i ryzyka kradzieży lub utraty rzeczy osobistych posłów.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 140 000 EUR.

Pozycja 1 0 1 2 — Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

384 000

380 000

153 259,40

Uwagi

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 30.

Środki te przeznaczone są na pokrycie pewnych wydatków niezbędnych do zapewnienia wsparcia poważnie niepełnosprawnym posłom.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5 000 EUR.

Artykuł 1 0 2 — Odprawy przejściowe

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

490 000

1 510 000

6 250 465,65

Uwagi

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 13.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 45–48 i 77.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów odpraw przejściowych wypłacanych wraz z wygaśnięciem mandatu poselskiego.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5 000 EUR.

Artykuł 1 0 3 — Świadczenia emerytalne i rentowe

Pozycja 1 0 3 0 — Emerytury z tytułu wysługi lat

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

11 084 000

11 131 000

10 182 164,82

Uwagi

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 14 i 28.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 49, 50 i 75.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wypłat emerytur z tytułu wysługi lat po wygaśnięciu mandatu poselskiego.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 50 000 EUR.

Pozycja 1 0 3 1 — Renty inwalidzkie

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

418 000

406 742

344 044,77

Uwagi

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 15.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 51–57 i 75.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wypłat rent inwalidzkich posłom, którzy stali się inwalidami w trakcie pełnienia mandatu.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 20 000 EUR.

Pozycja 1 0 3 2 — Renty rodzinne

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

2 930 000

3 072 147

2 797 599,03

Uwagi

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 17.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 58–60 i 75.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wypłacania renty rodzinnej i/lub sierocej w wyniku zgonu posła lub byłego posła.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 15 000 EUR.

Pozycja 1 0 3 3 — Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

46 000

55 000

45 954,74

Uwagi

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 27.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 76.

Środki te przeznaczone są na pokrycie instytucjonalnej części składki na uzupełniające dobrowolne ubezpieczenia emerytalne posłów.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5 000 EUR.

Artykuł 1 0 5 — Kursy językowe i komputerowe

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

700 000

800 000

700 000,00

Uwagi

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 44.

Decyzja Prezydium z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie szkoleń językowych i informatycznych posłów.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kursów językowych oraz kursów komputerowych dla posłów.

Artykuł 1 0 8 — Różnice kursów walutowych

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnic kursów walutowych w ramach wydatków z budżetu Parlamentu Europejskiego, w myśl postanowień dotyczących zwrotu kosztów ogólnych.

Artykuł 1 0 9 — Środki tymczasowe

Pozycja 1090 — Środki tymczasowe

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie ewentualnych zmian wysokości świadczeń dla posłów.

Mają one charakter rezerw i mogą być wykorzystane jedynie po uprzednim przyporządkowaniu ich do odpowiednich linii budżetowych zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego.

Pozycja 1 0 9 1 — Rezerwa przeznaczona na 18 nowych posłów – Traktat z Lizbony

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

p.m.

9 400 264

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z pojawieniem się 18 dodatkowych posłów w zawiązku z Traktatem z Lizbony.

Mają one charakter rezerw i mogą być wykorzystane jedynie po uprzednim przyporządkowaniu ich do odpowiednich linii budżetowych zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego.

Rozdział 1 2 — URZĘDNICY I PRACOWNICY CZASOWI

Artykuł 1 2 0 – Wynagrodzenia i inne świadczenia

Pozycja 1 2 0 0 — Wynagrodzenia i zwroty kosztów

Dane liczbowe

 

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

1 2 0 0

569.408.154

562 435 035

525 864 796,40

Rezerwa

 

714 026

 

Ogółem

569.408.154

563 149 061

525 864 796,40

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Środki te przeznaczone są przede wszystkim, w odniesieniu do urzędników i pracowników czasowych zajmujących stanowiska przewidziane w tabeli zatrudnienia, na pokrycie następujących kosztów:

 wynagrodzeń, zwrotów kosztów i dodatków do wynagrodzeń,

 ubezpieczeń chorobowych, wypadkowych i od chorób zawodowych oraz innych opłat z zakresu zabezpieczenia socjalnego,

 ryczałtów z tytułu godzin nadliczbowych,

 innych dodatków i zwrotów różnych kosztów,

 kosztów podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia przysługujących urzędnikom i pracownikom czasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu,

 kosztów związanych z zastosowaniem wskaźnika korygującego do wynagrodzenia i części poborów przekazywanych do kraju innego niż kraj zatrudnienia,

 ubezpieczenia od bezrobocia dla personelu czasowego oraz dokonywanych przez instytucję wpłat na ustanowienie lub utrzymanie dla tego personelu praw emerytalnych w jego kraju pochodzenia.

Środki te mają jednocześnie pokryć składki na ubezpieczenie od «wypadków związanych z uprawianiem sportów» dla użytkowników centrum sportowego Parlamentu Europejskiego w Brukseli i Strasburgu.

Część tych środków ma zostać wykorzystana na zatrudnienie niepełnosprawnych pracowników czasowych lub pracowników czasowych posiadających doświadczenie w zakresie praw osób niepełnosprawnych oraz polityki niedyskryminacji w celu realizacji planu działania na lata 2009-2013 na rzecz propagowania równouprawnienia i różnorodności w sekretariacie PE przyjętego przez Prezydium (PE413.568/BUR) zgodnie z Kartą praw podstawowych UE (art. 26) oraz z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Z wykorzystania środków na ten cel sporządzone zostanie sprawozdanie roczne.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 1 800 000 EUR.

Pozycja 1 2 0 2 — Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

455 200

455 200

300 000,00

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 56 i załącznik VI.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia za nadgodziny, na warunkach przewidzianych w wyżej wymienionych przepisach.

Pozycja 1 2 0 4 — Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

5 035 000

5 034 000

3 700 000,00

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów:

 pokrycie kosztów podróży urzędników i pracowników czasowych (wraz z rodzinami) przy obejmowaniu i opuszczaniu stanowiska lub przy zmianie miejsca pracy wynikającej ze służbowego przeniesienia,

 wypłatę dodatków z tytułu zagospodarowania, ponownego zagospodarowania i przeniesienia, należnych urzędnikom i pracownikom czasowym zmuszonym do zmiany miejsca zamieszkania przy obejmowaniu stanowiska, zmianie miejsca pracy oraz przy ostatecznym opuszczaniu stanowiska i związanej z tym zmianie miejsca zamieszkania,

 wypłatę diet dla urzędników i pracowników czasowych, którzy udokumentują konieczność zmiany przez nich miejsca zamieszkania w związku z objęciem stanowiska lub zmianą miejsca pracy,

 odprawy w przypadku zakończenia stosunku pracy urzędnika w okresie próbnym, którego wyniki pracy są bezspornie niedostateczne,

 odprawy w przypadku wypowiedzenia przez instytucję umowy o pracę z pracownikiem czasowym,

 wypłatę różnicy pomiędzy składkami odprowadzanymi przez pracowników kontraktowych na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w państwie członkowskim a składkami należnymi w ramach systemu ubezpieczeń społecznych Wspólnoty w przypadku zmiany rodzaju umowy o pracę.

Artykuł 1 2 2 — Odprawa w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy

Pozycja 1 2 2 0 — Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

402 000

530 000

697 937,85

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 41 i 50 oraz załącznik IV.

Środki te przeznaczone są na świadczenia pobierane przez urzędników, którzy:

 otrzymali status pozostających w dyspozycji w związku z procesem redukcji stanowisk w instytucji,

 zachowują stanowisko stopnia AD 16 lub AD 15 i przeszli na emeryturę z przyczyn służbowych.

Ze środków tych pokrywane są również składki pracodawcy na ubezpieczenie zdrowotne oraz koszty związane z zastosowaniem do powyższych świadczeń wskaźnika korygującego.

Pozycja 1 2 2 2 — Odprawy w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

1 097 000

1 390 000

2 065 347,34

Uwagi

Regulamin pracowniczy Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 64 i 72.

Środki te przeznaczone są na zapłatę:

 świadczeń wypłacanych zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie pracowniczym lub we wspomnianych poniżej rozporządzeniach,

 składek pracodawcy na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z tych świadczeń,

 kosztów wynikających z zastosowania do poszczególnych świadczeń wskaźnika korygującego.

Podstawy prawne

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom, EWWiS) nr 2689/95 z dnia 17 listopada 1995 r. ustanawiające, w związku z przystąpieniem Austrii, Finlandii i Szwecji, specjalne środki dotyczące zakończenia służby pracowników czasowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 280 z 23.11.1995, s. 4).

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1748/2002 z dnia 30 września 2002 r. wprowadzające, w związku z modernizacją instytucji, specjalne środki mające na celu zakończenie służby urzędników Wspólnot Europejskich mianowanych na stanowisko w Parlamencie Europejskim oraz pracowników czasowych zatrudnionych w grupach politycznych Parlamentu Europejskiego (Dz.U. L 264 z 2.10.2002, s. 9).

Artykuł 1 2 4 — Środki tymczasowe

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

p.m.

p.m.

 

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie skutków ewentualnych zmian wysokości wynagrodzeń, o których może zadecydować Rada w trakcie roku budżetowego.

Mają one charakter rezerw i mogą być wykorzystane dopiero po przyporządkowaniu ich do odpowiednich linii budżetowych niniejszego rozdziału.

Podstawy prawne

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 65 oraz załącznik XI.

Rozdział 1 4 — INNI PRACOWNICY I ŚWIADCZENIA ZEWNĘTRZNE

Artykuł 1 4 0 — Inni pracownicy i osoby zapewniające świadczenia z zewnątrz

Pozycja 1 4 0 0 — Inni pracownicy

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

33 120 000

32 579 343

25 212 376,41

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Środki te przeznaczone są szczególnie na pokrycie następujących wydatków:

 wynagrodzenia, w tym dodatki i inne świadczenia, innych pracowników, w szczególności kontraktowych, lokalnych oraz specjalnych doradców (w rozumieniu warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej), składki pracodawcy na różne systemy ubezpieczeń społecznych oraz koszty związane z zastosowaniem wskaźników korygujących do wynagrodzenia tych pracowników,

 zatrudnienia personelu czasowego.

Część tych środków ma zostać wykorzystana na zatrudnienie niepełnosprawnych pracowników kontraktowych i pracowników posiadających doświadczenie w zakresie praw osób niepełnosprawnych oraz polityki niedyskryminacji w celu realizacji planu działania na lata 2009-2013 na rzecz propagowania równouprawnienia i różnorodności w sekretariacie PE, przyjętego przez Prezydium (PE413.568/BUR) zgodnie z Kartą praw podstawowych UE (art. 26) oraz z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Z wykorzystania środków na ten cel sporządzone zostanie sprawozdanie roczne.

Pozycja 1 4 0 2 — Tłumacze konferencyjni

Dane liczbowe

 

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

1 4 0 2

60.480.000

58 000 000

54 990 000,00

Rezerwa

 

2 000 000

 

Ogółem

60 480 000

60 000 000

54 990 000,00

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Konwencja dotycząca tłumaczy konferencyjnych posiadających status pracowników pomocniczych.

Środki te przeznaczone są, w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej, na pokrycie następujących kosztów:

 wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie, kosztów podróży i diet tłumaczy konferencyjnych posiadających status pracowników pomocniczych, wezwanych przez Parlament na posiedzenia zwołane przez Parlament lub inne instytucje w sytuacji, gdy niezbędne świadczenia nie mogą zostać zapewnione przez tłumaczy ustnych posiadających status urzędników lub pracowników czasowych,

 kosztów związanych z pracownikami obsługi, technikami i administratorami konferencji w przypadku wspomnianych wyżej posiedzeń, w sytuacji, gdy usługi te nie mogą zostać zapewnione przez urzędników, pracowników czasowych lub innych pracowników,

 kosztów świadczeń na rzecz Parlamentu zapewnianych przez tłumaczy konferencyjnych będących urzędnikami lub pracownikami czasowymi innych instytucji,

 kosztów podróży i diet dziennych związanych z usługami świadczonymi na rzecz Parlamentu w kontekście współpracy międzynarodowej przez tłumaczy konferencyjnych będących pracownikami instytucji międzynarodowych,

 prac związanych ze współpracą lingwistyczną między instytucjami.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 200 000 EUR.

Pozycja 1 4 0 4 — Staże, dofinansowania i wymiany urzędników

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

7 961 520

7 138 000

5 552 643,24

Uwagi

Zasady regulujące oddelegowanie urzędników Parlamentu Europejskiego i pracowników tymczasowych grup politycznych do administracji krajowych, organizmów im podobnych i organizacji międzynarodowych.

Zasady regulujące oddelegowania ekspertów krajowych do Parlamentu Europejskiego.

Przepisy wewnętrzne dotyczące staży i wizyt naukowych w Sekretariacie Generalnym Parlamentu Europejskiego.

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów:

 wynagrodzenia stażystów i zwrot kosztów podróży związanej z rozpoczęciem i zakończeniem stażu,

 kosztów ubezpieczenia na wypadek choroby i od wypadków w czasie trwania stażu,

 kosztów związanych z oddelegowaniem do dyspozycji Parlamentu personelu sektora publicznego państw członkowskich lub innych państw wskazanych w przepisach,

 kosztów związanych z oddelegowaniem ekspertów krajowych do Parlamentu Europejskiego,

 kosztów organizacji programów kształcenia tłumaczy konferencyjnych i tłumaczy pisemnych, zwłaszcza we współpracy ze szkołami tłumaczy ustnych i uniwersytetami proponującymi kształcenie w zakresie tłumaczeń pisemnych, jak również stypendiów na kształcenie i doskonalenie zawodowe tłumaczy ustnych i pisemnych, zakup pomocy dydaktycznych i związane z tym koszty,

 dodatkowych kosztów ponoszonych przez stażystów objętych programem pilotażowym dotyczącym staży dla osób niepełnosprawnych, które bezpośrednio wiążą się z ich niepełnosprawnością, zgodnie z art. 20 ust. 8 Przepisów wewnętrznych dotyczących staży i wizyt naukowych w Sekretariacie Generalnym Parlamentu Europejskiego.

Pozycja 1 4 0 6 — Obserwatorzy

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z obserwatorami, zgodnie z art. 11 Regulaminu Parlamentu Europejskiego.

Pozycja 1 4 0 7 — Świadczenia z tytułu szkoleń (program szkoleń Parlamentu Europejskiego)

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia dla stażystów biorących udział w programie szkoleń Parlamentu Europejskiego.

Artykuł 1 4 2 — Usługi zewnętrzne

Pozycja 1 4 2 0 — Usługi zewnętrzne

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

23 402 000

24 200 000

20 494 609,37

Uwagi

Środki te przeznaczone są na tłumaczenia, maszynopisanie, kodowanie oraz pomoc techniczną zlecane usługodawcom zewnętrznym.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 200 000 EUR.

Pozycja 1 4 2 2 — Współpraca między instytucjami w zakresie językowym

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

383 000

343 000

335 834,20

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów:

 kosztów związanych z zatwierdzonymi przez Międzyinstytucjonalny Komitet ds. Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych działaniami wspierającymi rozwój współpracy między instytucjami w zakresie językowym,

 wydatków na publikacje, na działania informacyjne, relacje publiczne, udział w imprezach o charakterze publicznym oraz w wystawach i targach językowych.

Artykuł 1 4 4 — Środki tymczasowe

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

p.m.

p.m.

 

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie skutków ewentualnych zmian wysokości wynagrodzeń, o których może zadecydować Rada w trakcie roku budżetowego.

Mają one charakter rezerw i mogą być wykorzystane dopiero po przyporządkowaniu ich do odpowiednich linii budżetowych niniejszego rozdziału.

Podstawy prawne

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Rozdział 1 6 - INNE WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

Artykuł 1 6 1 — Wydatki związane z zarządzaniem personelem

Pozycja 1 6 1 0 — Koszty rekrutacji

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

402 775

515 500

348 408,75

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 27–31 i art. 33 oraz załącznik III.

Decyzja 2002/620/WE Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25 lipca 2002 r. ustanawiająca Urząd Doboru Kadr Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 197 z 26.7.2002, s. 53) i decyzja 2002/621/WE sekretarzy generalnych Parlamentu Europejskiego, Rady. Komisji, sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, sekretarzy generalnych Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz przedstawiciela Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie organizacji i działania Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (Dz.U. L 197 z 26.7.2002, s. 56).

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów:

 wydatków związanych z organizacją konkursów przewidzianych w art. 3 decyzji 2002/621/WE, a także na pokrycie kosztów podróży i utrzymania kandydatów podczas rozmów kwalifikacyjnych oraz badań lekarskich przeprowadzanych przy zatrudnianiu,

 kosztów organizacji procedur naboru pracowników.

W uzasadnionych przypadkach i po konsultacji z Europejskim Biurem Doboru Kadr środki te mogą być użyte do przeprowadzenia własnego naboru przez dany organ.

Pozycja 1 6 1 2 — Doskonalenie zawodowe

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

4 400 000

4 100 000

3 680 849,76

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 24a.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z rozwijaniem umiejętności pracowników oraz wydajnością i skutecznością instytucji, przykładowo poprzez kursy językowe w zakresie roboczych języków urzędowych.

Artykuł 1 6 3 — Zapomogi na rzecz pracowników instytucji

Pozycja 1 6 3 0 — Świadczenia socjalne

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

711 500

650 000

517 840,38

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 9 ust. 3 akapit trzeci i art. 76.

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów:

 wydatków na następujące kategorie osób niepełnosprawnych, w ramach międzyinstytucjonalnej polityki pomocy osobom niepełnosprawnym:

 urzędnicy oraz pracownicy czasowi czynnie zatrudnieni,

 małżonkowie urzędników i pracowników czasowych czynnie zatrudnionych,

 dzieci na utrzymaniu, w rozumieniu Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej,

w granicach kwoty uwzględnionej w budżecie, po wykorzystaniu uprawnień przysługujących w kraju zamieszkania lub pochodzenia, zwrot wydatków o charakterze pozamedycznym, które zostały uznane za niezbędne, wynikających z niepełnosprawności i odpowiednio udokumentowanych, które nie są zwracane przez powszechny system ubezpieczeń chorobowych,

 pomocy urzędnikom i innym pracownikom, których sytuacja jest szczególnie trudna,

 dofinansowania na rzecz Komitetu Pracowniczego oraz drobnych wydatków służb socjalnych; dopłaty lub pokrywanie kosztów przez Komitet Pracowniczy uczestnikom działań o charakterze społecznym będą skierowane na działania w dziedzinie finansowania mające wymiar społeczny, kulturowy lub językowy, jednak nie będą oferowane dotacje dla poszczególnych pracowników lub gospodarstw domowych.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 8 000 EUR.

Pozycja 1 6 3 1 — Mobilność

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

996 000

825 000

196 954,06

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków dotyczących mobilności w różnych miejscach pracy.

Pozycja 1 6 3 2 — Aktywność społeczna pracowników i inna działalność socjalna

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

310 400

310 000

309 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wsparcie i rozwój wszelkich inicjatyw służących rozwojowi kontaktów społecznych pracowników różnych narodowości, m.in. dotacje dla klubów oraz stowarzyszeń sportowych i kulturalnych, a także udział w kosztach utrzymania stałego miejsca spotkań w czasie wolnym (działalność kulturalna, sportowa, uprawianie hobby, restauracje).

Środki te służą również współfinansowaniu międzyinstytucjonalnej działalności socjalnej.

Dochody przeznaczone na ten cel, zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego, szacuje się na 800 000 EUR.

Artykuł 1 6 5 — Działalność dotycząca wszystkich pracowników instytucji

Pozycja 1 6 5 0 — Służba zdrowia

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

1 135 000

1 285 000

810 000,00

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 59 oraz art. 8 załącznika II.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności gabinetów lekarskich we wszystkich trzech miejscach pracy instytucji, w tym zakupu wyposażenia, leków itd., na pokrycie kosztów profilaktycznych badań lekarskich, wydatków związanych z działalnością Komitetu ds. Inwalidztwa, a także na pokrycie wydatków na specjalistyczne świadczenia lekarskie, uznanych za niezbędne przez lekarzy pierwszego kontaktu.

Środki te przeznaczone są również na pokrycie wydatków na zakup narzędzi pracy niezbędnych z medycznego punktu widzenia, a także wydatków na personel medyczny i pomocniczy w ramach umów o świadczenie usług lub krótkoterminowych zastępstw.

Pozycja 1 6 5 2 — Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

3 960 000

2 600 000

2 313 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia i eksploatacji restauracji i stołówek.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 2 000 000 EUR.

Pozycja 1 6 5 4 — „Centrum Małego Dziecka” oraz inne żłobki

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

6 010 775

5 350 000

5 163 865,89

Uwagi

Kwota ta przeznaczona jest na pokrycie udziału Parlamentu w łącznych wydatkach na Centrum Małego Dziecka i te żłobki zewnętrzne, z którymi została zawarta stosowna umowa.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel, pochodząca z opłat wnoszonych przez rodziców, zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 2 200 000 EUR.

TYTUŁ 2 — BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

Uwagi

Ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe wypowiedziały ochronę ubezpieczeniową, ryzyko wynikające ze sporów pracowniczych oraz zamachów terrorystycznych na budynki Parlamentu Europejskiego musi zostać pokryte z budżetu Unii Europejskiej.

W związku z tym środki wymienione w tym tytule pokrywają wszystkie wydatki związane ze szkodami wynikającymi z następstw sporów pracowniczych bądź zamachów terrorystycznych.

Rozdział 2 0 – Budynki i koszty dodatkowe

Artykuł 2 0 0 — Budynki

Pozycja 2 0 0 0 — Czynsze

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

33 531 999

34 327 626

31 475 172,11

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie czynszów najmu budynków lub ich części zajmowanych przez instytucję.

Przeznaczone są one także na opłacenie podatku od nieruchomości. Czynsze są naliczane za okres 12 miesięcy, na podstawie umów już obowiązujących bądź będących w przygotowaniu, w których z reguły przewiduje się indeksację na podstawie wskaźnika inflacji lub wzrostu cen robót lub materiałów budowlanych.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 500 000 EUR.

Pozycja 2 0 0 1 — Opłaty za użytkowanie wieczyste

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

25 910 000

12 155 000

5 673 000,02

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty za użytkowanie wieczyste budynków służbowych lub ich części, na podstawie umów już obowiązujących bądź będących w przygotowaniu.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 100 000 EUR.

Pozycja 2 0 0 3 — Zakup nieruchomości

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

p.m.

p.m.

19 101 687,92

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu nieruchomości. Dofinansowanie na zakup działki i uzbrojenie przyznawane jest zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 100 000 EUR.

Pozycja 2 0 0 5 — Budowa budynków

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

6 995 000

7 644 000

4 642 954,40

Uwagi

W ramach tej pozycji mogą zostać zapisane ewentualne środki przeznaczone na budowę obiektów.

Pozycja 2 0 0 7 — Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Dane liczbowe

 

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

2 0 0 7

33 625 000

22 195 000

19 256 305,98

Rezerwa

2 000 000

2 500 000

 

Ogółem

35 625 000

24 695 000

19 256 305,98

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania oraz innych związanych z tym wydatków, w szczególności honorariów architektonicznych, inżynieryjnych itp.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 500 000 EUR.

Pozycja 2 0 0 8 – Zarządzanie nieruchomościami – wydatki specjalne

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

5 100 000

4 637 000

10 207 506,94

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem nieruchomościami, nieprzewidzianych wyraźnie w innych artykułach niniejszego rozdziału, w szczególności na:

 utylizację odpadów i zarządzanie w tym zakresie,

 obowiązkowe kontrole, kontrole jakości, ekspertyzy, audyt, kontrolę regulacyjną itd.,

 bibliotekę techniczną,

 wsparcie administracyjne (punkt informacyjny w budynku),

 zarządzanie w zakresie planów budynków oraz nośników informacji,

 inne wydatki.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 10 000 EUR.

Artykuł 2 0 2 — Koszty związane z budynkami

Pozycja 2 0 2 2 — Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

46 965 000

44 749 000

39 351 882,15

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynikających z obowiązujących umów dotyczących utrzymania, konserwacji, administracji i sprzątania budynków (pomieszczeń i wyposażenia technicznego), które Parlament Europejski zajmuje jako najemca lub właściciel.

Przed przedłużeniem lub zawarciem umowy instytucja winna uzgodnić z innymi instytucjami uzyskane przez każdą z nich warunki umowy (cena, wybrana waluta, indeksacja, okres obowiązywania umowy, inne klauzule) zgodnie z art. 91 ust. 3 rozporządzenia finansowego.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 75 000 EUR.

Pozycja 2 0 2 4 — Zużycie energii

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

18 921 000

18 947 000

16 953 364,08

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie m.in. kosztów zużycia wody, gazu, energii elektrycznej i ogrzewania.

Środki te są również przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z ewentualną kompensacją emisji dwutlenku węgla określoną w planie działania EMAS uchwalonym przez Prezydium.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 82 000 EUR.

Pozycja 2 0 2 6  — Ochrona i nadzór budynków

Dane liczbowe

 

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

2 0 2 6

35 730 000

37 624 740

38 917 197,63

Rezerwa

3 000 000

 

 

Ogółem

38 730 000

 

 

Uwagi

Środki te przeznaczone są w głównej mierze na pokrycie kosztów ochrony i nadzoru budynków służbowych Parlamentu we wszystkich trzech zwyczajowych miejscach pracy oraz w biurach informacyjnych Parlamentu Europejskiego w Unii Europejskiej i w biurach w krajach trzecich.

Przed przedłużeniem lub zawarciem umowy instytucja winna uzgodnić z innymi instytucjami uzyskane przez każdą z nich warunki umowy (cena, wybrana waluta, indeksacja, okres obowiązywania umowy, inne klauzule) zgodnie z art. 91 ust. 3 rozporządzenia finansowego.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 180 000 EUR.

Pozycja 2 0 2 8 — Ubezpieczenia

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

953 000

909 000

817 441,59

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek ubezpieczeniowych.

Rozdział 2 1 — INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY

Uwagi

W odniesieniu do zamówień publicznych instytucja powinna uzyskać informacje od innych instytucji o wynegocjowanych przez nie warunkach umowy.

Artykuł 2 1 0 — Informatyka i telekomunikacja

Pozycja 2 1 0 0 — Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych:

Dane liczbowe

 

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

2 1 0 0

37 392 000

32 674 000

56 626 299,47

Rezerwa

 

2 500 000

 

Ogółem

37 392 000

35 174 000

56 626 299,47

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków wynikających z zakupu, wynajmu, konserwacji oraz utrzymania sprzętu i oprogramowania komputerowego przeznaczonego dla instytucji oraz związanych z tym prac. Sprzęt i oprogramowanie komputerowe dotyczy w szczególności systemów centrum informatycznego i telekomunikacyjnego, systemów informatycznych poszczególnych departamentów i grup politycznych, a także elektronicznego systemu głosowania.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 65 000 EUR.

Pozycja 2 1 0 2 — Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych

Dane liczbowe

 

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

2 1 0 2

62.933 000

53 981 250

55 814 489,55

Rezerwa

 

2 500 000

 

Ogółem

62.933 000

56 481 250

55 814 489,55

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie świadczonych przez firmy usługowe i doradztwa informatycznego usług związanych z eksploatacją centrum informatycznego oraz sieci komputerowej, instalacją i konserwacją oprogramowania, pomocą dla użytkowników, w tym posłów i grup politycznych, przeprowadzaniem badań oraz sporządzaniem i udostępnianiem dokumentacji technicznej.

Środki te przeznaczone są również na pokrycie części kosztów serwisu aplikacji NAP służącej do obliczania wynagrodzeń, który powstał za zgodą wszystkich instytucji.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 88 000 EUR.

Artykuł 2 1 2 — Meble

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

3 277 500

3 224 000

3 667 697,84

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zakupem, wynajęciem, utrzymaniem i naprawą mebli, w szczególności z nabyciem ergonomicznego umeblowania biur, wymiany mebli zużytych i nienadających się do użytku oraz urządzeń biurowych. Są one przeznaczone również na pokrycie różnych wydatków wynikających z zarządzania majątkiem ruchomym instytucji.

W przypadku dzieł sztuki, środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z pozyskaniem lub zakupem specjalnych materiałów oraz wynikających z tego kosztów bieżących, m.in. kosztów oprawy, renowacji, czyszczenia, ubezpieczenia oraz doraźnych kosztów transportu.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5 000 EUR.

Artykuł 2 1 4 — Wyposażenie i instalacje techniczne

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

19 983 124

17 407 821

15 468 717,32

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu, wynajmu, utrzymania, naprawy i zarządzania w zakresie instalacji i wyposażenia technicznego, w szczególności:

 różnego rodzaju wyposażenia oraz stałych bądź ruchomych instalacji technicznych związanych z publikacją, ochroną, stołówkami, budynkami itd.,

 wyposażenia drukarni, centrali telefonicznej, stołówek, sklepów dla personelu, ochrony, obsługi technicznej konferencji, działu audiowizualnego itd.

 materiałów specjalnych (elektronicznych, informatycznych, elektrycznych) oraz związanych z tym usług zewnętrznych,

 podłączenie dwóch dodatkowych linii telefonicznych w biurach posłów, jeżeli zgłoszą takie zapotrzebowanie.

Środki te pokrywają również koszty ogłoszeń dotyczących sprzedaży lub wyprzedaży mienia zewidencjonowanego po cenach zaniżonych.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 205 000 EUR.

Artykuł 2 1 6 — Pojazdy

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

6 270 000

6 500 000

5 890 437,21

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup, utrzymanie, eksploatację i naprawę pojazdów (park samochodowy i rowery) oraz na wynajem samochodów, taksówek, autokarów i ciężarówek z kierowcą lub bez, w tym na pokrycie stosownych ubezpieczeń i innych kosztów związanych z zarządzaniem. Podczas wymiany floty samochodowej lub kupna albo wynajmu pojazdów preferowane będą samochody, które najmniej zanieczyszczają środowisko, takie jak samochody hybrydowe.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 175 000 EUR.

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

Uwagi

W odniesieniu do zamówień publicznych instytucja powinna uzyskać informacje od innych instytucji o wynegocjowanych przez nie warunkach umowy.

Artykuł 2 3 0 — Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

2 608 000

2 575 000

1 973 879,58

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup papieru, kopert, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek itp., a także na pokrycie wynikających z tego kosztów zarządzania.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 15 000 EUR.

Artykuł 2 3 1 — Opłaty finansowe

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

170 000

370 000

322 571,20

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych (opłat, prowizji, kosztów różnych) oraz innych kosztów finansowych, łącznie z kosztami dodatkowymi przeznaczonymi na finansowanie budynków.

Artykuł 2 3 2 — Koszty prawne i odszkodowania

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

1 314 000

1 314 000

1 041 148,97

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów:

 ewentualnych kar nałożonych na Parlament Europejski przez Trybunał Sprawiedliwości, Sąd, Sąd do spraw Służby Publicznej i sądy krajowe,

 kosztów usług adwokatów zewnętrznych występujących w sprawach przed sądami unijnymi i krajowymi, zatrudnienia radców prawnych w celu wsparcia Wydziału Prawnego,

 zwrotu kosztów adwokackich w ramach procedur dyscyplinarnych lub podobnych,

 wydatków z tytułu odszkodowań, odsetek, jak również ewentualnych zobowiązań w rozumieniu art. 8 ust. 3 rozporządzenia finansowego,

 kosztów odszkodowań uzgodnionych w ramach postępowań polubownych, na mocy art. 69 i 70 regulaminu postępowania Sądu do spraw Służby Publicznej.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5 000 EUR.

Artykuł 2 3 5 — Telekomunikacja

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

7 441 000

9 405 000

5 689 527,32

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z sieciami transmisji danych pomiędzy trzema miejscami pracy, centrami danych i biurami informacyjnymi, jak również kosztów wynikających z umów abonamentowych i kosztów telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne i komórkowe, telewizja).

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 20 000 EUR.

Artykuł 2 3 6 — Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

352 500

422 000

222 579,14

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych i obsługi dostarczania przesyłek pocztowych przez firmy kurierskie bądź przedsiębiorstwa transportowe.

Środki te są również przeznaczone na pokrycie usług przewozowych w zakresie dostarczania korespondencji.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5 000 EUR.

Artykuł 2 3 7 — Przeprowadzki

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

950 000

850 000

637 980,61

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie prac związanych z przeprowadzkami i transportem, wykonywanych przez firmy świadczące usługi w zakresie przeprowadzek lub tymczasowo powierzanych zewnętrznym przedsiębiorstwom usług przewozowych.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 40 000 EUR.

Artykuł 2 3 8 — Inne wydatki operacyjno-administracyjne

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

784 500

631 000

485 748,98

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów:

 wydatki związane z ubezpieczeniami, niewyszczególnione w innych pozycjach,

 zakup i utrzymanie we właściwym stanie odzieży służbowej dla gońców, kierowców i pracowników działu usług przewozowych, służb medycznych oraz różnych służb technicznych,

  innych wydatków operacyjnych i zarządczych, zakup towarów lub usług niewymienionych w innej pozycji,

  innych zakupów związanych z działalnością EMAS.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 50 000 EUR.

TYTUŁ 3 — WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRZEZ INSTYTUCJĘ JEJ ZADAŃ ZWYCZAJOWYCH

Rozdział 3 0 — POSIEDZENIA I NARADY

Artykuł 3 0 0 — Koszty podróży służbowych i przejazdów pracowników pomiędzy trzema miejscami pracy

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

29 820 000

29 820 000

23 842 500,00

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 71 oraz art. 11-13 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z podróżami służbowymi pracowników instytucji, oddelegowanych ekspertów krajowych lub stażystów między miejscem zatrudnienia a trzema miejscami pracy Parlamentu Europejskiego (Bruksela, Luksemburg i Strasburg) oraz z podróżami służbowymi we wszelkie miejsca poza trzema miejscami pracy PE. Wydatki obejmują koszty podróży, diety dzienne, koszty zakwaterowania oraz rekompensaty z tytułu pracy poza normalnymi godzinami. Środki obejmują również koszty dodatkowe (w tym anulowanie biletów i rezerwacji zakwaterowania, koszty związane z systemem elektronicznego fakturowania, koszty związane z ubezpieczeniem w czasie podróży służbowej).

Środki te są również przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z ewentualną kompensacją emisji dwutlenku węgla określoną w planie działania EMAS uchwalonym przez Prezydium.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 100 000 EUR.

Artykuł 3 0 2 — Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

1 361 350

2 047 450

813 419,17

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów:

 wydatków związanych z zobowiązaniami instytucji dotyczącymi przyjęć i celów reprezentacyjnych, w tym przyjęć wynikających z działalności prowadzonej przez grupę Naukowej Weryfikacji Rozwiązań Technologicznych (STOA), oraz celów reprezentacyjnych posłów,

 kosztów reprezentacyjnych przewodniczącego podczas odbywanych przez niego wyjazdów poza miejsca pracy Parlamentu,

 kosztów reprezentacyjnych i udziału w kosztach sekretariatu Gabinetu Przewodniczącego,

 wydatków na przyjęcia i kosztów reprezentacyjnych Sekretariatu Generalnego, w tym na zakup artykułów oraz odznaczeń dla urzędników, którzy przepracowali piętnaście i/lub dwadzieścia pięć lat w służbie,

 wydatków różnych wynikających z protokołu, tj. flag, stojaków, zaproszeń, druku jadłospisów itp.,

 kosztów podróży i utrzymania w związku z wizytami ważnych osobistości w instytucji,

 wydatków na przyjęcia i cele reprezentacyjne oraz innych wydatków posłów związanych z pełnieniem funkcji w Parlamencie Europejskim.

Artykuł 3 0 4 — Wydatki na posiedzenia wewnętrzne

Pozycja 3 0 4 0 — Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

2 600 000

2 594 000

2 650 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na napoje zimne i gorące, jak również na przekąski serwowane w trakcie posiedzeń instytucji, jak również na zarządzanie tymi usługami.

Pozycja 3 0 4 2 — Posiedzenia, kongresy i konferencje

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

1 396 000

1 350 000

905 991,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są w szczególności na pokrycie:

 kosztów związanych z organizacją posiedzeń poza miejscami pracy (komisji lub ich delegacji, grup politycznych), w tym również, w miarę potrzeby, wydatków reprezentacyjnych,

 składek na organizacje międzynarodowe, do których należy Parlament lub jeden z jego organów (Unia Międzyparlamentarna, Związek Sekretarzy Generalnych Parlamentów, Grupa Dwanaście Plus przy Unii Międzyparlamentarnej).

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 20 000 EUR.

Pozycja 3 0 4 4 — Koszty organizacji konferencji parlamentarnej ds. WTO oraz innych posiedzeń delegacji międzyparlamentarnych, delegacji ad hoc oraz do WTO

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

860 000

858 000

435 159,91

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów innych niż te objęte rozdziałem 1 0 i artykułem 3 0 0, związanych z organizacją posiedzeń delegacji międzyparlamentarnych, delegacji ad hoc, wspólnych komisji parlamentarnych, parlamentarnych komisji współpracy i ds. WTO, a także kosztów organizacji posiedzeń Konferencji Parlamentarnej ds. WTO oraz jej komitetu zarządzającego.

Pozycja 3 0 4 6 — Różne wydatki organizacyjne Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

400 000

451 000

120 187,59

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów innych niż te objęte rozdziałem 1 0 i artykułem 3 0 0, związanych z organizacją posiedzeń delegacji w ramach Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE.

Pozycja 3 0 4 7 — Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia Parlamentarnego Eurolat

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

82 000

80 000

54 825,44

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów innych niż te objęte rozdziałem 1 0 i artykułem 3 0 0, związanych z organizacją posiedzeń Zgromadzenia Parlamentarnego Eurolat, jego komisji i prezydium.

Pozycja 3 0 4 8 — Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia Parlamentarnego Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

220 000

216 319

6 595,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów innych niż te objęte rozdziałem 1 0 i artykułem 3 0 0, związanych z organizacją posiedzeń Zgromadzenia Parlamentarnego Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego, jego komisji i prezydium oraz wkładu Parlamentu Europejskiego do budżetu niezależnego sekretariatu Zgromadzenia lub bezpośredniego pokrycia kosztów stanowiących wkład Parlamentu Europejskiego do budżetu Zgromadzenia.

Pozycja 3 0 4 9 — Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

2 083 000

2 083 000

1 351 750,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów operacyjnych biura podróży wynikających z umowy z Parlamentem.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 50 000 EUR.

Rozdział 3 2 — DORADZTWO I INFORMACJA: ZAKUP, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

Artykuł 3 2 0 — Pozyskiwanie opinii ekspertów

Dane liczbowe

 

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

3 2 0

11 420 000

10 082 500

7 565 986,37

Rezerwa

 

1 500 000

 

Ogółem

11 420 000

11 582 500

7 565 986,37

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów:

 kosztów umów z wysoko kwalifikowanymi ekspertami i instytucjami badawczymi w zakresie studiów i prac badawczych (warsztaty, dyskusje przy okrągłym stole, panele eksperckie, konferencje), przeprowadzanych na rzecz organów Parlamentu i administracji, w tym także realizacji Domu Historii Europejskiej,

 kosztów oceny badań i udział grupy Naukowej Weryfikacji Rozwiązań Technologicznych (STOA) w działalności instytucji naukowych,

 kosztów podróży, pobytu oraz dodatkowych kosztów związanych z zapraszaniem na posiedzenia komisji, delegacji oraz grup roboczych ekspertów i osobistości, w tym osób, które skierowały petycje do Parlamentu,

 wydatków ekspertów zewnętrznych, wezwanych przez instytucję w celu uczestniczenia w pracy jej zespołów, takich jak rada dyscyplinarna lub wyspecjalizowany zespół do spraw nieprawidłowości finansowych.

Artykuł 3 2 2 — Pozyskiwanie informacji i archiwizacja

Pozycja 3 2 2 0 — Wydatki na dokumentację i na bibliotekę

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

4 516 686

4 593 826

3 908 448,93

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów:

 powiększanie i uzupełnianie księgozbioru w obszarze kompendiów ogólnych oraz bieżącą aktualizację zasobów bibliotecznych,

 prenumeratę dzienników, czasopism oraz serwisów agencji informacyjnych, w tym koszty opłat wynikających z przepisów prawa autorskiego za powielanie i rozpowszechnianie tychże prenumerat w formie pisemnej i/lub elektronicznej, umów w zakresie sporządzania i dostarczania przeglądów prasowych i wycinków z gazet,

 prenumeratę bądź umowę na sporządzanie streszczeń oraz analiz treści czasopism lub archiwizację artykułów pochodzących z tych czasopism na optycznych nośnikach danych,

 pokrycie kosztów korzystania z zewnętrznych baz danych statystycznych i dokumentów (z wyjątkiem sprzętu komputerowego i opłat telekomunikacyjnych),

 koszty związane z podjętymi przez Parlament Europejski zobowiązaniami w ramach współpracy międzynarodowej i/lub międzyinstytucjonalnej,

 zakup lub wynajem specjalnego wyposażenia, w tym materiałów i/lub systemów elektrycznych, elektronicznych i komputerowych przeznaczonych dla bibliotek, centrów dokumentacji oraz zbiorów multimedialnych, a także na zewnętrzne usługi związane z kupnem, rozwojem, instalacją, użytkowaniem i konserwacją ww. materiałów i systemów,

 koszty świadczonych usług związanych z działalnością bibliotek, zwłaszcza biorąc pod uwagę jej użytkowników (ankiety, statystyki), system zarządzania jakością itd.,

 materiały i prace związane z oprawianiem i konserwacją dla bibliotek, centrów dokumentacji i zbiorów multimedialnych,

 kosztów publikacji wewnętrznych (broszury, opracowania itd.), w tym materiałów, a także rozpowszechniania informacji (listy informacyjne, kasety wideo, CD-ROM-y itd.),

 zakup nowych słowników, leksykonów na wszelkich nośnikach lub zastąpienie ich nowszymi egzemplarzami, w tym dla nowych działów językowych, oraz zakup innych publikacji z przeznaczeniem dla służb językowych oraz dla działów ds. jakości tekstów legislacyjnych.

Pozycja 3 2 2 2 — Wydatki na zbiory archiwalne

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

1 932 500

1 895 000

1 855 577,56

Uwagi

Rozporządzenie (WE) 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43), oraz przyjęte przez Parlament Europejski przepisy wykonawcze.

Decyzja Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie poprawy przejrzystości i dostępu do informacji: archiwa Parlamentu Europejskiego.

Przepisy w sprawie opracowania dokumentów przekazanych przez posłów europejskich, przyjęte decyzją Prezydium dnia 10 października 2007 r., zmienione decyzją Prezydium z dnia 21 kwietnia 2009 r.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zewnętrznych usług archiwizacyjnych, takich jak:

 przeniesienie zbiorów archiwalnych na różne nośniki (mikrofilmy, dyskietki, kasety itp.), zakup, wynajem, utrzymanie oraz naprawa materiałów specjalnych (elektronicznych, informatycznych, elektrycznych, książek, pism) oraz związanych z tym usług zewnętrznych,

 koszty publikacji na wszelkich nośnikach (prospekty, CD-ROM-y itd.),

 koszty działań zewnętrznych związanych z zakupem pierwotnych materiałów archiwalnych (relacji będących wynikiem pracy dziennikarzy, historyków lub archiwistów) lub materiałów pochodnych (dokumenty na wszystkich nośnikach).

Przeznaczone są one również na pokrycie kosztów opracowania dokumentów, które posłowie europejscy zgromadzili podczas swojego mandatu.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 20 000 EUR.

Artykuł 3 2 3 — Stosunki z parlamentami krajów trzecich i wspieranie demokracji parlamentarnej

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

535 000

520 000

458 853,07

Uwagi

Konkluzje Prezydencji, Konferencja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej, Kopenhaga 2006 i Bratysława 2007.

Decyzja Prezydium z dnia 18 czerwca 2007 r.

Obszar geograficzny: kraje spoza UE, z wyjątkiem krajów posiadających status kraju kandydującego lub potencjalnego kraju kandydującego do UE.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z promowaniem stosunków między Parlamentem Europejskim a demokratycznie wybranymi parlamentami krajowymi z krajów trzecich, a także odpowiednimi regionalnymi organizacjami parlamentarnymi. Finansowana jest głównie działalność mająca na celu wzmocnienie parlamentarnego potencjału w nowych i rodzących się demokracjach, a także szersze wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez parlamenty.

Artykuł 3 2 4 — Produkcja i rozpowszechnianie

Pozycja 3 2 4 0 — Dziennik Urzędowy

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

5 056 000

5 359 450

4 150 500,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie udziału instytucji w kosztach publikacji, rozpowszechniania i innych kosztach dodatkowych Urzędu Publikacji ponoszonych na teksty do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 500 000 EUR.

Pozycja 3 2 4 1 — Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

5 010 000

4 224 000

4 367 052,11

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów:

 całości kosztów publikacji w formie cyfrowej (strony intranetowe) i w formie tradycyjnej (dokumenty i różne druki wymagające podzlecania wydania), w tym dystrybucji,

 kosztów aktualizacji oraz obsługi (gwarantującej wprowadzanie zmian i korekt) systemów redakcji i tłumaczenia.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 210 000 EUR.

Pozycja 3 2 4 2 — Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

21 626 000

19 615 000

13 633 132,71

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na publikacje informacyjne, w tym publikacje elektroniczne, na działania informacyjne, działania PR, udział w imprezach o charakterze publicznym oraz w wystawach i targach w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach przystępujących i państwach, w których Parlament Europejski posiada biuro łącznikowe, a także aktualizację europejskiego obserwatorium legislacyjnego (OEIL).

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5 000 EUR.

Pozycja 3 2 4 3 — Parlamentarium – Wszechnica Parlamentu Europejskiego

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

3 600 000

2 000 000

12 725 985,24

Uwagi

Środki te przeznaczone są na finansowanie Parlamentarium – Wszechnicy Parlamentu Europejskiego.

Pozycja 3 2 4 4 — Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

28 940 000

29 710 000

24 534 586,63

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie dofinansowania dla grup odwiedzających, jak również związanych z tym kosztów infrastrukturalnych i organizacyjnych, wydatków na realizację programu Euroscola, a także na finansowanie stażu dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich (program wizyt w instytucjach Unii Europejskiej – EUVP). Powinny one być co roku zwiększane przy zastosowaniu deflatora, który uwzględnia zmiany DNB i cen.

Każdy poseł do Parlamentu Europejskiego ma prawo zaproszenia nie więcej niż pięciu grup w ciągu roku kalendarzowego, w sumie 110 osób. Liczba odwiedzających w ramach jednej wizyty może się wahać w przedziale od co najmniej 10 do nie więcej niż 110 osób.

Odpowiednią kwotę przeznacza się dla niepełnosprawnych osób zwiedzających.

Pozycja 3 2 4 5 — Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

3 696 650

2 475 000

2 165 974,73

Uwagi

Środki te przeznaczone są na:

—  wydatków lub dofinansowanie organizacji krajowych lub międzynarodowych kolokwiów i seminariów dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw członkowskich i krajów przystępujących do Unii, jak również na pokrycie kosztów organizacji kolokwiów i sympozjów parlamentarnych oraz finansowanie inicjatyw kulturalnych o wymiarze europejskim, jak np. Nagroda im. Sacharowa, wspólne spotkania młodych europejskich, izraelskich i palestyńskich przywódców politycznych i nagroda Parlamentu Europejskiego «LUX» dla kina Europejskiego,

—  wydatków związanych z organizacją szczególnych wydarzeń w salach obrad plenarnych w Strasburgu i Brukseli, zgodnie z harmonogramem rocznym przyjętym przez Prezydium,

—  działań wspierających wielojęzyczność, takich jak seminaria i konferencje, spotkania szkoleniowe dla tłumaczy ustnych, środki i działania mające na celu uwrażliwienie na kwestię wielojęzyczności i zawód tłumacza ustnego, działania i środki podejmowane w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej i międzynarodowej oraz udział w podobnych przedsięwzięciach, a także działania organizowane wspólnie z innymi służbami w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej i międzynarodowej,

—  wydatków operacyjnych sieci Nagrody im. Sacharowa oraz kosztów podróży służbowych jej członków.

Środki te pokrywają również koszty związane z organizacją tych działań, w tym prace powierzane usługodawcom i koszty cateringu.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5 000 EUR.

Pozycja 3 2 4 6 — Parlamentarny kanał telewizyjny (WebTV)

Dane liczbowe

 

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

3 2 4 6

8 500 000

8 000 000

8 991 999,80

Rezerwa

 

1 000 000

 

Ogółem

8 500 000

9 000 000

8 991 999,80

Uwagi

Środki te przeznaczone są na finansowanie parlamentarnego kanału telewizyjnego (Web TV).

Przeprowadzona zostanie ocena prototypu. Będzie ona musiała uwzględniać zawartość merytoryczną i koszty projektu, w tym również strukturę i poziom zaangażowania grup politycznych, a także określenie treści programów.

Pozycja 3 2 4 8 — Wydatki na informację audiowizualną

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

14 760 000

13 600 000

12 137 103,25

Uwagi

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej w 2003 r. (Dz. U. C 47 E z 27.2.2003, s. 72).

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2003 (Dz.U. C 180 E z 31.7.2003, s. 150).

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2004 (Dz.U. C 67 E z 17.3.2004, s. 179).

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów:

 wydatków administracyjnych w zakresie mediów audiowizualnych (działania we własnym zakresie oraz wsparcie zewnętrzne, takie jak usługi techniczne dla stacji radiowych i telewizyjnych, produkcja, koprodukcja i rozpowszechnianie programów audiowizualnych, rezerwacja częstotliwości i transmisja programów radiowych i telewizyjnych, inne działania zmierzające do rozwoju współpracy instytucji z mediami audiowizualnymi),

 wydatków na transmitowanie na żywo za pośrednictwem Internetu posiedzeń plenarnych i posiedzeń komisji parlamentarnych,

 nagrywania posiedzeń na DVD-ROM-ach,

 stworzenia stosownego archiwum oraz wyszukiwarki, umożliwiającej obywatelom ciągły dostęp do tego typu informacji.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 13 000 EUR.

Pozycja 3 2 4 9 — Wymiana informacji z parlamentami krajowymi

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

675 000

700 000

291 207,71

Uwagi

Konferencje przewodniczących Europejskich Zgromadzeń Parlamentarnych (czerwiec 1977 r.), parlamentów Unii Europejskiej (wrzesień 2000 r., marzec 2001 r.). Obszar geograficzny: kraje Unii Europejskiej oraz kraje posiadające status kraju kandydującego lub potencjalnego kraju kandydującego do Unii Europejskiej.

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów:

 pokrycie wydatków przewidzianych na wspieranie stosunków między Parlamentem Europejskim a parlamentami krajowymi. Wydatki te dotyczą stosunków parlamentarnych, nieujętych w rozdziałach 1 0 i 3 0, wymiany informacji i dokumentacji, jak również wsparcia przy analizie i zarządzaniu tymi informacjami, w tym wymiany z Europejskim Centrum Badań i Dokumentacji Parlamentarnej (ECPRD),

 finansowania programów współpracy oraz działań mających na celu kształcenie urzędników wyżej wymienionych parlamentów oraz poprawę ich kompetencji w zakresie wykonywania funkcji parlamentarnych.

Działania te obejmują wizyty o charakterze informacyjnym w siedzibach Parlamentu Europejskiego w Brukseli, w Luksemburgu i w Strasburgu; powyższe kwoty pokrywają całkowicie lub częściowo koszty uczestnictwa w tych wizytach, w szczególności podróży, przejazdów, zakwaterowania i diet,

 współpracę, szczególnie w zakresie działalności legislacyjnej, jak również na działania o charakterze dokumentacyjnym, analitycznym i informacyjnym, w tym działalność Europejskiego Centrum Badań i Dokumentacji Parlamentarnej (ECPRD).

Artykuł 3 2 5 — Wydatki związane z biurami informacyjnymi

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

1 100 000

1 200 000

1 035 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich wydatków (materiały biurowe, opłaty telekomunikacyjne, koszty doręczeń, obsługi, transportu, drobne wydatki różnego rodzaju) związanych z biurami informacyjnymi Parlamentu Europejskiego.

Tytuł 4 — WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ SPECJALNYCH PRZEZ INSTYTUCJĘ

ROZDZIAŁ 4 0 — WYDATKI SPECJALNE NIEKTÓRYCH INSTYTUCJI I ORGANÓW

Artykuł 4 0 0 — Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

55 800 000

54 850 000

53 355 141,79

Uwagi

Przepisy przyjęte decyzją Prezydium z dnia 1 lutego 2001 r., ostatnio zmienioną w dniu 20 września 2010 r.

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących wydatków grup politycznych i posłów niezrzeszonych:

 wydatków administracyjnych, operacyjnych oraz na utrzymanie sekretariatu,

 wydatków związanych z prowadzoną działalnością polityczną i informacyjną w ramach działalności politycznej Unii Europejskiej.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 50 000 EUR.

Artykuł 4 0 2 — Subwencje dla europejskich partii politycznych

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

18 900 000

17 400 000

13 954 330,00

Uwagi

Traktat o Unii Europejskiej, art. 10 ust. 4.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, art. 224.

Rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania (Dz.U. L 297 z 15.11.2003, str. 1).

Decyzja Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2004 ustanawiająca szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania.

Środki te przeznaczone są na finansowanie partii politycznych na poziomie europejskim.

Artykuł 4 0 3 — Subwencje dla europejskich fundacji politycznych

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

12 150 000

11 400 000

8 778 850,00

Uwagi

Traktat o Unii Europejskiej, art. 10 ust. 4.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, art. 224.

Rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania (Dz.U. L 297 z 15.11.2003, str. 1).

Decyzja Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2004 ustanawiająca szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania.

Środki te przeznaczone są na finansowanie fundacji politycznych na poziomie europejskim.

Rozdział 4 2 — WYDATKI ZWIĄZANE Z ASYSTENTAMI POSŁÓW

Artykuł 4 2 2 — Asystenci posłów

Pozycja 4 2 2 0 — Asystenci posłów

Dane liczbowe

 

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

4 2 2 0

185 697 000

175 793 709

152 645 162,53

Rezerwa

 

13 200 000

 

Ogółem

185 697 000

188 993 709

152 645 162,53

Uwagi

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 21.

Przepisy wykonawcze do Statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 33-44.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 160/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 55 z 27.2.2009, s. 1).

Przepisy wykonawcze do tytułu VII warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, przyjęte przez Prezydium.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów pomocy parlamentarnej.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 400 000 EUR.

Pozycja 4 2 2 2 — Różnice kursów walutowych

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

500 000

250 000

773 678,40

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnic kursów walutowych w ramach wydatków z budżetu Parlamentu Europejskiego, w myśl postanowień dotyczących zwrotu kosztów pomocy parlamentarnej.

Rozdział 4 4 — POSIEDZENIA I INNA DZIAŁALNOŚĆ POSŁÓW ORAZ BYŁYCH POSŁÓW

Artykuł 4 4 0 — Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

200 000

200 000

170 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów posiedzeń Stowarzyszenia Byłych Posłów Parlamentu Europejskiego, jak również ewentualne inne związane z nimi koszty.

Artykuł 4 4 2 — Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

140 000

140 000

140 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów posiedzeń Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego, jak również ewentualnych innych związanych z tym kosztów.

Tytuł 10 — INNE WYDATKI

Rozdział 10 0 — ŚRODKI TYMCZASOWE

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

5 000 000

25 914 026

0,—

Uwagi

1.

Pozycja

2 0 0 7

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2.000.000

2.

Pozycja

2 0 2 6

Ochrona i nadzór budynków

3.000.000

 

 

 

Ogółem

5.000.000

Rozdział 10 1 — REZERWY NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

14 522 972

14 000 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie nieprzewidzianych wydatków wynikających z decyzji budżetowych podjętych w trakcie roku budżetowego.

Rozdział 10 3 — REZERWY NA ROZSZERZENIE

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

p.m.

835 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przygotowania instytucji do rozszerzenia.

Rozdział 10 4 — REZERWA NA POLITYKĘ INFORMACYJNĄ I POLITYKĘ KOMUNIKACJI

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków z tytułu polityki informacyjnej i polityki komunikacji.

Rozdział 10 5 — ŚRODKI TYMCZASOWE NA BUDYNKI

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków instytucji na inwestycje w nieruchomości oraz ich zagospodarowanie. Prezydium PE proszone jest o przyjęcie spójnej i rozsądnie długoterminowej strategii w obszarze własności i budynków, która uwzględnia szczegółowy problem rosnących kosztów utrzymania, potrzeby remontowe i w zakresie bezpieczeństwa, a także zapewnia trwałość budżetu Parlamentu.

Rozdział 10 6 — REZERWA NA PRIORYTETOWE PROJEKTY W FAZIE ROZWOJU

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z priorytetowymi projektami instytucji znajdującymi się w fazie rozwoju.

Rozdział 10 8 — REZERWA NA EMAS

Dane liczbowe

Budżet 2012

Środki 2011

Wynik 2010

1 000 000

p.m.

0,—

Uwagi

W nawiązaniu do decyzji, które Prezydium ma podjąć odnośnie do wdrażania planu EMAS, szczególnie po przeprowadzonym przez Parlament audycie emisji dwutlenku węgla, niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie odpowiednich pozycji operacyjnych.

WYKAZ ETATÓW

Grupa funkcyjnagrupa zaszeregowania

2011

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Inne

Grupy polityczne

Spoza kategorii

1

 

 

 

AD 16

11

 

1

7

AD 15

35

 

1

4

AD 14

149

2

6

23

AD 13

279

8

2

34

AD 12

443

 

10

67

AD 11

131

 

5

37

AD 10

191

 

7

28

AD 9

155

 

6

17

AD 8

130

 

7

21

AD 7

304

 

 

22

AD 6

269

 

5

30

AD 5

382

 

3

119

AD ogółem

2 479

10

53

409

AST 11

151

10

 

33

AST 10

71

 

17

21

AST 9

115

 

3

30

AST 8

365

 

5

34

AST 7

753

 

1

55

AST 6

384

 

6

68

AST 5

325

 

7

66

AST 4

206

 

11

67

AST 3

184

 

14

59

AST 2

225

 

5

64

AST 1

151

 

1

98

AST ogółem

2 930

10

70

595

Ogółem

5 410[1]

20[2]

123[3]

1004

Suma całkowita

6 537[4]

Grupa funkcyjnagrupa zaszeregowania

2012

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Inne

Grupy polityczne

Spoza kategorii

1

 

 

 

AD 16

11

 

1

7

AD 15

35

 

1

4

AD 14

184

2

6

24

AD 13

449

8

2

34

AD 12

238

 

11

67

AD 11

131

 

6

36

AD 10

191

 

5

28

AD 9

155

 

6

21

AD 8

167

 

7

18

AD 7

472

 

5

29

AD 6

214

 

1

48

AD 5

247

 

10

99

AD ogółem

2 494

10

61

415

AST 11

151

10

 

33

AST 10

71

 

17

24

AST 9

165

 

3

28

AST 8

500

 

5

39

AST 7

568

 

1

58

AST 6

424

 

6

65

AST 5

285

 

7

63

AST 4

206

 

22

70

AST 3

239

 

7

68

AST 2

205

 

1

59

AST 1

138

 

1

93

AST ogółem

2 952

10

70

600

Ogółem

5 447[5]

20[6]

131

1.015

Suma całkowita

6 593[7]

Załącznik

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

Linia budżetowa

Tytuł

Uzyskane dochody

Prognozy

2010

2012

5000

Wpływy ze sprzedaży pojazdów

93.942,73

150.000

5001

Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego

2.000,00

5.000

5002

Wpływytytułu dostaw na rzecz innych instytucji lub organów

0,00

15.000

502

Wpływy ze sprzedaży publikacji, dzieł drukowanychfilmów

300.137,25

213.000

5110

Wpływynajmupodnajmu nieruchomości

1.319.875,47

1.155.000

5111

Zwrot opłat związanychnajmem

4.964,60

400.000

550

Wpływytytułu dostarczenia towarów, świadczenia usługprac wykonanych na rzecz innych instytucji lub organów,tym dokonanych przez takie instytucje czy organy zwrotów dodatków delegacyjnych, które zostały opłaconeich imieniu

3.087.737,58

1.530.000

551

Wpływy od osób trzecichtytułu świadczonych usług lub prac wykonanych na ich życzenie

3.949.888,58

p.m.

570

Wpływy pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo

1.707.401,88

90.000

571

Dochody przeznaczone na określony cel, takie jak wpływyfundacji, subwencje, darowiznyzapisy, wrazdochodami przeznaczonymi na dany cel właściwymi dla każdej instytucji

0,00

p.m.

573

Inne składkizwroty związanedziałalnością administracyjną instytucji

89.528.615,35

p.m.

581

Wpływyodszkodowań otrzymanychtytułu ubezpieczeń

149.785,46

25.000

6600

Inne składkizwroty przeznaczone na określony cel

10.155.209,29

2.203.000

 

OGÓŁEM

110.299.558,19

5.786.000

 • [1]  Z czego pięć awansów ad personam (trzy AD14 na AD15, jeden AST10 na AST11 i jeden AST4 na AST5) przyznanych w wyjątkowych przypadkach zasłużonym urzędnikom.
   
 • [2]  Pozycja łącznie nie obejmuje rezerwy ryczałtowej dla urzędników oddelegowanych w interesie służby.
   
 • [3]  Z czego cztery stanowiska AD na pół etatu (nauczyciele języków) i jedno stanowisko AD10 (DG-IPOL) ograniczone do 5 lat.
   
 • [4]  Jedno stanowisko AD5 i cztery AST3 (dział szkoleń zawodowych) oraz dwa AD5 i dwa AST1 (dział tłumaczeń) zostają wpisane do rezerwy w tabeli zatrudnienia bez przydziału środków, sześć AD5 i dwa AST1 (biblioteka) zostały umieszczone w planie zatrudnienia bez przyznania środków; 30 stanowisk w administracji (sześć AD5 i 24 AST1) zostało umieszczonych w planie zatrudnienia bez przyznania środków.
 • [5]  Z czego pięć awansów ad personam (trzy AD14 na AD 15, jeden AST10 na AST11 i jeden AST4 na AST5) przyznanych w wyjątkowych przypadkach zasłużonym urzędnikom.
   
 • [6]  Pozycja łącznie nie obejmuje rezerwy ryczałtowej dla urzędników oddelegowanych w interesie służby.
   
 • [7]  Jedno stanowisko AD5 i cztery AST3 (dział szkoleń zawodowych) oraz dwa AD5 i dwa AST1 (dział tłumaczeń) zostały umieszczone w planie zatrudnienia bez przyznania środków.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

24.3.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

33

7

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, László Surján, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Philippe Boulland, Maria Da Graça Carvalho, Hynek Fajmon, Edit Herczog, Jürgen Klute, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Pervenche Berès, Francesco De Angelis, Petra Kammerevert, Vittorio Prodi