Процедура : 2010/0301(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0091/2011

Внесени текстове :

A7-0091/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 23/06/2011 - 12.20
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0294

ДОКЛАД     ***I
PDF 780kWORD 344k
28.3.2011
PE 454.735v04-00 A7-0091/2011

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2000/25/EО по отношение на разпоредбите за тракторите, пуснати на пазара по силата на механизма на гъвкавост

(COM(2010)0607 – C7‑0342/2010 – 2010/0301(COD))

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Докладчик: Salvatore Tatarella

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2000/25/EО по отношение на разпоредбите за тракторите, пуснати на пазара по силата на механизма на гъвкавост

(COM(2010)0607 – C7‑0342/2010 – 2010/0301(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0607),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0342/2010),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 16 февруари 2011 г. (1),

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по транспорт и туризъм (A7-0091/2011),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) С Директива 2000/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2000 година относно мерките, които следва да бъдат предприети срещу емисиите от газообразни и прахообразни замърсяващи околната среда вещества от двигателите, предназначени за задвижване на селскостопански и горски трактори, и за изменение на Директива 74/150/ЕИО9 на Съвета се регулират емисиите в отработилите газове от двигатели, монтирани в селскостопански и горски трактори. Настоящата фаза за пределните стойности на емисиите, приложими за одобрението на типа на повечето двигатели със запалване чрез сгъстяване, е позната като фаза III A. Директивата предвижда, че пределните стойности на емисиите трябва да бъдат заменени от по-строгите пределни стойности на фаза III Б, които трябва постепенно да влязат в сила от 1 януари 2011 г. нататък по отношение на пускането на пазара и от 1 януари 2010 г. по отношение на одобрението на типа на посочените двигатели. Фаза IV, в която са предвидени по-строги, отколкото във фаза III пределни стойности, ще влезе в сила постепенно от 1 януари 2013 г. нататък по отношение на одобрението на типа на посочените двигатели и от 1 януари 2014 г. по отношение на пускането на пазара.

(1) С Директива 2000/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2000 г. относно мерките, които следва да бъдат предприети срещу емисиите от газообразни и прахообразни замърсяващи околната среда вещества от двигателите, предназначени за задвижване на селскостопански и горски трактори, и за изменение на Директива 74/150/ЕИО9 на Съвета се регулират емисиите в отработилите газове от двигатели, монтирани в селскостопански и горски трактори, с цел по-нататъшно опазване на човешкото здраве и закрила на околната среда. Настоящата фаза за пределните стойности на емисиите, приложими за одобрението на типа на повечето двигатели със запалване чрез сгъстяване, е позната като фаза III A. Директивата предвижда, че пределните стойности на емисиите трябва да бъдат заменени от по-строгите пределни стойности на фаза III Б, които трябва постепенно да влязат в сила от 1 януари 2011 г. нататък по отношение на пускането на пазара и от 1 януари 2010 г. по отношение на одобрението на типа на посочените двигатели. Фаза IV, в която са предвидени по-строги, отколкото във фаза III пределни стойности, ще влезе в сила постепенно от 1 януари 2013 г. нататък по отношение на одобрението на типа на посочените двигатели и от 1 януари 2014 г. по отношение на пускането на пазара.

Обосновка

Една от целите на Директива 2000/25/ЕО е възможно най-голямото увеличение на ползите за европейската околна среда и общественото здраве.

Изменение  2

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a) Очаква се Комисията да представи цялостно преразглеждане на Директива 2000/25/ЕО в срок до 12 месеца. За предпочитане е Комисията да представи цялостното преразглеждане възможно най-скоро.

Обосновка

Комисията представи настоящото предложение за частично преразглеждане на Директива 2000/25/ЕО на сравнително късен етап, тъй като мерките, които Комисията възнамерява да измени, са в сила отчасти от 1 януари 2011 г. Едно цялостно преразглеждане на Директива 2000/25/ЕО би позволило едно по-всеобхватно справяне с настоящите правила.

Изменение  3

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Преходът към фаза III Б включва качествено изменение на технологията, за осъществяването на което са необходими значителни разходи за промяна на дизайна на двигателите и за разработване на високотехнологични решения. Посоченият преход, предвиден от законодателя през 2005 г., съвпада с икономическата рецесия в засегнатия отрасъл, което създава трудности за промишлеността да понесе тежестта на разходите за осъществяването му, необходими за приспособяване към новите законови изисквания.

(2) Преходът към фаза III Б включва качествено изменение на технологията, за осъществяването на което са необходими значителни разходи за промяна на дизайна на двигателите и за разработване на високотехнологични решения. Световната финансова и икономическа криза не може да служи като оправдание за отслабване на нормите в областта на защитата на околната среда. Инвестициите в технологии, щадящи околната среда, са важни за насърчаването на бъдещия растеж, създаването на работни места и здравната сигурност.

Обосновка

В продължаващия дебат Комисията изказа предположението, че световната финансова и икономическа криза е оказала изключително отрицателно отражение върху съответния отрасъл. Въпреки трудностите, през които преминава отрасълът, следва да се подчертае отново, че кризата не може да служи като оправдание за отслабване на нормите в областта на защитата на околната среда. Дори напротив, инвестициите в екологосъобразни технологии са двигатели за бъдещия растеж и за създаването на работни места и са важен фактор за здравната сигурност.

Изменение  4

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) В Директива 2000/25/ЕО е предвиден механизъм на гъвкавост за даване на възможност на производителите на трактори в периода между две фази на пределни стойности на емисиите да купят ограничено количество двигатели, които не отговарят на приложимите за периода пределни стойности на емисиите, но са одобрени по изискванията на непосредствено предходната фаза на пределни стойности на емисиите.

(3) В Директива 2000/25/ЕО е предвиден механизъм на гъвкавост за даване на възможност на производителите на трактори, на определен етап, да купят ограничено количество двигатели, които не отговарят на приложимите за периода пределни стойности на емисиите, но са одобрени по изискванията на непосредствено предходната фаза на пределни стойности на емисиите.

Изменение  5

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) По време на прехода от фаза III A към фаза III Б процентът на броя двигатели, пуснати на пазара по силата на механизма на гъвкавост, следва да бъде увеличен от 20 % на 50 % от годишните продажби на производителя на трактори, оборудвани с двигатели от въпросната категория. Алтернативният вариант, според който на пазара по силата на механизма на гъвкавост могат да бъдат пуснати максимален брой двигатели, следва да бъде съответно адаптиран.

(5) По време на фаза III Б процентът на тракторите, влизащи в експлоатация по силата на механизма на гъвкавост, възлиза на 35% от годишното количество трактори, пуснати в експлоатация от производителя на трактори и оборудвани с двигатели от въпросната категория. Алтернативният вариант, според който на пазара по силата на механизма на гъвкавост могат да бъдат пуснати определен брой двигатели, следва да бъде съответно адаптиран.

Изменение  6

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) Предприятията, развиващи дейност с машини, попадащи в приложното поле на настоящата директива, следва да се възползват от програми на ЕС за финансова помощ или от съответни програми за помощ, предоставяни от държавите-членки. Следва да се обмисли задължаването на получателите на помощи по тези програми да прилагат най-съвременните налични технологии за своя отрасъл. Подкрепа следва да бъде оказвана единствено на предприятията, които използват технологиите с най-добрите норми за емисии.

Изменение  7

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Предвидените в настоящата директива мерки отразяват временно изпитвани от промишлеността трудности; като такива, валидността им следва да бъде ограничена до прехода от фаза III A към фаза III Б и да изтече на 31 декември 2013 г.,

(7) Предвидените в настоящата директива мерки отразяват временно изпитвани от промишлеността трудности; като такива, валидността им следва да бъде ограничена до фаза III Б,

Изменение  8

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) Приема се, че настоящите пределни стойности на емисиите слeдва да бъдат направени по-стриктни по отношение на свръхфините саждени частици чрез прилагане на критерия за броя на частиците в бъдещото законодателство, посветено на следващите цели във връзка с емисиите.

Изменение  9

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка -1 (нова)

Директива 2000/25/ЕО

Член 1 - нови тирета

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1) В член 1 се добавят следните тирета:

 

- „механизъм на гъвкавост” означава процедурата по освобождаване от задължение, посредством която дадена държава-членка разрешава пускането на пазара на ограничено количество двигатели в съответствие с изискванията, посочени в член 3а;

 

- „категория двигатели” означава класификацията на двигателите, която комбинира диапазона на мощност с етапа на ограниченията на емисиите на отработили газове.

Изменение  10

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 1

Директива 2000/25/ЕО

Член 3а - параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В член 3a се добавя следната алинея: „Механизмът на гъвкавост, установен в точки 1.2., 1.2.1. и 1.2.2. от приложение IV, се прилага единствено за прехода от фаза III A към фаза III Б и срокът му на действие изтича на 31 декември 2013 г.

1. Член 3а се заменя със следния текст: „Чрез дерогация от член 3, параграфи 1 и 2, държавите-членки предвиждат, че по искане на производителя на трактори и при условие че одобряващият орган е предоставил съответното разрешение, ограничен брой трактори може да влезе в експлоатация в съответствие с процедурата, определена в приложение IV. Механизмът на гъвкавост започва, когато определен етап стане задължителен, и има същата продължителност като самият етап. По силата на механизъм на гъвкавост двигателите получават одобрение в съответствие с изискванията на етапа, който предшества непосредствено този етап, който е приложим.” Механизмът на гъвкавост, установен в точки 1.2., 1.2.1. и 1.2.2. от приложение IV, се прилага единствено за фаза III Б и има продължителност от три години.

Изменение  11

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 2

Директива 2000/25/ЕО

Приложение IV - раздел 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Точка 1 от приложение IV се заменя с текста на приложение І към настоящата Директива.

2. Приложение IV се заменя с текста на приложение І към настоящата Директива..

Изменение  12

Предложение за директива – акт за изменение

Приложение І

Директива 2000/25/ЕО

Приложение IV - раздел 1 - точка 1.1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Точка 1 от приложение IV се заменя със следното: „1.

Приложение IV се заменя със следното:

1.1. С изключение на преходния период между фаза III A и фаза III Б, производител на трактори, който желае да използва механизма на гъвкавост, отправя към органа по одобряването искане за разрешение да пусне на пазара или да се снабди от доставчиците си на двигатели, в периода между две фази за равнищата на емисиите, посочените в точки 1.1.1. и 1.1.2. количества двигатели, които не отговарят на приложимите за периода пределни стойности на емисиите, но са одобрени по изискванията на непосредствено предходната фаза на пределни стойности на емисиите.

1.1. Производител на трактори, който желае да използва механизма на гъвкавост, отправя към органа по одобряването искане за разрешение да пусне в експлоатация тракторите в съответствие със съответните разпоредби, посочени в настоящото приложение. С изключение на фаза III Б, количествата трактори не надвишават количествата, посочени в точки 1.1.1. и 1.1.2.Двигателите задоволяват изискванията, посочени в член 3а.

Изменение  13

Предложение за директива – акт за изменение

Приложение І

Директива 2000/25/ЕО

Приложение IV - раздел 1 - точка 1.1.1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.1.1. Броят двигатели, пуснати на пазара в рамките на даден механизъм на гъвкавост, не трябва да превишава, за всяка категория двигатели, 20 % от годишните продажби на производителя на трактори с двигатели във въпросната категория двигатели (изчислени като средната стойност на продажбите на пазара на ЕС през последните 5 години). Ако производител на трактори е продавал трактори в ЕС в продължение на по-малко от 5 години, средната стойност се изчислява въз основа на периода, през който производителят на трактори е продавал трактори в ЕС.

1.1.1. Броят двигатели и трактори, пуснати в експлоатация в рамките на даден механизъм на гъвкавост, не трябва да превишава, за всяка категория двигатели, 20 % от годишните количества трактори, пуснати в експлоатация от производителя на трактори, с двигатели във въпросната категория двигатели (изчислени като средната стойност на продажбите на пазара на ЕС през последните 5 години). Ако производител на трактори е пускал в експлоатация трактори в ЕС в продължение на по-малко от 5 години, средната стойност се изчислява въз основа на периода, през който производителят на трактори е пускал в експлоатация трактори в ЕС.

Изменение  14

Предложение за директива – акт за изменение

Приложение І

Директива 2000/25/ЕО

Приложение IV - раздел 1 - точка 1.1.2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.1.2. Като алтернативен вариант на точка 1.1.1, производителят на трактори може да поиска разрешение за своите доставчици на двигатели да пуснат на пазара определен брой двигатели по силата на механизма на гъвкавост. Броят двигатели във всяка категория двигатели не може да превишава следните стойности:

1.1.2. Като алтернативен вариант на точка 1.1.1, броят трактори във всеки диапазон на мощност не може да превишава следните количества:

Изменение  15

Предложение за директива – акт за изменение

Приложение І

Директива 2000/25/ЕО

Приложение IV - раздел 1 - точка 1.1.2 - таблица - заглавия

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Категория двигатели (kW)

Диапазон на мощност на двигателите (kW),

Брой двигатели

Брой трактори

Изменение  16

Предложение за директива – акт за изменение

Приложение І

Директива 2000/25/ЕО

Приложение IV - раздел 1 - точка 1.2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.2. Докато продължава преходният период между фаза III A и фаза III Б, производител на трактори, който желае да използва механизма на гъвкавост, отправя към органа по одобряването искане за разрешение да пусне на пазара или да си достави от доставчиците си на двигатели, в периода между две фази за равнищата на емисиите, посочените в точки 1.2.1. и 1.2.2. количества двигатели, които не отговарят на приложимите за периода пределни стойности на емисиите, но са одобрени по изискванията на непосредствено предходната фаза на пределни стойности на емисиите.

1.2. Докато продължава фаза III Б, производител на трактори, който желае да използва механизма на гъвкавост, отправя към органа по одобряването искане за разрешение да пусне в експлоатация тракторите в съответствие със съответните разпоредби, посочени в настоящото приложение. Количествата трактори не надвишават количествата, посочени в точки 1.2.1. и 1.2.2. Двигателите задоволяват изискванията, посочени в член 3а.

Изменение  17

Предложение за директива – акт за изменение

Приложение І

Директива 2000/25/ЕО

Приложение IV - раздел 1 - точка 1.2.1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.2.1. Броят двигатели, пуснати на пазара в рамките на даден механизъм на гъвкавост, не трябва да превишава, за всяка категория двигатели, 50 % от годишните продажби на производителя на трактори с двигатели във въпросната категория двигатели (изчислени като средната стойност на продажбите на пазара на ЕС през последните 5 години). Ако производител на трактори е продавал трактори в ЕС в продължение на по-малко от 5 години, средната стойност се изчислява въз основа на периода, през който производителят на трактори е продавал трактори в ЕС.

1.2.1. Броят двигатели и трактори, пуснати в експлоатация в рамките на даден механизъм на гъвкавост, не трябва да превишава, за всяка категория двигатели, 35 % от годишните количества трактори, пуснати в експлоатация от производителя на трактори, с двигатели във въпросната категория двигатели (изчислени като средната стойност на продажбите на пазара на ЕС през последните 5 години). Ако производител на трактори е пускал в експлоатация трактори в ЕС в продължение на по-малко от 5 години, средната стойност се изчислява въз основа на периода, през който производителят на трактори е пускал в експлоатация трактори в ЕС.

Изменение  18

Предложение за директива – акт за изменение

Приложение І

Директива 2000/25/ЕО

Приложение IV - раздел 1 - точка 1.2.2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.2.2. Като алтернативен вариант на точка 1.2.1, производителят на трактори може да поиска разрешение за своите доставчици на двигатели да пуснат на пазара определен брой двигатели по силата на механизма на гъвкавост. Броят двигатели във всяка категория двигатели не може да превишава следните стойности:

1.2.2. Като алтернативен вариант на точка 1.1.1, броят трактори във всеки диапазон на мощност не може да превишава следните стойности:

Изменение  19

Предложение за директива – акт за изменение

Приложение І

Директива 2000/25/ЕО

Приложение IV - раздел 1 - точка 1.2.2 - таблица - заглавия

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Категория двигатели (kW)

Диапазон на мощност на двигателите (kW),

Брой двигатели

Брой трактори

Изменение  20

Предложение за директива – акт за изменение

Приложение І

Директива 2000/25/ЕО

Приложение IV - раздел 1 - точка 1.3 - уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.3. В заявлението до органа по одобряването производителят на трактори включва следната информация:

(не засяга българския текст)

Изменение  21

Предложение за директива – акт за изменение

Приложение 1

Директива 2000/25/ЕО

Приложение IV - раздел 1 - точка 1.4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.4. Производителят на трактори предоставя на органа по одобряването всякаква информация във връзка с прилагането на механизма на гъвкавост, която органът по одобряването може да поиска като необходима, за да вземе решението си.

1.4. Производителят на трактори предоставя на органа по одобряването всякаква необходима информация във връзка с прилагането на механизма на гъвкавост, която органът по одобряването може да поиска като необходима, за да вземе решението си.

Изменение  22

Предложение за директива – акт за изменение

Приложение 1

Директива 2000/25/ЕО

Приложение IV - раздел 1 - точка 1.5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.5. На всеки шест месеца производителят на трактори изготвя доклад до органите по одобряването на всяка държава-членка, в която тракторите или двигателите са пуснати на пазара, в който дава информация за изпълнението на механизма на гъвкавост, който той ползва. В доклада се включват обобщени данни за броя на двигателите и тракторите, пуснати на пазара по силата на механизма на гъвкавост, серийните номера на двигателя и трактора и държавите-членки, в които тракторът е пуснат в експлоатация. Посочената процедура се прилага, докато трае изпълнението на механизма на гъвкавост.

1.5. На всеки шест месеца производителят на трактори изготвя доклад до органите по одобряването на всяка държава-членка, в която тракторите или двигателите са пуснати на пазара, в който дава информация за изпълнението на механизма на гъвкавост, който той ползва. В доклада се включват обобщени данни за броя на двигателите и тракторите, пуснати на пазара по силата на механизма на гъвкавост, серийните номера на двигателя и трактора и държавите-членки, в които тракторът е пуснат в експлоатация. Посочената процедура се прилага, без никакви изключения, докато трае изпълнението на механизма на гъвкавост.

Изменение  23

Предложение за директива – акт за изменение

Приложение І

Директива 2000/25/ЕО

Приложение IV - раздел 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

 

 

2. ДЕЙСТВИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ДВИГАТЕЛИ

2.1. Даден производител на двигатели може да пусне на пазара двигатели по силата на механизъм на гъвкавост, одобрени в съответствие с раздели 1 и 3 от настоящото приложение.

2.2. Производителят на двигатели трябва да маркира тези двигатели със следния текст: „Двигател, пуснат на пазара в рамките на гъвкав механизъм“ в съответствие с изискванията, посочени в точка 5 от приложение I.

Изменение  24

Предложение за директива – акт за изменение

Приложение І

Директива 2000/25/ЕО

Приложение IV - раздел 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

 

 

3. ДЕЙСТВИЯ НА ОДОБРЯВАЩИЯ ОРГАН

3.1. Одобряващият орган извършва оценка на съдържанието на механизма на гъвкавост и на приложените документи. Впоследствие той ще уведоми производителя на трактори относно своето решение дали да разреши или да не разреши ползването на механизма на гъвкавост, както е било изискано.

(1)

ОВ С … Все още непубликувано в Официален вестник.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Съдържание на предложението

Разглежданата директива засяга емисии от селскостопански трактори и предлага единствено количествени изменения на Директива 2000/25/ЕО, без да променя нейните цели за защита на околната среда, методологията или срока на валидност. Става въпрос за спешна директива, тъй като тя засяга период, който вече започна на 1 януари 2011 г., и е много важна поради положителното въздействие, което се очаква тя да окаже върху въпросния отрасъл.

Директива 2000/25/ЕО относно емисиите на замърсители от селскостопански трактори определя максималните равнища на въглероден оксид (СО), въглеводороди (НС), азотни оксиди (NOx) и прахови частици (РМ) от дизелови двигатели в трактори.

За всеки различен тип трактор директивата определя максимални равнища на емисии въз основа на мощността на двигателя и предвижда постепенно намаляване на емисиите. На 31 декември 2010 г. завърши фаза III A, а на 1 януари 2011 г. започна фаза III Б, която ще продължи до 31 декември 2013 г. Горните граници, определени за току що започналата фаза, са много по-строги от тези, определени за предишната фаза.

За да бъде улеснен преходът от една фаза към друга, Директивата въвежда „механизъм на гъвкавост”, който позволява на производителите на трактори да пускат на пазара ограничено количество трактори с двигатели, настроени за пределните стойности на емисиите, разрешени през предишния период. През настоящата фаза, която предложението се стреми да видоизмени, механизмът на гъвкавост вече допуска прилагането на по-малко строги пределни стойности за количество, което не надвишава 20% от годишните продажби, изчислени въз основа на средната стойност на продажбите на територията на ЕС през последните пет години, а за по-малките предприятия – максимален допустим брой, който е определен в директивата.

Предложеното изменение просто има за цел да увеличи количеството от 20% на 50%. Цели се съхраняването на адекватно икономическо развитие за въпросния отрасъл, като същевременно програмата за защита на околната среда остава непроменена. Предложеното изменение се основава върху следните съображения:

а) Закъснение на технологичното развитие: най-драстичното намаление на емисиите, предвидено за фаза III Б, означава значителни видоизменения на съществуващите двигатели, което ще засегне тяхната конфигурация, размер и тежест. Поради тази причина ще бъде необходимо и тракторите да претърпят значителни механични изменения, за да могат да поемат новите двигатели. Техническите решения, които ще направят възможно спазването на пределните стойности, наложени през настоящия период, все още не са окончателни и се нуждаят от допълнителни значителни научноизследователски усилия.

б) Икономическата криза: финансовата и икономическа криза засегна целия свят и практически всички производствени отрасли, включително производството на трактори. Съгласно организацията, представляваща отрасъла, (CEMA), между 2008 и 2009 г. беше отбелязан спад на оборота от 20-25%, а данните за първото тримесечие на 2010 г. показват спад от 22% в сравнение с 2009 г.

Директивата няма да има никакво бюджетно въздействие и, при надлежно спазване на принципа на субсидиарност, се основава върху член 114 от Договора.

Забележки на докладчика:

Предложената от Комисията директива трябва да бъде приветствана. Тя зачита целите на защитата на околната среда, приети преди известно време от ЕС. С оглед на тежката икономическа криза Комисията би могла да направи по-радикални предложения, като например мораториум върху прилагането на директивата, промяна на времевия график на фазите или дори по-голяма степен на гъвкавост.

Въпреки това Комисията е решила да въведе мярка, която е разбираема, ефективна и навременна и която ще направи възможно:

а) за производителите в ЕС да продават трактори, да превъзмогнат настоящата тежка икономическа криза, да намерят нови ресурси за научноизследователска дейност и да спазват пределните стойности за целите на защитата на околната среда, определени от правото на ЕС;

б) за селскостопанските производители да заменят най-старите свои трактори с нови, чиито двигатели ще замърсяват по-малко.

Ако предложеното изменение не бъде прието, по парадоксален начин бихме постигнали противното на това, което се стремим да осъществим. Множество селскостопански производители, изправени пред избора да запазят своите стари трактори, които замърсяват в значителна степен, или да закупят нови, които са значително по-скъпи и се основават на технология, която е все още несигурна и небезопасна, биха предпочели първата възможност, особено като се имат предвид настоящите икономически трудности, и това би нанесло по-скоро вреди не околната среда в Европа вместо да спомогне за нейното подобряване.

Всъщност с помощта на скромните предложени промени настоящата директива ще позволи на ЕС да постигне значителен резултат в общ план, който се изразява в ефективна защита на околната среда, здравословна подкрепа за икономическите перспективи на въпросния отрасъл и толкова желаното увеличение на средствата за научноизследователска дейност, както и период от време, който с основание може да бъде считан за необходим за даване на възможност на научните изследователи и отрасъла да разработят нови двигатели в съответствие с непроменените равнища, предложени за фаза III Б. И на последно място, необходимо е да се подчертае незначителното въздействие върху околната среда, което би оказало предложеното изменение.

Съгласно оценката, извършена от Съвместния изследователски център (JRC) за Комисията, очакваното въздействие от това предложение би възлязло на едва 0,3% от съвкупната стойност на емисиите през първата година от всички подвижни машини, които не са предназначени за движение по пътищата.


СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм (16.3.2011)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2000/25/EО по отношение на разпоредбите за тракторите, пуснати на пазара по силата на механизма на гъвкавост

(COM(2010)0607 – C7‑0342/2010 – 2010/0301(COD))

Докладчик по становище: Olga Sehnalová

КРАТКА ОБОСНОВКА

Резюме на предложението на Комисията

Директива 2000/25/ЕО регулира максималните емисии на отработени газове като въглероден оксид (CO), въглеводороди (HC), азотни оксиди (NOx) и прахови частици (PM) от дизелови двигатели, инсталирани в селскостопански и горски трактори, и е в пълно съответствие с Директива 97/68/ЕО относно емисиите от извънпътна подвижна техника.

Действащите понастоящем ограничения (етап III A) се заместват постепенно с по-строгите ограничения на етап III B, считано от 1 януари 2011 г.

Механизъм на гъвкавост

С Директива 2005/13/ЕО беше въведен така нареченият механизъм на гъвкавост за улесняване на прехода между различните етапи на гранични стойности на емисиите. Механизмът на гъвкавост позволява на производителите на трактори през периода между два последователни етапа на гранични стойности на емисиите на отработени газове да пуснат на пазара ограничен брой единици трактори, оборудвани с двигатели, които все още отговарят на граничните стойности на емисиите на отработени газове от предходния етап. Производителите на трактори имат правото да пускат на пазара или 1) ограничен брой трактори за всяка категория по мощност на двигателя, като този брой не надхвърля 20% от годишните им продажби, или 2) определен брой трактори. Предвижда се втората възможност да се използва от по-малки предприятия, които произвеждат по-малки количества трактори.

Икономически аспекти:

Аналогично на положението с производителите на извънпътна подвижна техника, технологичното предизвикателство пред производителите на трактори се състои в това, че следващото поколение двигатели трябва да постигнат намаляване на емисиите на прахови частици (PM) и азотни оксиди (NOx), сравними с тези, изисквани и използвани при пътните двигатели и превозни средства (камиони, автобуси и други).

Приблизително 40 производители на трактори в ЕС произвеждат широк спектър от трактори, които трябва да са съобразени с ограниченията за емисии, установени в директивата, докато двигателите се произвеждат само от няколко големи дружества (близо 10 производители в ЕС и 20 дружества в световен мащаб). Адаптирането на превозните средства може да се осъществи единствено от производителите на трактори след финализирането на конфигурацията на двигателя, тъй като процедурата на препроектиране не може да се осъществява паралелно (освен при производителите на трактори, които произвеждат собствени двигатели).

Конкурентоспособност

В световен мащаб само ЕС, САЩ и Канада и, в по-малка степен, Япония имат подобни амбиции по отношение на законодателството в областта на емисиите от двигателите от сектора на извънпътната подвижна техника и тракторите. В други важни географски региони като Китай, Индия, Русия или Латинска Америка тези изисквания не съществуват или изостават в значителна степен. Основният географски пазар е трансатлантическият пазар, част от който са основните производители на двигатели и трактори, но също и основните клиенти.

Екологични аспекти

Основните замърсители на въздуха от сектора, допринасящи за общото замърсяване на въздуха, са емисиите на прахови частици и азотни оксиди. Според оценката на въздействието, извършена от Комисията, приблизителният дял на емисии на PM10 от сектора на извънпътната подвижна техника (NRMM) за ЕС-27 е 7% в сравнение с 13% за автомобилния транспорт. През 2005 г. приносът на тракторите за всички емисии NRMM PM възлиза на 43% или 57 kt годишно за ЕС-15.

По отношение на емисиите на NOx, секторът на извънпътната подвижна техника е източник на 16% от всички емисии на NOx в ЕС-27, докато делът на автомобилния транспорт възлиза на 42% от всички емисии на NOx. През 2005 г. приносът на тракторите за всички емисии NRMM NOx възлиза на 36%, или 539 kt годишно за ЕС-15.

Според Комисията очакваното въздействие на разширения механизъм на гъвкавост (50% в сравнение с 20% понастоящем) възлиза на 0,3% от всички емисии (както PM, така и NOx) от всички използвани NRMM, през първата година.

Затова Комисията предлага:

1)  увеличаване на процента на броя на двигателите, предлагани на пазара в рамките на механизма на гъвкавост за всяка категория двигатели от 20% на 50% от годишните продажби на оборудване на съответен производител на трактори, или

2)  като възможна алтернатива, адаптиране на максималния брой двигатели, които могат да се пускат на пазара в рамките на механизма на гъвкавост.

3)  срокът на действие на тези мерки изтича на 31 декември 2013 г.

Становище на докладчика

Докладчикът счита, че е необходимо гарантирането както на развитието и конкурентоспособността на сектора, от една страна, така и на опазването на околната среда, от друга, като се цели осигуряване на икономическо развитие на сектора на производство на трактори при същевременно ограничаване във възможно най-голяма степен на отрицателното екологично въздействие, което произтича от по-късната замяна на определен брой налични двигатели, които все още не са в съответствие с новото по-строго ограничение на емисиите.

Остава въпросът за това, защо групата на производители на трактори е извън предложението за изменение на Директива 97/68/ЕО относно емисиите от извънпътна подвижна техника и се разглежда отделно, когато предложеното за тракторите решение е, според Комисията, в пълно съответствие с Директива 97/68/ЕО. Докладчикът би искал да изиска повече информация въз основата на проучвания, направени отделно за производителите на трактори, вместо да разчита единствено на данни, основани на оценката, направена за сектора на извънпътната мобилна техника като цяло, и би оценил повече изследвания и работни проучвания на трети страни, с цел възможност за обстойна оценка на краткосрочните и особено на дългосрочните въздействия на предложените промени.

Същевременно докладчикът би желал да припомни, че поради забавяния в подготвителните работи, Комисията представи своето предложение в момент, когато постепенно се въвеждат нови, по-строги ограничения на емисиите. Това по някакъв начин намалява значението на предложението. Следователно, докладчикът счита, че следва да обърнем внимание на по-обстоен преглед на Директива 97/68/ЕО, който следва да се представи от Комисията по-късно през тази година.

Наред с това, докладчикът по-специално признава необходимостта от такива разпоредби за гъвкавост за малките и средните производители с цел намаляване на разходите за привеждане в съответствие с новите стандарти. От друга страна, съществуват производители, които вече са направили инвестиции в научноизследователска и развойна дейност и предложението не бива да намалява тяхната конкурентоспособност на пазара.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) От 2005 г. в член 4, параграф 8 от Директива 200/25/ЕО е предвидена възможност за оценка на необходимостта от допълнителна гъвкавост във връзка с пределните стойности на фази III Б и IV. За да бъде осигурено временно облекчение на промишлеността при преминаването към следващата фаза, е необходимо условията на прехода да бъдат адаптирани чрез прилагането на механизма на гъвкавост.

(4) От 2005 г. в член 4, параграф 8 от Директива 200/25/ЕО е предвидена възможност за оценка на необходимостта от допълнителна гъвкавост във връзка с пределните стойности на фази III Б и IV. За да бъде осигурено временно облекчение за малките и средните предприятия в секторите, които са засегнати от тези промени – промишления и селскостопанския, при преминаването към следващата фаза, е необходимо условията на прехода да бъдат адаптирани чрез прилагането на механизма на гъвкавост.

Изменение  2

Предложение за директива – акт за изменение

Приложение 1

Директива 2000/25/ЕО

Приложение IV – раздел 1 - точка 1.4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.4. Производителят на трактори предоставя на органа по одобряването всякаква информация във връзка с прилагането на механизма на гъвкавост, която органът по одобряването може да поиска като необходима, за да вземе решението си.

1.4. Производителят на трактори предоставя на органа по одобряването всякаква необходима информация във връзка с прилагането на механизма на гъвкавост, която органът по одобряването може да поиска като необходима, за да вземе решението си.

Изменение  3

Предложение за директива – акт за изменение

Приложение 1

Директива 2000/25/ЕО

Приложение IV – раздел 1 - точка 1.5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.5. На всеки шест месеца производителят на трактори изготвя доклад до органите по одобряването на всяка държава-членка, в която тракторите или двигателите са пуснати на пазара, в който дава информация за изпълнението на механизма на гъвкавост, който той ползва. В доклада се включват обобщени данни за броя на двигателите и тракторите, пуснати на пазара по силата на механизма на гъвкавост, серийните номера на двигателя и трактора и държавите-членки, в които тракторът е пуснат в експлоатация. Посочената процедура се прилага, докато трае изпълнението на механизма на гъвкавост.

1.5. На всеки шест месеца производителят на трактори изготвя доклад до органите по одобряването на всяка държава-членка, в която тракторите или двигателите са пуснати на пазара, в който дава информация за изпълнението на механизма на гъвкавост, който той ползва. В доклада се включват обобщени данни за броя на двигателите и тракторите, пуснати на пазара по силата на механизма на гъвкавост, серийните номера на двигателя и трактора и държавите-членки, в които тракторът е пуснат в експлоатация. Посочената процедура се прилага, без никакви изключения, докато трае изпълнението на механизма на гъвкавост.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Директива 2000/25/EО по отношение на разпоредбите за тракторите, пуснати на пазара по силата на механизма на гъвкавост

Позовавания

COM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD)

Водеща комисия

ENVI

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

16.12.2010 г.

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Olga Sehnalová

30.11.2010 г.

 

 

Разглеждане в комисия

14.2.2011 г.

14.3.2011 г.

 

 

Дата на приемане

15.3.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

4

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Philip Bradbourn, Spyros Danellis, Isabelle Durant, Tanja Fajon, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Corien Wortmann-Kool


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Директива 2000/25/EО по отношение на разпоредбите за тракторите, пуснати на пазара по силата на механизма на гъвкавост

Позовавания

COM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD)

Дата на представяне на ЕП

27.10.2010 г.

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

10.11.2010 г.

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

16.12.2010

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Salvatore Tatarella

18.11.2010

 

 

Разглеждане в комисия

17.2.201 г.

 

 

 

Дата на приемане

16.3.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

45

5

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Владко Тодоров Панайотов, Gilles Pargneaux, Антония Първанова, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jutta Haug, Miroslav Mikolášik, Bill Newton Dunn, Bart Staes, Eleni Theocharous, Thomas Ulmer, Marita Ulvskog, Anna Záborská

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Francesco Enrico Speroni

Дата на внасяне

28.3.2011 г.

Правна информация - Политика за поверителност