Betänkande - A7-0087/2011Betänkande
A7-0087/2011

BETÄNKANDE om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2012 – avsnitt I – parlamentet

25.3.2011 - (2011/2018(BUD))

Budgetutskottet
Föredragande: José Manuel Fernandes


Förfarande : 2011/2018(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0087/2011

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2012 – avsnitt I – parlamentet

(2011/2018(BUD))

(Särskilt lagstiftningsförfarande: budget)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–    med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–    med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[1], särskilt artikel 31,

–    med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[2],

–    med beaktande av sin resolution av den 9 mars 2011 om riktlinjerna för budgetförfarandet 2012 – avsnitten I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX och X[3],

–    med beaktande av generalsekreterarens rapport till presidiet inför upprättandet av det preliminära förslaget till parlamentets budgetberäkning för budgetåret 2012,

–    med beaktande av det preliminära förslag till budgetberäkning som presidiet upprättade den 23 mars 2011 i enlighet med artiklarna 23.7 och 79.1 i arbetsordningen,

–    med beaktande av förslaget till budgetberäkning som budgetutskottet upprättat i enlighet med artikel 79.2 i arbetsordningen,

–    med beaktande av artikel 79 i arbetsordningen,

–    med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7‑0087/2011), och av följande skäl:

A.  Den nuvarande finansiella, ekonomiska och sociala situationen i EU tvingar institutionerna att agera med den kvalitet och effektivitet som krävs, och att tillämpa strikta förvaltningsrutiner som bör leda till inbesparingar. Sådana besparingar bör inbegripa sådana budgetposter som berör Europaparlamentets ledamöter.

B.   Institutionerna bör tilldelas tillräckliga resurser även om dessa resurser under nuvarande ekonomiska förhållanden måste förvaltas på ett rigoröst och effektivt sätt.

C.  Det är särskilt önskvärt att budgetutskottet och presidiet fortsätter det utökade samarbetet under hela budgetförfarandet, i enlighet med artiklarna 23 och 79 i parlamentets arbetsordning, där det fastställs att presidiet är ansvarigt för att avgöra ekonomiska, organisatoriska och administrativa ärenden som rör parlamentets interna organisation samt för att utarbeta det preliminära förslaget till parlamentets budgetberäkning, och att budgetutskottet är ansvarigt för betänkandet till plenarsammanträdet om parlamentets förslag till budgetberäkning inom ramen för det årliga budgetförfarandet.

D.  Parlamentets behörighet att anta budgetberäkningen och den slutliga budgeten kommer att bibehållas fullt ut i enlighet med bestämmelserna i fördraget och arbetsordningen.

E.   Ett inledande medlingssammanträde med presidiets och budgetutskottets delegationer ägde rum den 15 och 22 mars 2011.

F.   Den budgetansvarige kommissionsledamoten uppmanade nyligen i en skrivelse samtliga institutioner att vid utarbetandet av de egna utgiftsberäkningarna inför förslaget till budget för 2012 utforska alla möjligheter att begränsa utgifterna.

De allmänna ramarna och den totala budgeten

1.   Europaparlamentet välkomnar det hittills goda samarbetet mellan parlamentets presidium och budgetutskottet under det pågående budgetförfarandet och avtalet mellan presidiet och budgetutskottet under det förberedande medlingssammanträdet den 22 mars 2011.

2.   Europaparlamentet noterar att det preliminära förslaget till budgetberäkning för 2012, enligt generalsekreterarens förslag till presidiet, uppgår till 1 773 560 543 EUR, vilket utgör 20,26 procent av rubrik 5 i den fleråriga budgetramen. Den föreslagna ökningen är 5,20 procent jämfört med budgeten för 2011.

3.   Europaparlamentet välkomnar att parlamentets presidium antog besparingar jämfört med vad som ursprungligen föreslogs i den preliminära budgetberäkningen för 2012 vilken antogs vid sammanträdet den 23 mars 2011 efter det förberedande medlingssammanträdet med budgetutskottet. Parlamentet bekräftar presidiets förslag och fastställer den övergripande nivån för förslaget till budgetberäkning för 2012 till 1 724 575 043 EUR, vilket motsvara 19,70 % av rubrik 5 i den fleråriga budgetramen. Parlamentet konstaterar att den föreslagna ökningen är 2,30 % över budgeten för 2011.

4.   Europaparlamentet efterlyser en långsiktig översyn av sin budget. Framtida potentiella besparingar måste identifieras för att man ska kunna minska kostnaderna och skapa resurser för den långsiktiga förvaltningen av parlamentet som del av en lagstiftande myndighet.

5.   Mot bakgrund av de svåra ekonomiska och budgetmässiga villkoren i medlemsstaterna upprepar Europaparlamentet att det bör visa prov på sitt budgetansvar och sin återhållsamhet genom att hålla sig under den nuvarande inflationstakten[4]. I överensstämmelse med den interinstitutionella hållningen ska de utvidgningsrelaterade behoven integreras genom antingen en ändringsskrivelse eller en ändringsbudget. Även behoven för de 18 nya ledamöter som tillkommer genom Lissabonfördraget ska integreras genom en ändringsskrivelse eller ändringsbudget.

6.   Europaparlamentet uppmanar dessutom administrationen att presentera en objektiv utvärdering av Europaparlamentets budget med syftet att hitta besparingsmöjligheter överallt, och att presentera denna utvärdering för budgetutskottet i god tid innan budgetförfarandet avslutas.

7.   Europaparlamentet påminner om att taket för rubrik 5 i den fleråriga budgetramen för EU:s budget 2012 är 8 754 miljoner EUR.

8.   Europaparlamentet anser att det är viktigt att parlamentet och de övriga institutionerna, utan att undergräva målet om hög kvalitet på lagstiftningen, visar prov på budgetansvar och återhållsamhet i tider av ekonomisk kris, hög offentlig skuldsättning, åtstramningar och pågående nationella budgetkonsolideringsinsatser. Parlamentet är därför berett att acceptera en översyn av taket för rubrik 5 i den fleråriga budgetramen i enlighet med punkt 23 i det interinstitutionella avtalet. Denna översyn bör innebära en sänkning av taket för rubrik 5 (administration) med 100 miljoner EUR som kompenseras genom motsvarande ökning av andra rubriker till förmån för ungdomar.

Specifika frågor

9.   Europaparlamentet uppmuntrar presidiet att föra en stram personalpolitik innan man inrättar nya tjänster inom Europaparlamentet.

10. Europaparlamentet anser att de pågående ansträngningarna att modernisera och rationalisera administrationen samt förslagen avseende 2012 bör bidra till en minskning av de tjänster som tillhandahålls av externa tjänsteleverantörer, och förväntar sig att man inom detta område kan göra väsentliga besparingar så att man åtminstone når en utgiftsnivå som är jämförbar med 2010.

11. Europaparlamentet välkomnar generalsekreterarens förslag att fortsätta genomförandet av parlamentets miljöpolitik, inleda en informationskampanj, bistå med stöd för den fleråriga IKT-strategin och fortsätta att modernisera och rationalisera förvaltningen.

12. Europaparlamentet anser att ansträngningarna att modernisera och rationalisera administrationen också måste omfatta parlamentets säkerhet. Parlamentet begär att det inrättas en reserv på 3 miljoner EUR som kan tas i anspråk när ett genomförbart koncept för förbättringar och en kostnadsplan har presenterats.

13. Europaparlamentet påminner om vikten av alla de punkter som omnämndes i riktlinjerna för budgeten 2012, såsom modernisering av dataapplikationer, inbegripet den digitala strategin när det gäller Web 2.0-verktyg och sociala nätverk, system med ”datormoln” och trådlös nätanslutning, informations- och kommunikationspolitik, system för kunskapshantering, översättning och tolkning, miljöpolitik och Emas och en aktiv icke‑diskrimineringspolitik.

14. Europaparlamentet anser att man i genomförandet av budgeten för 2012 bör göra ytterligare besparingar genom att minska förbrukningen av bl.a. vatten, el och papper och att man bör göra insatser för att minska transportkostnaderna avseende tjänsteresor och övrigt resande.

15. Europaparlamentet understryker behovet av ständig och jämnt distribuerad information till Europas medborgare, och uppmanar sin administration att ständigt följa upp nuvarande och potentiella platser för informationskontoren, särskilt när lokaler erbjuds gratis.

Byggprojekt

16. Europaparlamentet påminner om sin ståndpunkt som uttrycktes i parlamentets resolution om riktlinjerna för budgetförfarandet för 2012[5]. Parlamentet anser att tidiga betalningar i syfte att minska finansieringskostnaderna fortfarande är en av huvudprioriteringarna inför framtiden. Parlamentet efterlyser i detta sammanhang optimalt utnyttjande av budgetmedlen i årets slut och extra resurser för långsiktiga byggnadsprojekt genom överföring av outnyttjade anslag som ska godkännas av budgetutskottet samtidigt som man respekterar principen om insyn och sund ekonomisk förvaltning.

17. Europaparlamentet välkomnar de detaljerade uppgifter som lämnats in avseende det fortsatta genomförandet av projektet ”Europeiska historiens hus”. Parlamentet noterar den uppskattade totala kostnaden för inrättandet av Europeiska historiens hus, de uppskattade driftskostnaderna och personalbehoven. Parlamentet uppmanar presidiet att minska de uppskattade driftskostnaderna. För att kunna vidmakthålla en transparent och givande dialog med de involverade parterna begär parlamentet att få en verksamhetsplan som innehåller den långsiktiga affärsstrategin för ”Europeiska historiens hus”, och begär att så snart som möjligt bli informerat om byggprojektet enligt artikel 179.3 i budgetförordningen. Parlamentet föreslår en reserv på 2 miljoner EUR till dess att den ovan nämnda verksamhetsplanen har presenterats.

18. Europaparlamentet stöder inte inrättande av en ny budgetpost i detta skede särskilt för Europeiska historiens hus. Parlamentet begär därför att de 1 miljoner euro som anslagits till den nya budgetposten ”3247” (Europeiska historiens hus) överförs till post 101 (reserv för oförutsedda utgifter). Parlamentet anser dock att ett eventuellt inrättande av en sådan post bör vara del av ett öppet förfarande och godkännas av budgetmyndigheten.

Slutanmärkningar

19. Europaparlamentet antar det bifogade förslaget till budgetberäkning för budgetåret 2012 och påminner om att antagandet av parlamentets ståndpunkt om rådets ändrade förslag till budget kommer att äga rum i oktober 2011, i enlighet med det förfarande som anges i fördraget.

o

o        o

20. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och budgetberäkningen till rådet och kommissionen.

 • [1]  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [2]  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
 • [3]  Antagna texter från detta sammanträde, P7_TA(2011)0088.
 • [4]  Pressmeddelande nr 41/2011 från Eurostat, den 16 mars 2011.
 • [5]  Antagna texter, P7_TA(2011)0088.

BILAGA

Europeiska gemenskapernas bidrag till finansieringen av Europaparlamentets

utgifter för budgetåret 2012

Rubrik

Belopp

 

 

Utgifter

1 724 575 043

Egna inkomster

129 610 967

Bidrag

1 594 964 076

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2012

Budget 2011

Genom-förande 2010

 

4

 

INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA GEMENSKAPSORGAN

 

 

 

4 0

SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG

 

 

 

4 0 0

Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionernas ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som erhåller pension

48 103 216

47 464 953

59 149 990,85

4 0 3

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

p.m.

p.m.

7 030,91

4 0 4

Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

8 130 225

8 109 730

6 901 334,6

 

 

Kapitel 4 0 — Totalt

56 233 441

55 574 683

66 058 356,36

4 1

AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

 

 

 

4 1 0

Personalens avgifter till pensionssystemet

63 032 588

58 631 602

55 583 611,27

4 1 1

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

9 134 938

9 134 938

9 451 168,22

4 1 2

Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl

10 000

10 000

0,00

 

 

Kapitel 4 1 — Totalt

72 177 526

67 776 540

65 034 779,49

4 2

ÖVRIGA AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

 

 

 

4 2 1

Avgifter från parlamentets ledamöter till ett pensionssystem

p.m.

p.m.

73 671,19

 

Kapitel 4 2 — Totalt

p.m.

p.m.

73 671,19

 

 

Avdelning 4 — Totalt

128 410 967

123 351 223

131 166 807,04

5

INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATION

 

 

 

5 0

 

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS (VAROR) OCH FAST EGENDOM

 

 

 

5 0 0

Inkomster från försäljning av lös egendom (varor)

 

 

 

5 0 0 0

Inkomster från försäljning av transportmedel – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

93 942,73

5 0 0 1

Inkomster från försäljning av annan lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

2 000,00

5 0 0 2

Inkomster från leverans av varor för övriga institutioners eller organs räkning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,00

5 0 1

Inkomster från försäljning av fast egendom

p.m.

p.m.

0,00

5 0 2

Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

300 137,25

 

Kapitel 5 0 — Totalt

p.m.

p.m.

396 079,98

5 1

HYRESINKOMSTER

 

 

 

5 1 1

Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och återbetalning av hyresavgifter

 

 

 

5 1 1 0

Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

1 319 875,47

5 1 1 1

Återbetalning av hyresutgifter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

4 964,60

 

Kapitel 5 1 — Totalt

p.m.

p.m.

1 324 840,07

5 2

AVKASTNING PÅ INVESTERAT ELLER UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

 

 

 

5 2 0

Inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton

1 200 000

1 300 000

1 082 116,96

 

Kapitel 5 2 — Totalt

1 200 000

1 300 000

1 082 116,96

5 5

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER OCH BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN

 

 

 

5 5 0

Inkomster från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats ut – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

3 087 737,58

5 5 1

Inkomster från tredje part för tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts på dennes begäran – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

3 949 888,58

 

Kapitel 5 5 — Totalt

p.m.

p.m.

7 037 626,16

5 7

ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

 

 

 

5 7 0

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

1 707 401,88

5 7 1

Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,00

5 7 2

Återbetalning av sociala utgifter som har uppkommit för en annan institutions räkning

p.m.

p.m.

0,00

5 7 3

Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

89 528 615,35

 

Kapitel 5 7 — Totalt

p.m.

p.m.

91 236 017,23

5 8

DIVERSE ERSÄTTNINGAR

 

 

 

5 8 1

Inkomster från försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

149 785,46

 

Kapitel 5 8 — Totalt

p.m.

p.m.

149 785,46

 

 

Avdelning 5 — Totalt

1 200 000

1 300 000

101 226 465,86

6

 

BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR INOM RAMEN FÖR GEMENSKAPSAVTAL OCH GEMENSKAPSPROGRAM

 

 

 

6 6

ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR

 

 

 

6 6 0

Andra bidrag och återbetalningar

 

 

 

6 6 0 0

Andra bidrag och återbetalningar som avsatts för särskilda ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

10 155 209,29

6 6 0 1

Andra bidrag och återbetalningar som inte avsatts för särskilt ändamål

p.m.

p.m.

0,00

 

Kapitel 6 6 — Totalt

p.m.

p.m.

10 155 209,29

 

Avdelning 6 — Totalt

p.m.

p.m.

10 155 209,29

9

DIVERSE INKOMSTER

 

 

 

9 0

DIVERSE INKOMSTER

 

 

 

9 0 0

Diverse inkomster

p.m.

p.m.

545 721,64

 

Kapitel 9 0 — Totalt

p.m.

p.m.

545 721,64

 

Avdelning 9 — Totalt

p.m.

p.m.

545 721,64

 

 

TOTALSUMMA

129 610 967

124 651 223

243 094 203,83

UTGIFTER

Allmän sammanfattning av anslag (2012 och 2011) och genomförande (2010)

Avdelning Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

1

 

1 0

PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

 

LEDAMÖTER

209 597 938

221 289 598

207 680 219,98

1 2

TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

576 397 354

569 844 235

532 628 081,59

1 4

ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

125 346 520

122 260 343

85 755 019,65

1 6

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

17 926 450

15 635 500

13 339 918,84

 

 

Avdelning 1 — Totalt

929 268 262

929 029 676

860 233 683,63

 

2

 

 

2 0

 

FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH

DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

 

FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

207 730 999

183 188 366

186 396 512,82

2 1

INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER

129 855 624

113 787 071

137 467 641,39

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

13 620 000

15 567 000

10 373 434,80

 

Avdelning 2 — Totalt

351 206 623

312 542 437

334 237 589,01

 

3

 

 

3 0

 

UTGIFTER PÅ GRUND AV DE ALLMÄNNA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR

 

SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

38 822 350

39 499 769

30 180 428,11

3 2

EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

111 367 836

103 974 776

97 821 408,11

 

 

Avdelning 3 — Totalt

150 190 186

143 474 545

128 001 836,22

 

4

 

 

4 0

 

UTGIFTER PÅ GRUND AV DE SÄRSKILDA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR

 

SÄRSKILDA UTGIFTER FÖR VISSA INSTITUTIONER OCH ORGAN

86 850 000

83 650 000

76 088 321,79

4 2

UTGIFTER FÖR ASSISTENTSTÖD TILL LEDAMÖTERNA

186 197 000

176 043 709

153 418 840,93

4 4

SAMMANTRÄDEN OCH ÖVRIG VERKSAMHET FÖR LEDAMÖTER OCH FÖRE DETTA LEDAMÖTER

340 000

340 000

310 000,00

 

 

Avdelning 4 — Totalt

273 387 000

260 033 709

229 817 162,72

 

10

 

10 0

 

ÖVRIGA UTGIFTER

 

PRELIMINÄRA ANSLAG

5 000 000

25 914 026

0,00

10 1

RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

14 522 972

14 000 000

0,00

10 3

RESERV FÖR UTVIDGNINGEN

p.m.

835 000

0,00

10 4

Reserv för informations- och kommunikationspolitiken

p.m.

p.m.

0,00

10 5

PRELIMINÄRA ANSLAG FÖR FASTIGHETER

p.m.

p.m.

0,00

10 6

RESERV FÖR PRIORITERADE PROJEKT UNDER UTVECKLING

p.m.

p.m.

0,00

10 8

EMAS-RESERV

1 000 000

p.m.

0,00

 

Avdelning 10 — Totalt

20 522 972

40 749 026

0,00

 

TOTALSUMMA

1 724 575 043

1 685 829 393

1 552 290 271,58

AVSNITT I — PARLAMENTET

Inkomster — EGNA INKOMSTER

Avdelning 4 — INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN

Kapitel 4 0 — SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG

Artikel 4 0 0 — Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionernas ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som erhåller pension

Siffror

Budget 2012

Budget 2011

Genomförande 2010

48 103 216

47 464 953

59 149 990,85

Anmärkningar

Protokoll om Europeiska unionens förmåner och immunitet, särskilt artikel 12.

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8).

Artikel 4 0 3 — Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

Siffror

Budget 2012

Budget 2011

Genomförande 2010

p.m.

p.m.

7 030,91

Anmärkningar

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 3831/91 av den 19 december 1991 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper i syfte att införa en tillfällig avgift (EGT L 361, 31.12.1991, s. 7).

Artikel 4 0 4 — Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

Siffror

Budget 2012

Budget 2011

Genomförande 2010

8 130 225

8 109 730

6 901 334,60

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 66a.

Kapitel 4 1 — AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

Artikel 4 1 0 — Personalens avgifter till pensionssystemet

Siffror

Budget 2012

Budget 2011

Genomförande 2010

63 032 588

58 631 602

55 583 611,27

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 83.2.

Artikel 4 1 1 — Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

Siffror

Budget 2012

Budget 2011

Genomförande 2010

9 134 938

9 134 938

9 451 168,22

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 4, artikel 11.2 och 11.3 samt artikel 48 i bilaga VIII.

Artikel 4 1 2 — Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl

Siffror

Budget 2012

Budget 2011

Genomförande 2010

10 000

10 000

0,00

Kapitel 4 2 — ÖVRIGA AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

Artikel 4 2 1 — Avgifter från Europaparlamentets ledamöter till ett pensionssystem

Siffror

Budget 2012

Budget 2011

Genomförande 2010

p.m.

p.m.

73 671,19

Anmärkningar

Bestämmelser för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter, särskilt bilaga III.

Avdelning 5 — INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATION

Kapitel 5 0 — INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS (VAROR) OCH FAST EGENDOM

Artikel 5 0 0 — Inkomster från försäljning av lös egendom (varor)

Punkt 5 0 0 0 — Inkomster från försäljning av transportmedel – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2012

Budget 2011

Genomförande 2010

p.m.

p.m.

93 942,73

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd för inkomster från försäljning eller inbyte av institutionernas transportmedel.

I enlighet med artikel 18.1 e i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Punkt 5 0 0 1 — Inkomster från försäljning av övrig lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2012

Budget 2011

Genomförande 2010

p.m.

p.m.

2 000,00

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd för inkomster från försäljning och inbyte av annan lös institutionsegendom än transportmedel.

I enlighet med artikel 18.1 e i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Punkt 5 0 0 2 — Inkomster från leverans av varor för övriga institutioners eller organs räkning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2012

Budget 2011

Genomförande 2010

p.m.

p.m.

0,00

Anmärkningar

I enlighet med artikel 18.1 g i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Uppgifter om utgifter och inkomster från lån eller hyror eller tillhandahållande av tjänster under denna punkt ska anges i en bilaga till denna budget.

Artikel 5 0 1 — Inkomster från försäljning av fast egendom

Siffror

Budget 2012

Budget 2011

Genomförande 2010

p.m.

p.m.

0,00

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för inkomster från försäljning av institutionernas fasta egendom.

Artikel 5 0 2 — Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2012

Budget 2011

Genomförande 2010

p.m.

p.m.

300 137,25

Anmärkningar

I enlighet med artikel 18.1 j i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Under denna artikel samlas även inkomster från försäljning av dessa produkter i elektronisk form.

Kapitel 5 1 — HYRESINKOMSTER

Artikel 5 1 1 — Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och återbetalning av hyresavgifter

Punkt 5 1 1 0 — Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2012

Budget 2011

Genomförande 2010

p.m.

p.m.

1 319 875,47

Anmärkningar

I enlighet med artikel 18.1 e i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Uppgifter om utgifter och inkomster från lån eller hyror eller tillhandahållande av tjänster under denna punkt ska anges i en bilaga till denna budget.

Punkt 5 1 1 1 — Återbetalning av hyresutgifter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2012

Budget 2011

Genomförande 2010

p.m.

p.m.

4 964,60

Anmärkningar

I enlighet med artikel 18.1 e i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Kapitel 5 2 — INKOMSTER FRÅN INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

Artikel 5 2 0 — Inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton

Siffror

Budget 2012

Budget 2011

Genomförande 2010

1 200 000

1 300 000

1 082 116,96

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton.

Kapitel 5 5 — INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER OCH BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN

Artikel 5 5 0 — Inkomster från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats ut – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2012

Budget 2011

Genomförande 2010

p.m.

p.m.

3 087 737,58

Anmärkningar

I enlighet med artikel 18.1 g i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Artikel 5 5 1 — Inkomster från tredje part för tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts på dennes begäran – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2012

Budget 2011

Genomförande 2010

p.m.

p.m.

3 949 888,58

Anmärkningar

I enlighet med artikel 18.1 e i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Kapitel 5 7 — ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

Artikel 5 7 0 — Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2012

Budget 2011

Genomförande 2010

p.m.

p.m.

1 707 401,88

Anmärkningar

I enlighet med artikel 18.1 f i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Artikel 5 7 1 — Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2012

Budget 2011

Genomförande 2010

p.m.

p.m.

0,00

Anmärkningar

I enlighet med artikel 18.1 c i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Artikel 5 7 2 — Återbetalning av sociala utgifter som har uppkommit för en annan institutions räkning

Siffror

Budget 2012

Budget 2011

Genomförande 2010

p.m.

p.m.

0,00

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för inkomster från återbetalning av sociala utgifter som har uppkommit för en annan institutions räkning.

Artikel 5 7 3 — Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2012

Budget 2011

Genomförande 2010

p.m.

p.m.

89 528 615,35

Kapitel 5 8 — DIVERSE ERSÄTTNINGAR

Artikel 5 8 1 — Inkomster från försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2012

Budget 2011

Genomförande 2010

p.m.

p.m.

149 785,46

Anmärkningar

I enlighet med artikel 18.1 h i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

I denna artikel ingår även återbetalningar från försäkringar för tjänstemäns löner vid olycksfall.

Avdelning 6 — BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR INOM RAMEN FÖR UNIONSAVTAL OCH UNIONSPROGRAM

Kapitel 6 6 — ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR

Artikel 6 6 0 — Andra bidrag och återbetalningar

Punkt 6 6 0 0 — Andra bidrag och återbetalningar som avsatts för särskilda ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2012

Budget 2011

Genomförande 2010

p.m.

p.m.

10 155 209,29

Anmärkningar

Under denna punkt ska, i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen, införas eventuella inkomster som inte är förutsedda inom andra delar av avdelning 6 och som ska användas för att tillhandahålla kompletterande anslag avsedda att finansiera utgifter för vilka dessa inkomster är avsatta.

Punkt 6 6 0 1 — Andra bidrag och återbetalningar som inte avsatts för särskilt ändamål

Siffror

Budget 2012

Budget 2011

Genomförande 2010

p.m.

p.m.

0,00

Avdelning 9 — DIVERSE INKOMSTER

Kapitel 9 0 — DIVERSE INKOMSTER

Artikel 9 0 0 — Diverse inkomster

Siffror

Budget 2012

Budget 2011

Genomförande 2010

p.m.

p.m.

545 721,64

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för diverse inkomster.

Uppgifter om utgifter och inkomster från lån eller hyror eller tillhandahållande av tjänster under denna artikel ska anges i en bilaga till denna budget.

Utgifter — UTGIFTER

Avdelning 1 — PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

Kapitel 1 0 — LEDAMÖTER

Artikel 1 0 0 — Arvoden och ersättningar

Punkt 1 0 0 0 — Arvoden

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

68 130 000

67 755 185

67 712 998,56

Anmärkningar

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 9 och 10.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 1 och 2.

Detta anslag är avsett att täcka utbetalningen av det arvode som föreskrivs i ledamotsstadgan.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Punkt 1 0 0 4 — Utgifter för ordinarie resor

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

77 657 238

75 396 756

75 133 000,00

Anmärkningar

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 20.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 10–21 och 24.

Detta anslag är avsett att ersätta utgifter för resa och uppehälle i samband med resor till och från arbetsorterna och övriga tjänsteresor.

Det är också avsett att täcka utgifter för återställning av koldioxidbalansen, enligt vad som anges i handlingsplanen från gemenskapens miljöstyrnings- och miljörevisionsordning (Emas-handlingsplan) som presidiet antagit.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 10 000 EUR.

Punkt 1 0 0 5 — Övriga reseutgifter

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

5 399 718

9 396 317

5 293 962,21

Anmärkningar

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 20.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 22, 23 och 29.

Detta anslag är avsett att ersätta utgifter för kompletterande resor, utgifter för resor i den medlemsstat där ledamoten valts och utgifter för hemsändning, inbegripet försäkringen.

Det är också avsett att täcka utgifter för återställning av koldioxidbalansen, enligt vad som anges i den Emas-handlingsplan som presidiet antagit.

Punkt 1 0 0 6 — Ersättning för allmänna utgifter

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

38 944 212

38 330 147

36 966 241,00

Anmärkningar

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 20.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 25–28.

Denna ersättning ska täcka utgifter i samband med ledamöternas parlamentariska verksamhet, i enlighet med de ovannämnda artiklarna i tillämpningsföreskrifterna för ledamotsstadgan.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 25 000 EUR.

Punkt 1 0 0 7 — Ersättning för utövande av ämbeten

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

181 000

179 000

172 428,79

Anmärkningar

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 20.

Presidiets beslut av den 16–17 juni 2009.

Detta anslag ska täcka de fasta ersättningarna för uppehälle och representation i samband med att Europaparlamentets talman utför sina uppgifter.

Artikel 1 0 1 — Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala åtgärder

Punkt 1 0 1 0 — Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

3 233 770

3 477 040

1 928 101,01

Anmärkningar

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 18 och 19.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 3–9.

Gemensamma regler om olycksfallsförsäkring och arbetssjukdomsförsäkring för tjänstemän vid Europeiska unionen.

Gemensamma regler om sjukförsäkring för tjänstemän vid Europeiska unionen.

Kommissionens beslut om allmänna genomförandebestämmelser för ersättning för läkarkostnader.

Bestämmelser för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter, särskilt artikel 21 och bilaga IV (övergångstillämpning under 18 månader efter den sjätte valperiodens slut).

Detta anslag är avsett att täcka olycksfallsförsäkring, ersättning för ledamöternas läkarkostnader samt försäkring mot stöld och förlust av ledamöternas personliga tillhörigheter och ägodelar.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 140 000 EUR.

Punkt 1 0 1 2 — Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

384 000

380 000

153 259,40

Anmärkningar

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 30.

Detta anslag är avsett att täcka vissa nödvändiga utgifter för stöd till en gravt funktionshindrad ledamot.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Artikel 1 0 2 — Övergångsersättningar

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

490 000

1 510 000

6 250 465,65

Anmärkningar

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 13.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 45–48 och 77.

Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av den övergångsersättning som utbetalas då ledamotens mandat upphör.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Artikel 1 0 3 — Pensioner

Punkt 1 0 3 0 — Ålderspensioner

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

11 084 000

11 131 000

10 182 164,82

Anmärkningar

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 14 och 28.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 49, 50 och 75.

Detta anslag är avsett att täcka utbetalningen av en ålderspension efter det att en ledamots mandat upphört.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 50 000 EUR.

Punkt 1 0 3 1 — Invaliditetspensioner

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

418 000

406 742

344 044,77

Anmärkningar

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 15.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 51–57 och 75.

Detta anslag är avsett att täcka utbetalningen av pension i händelse av att en ledamot blir invalidiserad under mandattiden.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 20 000 EUR.

Punkt 1 0 3 2 — Efterlevandepensioner

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

2 930 000

3 072 147

2 797 599,03

Anmärkningar

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 17.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 58–60 och 75.

Detta anslag är avsett att täcka utbetalningen av efterlevandepension och/eller barnpension i händelse av att en ledamot eller f.d. ledamot avlider.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 15 000 EUR.

Punkt 1 0 3 3 — Frivillig pensionsplan för ledamöter

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

46 000

55 000

45 954,74

Anmärkningar

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 27.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 76.

Detta anslag är avsett att täcka institutionens andel av den frivilliga tilläggspensionsplanen för ledamöterna.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Artikel 1 0 5 — Språk- och datakurser

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

700 000

800 000

700 000,00

Anmärkningar

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 44.

Presidiets beslut av den 4 maj 2009 om språk- och datakurser för ledamöterna.

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för språkkurser och datakurser för ledamöterna.

Artikel 1 0 8 — Växelkursskillnader

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka växelkursskillnader som belastar Europaparlamentets budget i enlighet med bestämmelserna för utbetalning av ersättning för allmänna utgifter.

Artikel 1 0 9 — Reserv

Punkt 1 0 9 0 — Reserv

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för eventuella justeringar av ledamöternas ersättningar.

Anslaget är endast en reserv och kan användas först sedan det överförts till andra budgetposter, enligt bestämmelserna i budgetförordningen.

Punkt 1 0 9 1 — Reserv för ytterligare 18 ledamöter – Lissabonfördraget

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

p.m.

9 400 264

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna i samband med ankomsten av ytterligare 18 ledamöter, i enlighet med Lissabonfördraget.

Anslaget är endast en reserv och kan användas först sedan det överförts till andra budgetposter, enligt bestämmelserna i budgetförordningen.

Kapitel 1 2 — TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

Artikel 1 2 0 — Löner och andra rättigheter

Punkt 1 2 0 0 — Löner och ersättningar

Siffror

 

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

1 2 0 0

569 408 154

562 435 035

525 864 796,40

Reserv

 

714 026

 

Totalt

569 408 154

563 149 061

525 864 796,40

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.

Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.

Detta anslag är avsett att främst täcka följande utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen:

 Löner, andra ersättningar och utbetalningar med anknytning till lön.

 Försäkring mot sjukdom, olycksfall och yrkessjukdom samt andra sociala avgifter.

 Schablonersättningar för övertid.

 Diverse ersättningar och bidrag.

 Reseutgifter för tjänstemän eller tillfälligt anställda, för medföljande och för personer gentemot vilka försörjningsplikt föreligger, från anställningsorten till ursprungsorten.

 Effekterna av de justeringskoefficienter som tillämpas på lönerna och den del av ersättningen som överförs till ett annat land än anställningslandet.

 Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda och utbetalningar som institutionen ska verkställa för att tillfälligt anställda ska få eller bibehålla pensionsrättigheter i sitt ursprungsland.

Detta anslag är också avsett att täcka försäkringspremier avseende ”olycksfall i samband med idrottsutövning” för personer som utnyttjar Europaparlamentets sport- och idrottsanläggning i Bryssel och Strasbourg.

En del av detta anslag ska användas för rekrytering av personer med funktionshinder och med fackkunskaper i frågor som rör funktionshinder och icke-diskrimineringspolitik, för att därmed genomföra den handlingsplan för 2009–2013 för främjande av jämställdhet och mångfald i Europaparlamentets sekretariat som antagits av presidiet (PE413.568)/BUR), i enlighet med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 26, och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder. Det ska utarbetas en årsrapport om hur anslag används för detta ändamål.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 1 800 000 EUR.

Punkt 1 2 0 2 — Övertidsersättning

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

455 200

455 200

300 000,00

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 56 och bilaga VI.

Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.

Detta anslag är avsett för betalning av övertid enligt de villkor som föreskrivs i ovannämnda bestämmelser.

Punkt 1 2 0 4 — Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

5 035 000

5 034 000

3 700 000,00

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.

Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Resekostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda (inklusive familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar en tjänst eller vid förflyttning till en annan anställningsort.

 Bosättningsbidrag, flyttbidrag och flyttkostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på en annan ort.

 Tillfälliga traktamenten för tjänstemän och tillfälligt anställda som kan påvisa att de måste byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort.

 Ersättningar om en provanställd tjänsteman avskedas på grund av uppenbar olämplighet.

 Ersättningar om institutionen säger upp en tillfälligt anställds kontrakt.

 Skillnaden mellan de avgifter som kontraktsanställda betalat till ett pensionssystem i en medlemsstat och de avgifter som ska betalas till unionens pensionssystem vid omvandling av ett kontrakt.

Artikel 1 2 2 — Ersättning vid förtida avgång

Punkt 1 2 2 0 — Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

402 000

530 000

697 937,85

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 41 och 50 samt bilaga IV.

Detta anslag är avsett att täcka ersättningar till tjänstemän som

 står till förfogande till följd av en nedskärning av antalet tjänster vid institutionen,

 innehar en tjänst i lönegrad AD 16 eller AD 15 som dragits in i tjänstens intresse.

Det är också avsett att täcka arbetsgivaravgifter för sjukförsäkringen och effekten av de justeringskoefficienter som tillämpas för dessa ersättningar.

Punkt 1 2 2 2 — Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

1 097 000

1 390 000

2 065 347,34

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 64 och 72.

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Ersättningar som ska utbetalas enligt tjänsteföreskrifterna eller förordningarna (EG, Euratom, EKSG) nr 2689/95 och (EG, Euratom) nr 1748/2002.

 Arbetsgivaravgiften för ersättningsmottagarnas sjukförsäkring.

 Effekten av de korrigeringskoefficienter som tillämpas för diverse ersättningar.

Rättslig grund

Rådets förordning (EG, Euratom, EKSG) nr 2689/95 av den 17 november 1995 om vidtagande av särskilda åtgärder vid avgång från tjänsten för tillfälligt anställda vid Europeiska gemenskaperna med anledning av Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning (EGT L 280, 23.11.1995, s. 4).

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1748/2002 av den 30 september 2002 om införande, inom ramen för moderniseringen av institutionen, av särskilda åtgärder när det gäller definitiv avgång från tjänsten för tjänstemän vid Europeiska gemenskapen som är fast anställda vid Europaparlamentet och tillfälligt anställda i Europaparlamentets politiska grupper (EGT L 264, 2.10.2002, s. 9).

Artikel 1 2 4 — Reserv

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

p.m.

p.m.

 

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för eventuella lönejusteringar som beslutas av rådet under budgetåret.

Anslaget är en reserv och kan användas först sedan det överförts till relevanta poster i detta kapitel.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artikel 65 och bilaga XI.

Kapitel 1 4 — ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

Artikel 1 4 0 — Övriga anställda och externa personer

Punkt 1 4 0 0 — Övriga anställda

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

33 120 000

32 579 343

25 212 376,41

Anmärkningar

Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.

Detta anslag är huvudsakligen avsett att täcka följande utgifter:

 Löner, inklusive anslag och ersättningar, till övriga anställda, bland annat extraanställda, kontraktsanställda, lokalt anställda och särskilda rådgivare (enligt anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen), arbetsgivaravgifter till olika socialförsäkringssystem samt effekterna av de justeringskoefficienter som tillämpas på löner till dessa anställda.

 Anställningen av tillfälligt inhyrd personal.

En del av anslagen ska användas för rekrytering av kontraktsanställda med funktionshinder och med fördjupade kunskaper av funktionshindrades rättigheter och politik mot diskriminering, som ett led i genomförandet av den handlingsplan (2009–2013) för främjande av jämställdhet och mångfald inom Europaparlamentets generalsekretariat som antagits genom presidiets beslut (PE413.568)/BUR) i linje med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 26, och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder. En årsrapport ska utarbetas om hur anslagen har använts för detta ändamål.

Punkt 1 4 0 2 — Konferenstolkar

Siffror

 

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

1 4 0 2

60 480 000

58 000 000

54 990 000,00

Reserv

 

2 000 000

 

Totalt

60 480 000

60 000 000

54 990 000,00

Anmärkningar

Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.

Avtal om extraanställda konferenstolkar.

Detta anslag är avsett att täcka följande utgifter inom ramen för det interinstitutionella samarbetet:

 Ersättningar, socialförsäkringsavgifter, resekostnader och traktamenten för extraanställda konferenstolkar inkallade av parlamentet till möten som organiseras av parlamentet eller av andra institutioner och under vilka ett tillräckligt stort antal fast och tillfälligt anställda tolkar inte har möjlighet att tjänstgöra.

 Utgifter för konferensoperatörer, konferenstekniker och konferensadministratörer för ovannämnda möten under vilka ett tillräckligt stort antal tjänstemän vid parlamentet, tillfälligt anställda eller andra anställda inte kan tjänstgöra.

 Tjänster som tillhandahålls parlamentet av de övriga institutionernas fast och tillfälligt anställda tolkar.

 Resekostnader och traktamenten knutna till tjänster som i samband med internationellt samarbete tillhandahålls parlamentet av tolkar som är anställda av internationella institutioner.

 Interinstitutionellt samarbete inom språkområdet.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 200 000 EUR.

Punkt 1 4 0 4 — Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

7 961 520

7 138 000

5 552 643,24

Anmärkningar

Bestämmelser om utlåning av tjänstemän vid Europaparlamentet och tillfälligt anställda vid de politiska grupperna till nationella eller motsvarande organ och internationella organisationer.

Bestämmelser för utstationering av nationella experter vid Europaparlamentet.

Interna bestämmelser om praktiktjänstgöring och studiebesök vid Europaparlamentets generalsekretariat.

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Traktamenten och utgifter för resor i början och slutet av praktikperioden för praktikanterna.

 Olycksfalls- och sjukförsäkring för praktikanterna under praktikperioden.

 Utgifterna för personalutbyte mellan Europaparlamentet och den offentliga sektorn i medlemsstaterna eller i andra länder som särskilt anges i regelverket.

 Utgifterna i samband med utstationering av nationella experter vid Europaparlamentet.

 Organisationen av utbildningsåtgärder för konferenstolkar och översättare, bland annat i samarbete med tolkskolorna och de universitet som tillhandahåller översättarutbildningar, liksom stipendier till utbildning och vidareutbildning av tolkar och översättare, inköp av undervisningsmateriel samt utgifter i samband härmed.

 Extra utgifter för praktikanterna i pilotprogrammet med praktikplatser avsedda för personer med funktionshinder. Utgifterna ska vara direkt knutna till deras funktionshinder, i enlighet med artikel 20.8 i de interna bestämmelserna om praktiktjänstgöring och studiebesök vid Europaparlamentets generalsekretariat.

Punkt 1 4 0 6 — Observatörer

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka betalningen av utgifter för observatörer, i enlighet med artikel 11 i Europaparlamentets arbetsordning.

Punkt 1 4 0 7 — Ersättning för utbildning (Europaparlamentets lärlingsprogram)

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att ersätta det arbete som utförs av praktikanter som deltar i Europaparlamentets lärlingsprogram.

Artikel 1 4 2 — Externa tjänster

Punkt 1 4 2 0 — Externa tjänster

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

23 402 000

24 200 000

20 494 609,37

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka översättning, maskinskrivning, kodning och teknisk assistans som utförs av utomstående.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 200 000 EUR.

Punkt 1 4 2 2 — Interinstitutionellt samarbete på språkområdet

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

383 000

343 000

335 834,20

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Utgifter för verksamhet som beslutats av den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning och som syftar till att främja det interinstitutionella samarbetet på språkområdet.

 Utgifter för publikationer, informationsverksamhet och pr-verksamhet samt deltagande i offentliga arrangemang, utställningar och mässor på språkområdet.

Artikel 1 4 4 — Reserv

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

p.m.

p.m.

 

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för eventuella lönejusteringar som beslutas av rådet under budgetåret.

Anslaget är en reserv och kan användas först sedan det överförts till relevanta poster i detta kapitel.

Rättslig grund

Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.

Kapitel 1 6 — ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

Artikel 1 6 1 — Utgifter knutna till personaladministration

Punkt 1 6 1 0 — Utgifter för rekrytering

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

402 775

515 500

348 408,75

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 27–31 och 33 samt bilaga III.

Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Ekonomiska och sociala kommitténs, Regionkommitténs och EU-ombudsmannens beslut 2002/620/EG av den 25 juli 2002 om upprättande av Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EGT L 197, 26.7.2002, s. 53) och beslut 2002/621/EG fattat av generalsekreterarna vid Europaparlamentet, rådet, kommissionen, justitiesekreteraren vid domstolen, generalsekreterarna vid revisionsrätten, Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och EU-ombudsmannens representant av den 25 juli 2002 om hur Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov skall organiseras och fungera (EGT L 197, 26.7.2002, s. 56).

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Utgifter för organisationen av de uttagningsprov som föreskrivs i artikel 3 i beslut 2002/621/EG samt rese- och traktamentsutgifter för de sökande i samband med intervjuer och läkarbesök före anställningen.

 Utgifter för att organisera förfarandena för att välja ut anställda.

I fall som berättigas av verksamheten och efter att ha rådfrågat byrån för uttagningsprov för rekrytering av personal får detta anslag användas för uttagningsprov som organiseras i parlamentets egen regi.

Punkt 1 6 1 2 — Vidareutbildning

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

4 400 000

4 100 000

3 680 849,76

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 24a.

Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.

Detta anslag ska täcka utgifter för utbildning för att förbättra personalens kompetens och förbättra institutionens prestationer och effektivitet, t.ex. via språkkurser för de officiella arbetsspråken.

Artikel 1 6 3 — Åtgärder till förmån för institutionens personal

Punkt 1 6 3 0 — Socialt stöd

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

711 500

650 000

517 840,38

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 9.3 tredje stycket och artikel 76.

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Inom ramen för en interinstitutionell politik som gynnar personer med funktionshinder och omfattar kategorierna

 tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst,

 makar till tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst,

 barn för vilka försörjningsplikt föreligger enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen,

inom budgetens ramar och sedan eventuella nationella rättigheter i antingen uppehållslandet eller ursprungslandet ej längre kan utnyttjas, ersättning för andra nödvändiga utgifter än läkarutgifter som är en följd av handikappet och som är välgrundade och som inte ersätts genom det gemensamma sjukförsäkringssystemet.

 Insatser till förmån för tjänstemän och andra anställda som befinner sig i en särskilt svår situation.

 Beviljande av ett bidrag till personalkommittén och mindre utgifter till socialt stöd. Personalkommitténs bidrag till eller del av utgifterna för deltagare i en social verksamhet kommer att användas för att finansiera verksamhet som har en social, kulturell eller språklig dimension, men det kommer inte att utgå några bidrag till enskilda anställda eller deras familjer.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 8 000 EUR.

Punkt 1 6 3 1 — Rörlighet

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

996 000

825 000

196 954,06

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna i samband med rörlighetsplanen på de olika arbetsorterna.

Punkt 1 6 3 2 — Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

310 400

310 000

309 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att uppmuntra och finansiellt stödja varje initiativ som har till syfte att främja den sociala samvaron mellan anställda av olika nationaliteter, i form av bidrag till personalens klubbar och sport- och kulturaktiviteter, samt bidra till att täcka omkostnaderna i samband med ett permanent fritidscentrum (kulturaktiviteter, fritidsaktiviteter, restaurang).

Dessutom ska det täcka ekonomiska bidrag till sociala aktiviteter institutionerna emellan.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 800 000 EUR.

Artikel 1 6 5 — Verksamhet som berör samtliga personer knutna till institutionen

Punkt 1 6 5 0 — Hälsovård

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

1 135 000

1 285 000

810 000,00

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 59 samt artikel 8 i bilaga II.

Detta anslag är avsett att täcka driftsutgifter för läkartjänsten på de tre arbetsorterna, inbegripet inköp av materiel, farmaceutiska produkter m.m., utgifter för förebyggande läkarundersökningar, utgifter för invaliditetskommitténs verksamhet samt utgifter för tjänster som tillhandahålls av utomstående experter, som bedöms nödvändiga av den medicinska personalen.

Det ska också täcka utgifter för inköp av vissa arbetshjälpmedel som bedöms nödvändiga av medicinska skäl samt utgifter för medicinsk eller paramedicinsk personal som betalas i egenskap av tjänsteleverantörer eller som är anställda på korttidsvikariat.

Punkt 1 6 5 2 — Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

3 960 000

2 600 000

2 313 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för förvaltning och drift av restaurangerna och personalmatsalarna.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 2 000 000 EUR.

Punkt 1 6 5 4 — Daghemmet och kontrakterade daghem

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

6 010 775

5 350 000

5 163 865,89

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka Europaparlamentets andel av de samlade utgifterna till daghemmet och av utgifterna för de platser som är reserverade i externa daghem, med vilka man ingått avtal.

Det inkomstbelopp från föräldraavgifter som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 2 200 000 EUR.

Avdelning 2 — FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

Anmärkningar

Eftersom försäkringsbolagen har upphört med sin risktäckning, måste risken vad gäller konflikter på arbetsmarknaden och terroristattacker mot Europaparlamentets byggnader täckas via Europeiska unionens allmänna budget.

Anslagen under denna avdelning täcker alla kostnader för skador orsakade av konflikter på arbetsmarknaden och terroristattacker.

Kapitel 2 0 — FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

Artikel 2 0 0 — Fastigheter

Punkt 2 0 0 0 — Hyror

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

33 531 999

34 327 626

31 475 172,11

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyror för de byggnader eller delar av byggnader som institutionen utnyttjar.

Detta anslag täcker också fastighetsskatt. Hyran är uträknad för tolv månader och utifrån existerande kontrakt eller kontrakt som är under utarbetande, där det normalt förekommer indexering i förhållande till levnadskostnader och byggkostnader.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 500 000 EUR.

Punkt 2 0 0 1 — Årliga leasingavgifter

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

25 910 000

12 155 000

5 673 000,02

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka årliga leasingavgifter för fastigheter eller delar av fastigheter utifrån existerande kontrakt eller kontrakt som är under utarbetande.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 100 000 EUR.

Punkt 2 0 0 3 — Fastighetsförvärv

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

p.m.

p.m.

19 101 687,92

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka förvärv av fastigheter. Bidrag beträffande mark och färdigställande av denna kommer att ges i enlighet med budgetförordningen.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 100 000 EUR.

Punkt 2 0 0 5 — Uppförande av byggnader

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

6 995 000

7 644 000

4 642 954,40

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd för eventuella anslag för uppförande av byggnader.

Punkt 2 0 0 7 — Inredning av lokaler

Siffror

 

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

2 0 0 7

33 625 000

22 195 000

19 256 305,98

Reserv

2 000 000

2 500 000

 

Totalt

35 625 000

24 695 000

19 256 305,98

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för inredning av lokaler, inklusive andra utgifter i samband med sådant arbete, särskilt arkitekt- eller ingenjörsarvoden etc.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 500 000 EUR.

Punkt 2 0 0 8 — Särskild fastighetsförvaltning

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

5 100 000

4 637 000

10 207 506,94

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för fastighetsförvaltning som inte är särskilt angivna under de övriga artiklarna i detta kapitel, bland annat

 förvaltning och hantering av avfall,

 obligatoriska inspektioner, kvalitetskontroller, expertutlåtanden, revisioner, regelövervakning etc.,

 tekniska biblioteket,

 förvaltningsstöd (Building Helpdesk),

 förvaltning av byggnadsritningar och informationslagringsmedier,

 övriga utgifter.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 10 000 EUR.

Artikel 2 0 2 — Utgifter rörande fastigheter

Punkt 2 0 2 2 — Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

46 965 000

44 749 000

39 351 882,15

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden, utifrån existerande kontrakt, för underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter (lokaler och teknisk utrustning) som Europaparlamentet hyr eller äger.

Innan parlamentet förnyar eller sluter några avtal ska det med vederbörligt iakttagande av artikel 91.3 i budgetförordningen rådfråga de andra institutionerna om avtalsvillkoren som varje institution har fått (priser, valuta, indexreglering, varaktighet, andra klausuler).

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 75 000 EUR.

Punkt 2 0 2 4 — Energiförbrukning

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

18 921 000

18 947 000

16 953 364,08

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bland annat utgifter för förbrukningen av vatten, gas, elektricitet och värme.

Anslaget är också avsett att täcka utgifter för eventuell kompensation för koldioxidutsläpp, i enlighet med Emas-handlingsplanen som antagits av presidiet.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 82 000 EUR.

Punkt 2 0 2 6 — Säkerhet och övervakning av byggnader

Siffror

 

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

2026

35 730 000

37 624 740

38 917 197,63

Reserv

3 000 000

 

 

Totalt

38 730 000

 

 

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för bevakning och tillsyn av Europaparlamentets byggnader på de tre vanliga arbetsorterna och av Europaparlamentets informationskontor i Europeiska unionen samt kontoren i tredjeländerna.

Innan parlamentet förnyar eller sluter några avtal ska det med vederbörligt iakttagande av artikel 91.3 i budgetförordningen rådfråga de andra institutionerna om avtalsvillkoren som varje institution har fått (priser, valuta, indexreglering, varaktighet, andra klausuler).

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 180 000  EUR.

Punkt 2 0 2 8 — Försäkringar

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

953 000

909 000

817 441,59

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka försäkringspremier.

Kapitel 2 1 — INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER

Anmärkningar

När det gäller offentlig upphandling ska institutionen samråda med övriga institutioner om de avtalsvillkor som var och en av dem har erhållit.

Artikel 2 1 0 — Databehandling och telekommunikationer

Punkt 2 1 0 0 — Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik

Siffror

 

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

2 1 0 0

37 392 000

32 674 000

56 626 299,47

Reserv

 

2 500 000

 

Totalt

37 392 000

35 174 000

56 626 299,47

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för inköp, hyra, service och underhåll av hårdvara och programvara för institutionen och arbeten i samband med detta. Denna hårdvara och denna programvara är i synnerhet till för data- och telekommunikationscentrets system, avdelningarnas och de politiska gruppernas informationsteknik samt den elektroniska omröstningen.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 65 000 EUR.

Punkt 2 1 0 2 — Externa tjänster för informations- och innovationsteknik

Siffror

 

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

2 1 0 2

62 933 000

53 981 250

55 814 489,55

Reserv

 

2 500 000

 

Totalt

62 933 000

56 481 250

55 814 489,55

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag i samband med driften av datacentrumet och nätverket, skapande och underhåll av programvara, stöd till användare, inbegripet ledamöterna och de politiska grupperna, genomförandet av undersökningar samt utarbetande och inmatning av teknisk dokumentation.

Det ska också täcka parlamentets del av kostnaderna för rådgivningstjänsten för det nya löneutbetalningssystemet för personalen (NAP) som inrättats genom en överenskommelse mellan institutionerna.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 88 000 EUR.

Artikel 2 1 2 — Inventarier

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

3 277 500

3 224 000

3 667 697,84

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp, hyra, underhåll och reparationer av inventarier, och särskilt inköp av ergonomiska kontorsmöbler samt utbyte av utnötta och skadade inventarier och kontorsmaskiner. Det är också avsett att täcka diverse utgifter för förvaltningen av institutionens lösa egendom.

När det gäller konstverk ska detta anslag täcka kostnaderna för såväl förvärv av konst som inköp av särskild materiel samt även löpande kostnader i samband härmed, exempelvis kostnaderna för expertutlåtanden, konservering, inramning, restaurering, rengöring, försäkring och transporter.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Artikel 2 1 4 — Teknisk utrustning och tekniska installationer

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

19 983 124

17 407 821

15 468 717,32

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp, hyra, underhåll, reparationer och förvaltning av teknisk utrustning och tekniska installationer, i synnerhet

 diverse teknisk utrustning och tekniska installationer, fasta och rörliga, för publicering, säkerhet, restauranger, fastigheter osv.,

 utrustning särskilt i tryckeriet, inom telefontjänsten, i personalmatsalar, i personalbutiker, för säkerhet, för konferensteknik, inom den audiovisuella sektorn osv.,

 specialmateriel (elektronisk, informationsteknisk, elektrisk) och externa tjänster i samband med denna,

 ytterligare två telefonlinjer, som på begäran ska installeras i ledamöternas kontor.

Detta anslag är även avsett att täcka utgifterna för annonsering vid återförsäljning och utrangering av avskriven egendom.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 205 000 EUR.

Artikel 2 1 6 — Fordon

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

6 270 000

6 500 000

5 890 437,21

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med inköp, underhåll, drift och reparation av fordon (fordons- och cykelparken) och hyra av bilar, taxibilar, bussar och lastbilar, med eller utan förare, inklusive nödvändiga försäkringar och andra förvaltningskostnader. När bilparken ersätts eller när fordon köps eller hyrs ska företräde ges för de bilar som är minst miljöförorenande, exempelvis hybridbilar.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 175 000 EUR.

Kapitel 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

Anmärkningar

När det gäller offentlig upphandling ska institutionen samråda med övriga institutioner om de avtalsvillkor som var och en av dem har erhållit.

Artikel 2 3 0 — Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

2 608 000

2 575 000

1 973 879,58

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av papper, kuvert, kontorsmateriel, materiel till tryckeri- och reproduktionsavdelningarna osv. samt förvaltningskostnader i samband med detta.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 15 000 EUR.

Artikel 2 3 1 — Utgifter i samband med finansiella transaktioner

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

170 000

370 000

322 571,20

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter (kommissioner, agio och diverse utgifter) och andra finansiella utgifter inklusive utgifter i samband med finansiering av fastigheter.

Artikel 2 3 2 — Rättskostnader och skadestånd

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

1 314 000

1 314 000

1 041 148,97

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Utgifter som domstolen, tribunalen, förstainstansrätten, Europeiska unionens personaldomstol eller nationella domstolar ådömer Europaparlamentet att bära.

 Utgifter för advokatbistånd i mål inför unionens och medlemsstaternas domstolar samt för juridisk rådgivning eller sakkunniga till stöd för rättstjänsten.

 Ersättning för advokatutgifter i samband med disciplinära och liknande förfaranden.

 Skadeståndsersättningar, räntor samt eventuella utestående skulder som anges i artikel 8.3 i budgetförordningen.

 Överenskomna ersättningar i samband med förlikningar enligt artiklarna 69 och 70 i rättegångsreglerna för Europeiska unionens personaldomstol.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Artikel 2 3 5 — Telekommunikationer

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

7 441 000

9 405 000

5 689 527,32

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för nätverk för dataöverföring mellan de tre arbetsorterna, datorcentralerna och informationsbyråerna samt för abonnemang och kommunikationsavgifter (fast och mobil telefoni, television).

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 20 000 EUR.

Artikel 2 3 6 — Porto och andra försändelsekostnader

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

352 500

422 000

222 579,14

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto, expedition och vidarebefordran med nationell post eller privata budfirmor.

Det ska också täcka tjänster som tillhandahålls för posthanteringen.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Artikel 2 3 7 — Flyttningar

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

950 000

850 000

637 980,61

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för flytt- och hanteringsarbete som utförs av flyttfirmor eller av tillfällig personal som ställts till förfogande av utomstående byråer.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 40 000 EUR.

Artikel 2 3 8 — Övriga administrativa utgifter

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

784 500

631 000

485 748,98

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Försäkringar som inte uttryckligen finns under andra punkter.

 Inköp och underhåll av tjänste- och arbetskläder till parlamentsvaktmästare, chaufförer och flyttkarlar, läkare och vårdpersonal samt tekniker.

 Diverse utgifter för drift och förvaltning samt för inköp av varor eller tjänster som inte specifikt förutsetts i en annan budgetpost.

 Diverse inköp i samband med Emas verksamheter.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 50 000 EUR.

Avdelning 3 — UTGIFTER PÅ GRUND AV DE ALLMÄNNA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR

Kapitel 3 0 — SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

Artikel 3 0 0 — Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

29 820 000

29 820 000

23 842 500,00

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 71 och artiklarna 11, 12 och 13 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med resor som företas av personal vid institutionerna, utlånade nationella experter eller praktikanter mellan anställningsorten och en av Europaparlamentets arbetsorter (Bryssel, Luxemburg och Strasbourg) samt i samband med tjänsteresor till annan ort än de tre arbetsorterna. Det ska täcka utgifter för resor, traktamenten och övernattningar samt kompensationsersättningarna vid obekväm arbetstid. Anslaget ska också täcka ytterligare utgifter (bland annat utgifter för avbokning av resehandlingar och hotellreservationer, utgifter för systemet för elektroniska fakturor samt utgifter för tjänstereseförsäkringar).

Anslaget är också avsett att täcka utgifter för eventuell kompensation för koldioxidutsläpp, i enlighet med Emas-handlingsplanen som antagits av presidiet.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 100 000 EUR.

Artikel 3 0 2 — Utgifter för mottagning och representation

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

1 361 350

2 047 450

813 419,17

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Utgifter i samband med de mottagningar som institutionen ålagts att anordna, bland annat mottagningarna till följd av arbete som utförs av institutionens enhet för bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa), samt parlamentsledamöternas representation.

 Talmannens representationsutgifter i samband med dennes resor utanför arbetsorterna.

 Representationsutgifter och bidrag till sekretariatsutgifter för talmannens kansli.

 Utgifter för generalsekretariatets mottagningar och representation, bland annat inköp av gåvor och medaljer för de tjänstemän som varit anställda i 15 och/eller 25 år.

 Diverse utgifter i samband med det diplomatiska ceremonielet, exempelvis för flaggor, utställningshyllor, inbjudningskort, tryckta menyer etc.

 Utgifter för resa och uppehälle för mycket viktiga personer som besöker parlamentet.

 Utgifter för mottagningar och representation samt övriga specifika utgifter för de ledamöter som utövar ett officiellt uppdrag inom Europaparlamentet.

Artikel 3 0 4 — Diverse utgifter för sammanträden

Punkt 3 0 4 0 — Diverse utgifter för interna sammanträden

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

2 600 000

2 594 000

2 650 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för förfriskningar och andra drycker samt eventuellt en lätt måltid vid institutionens sammanträden, liksom även förvaltningen av dessa tjänster.

Punkt 3 0 4 2 — Sammanträden, kongresser och konferenser

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

1 396 000

1 350 000

905 991,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka särskilt följande utgifter:

 Utgifter i samband med anordnandet av sammanträden utanför arbetsorterna (utskotten eller deras delegationer, politiska grupper), inbegripet, där så är lämpligt, representationsutgifter.

 Medlemsavgifter till internationella organisationer, som parlamentet eller ett av dess organ är medlemmar i (Interparlamentariska unionen, sammanslutningen av parlamentens generalsekreterare och 12+-gruppen vid Interparlamentariska unionen).

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 20 000 EUR.

Punkt 3 0 4 4 — Diverse utgifter i samband med anordnandet av sammanträden i den parlamentariska konferensen om WTO samt i andra interparlamentariska delegationer, ad hoc-delegationer och WTO-delegationer

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

860 000

858 000

435 159,91

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bland annat utgifter, andra än de som täcks genom kapitel 1 0 och artikel 3 0 0, i samband med anordnandet av sammanträdena för de interparlamentariska delegationerna, ad hoc-delegationerna, de gemensamma parlamentarikerkommittéerna, de parlamentariska samarbetskommittéerna och WTO-delegationerna samt organisationsutgifter i samband med sammanträden i den parlamentariska konferensen om WTO och dess styrkommitté.

Punkt 3 0 4 6 — Diverse organisationsutgifter för sammanträden med den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

400 000

451 000

120 187,59

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka organisationsutgifter för sammanträden med den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen, utöver de utgifter som täcks av kapitel 1 0 och artikel 3 0 0.

Punkt 3 0 4 7 — Diverse utgifter för anordnandet av möten i den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

82 000

80 000

54 825,44

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för anordnandet av möten i den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika, i dess utskott och i dess presidium, utöver de utgifter som täcks av kapitel 1 0 och artikel 3 0 0.

Punkt 3 0 4 8 — Diverse organisationsutgifter för den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

220 000

216 319

6 595,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka organisationsutgifter för sammanträden med den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet, med dess utskott och med dess presidium, utöver de utgifter som täcks av kapitel 1 0 och artikel 3 0 0, och Europaparlamentets bidrag till församlingens självständiga sekretariat eller det belopp som utgör Europaparlamentets andel av församlingens budget.

Punkt 3 0 4 9 — Utgifter för resebyråtjänster

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

2 083 000

2 083 000

1 351 750,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka driftskostnaderna för resebyråer som har kontrakt med parlamentet.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 50 000 EUR.

Kapitel 3 2 — EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

Artikel 3 2 0 — Experthjälp

Siffror

 

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

3 2 0

11 420 000

10 082 500

7 565 986,37

Reserv

 

1 500 000

 

Totalt

11 420 000

11 582 500

7 565 986,37

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Utgifter för kontrakt med kvalificerade experter och forskningsinstitut för utredningar, studier och annan forskningsverksamhet (workshoppar, rundabordskonferenser, expertpaneler och konferenser) som utförs för parlamentets organ och administration, bland annat för förverkligandet av Europeiska historiens hus och byrån för ”kostnaden för icke-Europa”.

 Utgifter för utvärdering av studierna och medverkan av institutionens enhet för bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa) i vetenskapliga organ.

 Utgifter för resa och uppehälle samt andra utgifter i samband härmed för sakkunniga och andra, inbegripet personer som har lämnat in framställningar till parlamentet, som kallas till utskottssammanträden, delegationsmöten samt till studie- och arbetsgrupper.

 Utgifter för att inkalla utomstående personer att delta i det arbete som utförs av organ som disciplinnämnden eller den specialiserade instansen för finansiella oegentligheter.

Artikel 3 2 2 — Informationsanskaffning samt arkivering

Punkt 3 2 2 0 — Utgifter för dokumentation och bibliotek

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

4 516 686

4 593 826

3 908 448,93

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Utvidgning och förnyelse av allmänna översiktsverk och uppdatering av bibliotekens verk.

 Prenumeration på tidningar och tidskrifter och abonnemang hos nyhetsbyråer på deras publikationer och onlinetjänster, inklusive upphovsrättsliga kostnader för att mångfaldiga och sprida ovanstående i skriftlig och/eller elektronisk form, samt avtal om leverans av pressammanfattningar och urklipp.

 Prenumerationer/abonnemang eller avtal om leverans av sammanfattning och analyser av innehållet i tidskrifter eller insamlandet på optiskt medium av artiklar ur dessa tidskrifter.

 Användning av externa databaser med dokument och statistik (ej datorutrustning och kostnader för telekommunikation).

 Kostnaderna i samband med de förpliktelser som Europaparlamentet åtagit sig inom ramen för internationellt och/eller interinstitutionellt samarbete.

 Inköp eller hyra av särskilt materiel, inklusive materiel och/eller system av elektrisk, elektronisk och informationsteknisk art för bibliotek, dokumentation och mediatek, samt externa tjänster för inköp, utveckling, installation, användning och underhåll av detta materiel och dessa system.

 Kostnader för tjänster knutna till bibliotekets verksamhet, i synnerhet i förhållande till kunderna (enkäter, analyser), system för kvalitetsförvaltning etc.

 Arbetsmateriel och tjänster för inbindning och konservering för biblioteket, dokumentationen och mediateket.

 Utgifter för interna publikationer (broschyrer, undersökningar etc.), inklusive utrustning, och utgifter för meddelanden (nyhetsbrev, videor, cd-rom etc.).

 Inköp av nya eller ersättning av gamla ordböcker, lexikon, i pappersform, elektronisk form eller annan form, även för de nya språkenheterna, och andra verk för språkavdelningarna och för enheterna för god lagstiftning.

Punkt 3 2 2 2 — Utgifter för arkivsamlingar

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

1 932 500

1 895 000

1 855 577,56

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43), samt de tillämpningsföreskrifter som antagits inom Europaparlamentet.

Presidiets beslut av den 16 december 2002 om att förbättra information och insyn: Europaparlamentets arkiv.

Bestämmelser för behandlingen av arkiv tillhörande tidigare ledamöter av Europaparlamentet som antogs genom presidiets beslut av den 10 oktober 2007, såsom ändrade genom presidiets beslut av den 21 april 2009.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för externa tjänster för arkivering, exempelvis för

 överföring av arkivsamlingar på olika medier (mikrofilm, disketter, magnetband etc.) samt inköp, hyra, underhåll och reparationer av särskild materiel (elektronisk, informationsteknisk, elektrisk, böcker, tidskrifter) och tillhörande externa tjänster,

 kostnader för publikationer på olika medier (broschyrer, cd-rom etc.),

 kostnader för extern verksamhet för att förvärva primära arkivkällor (vittnesmål som erhållits genom journalisters och/eller historikers och/eller arkivariers arbete) eller sekundära arkivkällor (dokument på alla typer av medier).

Detta anslag ska också täcka utgifter för att behandla det arkivmaterial som parlamentsledamöterna har byggt upp under sin mandatperiod.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 20 000 EUR.

Artikel 3 2 3 — Förbindelser med parlament i tredjeländer och stöd för parlamentarisk demokrati

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

535 000

520 000

458 853,07

Anmärkningar

Slutsatser från konferensen för EU:s talmän i Köpenhamn 2006 och Bratislava 2007.

Presidiets beslut av den 18 juni 2007.

Berört geografiskt område: länder utanför Europeiska unionen, med undantag för kandidatländer och potentiella kandidatländer.

Detta anslag är avsett att täcka följande: Utgifter för att främja förbindelser mellan Europaparlamentet och demokratiskt valda nationella parlament från tredjeländer samt med motsvarande regionala parlamentariska organisationer. Det ska i första hand täcka verksamhet som syftar till att stärka den parlamentariska kapaciteten i nya och framväxande demokratier och till att främja parlamentens användning av ny it-teknik.

Artikel 3 2 4 — Produktion och spridning

Punkt 3 2 4 0 — Europeiska unionens officiella tidning

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

5 056 000

5 359 450

4 150 500,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka institutionens andel av publikationsbyråns utgifter för publicering och distribution samt andra kostnader i samband med detta avseende texter som ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 500 000 EUR.

Punkt 3 2 4 1 — Traditionella och digitala publikationer

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

5 010 000

4 224 000

4 367 052,11

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Samtliga utgifter för digital utgivning (intranetsidor) och traditionell utgivning (olika dokument och trycksaker genom underleverantörer), inklusive distribution.

 Uppdatering samt utvecklande och korrigerande underhåll av utgivnings- och översättningssystem.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 210 000 EUR.

Punkt 3 2 4 2 — Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

21 626 000

19 615 000

13 633 132,71

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för informationspublikationer, inklusive elektroniska publikationer, informationsverksamhet, PR-verksamhet, deltagande i offentliga arrangemang, utställningar och mässor i medlemsstaterna och i kandidatländerna och i de länder där Europaparlamentet har ett sambandskontor, samt även uppdatering av Europaparlamentets webbplats för uppföljning av lagstiftningen (OEIL).

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Punkt 3 2 4 3 — Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

3 600 000

2 000 000

12 725 985,24

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att finansiera Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum.

Punkt 3 2 4 4 — Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

28 940 000

29 710 000

24 534 586,63

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bidrag till besöksgrupper samt värdskap och infrastruktur i samband med dessa besök, utgifter för programmet Euroscola samt finansiering av praktikperioder för opinionsbildare i icke-medlemsstater (EUVP). Det ska ökas varje år med en deflator som tar hänsyn till förändringar i BNI och priser.

Varje ledamot av Europaparlamentet har rätt att varje kalenderår bjuda in högst fem grupper bestående av totalt 110 besökare. Antalet deltagare i ett besök kan variera mellan minst 10 och högst 110.

Ett adekvat belopp ingår till förmån för besökare med funktionshinder.

Punkt 3 2 4 5 — Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

3 696 650

2 475 000

2 165 974,73

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Utgifter eller bidrag i samband med anordnande av nationella och internationella symposier och seminarier för opinionsbildare från medlemsstaterna och kandidatländerna, liksom utgifter för anordnande av parlamentariska symposier och seminarier samt finansiering av kulturella projekt i europeiskt intresse, exempelvis Sacharovpriset, gemensamma möten mellan unga politiska ledare från EU, Israel och Palestina samt Europaparlamentets LUX-pris för europeisk film.

 Utgifter för genomförandet av särskilda arrangemang i plenisalarna i Strasbourg och Bryssel i enlighet med det årliga program som antagits av presidiet.

 Åtgärder till stöd för flerspråkighet såsom seminarier och konferenser, möten med tolkutbildare, åtgärder och insatser för att höja medvetenheten om flerspråkighet och tolkyrket, insatser och åtgärder som genomförs som en del av det interinstitutionella och internationella samarbetet samt deltagande i liknande insatser och åtgärder som organiseras gemensamt med andra enheter inom ramen för det interinstitutionella och internationella samarbetet.

 Sacharov-nätverkets driftskostnader och utgifterna för tjänsteresor för dess medlemmar.

Detta anslag ska även täcka utgifterna i samband med organisationen av dessa verksamheter, bland annat utgifter för tillhandahållande av tjänster samt för mat och dryck.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Punkt 3 2 4 6 — Europaparlamentets TV-kanal (webb-TV)

Siffror

 

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

3 2 4 6

8 500 000

8 000 000

8 991 999,80

Reserv

 

1 000 000

 

Totalt

8 500 000

9 000 000

8 991 999,80

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att finansiera Europaparlamentets TV-kanal (webb-TV).

En utvärdering av prototypen kommer att göras. I denna utvärdering måste man beakta innehållet och kostnaden för projektet, inklusive strukturerna och nivån för de politiska gruppernas deltagande och fastställandet av programmens innehåll.

Punkt 3 2 4 8 — Utgifter för audivisuell information

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

14 760 000

13 600 000

12 137 103,25

Anmärkningar

Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2002 om riktlinjerna för budgetförfarandet för 2003 (EUT C 47 E, 27.2.2003, s. 72).

Europaparlamentets resolution av den 14 maj 2002 om parlamentets beräknade inkomster och utgifter för budgetåret 2003 (EUT C 180 E, 31.7.2003, s. 150).

Europaparlamentets resolution av den 14 maj 2003 om parlamentets beräknade inkomster och utgifter för budgetåret 2004 (EUT C 67 E, 17.3.2004, s. 179).

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Den audiovisuella sektorns driftsbudget (både interna och externa tjänster som t.ex. tekniskt arbete för radio- och TV-stationer, inspelning, produktion, samproduktion och distribution av audiovisuella program, hyra av riktade radiosignaler, överföring av TV- och radioprogram och andra åtgärder för att utveckla relationerna mellan institutionen och organ för audiovisuella sändningar).

 Utgifter för direktsändning på Internet av plenarsammanträden och utskottssammanträden.

 Inspelning av plenarsammanträdena på dvd-rom.

 Inrättande av lämpliga arkiv och en sökmotor som garanterar att medborgarna ständigt har tillgång till denna information.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 13 000 EUR.

Punkt 3 2 4 9 — Informationsutbyte med nationella parlament

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

675 000

700 000

291 207,71

Anmärkningar

Konferenser för talmännen i de europeiska parlamentariska församlingarna (juni 1977) och i parlamenten i Europeiska unionen (september 2000 och mars 2001). Berört geografiskt område: länder i Europeiska unionen samt kandidatländer och länder som ännu inte har fått status av kandidatland.

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Utgifter för att främja förbindelserna mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten. Anslaget avser utgifter för andra parlamentariska förbindelser än de som täcks av kapitlen 1 0 och 3 0, informations- och dokumentationsutbyte samt stöd till förvaltning och analys av denna information, bland annat utbyte med Europeiskt centrum för parlamentarisk forskning och dokumentation (CERDP).

 Finansiering av samarbetsprogram och utbildningsåtgärder för ovannämnda parlaments personal och, i allmänhet, av verksamhet för att stärka deras parlamentariska arbete.

Dessa åtgärder inbegriper informationsbesök vid Europaparlamentet i Bryssel, Luxemburg eller Strasbourg. Anslagen ska helt eller delvis täcka deltagarnas utlägg, främst för resor, logi och dagtraktamenten.

 Samarbetsåtgärder, särskilt sådana som rör lagstiftningsverksamhet och åtgärder som hänför sig till dokumentations-, analys- och informationsverksamhet, inbegripet inom CERDP.

Artikel 3 2 5 — Utgifter med anknytning till informationskontoren

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

1 100 000

1 200 000

1 035 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka samtliga utgifter (kontorsmaterial, telekommunikationer, portokostnader, underhåll, transporter, diverse småutgifter.) för Europaparlamentets informationskontor.

Avdelning 4 — UTGIFTER PÅ GRUND AV DE SÄRSKILDA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR

Kapitel 4 0 — SÄRSKILDA UTGIFTER FÖR VISSA INSTITUTIONER OCH ORGAN

Artikel 4 0 0 — Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

55 800 000

54 850 000

53 355 141,79

Anmärkningar

Bestämmelser antagna genom presidiets beslut av den 1 februari 2001, senast ändrade den 20 september 2010.

För de politiska grupperna och de grupplösa ledamöterna ska detta anslag täcka

 sekretariatsutgifter, administrativa utgifter och driftsutgifter,

 utgifter för politisk verksamhet och informationsverksamhet som bedrivs inom ramen för Europeiska unionens politiska verksamhet.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 50 000 EUR.

Artikel 4 0 2 — Bidrag till europeiska politiska partier

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

18 900 000

17 400 000

13 954 330,00

Anmärkningar

Fördraget om Europeiska unionen, artikel 10.4.

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, artikel 224.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november 2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå (EUT L 297, 15.11.2003, s. 1).

Beslut av Europaparlamentets presidium av den 29 mars 2004 om tillämpningsföreskrifter till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå (EUT C 252, 3.10.2008, s. 1).

Detta anslag är avsett att finansiera politiska partier på europeisk nivå.

Artikel 4 0 3 — Bidrag till europeiska politiska stiftelser

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

12 150 000

11 400 000

8 778 850,00

Anmärkningar

Fördraget om Europeiska unionen, artikel 10.4.

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, artikel 224.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november 2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå (EUT L 297, 15.11.2003, s. 1).

Beslut av Europaparlamentets presidium av den 29 mars 2004 om tillämpningsföreskrifter till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå (EUT C 252, 3.10.2008, s. 1).

Detta anslag är avsett att finansiera politiska stiftelser på europeisk nivå.

Kapitel 4 2 — UTGIFTER FÖR ASSISTENTSTÖD TILL LEDAMÖTERNA

Artikel 4 2 2 — Assistentstöd till ledamöterna

Punkt 4 2 2 0 — Assistentstöd till ledamöterna

Siffror

 

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

4 2 2 0

185 697 000

175 793 709

152 645 162,53

Reserv

 

13 200 000

 

Totalt

185 697 000

188 993 709

152 645 162,53

Anmärkningar

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 21.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 33–44.

Rådets förordning (EG) nr 160/2009 av den 23 februari 2009 om ändring av anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna (EUT L 55, 27.2.2009, s. 1).

Tillämpningsföreskrifter för avdelning VII i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna antagna av presidiet den 9 mars 2009, senast ändrade den 13 december 2010.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för assistentstöd till ledamöterna.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 400 000 EUR.

Punkt 4 2 2 2 — Växelkursskillnader

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

500 000

250 000

773 678,40

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka växelkursskillnader som belastar Europaparlamentets budget i överensstämmelse med bestämmelserna som avser ersättningar för utgifter för assistentstöd till ledamöterna.

Kapitel 4 4 — SAMMANTRÄDEN OCH ÖVRIG VERKSAMHET FÖR LEDAMÖTER OCH FÖRE DETTA LEDAMÖTER

Artikel 4 4 0 — Kostnader för sammanträden och andra aktiviteter för före detta ledamöter

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

200 000

200 000

170 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för sammanträden som anordnas av föreningen för Europaparlamentets före detta ledamöter och, i förekommande fall, andra eventuella dithörande kostnader.

Artikel 4 4 2 — Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

140 000

140 000

140 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och, i förekommande fall, andra eventuella dithörande kostnader.

Avdelning 10 — ÖVRIGA UTGIFTER

Kapitel 10 0 — PRELIMINÄRA ANSLAG

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

5 000 000

25 914 026

0,—

Anmärkningar

1.        Budgetpost      2007              Inredning av lokaler                                      2 000 000

2.        Budgetpost      2026              Säkerhet och övervakning av byggnader           3 000 000

                                                                                                              Totalt  5 000 000

Kapitel 10 1 — RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

14 522 972

14 000 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är en allmän reserv för att täcka utgifter beroende på budgetbeslut som fattats under budgetåret (utgifter som inte kan beräknas).

Kapitel 10 3 — RESERV FÖR UTVIDGNINGEN

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

p.m.

835 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för institutionens förberedelser för utvidgning.

Kapitel 10 4 — RESERV FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLITIKEN

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för informations- och kommunikationspolitiken.

Kapitel 10 5 — PRELIMINÄRA ANSLAG FÖR FASTIGHETER

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för institutionens investeringar i fastigheter och inredning av dessa. Parlamentets presidium måste anta en välavvägd och ansvarsfull långsiktig strategi för fastigheter och byggnader som tar hänsyn till de särskilda problemen med ökande underhållskostnader, renoveringsbehov och säkerhetskostnader och som garanterar att parlamentets budget är hållbar.

Kapitel 10 6 — RESERV FÖR PRIORITERADE PROJEKT UNDER UTVECKLING

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för institutionens prioriterade projekt under utveckling.

Kapitel 10 8 — EMAS-RESERV

Siffror

Budget 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

1 000 000

p.m.

0,—

Anmärkningar

Som ett resultat av beslut som kommer att fattats av presidiet avseende genomförande av Emas-handlingsplanen, i synnerhet efter parlamentets ”koldioxidgranskning”, ska detta anslag användas för att fylla på relevanta driftsbudgetposter.

TJÄNSTEFÖRTECKNING

Tjänstegrupper och grader

2011

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Övriga

Politiska grupper

Utanför kategori

1

 

 

 

AD 16

11

 

1

7

AD 15

35

 

1

4

AD 14

149

2

6

23

AD 13

279

8

2

34

AD 12

443

 

10

67

AD 11

131

 

5

37

AD 10

191

 

7

28

AD 9

155

 

6

17

AD 8

130

 

7

21

AD 7

304

 

 

22

AD 6

269

 

5

30

AD 5

382

 

3

119

Totalt AD

2 479

10

53

409

AST 11

151

10

 

33

AST 10

71

 

17

21

AST 9

115

 

3

30

AST 8

365

 

5

34

AST 7

753

 

1

55

AST 6

384

 

6

68

AST 5

325

 

7

66

AST 4

206

 

11

67

AST 3

184

 

14

59

AST 2

225

 

5

64

AST 1

151

 

1

98

Totalt AST

2 930

10

70

595

Totalt

5 410[1]

20[2]

123[3]

1004

Totalsumma

6 537[4]

Tjänstegrupper och grader

2012

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Övriga

Politiska grupper

Utanför kategori

1

 

 

 

AD 16

11

 

1

7

AD 15

35

 

1

4

AD 14

184

2

6

24

AD 13

449

8

2

34

AD 12

238

 

11

67

AD 11

131

 

6

36

AD 10

191

 

5

28

AD 9

155

 

6

21

AD 8

167

 

7

18

AD 7

472

 

5

29

AD 6

214

 

1

48

AD 5

247

 

10

99

Totalt AD

2 494

10

61

415

AST 11

151

10

 

33

AST 10

71

 

17

24

AST 9

165

 

3

28

AST 8

500

 

5

39

AST 7

568

 

1

58

AST 6

424

 

6

65

AST 5

285

 

7

63

AST 4

206

 

22

70

AST 3

239

 

7

68

AST 2

205

 

1

59

AST 1

138

 

1

93

Totalt AST

2 952

10

70

600

Totalt

5 447[5]

20[6]

131

1 015

Totalsumma

6 593[7]

Bilaga

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

Budgetpost

Rubrik

Erhållna inkomster

Prognoser

2010

2012

5000

Inkomster från försäljning av transportmedel

93 942,73

150 000

5001

Inkomster från försäljning av övrig lös egendom

2 000,00

5 000

5002

Inkomster från leverans av varor för övriga institutioners eller organs räkning

0,00

15 000

502

Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer

300 137,25

213 000

5110

Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom

1 319 875,47

1 155 000

5111

Återbetalning av hyresutgifter

4 964,60

400 000

550

Inkomster från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats ut

3 087 737,58

1 530 000

551

Inkomster från tredje part för tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts på dennes begäran

3 949 888,58

p.m.

570

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder

1 707 401,88

90 000

571

Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål

0,00

p.m.

573

Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet

89 528 615,35

p.m.

581

Inkomster från försäkringsersättningar

149 785,46

25 000

6600

Andra bidrag och återbetalningar som avsatts för särskilda ändamål

10 155 209,29

2 203 000

 

TOTALT

110 299 558,19

5 786 000

 • [1]  Varav fem personliga befordringar ”ad personam” (tre AD 14 till AD 15, en AST 10 till AST 11 och en AST 4 till AST 5) som beviljas i vissa undantagsfall till förtjänstfulla tjänstemän.
 • [2]  Fiktiv reserv för de tjänstemän som utlånats i tjänstens intresse och inte ingår i totalsumman.
 • [3]  Varav fyra AD (språklärare) på halvtid och en AD 10 (GD IPOL) som är tidsbegränsad till 5 år.
 • [4]  En AD 5 och fyra AST 3 (fortbildning) samt två AD 5 och två AST 1 (översättning) är inskrivna i reserven i tjänsteförteckningen utan tilldelning av anslag, sex AD 5 och två AST 1 (biblioteket) är inskrivna i tjänsteförteckningen utan tilldelning av anslag. 30 administrativa tjänster (sex AD 5 och 24 AST 1) är inskrivna i tjänsteförteckningen och anslagen för dessa tjänster har förts till reserven.
 • [5]  Varav fem personliga befordringar ”ad Personam” (tre AD14 till AD15, en AST10 till AST11 och en AST4 till AST5) som beviljas i vissa undantagsfall till förtjänstfulla tjänstemän.
 • [6]  Fiktiv reserv för de tjänstemän som utlånats i tjänstens intresse och inte ingår i totalsumman.
 • [7]  En AD5 och fyra AST3 (fortbildning), två AD5 och två AST1 (översättning) samt sex AD5 och två AST1 (biblioteket) är inskrivna i tjänsteförteckningen utan tilldelning av anslag. 30 administrativa tjänster (sex AD 5 och 24 AST 1) är inskrivna i tjänsteförteckningen och anslagen för dessa tjänster har förts till reserven.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

24.3.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

33

7

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, László Surján, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Philippe Boulland, Maria Da Graça Carvalho, Hynek Fajmon, Edit Herczog, Jürgen Klute, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Pervenche Berès, Francesco De Angelis, Petra Kammerevert, Vittorio Prodi